IMIQATHANGO YELAYISENISI YE-APP EBEKIWEYO
UMICROSOFT STORE, WINDOWS STORE KUNYE NOXBOX STORE
Yalungiselelwa ngoOktobha 2017

Le miqathango yelayisenisi asisivumelwano phakathi kwakho nomqambi we-app. Sicela uyifunde. Ihambeana nee-app zesoftware ozifumana kuMicrosoft Store, Windows Store okanye iXbox Store (emva koku zizakubizwa “Store”¬), oku kuqulatha nezinye izinto ezihambelana ne-a[[ ngapandle kokuba i-app leyo iza neminye imiqathango esecaleni, apho ke uyakulandelo leyo imiqathango.

Xa uyifaka okanye uyisebenza le app okamye usenza neyiphi na kwezi, uyakube uyavumelenana nale miqathango. Ukuba wuvumelani nayo, awunalo ilungelo kwaye akufunekanga uyifake okanye uyisebenzise le app.

Umqambi we-app ngumntu okunika ilayisenisi yokusebenzisa le app ilapho kwiStore.

Ukuba uyavumelana nale miqathango yelayisenisi, unala malungelo alandela apha ngezantsi.
1. AMALUNGELO OKUYIFAKA NOKUYISEBENZISA; UKUPHELELWA KWAYO. Ungafaka usebenzise le app kwinto zeWindows okanye zeXbo nanje ngokuba kucacisiwe kwimiqathango Imigaqo yokuSebenza. UMicrosft uyaligcina ilungelo lokuba atshintse u Imigaqo yokuSebenza nageliphi na ixesha afuna ngalo.
2. ISEVISI EDIBENE NEINTANETHI.

a. Uvumelwano lweintanethi okanye isevisi yewayalesi Ukuba i-app iqhakamishelana nekompyutha ngeintanethi iwayalesi, ukusebenisa le app kuthetha ukuthi uyavumelana nokubekiweyo ngokweencukaca zayo apho kuphathiselene neintanethi okanye iwayalesi. Ukuba kukho eminye imiqathango eyakuthi ibekwa malunga neesevisi ozifumanayo ku le app, lo miqathango nayo kofuneka ilandelwe.

b. Ungasebenzisi kakuhle iisevisi zeintanethi. Awuvumelekanga ukuba usebenzisa iintanethi okanye iwayalesi ngndlela enokuthi ichaphazele okanye imoshe indlela aabanye abantu abayisebenzisayo. Awuvumelekanga ukuba usebenzise le sevisi ukuze uzame ukungena kwizinto ongavumelekanga ukuba ungene kuzo njengezinye iisevisi, iakhawunti yedata okanye enye inetwekhi.

3. UMGA WELAYISENISI. Le app isebenza ngelayisenisi ayithengiswa. Esi sivumelwano sinikeza amalungelo athile okuyisebenzisa. Ukuba uMicrosoft uye wayicima into yoku usebenzise ezi app kumnxeba wakho ngokuhambelana nokwesisivumelwano, onke amalungelo elayisenisi ayakucima. Umqambi we-app ugcine onke amanye amalungelo kuye. Ngaphandle kokuba omnye umthetho ukunika amanye amalungego odlula la, ungasebenzisa le app ngokusekelwa apha kwesisivumelanisi kuphela. Kufuneka uhambiselana nemiqathango ebekiweyo ekuvumela ukuba ungakwenzi okuthile. Awukwazi ukuba:

a. Uzame ukubaleka izinto ezibekiweyo ukuba ungazenzi kule app.

b. Uyiqalele, uyihlukanise okanye uyiqhaqhe le app, ngaphandle kokuba kukho umthetho okuvumelayo ongaphaya kwalo mgaqo.

c. Wenze ezinye iiapp ongavumelekanga uzenza ngokwesisisvumelanisi okanye ngomthetho osekiweyo ongaphayo kwale miqathango.

d. Upapashe okanye uvumele abanye bkope le app.

e. Ubolekise, urentise okanye uphise owethutyana ngale app.

f. Use le app okanye esi sivumelanisi komnye umntu ongaphandle.
4. AMAPHEPHA-NCAZO. Ukuba akhona amaphepha-ncazo ahambelana nale app ungawakopa uwasebenzisa.
5. IMIQATHANGO YOBUKHAZIKHAZI KUNYE NOTHENGISO PHESHEYA. Le app ingahambelana nemigaqo yentengiso-phesheya yaseMelika okanye ulawulo lobukhazikhazi lwaphesheya neminye imiqathango Kufuneka uhambiselana nayo yonke imiqathango yesizwe okuso kunye nesaphesheya esihambiselana nentengiso-phesheya malunga nobukhazikhazi obusetyenziswayo yile app Le miqathango ihambiselana nonqando ngokwemigama onayihamba, abasebenzisi bayo nokusebenza kwayo le app Ukufumana ulwazi oluthe vetshe ngeeprodukti seMicrosoft, iya ku (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=242130).
6. ISEVISI YENXASO Qhakamishelana nompapashi we-app ukuze ubuze ukuba ikhona na inxaso efumanekayo UMicrosoft, umnxeba wakho kunye newayalesi (ngaphandle kokuba omnye wazo ngumpapashi we-app) abana xanduva lokunika inxaso ye-app
7. ISIVUMELANISI ESIPHELELEYO. Esi sivumelanisi, neminye imigaqo yemfihlo nemigaqo yale app, ayilayisenisi yesivumelanisi phahathi kwakho nompapashi we-app.
8. UMTHETHO OSEBENZAYO

a. Imelika neKanada Ukuba ufuna le app eMelika okanye eKanada, imithetho yelo phondo uhlala kulo (ukuba lishishini apho elo sishini lakho likhoyo) yiyo engumgaqo ngokubekiselene nokungahambiselani kwemithetho (ukhuselo lwabathengi, ugqatso olungalunganga kunye nezicelo) apho kungakhathalisekiyo nokuba imithetho iyangqubana.

b. Ngaphandle kwaseMelika naseKanada. Ukuba ufumene le app kwesinye isizwe, imithetho yalapho yiyo esebenzayo.
9. UHAMBA KOMTHETHO. Esi sivumelanisi sicacisa imithetho ethile. Unganawo amanye amalungelo owusekelwe sisizwe sakho. Esi sivumelanisi asitshintshi malungelo wesizwe sakho ukuba lo malungelo esizwe sakho awakuvumeli ukuba wenze okuthile.
10. IINKCUKACA NGEWARANTI. Le app ig=fumane ilayisenisi “ngokuba injalo” “nemposo zayo” “nangoko ifumaneka”. Nguwe ozakubano xanduva ngokuyisebenzisa. Umpapashi we-app ngokokwakhe, uMicrosoft (ukuba ayinguye umpapashi wayo, iwayalesi, nabaqashi bethu, kunye nabantu abasiphathela izinto (abakhuselekileyo) abanikezi waranti, garanti okanye miqathango ehambelana nale app. Ukungasebenzi kwe app ngokwenkangeleko, ukhuseleko, kunye nokusebenza konke kuyingxaki yakho. Ukuba le app iye yamoshakala ayasebenza, nguwe onoxanduva lokuyilungisa kwaye uza kuzibhatalela ngokwakhe ezo ndleko. Ungakwazi ukubanamanye amalungelo phantsi komnye umthetho wenginqgi yakho ongekhoyo apha esi sivumelanisi singazokwazi ukuyitshintsha. Ihambelana nokomthetho obekwe kulo ngingqi, abakhuselwe nguwo awuqulathi misekelo okanye miqathango yokulungela usebenza, ukhuseleko nokungahambiselani nesivumelanisi.
11. ULINGANISELO NEZINTO EZINGABALWAYO XA KUSENZIWA AMALUNGISELELO OMONAKALO. Ukuba unaso isizathu esivumelekileyo emthethweni sokuba ulungiselelwe ngenxa yomonakalo iphelele ku- USD$1.00 aphoumqambiazakubhatalelaumonakaloothenqo. Awuvumelekanga kwaye awunalo ilungelo lokuba uhlawulelwe umonakalo othe wezeka, nokuba ulahlekelwe yimali, nokuba kwenzeka umonakalo odalwe ngumqambi we-app okanye ozenzekeleyo. Ukuba imithetho yengingqi yakho inyanzelisa iwaranti, igaranti okanye isimo nokuba lemiqathanfo ayenzi njalo, umgama zimini eziyi-90 ukususela ngomhla owafaka i-app,

Olu nciphiso luhambiselana neziz into zilandelayo:
Yonke into ehambelana ne-app okanye imisebenzi yayo ifumaneka kwalapha kwi-app; kwaye
Ukufaka ityala malunga nokungalandelwa kwwekontrakti, iwaranti, igaranti, okanye ismimo; ilayability engqoqo, ukungakhathali okanye okunye; ukungalandeli umthetho; ukuzuza ngokungafanelekanga; nangeyiohi na enye indlela; zonke ezi zinto zizakuhambelena nomthetho obekiweyo

Iyasebenza nokuba:
Olu hlobo kubekwe ukuba makulungiswe ngalo xa kukho umonakalo alukubhatali xa uthe walahlekelwa; okanye
Umqambi we-app ebeyazi okanye bekumele ayazi ngokuba bekusenokwenzeka umonakalo.