Miễn phíCung cấp mua tính năng mở rộng
+ Cung cấp mua tính năng mở rộng
Miễn phí+
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Trio Office is the best free office software in 2019 and offers a great alternative to Word, Excel & PowerPoint. It's compatible with Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint & Txt), Google Docs, Google Sheets, Google Slides and OpenOffice format for Windows. Trio Office can open & edit many kinds of files. For more detail, please refer to the following format list: [Opening text documents] In addition to OpenDocument formats (.odt, .ott, .oth, .odm, and .fodt), Word Writer can open the formats used by OpenOffice.org 1.x (.sxw, .stw, and .sxg), the following text document formats, and a variety of legacy formats not listed below: * Microsoft Word 2007 - 2019 (.docx) * Microsoft Word 6.0/95/97/2000/XP (.doc and .dot) * Microsoft Word 2003 XML (.xml) * Microsoft Word 2007 XML (.docx, .docm, .dotx, .dotm) * Microsoft WinWord 5 (.doc) * WordPerfect Document (.wpd) * WPS 2000/Office 1.0 (.wps) * .rtf, .txt, and .csv * StarWriter formats (.sdw, .sgl, .vor) * DocBook (.xml) * Unified Office Format text (.uot, .uof) * Ichitaro 8/9/10/11 (.jtd and .jtt) * Hangul WP 97 (.hwp) * T602 Document (.602, .txt) * AportisDoc (Palm) (.pdb) * Pocket Word (.psw) * eBook (.pdb) * Apple Pages 4 (.pages) * HTML Document (.htm, .html) [Opening spreadsheets] In addition to OpenDocument formats (.ods, .ots, and .fods), Calc can open the formats used by OpenOffice.org 1.x (.sxc and .stc) and the following spreadsheet formats: * Microsoft Excel 2007 - 2019 (.xlsx) * Microsoft Excel 97/2000/XP (.xls, .xlw, and .xlt) * Microsoft Excel 4.x - 5.0/95 (.xls, .xlw, and .xlt) * Microsoft Excel 2003 XML (.xml) * Microsoft Excel 2007 XML (.xlsx, .xlsm, .xltx, .xltm) * Microsoft Excel 2007 binary (.xlsb) * Lotus 1-2-3 (.wk1, .wks, and .123) * Data Interchange Format (.dif) * Rich Text Format (.rtf) * Text CSV (.csv and .txt) * StarCalc formats (.sdc and .vor) * dBASE (.dbf) * SYLK (.slk) * Unified Office Format spreadsheet (.uos, .uof) * .htm and .html files, including Web page queries * Pocket Excel (pxl) * Quattro Pro 6.0 (.wb2) * Apple Numbers 2 (.numbers) [Opening presentations] In addition to OpenDocument formats (.odp, .odg, .otp, and .fopd), Impress can open the formats used by OpenOffice.org 1.x (.sxi and .sti) and the following presentation formats: * Microsoft PowerPoint 2007 - 2019 (.pptx) * Microsoft PowerPoint 97/2000/XP (.ppt, .pps, and .pot) * Microsoft PowerPoint 2007 (.pptx, .pptm, .potx, .potm) * StarDraw and StarImpress (.sda, .sdd, .sdp, and .vor) * Unified Office Format presentation (.uop, .uof) * CGM - Computer Graphics Metafile (.cgm) * Apple Keynote 5 (.key) [Opening PDF] * Portable Document Format (.pdf) [Opening graphic files] In addition to OpenDocument formats (.odg and .otg), Draw can open the formats used by OpenOffice.org 1.x (.sxd and .std) and the following graphic formats: * Adobe Photoshop (.psd) * AutoCAD Interchange Format (.dxf) * BMP JPEG JPG * Corel Draw (.cdr) * Corel Presentation Exchange (.cmx) * DXF MET PGM RAS SVM XBM * EMF PBM PLT SDA TGA XPM * EPS PCD PNG SDD TIF * Microsoft Publisher 98-2010 (*.pub) * Microsoft Visio 2000-2013 (*.vdx; *.vsd; *.vsdm; *.vsdx) * PCX PSD SGV * TIFF GIF PCT PPM SGF VOR * WordPerfect Graphics (*.wpg) [Opening formula files] In addition to OpenDocument Formula (.odf) files, Math can open the format (.sxm), StarMath, (.smf), and MathML (.mml) files. When opening a Word document that contains an embedded equation editor object, if the option for it is checked in Tools > Options > Load/Save > Microsoft Office, the object will be automatically converted to a Trio Office Math object. ***File formats Trio Office can save to [Saving text documents] In addition to OpenDocument formats (.odt and .ott), Word Writer can save in these formats: * OpenOffice.org 1.x Text Document (.sxw) * OpenOffice.org 1.x Text Document Template (.stw) * Microsoft Word 2007 - 2019 (.docx) * Microsoft Word 6.0, 95, and 97/2000/XP (.doc) * Microsoft Word 2003 XML (.xml) * Rich Text Format (.rtf) * StarWriter 3.0, 4.0, and 5.0 (.sdw) * StarWriter 3.0, 4.0, and 5.0 Template (.vor) * Text (.txt)Text Encoded (.txt) * Unified Office Format text (.uot, .uof) * HTML Document (OpenOffice.org Writer) (.html and .htm) * DocBook (.xml) * AportisDoc (Palm) (.pdb) * Pocket Word (.psw) [Saving spreadsheet files] In addition to OpenDocument formats (.ods and .ots), Calc can save in these formats: * OpenOffice.org 1.x Spreadsheet (.sxc) * OpenOffice.org 1.x Spreadsheet Template (.stc) * Microsoft Excel 2007 - 2019 (.xlsx) * Microsoft Excel 97/2000/XP (.xls and .xlw) * Microsoft Excel 97/2000/XP Template (.xlt) * Microsoft Excel 5.0 and 95 (.xls and .xlw) * Microsoft Excel 2003 XML (.xml) * Data Interchange Format (.dif) * dBase (.dbf)SYLK (.slk)Text CSV (.csv and .txt) * StarCalc 3.0, 4.0, and 5.0 formats (.sdc and .vor) * Unified Office Format spreadsheet (.uos) * HTML Document (OpenOffice.org Calc) (.html and .htm) * Pocket Excel (.pxl) [Saving presentations] In addition to OpenDocument formats (.odp, .otp, and .odg), Impress can save in these formats: * OpenOffice.org 1.x Presentation (.sxi) * OpenOffice.org 1.x Presentation Template (.sti) * Microsoft PowerPoint 2007 - 2019 (.pptx) * Microsoft PowerPoint 97/2000/XP (.ppt) * Microsoft PowerPoint 97/2000/XP Template (.pot) * StarDraw, StarImpress (.sda, .sdd, and .vor) * Unified Office Format presentation (.uop) Impress can also export to MacroMedia Flash (.swf) and any of the graphics formats listed for Draw. [Saving drawings] Draw can only save in the OpenDocument Drawing formats (.odg and .otg), the OpenOffice.org 1.x formats (.sxd and .std) and StarDraw format (.sda, .sdd, and .vor). However, Draw can also export to BMP, EMF, EPS, GIF, JPEG, MET, PBM, PCT, PGM, PNG, PPM, RAS, SVG, SVM, TIFF, WMF, and XPM. [Saving PDF] * Portable Document Format (.pdf) [Word Editor/Web can save in these formats] * HTML document (.html and .htm), as HTML 4.0 Transitional * OpenOffice.org 1.0 HTML Template (.stw) * OpenOffice.org 2.x HTML Template (.oth) * StarWriter/Web 4.0 and 5.0 (.vor) * Text (OpenOffice.org Writer/Web) (.txt) * Text Encoded (OpenOffice.org Writer/Web) (.txt) Trio Office is a 3rd party software that is not associated with, endorsed by or affiliated with Microsoft.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

GT Office PDF Studio

Ngày phát hành

03/01/2019

Kích thước gần đúng

867,31 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Năng suất

Ứng dụng này có thể

Truy nhập vào tất cả các tệp, thiết bị ngoại vi, ứng dụng, chương trình và đăng ký của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

中文(中国)
English (United States)
Català (Català)
Čeština (Česká Republika)
Deutsch (Deutschland)
Ελληνικά (Ελλάδα)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Suomi (Suomi)
Français (France)
Hrvatski (Hrvatska)
Magyar (Magyarország)
Indonesia (Indonesia)
Italiano (Italia)
日本語 (日本)
한국어(대한민국)
Nederlands (Nederland)
Polski (Polska)
Português (Brasil)
Română (România)
Русский (Россия)
Slovenčina (Slovensko)
Svenska (Sverige)
ไทย (ไทย)
Türkçe (Türkiye)
Українська (Україна)
Tiếng Việt (Việt Nam)
中文(台灣)


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft