Phát hiện các rủi ro tiềm ẩn

Điều tra và phản hồi các cảnh báo trên toàn bộ môi trường của bạn—từ môi trường trên nền điện toán đám mây đến môi trường kết hợp.

Báo cáo Azure AD là gì?

Báo cáo Azure Active Directory (Azure AD) cung cấp một dạng xem hoạt động trong môi trường của bạn để bạn có thể xác định cách các ứng dụng và dịch vụ đang được sử dụng, phát hiện các rủi ro tiềm ẩn và khắc phục sự cố.

Chức năng giám sát của Azure AD là gì?

Định tuyến nhật ký hoạt động Azure AD đến các điểm cuối khác nhau, rồi lưu giữ chúng để sử dụng lâu dài hoặc tích hợp chúng với các công cụ Quản lý sự kiện và thông tin bảo mật (SIEM) khác.

Báo cáo và giám sát trong Azure AD

Có được cái nhìn toàn diện và nhật ký về hoạt động Azure AD trong môi trường của bạn, bao gồm các sự kiện đăng nhập, sự kiện kiểm tra và các thay đổi đối với thư mục của bạn.

Lập kế hoạch triển khai báo cáo và giám sát

Giải pháp báo cáo và giám sát của Azure AD phụ thuộc vào các yêu cầu pháp lý, bảo mật, vận hành cũng như môi trường và quy trình hiện có của bạn.

Bắt đầu với báo cáo

Làm theo hướng dẫn từng bước để tìm hiểu cách triển khai báo cáo, bắt đầu từ cách quản lý người dùng không hiện hoạt trong Azure AD.

Bắt đầu với việc giám sát

Khám phá hướng dẫn giám sát của chúng tôi để bắt đầu phân tích nhật ký với Azure Monitor.

Tìm hiểu sâu hơn về các báo cáo và chức năng giám sát của Azure AD.

Các tài nguyên khác về báo cáo và giám sát

Khái niệm

Xem tổng quan về các khái niệm tính năng của Azure AD.

Hướng dẫn bắt đầu nhanh

Bắt đầu ngay lập tức.

Hướng dẫn

Tìm hiểu cách triển khai các tính năng của Azure AD.