bhasha inidan logo
Picture of People enjoying sunset from the Aguada Fort in Goa

सगळ्यो भासो आनी ऍप्लिकेशनां मदीं सगळ्यांक उत्पादताय

देश डिजिटल जातलो जाल्यार, खंयचीय भास उलयतात वा बरयतात तें सोडून, सगळ्यां खातीर तंत्रज्ञान हें ऍक्सॅसिबल आसूंक जाय. देशांत 22 अधिकृत भासो आसात आनी तातूंतल्या 6 भासांचे लोक संवसारांत चड आसात हें मतींत धरून, Microsoft हो भारताच्या प्रादेशीक भासांनी ऍक्सॅसिबल उत्पाद आनी ऍप्लिकेशनां निर्माण करपाचेर निश्ठेन काम करता.

2000 वर्सा सावन, Microsoft हो भारतीय भासां खातीर प्रादेशीक युनिकोड तेंको पुरवण करपी सगळ्यांत पयलो आसा. भासांचीं बंधनां मोडूंक, आमी भारतीय भासांचेर काम करूंक दोन दसकां आदीं सुरवात केल्ली आनी भारतीय भासांनी संगणकीय गतिविधी हाडूंक, 1998 वर्सा भाशा प्रॉजॅक्ट चालीक लायलो. ताच्या उपरांत आमी खूब काळ सारलो – जंय संविधानान मान्यताय प्राप्त दिल्ल्या 22 भारतीय भासांनी आमच्या उत्पादांनी मजकूर इनपूट तेंको आनी 12 भासांनी Windows इण्टरफेस तेंको पुरवण करीत रावले. Bhashaindia.com हो आमचो भाशा समुदाय पोर्टल आसा, जंय भारतीय भासांनी सामुग्री आनी साधनांचो म्हत्वाचो भंडार आसा.

भारतांत प्रादेशीक भासांचे माजाळें वापरप्यांचो आंकडो सतत वाडत आसा. लोकांक समृध्द करपा खातीर डिजिटलाचो आसपाव करप भोव म्हत्वाचो आसा. भारतीय भासांनी चड ऍप्लिकेशनां निर्माण केल्ल्यान, शेंकड्यांनी वापरप्यांक शिक्षण, भलायकी-जतनाय, बँकींग, वेव्हार, ई-वाणिज्य, मनरिजवण, शेती (कृषि), ई-शासन आनी प्रवास तशेंच हेरां संबंदी संसाधनांक ऍक्सॅस मेळयतात. भारतीय भासांनी Microsoft उत्पाद अशे तरेन काम करता:

Windows 10

सामकें नवें Windows हें भारतीय भासां वांगडा काम करतना सामकें प्रभावशाली आनी खाशेलपणां आशिल्ली OS आसा. तुमी मजकूर सोंपेपणीं इनपूट करूंक शकतात, तशेंच तुमी Windows वापरपी इण्टरफेसाक तुमचे आवडीचे भाशेंत रुपांतर करूंक शकतात. तुमी युनिकोड प्रमाणीत तेंको दिवपी विविध फॉण्ट्स वापरूंक शकतात आनी युनिकोडाक तेंको दिवपी खंयच्याय ऍप्लिकेशनाचेर प्रात्यक्ष रुपान काम करूंक शकतात. Microsoft ट्रान्सलेटर आनी मॅप्स सारकीं खुबशीं Windows ऍप्लिकेशनां आसात जीं भारतीय भासां वांगडा काम करतात. थोड्या भितर सांगचें जाल्यार, Windows 10 हें भारतीय भासांच्या वापरप्याक समान आनी तांकां/ तिका संवकळीचो आशिल्लो सोयीस्कर अणभव दिता.

Office 365

Office suite हो सगळ्या जाग्या वयल्या वापरप्यांक आनी विविध प्लॅटफॉर्मांचेर तांच्या प्रादेशीक भासांनी सोंपेपणीं सामुग्री निर्माण करूंक आनी उपभोग करूंक मेकळीक दिता. Office ऍप्लिकेशनां हीं सगळ्या भारतीय भासांनी काम करतात आनी Windows 7 वा उपरांतच्या वर्जनांत काम करूंक शकता. उपभोक्ता आनी वाणिज्य लोकां खातीर कसलीच आडखळ नासतना दळणवळण करूंक, Office ऍप्लिकेशनां हीं Windows, Android आनी iOS त उपलब्ध आसात.

Microsoft भाशा ऍक्सॅसरी पॅक्स

Microsoft भाशा ऍक्सॅसरी पॅक्स वापरून, Windows आनी Office त Microsoft भारतीय भासांक तेंको पुरवण करता, जो फुकट डावनलोड करूं येता. भाशा ऍक्सॅसरी पॅकाक Windows त 300,000 शब्द आनी Office 600,000 शब्दां मेरेन अणकार करूंक मेळटा. भाशा ऍक्सॅसरी पॅक्स हो वापरपी इण्टरफेसाक आपले इत्सेचे भाशेंत रुपांतर करता आनी प्रादेशीक भाशेंत सुचोवण्यो आनी संवाद बॉक्सां पुरवण करता.

इनपूट पद्धत ऍडिटर्स

Windows हो प्रमाणीत इंडिक किबोर्ड खातीर बिल्ट-इन तेंक्या सयत येता, जाल्यार थोडे वापरपी लिप्यांतरण सारकी पर्यायी पद्धत वापरून मजकूर इनपूट करूंक सोदतात. Microsoft न तसल्या वापरप्यां खातीर Bhashaindia.com चेर विविध इनपूट पद्धत ऍडिटर्स (IMEs) उपलब्ध केल्यात.

Bing

सोद उपकरण णव भारतीय भासांक तेंको दिता. भारतीय भासांचो अणभव हो डॅस्कटॉप तसोच मोबायल डिव्हायसांचेर उपलब्ध आसा. Bing ट्रान्सलेटर हो खुबश्या भारतीय भासां कडेन काम करता.

Skype Lite

Android खातीर आमच्या Skype ऍप्लिकेशनाचें जलद आनी लायटवेट वर्जन निर्माण केलां, जें आव्हान दिवपी नॅटवर्काचे स्थितींत बरें प्रदर्शन दिवंक, भारतांत लोकांक कनॅक्टेड रावचे खातीर विकसीत केलां. हें ऍप्लिकेशन 11 भारतीय प्रादेशीक भासांनी उपलब्ध आसाः इंग्लिशी वांगडाच बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड, मल्याळम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमीळ, तेलगू आनी उर्दू.

Kaizala ऍप्लिकेशन

Kaizala हें मोबायल ऍप्लिकेशन आसा जें व्हड चोंबो वेव्हार आनी काम वेवस्थापना खातीर देझेन्य केलां, जें ग्रामीण वाठारांनी 2G नॅटवर्का मार्फत ऍक्सॅस करूंक ऑप्टिमायझ केलां. हें ऍप्लिकेशन प्रादेशीक भासांनी अणकार केलां आनी Android आनी IOS वापरप्यां खातीर हिंदी, बंगाली आनी तेलगू भासांनी उपलब्ध आसा.

SwiftKey

Android आनी IOS वापरप्यां खातीर AI चें बळगें दाखोवपी किबोर्ड. तें चडावत 24 भारतीय भासांनी आनी बोलयांनी, जश्यो मेवारी, बोडो, संथाली आनी खासी सारक्यांनी मजकूर इनपूट करूंक मेकळीक दिता. किपॅड्सांनी AI हाडिल्ल्यान, लेखन जलद आनी भविश्यसूचक जाता. तें वापरप्यांक मिश्र भासांनीय टंक करूंक मेकळीक दिता.

भाशा अणकार

भारतीय भासां खातीर वास्तवीक-वेळ भाशा अणकार सुदारूंक, कम्पनीन आर्टिफिशियल इण्टेलिजन्स (AI) आनी डीप न्युरल नॅटवर्क्स (DNN) लागू केल्यात. अशें केल्ल्यान, वापरप्यांक Microsoft ब्रावजर, Bing सोद, तशेच Microsoft Office 365 उत्पादांचेर खंयचेय वॅबसायटीचेर माजाळें सर्फिंग करतना, वापरप्यांक भारतीय भासांनी अणकार मेळोवंक आदार करता. Windows आनी Android चेर Microsoft ट्रान्सलेटरांत भारतीय भासांच्या अणकाराक AI आनी DNN वापरतात.

Sway (स्वे)

Sway हें ऍप्लिकेशन जाचे वरवीं नव्यो संकल्पना, काणयो, अहवाल आनी सादरीकरणां, मल्टीमिडिया सामुग्रीच्या आदारान प्रादेशीक भासांनी व्यक्त करूंक मेळटा. हें ऍप्लिकेशन प्रादेशीक भासांनी वापरप्यांक संबंदीत प्रतिमा, व्हिडिओ, ट्विट्स आनी हेर सामुग्री सोदून काडूंक सोद सुचयता, जे देझेन्य आनी रचणायेचो हुस्को करिनासतना निर्मणी करूंक वापरूं येता.

OneNote

OneNote हो डिजिटल नोटबूक आसा, जातूंत करपाच्या कामाची सुची, लॅक्चर आनी बसकेच्यो टिपो, सुटयेच्यो येवजण्यो, वा खंयचीय व्यक्ती किदें आयोजीत करूंक वा याद दवरूंक सोदता, तें हाताळप. वापरपी प्रादेशीक भाशेंत टंक करून अस्पश्ट बरोवंक शकता आनी रॅकॉर्ड वा वांटणी करूंक शकता. OneNote हो PC, Mac, Windows Phone, iPhone, iPad, Apple Watch, Android, आनी Android Wear डिव्हायसांनी उपलब्ध आसा.

इंडिक ई-मेल नामो

Microsoft आपले ई-मेल ऍप्लिकेशन आनी सेवांनी, Android आनी IOS चेर Outlook ऍप्लिकेशनांत 15 भारतीय भासांनी ई-मेल नाम्याक तेंको दिता. हो तेंको फुडाराक तयार आसा. अतिरिक्त भारतीय भासांनी डोमेनाचें नांव उपलब्ध जातलें, तेन्ना आमी त्या भासांनी ई-मेल नाम्याक स्वचालीत तेंको दितले.

भारत सारक्या देशांत, प्रादेशीकरण जाल्ल्यान संगणकीय पांवड्यार, समाजाच्या व्हड भागाक तंत्रज्ञानाचो ऍक्सॅस अनुकूल जाल्ल्यान, सध्याचो भाशा भेद सोंपोवूंक आदार दितलें.