IMIGOMO YOKUTHENGISA YAKWA-MICROSOFT

Ibuyekezwe ngoFebhruwari 2017

Uyemukelwa eZitolo zakwa-Microsoft zaku-inthanethi nezokudayisa. "Isitolo" sisho izindawo zethu eziku-inthanethi nezokudayisa ezikuvumela ukuthi uphequlule, ubude, uthole, uthenge, futhi ulinganisele bese ubuyekeza imikhiqizo namasevisi kubandakanye amadivayisi, amakhonsoli emidlalo, okuqukethwe kwedijithali, izinhlelo, amageyimu, amasevisi, nokunye okuningi. Le Migomo Yokuthengisa ("Imigomo Yokuthengisa") ihlanganisa ukusetshenziswa kweSitolo se-Microsoft, i-Office Store, i-Xbox Store, i-Windows Store, namanye amasevisi e-Microsoft acaphuna le Migomo Yokuthengisa (wonke okuthiwa "Isitolo"). NgeSitolo, i-Microsoft inikeza izinhlobo ezihlukene zezisetshenziswa, kubandakanye izindawo zokulanda, isofthiwe, amathuluzi, nolwazi mayelana nesofthiwe, amasevisi nezinye izinto ezithengiswayo (konke okuthiwa "Amasevisi" kanye neSitolo, okuthiwa "Isitolo"). Imikhiqizo eminingi, amasevisi nokuqukethwe okunikezwa eSitolo kuyimikhiqizo yezinkampani zangaphandle ehlinzekwa yilezo zinkampani ngaphandle kwe-Microsoft. Ngokusebenzisa iSitolo, noma ngokuthenga imikhiqizo namasevisi eSitolo, uyavuma futhi wamukela le Migomo Yokuthengisa, iSitatimende Sobumfihlo Se-Microsoft (bheka isigaba Sobumfihlo Nokuvikelwa Kolwazi Lomuntu Siqu ngezansi), kanye nemigomo nemibandela ethintekayo, izinqubomgomo noma ukuzikhulula ecaleni eSitolo noma okukhulunywa ngakho eMigomweni Yokuthengisa (yonke okuthiwa "Izinqubomgomo ZeSitolo"). Sikukhuthaza ukuthi ufunde Izinqubomgomo ZeSitolo ngokucophelela. NGEKE UKWAZI UKUSEBENZISA ISITOLO NOMA AMASEVISI UMA UNGAZAMUKELI IZINQUBOMGOMO ZESITOLO.

Uma sineSitolo Sokuthengisa se-Microsoft ezweni noma esifundazweni sakini, singase sibe nezinqubomgomo ezihlukile noma ezithe xaxa. I-Microsoft ingase ibuyekeze noma ichibiyele noma yiziphi izinqubomgomo ngaphandle kokukhipha isaziso noma nini.

Imigomo Ehlobene Nokusebenzisa Kwakho ISitolo

1. I-akhawunti Yelungu. Uma iSitolo sidinga ukuthi uvule i-akhawunti, kufanele uqedele inqubo yokubhalisa ngokusinika ulwazi lwamanje, oluphelele noluyiqiniso olufunwa yifomu lokubhalisa elifanele. Kungase kudingeke futhi ukuthi wamukele isivumelwano sesevisi noma imigomo yokusebenzisa ehlukile njengombandela wokuvula i-akhawunti. Ukusebenzisa kwakho i-akhawunti ukufinyelela eSitolo nokuqukethwe okuthola eSitolo kungaphansi kwayo yonke imigomo ebusa i-akhawunti yakwa-Microsoft. Ukuze uthole ulwazi oluthe xaxa, sicela ubheke Isivumelwano Samasevisi Se-Microsoft. Unomthwalo wokugcina ulwazi lwakho lwe-akhawunti nephasiwedi kuyimfihlo futhi unomthwalo ngakho konke okwenziwa ngaphansi kwe-akhawunti yakho.

2. Akukho Ukusetshenziswa Ngokungemthetho Noma Okungavunyelwe. Njengombandela wokusebenzisa kwakho iSitolo Namasevisi, uyaqinisa kithi ukuthi ngeke usebenzise iSitilo nganoma iyiphi injongo engqubuzana nomthetho noma enqatshelwe yile Mibandela Yokuthengisa, Izinqubomgomo ZeSitolo, nanoma imiphi eminye imibandela ethinta ukusebenzisa kwakho iSitolo. Awukwazi ukusebenzisa iSitolo nganoma iyiphi indlela engalimaza, ikhinyabeze, ithunaze, noma iphule noma iyiphi iseva ye-Microsoft, noma amanethiwekhi axhunywe kunoma iyiphi iseva ye-Microsoft, noma uphazamise noma ubani osebenzisa futhi ojabulela iSitolo. Akufanele uzame ukungena ngokungafanele eSitolo, kwamanye ama-akhawunti, amasistimu amakhompuyutha noma kumanethiwekhi axhumene nanoma iyiphi iseva ye-Microsoft noma iSitolo, ngokufohla, ngokugubha iphasiwedi nanganoma iyiphi enye indlela. Akufanele uthole noma uzame ukuthola noma yiziphi izinto noma ulwazi ngezindlela ezingenziwanga ngamabomu ukuthi zitholakale eSitolo. Akufanele usebenzise iSitolo ngendlela ephula amalungelo abantu abaseceleni, kuhlanganise nokulimaza ngamabomu umuntu noma inkampani, kubandakanye i-Microsoft. Akufanele usakaze ngezinjongo zentengiso, ushicilele, ukhiphe ilayisense, noma uthengise noma yimiphi imikhiqizo, ulwazi noma amasevisi atholakala eSitolo.

3. Izinto Ozihlinzeka I-Microsoft Noma Ozifaka ESitolo. I-Microsoft ayizibizi umnikazi wezinto ozihlinzeka i-Microsoft (kubandakanye imibiko, izilinganiso, izibuyekezo neziphakamiso) noma ozithumela, uzilayishe, uzifake noma uziyise eSitolo noma ezihlobene namasevisi e-Microsoft ukuba zibuyekezwe abanye (ngakunye okuthiwa "Okuthumele" futhi sekukonke okuthiwa "Okuthumele"). Kodwa-ke, unika i-Microsoft ilungelo elingenanzuzo, elingaphelelwa yisikhathi, elingenakuhlehliswa, lomhlaba wonke, eliyikhethelo nelinamalayisensi angaphansi lokusebenzisa, ukushintsha, ululungisa, ukuphinda, ukudala imisebenzi enomsuka, ukuhumusha, ukuhlela, ukwenza, ukusakaza, nokubonisa Izinto Ozithumele, kubandakanye igama lakho, kunoma iyiphi imidiya. Uma ushicilela Okuthumele ezindaweni lapho iSitolo sitholakala khona kabanzi ku-inthanethi ngaphandle kwemigoqo, Okuthumele kungabonakala emibukisweni noma ezintweni eziphromotha iSitolo kanye/noma imikhiqizo, amasevisi nokuqukethwe okutholakala eSitolo. Uyaqinisa futhi uveza ukuthi unawo (futhi uyoba nawo) onke amalungelo adingekayo Okuthumela okuthile okuhlinzeka futhi onikeza ngakho i-Microsoft amalungelo.

Akukho sinxephezelo esiyokhokhwa ngokuphathelene nokusebenzisa lokho Okuthumele. I-Microsoft ayinaso isibopho sokuthumela noma sokusebenzisa noma ikuphi Okuthunyelwe futhi i-Microsoft ingasusa noma ikuphi Okuthunyelwe noma nini ngokombono wayo ozimele. I-Microsoft ayinaso isibopho futhi ayinacala ngalokho Okuthunyelwe kwakho noma izinto abanye abazithumelayo, abazilayishayo, abazifakayo noma abaziletha besebenzisa iSitolo.

Uma ulinganisela noma ubuyekeza uhlelo lweSitolo, ungathola i-imeyili evela e-Microsoft ephetha okuqukethwe okuvela kumshicileli wohlelo.

4. Amalinki Amawebhusayithi Ezinkampani Ezingaphandle. ISitolo singase sibe namalinki amawebhusayithi ezinkampani zangaphandle akuvumela ukuthi ushiye iSitolo. La masayithi anamalinki awalawulwa yi-Microsoft futhi i-Microsoft ayinaso isibopho ngokuqukethwe kwanoma iyiphi isayithi enelinki noma ilinki equkethwe kusayithi enelinki. I-Microsoft ihlinzeka la malinki kuwe njengendlela yokwenza izinto zibe lula, futhi ukufakwa kwanoma imaphi amalinki akusho ukuthi i-Microsoft igunyaza isayithi. Ukusebenzisa kwakho iwebhusayithi yenkampani yangaphandle kungase kube nemigomo nemibandela yaleyo nkampani yangaphandle.

Imigomo Ehlobene Nokuthengiswa Kwemikhiqizo NAMASEVISI Owanikwayo

5. Ukutholakala Ngokwendawo. Imikhiqizo namasevisi atholakalayo angase ahluke kuye ngendawo noma ngedivayisi. Ngaphezu kwalokho, kungase kube nemikhawulo yokuthi singayithumelaphi imikhiqizo njengoba kuchazwe kuzinqubomgomo zethu zokuthumela. Ukuze uqedele ukuthenga kwakho, kungase kudingeke ukuthi ube nekheli elisebenzayo lokudiliva nokuthumela ezweni noma esifundazweni othenga kuso.

6. Abasebenzisi Bokugcina Kuphela. Kufanele ube ngumsebenzisi wokugcina ukuze uthenge imikhiqizo namasevisi eSitolo. Abantu abathengisa futhi abafaneleki ukuthenga.

7. Imikhawulo Yokuthumela Ngaphandle. Imikhiqizo namasevisi athengwa eSitolo angase abe ngaphansi kwemithetho nezimiso zokungena nokukhishwa kwempahla ezweni. Uyavuma ukuhambisana nayo yonke imithetho nezimiso ezithintekayo zamazwe ngamazwe nezikazwelonke.

8. Ukukhokha. Ngokunika i-Microsoft indlela yokukhokha, usuke: (i) uvuma ukuthi ugunyaziwe ukusebenzisa indlela yokukhokha oyihlinzekile nokuthi ulwazi lokukhokha oluhlinzekayo luyiqiniso futhi lunembile; (ii) ugunyaza i-Microsoft ukuthi ikukhokhise nganoma imiphi imikhiqizo, amasevisi noma okuqukethwe okutholakalayo okuthengwe usebenzisa indlela yakho yokukhokha; futhi (iii) ugunyaza i-Microsoft ukuthi ikukhokhise nganoma yisiphi isici esikhokhelwayo seSitolo okhetha ukusibhalisela noma ukusisebenzisa. Uyavuma ukubuyekeza i-akhawunti yakho ngokushesha neminye imininingwane, kubandakanye ikheli lakho le-imeyili nezinombolo zekhadi lakho lesikweletu nosuku lokuphelelwa yisikhathi, ukuze sikwazi ukuqedela ukunikezelana futhi sixhumane nawe uma kudingeka ngokuphathelene nezinto ozenzayo. Singase sikukhokhise (a) kusengaphambili; (b) ngesikhathi sokuthenga; (c) ngokushesha ngemva kokuthenga; noma (d) njalo ngenxa yalokho okubhalisele. Futhi, singase sikukhokhise kuze kufinyelele enanini oligunyazile, futhi sizokwazisa kusengaphambilini nangokuvumelana nemibandela yokubhaliselwe kwakho nganoma iluphi ushintsho enanini okufanele likhokhiswe lezinto ozibhalisele eziphindayo. Singase sikukhokhiswe ngesikhathi esifanayo ngezikhathi zangaphambilini ezingaphezu kwesisodwa zokukhokha kwakho amanani angazange asingathwe ngaphambilini. Bheka isigaba Ukuvuselela Ngokuzenzekelayo.

Uma unengxenye kunoma imuphi umtitilizo wesikhathi sesivivinyo, kufanele ukhansele isevisi ekupheleni kwesikhathi sesivivinyo ukuze ugweme ukuthola izinhlawulo ezintsha ngaphandle uma sikutshela okuhlukile. Uma ungayikhanseli isevisi ekupheleni kwesikhathi sesivivinyo, uyasigunyaza ukuthi sikhokhise indlela yakho yokukhokha ngomkhiqizo noma isevisi.

9. Izinkokhelo Eziyimpinda. Uma uthenga imikhiqizo, amasevisi noma okuqukethwe okubhalisele (isib., masonto onke, nyanga zonke, njalo ngemva kwezinyanga ezi-3, noma minyaka yonke (uma kufanele)), uyavuma futhi uyaqinisa ukuthi ugunyaza inkokhelo eyimpinda, futhi izinkokhelo zizokwenziwa ku-Microsoft ngendlela oyikhethile ngezikhawu ezikhethwe nguwe, kuze kube yilapho wena noma i-Microsoft inqamula okubhaliselwe noma ngokuvumelana nemibandela yaso. Ngokugunyaza izinkokhelo eziyimpinda, ugunyaza i-Microsoft ukuthi icubungule noma yiziphi izinkokhelo njengemali ephuma ngekhompuyutha noma ukudluliswa kwemali, noma njengamadrafti ama-elekthronikhi avela ku-akhawunti yakho ekhethiwe (uma kuyiNkokhelo Ezenzekelayo noma izinkokhelo ezifanayo), noma njengendlela yokukhokha ku-akhawunti yakho oyikhethile (uma kudingeka ikhadi lesikweletu noma izinkokhelo ezifanayo) (zonke okuthiwa "Ukukhokha Ngama-elekthronikhi"). Izinhlawulo zokubhaliselwe ngokuvamile zikhokhiswa ngaphambi kwesikhathi sokubhaliselwe esithintekayo. Uma kunenkokhelo ebuya ingakhokhwanga noma uma ikhadi lesikweletu noma ukukhokha okufanayo kwenqatshwa noma kuchithwa, i-Microsoft noma abahlinzeki bamasevisi ayo bayaligodla ilungelo lokuthatha noma iyiphi into ethintekayo okufanele ibuyiswe, ukwenqaba noma ezinye izinhlawulo ezivunyelwe ngumthetho othintekayo.

10. Ukutholakala Kwemikhiqizo Nenani Kanye Nemikhawulo Yama-oda. Amanani emikhiqizo nokutholakala kwayo kungashintsha noma nini futhi ngaphandle kwesaziso. I-Microsoft ingase ibeke umkhawulo wamanani angase athengwe ku-oda ngalinye, ku-akhawunti ngayinye, ngekhadi ngalinye lesikweletu, ngumuntu ngamunye, noma umndeni ngamunye. Uma imikhiqizo noma amasevisi owa-odile engatholakali, singase sikuthinte ukuze sikunike umkhiqizo ohlukile. Uma ukhetha ukungathengi umkhiqizo ohlukile, sizokhansela i-oda lakho.

I-Microsoft ingase yenqabe noma ichitha noma iliphi i-oda noma nini, ikubuyisele noma iyiphi imali oyikhokhele i-oda, ngezizathu ezihlanganisa, kodwa ezingagcini nje, ngokuthi awufinyelelanga imibandela echazwe ngesikhathi sokufaka i-oda, uma inkokhelo yakho ingenakucubungulwa, uma imikhiqizo noma amasevisi a-odiwe engatholakali, noma ngenxa yamaphutha amanani noma amanye. Uma kuba khona amaphutha amanani noma amanye, siyaligodla ilungelo, ngokombono wethu, lokuthi (a) sikhansele i-oda lakho noma ukuthenga noma (b) sixhumane nawe ukuze sikunike imiyalelo. Uma kuba khona ukukhansela, ukufinyelela kwakho kulokho okuqukethwe okufanele kuzovalwa.

Singase sivale okuqukethwe okuhlobene ne-akhawunti yakho nganoma yisiphi isizathu. Singabuye sisuse noma sivale amageyimu, izinhlelo, okuqukethwe, noma amasevisi kudivayisi yakho ukuze sivikele iSitolo noma izinkampani ezingase zithinteke. Okunye okuqukethwe nezinhlelo kungase kungatholakali ngezikhathi ezithile noma kungase kutholakale iisikhathi esilinganiselwe. Ukutholakala kwesevisi kungathintwa ukuthi ukuyiphi indawo. Ngakho, uma ushintshela i-akhawunti yakho noma idivayisi kwenye indawo, ungase ungakwazi ukuphinda ulande okuqukethwe noma izinhlelo noma ukusakaza okuqukethwe okuthile okuthengile; kungase kudingeke ukuthi uphinde uthenge okuqukethwe noma izinhlelo ozikhokhele endaweni obukuyo ngaphambilini. Ngaphandle kwalapho kufunwa umthetho othintekayo, asinaso isibopho sokukhipha imvume yokulanda kabusha noma ukushintsha noma yikuphi okuqukethwe noma uhlelo oluthengayo.

11. Izibuyekezo. Uma kufanele, i-Microsoft izohlola futhi ilande ngokuzenzekelayo izibuyekezo zezinhlelo zakho, ngisho noma ungangenanga eSitolo. Ungashintsha amasethingi akho eSitolo noma esistimu uma uncamela ukungazitholi izibuyekezo ngokuzenzekelayo zezinhlelo zeSitolo. Kodwa-ke, izinhlelo ezithile ze-Office Store eziqondiswa ngokuphelele noma ngokwengxenye ku-inthanethi zingabuyekezwa noma nini ngunjiniyela wohlelo futhi zingadinga imvume yakho ukuze zibuyekezwe.

12. Ilayisensi Yesofthiwe Namalungelo Okusebenzisa. Isofthiwe nokunye okuqukethwe kwedijithali okwenziwa kutholakale eSitolo ukunikwa ngelayisensi, awukuthengiselwa. Izinhlelo ezilandwe ngokuqondile eSitolo zingaphansi kweMigomo Evamile Yelayisensi Yezinhlelo (i-"SALT") etholakala ku-[https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=838610&clcid=0x0435], ngaphandle uma kunikezwe imigomo yelayisensi ehlukile kulolo hlelo. (Izinhlelo ezilandwe ku-Office Store azibuswa yi-SALT futhi zinemigomo ehlukile yamalayisensi.) Izinhlelo, amageyimu nokunye okuqukethwe kwedijithali okutholakala eSitolo kungaphansi kwemithetho yokusetshenziswa etholakala ku-https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=723143. Wena uyaqonda futhi uyavuma ukuthi amalungelo akho ngokuphathelene nalezi zimpahla zedijithali yile Migomo Yokuthengisa, umthetho wokukopishwa kwamalungelo kanye nemithetho yokusebenzisa eshiwo ngenhla. Amalayisensi esofthiwe athengwa e-Microsoft Retail Store angaphansi kwesivumelwano selayisensi esihambisana nesofthiwe, futhi kuyodingeka ukuthi wamukela isivumelwano selayisensi uma ufaka isofthiwe. Noma ikuphi ukushicilelwa noma ukusakazwa kabusha kwesofthiwe noma okuthengiwe okungahambisani nemigomo yelayisensi efanele, imithetho yokusetshenziswa, nomthetho othintekayo kunqatshelwe ngokuphelele futhi kungaholela ekuhlawulisweni okubi ngamacala asenkantolo nobugebengu. Abephula lo mthetho basengcupheni yokujeziswa umthetho ngokugcwele.

SICELA UTHINTE I-MICROSOFT RETAIL STORE (NJENGOBA KUCHAZWE ESIGABENI SEZAZISO NOKUXHUMANA NGEZANSI) UMA UNGATHANDA UKUTHOLA IKHOPHI YESIVUMELWANO SELAYISENSI YESOFTHIWE ESEBHOKISINI, NGAPHANDLE KWEZINDLEKO, NGAPHAMBI KOKUTHI UVULE NOMA ILIPHI IPHAKETHE LESOFTHIWE.

EMINYE IMIGOMO NEMIBANDELA. Ngaphandle kwesofthiwe neminye imikhiqizo elandwayo, eminye imikhiqizo namasevisi atholakalela ukuthengwa noma isivivinyo eSitolo nawo ungawanikwa ngezivumelwano ezihlukile zelayisensi yomsebenzisi wokugcina, imigomo yokusebenzisa, imigomo yesevisi noma eminye imigomo nemibandela. Uma uthenga noma usebenzisa leyo mikhiqizo, kungase kudingeke futhi ukuthi wamukele leyo migomo njengombandela wokuthenga, ukufaka, noma ukusebenzisa leyo mikhiqizo.

UKUZE KUBE LULA KUWE, I-MICROSOFT INGASE YENZE KUTHOLAKALE NJENGENGXENYE YESITOLO NOMA AMASEVISI NOMA KUSOFTHIWE YAYO NOMA OKUTHENGISWAYO, AMATHULUZI NEZISETSHENZISWA EZINGASETSHENZISWA FUTHI/NOMA ZILANDWE EZINGEYONA INGXENYE YOMKHIQIZO NOMA AMASEVISI ATHENGISWAYO. NGOKWEZINGA ELIVUNYELWE UMTHETHO, I-MICROSOFT AYINIKEZI IMIBIKO, AMAWARANTI NOMA IZIQINISEKISO NGOKUPHATHELENE NOKUNEMBA KWEMIPHUMELA NOMA OKUTHOLAKALA KUNOMA IMAPHI AMATHULUZI NOMA IZISETSHENZISWA EZINJALO.

Sicela uhloniphe amalungelo empahla esunguliwe abanye uma usebenzisa amathuluzi nezisetshenziswa ezitholakala ngeSitolo, noma kusofthiwe noma kokuthengwayo.

13. Amakhodi Esofthiwe Nokulandwa Kokuqukethwe. Isofthiwe ethile nokuqukethwe kulethwa kuwe ngokwenza ilinki yokukulanda itholakale ku-akhawunti yakho ye-Microsoft ehlobene nokuthenga kwakho. Kuye ngesigaba esingezansi, ngokuvamile sigcina ilinki yokulanda nokhiye ofanele wedijithali walezi zinto ezithengiwe ku-akhawunti yakho ye-Microsoft iminyaka emi-3 ngemva kosuku lokuthenga, kodwa asithembisi ukuthi sizokugcina isikhathi esithile. Emikhiqizweni yokubhaliselwe edilivwa ngokunikeza ilinki yokuyilanda, kungase kube nemigomo namalungelo esitoreji ahlukile, oyokwazi ukuwabuyekeza futhi uwamukele ngesikhathi sokubhalisa kwakho.

Uyavuma ukuthi singakhansela noma sishintshe uhlelo lwethu lokugcina ukhiye wedijithali noma nini. Uyavuma futhi ukuthi singayeka ukusekela ukugcinwa kokhiye bomkhiqizo owodwa noma ngaphezulu noma nini futhi nganoma isiphi isizathu, kuhlanganise ngokwesibonelo, ekupheleni komjikelezo wokuphila komkhiqizo, okuyothi ngemva kwalokho ungakwazi ukuvula ilinki yokulanda noma ukhiye wedijithali. Uma sikhansela noma sishintsha uhlelo lwethu ngendlela ekwenza ungasakwazi ukuvula ilinki yokulanda noma ukhiye wedijithali ku-akhawunti yakho, sizokunika isaziso kusengaphambili izinsuku okungenani ezingu-90 sisebenzisa ulwazi lokuxhumana lwe-akhawunti ye-Microsoft efanele.

14. Amanani. Uma sine-Microsoft Retail Store ezweni noma endaweni yakini, amanani, ukukhethwa kwemikhiqizo namaphromoshini anikezwayo lapho angase ahluke kulokho okutholakala eSitolo ku-inthanethi. Ngokwezinga elivunyelwe umthetho ofanele, i-Microsoft ayinikezi isiqinisekiso sokuthi inani, umkhiqizo noma iphromoshini enikezwa ku-inthanethi nayo izotholakala noma izothunyelwe ku-Microsoft Retail Store noma okuphambene nalokho.

ISitolo asinaso isiqinisekiso sokufanisa amanani. Ngeke sifanise inani elikhangisiwe labanye abathengisi lezinto ezifanayo.

Singase sinikeze ithuba loku-oda kusengaphambili imikhiqizo ethile ngaphambi kosuku lokutholakala kwayo. Ukuze ufunde kabanzi ngezinqubomgomo zethu zoku-oda kusengaphambilini, sicela ubheke ikhasi lethu loku-Oda Kusengaphambili https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=834935&clcid=0x0435.

Ngaphandle kwalapho kushiwo ngokuhlukile, amanani aboniswa eSitolo awahlanganisi izintela noma izinhlawulo ("Izintela") ezingase zifakwe kulokho okuthengayo. Amanani aboniswa eSitolo ahlanganisa nezindleko zokudiliva. Izintela nezindleko zokudiliva (uma zithinteka) ziyofakwa ngokwenani lalokho okuthengile futhi ziboniswe ekhasini lokuphuma. Kuwumthwalo wakho ngokuphelele ukukhokha lezo Zintela nezindleko.

Kuncike ngendawo okuyo, izinto ezithile zingase zidinge ukushintshaniswa kohlobo lwemali yangaphandle noma zisingathwe kwelinye izwe. Ibhange lakho lingase likukhokhise izinhlawulo ezithe xaxa ngalawo masevisi uma usebenzisa ikhadi lesikweletu noma ledebithi. Sicela uxhumane nebhange lakho ukuthola imininingwane.

15. Ukukhetha Ukuvuselela Ngokuzenzekelayo. Uma ukuvuselela ngokuzenzekelayo kuvunyelwe ezweni lakini, esifundazweni, noma esifundeni, ungase ukhethe ukuthi imikhiqizo noma amasevisi avuselelwe ngokuzenzekelayo ekupheleni kwesikhathi sesevisi esinqunyiwe. Uma ukhethe ukuthi umkhiqizo noma isevisi yakho ivuselelwe ngokuzenzekelayo, singavuselela umkhiqizo noma isevisi yakho ngokuzenzekelayo ekupheleni kwesikhathi samanje sesevisi bese sikukhokhisa inani lamanje lokuvuselela, ngaphandle uma ukhethe ukukhansela umkhiqizo noma isevisi njengoba kuchazwe ngezansi. Sizokhokhisa indlela yakho yokukhokha oyikhethile ngokuvuselela, kungakhathaliseki ukuthi isefayelini ngosuku lokuvuselela noma inikezwa kamuva. Ungakhansela imikhiqizo noma amasevisi ngaphambi kosuku lokuvuselela. Kufanele ukhansele ngaphambi kosuku lokuvuselela ukuze ugweme ukukhokhiswa inhlawulo yokuvuselela.

16. Inqubomgomo Yokubuyisa. Sizokwamukela izinto ezibuyiswayo nezishintshwayo zemikhiqizo efanele izinsuku eziyi-14 kusukela ngosuku lokuthenga noma lokulanda, uma kufanele. Mane nje ubuyise umkhiqizo ofanelekayo usesimweni sobusha nasephaketheni lawo lokuqala, kanye nazo zonke izingxenye, izincwadi zemiyalelo namadokhumenti ayefakiwe ekuqaleni. Le Nqubomgomo Yokubuyisa ayiwaphazamisi amalungelo ezomthetho athinta lokho okuthengile.

Isofthiwe esephaketheni namageyimu kufanele kubuyiswe nesili yakho ivaliwe futhi kufanele kube nayo yonke imidiya nokhiye bomkhiqizo. Njengombandela olinganiselwe, amaphakethe esofthiwe namageyimu avuliwe angabuyiswa ngesikhathi sokubuyisa uma ungavumelani nesivumelwano selayisensi, kodwa uma nje ungakenzi noma ungakasebenzisi amakhophi athile.

Ezinye izinto azifanelekeli ukubuyiswa; ngaphandle uma umthetho usho kanjalo noma ngokwemibandela yomkhiqizo othile, zonke izinto ezithengwayo zalolu hlobo ziwujuqu futhi azibuyiswa:

izinhlelo zedijithali, amageyimu, okuqukethwe okusezinhlelweni nokubhaliselwe, umculo, amafilimu, imibukiso ye-TV, nokuqukethwe okuhlobene nakho;

amakhadi esipho namakhadi esevisi/okubhaliselwe (isib., i-Skype, i-Xbox Live, i-Groove Music Pass);

imikhiqizo ehlelelwe wena noma eyenziwe ngokwezifiso;

imikhiqizo yama-oda akhethekile, uma ingeyona ingxenye yamaphromoshini eSitolo;

imikhiqizo ye-random access memory (i-"RAM");

amasevisi enziwe noma asetshenzisiwe; kanye

nezinto eziwumtitilizo noma ezimakwe ngamagama athi "Indali Yokugcina" noma "Akunambuyiselo".

Uma ubuyisa into efanelekayo, sizokubuyisela inani eliphelele, sikhiphe izinhlawulo zokuthumela nokusingathwa kwe-oda (uma zikhona), futhi uzothola imbuyiselo yakho cishe ezinsukwini ezingaba zi-3-5 zebhizinisi. Noma iyiphi imbuyiselo efakwe ku-akhawunti efanayo, futhi esebenzisa indlela yokukhokha efanayo, esetshenziselwe ukufaka i-oda (ngaphandle uma ukhetha ikhredithi yeSitolo eyinani lembuyiselo).

Ukuthola imininingwane ephelele yokubuyisa imikhiqizo efanelekayo, bheka ikhasi lethu Lokubuyiswayo Nezimbuyiselo https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=723276&clcid=0x0435.

Uma uhlala e-Taiwan, sicela uqaphele ukuthi ngokuvumelana noMthetho wase-Taiwane Wokuvikelwa Kwabathengi nezimiso ezihlobene nawo, zonke izinto ezithengwayo zokuqukethwe kwedijithali ezihlinzekwa ngendlela engaphatheki kanye/noma amasevisi aku-inthanethi ziwujuqu futhi azinambuyiselo uma okuqukethwe okunjalo noma isevisi ihlinzekwa ku-inthanethi. Awunalo ilungelo lokucela isikhathi sokuhoxa noma imbuyiselo ethile.

17. Izinkokhelo Eziza Kuwe. Uma sikukweleta inkokhelo, khona uyavuma ukusinika ngokushesha nangokunembile noma iluphi ulwazi esiludingayo ukuze sibuyisele inkokhelo kuwe. Unomthwalo wanoma yiziphi izintela nezinkokhelo ongazithola ngenxa yale nkokhelo eza kuwe. Ngokwezinga elivunyelwe umthetho, kufanele futhi uhambisane nayo yonke imibandela esiyibekela ilungelo lakho kunoma iyiphi inkokhelo. Uma uthola inkokhelo ngephutha, singahlehlisa noma sifune ukubuyiswa kwenkokhelo. Uyavuma ukubambisana nathi emizamweni yokwenza lokhu. Singanciphisa nenkokhelo eza kuwe ngaphandle kwesaziso ukuze silungise ukukhokhelwa okweqile kwesikhathi esidlule.

18. Amakhadi Ezipho. Amakhadi ezipho athengwa ku-Microsoft Retail Store abuswa yiSivumelwano Samakhadi Ezipho Athengiswayo ku-https://www.microsoftstore.com/store/msusa/html/pbPage.Help_Retail_Stores#GiftCards.

Ulwazi ngamakhadi ezipho luyatholakala ekhasini loSizo le-Skype (https://support.skype.com/en/faq/FA12197/what-is-a-skype-gift-card-and-where-can-i-buy-one).

Ukukhululwa nokusetshenziswa kwamanye amakhadi ezipho e-Microsoft kubuswa yiMigomo Nemibandela Yamakhadi Ezipho E-Microsoft (https://commerce.microsoft.com/PaymentHub/Help/Show/toc_link_no_62).

19. Isevisi Yamakhasimende. Sicela uvakashele ikhasi lethu Lokuthengiswayo Nosekelo https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=824761&clcid=0x0435 ukuthola ulwazi oluthe xaxa mayelana nezinketho zamasevisi amakhasimende.

IMIGOMO EVAMILE

20. Imigomo Eshintshayo. I-Microsoft ingase ishintshe Imigomo Yokuthengisa noma nini futhi ngaphandle kokukunika isaziso. Imigomo Yokuthengisa esebenza ngesikhathi ufaka i-oda lakho izobusa okuthengayo futhi ibe yisivumelwano phakathi kwethu. Ngaphambi kokuthenga kwakho okulandelayo, i-Microsoft ingase ishintshe Imigomo Yokuthengisa ngaphandle kokukunika isaziso. Sicela ubuyekeze Imigomo Yokuthengisa isikhathi ngasinye uma uvakashela eSitolo. Sincoma ukuthi ulondoloze noma uphrinte ikhophi yeMigomo Yokuthengisa ukuze uyibheke esikhathini esizayo uma uthenga.

21. Imikhawulo Yobudala. Imikhawulo yobudala ingase ithinte ukusebenzisa kwakho iSitolo, kubandakanye nokuthenga.

22. Ubumfihlo Nokuvikelwa Kolwazi Lomuntu Siqu. Ubumfihlo bakho bubalulekile kithi. Sisebenzisa ulwazi oluthile esiluqongelela kuwe ukuze sisingathe futhi sihlinzeke okuseSitolo. Sicela ufunde Isitatimende Sobumfihlo Se-Microsoft esichaza izinhlobo zedatha esiyiqongelelayo kuwe nakumadivayisi akho ("Idatha") nokuthi siyisebenzisa kanjani Idatha yakho. Isitatimende Sobumfihlo sichaza nendlela i-Microsoft ekusebenzisa ngayo okuqukethwe kwakho, okuwukuxhumana kwakho nabanye; izinto ozithumelayo noma imibono oyithumela ku-Microsoft usebenzisa iSitolo; kanye namafayela, izithombe, amadokhumenti, umsindo, imisebenzi yedijithali, namavidiyo owalayishayo, owagcinayo nowabelana ngawo kumadivayisi akho ngeSitolo ("Okuqukethwe Kwakho"). Ngokusebenzisa iSitolo, uvuma ngokuqinisekile ukuthi i-Microsoft iqongelele, isebenzise futhi idalule Okuqukethwe Kwakho Nedatha njengoba kuchazwa Esitatimendeni Sobumfihlo.

23. Ukubonakala Nemibala Yemikhiqizo. I-Microsoft izama ukubonisa imibala yemikhiqizo nezithombe ngokunembile kodwa asinakunikeza isiqinisekiso sokuthi umbala owubona esikrinini sedivayisi yakho noma ikhompuyutha sifana nse nombala womkhiqizo.

24. Amaphutha Kokwethulwa ESitolo. Sisebenza ngokuzikhandla ukuze sishicilele ulwazi olunembile, sibuyekeze iSitolo njalo, futhi silungise amaphutha uma siwathola. Kodwa-ke, noma ikuphi okuqukethwe eSitolo kungase kube nephutha noma kungahambisani nesikhathi noma nini. Siyaligodla ilungelo lokwenza izinguquko eSitolo noma nini, kubandakanye ukushintsha amanani emikhiqizo, izici, okunikezwayo nokutholakala kwemikhiqizo.

25. Ukunqanyulwa Kokusebenzisa Noma Ukufinyelela. I-Microsoft ingase inqamule i-akhawunti yakho noma ukusebenzisa kwakho iSitolo noma nini nganoma yisiphi isizathu, kubandakanye, kodwa kungagcini, ngokuthi uma wephule le Migomo Yokuthengisa noma Izinqubomgomo ZeSitolo noma uma iSitolo singasanakekelwa yi-Microsoft. Ngokusebenzisa iSitolo, uyavuma ukuthwala isibopho (ngokuvumelana nale migomo) nganoma imaphi ama-oda owenzayo noma izinkokhelo ozitholayo ngaphambi kokunqanyulwa okunjalo. I-Microsoft ingase ishintshe, iyeke, noma ihoxise Imigomo Yokuthengisa noma nini, nganoma isiphi isizathu, futhi ngaphandle kokukunika isaziso.

26. Amawaranti Nokukhawulelwa Kwezisombululo. NGOKWEZINGA ELIVUNYEWE UMTHETHO WEZWE LAKINI, I-MICROSOFT NABAHLINZEKI BAYO, ABASAKAZI, ABADAYISI, NABAHLINZEKI BOKUQUKETHWE ABAZIBOPHI NOMA BANIKEZE AMAWARANTI, IZIQINISEKISO, NOMA IMIBANDELA, KUHLANGANISE NOKUTHENGISEKA, IKHWALITHI EYANELISAYO, UKUFANELEKELA INJONGO ETHILE, UMZAMO WOKUSEBENZA, ISIKHUNDLA, NOMA UKUNGAPHULI UMTHETHO. IMIKHIQIZO NOMA AMASEVISI ATHENGISWAYO NOMA ATHOLAKALAYO ESITOLO ANEWARANTI, UMA IKHONA, KUPHELA NGAPHANSI KWEZIVUMELWANO ZELAYISENSI NOMA AMAWARANTI ABENZI AHAMBISANA NAYO. NGAPHANDLE UMA KUHLINZEKWE NGAPHANSI KWESIVUMELWANO SELAYISENSI ESIHAMBISANAYO NOMA IWARANTI YOMENZI FUTHI KUNGAPHANSI KWAMALUNGELO AKHO OMTHETHO:

UKUTHENGA NOKUSEBENZISA KWAKHO UKWENZA NGOKUZITHANDELA;

SINIKEZA IMIKHIQIZO NAMASEVISI "NJENGOBA ENJALO," "NAWO WONKE AMAPHUTHA," FUTHI "NJENGOBA ETHOLAKALA";

WAMUKELA INGCUPHE YAWO UMA KUZIWA KUKHWALITHI NOKUSEBENZA KWAWO; FUTHI

UTHWALA ZONKE IZINDLEKO ZOKUSEVISWA NOMA UKULUNGISWA KWAWO OKUDINGEKAYO.

I-MICROSOFT AYINIKEZI ISIQINISEKISO SOKUNEMBA NOMA SOKUHAMBISANA NESIKHATHI KOLWAZI OLUTHOLAKALA ESITOLO NOMA KUMASEVISI. UYAVUMA UKUTHI AMASISTIMU AMAKHOMPUYUTHA NEZOKUXHUMANA ANAWO AMAPHUTHA FUTHI NGEZIKHATHI EZITHILE AWASEBENZI NHLOBO. ASIQINISEKISI UKUTHI UKUFINYELELA ESITOLO NOMA KUMASEVISI NGEKE KUPHAZAMISEKE, KUZOFIKA NGESIKHATHI, KUPHEPHILE, NOMA AKUNAWO AMAPHUTHA, NOMA UKUTHI NGEKE KWENZEKE ULAHLEKELWE OKUQUKETHWE.

Uma, naphezu kwale Migomo Yokuthengisa, unesizathu esithile sokufuna isinxephezelo ngenxa noma ESIHLOBENE neSitolo, amaSevisi, nanoma imuphi umkhiqizo noma isevisi enikezwayo, NGOKWEZINGA ELIVUNYELWE UMTHETHO OTHINTEKAYO, isisombululo sakho siwukuthola ku-Microsoft noma abahlinzeki BAYO, abadayisi, abasakazi nabahlinzeki bokuqukethwe sonke isinxephezelo ESIQONDILE kuze kube (1) yinani noma inhlawulo yenyanga eyodwa yanoma iyiphi isevisi, okubhaliselwe, noma inhlawulo efanayo (ngaphandle kwenani lokuthenga ihadiwe, isofthiwe, usekelo, noma amawaranti anwetshiwe), noma (2) u-US $100.00 uma kungenanhlawulo yesevisi, yokubhaliselwe, noma efanayo.

UNAMALUNGELO ATHILE NGAPHANSI KOMTHETHO WEZWE LAKINI. AKUKHO LUTHO KULESI SIVUMELWANO OLUHLOSELWE UKUPHAZAMISA LAWO MALUNGELO, UMA ESEBENZA.

Kubathengi abahlala eNew Zealand, ungase ube namalungelo asemthethweni ngaphansi koMthetho Weziqinisekiso Zabathengi waseNew Zealand, futhi akukho lutho kule Migomo Yokuthengisa okuhloselwe kukuthikameza lawo malungelo.

27. Umkhawulo Womthwalo Wecala. NGOKWEZINGA ELIVUNYELWE UMTHETHO OTHINTEKAYO, UYAVUMA UKUTHI AWUKWAZI UKUTHOLA NOMA YIZIPHI EZINYE IZINXEPHEZELO NOMA UKULAHLEKELWA, KUBANDAKANYE NOKWENZEKA NJENGOMPHUMELA, OKUKHETHEKILE, OKUNGAQONDILE, OKUTHUKA KWENZEKA, NOMA OKUYISIJEZISO, NOMA INZUZO ELAHLEKILE. Imikhawulo nemigoqo ESEZIGABENI 26 NO-27 isebenza ngisho noma uma besazi noma bekufanele sazi ngamathuba okudaleka komonakalo. EZINYE IZIFUNDAZWE NOMA IZIFUNDA/izindawo AZIKUVUMELI UKUBEKELWA ECELENI NOMA UKULINGANISELWA KOMONAKALO OTHUKA WENZEKA NOMA OWUMPHUMELA, NGAKHO UMKHAWULO NOMA UKULINGANISELWA OKUNGENHLA KUNGASE KUNGAKUTHINTI.

Ngokwezinga eliphelele elvunyelwa umthetho othintekayo, le mikhawulo nokubekelwa eceleni kusebenza kuzo Zone IZICELO ZENKOKHELO, NGAPHANSI KOMBONO WEZOMTHETHO, ophathelene neSitolo, amaSevisi, le migomo yokuthengisa, nanoma imuphi umkhiqizo noma isevisi enikezwayo, kubandakanye ukulahlekelwa okuqukethwe, noma iliphi igciwane NOMA I-MALWARE ethinta ukusebenzisa kwakho iSitolo noma Amasevisi NANOMA IMUPHI UMKHIQIZO NOMA ISEVISI ETHOLAKALA ESITOLO; KANYE nokubambezeleka noma ukuhluleka ukuqala noma ukuqedela okudluliswayo noma okwenziwayo.

28. Ukuchaza Le Migomo. Zonke izigaba zale Migomo Yokuthengisa zisebenza ngezinga eliphelele elivunyelwe umthetho ofanele; ungase ube namalungelo athe xaxa endaweni ohlala kuyo (noma, uma uyibhizinisi, endaweni yakho eyinhloko yebhizinisi). Uma kutholakala ukuthi asikwazi ukusebenzisa ingxenye yale Migomo Yokuthengisa njengoba ibhaliwe, singakhetha ukushintsha leyo migomo sifake imigomo efanayo ngokwezinga elingagcizelelwa ngaphansi komthetho ofanele, kodwa ingxenye esele yale Migomo Yokuthengisa ngeke ishintshe. Le Migomo Yokuthengisa ihloselwe inzuzo yakho neyethu kuphela; ayihloselwe ukuzuzisa noma imuphi omunye umuntu, ngaphandle kwabalandela i-Microsoft ngesikhundla nababelwe. Eminye imigomo ingase isebenze uma uthenga imikhiqizo noma amasevisi kwamanye amawebhusayithi e-Microsoft.

29. Ukwabelwa. Ngokwezinga elivunyelwe umthetho osebenzayo, singaba, sidlulise noma silahle amalungelo nezibopho zethu ngaphansi kwale Migomo Yokuthengisa, ephelele noma eyingxenye, nganoma yisiphi isikhathi ngaphandle kokukwazisa. Akufanele wabele noma udlulisele noma yimaphi amalungelo ngaphansi kwale Migomo Yokuthengisa.

30. Izaziso Nokuxhumana. Uma unemibuzo yokwesekwa kwamakhasimende, sicela uvakashele ikhasi Lokuthengiswayo Nosekelo eSitolo. Uma kunezingxabano, landela inqubo yezaziso ekulesi sigaba.

31. Ibhizinisi Elinesivumelwano, Ukukhetha Umthetho Nendawo Yokuxazulula Izingxabano.

a. INyakatho neNingizimu Melika ngaphandle kwelase-United States naseCanada. Uma uhlala (noma, uma uyibhizinisi, indawo yakho eyinhloko yebhizinisi) iseNyakatho noma eNingizimu Melika ngaphandle kwelase-United States naseCanada, wenza isivumelwano ne-Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. Umthetho weSifundazwe saseWashington ubusa ukuchazwa kwale Migomo Yokuthengisa nezicelo zenkokhelo uma iphulwa, kungakhathaliseki ukuthi kukhethwe ziphi izimiso zomthetho. Imithethoyezwe esiqondisa kulo iSitolo namaSevisi ibusa zonke izicelo zenkokhello (kubandakanye nokuvikelwa kwamakhasimende, ukuncintisana okungafanele, nezimangalo zokwephulwa kwamalungelo).

b. EMpumalanga Ephakathi noma e-Afrika. Uma uhlala (noma, uma uyibhizinisi, indawo yakho eyinhloko yebhizinisi) iseMpumalanga Ephakathi noma e-Afrika, wenza isivumelwano ne-Microsoft Ireland Operations Limited, The Atrium Building, Block B, Carmanhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Ireland. Imithetho yase-Ireland ilawula ukuchazwa kwale Migomo Yokuthengisa nezimangalo eziphathelene nokwephulwa kwayo, kungakhathaliseki ukungqubuzana kwezimiso zemithetho. Imithetho yezwe esiqondisa kulo iSitolo namaSevisi ibusa zonke izicelo zenkokhello (kubandakanye nokuvikelwa kwamakhasimende, ukuncintisana okungafanele, nezimangalo zokwephulwa kwamalungelo). Wena kanye nathi sivumelana ngokungenakuguqulwa negunya eliphelele nendawo yezinkantolo zase-Ireland kuzo zonke izingxabano ezivela ngenxa yale Migomo Yokuthengisa noma iSitolo.

c. E-Asia noma eNingizimu Pacific, ngaphandle uma kungamazwe ashiwo ngezansi. Uma uhlala (noma, uma uyibhizinisi, indawo yakho eyinhloko yebhizinisi) ise-Asia (ngaphandle kwaseChina, eJapan, naseRepublic of Korea noma eTaiwan) wenza isivumelwano ne-Microsoft Regional Sales Corporation, inhlangano ehlelwe ngaphansi kwemithetho yeSifundazwe saseNevada, e-U.S.A., enamagatsha eSingapore naseHong Kong, enendawo eyinhloko yebhizinisi e-438B Alexandra Road, #04-09/12, Block B, Alexandra Technopark, Singapore, 119968. Umthetho weSifundazwe saseWashington ulawula ukuchazwa kwale Migomo Yokuthengisa nezimangalo zokwephulwa kwayo, kungakhathaliseki ukungqubuzana kwezimiso zemithetho. Imithetho yezwe esiqondisa kulo iSitolo ibusa zonke ezinye izimangalo (kuhlanganise ukuvikelwa kwamakhasimende, ukuncintisana okungafanele, kanye nezimangalo zokwephulwa komthetho). Noma iyiphi ingxabano evela noma ehlobene nale Migomo Yokuthengisa noma iSitolo, kuhlanganise nanoma imuphi umbuzo ngokuphathelene nokuba khona kwawo, ukusebenza, noma ukunqanyulwa kwawo, izothunyelwa futhi ekugcineni ixazululwe ngokomthetho eSingapore ngokuvumelana neMithetho Yokulamula yaseSingapore International Arbitration Center (i-SIAC), okuyimithetho ebhekwa njengefakiwe ngoba kukhulunywa ngayo kulesi sigaba. Inkantolo izoba nomlamuli oyedwa ozokhethwa nguMongameli we-SIAC. Ulimi lokulamula kuyoba yisiNgisi. Isinqumo sikamlamuli siyoba ujuqu, sibophe, futhi asinakuphikiswa, futhi singase sisetshenziswe njengesisekelo sokwahlulela kunoma iliphi izwe noma isifunda.

d. EJapan. Uma uhlala (noma, uma uyibhizinisi, indawo yakho eyinhloko yebhizinisi) iseJapan, wenza isivumelwano ne-Microsoft Japan Co., Ltd (MSKK), Shinagawa Grand Central Tower, 2-16-3 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075. Imithetho yaseJapan ilawula le Migomo Yokuthengisa nanoma yiziphi izindaba ezivela noma ezihlobene nayo noma iSitolo.

e. ERepublic of Korea. Uma uhlala (noma, uma uyibhizinisi, indawo yakho eyinhloko yebhizinisi) iseRepublic of Korea, wenza isivumelwano ne-Microsoft Korea, Inc., 11th Floor, Tower A, K-Twin Tower, Jongro 1 gil 50, Jongro-gu, Seoul, Republic of Korea, 110-150. Imithetho yeRepublic of Korea ilawula le Migomo nanoma yiziphi izindaba ezivela noma ezihlobene nayo noma iSitolo.

f. ETaiwan. Uma uhlala (noma, uma uyibhizinisi, indawo yakho eyinhloko yebhizinisi) eTaiwan, you are contracting with Microsoft Taiwan Corporation, 18F, No. 68, Sec. 5, Zhongxiao E. Rd., Xinyi District, Taipei 11065, Taiwan. Imithetho yaseTaiwane ilawula le Migomo Yokuthengisa nanoma yiziphi izindaba ezivela noma ezihlobene nayo noma iSitolo. Ukuthola imininingwane ethe xaxa nge-Microsoft Taiwan Corporation, sicela ubheke iwebhusayithi yoMnyango Wezindaba Zezomnotho R.O.C. (https://gcis.nat.gov.tw/main/index.jsp). Wena kanye nathi sikhetha ngokungenakuguqulwa i-Taiwan Taipei District Court njengenkantolo yokuqala enegunya kuzo zonke izingxabano ezivela noma ezihlobene nale Migomo Yokuthengisa noma iSitolo, ngokwezinga eliphelele elivunyelwa yimithetho yaseTaiwan.

32. Izaziso.

a. Izaziso nezinqubo zokwenza izimangalo zokwephulwa kwamalungelo empahla eqanjiwe. I-Microsoft iyawahlonipha amalungelo empahla eqanjiwe ezinkampani zangaphandle. Uma ufisa ukuthumela isaziso sokwephulwa kwelungelo lempahla eqanjiwe, kubandakanye nezimangalo zokwephulwa kwelungelo lokukopisha, sicela usebenzise izinqubo zethu zokuthumela Izaziso Zokwephulwa Kwamalungelo (https://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.aspx). YONKE IMIBUZO ENGAPHATHELENE NALE NQUBO NGEKE IPHENDULWE.

I-Microsoft isebenzisa izinqubo ezichazwe eSichibiyelweni 17, se-United States Code, Isigaba 512 ukuphendula izaziso zokwephulwa kwamalungelo okukopisha. Ezimweni ezifanele, i-Microsoft ingase ivale noma inqamule ama-akhawunti abasebenzisi bamasevisi e-Microsoft okungenzeka baphula umthetho kaningana.

b. Izazizo Zelungelo Lokukopisha Nezimpawu Zohwebo.

Konke okuqukethwe yiSitolo namaSevisi kuneLungelo Lokukopisha ©2016 Microsoft Corporation kanye/noma abahlinzeki bayo nezinkampani ezingaphandle ezingabaphakeli, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA. Wonke amalungelo agodliwe. Thina noma abahlinzeki bethu nabanye abaphakeli bezinkampani ezingaphandle singabanikazi besihloko, ilungelo lokukopisha, namanye amalungelo empahla eqanjiwe eSitolo, kumaSevisi nakokuqukethwe. I-Microsoft kanye namagama, amalogo, nezithonjana zayo yonke imikhiqizo namasevisi e-Microsoft kuyizimpawu zohwebo noma izimpawu zohwebo ezibhalisiwe ze-Microsoft e-United States, eCanada, kanye/noma kwamanye amazwe.

Uhlu lwezimpawu zohwebo ze-Microosoft lungatholakala ku-: https://www.microsoft.com/trademarks. Amagama ezinkampani uqobo nemikhiqizo kungenzeka ayizimpawu zohwebo zabanikazi bayo. Noma imaphi amalungelo anganikezwanga ngokuqondile kule Migomo Yokuthengisa agodliwe.

33. Isixwayiso Sokuphepha. Ukuze ugweme amathuba okulimala, ukungaphatheki kahle noma ukulimala amehlo, kufanele uhlabe ikhefu ngezikhathi ezithile ekusebenziseni imidlalo noma ezinye izinhlelo, ikakhulukazi uma uzwa ubuhlungu noma ukukhathala ngenxa yokuzisebenzisa. Uma uzwa ukungaphatheki kahle, thatha ikhefu. Ukungaphatheki kahle kungabandakanya isicanucanu, ukudiyazela, isiyezi, ukudideka, ubuhlungu bekhanda, ukutubeka, ukukhathala kwamehlo, noma amehlo omile. Ukusebenzisa izinhlelo kungakuphazamisa futhi kuthikameze indawo ekuzungezile. Gwema ukukhutshwa, izitebhisi, osilingi abaphansi, izinto ezifayo noma eziyigugu ezingase zilimale. Inani elincane kakhulu labantu lingase liquleke uma libuka izithombe ezithile njengezibani ezicwazimulayo noma amaphethini angabonakala ezinhlelweni ezithile. Ngisho nabantu abangakaze baquleke kungenzeka banesifo esingaziwa esingadala lokhu kuquleka. Izinkomba zingahlanganisa inzululwane, ukungaboni kahle, ukungahlaliseki, ukuqhakanyeka noma ukudlikizela kwezitho, ukudideka, ukuquleka, noma ukudlikizeka. Ngokushesha yeka ukusebenzisa izinhlelo futhi uthinte udokotela uma uba nanoma yiziphi kulezi zinkomba, noma uthinte udokotela ngaphambi kokusebenzisa izinhlelo uma wake waba nezinkomba ezihlobene nokudlikizeka. Abazali kufanele baqiniseke ukuthi uma izingane zabo zisebenzisa izinhlelo azinazo yini lezi zinkomba.

 Impendulo yesayithi