POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT

MICROSOFT ASP.NET MODEL VIEW CONTROLLER 4

Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę między Microsoft Corporation (lub, w zależności od miejsca zamieszkania Licencjobiorcy, jednym z podmiotów stowarzyszonych Microsoft Corporation) a Licencjobiorcą. Należy się z nimi zapoznać. Postanowienia dotyczą oprogramowania określonego powyżej, jak również ewentualnych nośników, na których zostało ono dostarczone Licencjobiorcy. Postanowienia te dotyczą także udostępnianych przez Microsoft:

·        aktualizacji,

·        uzupełnień,

·        usług internetowych oraz

·        usług pomocy technicznej

dla niniejszego oprogramowania, o ile elementom tym nie towarzyszą inne postanowienia. W takim przypadku obowiązują postanowienia towarzyszące tym elementom.

Korzystanie przez Licencjobiorcę z oprogramowania oznacza, że akceptuje on niniejsze postanowienia. Jeśli Licencjobiorca ich nie akceptuje, nie może korzystać z oprogramowania.

Licencjobiorca przestrzegający niniejszych postanowień licencyjnych uzyskuje opisane poniżej prawa bezterminowe.

1.    PRAWA DO INSTALACJI I UŻYWANIA. Licencjobiorca może zainstalować na swoich urządzeniach dowolną liczbę kopii oprogramowania i używać ich razem z programami ASP.NET. Licencjobiorca może modyfikować, kopiować, rozpowszechniać lub wdrażać dowolne pliki JS zawarte w oprogramowaniu w połączeniu z programami ASP.NET Licencjobiorcy.

2.    DODATKOWE WYMAGANIA LICENCYJNE ORAZ PRAWA DO UŻYWANIA.

a.    Kod Dystrybucyjny. Poza plikami JS opisanymi powyżej oprogramowanie zawiera kod, który Licencjobiorca może rozpowszechniać w swoich programach ASP.NET na potrzeby testowania tych programów, o ile Licencjobiorca przestrzega poniższych postanowień.

i.     Redystrybucyjne pliki DLL. Licencjobiorca może kopiować i rozpowszechniać poniższe pliki w postaci kodu wynikowego.

·   System.Net.Http.dll

·   System.Net.Http.Formatting.dll

·   System.Web.Http.SelfHost.dll

·   System.Web.Http.WebHost.dll

·   System.Web.Http.dll

·   System.Net.Http.WebRequest.dll

·   System.Web.Mvc.dll

·        Rozpowszechnianie przez osoby trzecie. Licencjobiorca może zezwolić dystrybutorom swoich programów na kopiowanie i rozpowszechnianie Kodu dystrybucyjnego jako części tych programów.

ii.    Wymagania dotyczące rozpowszechniania. W przypadku każdego rozpowszechnianego przez siebie Kodu dystrybucyjnego Licencjobiorca musi:

·        dodawać do niego w swoich programach znaczące i podstawowe funkcje;

·        wymagać od dystrybutorów oraz zewnętrznych użytkowników końcowych akceptacji postanowień chroniących kody dystrybucyjne w stopniu co najmniej równym ochronie zapewnionej na mocy niniejszych postanowień licencyjnych;

·        wyświetlać w swoich programach prawidłowe informacje o prawach autorskich oraz

·        zwolnić Microsoft od wszelkiej odpowiedzialności, a także bronić Microsoft i naprawić wszelkie szkody powstałe w wyniku roszczeń wniesionych z tytułu rozpowszechniania lub używania programów Licencjobiorcy, a także zwrócić koszty obsługi prawnej z tym związane.

iii.   Ograniczenia dotyczące rozpowszechniania. Licencjobiorca nie może:

·        zmieniać w Kodzie dystrybucyjnym żadnych informacji o prawach autorskich, znakach towarowych lub patentach;

·        używać znaków towarowych Microsoft w nazwach swoich programów lub w sposób sugerujący, że programy Licencjobiorcy pochodzą od Microsoft lub są przez Microsoft popierane;

·        rozpowszechniać Kodu Dystrybucyjnego w celu uruchamiania na platformie innej niż Windows,

·        umieszczać Kodu Dystrybucyjnego w oprogramowaniu złośliwym, oszukańczym lub niezgodnym z prawem albo

·        modyfikować ani rozpowszechniać kodu źródłowego żadnego Kodu Dystrybucyjnego w taki sposób, aby jakakolwiek jego część podlegała Licencji Wyłączającej. Licencja Wyłączająca jest licencją, w ramach której używanie, modyfikowanie lub rozpowszechnianie wymaga, aby:

·        kod był jawny lub rozpowszechniany w postaci kodu źródłowego albo

·        by inne osoby miały prawo do jego modyfikowania.

3.    USŁUGI INTERNETOWE. Razem z oprogramowaniem Microsoft udostępnia usługi internetowe. Microsoft może w dowolnym czasie zmienić takie usługi lub zakończyć ich świadczenie.

4.    UWAGI OSÓB TRZECICH. Oprogramowanie może zawierać kod osób trzecich, na który Licencjobiorca otrzymuje licencję w ramach niniejszej umowy od Microsoft, a nie od tej osoby trzeciej. Ewentualne uwagi dotyczące kodu osoby trzeciej są podawane Licencjobiorcy wyłącznie w celach informacyjnych.

5.    ZAKRES LICENCJI. Oprogramowanie jest licencjonowane, a nie sprzedawane. Na mocy niniejszej umowy Licencjobiorca uzyskuje tylko niektóre prawa do używania oprogramowania. Microsoft zastrzega sobie wszystkie pozostałe prawa. Licencjobiorca może korzystać z oprogramowania tylko w sposób wyraźnie dozwolony w niniejszej umowie. Nie dotyczy to sytuacji, w których pomimo niniejszego ograniczenia na mocy prawa właściwego przysługują mu dodatkowe uprawnienia. W takich przypadkach Licencjobiorca musi przestrzegać wszelkich ograniczeń technicznych oprogramowania zapewniających, że z oprogramowania będzie można korzystać wyłącznie w określony sposób. Licencjobiorca nie może:

·        bez uprzedniej pisemnej zgody Microsoft ujawniać osobom trzecim wyników testów porównawczych dotyczących oprogramowania;

·        omijać żadnych ograniczeń technicznych oprogramowania;

·        odtwarzać, dekompilować ani dezasemblować oprogramowania, chyba że w przypadku i tylko w takim zakresie, w jakim pomimo niniejszego ograniczenia prawo właściwe wyraźnie na to zezwala;

·        sporządzać większej liczby kopii oprogramowania niż określona w niniejszej umowie lub dozwolona przez prawo właściwe pomimo niniejszego ograniczenia;

·        udostępniać oprogramowania innym osobom do kopiowania;

·        wynajmować, wydzierżawiać ani wypożyczać oprogramowania; ani

·        przekazywać oprogramowania ani praw wynikających z niniejszej umowy osobom trzecim.

6.    KOPIA ZAPASOWA. Licencjobiorca może sporządzić jedną kopię zapasową oprogramowania i korzystać z niej wyłącznie do ponownego instalowania oprogramowania.

7.    DOKUMENTACJA. Każda osoba, która jest upoważniona do uzyskiwania dostępu do komputera lub sieci wewnętrznej Licencjobiorcy, może kopiować dokumentację i używać jej jako materiałów referencyjnych na wewnętrzne potrzeby Licencjobiorcy.

8.    OGRANICZENIA EKSPORTOWE. Oprogramowanie podlega przepisom eksportowym obowiązującym w Stanach Zjednoczonych. Licencjobiorca musi przestrzegać wszelkich krajowych i międzynarodowych przepisów eksportowych mających zastosowanie do oprogramowania. W przepisach tych określono ograniczenia dotyczące kraju przeznaczenia, użytkowników końcowych oraz korzystania z oprogramowania. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie www.microsoft.com/exporting.

9.    USŁUGI POMOCY TECHNICZNEJ. Niniejsze oprogramowanie jest udostępniane Licencjobiorcy w stanie „takim, w jakim jest”, w związku z czym Microsoft może nie świadczyć związanych z tym oprogramowaniem usług pomocy technicznej.

10. CAŁOŚĆ UMOWY. Niniejsza umowa wraz ze wszystkimi postanowieniami dotyczącymi uzupełnień, aktualizacji, usług internetowych i usług pomocy technicznej, z których korzysta Licencjobiorca, stanowi całość umowy dotyczącej oprogramowania i usług pomocy technicznej.

11. PRAWO WŁAŚCIWE.

a.    Stany Zjednoczone. Jeśli Licencjobiorca nabył oprogramowanie w Stanach Zjednoczonych, wykładnia niniejszej umowy podlega prawu stanu Waszyngton, które ma zastosowanie do roszczeń z tytułu naruszenia umowy, bez względu na przyjęte w nim normy prawa kolizyjnego. Pozostałe roszczenia, w tym roszczenia zgłaszane na podstawie przepisów w zakresie ochrony praw konsumenta, zwalczania nieuczciwej konkurencji lub czynów niedozwolonych, podlegają prawu właściwemu dla stanu, w którym Licencjobiorca mieszka.

b.    Poza Stanami Zjednoczonymi. Jeśli Licencjobiorca nabył oprogramowanie w innym kraju, prawem właściwym dla umowy jest prawo obowiązujące w tym kraju.

12. SKUTKI PRAWNE. W niniejszej umowie zostały przedstawione niektóre z praw przysługujących stronom. Licencjobiorcy mogą także przysługiwać inne prawa na mocy ustawodawstwa krajowego. Ponadto Licencjobiorcy mogą przysługiwać prawa względem strony, od której nabył oprogramowanie. Niniejsza umowa nie zmienia praw przysługujących Licencjobiorcy na mocy ustawodawstwa krajowego, jeśli ustawodawstwo to na takie zmiany nie zezwala.

13. ODRZUCENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU RĘKOJMI I GWARANCJI. Oprogramowanie jest licencjonowane w stanie „takim, w jakim jest”. Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z oprogramowania ponosi Licencjobiorca. Microsoft nie udziela żadnych wyraźnych rękojmi, gwarancji ani zapewnień dotyczących oprogramowania. Niniejsza umowa nie wpływa na dodatkowe prawa konsumenta i ustawowe gwarancje, jakie mogą przysługiwać Licencjobiorcy na mocy prawa miejscowego. W zakresie dozwolonym przez prawo miejscowe Microsoft niniejszym wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu dorozumianych rękojmi i gwarancji, w tym rękojmi co do wartości handlowej, przydatności do określonego celu oraz braku naruszeń praw własności intelektualnej.

POSTANOWIENIE DOTYCZĄCE LICENCJOBIORCÓW W AUSTRALII — Australijska ustawa o ochronie konsumentów (ang. Australian Consumer Law) przyznaje Licencjobiorcy określone gwarancje i żadne z zawartych tu postanowień nie ma na celu ograniczenia praw przysługujących Licencjobiorcy na mocy tej ustawy.

14. OGRANICZENIE ORAZ WYŁĄCZENIE UPRAWNIEŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY. Microsoft i dostawcy Microsoft ponoszą odpowiedzialność wyłącznie za szkody bezpośrednie do kwoty 5,00 USD. Licencjobiorca nie może dochodzić roszczeń z tytułu żadnych innych szkód, w tym szkód wynikających z utraty zysków, szkód wtórnych, szkód szczególnych, szkód pośrednich ani szkód ubocznych.

Powyższe ograniczenie ma zastosowanie do:

·        wszelkich kwestii dotyczących oprogramowania, usług, zawartości i treści (w tym kodu) udostępnianych na stronach internetowych osób trzecich lub programów osób trzecich oraz

·        roszczeń z tytułu naruszenia umowy, rękojmi, gwarancji lub warunków, odpowiedzialności obiektywnej, niedbalstwa oraz innych czynów niedozwolonych, w zakresie dozwolonym przez prawo właściwe.

Ograniczenie to ma zastosowanie także w przypadku, gdy Microsoft wiedział lub powinien był wiedzieć o możliwości powstania takich szkód. Powyższe ograniczenie i wyłączenie mogą jednak nie dotyczyć Licencjobiorcy w przypadku, gdy na mocy prawa krajowego nie jest dozwolone wyłączenie ani ograniczenie odpowiedzialności za szkody uboczne, wtórne itp.