POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT

SKŁADNIKI MICROSOFT ASP.NET

Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę między Microsoft Corporation (lub, w zależności od miejsca zamieszkania Licencjobiorcy, jednym z podmiotów stowarzyszonych Microsoft Corporation) a Licencjobiorcą. Należy się z nimi zapoznać. Postanowienia dotyczą oprogramowania określonego powyżej, jak również ewentualnych nośników, na których zostało ono dostarczone Licencjobiorcy. Postanowienia te dotyczą także udostępnianych przez Microsoft:

·         aktualizacji,

·         uzupełnień,

·         usług internetowych, oraz

·         usług pomocy technicznej

dla niniejszego oprogramowania, o ile elementom tym nie towarzyszą inne postanowienia. W takim przypadku obowiązują postanowienia towarzyszące tym elementom.

Korzystanie przez Licencjobiorcę z oprogramowania oznacza, że akceptuje on niniejsze postanowienia. Jeśli Licencjobiorca ich nie akceptuje, nie może korzystać z oprogramowania.

Zgodnie z zasadami określonymi poniżej korzystanie z niektórych funkcji oprogramowania oznacza również zgodę Licencjobiorcy na przekazanie określonych standardowych informacji o komputerze związanych z usługami internetowymi.

Licencjobiorca przestrzegający niniejszych postanowień licencyjnych uzyskuje opisane poniżej prawa bezterminowe.

1.    PRAWA DO INSTALACJI I UŻYWANIA.

a.    Instalacja i używanie. Licencjobiorca może zainstalować dowolną liczbę kopii oprogramowania w swojej siedzibie i używać ich w celu projektowania, opracowywania i testowania swoich programów ASP.NET.

b.    Programy osób trzecich. Oprogramowanie może zawierać programy osób trzecich, na które Licencjobiorca otrzymuje licencję w ramach niniejszej umowy od Microsoft, a nie od danej osoby trzeciej. Ewentualne uwagi dotyczące programów osób trzecich są podawane Licencjobiorcy wyłącznie w celach informacyjnych.

2.    DODATKOWE WYMAGANIA LICENCYJNE ORAZ PRAWA DO UŻYWANIA.

a.    Kod Dystrybucyjny. Kod i pliki można kopiować i rozpowszechniać w postaci kodu wynikowego. Kod i pliki będą dla Licencjobiorcy dostępne w pakietach na stronie go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=296594 jako element opracowanych przez Licencjobiorcę programów ASP.NET, o ile Licencjobiorca przestrzega poniższych postanowień.

·         Rozpowszechnianie przez osoby trzecie. Licencjobiorca może zezwolić dystrybutorom swoich programów na kopiowanie i rozpowszechnianie Kodu dystrybucyjnego jako części tych programów.

i.      Wymagania dotyczące rozpowszechniania. W przypadku każdego rozpowszechnianego przez siebie Kodu Dystrybucyjnego Licencjobiorca musi:

·         korzystać z Kodu Dystrybucyjnego w ramach swoich programów ASP.NET, a nie jako z niezależnej dystrybucji;

·         wymagać od dystrybutorów oraz zewnętrznych użytkowników końcowych akceptacji postanowień chroniących kody dystrybucyjne w stopniu co najmniej równym ochronie zapewnionej na mocy niniejszych postanowień licencyjnych oraz

·         przejąć od Microsoft odpowiedzialność cywilną oraz dokonać na rzecz Microsoft rekompensaty z tytułu wszelkich roszczeń, w tym kosztów obsługi prawnej, związanych z rozpowszechnianiem lub używaniem programów Licencjobiorcy.

ii.    Ograniczenia dotyczące rozpowszechniania. Licencjobiorca nie może:

·         zmieniać w Kodzie Dystrybucyjnym żadnych informacji o prawie autorskim, znakach towarowych lub patentach;

·         używać znaków towarowych Microsoft w nazwach swoich programów lub w sposób sugerujący, że programy Licencjobiorcy pochodzą od Microsoft lub są przez Microsoft promowane;

·         rozpowszechniać Kodu Dystrybucyjnego (z wyjątkiem dostępnych do rozpowszechniania plików .dll określonych poniżej) na platformy inne niż platforma Windows;

·         Microsoft.Owin.Testing.dll

·         System.Web.Cors.dll

·         Microsoft.Owin.dll

·         Microsoft.Owin.Cors.dll

·         Microsoft.Owin.Diagnostics.dll

·         Microsoft.Owin.Host.HttpListener.dll

·         Microsoft.Owin.Host.SystemWeb.dll

·         Microsoft.Owin.Hosting.dll

·         Microsoft.Owin.Security.dll

·         Microsoft.Owin.Security.ActiveDirectory.dll

·         Microsoft.Owin.Security.Jwt.dll

·         Microsoft.Owin.Security.Cookies.dll

·         Microsoft.Owin.Security.Facebook.dll

·         Microsoft.Owin.Security.Google.dll

·         Microsoft.Owin.Security.MicrosoftAccount.dll

·         Microsoft.Owin.Security.OAuth.dll

·         Microsoft.Owin.Security.Twitter.dll

·         OwinHost.exe

·         jquery.signalr-2.0.0.js

·         jquery.signalr-2.0.0.min.js

·         umieszczać Kodu Dystrybucyjnego w oprogramowaniu złośliwym, oszukańczym lub niezgodnym z prawem ani

·         modyfikować ani rozpowszechniać kodu źródłowego żadnego Kodu Dystrybucyjnego w taki sposób, aby jakakolwiek jego część podlegała Licencji Wyłączającej. Licencja Wyłączająca jest licencją, w ramach której używanie, modyfikowanie lub rozpowszechnianie oprogramowania wymaga, aby:

·         kod tego oprogramowania był jawny lub rozpowszechniany w postaci kodu źródłowego albo

·         inne osoby miały prawo do modyfikowania tego kodu.

3.    USŁUGI INTERNETOWE. Razem z oprogramowaniem Microsoft udostępnia usługi internetowe. Microsoft może w dowolnym czasie zmienić takie usługi lub zakończyć ich świadczenie.

a.    Zgoda na usługi internetowe. Za pomocą funkcji oprogramowania opisanych poniżej nawiązywane jest połączenie internetowe z systemami komputerowymi Microsoft lub dostawcy usług. Licencjobiorca nie zawsze otrzyma osobne powiadomienie o nawiązaniu takiego połączenia. W niektórych przypadkach Licencjobiorca może wyłączyć te funkcje lub z nich nie korzystać. Więcej informacji na temat tych funkcji można znaleźć na stronie www.microsoft.com/products/ceip/EN-US/default.mspx. Jeśli Licencjobiorca korzysta z tych funkcji, wyraża zgodę na przekazanie takich informacji. Microsoft nie korzysta z uzyskanych informacji w celu identyfikacji Licencjobiorcy ani kontaktowania się z nim.

i.      Informacje o komputerze. Wymienione poniżej funkcje korzystają z protokołów internetowych, które przekazują do odpowiednich systemów informacje o komputerze, w tym adres IP, rodzaj systemu operacyjnego, rodzaj przeglądarki oraz nazwę i wersję używanego oprogramowania, a także kod języka urządzenia, na którym zostało zainstalowane oprogramowanie. Microsoft korzysta z tych informacji w celu udostępnienia Licencjobiorcy usług internetowych.

·         Usługa Microsoft dotycząca raportowania błędów. Funkcja ta umożliwia Microsoft oraz partnerom zajmującym się systemem Windows diagnozowanie i rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem. Nie wszystkie problemy można rozwiązać. Jeśli jednak rozwiązanie jest możliwe, będzie mieć formę działań naprawczych lub aktualizacji do zainstalowania. Podczas procesu konfiguracji i instalacji za pośrednictwem opisywanej usługi zostaje wysłana informacja dotycząca błędów, które wystąpiły podczas tego procesu. Na podstawie tej informacji podejmowana jest próba zdiagnozowania problemu. Aby zapobiec pojawianiu się problemów i zapewnić niezawodne działanie oprogramowania, niektóre rozwiązania zostały dołączone do dodatków Service Pack i przyszłych wersji oprogramowania.

ii.    Korzystanie z informacji. Microsoft może korzystać z uzyskanych informacji o komputerze oraz informacji przekazanych za pomocą Programu poprawy jakości obsługi klienta w celu ulepszenia swojego oprogramowania i usług. Ponadto Microsoft może udostępniać te informacje osobom trzecim, w tym m.in. producentom sprzętu i oprogramowania. Wspomniani producenci mogą z nich korzystać w celu poprawy współdziałania swoich produktów z oprogramowaniem Microsoft.

4.    ZAKRES LICENCJI. Oprogramowanie jest licencjonowane, a nie sprzedawane. Na mocy niniejszej umowy Licencjobiorca uzyskuje tylko niektóre prawa do używania oprogramowania. Microsoft zastrzega sobie wszystkie pozostałe prawa. Licencjobiorca może korzystać z oprogramowania tylko w sposób wyraźnie dozwolony w niniejszej umowie. Nie dotyczy to sytuacji, w których mimo niniejszego ograniczenia na mocy prawa właściwego przysługują mu dodatkowe uprawnienia. W takich przypadkach Licencjobiorca musi przestrzegać wszelkich ograniczeń technicznych oprogramowania zapewniających, że z oprogramowania będzie można korzystać wyłącznie w określony sposób. Licencjobiorca nie może:

·         bez uprzedniej pisemnej zgody Microsoft ujawniać osobom trzecim wyników testów porównawczych dotyczących oprogramowania;

·         omijać żadnych ograniczeń technicznych oprogramowania;

·         odtwarzać, dekompilować ani dezasemblować oprogramowania, chyba że w przypadku i tylko w takim zakresie, w jakim mimo niniejszego ograniczenia prawo właściwe wyraźnie na to zezwala;

·         udostępniać oprogramowania innym osobom do kopiowania;

·         wynajmować, wydzierżawiać ani wypożyczać oprogramowania; ani

·         przekazywać oprogramowania ani praw wynikających z niniejszej umowy osobom trzecim.

5.    KOPIA ZAPASOWA. Licencjobiorca może sporządzić jedną kopię zapasową oprogramowania i korzystać z niej wyłącznie w celu ponownego zainstalowania oprogramowania.

6.    DOKUMENTACJA. Każda osoba upoważniona do uzyskiwania dostępu do komputera lub sieci wewnętrznej Licencjobiorcy może kopiować dokumentację i korzystać z niej w charakterze materiałów referencyjnych na wewnętrzne potrzeby Licencjobiorcy.

7.    PRZENIESIENIE OPROGRAMOWANIA NA INNE URZĄDZENIE. Licencjobiorca może odinstalować oprogramowanie i zainstalować je do własnego użytku na innym urządzeniu. Przypisanie tej licencji do kilku urządzeń jest niedozwolone.

8.    OGRANICZENIA EKSPORTOWE. Oprogramowanie podlega przepisom eksportowym obowiązującym w Stanach Zjednoczonych. Licencjobiorca musi przestrzegać wszelkich krajowych i międzynarodowych przepisów eksportowych mających zastosowanie do oprogramowania. W przepisach tych określono ograniczenia dotyczące kraju przeznaczenia, użytkowników końcowych oraz korzystania z oprogramowania. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie www.microsoft.com/exporting.

9.    USŁUGI POMOCY TECHNICZNEJ. Niniejsze oprogramowanie jest udostępniane Licencjobiorcy w stanie „takim, w jakim jest”, Microsoft może zatem nie świadczyć związanych z tym oprogramowaniem usług pomocy technicznej.

10.  CAŁOŚĆ UMOWY. Niniejsza umowa wraz ze wszystkimi postanowieniami dotyczącymi uzupełnień, aktualizacji, usług internetowych i usług pomocy technicznej, z których korzysta Licencjobiorca, stanowi całość umowy dotyczącej oprogramowania i usług pomocy technicznej.

11.  PRAWO WŁAŚCIWE.

a.    Stany Zjednoczone. Jeśli Licencjobiorca nabył oprogramowanie w Stanach Zjednoczonych, prawem właściwym dla wykładni niniejszej umowy jest prawo stanu Waszyngton, które ma również zastosowanie do roszczeń z tytułu naruszenia tej umowy, bez względu na przyjęte w nim normy prawa kolizyjnego. Pozostałe roszczenia, w tym roszczenia zgłaszane na podstawie przepisów w zakresie ochrony praw konsumenta, zwalczania nieuczciwej konkurencji lub czynów niedozwolonych, podlegają prawu właściwemu dla stanu, w którym Licencjobiorca mieszka.

b.    Poza Stanami Zjednoczonymi. Jeśli Licencjobiorca nabył oprogramowanie w innym kraju, prawem właściwym dla wykładni niniejszej umowy jest prawo obowiązujące w tym kraju.

12.  SKUTKI PRAWNE. W niniejszej umowie zostały przedstawione niektóre prawa przysługujące stronom. Licencjobiorcy mogą także przysługiwać inne prawa na mocy ustawodawstwa krajowego. Ponadto Licencjobiorcy mogą przysługiwać określone prawa względem strony, od której nabył oprogramowanie. Niniejsza umowa nie zmienia praw przysługujących Licencjobiorcy na mocy ustawodawstwa krajowego, jeśli ustawodawstwo to na takie zmiany nie zezwala.

13.  ODRZUCENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU RĘKOJMI I GWARANCJI. Oprogramowanie jest licencjonowane w stanie „takim, w jakim jest”. Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z oprogramowania ponosi Licencjobiorca. Microsoft nie udziela żadnych wyraźnych rękojmi, gwarancji ani zapewnień dotyczących oprogramowania. Niniejsza umowa nie wpływa na dodatkowe prawa konsumenta i ustawowe gwarancje, jakie mogą przysługiwać Licencjobiorcy na mocy prawa miejscowego. W zakresie dozwolonym przez prawo miejscowe Microsoft niniejszym wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu dorozumianych rękojmi i gwarancji, w tym rękojmi co do wartości handlowej, przydatności do określonego celu oraz braku naruszeń praw własności intelektualnej.

POSTANOWIENIE DOTYCZĄCE LICENCJOBIORCÓW W AUSTRALII — Australijska ustawa o ochronie konsumentów (ang. Australian Consumer Law) przyznaje Licencjobiorcy określone gwarancje i żadne z zawartych tu postanowień nie ma na celu ograniczenia praw przysługujących Licencjobiorcy na mocy tej ustawy.

14.  OGRANICZENIE ORAZ WYŁĄCZENIE UPRAWNIEŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY. Microsoft i dostawcy Microsoft ponoszą odpowiedzialność wyłącznie za szkody bezpośrednie do kwoty 5,00 USD. Licencjobiorca nie może dochodzić roszczeń z tytułu żadnych innych szkód, w tym szkód wynikających z utraty zysków, szkód wtórnych, szkód szczególnych, szkód pośrednich lub szkód ubocznych.

Powyższe ograniczenie ma zastosowanie do:

·         wszelkich kwestii dotyczących oprogramowania, usług i treści (w tym kodu) udostępnianych na stronach internetowych osób trzecich lub programów osób trzecich oraz

·         roszczeń z tytułu naruszenia umowy, rękojmi, gwarancji lub zapewnień, odpowiedzialności obiektywnej, niedbalstwa oraz innych czynów niedozwolonych w zakresie dozwolonym przez prawo właściwe.

Ograniczenie to ma zastosowanie także w przypadku, gdy Microsoft wiedział lub powinien był wiedzieć o możliwości powstania takich szkód. Powyższe ograniczenie i wyłączenie mogą jednak nie dotyczyć Licencjobiorcy w przypadku, gdy na mocy prawa krajowego nie jest dozwolone wyłączenie ani ograniczenie odpowiedzialności za szkody uboczne, wtórne itp.