Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Ubuntu on Windows allows one to use Ubuntu Terminal and run Ubuntu command line utilities including bash, ssh, git, apt and many more. Note that Windows 10 S does not support running this app. Before installing Ubuntu on Windows or before the first run please open the Control Panel, visit Programs and Features' submenu Turn Windows features on or off and select Windows Subsystem for Linux. Click OK, reboot, and then your system is ready to run this app. Instead of the above steps You can set up your system by executing the following command in the Administrator PowerShell prompt: Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Microsoft-Windows-Subsystem-Linux When your system is ready simply start "ubuntu" in cmd.exe or launch Ubuntu from the start menu. This app installs the latest stable Ubuntu LTS release on Windows, switching to the newer LTS release with the first point release. If you would like to use a specific LTS release, for example 16.04, please install the release-specific app, Ubuntu 16.04 on Windows in that case. Please note that app updates don't change the Ubuntu installation. To upgrade to a new release please run do-release-upgrade in the Ubuntu Terminal For more information about Windows Subsystem for Linux please visit: https://docs.microsoft.com/en-us/windows/wsl/about

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Canonical Group Limited

Ngày phát hành

10/07/2017

Kích thước gần đúng

214,48 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy nhập vào tất cả các tệp, thiết bị ngoại vi, ứng dụng, chương trình và đăng ký của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Bạn cần cài đặt sản phẩm này trên ổ cứng bên trong của mình.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web Ubuntu
Hỗ trợ Ubuntu


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft