Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

You have your ScreenBeam wireless display receiver but how do you optimize it for your needs? Meet the ScreenBeam Configurator. ScreenBeam Configurator for Windows 10 is a fully featured utility for managing your ScreenBeam receivers. This app gives you full control over your receiver configuration and is designed to work universally with all your Windows 10 devices, including phones, tablets and laptops. With ScreenBeam Configurator, you can update your firmware, rename your receiver, optimize the screen size (overscan) and more. Key features include: 1. Detect New Firmware 2. Wireless Firmware Updates 3. Set Default Language 4. Set Receiver Name 5. Manage HDMI Port Output 6. Set Screensaver 7. Enable CEC One Touch 8. Enable/Disable USB Port 9. Setup UIBC/UOIP Access ScreenBeam Configurator gives you flexibility and control over your ScreenBeam receiver. Download it and personalize your receiver today. Receiver Compatibility: 1. ScreenBeam Pro 2. ScreenBeam Mini2 3. ScreenBeam Mini2 Continuum Edition Device Compatibility: 1. Windows 10 Phones 2. Windows 10 Tablets 3. Windows 10 Laptops

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Actiontec Electronics, Inc.

Bản quyền

Copyright © 1999-2016 Actiontec Electronics, Inc.

Được phát triển bởi

Actiontec Electronics, Inc.

Ngày phát hành

11/11/2015

Kích thước gần đúng

18,54 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Sử dụng thiết bị hỗ trợ dịch vụ Giao tiếp trường gần (NFC)
Truy cập kết nối Internet của bạn
Truy cập mạng nhà riêng hoặc cơ quan
Sử dụng dữ liệu được lưu trữ trên thiết bị lưu trữ ngoài
Sử dụng thư viện ảnh

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)
日本語 (日本)
中文(中国)
中文(台灣)Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft