Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Tomatime timer is a simple timer application. It works also on Windows Mobile, it's an Universal Application. Tomatime helps you focus on your work activities (or Pomodoro's), and track tasks or breaks duration with great speed and ease-of-use. Particular suitable for software development tasks, but it's useful in all situations (e.g. studying). Here's how it works: 1. Start your activity 2. Take a short break. 3. Get back to work and start the timer again. 4. Every four activity, take a longer break. With tomatime you can set the activity and break durations, in minutes. The “Pomodoro Technique®” and “Pomodoro®” are registered trademarks by Francesco Cirillo. Tomatime isn't affiliated with Francesco Cirillo.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

DynamiCode

Bản quyền

Copyright © 2014 Dynamicode s.r.l.

Được phát triển bởi

DynamiCode

Ngày phát hành

03/09/2014

Kích thước gần đúng

17,76 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web tomatime
Hỗ trợ tomatime


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft