Azure 认证培训

获得认证,向世界展示您已做好准备,能够利用 Azure 中越来越多的集成云服务来开发可降低总成本并帮助改进可扩展性、安全性和隐私的解决方案。

Azure 课程

开发 Microsoft Azure Solutions

让您做好准备 exam 70-532 | 讲师指导的课堂培训

实施 Microsoft Azure Infrastructure Solutions

让您做好准备 exam 70-533 | 讲师指导的课堂培训

设计 Microsoft Azure 解决方案架构

让您做好准备 exam 70-535 | 讲师指导的课堂培训

Microsoft Azure Solutions与Microsoft Visual Studio

讲师指导的课堂培训

开发 Microsoft Azure 和 Web 服务

讲师指导的课堂培训

Microsoft Azure 基础知识

讲师指导的课堂培训