Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Ubuntu 20.04 on Windows allows you to use Ubuntu Terminal and run Ubuntu command line utilities including bash, ssh, git, apt and many more. Please note that Windows 10 S does not support running this app. To launch, use "ubuntu2004" on the command-line prompt (cmd.exe), or click on the Ubuntu tile in the Start Menu. To use this feature, one first needs to use "Turn Windows features on or off" and select "Windows Subsystem for Linux", click OK, reboot, and use this app. The above step can also be performed using Administrator PowerShell prompt: Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Microsoft-Windows-Subsystem-Linux This app installs the Ubuntu 20.04 LTS release on Windows. Please note that app updates don't change the Ubuntu installation. To upgrade to a new release please run do-release-upgrade in the Ubuntu Terminal. For more information about Windows Subsystem for Linux please visit: https://wiki.ubuntu.com/WSL

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Canonical Group Limited

Bản quyền

© 2020 Canonical Ltd. Ubuntu and Canonical are registered trademarks of Canonical Ltd.

Được phát triển bởi

Canonical Ltd.

Ngày phát hành

17/04/2020

Kích thước gần đúng

443,05 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy nhập vào tất cả các tệp, thiết bị ngoại vi, ứng dụng, chương trình và đăng ký của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Bạn cần cài đặt sản phẩm này trên ổ cứng bên trong của mình.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web Ubuntu 20.04 LTS
Hỗ trợ Ubuntu 20.04 LTS


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft