*
Microsoft*
Results by Bing
Diễn đàn trao đổi 


Trao đổi kỹ thuật trực tuyến

Định kỳ, Microsoft tổ chức các buổi trao đổi kỹ thuật trực tuyến nhằm cập nhật công nghệ mới hoặc trao đổi kinh nghiệm giữa các chuyên gia và người dùng. Các trao đổi này được chia thành các chủ đề

MSDN

Dành cho các chuyên gia phát triển ứng dụng
http://msdn.microsoft.com/chats/




TECHNET
dành cho những chuyên gia hệ thống
http://microsoft.com/technet/community/chats/

Dành cho người dùng cá nhân

Trao đổi giữa những người dùng cá nhân
http://microsoft.com/technet/community/chats/

Các trao đổi tại các quốc gia khác
Các trao đổi được thực hiện tại các quốc gia khác (ngôn ngữ thực hiện có thể khác tiếng Anh)


©2015 Tập đoàn Microsoft. Bảo lưu mọi quyền. Liên hệ |Điều khoản sử dụng |Trademarks |Quyền riêng tư