Miễn phí
Đây là phần mở rộng cho Microsoft Edge
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

An adblocker **BETA SOFTWARE** Not working? Report bug here: https://github.com/NanoAdblocker/NanoCore/issues Home page: https://github.com/NanoAdblocker/NanoCore Source code: https://github.com/NanoAdblocker/NanoCore2 Based on uBlock Origin: https://github.com/gorhill/uBlock

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

jspenguin2017

Được phát triển bởi

Nano Adblocker and uBlock Origin contributors

Ngày phát hành

23/04/2018

Kích thước gần đúng

11,76 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Năng suất

Ứng dụng này có thể

Lưu trữ dữ liệu duyệt web cá nhân trên thiết bị của bạn.
Xem trang web mà bạn truy cập.
Đọc và thay đổi mọi thứ mà bạn gửi hoặc nhận từ trang web.

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web Nano Adblocker
Hỗ trợ Nano Adblocker


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft