Hỗ trợ trách nhiệm giải trình GDPR

Dịch vụ Microsoft hỗ trợ trách nhiệm giải trình GDPR của bạn đối với Yêu cầu Chủ thể Dữ liệu, thông báo vi phạm dữ liệu và Đánh giá Tác động Bảo vệ Dữ liệu.

Truy nhập tài liệu về trách nhiệm giải trình GDPR

Tìm thông tin về các chức năng trong dịch vụ Microsoft mà bạn có thể sử dụng để giải quyết các yêu cầu cụ thể của GDPR. Truy nhập tài liệu hữu ích với trách nhiệm giải trình GDPR, cũng như với kiến thức của bạn về các biện pháp kỹ thuật và tổ chức mà Microsoft đã thực hiện nhằm hỗ trợ cho GDPR. Tài liệu về Đánh giá Tác động Bảo vệ Dữ liệu (DPIA), Yêu cầu Chủ thể Dữ liệu (DSR) và thông báo vi phạm dữ liệu được cung cấp nhằm kết hợp với chương trình trách nhiệm giải trình của riêng bạn để hỗ trợ cho GDPR.


Tài liệu về trách nhiệm giải trình GDPR

Danh sách kiểm tra sự sẵn sàng cho trách nhiệm giải trình

Một cách thức thuận tiện trong việc truy nhập thông tin bạn có thể cần để hỗ trợ GDPR khi sử dụng dịch vụ Microsoft.

Thông báo vi phạm dữ liệu

Microsoft phát hiện và ứng phó với vi phạm dữ liệu cá nhân, thông báo cho bên kiểm soát theo GDPR.

DPIA

Cách Microsoft giúp các tổ chức đáp ứng được các nghĩa vụ DPIA của riêng họ.

Yêu cầu Chủ thể Dữ liệu

Cách Microsoft giúp các bên kiểm soát giải quyết được các yêu cầu chủ thể dữ liệu theo GDPR.


Thỏa thuận khách hàng

Điều khoản dịch vụ trực tuyến

Bạn có thể tìm các cam kết theo hợp đồng của Microsoft liên quan đến GDPR trong Điều khoản dịch vụ trực tuyến.

Các điều khoản về sản phẩm của Microsoft

Microsoft mở rộng các cam kết Điều khoản GDPR ra toàn bộ khách hàng Cấp phép Số lượng lớn.

Phụ lục bảo vệ dữ liệu

Dịch vụ Microsoft mở rộng các cam kết ra khách hàng Dịch vụ Tư vấn của Microsoft và các khách hàng khác.


Điều khiển tuân thủ GDPR của Microsoft

Truy nhập Trình quản lý Tuân thủ

Đánh giá và kết hợp các điều khiển mà Microsoft sử dụng để hỗ trợ các nghĩa vụ trong GDPR.

Ánh xạ điều khiển GDPR

Truy nhập khả năng ánh xạ toàn diện các điều khiển Microsoft cho các nghĩa vụ GDPR.

Câu hỏi thường gặp về tuân thủ GDPR

Tìm hiểu về cam kết theo hợp đồng của chúng tôi với bạn và cam kết tuân thủ GDPR của riêng chúng tôi.