Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Ultra Office is the best free office & PDF software in 2019 - a perfect alternative to Word, Excel, Powerpoint & Adobe PDF. Not only can it support Microsoft Office file formats like Word, Excel, and PowerPoint but also OpenOffice document files. Plus, it also offers a PDF editor, a vector graphics and flowcharts drawing program, a databases editor, and a Math formula editing application. *** File formats Ultra Office can open Ultra Office can open a wide variety of file formats. - Opening text documents In addition to OpenDocument formats (.odt, .ott, .oth, .odm, .sxw, .stw, and .sxg ), Word Editor can open the following text document formats: • Microsoft Word 2007 - 2019 (.docx) • Microsoft Word 6.0/95/97/2000/XP (.doc and .dot) • Microsoft Word 2003 XML (.xml) • Microsoft Word 2007 XML (.docx, .docm, .dotx, .dotm) • Microsoft WinWord 5 (.doc) • WordPerfect Document (.wpd) • WPS 2000/Office 1.0 (.wps) • .rtf, .txt, and .csv • StarWriter formats (.sdw, .sgl, .vor) • DocBook (.xml) • Unified Office Format text (.uot, .uof) • Ichitaro 8/9/10/11 (.jtd and .jtt) • Hangul WP 97 (.hwp) • T602 Document (.602, .txt) • AportisDoc (Palm) (.pdb) • Pocket Word (.psw) When opening .htm or .html files (used for web pages), Ultra Office customizes Writer for working with these files. - Opening spreadsheets In addition to OpenDocument formats (.ods, .ots, .sxc and .stc), Excel Editor can open the following spreadsheet formats: • Microsoft Excel 2007 - 2019 (.xlsx) • Microsoft Excel 97/2000/XP (.xls, .xlw, and .xlt) • Microsoft Excel 4.x–5.0/95 (.xls, .xlw, and .xlt) • Microsoft Excel 2003 XML (.xml) • Microsoft Excel 2007 XML (.xlsx, .xlsm, .xltx, .xltm) • Microsoft Excel 2007 binary (.xlsb) • Lotus 1-2-3 (.wk1, .wks, and .123) • Data Interchange Format (.dif) • Rich Text Format (.rtf) • Text CSV (.csv and .txt) • StarCalc formats (.sdc and .vor) • dBASE (.dbf) • SYLK (.slk) • Unified Office Format spreadsheet (.uos, .uof) • .htm and .html files, including Web page queries • Pocket Excel (pxl) • Quattro Pro 6.0 (.wb2) - Opening presentations In addition to OpenDocument formats (.odp, .odg, .otp,.sxi, and .sti), PowerPoint Editor can open the following presentation formats: • Microsoft PowerPoint 2007 - 2019 (.pptx) • Microsoft PowerPoint 97/2000/XP (.ppt, .pps, and .pot) • Microsoft PowerPoint 2007 (.pptx, .pptm, .potx, .potm) • StarDraw and StarImpress (.sda, .sdd, .sdp, and .vor) • Unified Office Format presentation (.uop, .uof) • CGM – Computer Graphics Metafile (.cgm) - Opening PDF • Portable Document Format (.pdf) - Opening graphic files In addition to OpenDocument formats (.odg, .otg, .sxd,.std,.sxd, .std), Draw can open the following graphic formats: BMP JPEG, JPG PCX PSD SGV WMF DXF MET PGM RAS SVM XBM EMF PBM PLT SDA TGA XPM EPS PCD PNG SDD TIF, TIFF GIF PCT PPM SGF VOR - Opening formula files In addition to OpenDocument Formula (.odf) files, Math can open the format (.sxm), StarMath, (.smf), and MathML (.mml) files. When opening a Word document that contains an embedded equation editor object, if the option for it is checked in Tools > Options > Load/Save > Microsoft Office, the object will be automatically converted to an Ultra Office Math object. ***File formats Ultra Office can save to -Saving text documents In addition to OpenDocument formats (.odt and .ott), Word Editor can save in these formats: • OpenOffice.org 1.x Text Document (.sxw) • OpenOffice.org 1.x Text Document Template (.stw) • Microsoft Word 2007 - 2019 (.docx) • Microsoft Word 6.0, 95, and 97/2000/XP (.doc) • Microsoft Word 2003 XML (.xml) • Rich Text Format (.rtf) • StarWriter 3.0, 4.0, and 5.0 (.sdw) • StarWriter 3.0, 4.0, and 5.0 Template (.vor) • Text (.txt)Text Encoded (.txt) • Unified Office Format text (.uot, .uof) • HTML Document (OpenOffice.org Writer) (.html and .htm) • DocBook (.xml) • AportisDoc (Palm) (.pdb) • Pocket Word (.psw) -Saving spreadsheet files In addition to OpenDocument formats (.ods and .ots), Excel Editor can save in these formats: • OpenOffice.org 1.x Spreadsheet (.sxc) • OpenOffice.org 1.x Spreadsheet Template (.stc) • Microsoft Excel 2007 - 2019 (.xlsx) • Microsoft Excel 97/2000/XP (.xls and .xlw) • Microsoft Excel 97/2000/XP Template (.xlt) • Microsoft Excel 5.0 and 95 (.xls and .xlw) • Microsoft Excel 2003 XML (.xml) • Data Interchange Format (.dif) • dBase (.dbf)SYLK (.slk)Text CSV (.csv and .txt) • StarCalc 3.0, 4.0, and 5.0 formats (.sdc and .vor) • Unified Office Format spreadsheet (.uos) • HTML Document (OpenOffice.org Calc) (.html and .htm) • Pocket Excel (.pxl) -Saving presentations In addition to OpenDocument formats (.odp, .otp, and .odg), PowerPoint Editor can save in these formats: • OpenOffice.org 1.x Presentation (.sxi) • OpenOffice.org 1.x Presentation Template (.sti) • Microsoft PowerPoint 2007 - 2019 (.pptx) • Microsoft PowerPoint 97/2000/XP (.ppt) • Microsoft PowerPoint 97/2000/XP Template (.pot) • StarDraw, StarImpress (.sda, .sdd, and .vor) • Unified Office Format presentation (.uop) Impress can also export to MacroMedia Flash (.swf) and any of the graphics formats listed for Draw. -Saving drawings Draw can only save in the OpenDocument Drawing formats (.odg and .otg), the OpenOffice.org 1.x formats (.sxd and .std) and StarDraw format (.sda, .sdd, and .vor). However, Draw can also export to BMP, EMF, EPS, GIF, JPEG, MET, PBM, PCT, PGM, PNG, PPM, RAS, SVG, SVM, TIFF, WMF, and XPM. - Saving PDF • Portable Document Format (.pdf) -Word Editor/Web can save in these formats • HTML document (.html and .htm), as HTML 4.0 Transitional • OpenOffice.org 1.0 HTML Template (.stw) • OpenOffice.org 2.x HTML Template (.oth) • StarWriter/Web 4.0 and 5.0 (.vor) • Text (OpenOffice.org Writer/Web) (.txt) • Text Encoded (OpenOffice.org Writer/Web) (.txt)

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

CompuClever Systems Inc.

Bản quyền

CompuClever Systems. All Rights Reserved.

Được phát triển bởi

CompuClever Systems.

Ngày phát hành

10/05/2019

Kích thước gần đúng

604,2 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Năng suất

Ứng dụng này có thể

Truy nhập vào tất cả các tệp, thiết bị ngoại vi, ứng dụng, chương trình và đăng ký của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Trợ năng

Nhà phát triển sản phẩm tin rằng sản phẩm này đáp ứng yêu cầu trợ năng, giúp mọi người dễ sử dụng hơn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)


Điều khoản bổ sung

Chính sách về quyền riêng tư của Ultra Office for Free: Word, Spreadsheet, Slide & PDF Compatible
Điều khoản giao dịch
Điều khoản cấp phép của Ultra Office for Free: Word, Spreadsheet, Slide & PDF Compatible
End User License Agreement This SOFTWARE is being provided to You by CompuClever Systems. (“CompuClever”). By installing, downloading, copying, or otherwise using this CompuClever SOFTWARE, You agree to the following terms and conditions (“Agreement”) specified at: http://www.compuclever.com/info/eula/

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft