Dịch vụ miền Azure AD

Sử dụng Dịch vụ Miền Azure Active Directory (Azure AD) để di chuyển các ứng dụng thừa tự từ tại chỗ sang miền được quản lý mà không cần quản lý môi trường trên đám mây.

Dịch vụ miền Azure AD là gì?

Sử dụng các dịch vụ miền được quản lý—như tham gia miền, chính sách nhóm, LDAP và xác thực Kerberos—mà không cần phải triển khai, quản lý và vá bộ điều khiển miền trên đám mây.

Dịch vụ Miền Azure AD tích hợp với Azure AD

Cho phép người dùng đăng nhập vào các dịch vụ và ứng dụng được kết nối với miền được quản lý bằng thông tin xác thực Azure AD hiện có. Truy nhập an toàn và di chuyển tài nguyên tại chỗ sang Azure với các nhóm và tài khoản người dùng hiện có.

Bộ điều khiển miền hoạt động như một dịch vụ

Chạy các ứng dụng thừa tự trên đám mây khi các phương pháp xác thực hiện đại không được hỗ trợ và di chuyển các ứng dụng này sang miền được quản lý mà không cần triển khai, quản lý hay cập nhật bộ điều khiển miền trên đám mây.

Sử dụng các dịch vụ miền được quản lý trên Azure

Sử dụng Dịch vụ Miền Azure AD để đưa các máy ảo Azure tham gia vào một miền mà không cần phải triển khai bộ điều khiển miền. Đăng nhập vào máy ảo và truy nhập tài nguyên bằng thông tin xác thực Azure AD.

Di chuyển các ứng dụng tại chỗ sang Azure

Di chuyển các ứng dụng nhận biết thư mục thừa tự đang chạy tại chỗ sang Azure mà không phải lo lắng về các yêu cầu danh tính.

Nhanh chóng triển khai với hiệu suất cấp doanh nghiệp

Nhanh chóng kích hoạt Dịch vụ Miền Azure AD cho đối tượng thuê Azure AD, chọn mức hiệu suất của bạn và tận dụng các tính năng cấp doanh nghiệp như cụm tài nguyên và sao lưu hàng ngày.

Sở hữu quy mô cấp doanh nghiệp và SLA

Tận dụng quy mô cấp doanh nghiệp và độ tin cậy. Dịch vụ Miền Azure AD là một dịch vụ có tính khả dụng cao được lưu trữ trong các trung tâm dữ liệu được phân phối trên toàn cầu.

Tìm hiểu chuyên sâu về Dịch vụ Miền Azure AD

Các tài nguyên bổ sung về Dịch vụ Miền Azure AD

Hướng dẫn cách thực hiện

Xem hướng dẫn từng bước để đặt cấu hình Dịch vụ Miền Azure AD.

Hướng dẫn

Tìm hiểu cách triển khai Dịch vụ Miền Azure AD.

Mẫu mã

Tìm mẫu mã để bắt đầu hoạt động triển khai của bạn.

So sánh các dịch vụ danh tính

Tìm hiểu sự khác biệt giữa Dịch vụ Miền Active Directory tự quản lý, Azure AD và Dịch vụ Miền Azure AD được quản lý.

Bảo vệ tổ chức của bạn bằng giải pháp danh tính liền mạch

Miền được quản lý được đặt cấu hình để thực hiện đồng bộ hóa một chiều từ Azure AD nhằm cung cấp quyền truy nhập vào một tập hợp trung tâm gồm người dùng, nhóm và thông tin xác thực. Sau khi đồng bộ hóa, tài nguyên có thể được tạo trực tiếp trong miền được quản lý nhưng không được đồng bộ hóa trở lại Azure AD. Các ứng dụng, dịch vụ và máy ảo trong Azure kết nối với miền được quản lý sau đó có thể sử dụng các tính năng chung của Dịch vụ Miền Azure AD. Trong môi trường kết hợp với môi trường AD tại chỗ, Azure AD Connect đồng bộ hóa thông tin danh tính với Azure AD, sau đó được đồng bộ hóa với miền được quản lý.