Gepubliceerd:
Ingangsdatum: 1 mei 2018
Microsoft Services Agreement
Uw privacyUw privacy1_YourPrivacy
Samenvatting

1. Uw privacy. Wij nemen uw privacy serieus. Lees de Privacyverklaring van Microsoft (de “Privacyverklaring”). Hierin wordt beschreven welke soorten gegevens we verzamelen met betrekking tot u en uw apparaten (“Gegevens”), hoe we uw Gegevens gebruiken en welke juridische basis we hebben voor het verwerken van uw Gegevens. In de Privacyverklaring wordt ook beschreven hoe Microsoft uw inhoud gebruikt, te weten uw correspondentie met anderen, inzendingen door u ingezonden naar Microsoft via de Diensten, en de bestanden, foto's, documenten, audio, digitale werken, livestreams en video's die u uploadt, opslaat, uitzendt of deelt via de Diensten (“Uw Inhoud”). Waar verwerking geschiedt op basis van instemming en voor zover maximaal is toegestaan, geeft u, door akkoord te gaan met deze Voorwaarden, Microsoft toestemming Uw Inhoud en Gegevens te verzamelen, te gebruiken en bekend te maken, zoals is bepaald in de Privacyverklaring. In sommige gevallen verstrekken wij een afzonderlijke kennisgeving en toestemmingsverzoek, zoals wordt uiteengezet in de Privacyverklaring.

Volledige tekst
Uw inhoudUw inhoud2_yourContent
Samenvatting

2. Uw inhoud. Veel van onze Services maken het mogelijk Uw inhoud op te slaan of te delen of materiaal van anderen te ontvangen. We eisen de eigendom van Uw inhoud niet op. Uw inhoud blijft Uw inhoud en u bent er verantwoordelijk voor.

 • a. Wanneer u Uw Inhoud deelt met anderen, stemt u er uitdrukkelijk mee in dat eenieder met wie u Uw Inhoud hebt gedeeld, gratis en wereldwijd Uw Inhoud mag gebruiken, opslaan, opnemen, reproduceren, uitzenden, verzenden, delen, weergeven, communiceren (en op HealthVault verwijderen). Als u niet wilt dat anderen dit kunnen doen, moet u de Diensten niet gebruiken voor het delen van Uw Inhoud. U verklaart en garandeert dat u voor de duur van deze Voorwaarden beschikt over (en zult beschikken over) alle benodigde rechten voor Uw Inhoud die is geüpload, opgeslagen of gedeeld op of door middel van de Diensten, en dat het verzamelen, gebruiken en bewaren van Uw Inhoud door middel van de Diensten geen rechten van anderen schendt. We raden u sterk aan regelmatig back-ups te maken van Uw Inhoud. Microsoft kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor Uw Inhoud of het materiaal dat anderen uploaden, opslaan of delen door middel van onze Diensten.
 • b. Voor zover noodzakelijk om de Diensten aan u en anderen te leveren (mogelijk met inbegrip van het wijzigen van de afmetingen, vorm of indeling van Uw Inhoud om deze beter te kunnen opslaan of weer te geven aan u), om u en de Diensten te beschermen en om de producten en diensten van Microsoft te verbeteren, verleent u Microsoft een wereldwijde en royaltyvrije intellectuele eigendomslicentie voor het gebruik van Uw Inhoud, bijvoorbeeld, om kopieën te maken van Uw Inhoud of om Uw Inhoud te bewaren, verzenden, anders in te delen, te distribueren via communicatiemiddelen en weer te geven op de Diensten. Indien u Uw Inhoud publiceert in onderdelen van de Dienst waar deze online onbeperkt toegankelijk wordt weergegeven, kan Uw Inhoud worden opgenomen in demonstaties of materialen ter promotie van de Dienst. Sommige Diensten worden ondersteund door advertenties. Instellingen voor de wijze waarop Microsoft advertenties persoonlijk afstemt zijn beschikbaar op de pagina Beveiliging en privacy van de Microsoft-website voor accountbeheer. We maken geen gebruik van wat u zegt in e-mail, chat, videogesprekken of voicemail, of in uw documenten, foto's of andere persoonlijke bestanden om gericht te kunnen adverteren. Ons advertentiebeleid wordt in detail beschreven in de Privacyverklaring.
Volledige tekst
GedragscodeGedragscode3_codeOfConduct
Samenvatting

3. Gedragscode

 • a. Inhoud, materiaal of acties die deze Voorwaarden schenden zijn niet toegestaan. Door akkoord te gaan met deze Voorwaarden bent u verplicht deze regels te volgen:
  • i. Doe niets onwettigs.
  • ii. Voer geen activiteiten uit die kinderen uitbuiten, schaden of bedreigen.
  • iii. Verstuur geen spam. Spam zijn ongewenste of ongevraagde e-mails in grote hoeveelheden, berichten, contactverzoeken, sms'en (tekstberichten) of chatberichten.
  • iv. Gebruik de Diensten niet voor het weergeven of delen van ongepaste Inhoud of andere materialen (zoals bloot, bestialiteit, pornografie, aanstootgevend taalgebruik, extreem geweld of criminele activiteiten).
  • v. Onthoud u van activiteiten die frauduleus, vals of misleidend zijn (bijvoorbeeld geld vragen onder valse voorwendselen, zich voordoen als een ander, of die Diensten manipuleren om gamestatistieken te vervalsen, of de ranglijst, beoordelingen of opmerkingen te beïnvloeden).
  • vi. Omzeil niet opzettelijk de beperkingen inzake toegang tot of beschikbaarheid van de Services.
  • vii. Onthoud u van activiteiten die schade toebrengen aan u, aan de Diensten of aan anderen (bijvoorbeeld het verzenden van virussen, lastigvallen van anderen, plaatsen van terroristische inhoud, uiten van haatdragende opmerkingen, of aanzetten tot geweld tegen anderen).
  • viii. Schend de rechten van anderen niet (bv. het delen van auteursrechtelijk beschermde muziek of ander auteursrechtelijk beschermd materiaal zonder toestemming, doorverkoop of andere verspreiding van Bing Maps of foto's).
  • ix. Voer geen activiteiten uit die de privacy van anderen schenden.
  • x. Help anderen niet om deze regels te breken.
 • b. Handhaving. We behouden ons het recht voor Uw Inhoud te weigeren indien de beperkingen met betrekking tot opslagruimte of bestandsgrootte die voor de Dienst zijn vastgesteld worden overschreden. Indien u een van de verplichtingen in artikel 3(a) niet nakomt of anderszins deze Voorwaarden wezenlijk schendt, kunnen we stappen tegen u ondernemen, waaronder begrepen (zonder beperking) het stoppen van de levering van de Diensten of het sluiten van uw Microsoft-account of uw Skype-account met onmiddellijke ingang, indien daar voldoende aanleiding toe is, of het blokkeren van communicatie (e-mail, bestandsdeling of expresberichten) naar en van de Diensten. We behouden ons tevens het recht voor op enig moment Uw Inhoud te verwijderen of uit de Diensten te verwijderen, indien we erop worden gewezen dat het toepasselijk recht of deze Voorwaarden mogelijk erdoor wordt/worden geschonden. Tijdens het onderzoeken van vermoede schendingen van deze Voorwaarden behoudt Microsoft zich het recht voor Uw Inhoud te bekijken om de zaak op te lossen. We volgen echter niet wat zich op de Diensten afspeelt en doen ook geen poging daartoe.
 • c. Toepassing op Xbox Diensten. Klik hier voor meer informatie over de wijze waarop deze Gedragscode van toepassing is op Xbox Live, Games for Windows Live en games, toepassingen, diensten en inhoud van Microsoft Studios die door Microsoft worden verstrekt. Overtreding van de Gedragscode via Xbox Diensten (gedefinieerd in artikel 13(a)(i)) kan leiden tot opschorting of blokkering van deelname aan Xbox Diensten, tot en met vervallen van inhoudlicenties, Xbox Gold-lidmaatschapstijd en Microsoft-accounttegoeden die aan het account zijn gekoppeld.
Volledige tekst
De Diensten en ondersteuning gebruikenDe Diensten en ondersteuning gebruiken4_usingTheServicesSupport
Samenvatting

4. De Diensten en ondersteuning gebruiken.

 • a. Microsoft-account. Voor het gebruik van de Diensten hebt u een Microsoft-account nodig. Met uw Microsoft-account kunt u zich aanmelden bij producten, websites en diensten die worden geleverd door Microsoft en bepaalde Microsoft-partners.
  • i. Een account maken. U kunt een Microsoft-account maken door online te registreren. U stemt ermee in geen valse, onjuiste of misleidende gegevens te gebruiken tijdens uw aanmelding voor een Microsoft-account. In sommige gevallen is het mogelijk dat een derde partij, bijvoorbeeld uw internetprovider, u een Microsoft-account heeft toegewezen. Indien u uw Microsoft-account hebt ontvangen van een derde partij, beschikt de betreffende derde partij mogelijk over aanvullende rechten met betrekking tot uw account, zoals het verkrijgen van toegang tot of het verwijderen van uw Microsoft-account. Lees eventuele aanvullende voorwaarden die de derde partij aan u heeft verstrekt door. Microsoft draagt geen verantwoordelijkheid met betrekking tot deze aanvullende voorwaarden. Indien u een Microsoft-account maakt namens een entiteit, bijvoorbeeld uw bedrijf of werkgever, verklaart u dat u beschikt over de wettelijke bevoegdheid om de betreffende entiteit te binden aan deze Voorwaarden. U kunt de referenties van uw Microsoft-account niet overdragen aan een andere gebruiker of entiteit. Houd uw accountgegevens en wachtwoord geheim, om uw account te beschermen. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden in het kader van uw Microsoft-account.
  • ii. Het account gebruiken. Uw Microsoft-account blijft alleen actief indien u het gebruikt. Dit betekent dat u zich ten minste eenmaal per vijf jaar dient aan te melden om uw Microsoft-account en de bijbehorende Diensten actief te houden, tenzij anders bepaald in een aanbieding voor een betaald onderdeel van de Diensten of wettelijk anders vereist. Indien u zich niet aanmeldt tijdens deze periode, nemen we aan dat uw Microsoft-account inactief is en wordt het door ons gesloten. Zie artikel 4(a)(iv)(2) voor de gevolgen van het sluiten van een Microsoft-account. U dient zich ten minste eenmaal per jaar aan te melden bij uw Postvak IN van Outlook.com en bij uw OneDrive (afzonderlijk), anders wordt uw Postvak IN van Outlook.com en uw OneDrive gesloten. U dient zich ten minste eenmaal per periode van vijf jaar aan te melden bij de Xbox Diensten om ervoor te zorgen dat de gamertag gekoppeld blijft aan uw Microsoft-account. Indien we redelijkerwijs geloven dat uw Microsoft-account op frauduleuze wijze wordt gebruikt door een derde partij (bijvoorbeeld als gevolg van inbreuk op het account), kan Microsoft uw account opschorten totdat u het eigendom van het account kunt terugvorderen. Afhankelijk van de aard van de inbreuk, is het mogelijk dat we gedwongen zijn de toegang tot Uw Inhoud of een deel ervan te blokkeren. Indien u problemen ondervindt bij de toegang tot uw Microsoft-account, kunt u terecht op deze website (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=238656).
  • iii. Kinderen en accounts. Door u aan te melden, verklaart u dat u meerderjarig bent volgens de normen van het land waar u woont, of geldige toestemming hebt van een ouder of voogd om te zijn gebonden aan deze Voorwaarden. Indien u niet weet of u meerderjarig bent volgens de normen van het land waar u woont, of dit artikel niet begrijpt, mag u geen Microsoft-account maken voordat u uw ouder of wettelijk vertegenwoordiger om hulp en toestemming hebt gevraagd. Indien u ouder of voogd bent van een minderjarige die een Microsoft-account maakt, aanvaarden u en de minderjarige deze Voorwaarden en stemmen hiermee in en bent u verantwoordelijk voor het toezicht op uw minderjarige tijdens het gebruik van het Microsoft-account of de Diensten, waaronder aankopen, ongeacht of het account van de minderjarige al is geopend of later wordt gecreëerd.
  • iv. Uw account sluiten.
   • 1. Naast het recht op annuleren dat u hebt overeenkomstig hetgeen is bepaald in het artikel "Restitutiebeleid" hieronder (artikel 9(g)), kunt u op enig moment en om welke reden dan ook specifieke Diensten annuleren of uw Microsoft-account sluiten. U kunt uw Microsoft-account sluiten op https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=618278. Wanneer u ons vraagt uw Microsoft-account te sluiten, schorten we het account gedurende 60 dagen op voor het geval dat u van gedachten verandert. Na de periode van 60 dagen wordt uw Microsoft-account gesloten. Zie artikel 4(a)(iv)(2) hieronder voor een uitleg van wat gebeurt op het moment dat uw Microsoft-account wordt gesloten. Indien u zich binnen deze periode van 60 dagen weer aanmeldt, wordt uw Microsoft-account geheractiveerd.
   • 2. Op het moment dat uw Microsoft-account wordt gesloten (door u of door ons), gebeurt het volgende. Ten eerste eindigt uw recht tot het gebruik van het Microsoft-account om toegang te verkrijgen tot de Diensten onmiddellijk. Ten tweede verwijderen we Gegevens of Uw Inhoud die is geassocieerd met uw Microsoft-account, of scheiden we deze anderszins van u en van uw Microsoft-account (tenzij we de wettelijke verplichting hebben om deze te bewaren, te retourneren of over te dragen aan u of een door u aangewezen derde partij). Als gevolg daarvan zult u mogelijk geen toegang meer kunnen verkrijgen tot de Diensten (of Uw Inhoud die u hebt opgeslagen op de Diensten) waarvoor u een Microsoft-account nodig hebt. Zorg voor een regelmatig back-upplan. Ten derde verliest u mogelijk de toegang tot producten die u hebt verkregen.
 • b. Werk- of schoolaccounts. U kunt zich bij bepaalde Microsoft-diensten aanmelden met het e-mailadres van uw werk of uw school. Indien u dat doet, stemt u ermee in dat de eigenaar van het domein dat is geassocieerd met uw e-mailadres zeggenschap heeft over uw account en uw account beheert, en toegang kan verkrijgen tot uw Gegevens, waaronder uw correspondentie en bestanden, en deze kan verwerken, en dat Microsoft de eigenaar van het domein op de hoogte kan stellen indien inbreuk is gepleegd op het account of de Gegevens. Verder gaat u ermee akkoord dat uw gebruik van de Microsoft-diensten onderworpen kan zijn aan de overeenkomsten die Microsoft heeft gesloten met u of uw organisatie en deze Voorwaarden mogelijk niet van toepassing zijn. Indien u al een Microsoft-account hebt en een apart e-mailadres van werk of school gebruikt om toegang te verkrijgen tot Diensten die vallen onder deze Voorwaarden, kan het zijn dat u wordt gevraagd het e-mailadres dat is gekoppeld aan uw Microsoft-account bij te werken om toegang te kunnen behouden tot dergelijke Diensten.
 • c. Aanvullende apparatuur/databundels. Voor veel Diensten hebt u een internetverbinding en/of een gsm-/data-abonnement nodig. Mogelijk hebt u ook aanvullende apparatuur nodig, bijvoorbeeld een headset, camera of microfoon. U bent verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van alle verbindingen, abonnementen en/of apparatuur die nodig zijn voor het gebruik van de Diensten en voor het betalen van de kosten die door de provider(s) van uw verbindingen, abonnementen en apparatuur in rekening worden gebracht. Deze kosten komen bovenop eventuele kosten die u ons voor de Diensten betaalt. Deze kosten worden niet door ons vergoed. Informeer bij uw provider(s) of dergelijke kosten op u van toepassing zijn.
 • d. Dienstmededelingen. Wanneer wij u informatie moeten geven over een Dienst die u gebruikt, sturen wij u Dienstmededelingen en informatie die wij volgens de wet moeten verstrekken. Indien u ons uw e-mailadres of telefoonnummer hebt gegeven in verband met uw Microsoft-account, kunnen we u Dienstmededelingen toezenden via e-mail of sms (tekstbericht), onder andere om uw identiteit te bevestigen voordat we uw mobiele telefoonnummer registreren. We kunnen u ook op andere manieren Dienstmededelingen sturen (bijvoorbeeld via berichten in producten). Voor de ontvangst van meldingen via sms kunnen data- of berichtkosten in rekening worden gebracht. Wij raden aan dat u het opgegeven e-mailadres in de gaten houdt en onderhoudt. Indien u niet instemt met elektronische ontvangst, dient u te stoppen met het gebruik van de Diensten.
 • e. Ondersteuning. Klantenondersteuning voor bepaalde Diensten is beschikbaar op https://support.microsoft.com. U kunt ook een melding sturen naar Microsoft overeenkomstig de procedure in het artikel Mededelingen van deze Voorwaarden. Bepaalde Diensten bieden mogelijk afzonderlijke of aanvullende klantenondersteuning, onderworpen aan de voorwaarden op https://www.microsoft.com/support-service-agreement, tenzij anders gespecificeerd. Voor preview- of bètaversies van functies of Diensten is mogelijk geen ondersteuning beschikbaar. Als u in Europa woont, kunt u ook een klacht indienen bij het platform Onlinegeschillenbeslechting van de EU; gebruik uitsluitend MSODR@microsoft.com op het klachtenformulier en niet voor enig ander doel.
 • f. Uw Diensten beëindigen. Indien uw Diensten worden opgezegd (door u of door ons), eindigen ten eerste uw recht tot het gebruik van de Diensten en uw licentie voor het gebruik van onze software die bij de Diensten hoort onmiddellijk. Ten tweede verwijderen we Gegevens of Uw Inhoud die is geassocieerd met uw Diensten, of dissociëren we deze anderszins van u en van uw Microsoft-account (tenzij we de wettelijke verplichting hebben tot het bewaren ervan), retourneren deze of dragen deze over aan een door u aangewezen derde partij. Als gevolg daarvan zult u mogelijk geen toegang meer kunnen verkrijgen tot de Diensten (of Uw Inhoud die u hebt opgeslagen op de Diensten). Zorg voor een regelmatig back-upplan. Ten derde verliest u mogelijk de toegang tot producten die u hebt verkregen. Indien u uw Microsoft-account hebt opgezegd en geen andere account hebt waarmee u toegang kunt verkrijgen tot de Diensten, kunnen uw Diensten met onmiddellijke ingang worden beëindigd.
Volledige tekst
Gebruik van apps en diensten van derdenGebruik van apps en diensten van derden5_usingThird-PartyAppsAndServices
Samenvatting

5. Gebruik van apps en diensten van derden. De Diensten stellen u mogelijk in staat toegang te verkrijgen tot producten, diensten, websites, koppelingen, inhoud, materiaal, games, vaardigheden, integraties, bits of toepassingen van onafhankelijke derde partijen (bedrijven of personen anders dan Microsoft) (“Apps en Diensten van Derden”) of deze aan te schaffen. Veel van onze Diensten helpen u daarnaast bij het vinden van, het sturen van aanvragen naar, of het werken met Apps en DIensten van Derden, of stellen u in staat Uw Inhoud of Gegevens te delen, en u begrijpt dat u onze Diensten opdraagt Apps en Diensten van Derden aan u te leveren, De Apps en Diensten van Derden kunnen het mogelijk maken Uw Inhoud of Gegevens op te slaan bij de uitgever, leverancier of exploitant van de Apps en Diensten van Derden. De Apps en Diensten kunnen u een privacybeleid voorleggen of van u verlangen dat u aanvullende voorwaarden aanvaardt voordat u de App of Dienst van Derden kun installeren of gebruiken. Zie artikel 13(b) voor aanvullende voorwaarden voor toepassingen die worden verkregen via de Office Store, de Xbox Store of de Windows Store. Het is raadzaam eventuele aanvullende voorwaarden en privacyverklaringen door te lezen voordat u Apps en Diensten van Derden aanschaft, gebruikt, aanvraagt of koppelt aan uw Microsoft-account. Eventuele aanvullende voorwaarden brengen geen verandering aan in deze Voorwaarden. Microsoft geeft geen intellectuele eigendomsrechten aan u in licentie als onderdeel van Apps en Diensten van Derden. U aanvaardt alle risico's en aansprakelijkheid voortvloeiend uit uw gebruik van deze Apps en Diensten van Derden, en dat Microsoft niet verantwoordelijk of aansprakelijk is jegens u of anderen voor informatie of diensten die worden verleend of verstrekt door Apps en Diensten van Derden.

Volledige tekst
Beschikbaarheid van dienstenBeschikbaarheid van diensten6_serviceAvailability
Samenvatting

6. Beschikbaarheid van diensten.

 • a. De Diensten, Apps en Diensten van Derden, of materialen of producten die worden aangeboden door middel van de Diensten zijn mogelijk van tijd tot tijd niet beschikbaar, worden mogelijk op beperkte basis aangeboden of variëren mogelijk afhankelijk van uw regio of apparaat. Als u de locatie die is geassocieerd met uw Microsoft-account wijzigt, dient u de producten waarover u kon beschikken en waarvoor u hebt betaald in uw eerdere regio mogelijk opnieuw aan te schaffen.
 • b. We streven ernaar de Diensten altijd in bedrijf te laten zijn. Alle online diensten hebben echter zo nu en dan te kampen met storingen en onderbrekingen. In geval van uitval of onderbreking van de Dienst kunt u Uw Inhoud mogelijk tijdelijk niet bereiken. We raden aan dat u regelmatig een back-up maakt van Uw Inhoud en de Gegevens die u opslaat in de Diensten of opslaat door middel van Apps en Diensten van derden.
Volledige tekst
Updates voor de diensten of software, en wijzigingen in deze voorwaardenUpdates voor de diensten of software, en wijzigingen in deze voorwaarden7_updatesToTheServicesOrSoftwareAndChangesToTheseTerms
Samenvatting

7. Updates voor de diensten of software, en wijzigingen in deze voorwaarden.

 • a. Wij zullen u op de hoogte stellen als we van plan zijn deze Voorwaarden te wijzigen. We kunnen deze Voorwaarden wijzigen indien dit noodzakelijk is vanwege (i) het toepasselijk recht, met inbegrip van, maar niet beperkt tot een wijziging in de wetgeving; (ii) een advies en/of gerechtelijk bevel op basis van het toepasselijk recht; (iii) de ontwikkeling van de Diensten; (iv) technische redenen; (v) operationele vereisten; of (vi) wijzigingen van de voorwaarden in het voordeel van de gebruiker. We stellen u op de hoogte van de voorgenomen wijziging voordat deze van kracht wordt, hetzij via de gebruikersinterface, hetzij door middel van een e-mailbericht, of langs andere redelijke weg. We geven u ten minste 30 dagen voordat de wijziging van kracht wordt de gelegenheid de Diensten op te zeggen. Indien u de Diensten gebruikt nadat de wijzigingen zijn ingegaan, betekent dit dat u instemt met de nieuwe voorwaarden. Indien u niet instemt met de nieuwe voorwaarden, dient u te stoppen met het gebruik van de Diensten en uw Microsoft-account te sluiten overeenkomstig artikel 4(a)(iv). We zullen u ook uitdrukkelijk op dit feit wijzen op het moment dat we u informeren over de voorgenomen wijziging van deze Voorwaarden.
 • b. We kunnen automatisch uw versie van de software controleren. Dit is nodig om de Diensten te verlenen en software-updates of configuratiewijzigingen te downloaden, zonder kosten aan u in rekening te brengen, om de Diensten bij te werken, uit te breiden en verder te ontwikkelen. Het kan ook noodzakelijk zijn de software bij te werken om de Diensten te kunnen blijven gebruiken. Dergelijke updates zijn onderworpen aan deze Voorwaarden tenzij aanvullende of andere voorwaarden bij de updates worden geleverd, in welk geval deze andere voorwaarden van toepassing zijn. Indien u de aanvullende of andere voorwaarden die van toepassing zijn op de updates niet accepteert, mag u de updates niet ontvangen of gebruiken. Microsoft is niet verplicht updates beschikbaar te stellen en garandeert niet dat wij de versie van het systeem waarvoor u de software, apps, inhoud of andere producten hebt aangeschaft of in licentie genomen, zullen ondersteunen.
 • c. We werken voortdurend aan verbetering van de Diensten en kunnen op elk moment de Diensten wijzigen, functies ervan verwijderen, of stoppen met het bieden van toegang tot Apps en Diensten van Derden, bijvoorbeeld indien onze overeenkomst met de derde partij ons niet langer toestaat hun materiaal beschikbaar te maken, indien het voor ons niet meer haalbaar is de Dienst te leveren, indien de technologie zich verder heeft ontwikkeld, of indien feedback van klanten aangeeft dat een wijziging noodzakelijk is. We zullen u vooraf op de hoogte stellen indien een wijziging in de Diensten ervoor zou zorgen dat u de toegang tot Uw Inhoud verliest. In het geval van betaalde Diensten zullen we u ook van tevoren op de hoogte stellen van andere wezenlijke veranderingen in de Diensten. Behalve in zover vereist door het toepasselijk recht hebben we niet de verplichting materialen, Digitale Goederen (gedefinieerd in artikel 13(k)) of toepassingen die u eerder hebt aangeschaft opnieuw voor download beschikbaar te stellen of te vervangen. Als we een betaalde Dienst zonder reden volledig beëindigen, zullen we de door u betaalde bedragen terugbetalen in verhouding tot het resterende deel van de Dienst waarop u nog recht had vóór de beëindiging.
 • d. Om gebruik te kunnen maken van materiaal dat is beschermd door Digital Rights Management (DRM), zoals sommige muziek, games, films, boeken en nog meer, kan DRM-software automatisch contact opnemen met een online rechtenserver en DRM-updates downloaden en installeren.
Volledige tekst
SoftwarelicentieSoftwarelicentie8_softwareLicense
Samenvatting

8. Softwarelicentie. Software die door ons wordt verstrekt als onderdeel van de Diensten is onderworpen aan deze Voorwaarden, tenzij een afzonderlijke Microsoft-licentieovereenkomst bij de software wordt geleverd (indien u bijvoorbeeld een Microsoft-toepassing gebruikt die is geleverd bij en onderdeel is van Windows, gelden de Softwarelicentievoorwaarden van Microsoft voor het Windows-besturingssysteem voor de software). Toepassingen die zijn verkregen door middel van de Office Store, Windows Store en Xbox Store zijn onderworpen aan artikel 13(b)(i) hieronder.

 • a. Indien u zich houdt aan deze Voorwaarden, verlenen we het recht om op wereldwijder basis per apparaat één exemplaar van de software te installeren en te gebruiken voor gebruik door niet meer dan één persoon tegelijk in het kader van uw gebruik van de Diensten. Voor bepaalde apparaten kan deze software vooraf zijn geïnstalleerd voor uw persoonlijke en niet-commerciële gebruik van de Diensten. De software of website die onderdeel is van de Diensten kan programmacode van derden bevatten. Scripts of code van derden naar welke een koppeling is opgenomen vanuit de software of vanaf de website, wordt aan u in licentie gegeven door de derden die eigenaar zijn van dergelijke code, niet door Microsoft. Mededelingen, indien van toepassing, met betrekking tot de programmacode van derden worden uitsluitend opgenomen om u te informeren.
 • b. De software wordt in licentie gegeven, niet verkocht, en Microsoft behoudt zich alle rechten met betrekking tot de software voor die niet uitdrukkelijk op grond van deze Voorwaarden door Microsoft worden verleend. Deze licentie geeft u niet het recht om, en het is niet toegestaan om onrechtmatig:
  • i. technologische beschermingsmaatregelen te omzeilen in of met betrekking tot de software of Services;
  • ii. software of andere aspecten van de Services die zijn opgenomen in of toegankelijk zijn via de Services te demonteren, te decompileren, te decoderen, te hacken, te emuleren, te exploiteren of aan reverse engineering te onderwerpen, behalve en uitsluitend voor zover het toepasselijke auteursrecht dit uitdrukkelijk toestaat;
  • iii. componenten van de software of Services van elkaar te scheiden voor gebruik op verschillende apparaten;
  • iv. de software of de Services te publiceren, te kopiëren, te verhuren, te leasen, te verkopen, te exporteren, te importeren, te verspreiden of te huren, tenzij Microsoft u hiertoe uitdrukkelijk de toestemming geeft;
  • v. de software, softwarelicenties of rechten om toegang te krijgen tot de Services of de Services te gebruiken over te dragen;
  • vi. de Services te gebruiken zonder toestemming op enigerlei wijze die het gebruik van anderen kan hinderen of waardoor u toegang krijgt tot services, data, accounts of netwerken;
  • vii. toegang te bieden tot de Services of door Microsoft goedgekeurde apparaten te wijzigen (bv. Xbox One, Xbox 360, Microsoft Surface enz.) met niet-toegestane applicaties van derden.
Volledige tekst
BetalingsvoorwaardenBetalingsvoorwaarden9_paymentTerms
Samenvatting

9. Betalingsvoorwaarden. Indien u een Dienst aanschaft, gelden deze betalingsvoorwaarden voor uw aankoop en stemt u hiermee in.

 • a. Kosten. Als voor een bepaald gedeelte van de Diensten kosten in rekening worden gebracht, stemt u ermee in deze kosten te betalen. De prijs die voor de Diensten wordt vermeld is inclusief alle toepasselijke belastingen, tenzij anders aangegeven. U bent geheel zelf verantwoordelijk voor de betaling van dergelijke belastingen en andere kosten. Belastingen worden berekend op basis van uw locatie op het moment dat uw Microsoft-account werd geregistreerd, tenzij anders vermeld. Nadat we u ervan op de hoogte hebben gesteld dat we geen tijdige, volledige betaling van u hebben ontvangen, kunnen we de Diensten opschorten of beëindigen indien u niet binnen de genoemde tijd volledig tot betaling bent overgegaan. Opschorting of beëindiging van de Diensten wegens niet betalen kan resulteren in het verlies van toegang tot en gebruik van uw account en de daarmee geassocieerde inhoud. Indien u verbinding met internet maakt via een bedrijfsnetwerk of een particulier netwerk dat uw locatie afschermt, is het mogelijk dat andere kosten in rekening worden gebracht dan welke worden vermeld voor uw daadwerkelijke locatie. Afhankelijk van uw locatie is het mogelijk dat bepaalde transacties alleen kunnen plaatsvinden na valutaomzetting of alleen kunnen worden verwerkt in een ander land. Uw bank kan extra kosten in rekening brengen voor deze diensten indien u een debitcard of creditcard gebruikt. Neem contact op met uw bank voor meer informatie.
 • b. Uw factureringsaccount. Op het moment dat u zich aanmeldt voor een Dienst wordt u gevraagd een betaalwijze op te geven voor het betalen van de kosten voor de Dienst. U kunt uw factureringsgegevens en betaalwijze bekijken en wijzigen op de website Microsoft-accountbeheer. U kunt zich hiervoor aanmelden bij uw account op https://skype.com/go/myaccountm. Daarnaast stemt u ermee in dat Microsoft gebruikmaakt van bijgewerkte accountgegevens betreffende de door u geselecteerde betaalwijze die door de betrokken bank of het toepasselijke betalingsnetwerk worden verstrekt. U stemt ermee in uw account en andere gegevens onmiddellijk bij te werken, inclusief uw e-mailadres en gegevens van uw betaalwijze, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen in verband met uw transacties. Als u ons de opdracht geeft uw betaalwijze niet meer te gebruiken en geen andere betaalwijze aanbiedt na kennisgeving van ons om dat binnen een passende termijn te doen, hebben wij gegronde redenen om uw betaalde Dienst op te schorten of te beëindigen. Wijzigingen die u aanbrengt in uw factureringsaccount, hebben geen gevolgen voor de kosten die we ten laste van uw factureringsaccount in rekening hebben gebracht voordat we redelijkerwijs in staat waren uw wijzigingen in het factureringsaccount te verwerken.
 • c. Facturering. Door een betaalwijze te verstrekken aan Microsoft (i) verklaart u dat u bevoegd bent tot het gebruiken van de opgegeven betaalwijze en dat u alle betaalgegevens naar waarheid en nauwkeurig hebt verstrekt; (ii) machtigt u Microsoft de kosten voor de Diensten of beschikbare inhoud aan u in rekening te brengen via de door u verstrekte betaalwijze; en (iii) machtigt u Microsoft u kosten in rekening te brengen voor betaalde functionaliteit van de Diensten waarvoor u zich verkiest aan te melden of die u verkiest te gebruiken terwijl deze Voorwaarden van kracht zijn. Zoals vermeld, kunnen we kosten in rekening brengen (a) vooraf; (b) op het moment van aanschaf, (c) kort na aanschaf of (d) op terugkerende basis bij abonnementsdiensten. We kunnen u het maximale bedrag in rekening brengen waarvoor u goedkeuring hebt gegeven en we zullen u van tevoren op de hoogte stellen van wijzigingen in het bedrag dat periodiek in rekening wordt gebracht voor abonnementsdiensten en, in het geval van een prijswijziging, in de gelegenheid stellen de Diensten op te zeggen voordat de prijswijziging ingaat. Wij kunnen u in een keer kosten in rekening brengen voor meer dan een van de voorafgaande factureringsperioden voor bedragen die nog niet eerder zijn verwerkt.
 • d. Terugkerende betalingen. Wanneer u de Diensten aanschaft op abonnementsbasis (bijvoorbeeld maandelijks, per 3 maanden of jaarlijks), stemt u ermee in dat u een machtiging verstrekt voor terugkerende betalingen en dat betalingen aan Microsoft zullen worden verricht door middel van de betaalwijze die u hebt gekozen op de terugkerende intervallen waarmee u hebt ingestemd, totdat het abonnement op de Dienst door u of door Microsoft wordt beëindigd. Door opdracht te geven tot herhaalde betalingen machtigt u Microsoft om uw betaalmethode op te slaan en deze betalingen te verwerken als elektronische afschrijvingen of overschrijvingen, of als elektronische betaalopdrachten van uw aangewezen account (in het geval van Automated Clearing House (geautomatiseerde clearinginstelling) of vergelijkbare betalingen), of als afschrijvingen van uw aangewezen account (in het geval van een creditcard of vergelijkbare betalingen) (tezamen “Elektronische betalingen”). Abonnementskosten worden in het algemeen afgeschreven voorafgaande aan de toepasselijke abonnementsperiode. Indien een betaalopdracht onbetaald wordt geretourneerd, of indien een creditcardbetaling of vergelijkbare transactie wordt afgewezen of geweigerd, behouden Microsoft en haar serviceproviders zich het recht voor toepasselijke retour-, weigerings- of onvoldoende saldokosten in rekening te brengen en een dergelijke betaling te verwerken als een Elektronische Betaling.
 • e. Automatische verlenging. Als automatische verlenging is toegestaan in uw land, kunt u ervoor kiezen Diensten automatisch te verlengen aan het einde van een vaste dienstperiode. Voordat Diensten worden verlengd voor een nieuwe termijn, sturen we u een herinnering per e-mail of via een redelijk alternatief en stellen we u op de hoogte van eventuele prijswijzigingen overeenkomstig artikel 9(k). Nadat we u eraan hebben herinnerd dat u hebt gekozen voor automatische verlenging van de Diensten, kunnen we de Diensten automatisch verlengen aan het einde van de huidige dienstperiode en u de op dat moment geldende prijs voor de verlengingstermijn in rekening brengen, tenzij u ervoor hebt gekozen de Diensten op te zeggen, zoals hieronder beschreven. We zullen u ook eraan herinneren dat we de kosten voor de verlenging van de Diensten door middel van de door u gekozen betaalwijze in rekening zullen brengen, ongeacht of deze op de verlengingsdatum reeds aan ons kenbaar is gemaakt of later is verstrekt. We zullen u ook instructies bieden over de wijze waarop u de Diensten kunt opzeggen. U moet de Diensten voor de verlengingsdatum opzeggen om te vermijden dat kosten in rekening worden gebracht voor de verlenging. Abonneediensten kunnen worden opgezegd op de pagina voor diensten en abonnementen in uw Microsoft-account. U kunt ook contact opnemen met de klantenservice, zoals hierboven in artikel 4(e) wordt beschreven.
 • f. Online overzicht en fouten. Microsoft zal u voorzien van een online factuuroverzicht op de website Microsoft-accountbeheer, waar u het overzicht kunt bekijken en afdrukken. Voor Skype kunt u uw online overzicht bekijken door u aan te melden bij uw account op www.skype.com. Dit is het enige factureringsoverzicht dat we u bieden. Er kan een btw-factuur beschikbaar worden gesteld, afhankelijk van de Dienst en het land. Als we een fout maken op uw factuur, zullen we deze zo snel mogelijk corrigeren nadat u ons op de hoogte gesteld hebt (of wij de fout zelf hebben opgemerkt) en wij de afboeking hebben onderzocht. Het is raadzaam ons binnen 120 dagen nadat een duidelijke fout voor het eerst op uw factuur wordt vermeld op de hoogte te stellen, aangezien het voor ons eenvoudiger is gedurende die periode een probleem op te lossen. U kunt uw aanvragen hiervoor richten aan de klantondersteuningsdienst, zoals in artikel 4(e) wordt vermeld.
 • g. Restitutiebeleid. U hebt recht op een bedenktijd (een "Afkoelingsperiode") van veertien (14) dagen vanaf de aankoopdatum, waarbinnen u met of zonder opgaaf van reden kunt opzeggen. Indien de Dienst op het moment van opzegging deels is geleverd, ontvangt u een verhoudingsgewijze restitutie. U erkent dat de Afkoelingsperiode eindigt op het moment dat de Dienst volledig aan u is geleverd. Daarna kan uw aankoop niet meer worden gerestitueerd. Wanneer u digitale inhoud van ons aanschaft, vervalt uw recht op opzegging zodra u begint met downloaden. Tenzij wettelijk of in het kader van een specifieke aanbieding voor de Dienst anders is bepaald, zijn alle aankopen onherroepelijk en wordt geen restitutie verleend. Voor alle Diensten behalve Skype, worden informatie en aanwijzingen voor het opzeggen van het dienst en het aanvragen van restitutie door middel van ons Terugtrekkingsformulier, indien u recht hebt op restitutie, verstrekt op de website Microsoft-accountbeheer. Voor Skype vult u het Terugtrekkingsformulier in met behulp van de informatie die hier wordt geboden. Indien u gelooft dat Microsoft u ten onrechte kosten in rekening heeft gebracht, dient u contact op te nemen met Microsoft en zullen we de kwestie onderzoeken. Indien we restitutie of een tegoed bieden, zijn we niet verplicht in de toekomst dezelfde of een vergelijkbare restitutie te bieden. Dit restitutiebeleid doet geen afbreuk aan uw rechten op grond van het toepasselijk recht. Zie ons Help-onderwerp voor meer informatie over restituties.
 • h. De Diensten opzeggen. U kunt de Diensten opzeggen op de beheerpagina voor diensten en abonnementen in uw Microsoft-account. U kunt ook contact opnemen met de klantenservice, zoals hierboven in artikel 4(e) wordt beschreven. Raadpleeg de aanbieding waarin de Diensten worden beschreven, aangezien (i) u mogelijk geen restitutie ontvangt op het moment van opzegging; (ii) u mogelijk opzeggingskosten verschuldigd bent; (iii) u mogelijk alle kosten die in verband met de Diensten in rekening zijn gebracht aan uw factureringsaccount voor de datum van opzegging moet voldoen; en (iv) u de toegang tot en het gebruik van uw account zou kunnen verliezen wanneer u de Diensten opzegt. We verwerken uw Gegevens zoals hierboven beschreven in artikel 4. Als u uw Diensten opzegt, worden uw Diensten beëindigd aan het eind van de lopende periode van de Dienst of, als we u op periodieke basis factureren, aan het einde van de periode waarin de annulering heeft plaatsgevonden.
 • i. Proefaanbiedingen. Als u gebruikmaakt van een proefaanbieding, moet u de Dienst(en) die u op proef hebt voor het einde van de proefperiode opzeggen om te voorkomen dat nieuwe kosten in rekening worden gebracht, tenzij we u anders hebben laten weten. Indien u de Dienst(en) die u op proef hebt niet voor het einde van de proefperiode opzegt, kunnen we u kosten voor de Dienst(en) in rekening brengen tegen de prijs die aan u is bekendgemaakt voor het einde van de proefperiode.
 • j. Promotionele aanbiedingen. Van tijd tot tijd kan Microsoft Diensten aanbieden voor een proefperiode gedurende welke Microsoft u geen kosten in rekening brengt voor de Diensten. Microsoft behoudt zich het recht voor u kosten in rekening te brengen voor deze Diensten (tegen het normale tarief) indien u de voorwaarden van de aanbieding hebt geschonden.
 • k. Prijswijzigingen. Als een vaste looptijd en prijs geldt voor de geboden Dienst, dan blijft deze prijs gedurende de looptijd van kracht. Als u wilt doorgaan met de Diensten, zult u moeten instemmen met een nieuwe aanbieding en prijs. Indien uw Diensten op periodieke basis (bijvoorbeeld maandelijks) worden aangeboden, zonder specifieke looptijd, en niet in het kader van een proefaanbieding, kunnen we de prijs van de Diensten wijzigen als we nieuwe of verbeterde functies toevoegen aan de Dienst, voor zover de kosten van levering van de Dienst daardoor zijn verhoogd, of in reactie op veranderingen in de markt (bijvoorbeeld als gevolg van loonkosten, valutaschommelingen, wijzigingen in belastingen/regelgeving, inflatie, licentiekosten, infrastructuur en administratieve kosten). We zullen u ten minste 30 dagen voordat de prijswijziging van kracht wordt op de hoogte stellen. U hebt de mogelijkheid de Diensten op te zeggen voordat de prijs wordt gewijzigd overeenkomstig Artikel 9(h) hierboven. Wanneer we u op de hoogte stellen van een prijswijziging, zullen we u ook laten weten dat de nieuwe prijs van kracht wordt als u de Diensten niet opzegt.
 • l. Betalingen aan u. Als we u een betaling verschuldigd zijn, stemt u ermee in ons tijdig van nauwkeurige informatie te voorzien die we nodig hebben om deze betaling aan u uit te voeren. U bent verantwoordelijk voor eventuele belastingen en toeslagen die u verschuldigd zou kunnen zijn als gevolg van deze betaling aan u. Als u ten onrechte een betaling ontvangt, kunnen we deze terugvorderen. U moet ook voldoen aan eventuele andere voorwaarden die we verbinden aan uw recht op betalingen. Als u ten onrechte een betaling ontvangt, kunnen wij de betaling terugboeken of terugbetaling eisen. U stemt ermee in hierbij uw samenwerking te verlenen. Wij kunnen de betaling aan u ook zonder voorafgaande kennisgeving verlagen in verband met voorafgaande te hoge uitbetalingen.
 • m. Te late betalingen. In het geval van te late betalingen, dient u een vergoeding te geven van de redelijke onkosten die wij maken voor het incasseren van achterstallige bedragen, met inbegrip van advocaatkosten en andere gerechtelijke kosten, zoals wettelijk toegestaan. We mogen uw Diensten opschorten of annuleren indien u niet op tijd het volledige bedrag betaalt, nadat wij u een herinnering hebben verzonden - onder dreiging van opschorting en/of annulering van de Diensten - om uw betaling binnen de afgesproken tijd te doen. U kunt opschorting of beëindiging vermijden door de vereiste betaling te verrichten binnen de periode die in de herinnering wordt vermeld. Als het achterstallige bedrag marginaal is, wordt een andere procedure gevolgd. Achterstallige bedragen van minder dan 2 procent van het totale bedrag van de factuur worden altijd als marginaal beschouwd. Opschorting of beëindiging van de Diensten wegens niet betalen kan resulteren in het verlies van toegang tot uw Microsoft-account.
 • n. Geschenkbonnen. Voor het verzilveren en gebruiken van geschenkbonnen (anders dan Skype-geschenkbonnen) gelden de Voorwaarden voor Microsoft-geschenkbonnen. Informatie over geschenkbonnen van Skype is beschikbaar op de Help-pagina van Skype.
 • o. Bankrekening als betaalwijze. U kunt als betaalwijze een in aanmerking komende bankrekening registreren bij uw Microsoft-account. In aanmerking komende rekeningen zijn bijvoorbeeld rekeningen bij financiële instellingen die in staat zijn automatische incasso's te ontvangen (bijvoorbeeld een Amerikaanse financiële instelling die incasso's via automated clearing house (”ACH”) ondersteunt, een Europese financiële instelling die Single Euro Payments Area (”SEPA”)-betalingen of ”iDEAL” in Nederland ondersteunt). Voorwaarden waarmee u instemt wanneer u uw bankrekening als betaalwijze toevoegt aan uw Microsoft-account (bijvoorbeeld het ”mandaat” wat SEPA betreft), zijn eveneens van toepassing. U verklaart en garandeert dat uw geregistreerde bankrekening op uw naam staat of dat u bevoegd bent deze bankrekening te registreren en als betaalwijze te gebruiken. Door uw bankrekening als betaalwijze te registreren of te selecteren, machtigt u Microsoft (of haar agent) een of meer afschrijvingen te doen ten bedrage van het totale aankoop- of abonnementsbedrag (overeenkomstig de voorwaarden van uw abonnementsdienst) van uw bankrekening (en zo nodig een of meer crediteringen naar uw bankrekening te doen om eventuele fouten recht te zetten, een restitutie te betalen of een soortgelijk doel), en u machtigt de financiële instelling waarbij u de bankrekening hebt, deze debiteringen of crediteringen te accepteren. U begrijpt dat deze machtiging onverminderd van kracht blijft totdat u uw bankrekeninggegevens van uw Microsoft-account verwijdert. Als u meent dat ten onrechte een afschrijving is gedaan, neemt u zo snel mogelijk contact op met klantondersteuning, zoals hierboven in artikel 4(e) wordt uiteengezet. In uw land toepasselijke wetgeving kan ook uw aansprakelijkheid voor frauduleuze, onjuiste of onbevoegde transacties van uw bankrekening beperken. Door een bankrekening als betaalwijze te registreren of te selecteren, erkent u dat u deze Voorwaarden hebt gelezen en begrepen en dat u ermee instemt.
Volledige tekst
Contractentiteit, forumkeuze en locatie voor geschillenbeslechtingContractentiteit, forumkeuze en locatie voor geschillenbeslechting10_11_contractingEntityChoiceOfLaw
Samenvatting

10. Contractentiteit, forumkeuze en locatie voor geschillenbeslechting.

 • a. Voor Diensten onder de merknaam Skype. Voor het gebruik van kosteloze en betaalde consumentensoftware en -diensten onder de merknaam Skype gaat u een contract aan met, en duiden alle verwijzingen naar ”Microsoft” in deze Voorwaarden op, Skype Communications S.à.r.l, 23 – 29 Rives de Clausen, L-2165 Luxemburg. Deze Voorwaarden zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd overeenkomstig het recht van Luxemburg, maar als u in Europa woont, beperken deze niet de dwingende bepalingen ter bescherming van consumenten die van toepassing zijn in het land waarop we uw Diensten richten en waar uw gebruikelijke verblijfplaats zich bevindt.
 • b. Voor alle overige Diensten. Indien u woont in (of, in geval van een bedrijf, uw hoofdvestiging zich bevindt in) Europa, en u gebruikmaakt van de kosteloze onderdelen van de Diensten (zoals Bing en MSN), gaat u een overeenkomst aan met Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, VS (Unified Business Identifier: 600 413 485). Het recht van Washington State, V.S. is van toepassing op alle vorderingen met betrekking tot de kosteloze Diensten, zonder afbreuk te doen aan de dwingende wettelijke bepalingen ter bescherming van consumenten die van toepassing zijn in het land waarop we uw Diensten richten en waar uw gebruikelijke verblijfplaats zich bevindt. Indien u hebt betaald voor gebruik van een deel van de Diensten (zoals de advertentievrije onderdelen van de Diensten onder de merknaam Outlook.com of Office), gaat u een overeenkomst aan met Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ierland (ingeschreven bij het Companies Registration Office in Ierland onder nummer 256796, btw-nummer: IE 8256796 U, geregistreerd op het adres 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ierland) (of, afhankelijk van waar u woont of, in geval van een bedrijf, waar uw hoofdvestiging zich bevindt, een van de hier vermelde gelieerde ondernemingen). Het recht van het land waarop we uw Diensten richten en waar uw gebruikelijke verblijfplaats zich bevindt (of, in het geval van een bedrijf, waar uw hoofdvestiging zich bevindt), is van toepassing op alle vorderingen met betrekking tot betaalde Diensten. Wat betreft de rechtsbevoegdheid met betrekking tot alle geschillen voortkomend uit of in verband met deze Voorwaarden, stemmen u en Microsoft ermee in te kiezen uit de gerechtshoven in het land waarop we uw Diensten richten en waar uw gewone verblijfplaats zich bevindt (of, in het geval van een bedrijf, waar uw hoofdvestiging zich bevindt), of in plaats daarvan kunt u kiezen voor het bevoegde gerechtshof in Ierland.
Volledige tekst
Garanties.Garanties.12_Warranties
Samenvatting

11. Garanties. Indien u een consument bent, beschikt over bepaalde wettelijke rechten. Tot deze rechten behoren de verplichting van Microsoft tot het leveren van de Diensten met redelijke zorg en bekwaamheid. Niets in deze voorwaarden is bedoeld om onze aansprakelijkheid voor enige schending hiervan door Microsoft uit te sluiten. UITGEZONDERD IN GEVALLEN WAARIN WE TEKORTKOMINGEN MET KWADE OPZET HEBBEN VERBORGEN OF TEKORTKOMINGEN HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN ONMOGELIJK HEBBEN GEMAAKT, EN MET UITZONDERING VAN BETAALDE SKYPE-PRODUCTEN, LEVEREN WE DE DIENSTEN "ZOALS DEZE ZIJN", "MET ALLE TEKORTKOMINGEN" EN "ZOALS DEZE BESCHIKBAAR ZIJN". WE KUNNEN DE NAUWKEURIGHEID OF TIJDIGHEID VAN DE SERVICES NIET GARANDEREN. U ERKENT DAT COMPUTER- EN TELECOMMUNICATIESYSTEMEN NIET VRIJ VAN FOUTEN ZIJN EN ZICH ZO NU EN DAN PERIODEN VAN DOWNTIME KUNNEN VOORDOEN. WIJ KUNNEN NIET GARANDEREN DAT DE DIENST ONONDERBROKEN, ACTUEEL, NAUWKEURIG OF VRIJ VAN FOUTEN IS. WIJ EN ONZE GELIEERDE ONDERNEMINGEN, RESELLERS, DISTRIBUTEURS EN LEVERANCIERS GEVEN GEEN CONTRACTUELE GARANTIES. U HEBT RECHT OP ALLE DWINGENDE GARANTIES WAARIN DOOR HET RECHT WORDT VOORZIEN, MAAR WE GEVEN GEEN ANDERE GARANTIES. VOOR ZOVER MAXIMAAL WORDT TOEGESTAAN DOOR HET TOEPASSELIJK RECHT, WIJZEN WE ALLE IMPLICIETE DWINGENDE GARANTIES AF, MET INBEGRIP VAN GARANTIES TERZAKE VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, PROFESSIONELE INSPANNING EN NIET-INBREUKMAKEND KARAKTER.

Volledige tekst
AansprakelijkheidsbeperkingAansprakelijkheidsbeperking13_limitationOfLiability
Samenvatting

12. Aansprakelijkheidsbeperking.

 • a. Microsoft is niet aansprakelijk voor Uw inhoud, materiaal of ander materiaal van derden, met inbegrip van links naar websites van derden en activiteiten aangeboden door gebruikers. Dergelijke inhoud en activiteiten zijn niet toe te rekenen aan Microsoft of vertegenwoordigen niet de mening van Microsoft.
 • b. Microsoft is uitsluitend aansprakelijk indien wezenlijke verplichtingen op grond van deze Overeenkomst zijn geschonden, of dit anderszins vereist is op grond van het toepasselijk recht.
 • c. Microsoft, zijn medewerkers en/of zijn wettelijke vertegenwoordigers zijn niet aansprakelijk voor onrechtstreekse schade, met inbegrip van financieel verlies, zoals gederfde inkomsten, tenzij Microsoft, zijn medewerkers en/of zijn wettelijke vertegenwoordigers op zijn minst nalatig hebben gehandeld of de schade met opzet hebben veroorzaakt.
 • d. Eventuele wettelijk aansprakelijkheid van Microsoft, met in begrip van wettelijke aansprakelijkheid in verband met schending van garantie, valt niet onder de aansprakelijkheidsbeperking. Dit geldt ook voor aansprakelijkheid van Microsoft, haar plaatvervangende agenten en/of haar wettelijke vertegenwoordigers in geval van fraude of onrechtmatige daad resulterend in persoonlijk letsel of dood.
 • e. Microsoft is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het niet nakomen of de vertraging in het nakomen van zijn verplichtingen onder deze Voorwaarden voor zover het niet nakomen of de vertraging wordt veroorzaakt door omstandigheden die buiten de redelijke controle van Microsoft liggen (zoals arbeidsconflicten, overmacht, oorlog of terroristische activiteiten, kwaadwillige beschadiging, ongevallen of naleving van de toepasselijke wetgeving of overheidsmaatregelen). Microsoft streeft ernaar de gevolgen van deze gebeurtenissen zo beperkt mogelijk te houden en de verplichtingen na te komen waaraan niet wordt geraakt.
Volledige tekst
Dienstspecifieke voorwaardenDienstspecifieke voorwaarden14_service-SpecificTerms
Samenvatting

13. Dienstspecifieke voorwaarden. De voorwaarden voor en na artikel 13 zijn algemeen van toepassing op alle Diensten. Dit artikel bevat dienstspecifieke voorwaarden die van toepassing zijn naast de algemene voorwaarden. Deze dienstspecifieke voorwaarden zijn van toepassing als er geen verschillen zijn met de algemene voorwaarden.

Volledige tekst
Xbox Live- en Microsoft Studios-games en -toepassingenXbox Live- en Microsoft Studios-games en -toepassingen14a_XboxLive
Samenvatting
 • a. Xbox Live- en Microsoft Studios-games en -toepassingen.
  • i. Persoonlijk niet-commercieel gebruik. Xbox Live, games voor Windows Live en Microsoft Studios-games, -toepassingen, -services en -inhoud verstrekt door Microsoft (gezamenlijk de "Xbox-services") zijn uitsluitend voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik.
  • ii. Xbox Diensten. Wanneer u zich aanmeldt voor Xbox Live en/of Xbox Diensten ontvangt, wordt informatie over uw gameactiviteiten en het gebruik van games en Xbox Diensten geregistreerd en gedeeld met toepasselijke externe gameontwikkelaars om Microsoft en de externe gameontwikkelaars in staat te stellen de games te exploiteren en de Xbox Diensten te leveren. Indien u ervoor kiest uw Microsoft Xbox Diensten-account te koppelen aan uw account voor een niet-Microsoft-dienst (bijvoorbeeld een account van andere producent van games, apps en diensten van derden), stemt u ermee in dat: (a) Microsoft bepaalde accountgegevens (met inbegrip van, maar niet beperkt tot gamertag, gamerscore, gamescore, gamegeschiedenis en vriendenlijst) kan delen met deze andere partij, zoals beschreven in de Privacyverklaring van Microsoft, en (b) de andere partij tevens toegang heeft tot Uw Inhoud uit communicatie binnen de game wanneer u bent aangemeld bij uw account van die andere partij, mits dit wordt toegestaan door uw Xbox-privacy-instellingen. Indien toegestaan door uw Xbox-privacy-instellingen, kan Microsoft daarnaast uw naam, gamertag, gamerpic, motto, avatar, gameclips en de games die u hebt gespeeld vermelden in correspondentie aan door u toegestane personen.
  • iii. Uw Inhoud. In het kader van het opbouwen van de Xbox Diensten-community, verleent u Microsoft, haar gelieerde ondernemingen en sublicentienemers gratis en wereldwijde rechten voor het gebruiken, wijzigen, reproduceren, distribueren, uitzenden, delen en weergeven van Uw Inhoud of uw naam, gamertag, gamerpic, motto of avatar die u hebt ingezonden voor een van de Xbox Diensten, geheel of gedeeltelijk, op welke wijze dan ook, op enig materiaal of ondergrond.
  • iv. Game managers. Sommige games maken gebruik van game managers en hosts. Game managers en hosts zijn geen gemachtigde Microsoft-woordvoerders. Hun standpunten komen niet noodzakelijk overeen met die van Microsoft.
  • v. Kinderen op Xbox. Als u een minderjarige bent die gebruikmaakt van Xbox Live, heeft uw ouder of voogd mogelijk controle over veel aspecten van uw account en krijgt hij mogelijk rapporten over uw gebruik van Xbox Live.
  • vi. Virtuele betaalmiddelen en goederen in games. In de Diensten kunnen virtuele betaalmiddelen zijn opgenomen die in een game kunnen worden besteed (zoals goud, munten of punten). Deze kunt u bij Microsoft tegen betaling aanschaffen als u meerderjarig bent in het land waar u woont. De Diensten kunnen ook virtuele digitale artikelen of goederen bevatten die bij Microsoft kunnen worden aangeschaft tegen betaling van geld of gamebetaalmiddelen. Gamebetaalmiddelen en virtuele goederen kunnen niet voor geld, goederen of andere artikelen met geldelijke waarde worden ingewisseld bij Microsoft of derden. Afgezien van de beperkte, persoonlijke, herroepbare, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare licentie voor het gebruik van de gamebetaalmiddelen en goederen, uitsluitend binnen de Diensten, bezit u geen rechten of eigendom met betrekking tot dergelijke gamebetaalmiddelen of goederen die worden gebruikt in of afkomstig zijn uit de Diensten, of andere kenmerken die zijn geassocieerd met het gebruik van de Diensten of die zijn opgeslagen in de Diensten. Microsoft kan haar aanbiedingen rond met betrekking tot betaalmiddelen of virtuele goederen zo nu en dan wijzigen.
  • vii. Software-updates. Op apparaten die een verbinding kunnen maken met Xbox Diensten kunnen we automatisch uw versie van de Xbox-consolesoftware of de Xbox app-software controleren en updates van of configuratiewijzigingen voor de Xbox-consolesoftware of Xbox app-software downloaden, met inbegrip van voorzieningen die u belemmeren toegang te verkrijgen tot de Xbox Diensten met behulp van niet-geautoriseerde Xbox-games of Xbox-apps, of ongeautoriseerde randapparaten te gebruiken bij een Xbox-console.
  • viii. Geldigheidsduur gamertag. U dient zich ten minste eenmaal per periode van vijf jaar aan te melden bij de Xbox Services. Anders verliest u mogelijk de toegang tot de gamertag die aan uw account is gekoppeld en komt deze gamertag beschikbaar voor gebruikt door anderen.
  • ix. Arena. Arena is een Xbox-dienst waardoor Microsoft of een derde u de mogelijkheid kan aanbieden deel te nemen aan een videogamewedstrijd of er een te maken, soms voor een prijs (”Wedstrijd”). Op uw gebruik van Arena zijn deze Voorwaarden van toepassing, waarvoor bij uw aanmelding mogelijk door de organisator van de Wedstrijd vereist wordt dat u aanvullende Wedstrijdvoorwaarden en -regels aanvaardt (”Wedstrijdvoorwaarden”). Er kunnen regels gelden voor geschiktheid, die per rechtsgebied kunnen verschillen. Wedstrijden zijn nietig wanneer deze wettelijk verboden of beperkt zijn. Overtreding van deze Voorwaarden (inclusief de Gedragscode) of Wedstrijdvoorwaarden kan leiden tot sancties of diskwalificatie. Als u een Wedstrijd maakt, mag u geen Wedstrijdregels opstellen die Microsoft (naar eigen inzicht) tegenstrijdig met deze Voorwaarden acht. Microsoft behoudt zich het recht voor elke Wedstrijd op elk moment te annuleren.
  • x. Valsspelen en manipulatie van Software. Op apparaten die een verbinding kunnen maken met Xbox Diensten kunnen we automatisch uw apparaat op ongeoorloofde hardware of software controleren waarmee, in strijd met de Gedragscode of deze Voorwaarden, valsspelen of manipulatie mogelijk wordt gemaakt, en software-updates van of configuratiewijzigingen voor de Xbox-app downloaden, met inbegrip van voorzieningen die u belemmeren toegang te verkrijgen tot de Xbox Diensten of met behulp van niet-geautoriseerde hardware of software die valsspelen of manipulatie mogelijk maken.
  • xi. Mixer.
   • 1. Mixer-accounts en Microsoft-accounts. Als u de Mixer Dienst gebruikt met een Mixer-account, zijn op uw gebruik de Mixer Voorwaarden van toepassing, die beschikbaar zijn op https://mixer.com/about/tos. Als u de Mixer Dienst gebruikt met een Microsoft-account, zijn op uw gebruik tevens deze Voorwaarden van toepassing. Bij verschillen zijn deze Voorwaarden van toepassing.
   • 2. Uw Inhoud op Mixer.Uw Inhoud op Mixer” betekent alle inhoud die u, of iemand namens u, op de Mixer Dienst maakt, waaronder zonder beperking begrepen live- en opgenomen streams (en eventuele inhoud, bijvoorbeeld van audiovisuele aard, daarin); merknamen, merkrechten, dienstmerken, handelsnamen, logo's of indicaties van herkomst; uw opmerkingen, emoticons en activiteiten op Mixer-kanalen (inclusief door bots gegenereerde inhoud); en alle gerelateerde metagegevens. Iedereen, onder wie Microsoft en gebruikers, kunnen Uw Inhoud op Mixer in elke vorm, indeling, op alle media, of op nu bekende of nog te ontwikkelen kanalen gebruiken, hosten, reproduceren, wijzigen, distribueren, publiceren, in het openbaar en digitaal uitvoeren en weergeven, vertalen, aanpassen en anderszins exploiteren.
   • 3. Gedragscode toegepast op Mixer. Klik hier voor meer informatie over hoe de Gedragscode van Microsoft van toepassing is op Mixer.
   • 4. De Mixer Dienst gebruiken.
    • a. Minimumleeftijd. Door de Mixer Dienst te gebruiken verklaart u dat u minstens 13 jaar oud bent en, als u nog als ‘minderjarig’ wordt beschouwd waar u woont, dat uw gebruik door een ouder of wettelijk vertegenwoordiger.
    • b. Anoniem en niet-anoniem gebruik. U kunt Mixer anoniem gebruiken als u alleen inhoud wilt bekijken. Anders moet u een account maken, aanmelden en wordt u bij andere gebruikers bekendgemaakt met uw Mixer-naam.
    • c. Accounts voor niet-anoniem gebruik. U kunt een Microsoft-account en/of een Mixer-account maken voor niet-anoniem gebruik van de Mixer Dienst. U kunt een Mixer-account maken door u online aan te melden. Uw Mixer-account blijft alleen actief als u het gebruikt. Meld u minstens eenmaal per periode van 5 jaar aan bij de Mixer Dienst om ervoor te zorgen dat uw Mixer-alias gekoppeld blijft aan uw Microsoft-account.
   • 5. Dienstmededelingen. Wanneer er iets belangrijks te melden valt met betrekking tot de Mixer Dienst, sturen we u Dienstmededelingen toe via het e-mailadres dat is gekoppeld aan uw Mixer-account en/of uw Microsoft-account.
   • 6. Ondersteuning. Klantondersteuning voor de Mixer Dienst is beschikbaar op mixer.com/contact.
Volledige tekst
StoreStore14b_Store
Samenvatting
 • b. Store. ”Store” verwijst naar een Dienst die u in staat stelt te bladeren in toepassingen (de term ”toepassing” omvat ook games) en andere digitale inhoud, en waarin u deze kunt downloaden, aanschaffen en beoordelen. Deze Voorwaarden hebben betrekking op het gebruik van de Office Store, Windows Store en Xbox Store. ”Office Store” betekent een Store voor Office-producten en apps voor Office, Office 365, SharePoint, Exchange, Access en Project (versie 2013 of later) of andere ervaringen met de merknaam Office Store. ”Windows Store” betekent een Store voor Windows-apparaten, zoals telefoons, pc's en tablets, of andere elementen die de merknaam Windows Store dragen. ”Xbox Store” betekent een Store voor Xbox One- en Xbox 360-consoles, of andere elementen die de merknaam Xbox Store dragen.
  • i. Licentievoorwaarden. Bij elke toepassing die in de relevante Store beschikbaar is, geven we aan wie de uitgever is. Tenzij andere licentievoorwaarden worden geleverd bij de toepassing, vormen de Standaard Licentievoorwaarden voor Toepassingen (“SALT”) aan het einde van deze Voorwaarden een overeenkomst tussen u en de uitgever van de toepassing, waarin de licentievoorwaarden worden uiteengezet die van toepassing zijn op een toepassing die u downloadt vanuit de Windows Store of de Xbox Store. Voor alle duidelijkheid: deze voorwaarden betreffen het gebruik van Microsoft Diensten en diensten die hierdoor worden geleverd. Artikel 5 van deze Voorwaarden geldt tevens voor alle Apps en Diensten van Derden die via een Store zijn verkregen. De SALT zijn niet van toepassing op toepassingen die zijn gedownload vanuit de Office Store. Hiervoor gelden afzonderlijke licentievoorwaarden.
  • ii. Updates. Microsoft controleert automatisch of updates voor uw toepassingen beschikbaar zijn en downloadt deze, zelfs wanneer u niet bent aangemeld bij de relevante Store. U kunt uw Store- of systeeminstellingen wijzigen indien u geen automatische updates voor Store-toepassingen wenst te ontvangen. Bepaalde Office Store-toepassingen die geheel of gedeeltelijk online worden gehost, kunnen op elk moment door de ontwikkelaar van de toepassing worden bijgewerkt, zonder dat daarvoor uw toestemming is vereist.
  • iii. Beoordelingen en recensies. Indien u een beoordeling of recensie instuurt voor een toepassing of andere Digitale Goederen in de Store, ontvangt u mogelijk e-mail van Microsoft met inhoud van de uitgever van de toepassing of de Digitale Goederen. Deze e-mail is afkomstig van Microsoft. We geven uw e-mailadres niet door aan uitgevers van toepassingen of andere Digitale Goederen die u via de Store verkrijgt.
  • iv. Veiligheidswaarschuwing. Voorkom mogelijk letsel, ongemak of vermoeide ogen door zo nu en dan een rustpauze te nemen van het gebruik van games of andere toepassingen, met name wanneer u pijn of vermoeidheid ervaart als gevolg van het gebruik. Neem een pauze als u zich onprettig voelt. Hierbij kunt u denken aan verschijnselen van misselijkheid, bewegingsziekte, duizeligheid, disoriëntatie, hoofdpijn, vermoeidheid, vermoeide ogen of droge ogen. Tijdens het gebruik van toepassingen kunt u worden afgeleid en afgesloten van uw omgeving. Vermijd struikelblokken, trappen, lage plafonds en breekbare of waardevolle voorwerpen die zouden kunnen worden beschadigd. Een zeer klein percentage van de bevolking kan last hebben van toevallen wanneer ze worden blootgesteld aan bepaalde visuele beelden, zoals knipperende lichten of patronen die kunnen verschijnen in toepassingen. Zelfs personen die geen historie van toevallen hebben, kunnen een nog niet vastgestelde aandoening hebben die deze toevallen kan veroorzaken. Mogelijke symptomen zijn licht gevoel het hoofd, verstoord zicht, trekken, beven of schudden van ledematen, disoriëntatie, verwarring, verlies van bewustzijn of stuiptrekkingen. Staak het gebruik onmiddellijk en raadpleeg een arts zodra zich een van deze symptomen voordoet, of raadpleeg een arts voordat u de toepassingen gebruikt indien u ook last hebt gehad van symptomen in verband met toevallen. Ouders dienen tijdens het gebruik van toepassingen door hun kinderen te letten op tekenen van deze symptomen.
Volledige tekst
Functies van Microsoft Family.Functies van Microsoft Family.14c_MicrosoftFamily
Samenvatting
 • c. Functies van Microsoft Family. Ouders en kinderen kunnen gebruikmaken van de functies van Microsoft Family om vertrouwen te bouwen op basis van een gedeeld begrip van welke gedragingen, websites, apps, games, fysieke locaties en uitgaven gepast zijn binnen hun familie. Ouders kunnen een familie opzetten door naar https://account.microsoft.com/family te gaan (of door de instructies op hun Windows-apparaat of Xbox-console) op te volgen, en kinderen of andere ouders vragen ook lid te worden. Er zijn diverse functies beschikbaar voor leden van een familie. Lees de informatie die u te zien krijgt daarom zorgvuldig door voordat u ermee instemt een familie op te zetten of lid te worden en wanneer u Digitale goederen voor toegang door familieleden aanschaft. Door een familie op te zetten of lid te worden, stemt u ermee in de familie te gebruiken overeenkomstig de doeleinden ervan, en deze niet zult gebruiken om op ongeautoriseerde wijze onrechtmatig toegang te verkrijgen tot de gegevens van een ander.
Volledige tekst
GroepsberichtenGroepsberichten14d_GroupMessaging
Samenvatting
 • d. Groepsberichten. Diverse Microsoft-diensten stellen u in staat berichten naar anderen te verzenden via spraak of sms (“berichten”) en/of maken het voor Microsoft of gelieerde ondernemingen onder het bestuur van Microsoft dergelijke berichten te verzenden naar u en namens u naar een of meer andere gebruikers. WANNEER U MICROSOFT EN GELIEERDE ONDERNEMINGEN ONDER HET BESTUUR VAN MICROSOFT DE OPDRACHT GEEFT DERGELIJKE BERICHTEN TE STUREN NAAR U OF NAAR ANDEREN, VERKLAART EN GARANDEERT U AAN ONS DAT U EN ELKE PERSOON WAARVOOR U ONS DE OPDRACHT HEBT GEGEVEN DEZE BERICHTEN TOE TE STUREN INSTEMT MET DE ONTVANGST VAN DERGELIJKE BERICHTEN EN ANDERE CORRESPONDERENDE ADMINISTRATIEVE TEKSTBERICHTEN VAN MICROSOFT EN GELIEERDE ONDERNEMINGEN ONDER HET BESTUUR VAN MICROSOFT. “Administratieve tekstberichten” zijn periodieke transactieberichten van een bepaalde Microsoft-dienst, met inbegrip van, maar niet beperkt tot een “welkomstbericht” of instructies voor het stopzetten van de toezending van berichten. Indien u of een lid van de groep dergelijke berichten niet meer wenst te ontvangen, is het mogelijk de toezending van verdere berichten van Microsoft of gelieerde ondernemingen onder het bestuur van Microsoft stop te zetten door de verstrekte instructies op te volgen. Indien u dergelijke berichten niet meer wenst te ontvangen of niet meer wenst deel te nemen aan de groep, stemt u ermee in dat u dat zult aangeven volgens de instructies die door het betreffende programma of de dienst worden gegeven. Indien u reden hebt om te geloven dat een lid van de groep dergelijke berichten niet meer wenst te ontvangen of niet meer wenst deel te nemen aan de groep, gaat u ermee akkoord deze uit de groep te verwijderen. Daarnaast verklaart en garandeert u aan ons dat u en elke persoon waarvoor u ons de opdracht hebt gegeven deze berichten toe te sturen begrijpt dat elk lid van de groep zelf verantwoordelijk is voor de kosten van berichtenverkeer die in rekening worden gebracht door zijn of haar mobiele provider, met inbegrip van kosten voor internationaal berichtenverkeer die mogelijk in rekening worden gebracht wanneer berichten worden verzonden vanaf een in de VS gebaseerd telefoonnummer.
Volledige tekst
Skype en GroupMeSkype en GroupMe14e_Skype
Samenvatting
 • e. Skype en GroupMe.
  • i. Geen toegang tot noodhulpdiensten. Er zijn belangrijke verschillen tussen traditionele telefoondiensten en Skype. Skype is niet verplicht toegang te bieden tot noodhulpdiensten op grond van plaatselijke of landelijke regels, voorschriften of wetten. De software en producten van Skype zijn niet bedoeld voor het ondersteunen of doorverbinden van noodoproepen naar ziekenhuizen, wetshandhavende instanties, medische zorginstellingen of andere diensten die een gebruiker doorverbinden met personeel van noodhulpdiensten of aanspreekpunten voor openbare veiligheid (”Noodhulpdiensten”). Het is mogelijk dat Skype in een zeer beperkt aantal landen, en uitsluitend voor beperkte softwareversies en -platforms, oproepen naar Noodhulpdiensten ondersteunt. Meer informatie over de beschikbaarheid en configuratie hiervan kunt u vinden op: https://www.skype.com/go/emergency. Indien uw noodoproep wordt doorverbonden, dient u zelf details te verstrekken betreffende uw fysieke locatie om de noodhulpdiensten in staat te stellen op uw oproep te reageren. Skype garandeert niet dat uw noodoproep zal worden doorverbonden. U erkent en stemt ermee in dat: (i) het uw verantwoordelijkheid is een traditionele draadloze (mobiele) of vaste telefoondienst aan te schaffen die toegang biedt tot Noodhulpdiensten, en (ii) Skype geen vervanging is van uw primaire telefoondienst. Meer informatie over bellen naar 112, het speciale nummer van de noodhulpdiensten in de EU, vindt u op www.skype.com/go/emergency.
  • ii. Wijzigingen van betaalde Skype-producten. Als we wijzigingen aanbrengen aan betaalde Skype-producten die een negatief effect op u hebben, delen we u de wijzigingen dertig dagen op voorhand mee en brengen we u op de hoogte van uw rechten om het betrokken product op te zeggen vooraleer het wijzigt. Als u het product niet opzegt vooraleer de wijzigingen van kracht worden, gaat u akkoord met de wijzigingen. We zullen u hier bij kennisgeving uitdrukkelijk van op de hoogte brengen.
  • iii. APIs of broadcasting. Als u Skype wilt gebruiken in combinatie met broadcasts, moet u voldoen aan de "Gebruiksvoorwaarden voor broadcasts" op https://www.skype.com/go/legal.broadcast. Als u een application program interface ("API") wilt gebruiken die door Skype openbaar wordt gemaakt of beschikbaar wordt gesteld, moet u voldoen aan de toepasselijke licentievoorwaarden, die beschikbaar zijn op www.skype.com/go/legal.
  • iv. Fair use-beleid. Op uw gebruik van Skype kan een fair use-beleid van toepassing zijn. Raadpleeg dit beleid dat is bedoeld ter bescherming tegen fraude en misbruik en dat het type, de duur of het volume van de oproepen of berichten die u kunt maken kan beperken. Dit beleid is ter referentie opgenomen in deze Voorwaarden. U vindt dit beleid op https://www.skype.com/go/terms.fairusage.
  • v. Mapping. Skype bevat functies waarmee u informatie kunt plaatsen of uzelf kunt lokaliseren op een kaart met een mapping service. Door deze functies te gebruiken, gaat u akkoord met deze Voorwaarden en de voorwaarden van Google Maps die beschikbaar zijn op https://www.google.com/intl/en_ALL/help/terms_maps.html.
  • vi. Persoonlijk/niet-commercieel gebruik. Het gebruik van Skype is voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is toegestaan Skype op uw werk te gebruiken voor uw eigen zakelijke communicatie.
  • vii. Skype-nummer/Skype To Go. Als Skype u een Skype-nummer of een Skype To Go-nummer verstrekt, gaat u ermee akkoord dat u geen eigenaar van het nummer bent u dat u niet het recht hebt om dit nummer onbeperkt te houden. In bepaalde landen kan een nummer u ter beschikking worden gesteld door een partner van Skype in plaats van door Skype en moet u mogelijk een afzonderlijke overeenkomst aangaan met een dergelijke partner.
  • viii. Skype Manager. Een ”Skype Manager Beheerd Account” is opgezet en wordt beheerd door u, als individuele beheerder van een Skype Manager-groep en niet als zakelijke entiteit. U mag uw persoonlijke Microsoft-account koppelen aan een Skype Manager-groep ("Gekoppeld Account"). U kunt extra beheerders aanstellen voor uw Skype Manager, onder voorbehoud van hun aanvaarding van deze Voorwaarden. Indien u Skype-nummers hebt toegewezen aan een Gekoppeld Account, bent u verantwoordelijk voor de naleving van alle vereisten met betrekking tot de woonplaats of locatie van de gebruikers van uw Gekoppeld Account. Indien u ervoor kiest een Gekoppeld Account los te koppelen van een Skype Manager-groep, hebt u geen toegang meer tot toegewezen abonnementen, Skype-tegoed of Skype-nummers en zijn Uw Inhoud en materialen die zijn geassocieerd met het losgekoppelde account niet meer voor u toegankelijk. U stemt ermee in persoonsgegevens van de gebruikers van uw Gekoppeld Account te verwerken overeenkomstig alle toepasselijke wetten inzake bescherming van persoonsgegevens.
  • ix. Skype-kosten en restitutie. De kosten die verschuldigd zijn voor het bellen naar telefoonnummers buiten de bundel bestaan uit verbindingskosten (per gesprek in rekening gebracht) en een tarief per minuut, zoals beschreven op www.skype.com/go/allrates. De gesprekskosten worden afgeschreven het saldo van uw Skype-tegoed. Skype kan kosten in rekening brengen voor het bellen naar telefoonnummers en betaalnummers die buiten de bundel vallen. Indien de wijzigingen aanzienlijk zijn en niet in uw voordeel zijn (bijvoorbeeld indien we de tarieven verhogen), stellen we u ten minste dertig (30) dagen voordat de tariefswijziging ingaan op de hoogte via e-mail of op een andere passende wijze. Na dertig (30) dagen, gelden de nieuwe tarieven voor uw volgende gesprek. U kunt de huidige tarieven vinden op www.skype.com/go/allrates. Indien u de nieuwe tarieven niet accepteert, moet u niet meer bellen. Gedeeltelijke gebruikte belminuten en kosten van een deel van een cent worden naar boven afgerond naar de volgende gehele minuut/cent. Alle prijzen voor betaalde Skype-producten zijn inclusief toepasselijke belastingen en inclusief btw, tenzij anders vermeld. Btw wordt berekend op basis van het verstrekte factuuradres. U doet uitdrukkelijk afstand van eventuele rechten op terugbetaling van btw door Skype indien het btw-bedrag dat door Skype dient te worden afgedragen aan de belastingautoriteiten om welke reden dan ook lager zou zijn dan het btw-bedrag dat van u is geïnd. Betaalde Skype-producten zijn niet verkrijgbaar voor klanten in Berg Athos, Canarische Eilanden, Franse Overzeese Departementen, Ålandseilanden, Kanaaleilanden, Helgoland, Büsingen, Ceuta, Melilla, Livigno, Campione d'Italia en Italiaanse wateren van het meer van Lugano. Indien u gebruik hebt gemaakt van een betaald Skype-product, is uw afkoelingsperiode vervallen en kan uw aankoop niet meer ongedaan worden gemaakt of worden gerestitueerd. Besteding van Skype-tegoed, toewijzing van een Skype-nummer of gebruik van een abonnement komt neer op ‘volledige levering’ en/of ‘gebruik’ van een betaald Skype-product. U gaat uitdrukkelijk ermee akkoord dat Skype-nummers kunnen worden toegewezen voor het einde van de afkoelingsperiode en na toewijzing niet-restitueerbaar zijn. Buiten de afkoelingsperiode kunnen alleen ongebruikte en nog niet verlopen Skype-abonnementen worden gerestitueerd, onder voorbehoud van deze Voorwaarden. De afkoelingsperiode en restituties gelden niet voor betaalde Skype-producten die (i) worden aangeschaft via een externe partner; (ii) contant zijn betaald via een externe betaalwijze (bijvoorbeeld een elektronische portefeuille); (iii) niet rechtstreeks online zijn aangeschaft bij Skype (bijvoorbeeld met geschenkbonnen of prepaycoupons); of (iv) door een derde partij aan uw account zijn toegewezen.
  • x. Skype-tegoed. Skype garandeert niet dat u uw Skype-tegoed kunt gebruiken voor het aanschaffen van alle betaalde Skype-producten. Indien u uw Skype-tegoed 180 dagen lang niet gebruikt, wijzigt Skype de status van uw Skype-tegoed in Inactief. U kunt het Skype-tegoed heractiveren door te klikken op de heractiveringskoppeling: https://www.skype.com/go/store.reactivate.credit. U kunt Automatisch opwaarderen gebruiken door tijdens het aanschaffen van Skype-tegoed het corresponderende vakje te selecteren. Indien deze optie wordt ingeschakeld, wordt het saldo van uw Skype-tegoed telkens automatisch via de gekozen betaalwijze met hetzelfde bedrag opgewaardeerd wanneer het saldo van uw Skype-tegoed beneden de van tijd tot tijd door Skype vastgestelde drempel terechtkomt. Indien u een abonnement hebt aangeschaft met een andere betaalwijze dan creditcard, PayPal of Moneybookers (Skrill), en u Automatisch opwaarderen hebt geselecteerd, wordt het saldo van uw Skype-tegoed opgewaardeerd met het bedrag dat noodzakelijk is voor de aankoop van uw volgende abonnementsverlenging. U kunt Automatisch opwaarderen op elk moment uitschakelen voor de instellingen van uw accountportal in Skype te openen en te wijzigen.
  • xi. Kosten voor internationaal berichtenverkeer. GroupMe maakt momenteel voor elke gemaakte groep gebruik van nummers die zijn gebaseerd in de VS. Elk sms-bericht dat wordt verzonden naar of ontvangen van een GroupMe-nummer wordt geteld as een internationaal sms-bericht verzonden naar of ontvangen vanuit de Verenigde Staten. Raadpleeg uw provider voor de daaraan verbonden kosten voor internationaal berichtenverkeer.
  • xii. Geld verzenden en ontvangen. Door uw gebruik van de functie om geld te verzenden en te ontvangen (indien beschikbaar), erkent u dat Skype derden gebruikt om betaaldiensten te verrichten en overboekingen uit te voeren. Skype zelf levert geen betaaldiensten of overboekingen en is niet een bedrijf dat financiële diensten verleent. Geld verzenden en ontvangen via Skype is mogelijk uitsluitend beschikbaar voor voorgebruikers van 18 jaar en ouder (of een ander leeftijd, overeenkomstig de voorwaarden van de desbetreffende derden) en die geregistreerd en goedgekeurd zijn voor een account bij de derde. Om de functie om geld te verzenden te gebruiken, moet u zich mogelijk akkoord verklaren met de voorwaarden van de derde en toestemming verlenen om gegevens met deze derden te delen met als doel het verlenen van de dienst. Als Skype wordt geïnformeerd dat uw gebruik van de functie om geld te verzenden in strijd is met de voorwaarden van een derde, moet Skype mogelijk maatregelen tegen uw account nemen, bijvoorbeeld opzeggen of opschorten. Skype of Microsoft zijn niet aansprakelijk voor betaaldiensten die worden verleend door derden, of voor acties die onder de voorwaarden van derden worden uitgevoerd. Skype biedt geen garanties, verklaringen of waarborgen dat de functie om geld te verzenden of te ontvangen beschikbaar zal zijn of blijven.
Volledige tekst
Bing en MSNBing en MSN14f_BingandMSN
Samenvatting
 • f. Bing en MSN.
  • i. Materialen van Bing en MSN. De artikelen, tekst, foto's, kaarten, video's, videospelers en materialen van derden die beschikbaar zijn op Bing en MSN, daarbij inbegrepen via Microsoft-bots, -toepassingen en -programma's, zijn uitsluitend bestemd voor uw niet-commercieel, persoonlijk gebruik. Ander gebruik, zoals het downloaden, kopiëren of verder distribueren van deze materialen, of het gebruik van deze materialen of producten om uw eigen producten te bouwen, is slechts toegestaan voor zover uitdrukkelijk toestemming is verleend voor Microsoft of de rechthebbenden, of voor zover dit is toegestaan op grond van de toepasselijke auteursrechtwetgeving. Microsoft en de andere rechthebbenden behouden zich alle rechten met betrekking tot het materiaal voor die niet uitdrukkelijk door Microsoft zijn verleend op grond van de licentievoorwaarden.
  • ii. Bing Maps. Het is niet toegestaan de vogelvluchtbeelden van de Verenigde Staten, Canada, Mexico, Nieuw-Zeeland, Australië of Japan te gebruiken voor overheidsdoeleinden zonder onze afzonderlijke schriftelijke goedkeuring.
  • iii. Bing Places en Bing Manufacturer Center. Wanneer u uw Gegevens of Uw Inhoud aanbiedt aan Bing Places of Big Manufacturer Center, verleent u Microsoft een wereldwijde, royaltyvrije intellectueel eigendomslicentie voor het gebruiken, reproduceren, opslaan, wijzigen, bundelen, promoten, verzenden, weergeven of distribueren ervan als onderdeel van een service, en het sublicentiëren van deze rechten aan derden.
Volledige tekst
CortanaCortana14g_Cortana
Samenvatting
 • g. Cortana.
  • i. Persoonlijk niet-commercieel gebruik. Cortana is Microsoft is de personal assistant Dienst van Microsoft. De functies, diensten, inhoud en Apps en Diensten van derden, geleverd door Cortana (samen de ”Cortana Diensten”) zijn uitsluitend bestemd voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik.
  • ii. Functionaliteit en inhoud. Cortana biedt uiteenlopende functies, waarvan sommige persoonlijk of individueel zijn aangepast. Met Cortana Diensten krijgt u mogelijk toegang tot diensten, informatie of functionaliteit die door andere Microsoft Diensten of Apps en Diensten van Derden worden geleverd. De dienstspecifieke voorwaarden uit artikel 13 zijn tevens van toepassing op uw gebruik van toepasselijke Microsoft-diensten door middel van Cortana DIensten. Cortana verstrekt deze informatie uitsluitend voor planningsdoeleinden en u dient uw eigen onafhankelijke beoordelingsvermogen te gebruiken bij het bekijken van en vertrouwen op deze informatie. Microsoft biedt geen garanties wat betreft de betrouwbaarheid, beschikbaarheid of tijdigheid van gepersonaliseerde ervaringen die door Cortana worden verstrekt. Microsoft is niet verantwoordelijk als een functie voor communicatiebeheer van Cortana een communicatie-uiting vertraagt, of u belet een communicatie-uiting of kennisgeving te ontvangen, bekijken of verzenden.
  • iii. Apps en diensten van derden. Cortana kan in het kader van de levering van de Cortana Diensten informatie uitwisselen met Apps en Diensten van Derden, zoals uw postcode en vragen en antwoorden daarop van apps en diensten van derden, om uw aanvraag af te handelen. Cortana kan door accounts te koppelen gebruikers in staat stellen aankopen te doen via apps en diensten van derden met de accountvoorkeuren en instellingen die de gebruiker rechtstreeks bij deze apps en diensten van derden heeft opgesteld. Gebruikers kunnen op elk gewenst moment de accounts loskoppelen. Op uw gebruik van de apps en diensten van derden is artikel 5 van deze Voorwaarden van toepassing. Uitgevers van Apps en Diensten van Derden kunnen de functionaliteit of voorzieningen van hun Apps en Diensten van Derden of de integratie ervan met Cortana Diensten wijzigen of beëindigen. Microsoft is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor door de fabrikant geleverde software of firmware.
  • iv. Cortana-apparaten. Cortana-apparaten zijn producten of apparaten die in staat zijn gebruik te maken van Cortana Diensten, of producten of apparaten die compatibel zijn met Cortana Diensten. Cortana-apparaten zijn onder andere apparaten of producten van derden die geen eigendom van Microsoft zijn, noch door Microsoft worden geproduceerd of ontwikkeld. Microsoft is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de deze apparaten of producten van derden.
  • v. Software-updates. We kunnen voor elk apparaat dat verbinding kan maken met Cortana Diensten automatisch uw versie van Cortana Diensten-software controleren en software-updates of configuratiewijzigingen downloaden of van fabrikanten van Cortana-apparaten eisen dat zij de Cortana Diensten up-to-date houden.
Volledige tekst
Outlook.comOutlook.com14h_Outlook_com
Samenvatting
 • h. Outlook.com. Het Outlook.com-e-mailadres (of @msn-, @hotmail- of @live-e-mailadres) dat u gebruikt om uw Microsoft-account aan te maken is uniek voor u zolang uw Outlook.com-inbox of Microsoft-account nog actief is. Ingeval uw Outlook.com-inbox of Microsoft-account door u of door Microsoft wordt gesloten krachtens deze Voorwaarden, kan het e-mailadres of de gebruikersnaam opnieuw in ons systeem worden gebruikt en aan een andere gebruiker worden toegewezen.
Volledige tekst
Office DienstenOffice Diensten14i_officeBasedServices
Samenvatting
 • i. Office Diensten. Office 365 Home, Office 365 Personal, Office 365 University, Office Online, Sway, OneNote.com en andere Office 365-abonnementsdiensten of diensten onder de merknaam Office zijn bestemd voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik, tenzij u beschikt over commerciële rechten op grond van een afzonderlijke overeenkomst met Microsoft.
Volledige tekst
Gezondheidsdiensten van MicrosoftGezondheidsdiensten van Microsoft14j_MicrosoftHealthServices
Samenvatting
 • j. Gezondheidsdiensten van Microsoft.
  • i. HealthVault. HealthVault is bedoeld voor het opslaan van uw persoonlijke gezondheidsgerelateerde gegevens en gegevens van andere personen (bijvoorbeeld uw gezinsleden) met hun toestemming. HealthVault-accounts zijn niet bedoeld voor gebruik door zorgverleners of voor commerciële, niet persoonlijke doeleinden. De gegevens in uw account zijn mogelijk niet altijd nauwkeurig of up-to-date en dienen slechts ter informatie van uw zorgverlener. De Dienst HealthVault bewaart geen dossiers voor zorgverleners of andere medische of dossierbeheerdoeleinden. De HealthVault-dossiers worden bijvoorbeeld niet beschouwd als 'designated record sets' in de zin van de Amerikaanse wetgeving. Indien de zorgverlener besluit gegevens uit HealthVault in de eigen dossiers op te nemen, dient deze een kopie in het eigen systeem te bewaren. Indien een medebeheerder is aangewezen voor een dossier in uw account (omdat een van u de ander heeft aangewezen), stemt u ermee in dat de medebeheerder volledige zeggenschap heeft over het dossier en uw toegang tot het dossier kan annuleren, toegang tot het dossier door anderen kan beheren, en de gegevens van het dossier kan bekijken, met inbegrip van hoe en wanneer het dossier is gebruikt. Microsoft ondersteunt geen referenties die niet van Microsoft afkomstig zijn (zoals Facebook en OpenID). De klantenondersteuning van HealthVault kan u derhalve niet helpen indien u aanmeldingsproblemen ondervindt bij dergelijke referenties. Indien u uw referenties kwijtraakt, of indien het account waaraan u de referenties hebt ontleend wordt gesloten, kunt u geen toegang meer verkrijgen tot de door u opgeslagen gegevens. Om blijvende toegang tot uw gegevens te garanderen, raden we aan dat u meerdere referenties gebruikt voor uw HealthVault-account. Microsoft doet geen aanbevelingen voor, heeft geen zeggenschap over, en is niet verantwoordelijk voor de werking, ondersteuning of beveiliging van door u gebruikte referenties die niet van Microsoft afkomstig zijn.
  • ii. Microsoft Band. Het apparaat en de toepassing Microsoft Band zijn geen medische apparaten en zijn uitsluitend bedoeld voor fitness- en wellnessdoeleinden. Ze zijn niet ontworpen of bedoeld voor gebruik bij diagnose van ziekte of andere aandoeningen, of voor de genezing, verlichting, behandeling of preventie van ziekten of andere aandoeningen. Microsoft is niet verantwoordelijk voor enige beslissing die u neemt op basis van informatie die u ontvangt van Microsoft Band.
  • iii. Health Bots en HealthVault Insights. Gezondheidsbots en de toepassing HealthVault Insights, met inbegrip van actieplannen, inzichten, herinneringen en andere functies, zijn geen medische apparaten en zijn uitsluitend bedoeld voor fitness- en wellnessdoeleinden in combinatie met een programma dat door een zorgprovider wordt geleverd. Ze zijn niet ontworpen of bedoeld als vervanging van professionele medische apparaten of voor gebruik bij diagnose, genezing, verlichting, preventie of behandeling van ziekten of andere aandoeningen. U aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid voor uw gebruik van gezondheidsbots en HealthVault Insights, en u erkent dat HealthVault Insights-herinneringen uitsluitend zijn bedoeld als handig hulpmiddel om u te helpen herinneren aan het innemen van medicatie of uitvoeren van taken. Microsoft is niet verantwoordelijk voor enige beslissing die u neemt op basis van informatie die u ontvangt van gezondheidsbots of HealthVault Insights. Raadpleeg altijd een arts voordat u HealthVault Insights gebruikt en wanneer u vragen hebt over een medische aandoening, dieet, fitness- of welzijnsprogramma. Sla professionele medische adviezen niet in de wind en stel een bezoek aan een medische professional niet uit in verband met informatie die u hebt geraadpleegd op of door middel van de Diensten. Gezondheidsbots en HealthVault Insights werken soms, net als alle andere technologie, om uiteenlopende redenen niet helemaal volgens de verwachting, bijvoorbeeld door stroomuitval of een verbroken verbinding.
Volledige tekst
Digitale goederenDigitale goederen14k_DigitalGoods
Samenvatting
 • k. Digitale goederen. Microsoft kan u in staat stellen via de Microsoft Groove, Microsoft Movies & TV, Store en eventuele andere gerelateerde en toekomstige diensten muziek, afbeeldingen, video, tekst, boeken, games of andere materialen (“Digitale Goederen”) te verkrijgen in digitale vorm. De Digitale Goederen zijn uitsluitend bestemd voor uw persoonlijke, niet-commerciële vermaaksdoeleinden. U stemt ermee in geen kopieën van de Digitale Goederen verder te distribueren, in het openbaar uit te voeren, in het openbaar weer te geven of over te dragen. Digitale Goederen kunnen het eigendom zijn van Microsoft of van derden. U begrijpt en erkent in alle omstandigheden dat uw rechten met betrekking tot Digitale Goederen beperkt worden door deze Voorwaarden, het auteursrecht en de gebruikersregels op https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=723143. U stemt ermee in dat u niet zult proberen Digitale Goederen verkregen door middel van een van de Diensten aan te passen om welke reden dan ook, met inbegrip van het verhullen of wijzigen van het eigendom of de herkomst van de Digitale Goederen. Microsoft of de eigenaars van de Digitale Goederen kunnen, van tijd tot tijd, Digitale Goederen zonder voorafgaande kennisgeving uit de Diensten verwijderen.
Volledige tekst
OneDriveOneDrive14l_OneDrive
Samenvatting
 • l. OneDrive.
  • i. Toewijzing van opslagruimte. Indien u meer inhoud hebt opgeslagen in uw OneDrive-account dan aan u ter beschikking wordt gesteld op grond van de voorwaarden van uw gratis of betaalde abonnement op OneDrive en u niet binnen 30 dagen na de kennisgeving (of langer, indien dit in de kennisgeving is vermeld) reageert op een kennisgeving van Microsoft om uw account op orde te brengen door overtollige inhoud te verwijderen of over te stappen naar een nieuw abonnement met meer opslagruimte, behouden we ons het recht voor uw account te sluiten en Uw Inhoud op OneDrive te verwijderen of de toegang daartoe te blokkeren.
  • ii. Onderhoudswerkzaamheden. Afhankelijk van factoren als uw apparatuur, internetverbinding en werkzaamheden van Microsoft in het kader van onderhoud ten behoeve van de prestaties en integriteit van de dienst, is het mogelijk dat u zo nu en dan vertraging ondervindt bij het uploaden of synchroniseren van inhoud op OneDrive.
  • iii. Kennisgeving van afloop. We stellen u ten minste een maand van tevoren op de hoogte alvorens we uw OneDrive-account sluiten in verband met inactiviteit op grond van artikel 4(a)(ii). Indien u een betaalde OneDrive-gebruiker bent, zullen we uw account niet sluiten wegens inactiviteit gedurende de periode waarin u hebt betaald voor uw gebruik van OneDrive.
  • iv. Wijzigingen in de dienst OneDrive. We zullen u ten minste 30 dagen van tevoren op de hoogte stellen indien eventuele wijzigingen in gratis of betaalde OneDrive-diensten ervoor zouden zorgen dat u de toegang tot Uw Inhoud op OneDrive verliest.
  • v. Betaalde abonnementen. Indien we uw gegevensopslaglimieten voor OneDrive verlagen of de OneDrive-dienst beëindigen, kunnen we uw betaalde OneDrive-abonnement opzeggen en u gedeeltelijke restitutie verlenen voor het niet-gebruikte deel van het abonnement. We stellen u ten minste 30 dagen van tevoren op de hoogte van dergelijke wijzigingen. U dient dan op te zeggen binnen de periode die in de kennisgeving is vastgesteld.
Volledige tekst
Microsoft RewardsMicrosoft Rewards14m_MicrosoftRewards
Samenvatting
 • m. Microsoft Rewards.
  • i. Programma. Met Microsoft Rewards (het “Programma”) kunt u punten verdienen met activiteiten, zoals gekwalificeerde zoekopdrachten, aankopen, tijd die u hebt besteed aan actief bladeren met Microsoft Edge en andere aanbiedingen van Microsoft. Welke aanbiedingen beschikbaar zijn, kan per markt verschillen. Een zoekopdracht is de handeling van een persoon die te goeder trouw tekst invoert met de bedoeling zoekresultaten van Bing te verkrijgen voor de eigen onderzoeksdoeleinden van de gebruiker (“Zoekopdracht”) Hiertoe behoren niet zoekopdrachten die worden ingevoerd door middel van een bot, macro of andere geautomatiseerde of frauduleuze methode van welke aard dan ook. Een aankoop is het proces van het aankopen van goederen of downloaden en verkrijgen van een licentie voor digitale inhoud van Microsoft, hetzij gratis of tegen betaling (“Aankoop”). Rewards-punten worden niet aangeboden voor elke aankoop van Microsoft. Actief bladeren met Microsoft Edge betekent de browser zichtbaar weergeven op het scherm van uw apparaat (dat wil zeggen, open en in gebruik, zodat het pictogram van Microsoft Edge is gemarkeerd op de taakbalk om aan te geven dat de app momenteel in gebruik is) en handelingen uitvoeren in de browser voor het weergeven van webpagina's, het bekijken van video's in de browser, e-mail te bekijken of het uitvoeren van andere handelingen waarvoor browsers worden gebruikt. Voordat u punten kunt verdienen met het gebruik van Microsoft Edge, moet Bing worden ingesteld als het standaard zoekprogramma van de browser en moet telemetrie zijn ingeschakeld in uw Windows-instellingen. Microsoft kan zo nu en dan aanvullende mogelijkheden bieden om punten te sparen. Aanbiedingen voor het sparen van punten zullen niet eeuwigdurend beschikbaar zijn. U kunt gespaarde punten inwisselen voor artikelen (“Beloningen”) op de verzilveringspagina. Zie voor meer informatie de paragraaf Beloningen op support.microsoft.com (“Veelgestelde Vragen”).
   • 1. Programmavereisten. U hebt een geldig Microsoft-account en uw apparaten moeten voldoen aan de minimum systeemvereisten. Het Programma is toegankelijk voor gebruikers die woonachtig zijn in de markten die worden vermeld in de Veelgestelde Vragen. Individuele gebruikers mogen niet meer dan één Programma-account bezitten, zelfs indien een persoon meerdere e-mailadressen heeft, en voor huishoudens geldt een limiet van zes accounts. Het Programma is uitsluitend bestemd voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik.
   • 2. Punten. U kunt punten niet overdragen, maar u kunt uw punten wel doneren aan een van de non-profitorganisaties die worden vermeld in het verzilveringscentrum. Punten zijn niet uw persoonlijk eigendom en u kunt ze niet inwisselen voor contant geld. Punten worden aan u toegekend op een promotionele basis. U kunt geen punten kopen. Microsoft kan beperkingen stellen aan de hoeveelheid punten of Beloningen per persoon, per huishouden of binnen een gegeven periode (bijvoorbeeld een dag). U kunt in dit Programma niet meer dan 550.000 punten verzilveren per kalenderjaar. Punten die u hebt gespaard in dit Programma zijn niet geldig in, en kunnen niet worden gebruikt in combinatie met, enig ander programma dat door Microsoft of een derde partij wordt aangeboden. Niet verzilverde punten vervallen als u 18 maanden lang geen punten spaart of inwisselt.
   • 3. Beloningen. U kunt punten verzilveren in het verzilveringscentrum of u kunt punten schenken aan van de vermelde non-profitorganisaties. Het is mogelijk dat van een bepaalde Beloning slechts beperkte aantallen beschikbaar zijn, en deze Beloningen worden toegekend op volgorde van aanvraag. Het kan zijn dat u wordt gevraagd aanvullende informatie te verstrekken, zoals uw postadres en een telefoonnummer (geen VOIP-nummer of gratis nummer), en u kunt worden gevraagd een fraudepreventiecode in te voeren of aanvullende juridische documenten te ondertekenen om punten te verzilveren voor Beloningen. Nadat u punten hebt verzilverd voor een beloning, kunt u deze niet annuleren of de Beloning terugsturen om uw punten terug te krijgen, uitgezonderd in het geval van defecte producten of wanneer dit is vereist op grond van het toepasselijk recht. Als u een Beloning bestelt die niet op voorraad is of om andere redenen, geheel naar eigen goeddunken van Microsoft, niet beschikbaar is, kunnen we deze vervangen door een Beloning van vergelijkbare waarde of uw punten teruggeven. Microsoft kan Beloningen die worden aangeboden in het verzilveringscentrum vernieuwen of het aanbod van bepaalde Beloningen stoppen. Voor sommige Beloningen geldt mogelijk een leeftijdsgrens. Dergelijke vereisten worden opgenomen in het relevante aanbod. U bent verantwoordelijk voor alle federale, staats en plaatselijke belastingen en andere kosten verbonden aan het aanvaarden en gebruiken van de Beloningen. Beloningen worden per e-mail verzonden naar het e-mailadres dat u opgeeft tijdens het bestellen van uw Beloning. Zorg er dus voor dat uw e-mailadres up-to-date is. Beloningen die niet kunnen worden bezorgd, worden niet opnieuw uitgegeven en vervallen derhalve. Beloningen mogen niet worden doorverkocht.
   • 4. Beëindiging van uw deelname aan het Programma. Uw Programma-account wordt beëindigt als u zich niet ten minste eenmaal aanmeldt binnen een periode van 18 maanden. Verder behoudt Microsoft zich het recht voor het Programma-account van een specifieke gebruiker te beëindigen in geval van het saboteren of misbruiken van het Programma, het plegen van fraude of het schenden van deze Voorwaarden. Na beëindiging van het Programma (door u of door ons) of indien het Programma wordt opgeschort, hebt u 90 dagen om uw punten te verzilveren. Daarna vervallen de punten. Op het moment van beëindiging, vervalt uw recht tot het gebruik van het Programma en het sparen van verdere punten.
   • 5. Overige voorwaarden. Microsoft behoudt zich het recht voor u te diskwalificeren, uw toegang tot het Programma of uw Rewards-account uit te schakelen en/of punten, Beloningen en liefdadigheidsbijdragen in te houden, indien Microsoft gelooft dat u enig aspect van het Programma saboteert of misbruikt of zich bezighoudt met activiteiten die in strijd zijn met deze Voorwaarden.
Volledige tekst
OverigeOverige16_17_18_miscellaneous
Samenvatting

14. Overige bepalingen. Dit artikel en artikel 1, 9 (voor verschuldigde bedragen voor het einde van deze Voorwaarden), 10, 11, 12, 16 en de artikelen die op grond van de bepalingen ervan van toepassing zijn na beëindiging van de Voorwaarden, blijven van kracht na beëindiging of opzegging van de Voorwaarden. Wij kunnen onze rechten en verplichtingen toewijzen, overdragen of anderszins van de hand doen, geheel of gedeeltelijk, te allen tijde en zonder kennisgeving, zolang deze toewijzing, deze overdracht of dit van de hand doen niet in uw nadeel is. Het is niet toegestaan deze Voorwaarden of gebruiksrechten met betrekking tot de Diensten toe te wijzen, over te dragen of anderszins van de hand te doen. Dit is de volledige overeenkomst tussen u en Microsoft voor het gebruik van de Diensten. Deze overeenkomst vervangt alle eerdere overeenkomsten tussen u en Microsoft met betrekking tot het gebruik van de Diensten. Alle onderdelen van deze Voorwaarden zijn maximaal van toepassing voor zover is toegestaan door toepasselijke wetgeving. Als een rechtbank arbiter bepaalt dat wij een deel van deze Voorwaarden zoals geformuleerd, niet kunnen afdwingen, worden de betreffende bepalingen geacht te zijn vervangen door gelijksoortige bepalingen voor zover deze afdwingbaar zijn op grond van toepasselijk recht. De rest van deze Voorwaarden blijft echter ongewijzigd. Deze Voorwaarden zijn uitsluitend bedoeld ten gunste van u en ons. De overeenkomst strekt niet tot voordeel van anderen, met uitzondering van rechtsopvolgers en cessionarissen van Microsoft. De kopteksten boven artikelen dienen slechts ter referentie.

15. Exportwetgeving. U dient alle binnenlandse en buitenlandse exportwetten en voorschriften na te leven die van toepassing zijn op de software en/of Diensten, met inbegrip van beperkingen aangaande bestemmingen, eindgebruikers en eindgebruik. Voor meer informatie over geografische en exportrestricties kunt u terecht op https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=868968 en https://www.microsoft.com/exporting.

16. Voorbehoud van rechten en feedback. Tenzij voor zover uitdrukkelijk volgens deze Voorwaarden is toegestaan, verleent Microsoft u geen licentie of andere rechten volgens octrooien, know-how, auteursrechten, handelsgeheimen, merkenrecht of andere intellectuele eigendom in bezit van of beheerst door Microsoft of een verwante entiteit, waaronder zonder beperking begrepen namen, ontwerpen, logo's of vergelijkbare zaken. Als u Microsoft een idee, voorstel, suggestie of feedback geeft, waaronder zonder beperking begrepen ideeën voor nieuwe producten, technologieën, promoties, productnamen, productfeedback en productverbeteringen (”Feedback”), verleent u zonder kosten, royalty's of andere verplichtingen aan u, aan Microsoft het recht om, op welke wijze en voor welk doel dan ook, aan de hand van uw Feedback afgeleide werken te maken of te hebben gemaakt, en uw Feedback te gebruiken, te delen en te gelde te maken. U geeft geen Feedback waarop een licentie van toepassing is waardoor Microsoft verplicht is haar eigen software, technologieën of documentatie aan derden in licentie te geven omdat uw Feedback erin verwerkt is.

Volledige tekst
KENNISGEVINGENKENNISGEVINGENNOTICES
Samenvatting

Kennisgevingen en procedure voor het indienen van vorderingen inzake schending van intellectuele eigendom. Microsoft respecteert de intellectuele eigendomsrechten van derden. Als u vorderingen hebt inzake de schending van intellectuele eigendom, met inbegrip van vorderingen inzake de schending van auteursrechten, raden we u aan deze kennisgeving te versturen naar de aangewezen vertegenwoordiger van Microsoft. Zie Kennisgeving en procedure voor het indienen van vorderingen inzake inbreuk op het auteursrecht voor details en contactgegevens.

Microsoft gebruikt de processen die zijn uiteengezet in Titel 17 van het Wetboek van de Verenigde Staten, Sectie 512 om te reageren op kennisgevingen van inbreuken op auteursrechten. Onder de juiste omstandigheden kan Microsoft ook accounts uitschakelen of beëindigen van gebruikers van Microsoft-services die herhaaldelijk een inbreuk plegen.

Kennisgevingen en procedures inzake vragen omtrent intellectuele eigendom in advertenties. Raadpleeg onze Richtlijnen voor intellectuele eigendom voor vragen rond intellectuele eigendom binnen ons advertentienetwerk.

Kennisgevingen inzake het auteurs- en merkrecht. De Services zijn auteursrechtelijk beschermd door © 2018 Microsoft Corporation en/of zijn leveranciers, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA. Alle rechten voorbehouden. Microsoft en de namen, logo's en pictogrammen van alle Microsoft-producten, -software en -services zijn mogelijk handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Microsoft in de Verenigde Staten en/of andere landen. De namen van bestaande bedrijven en producten zijn mogelijk handelsmerken van hun respectieve eigenaars. Alle rechten die niet uitdrukkelijk in deze Overeenkomst worden verleend, zijn voorbehouden. Bepaalde software die op websiteservers van Microsoft wordt gebruikt, is gedeeltelijk gebaseerd op werk van de Independent JPEG Group. Copyright © 1991-1996 Thomas G. Lane. Alle rechten voorbehouden. Het auteursrecht van de 'gnuplot'-software die op bepaalde websiteservers van Microsoft wordt gebruikt, berust bij © 1986‑1993 Thomas Williams, Colin Kelley. Alle rechten voorbehouden.

Medische kennisgeving. Microsoft verstrekt geen medisch of ander gezondheidsadvies, diagnoses of behandelingen. Win altijd advies in bij uw arts of een andere gekwalificeerde dienstverlener in de gezondheidszorg bij mogelijke vragen over uw medische toestand, dieet, conditie of gezondheidsprogramma. Negeer nooit deskundig medisch advies of stel het inwinnen van deskundig medisch advies nooit uit op basis van informatie die u op of via de Services hebt verkregen.

Aandelenkoersen en indexgegevens (met inbegrip van indexwaarden). © 2013 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De opgenomen informatie: (1) is eigendom van Morningstar en/of zijn inhoudsproviders; (2) mag niet worden gekopieerd of verspreid; en (3) is niet gegarandeerd nauwkeurig, volledig of tijdig. Noch Morningstar, noch zijn inhoudsproviders zijn verantwoordelijk voor schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van deze informatie. In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten.

U mag geen Dow Jones IndexesSM, indexgegevens of Dow Jones-merken gebruiken in verband met het uitgeven, creëren, sponsoren, verhandelen, op de markt brengen of promoten van financiële instrumenten of beleggingsproducten (bijvoorbeeld derivaten, gestructureerde producten, beleggingsfondsen, op de beurs verhandelde fondsen, beleggingsportefeuilles enz. waarbij de prijs, het rendement en/of de prestatie van het instrument of het beleggingsproduct gebaseerd is op of verband houdt met de Indexen of een proxy voor een van de Indexen of bedoeld is om de Indexen of een proxy voor een van de Indexen te volgen) zonder een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst met Dow Jones.

Financiële kennisgeving. Microsoft is geen broker/dealer of geregistreerde beleggingsadviseur onder het federale aandelenrecht in de Verenigde Staten of het aandelenrecht in andere rechtsgebieden, en geeft geen adviezen aan personen betreffende de raadzaamheid van belegging in, of aankoop of verkoop van aandelen of andere financiële producten of diensten. Geen enkele informatie in de Diensten heeft tot doel de aanschaf of verkoop van aandelen aan te bieden of te stimuleren. Noch Microsoft, noch haar licentiegevers voor aandelenkoersen of indexgegevens beveelt of bevelen specifieke financiële producten of diensten aan. Geen enkele informatie in de Diensten is bedoeld als professioneel advies, waaronder zonder beperking begrepen investerings- of belastingadvies.

Kennisgeving over de H.264/AVC-, MPEG-4 Visual- en VC-1-videostandaarden. De software kan H.264/AVC-, MPEG-4 Visual- en/of VC-1-codectechnologie bevatten die in licentie is gegeven door MPEG LA, L.L.C. Deze technologie is een formaat voor gegevenscompressie van video-informatie. MPEG LA, L.L.C. vereist deze kennisgeving:

DE LICENTIE VAN DIT PRODUCT IS UITGEGEVEN KRACHTENS DE H.264/AVC, MPEG-4 VISUAL EN DE VC-1 PATENT PORTFOLIO LICENSES VOOR PERSOONLIJK EN NIET-COMMERCIEEL GEBRUIK VAN EEN CONSUMENT OM (A) VIDEO'S TE CODEREN IN OVEREENSTEMMING MET DE STANDAARDEN ("VIDEOSTANDAARDEN") EN/OF (B) H.264/AVC-, MPEG-4 VISUAL- EN VC-1-VIDEO'S TE DECODEREN DIE WERDEN GECODEERD DOOR EEN CONSUMENT DIE EEN PERSOONLIJKE EN NIET-COMMERCIËLE ACTIVITEIT UITOEFENDE EN/OF WERDEN VERKREGEN VAN EEN VIDEOLEVERANCIER DIE GEMACHTIGD IS TOT LEVERING VAN DERGELIJKE VIDEO'S. GEEN VAN DE LICENTIES HEEFT BETREKKING OP ANDERE PRODUCTEN, ONGEACHT OF DEZE PRODUCTEN BIJ DEZE SOFTWARE ZIJN OPGENOMEN IN EEN ENKEL ARTIKEL. GEEN ENKELE LICENTIE WORDT GEGEVEN OF WORDT GEACHT TE ZIN GEGEVEN VOOR ENIG ANDER GEBRUIK. NADERE INLICHTINGEN KUNNEN WORDEN VERKREGEN BIJ MPEG LA, L.L.C. ZIE DE WEBSITE VAN MPEG LA.

Louter ter verduidelijking wordt vermeld dat deze kennisgeving het gebruik van de software, die wordt verstrekt onder deze Voorwaarden voor normaal zakelijk gebruik dat eigen is aan het bedrijf, niet beperkt of belemmert. Dit omvat niet (i) de verspreiding van de software aan derden, of (ii) het maken van materiaal met de technologieën die voldoen aan de VIDEOSTANDAARDEN voor verspreiding aan derden.

Volledige tekst
STANDAARD LICENTIEVOORWAARDEN VOOR APPLICATIESSTANDAARD LICENTIEVOORWAARDEN VOOR APPLICATIESSTANDARDAPPLICATIONLICENSETERMS
Samenvatting

STANDAARD LICENTIEVOORWAARDEN VOOR TOEPASSINGEN
VOOR TOEPASSINGEN DIE WORDEN AANGEBODEN IN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE

MICROSOFT STORE, WINDOWS STORE EN XBOX STORE

Deze licentievoorwaarden vormen een overeenkomst tussen u en de uitgever van de toepassing. Lees deze bepalingen aandachtig door. Ze zijn van toepassing op de softwaretoepassingen die u downloadt vanuit de Microsoft Store, de Windows Store of de Xbox Store (elk in deze licentievoorwaarden aangeduid als de “Store”), met inbegrip van updates of supplementen voor de toepassing, tenzij afzonderlijke voorwaarden worden geleverd bij de toepassing, in welk geval die voorwaarden van toepassing zijn.

ALS U DEZE VOORWAARDEN NIET AANVAARDT, HEBT U GEEN RECHT OP DEZE APPLICATIE EN MAG U DEZE APPLICATIE NIET DOWNLOADEN OF GEBRUIKEN.

De uitgever van de toepassing is de entiteit die de toepassing aan u in licentie geeft, zoals vermeld in de Store.

Als u voldoet aan deze licentievoorwaarden, hebt u de onderstaande rechten.

 • 1. INSTALLATIE- EN GEBRUIKSRECHTEN. U mag de toepassing op Windows-apparaten of Xbox-consoles installeren en gebruiken, zoals wordt beschreven in de Gebruiksregels van Microsoft. Microsoft behoudt zich het recht voor om de Gebruiksregels van Microsoft op elk moment te wijzigen.
 • 2. INTERNETGEBASEERDE SERVICES
  • a. Toestemming voor internetgebaseerde of draadloze services. Als de applicatie verbinding maakt met computersystemen via het internet, zoals via een draadloos netwerk, geldt het gebruik van de applicatie als uw toestemming voor de overdracht van standaard apparaatgegevens (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, technische gegevens over uw apparaat, systeem en applicatiesoftware, en randapparaten) voor internetgebaseerde of draadloze services. Als andere voorwaarden worden voorgesteld in verband met uw gebruik van de services die via de applicatie worden geraadpleegd, zijn die voorwaarden ook van toepassing.
  • b. Misbruik van internetgebaseerde services. U mag internetgebaseerde services niet zodanig gebruiken dat u deze opzettelijk schade toebrengt of een ander zijn gebruik van de services of het draadloze netwerk belemmert. U mag de service niet gebruiken om te trachten zich via ongeacht welk medium ongeoorloofde toegang te verschaffen tot services, data, accounts of netwerken.
 • 3. TOEPASSINGSGEBIED VAN DE LICENTIE. De applicatie wordt in licentie gegeven, niet verkocht. Deze overeenkomst geeft u slechts enkele rechten om de applicatie te gebruiken. Als Microsoft de mogelijkheid om de applicaties op uw apparaten te gebruiken uitschakelt krachtens uw overeenkomst met Microsoft, vervallen alle bijhorende licentierechten. De uitgever van de applicatie behoudt alle andere rechten voor. Tenzij de toepasselijke wetgeving u meer rechten geeft, ondanks deze beperking, mag u deze applicatie alleen gebruiken zoals uitdrukkelijk in deze overeenkomst is toegestaan. Daarbij moet u alle technische beperkingen in de applicatie in acht nemen waardoor u deze slechts op bepaalde manieren kunt gebruiken. U mag:
  • a. Technische beperkingen in de applicatie niet omzeilen.
  • b. De applicatie niet onderwerpen aan reverse engineering, decompileren of demonteren, behalve en uitsluitend voor zover uitdrukkelijk toegestaan door de toepasselijke bepalingen van het auteursrecht voor computerprogramma's.
  • c. Niet meer kopieën van de applicatie maken dan in deze overeenkomst is vastgelegd of is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, ondanks deze beperking.
  • d. De applicatie niet publiceren of anderszins beschikbaar maken opdat anderen deze kunnen kopiëren.
  • e. De applicatie niet verhuren, leasen of huren.
  • f. Overdracht van de toepassing of deze overeenkomst aan een derde partij.
 • 4. DOCUMENTATIE. Indien in de toepassing documentatie is voorzien, mag u deze documentatie afdrukken en gebruiken ter persoonlijke referentie.
 • 5. TECHNOLOGISCHE EN EXPORTBEPERKINGEN. De applicatie kan onderworpen zijn aan de Amerikaanse of internationale wetten en bepalingen voor technologische controle en export. U moet voldoen aan alle binnenlandse en internationale exportwetten en -bepalingen die van toepassing zijn op de gebruikte technologie of worden ondersteund door de applicatie. Deze wetten omvatten beperkingen inzake bestemmingen, eindgebruikers en eindgebruik. Voor informatie over producten van het merk Microsoft, gaat u naar de website Microsoft Exporting.
 • 6. ONDERSTEUNINGSSERVICES Neem contact op met de uitgever van de applicatie om vast te stellen of er ondersteuningsservices beschikbaar zijn. Microsoft, uw hardwarefabrikant en uw mobiele provider (tenzij een van hen de uitgever van de applicatie is) zijn niet verantwoordelijk voor het aanbieden van ondersteuningsservices voor de applicatie.
 • 7. GEHELE OVEREENKOMST. Deze overeenkomst, het toepasselijke privacybeleid, eventuele aanvullende bepalingen die bij de toepassing worden geleverd en de bepalingen voor aanvullingen en updates, vormen de gehele licentieovereenkomst tussen u en de uitgever van de toepassing.
 • 8. TOEPASSELIJKE WETGEVING.
  • a. Verenigde Staten en Canada. Als u de applicatie in de Verenigde Staten of Canada hebt gekocht, beheersen de wetten van de staat of de provincie waar u woont (of, als u een onderneming bent, waar de hoofdzetel van uw onderneming is gevestigd) de interpretatie van deze voorwaarden, vorderingen voor inbreuken op de voorwaarden en alle andere vorderingen (met inbegrip van vorderingen betreffende consumentenbescherming, oneerlijke concurrentie en onrechtmatige daad), ongeacht de principes van strijdige wetgeving.
  • b. Buiten de Verenigde Staten en Canada. Als u de applicatie in een ander land hebt gekocht, zijn de wetten van dat land van toepassing.
 • 9. RECHTSKRACHT. Deze overeenkomst beschrijft bepaalde wettelijke rechten. Mogelijk hebt u andere rechten krachtens de wetten van uw staat of land. Deze overeenkomst wijzigt uw rechten krachtens de wetten van uw staat of land niet als de wetten van uw staat of land dit niet toestaan.
 • 10. GEEN GARANTIE. De toepassing wordt in licentie gegeven "in de huidige staat", "met alle fouten" en "naar beschikbaarheid". De uitgever van de toepassing geeft namens zichzelf, noch Microsoft (als Microsoft niet de uitgever van de toepassing is), draadloze providers via wier netwerk de toepassing wordt aangeboden, en elk van onze respectievelijke gelieerde ondernemingen, leveranciers, agenten en toeleveranciers ("Gedekte Partijen"), aanvullende contractuele waarborgen, garanties of voorwaarden met betrekking tot de toepassing. U hebt recht op alle dwingende garanties waarin door het recht wordt voorzien, maar we geven geen andere garanties. Voor zover maximaal is toegestaan, sluiten Gedekte Partijen alle impliciete dwingende garanties uit, met inbegrip van garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, veiligheid, gebruiksgemak en niet-inbreukmakend karakter.
 • 11. BEPERKING OP RECHTSMIDDELEN EN SCHADE.
  • a. De uitgever van de applicatie is niet aansprakelijk voor gebruikersinhoud of ander materiaal van derden, met inbegrip van links naar websites van derden en activiteiten aangeboden door gebruikers. Dergelijke inhoud en activiteiten zijn niet toe te rekenen aan de uitgever van de applicatie of vertegenwoordigen niet de mening van de uitgever van de applicatie.
  • b. De uitgever van de applicatie is enkel aansprakelijk als materiële verplichtingen van deze licentievoorwaarden niet zijn nagekomen.
  • c. De uitgever van de applicatie, zijn medewerkers en/of zijn wettelijke vertegenwoordigers zijn niet aansprakelijk voor onvoorziene schade en/of financieel verlies met betrekking tot onrechtstreekse schade, met inbegrip van gederfde inkomsten, tenzij de uitgever van de applicatie, zijn medewerkers en/of zijn wettelijke vertegenwoordigers op zijn minst nalatig hebben gehandeld of de schade met opzet hebben veroorzaakt.
  • d. Eventuele wettelijk aansprakelijkheid van de uitgever van de toepassing, met in begrip van, zonder beperking, aansprakelijkheid op grond van de wet productaansprakelijkheid en wettelijke aansprakelijkheid voor niet-nakoming van garantie, valt niet onder de aansprakelijkheidsbeperking. Dit geldt ook voor aansprakelijkheid van de uitgever van de toepassing, zijn plaatsvervangende agenten en/of zijn wettelijke vertegenwoordiger in geval van fraude of onrechtmatige daad resulterend in persoonlijk letsel of dood.
  • e. Deze licentievoorwaarden voor de toepassing en/of het gebruik van de toepassing of diensten die beschikbaar worden gemaakt door middel van de toepassing bieden geen grond voor andere contractuele of wettelijke vorderingen dan welke worden beschreven in artikellid (a) tot en met (e) van dit artikel 11.
Volledige tekst
Services die onder de Overeenkomst vallenServices die onder de Overeenkomst vallenserviceslist
Samenvatting

De volgende producten, apps en services vallen onder de Microsoft-servicesovereenkomst, maar zijn mogelijk niet beschikbaar in uw markt.

 • Account.microsoft.com
 • Advertising.microsoft.com
 • Bing App for Android
 • Bing Bots
 • Bing Business Bot
 • Bing Desktop
 • Bing Dictionary
 • Bing for Business
 • Bing Image and News (iOS)
 • Bing in the Classroom
 • Bing Maps
 • Bing Search APIs/SDKs
 • Bing Search app
 • Bing Sportscaster
 • Bing Toolbar
 • Bing Translator
 • Bing Webmaster
 • Bing Wikipedia Browser
 • Bing.com
 • Bing
 • Bing-apps
 • Bingplaces.com
 • Citizen Next
 • Cortana skills by Microsoft
 • Cortana
 • Default Homepage and New Tab Page on Microsoft Edge
 • Dev Center App
 • Device Health-app
 • Dictate
 • Docs.com
 • education.minecraft.net
 • Face Swap
 • Forms.microsoft.com
 • forzamotorsport.net
 • Games voor Xbox en Windows, apps en websites gepubliceerd door Microsoft
 • Groove Music Pass
 • Groove
 • GroupMe
 • HealthVault
 • LineBack
 • Maps App
 • Microsoft Academic
 • Microsoft Add-Ins for Skype
 • Microsoft Bots
 • Microsoft Educator Community
 • Microsoft Family
 • Microsoft Films en tv
 • Microsoft Health
 • Microsoft Ondersteunings- en herstelassistent voor Office 365
 • Microsoft Pay
 • Microsoft Research Interactive Science
 • Microsoft Research Open Data
 • Microsoft Translator
 • Microsoft Wallpaper
 • Microsoft XiaoIce
 • Microsoft-account
 • Mixer
 • MSN Dial Up
 • MSN Eten en drinken
 • MSN Explorer
 • MSN Geldzaken
 • MSN Gezondheid en fitness
 • MSN Nieuws
 • MSN Premium
 • MSN Reizen
 • MSN Sport
 • MSN Weer
 • MSN.com
 • Next Lock Screen
 • Office 365 Consumer
 • Office 365 Home
 • Office 365 Personal
 • Office 365 University
 • Office Online
 • Office Store
 • Office Sway
 • Office.com
 • OneDrive.com
 • OneDrive
 • OneNote.com
 • Outlook.com
 • Paint 3D
 • Picturesque Lock Screen
 • Presentation Translator
 • Remix 3D
 • Rinna
 • rise4fun
 • Ruuh
 • Seeing AI
 • Send
 • Skype in the Classroom
 • Skype Interviews
 • Skype Manager
 • Skype Qik
 • Skype.com
 • Skype
 • Smart Search
 • Snip Insights
 • Spreadsheet Keyboard
 • Sprinkles
 • Store
 • Sway.com
 • to-do.microsoft.com
 • Translator for Microsoft Edge
 • Translator Live
 • UrWeather
 • Video Breakdown
 • Visio Online
 • Web Translator
 • Who’s In
 • Windows Live Mail
 • Windows Live Writer
 • Windows Movie Maker
 • Windows Photo Gallery
 • Windows Store
 • Xbox Game Pass
 • Xbox Live Gold
 • Xbox Live
 • Xbox Music
 • Xbox Store
Volledige tekst
Gelieerde contractentiteiten (voor betaalde diensten op grond van artikel 10(b))Gelieerde contractentiteitenAffiliateContractingEntities
Samenvatting

Er zijn op dit moment geen gelieerde contractentiteiten. Uw contractentiteit is Microsoft Ireland Operations Limited.

Volledige tekst
1 maart 20180