Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Saferoom protects your data by encrypting it before it leaves your device to be uploaded to online cloud apps like Evernote or OneNote. Worried about putting your notes to Evernote or other cloud systems? Don't want to loose your mobility and productivity? With Saferoom you can sleep tight - your private notes are encrypted in your device and sent to cloud in encrypted form. Your secure notes stay always encrypted and thus Saferoom keeps you safe against any data leaks. Then in order to see your confidential note you need to decrypt it which is done in your device only. Moreover, as Saferoom does not have any own accounts and your password is stored only locally, Saferoom is provides true zero-knowledge encryption. This is how Saferoom keeps you safe! Now, to help you stay mobile and productive with your private data Saferoom is available on major devices and platforms including free desktop clients. Additionally, to decrypt your notes you can use Saferoom Chrome extension. You can create encrypted notes in any device and then decrypt them on any device with Saferoom. Moreover, note titles, note tags are not encrypted which allows you to search for secure notes, organize them based on tags, notebooks and titles while having their content and attachments protected.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Security and Communications Software Inc.

Bản quyền

Copyright (c) 2016 Security And Communications Software Inc.

Ngày phát hành

19/12/2016

Kích thước gần đúng

4,44 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Sử dụng webcam của bạn
Sử dụng micrô của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn và hoạt động với tư cách máy chủ
Truy cập mạng nhà riêng hoặc cơ quan
Sử dụng thư viện ảnh
Sử dụng thư viện video của bạn
Sử dụng thư viện nhạc của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft