Publisert:
Ikrafttredelsesdato: 15. juni 2021
Microsofts tenesteavtale
Ditt personvernDitt personvern1_YourPrivacy
Samandrag

1. Ditt personvern. Personvernet ditt er viktig for oss. Les Personvernerklæringa for Microsoft ("Personvernerklæring") fordi ho skildrar kva typar opplysningar vi samlar inn frå deg og einingane dine ("Data"), korleis vi bruker Dataa dine, og det rettslege grunnlaget for at vi kan handsame Dataa dine. Personvernerklæringa skildrar også korleis Microsoft bruker innhaldet ditt, det vil seie kommunikasjonen din med andre, innlegg sende inn av deg til Microsoft via Tenestene, og filer, bilete, dokument, lyd, digitale arbeid, direktestraumar og videoar du lastar opp til, lagrar, kringkastar eller deler via Tenestene ("Innhaldet Ditt").

Fullstendig tekst
Innhaldet dittInnhaldet ditt2_yourContent
Samandrag

2. Innhaldet Ditt. Mange av Tenestene våre gjer at du kan lagre eller dele Innhaldet Ditt eller ta imot materiale frå andre. Vi krev ikkje eigarskap over Innhaldet Ditt. Innhaldet Ditt blir verande ditt, og du er ansvarleg for det.

 • a. Dersom du deler Innhaldet Ditt med andre personar, forstår du at dei kan bruke, lagre, ta opp, reprodusere, kringkaste, overføre, dele og vise Innhaldet Ditt på verdsbasis for det same føremålet som du gjorde Innhaldet Ditt tilgjengeleg på Tenestene, utan å kompensere deg for det. Dersom du ikkje vil at andre skal kunne gjere dette, må du ikkje bruke Tenestene til å dele Innhaldet Ditt. Du erklærer og garanterer at så lenge desse Vilkåra varer, har du (og kjem du til å ha) alle nødvendige rettar for Innhaldet Ditt som blir lasta opp, lagra eller delt på eller via Tenestene, og at innsamling, bruk og oppbevaring av Innhaldet Ditt via Tenestene ikkje vil bryte lover eller rettane til andre. Vi tilrår på det sterkaste at du sikringskopierer Innhaldet Ditt med jamne mellomrom. Microsoft kan ikkje haldast ansvarleg for Innhaldet Ditt eller materiale andre laster opp, lagrar eller deler ved hjelp av Tenestene.
 • b. I den grad det er nødvendig for å levere Tenestene til deg og andre (noko som kan omfatte endring av storleik, form eller format på Innhaldet Ditt for å kunne lagre eller vise det betre), verne deg og Tenestene og gjere Microsoft-produkt og -tenester betre, gir du Microsoft ein globalt gjeldande og royalty-fri immateriell rett til å bruke Innhaldet Ditt. Dette inneber at Microsoft for eksempel kan kopiere, oppbevare og formatere Innhaldet Ditt på nytt, distribuere det via kommunikasjonsverktøy og vise det på Tenestene. Dersom du publiserer Innhaldet Ditt på områder av Tenestene der det blir gjort offentleg tilgjengeleg på nettet utan avgrensingar, kan det hende Innhaldet Ditt blir vist i demonstrasjonar eller anna materiale som skal fremje Tenestene. Nokre av Tenestene blir finansierte gjennom annonsering. På https://choice.live.com kan du gjere val om korleis Microsoft tilpassar annonsering. Vi bruker ikkje det du seier i e-postar, chattar, videosamtalar eller på telefonsvarar, i dokument, bilete eller andre personlege filer, til å gi deg målretta reklame. Retningslinene våre for annonsering er utførleg omtala i Personvernerklæringa.
Fullstendig tekst
Reglar for god oppførselReglar for god oppførsel3_codeOfConduct
Samandrag

3. Reglar for god oppførsel.

 • a. Innhald, materiale eller handlingar som krenkjer desse Vilkåra, er ikkje tillatne. Ved å samtykke i desse Vilkåra forpliktar du deg til å følgje desse reglane:
  • i. Ikkje gjer noko ulovleg.
  • ii. Ikkje ta del i aktivitetar som utnyttar, skader eller kan skade barn.
  • iii. Ikkje send søppelpost eller ta del i phishing. Søppelpost er uønskt eller uoppmoda masseutsending av e-post, innlegg, kontaktførespurnader, SMS-ar (tekstmeldingar), direktemeldingar eller liknande elektronisk kommunikasjon. Phishing er utsending av e-postar eller annan elektronisk kommunikasjon for på ulovleg eller svikaktig vis å få mottakarane til å gi frå seg personlege eller sensitive opplysningar som passord, fødselsdatoar, personnummer, passnummer, betalingskortopplysningar, økonomiske opplysningar eller andre sensitive opplysningar, eller for å få tilgang til kontoar eller kontoutskrifter, dokument eller andre sensitive opplysningar, utbetalingar og/eller økonomiske ytingar.
  • iv. Ikkje vis Tenestene offentleg eller bruk dei til å dele upassande innhald eller anna materiale (for eksempel nakenskap, brutalitet, pornografi, støytande språkbruk, eksplisitt vald eller kriminelle aktivitetar).
  • v. Ikkje ta del i aktivitetar som er svikaktige, løgnaktige eller villeiande (f.eks. be om pengar under falskt påskot der du gir deg ut for å vere ein annan person, manipulere Tenestene for å auke talet på avspelingar eller påverke rangeringar, vurderingar eller kommentarar).
  • vi. Ikkje medvite omgå eventuelle avgrensingar på tilgang til eller tilgjengelegheit av Tenestene.
  • vii. Ikkje ta del i aktivitetar som er skadelege for deg, for Tenestene eller for andre (f.eks. overføring av virus, spionering, publisering av terrorrelatert eller valdsekstremistisk innhald, kommunikasjon av hatefulle ytringar eller oppmoding til vald mot andre).
  • viii. Ikkje krenk rettane til andre (f.eks. gjennom uautorisert deling av musikk eller anna materiale som er verna av opphavsrettar, vidaresal eller annan distribusjon av Bing-kart eller bilete).
  • ix. Ikkje ta del i aktivitetar som krenkjer personvernet til andre.
  • x. Ikkje hjelp andre med å bryte desse reglane.
 • b. Handheving. Vi held att retten til å nekte Innhaldet Ditt dersom det overskrid maksimumsgrensene for lagring eller filstorleik som Tenesta tillèt. Dersom du bryt nokon av pliktene som er nemnde i punkt 3(a) ovanfor, eller på andre måtar gjer deg skuldig i vesentlege brot på desse Vilkåra, kan vi setje i verk handlingar som blant anna omfattar (utan avgrensingar) å slutte å tilby Tenestene eller å avslutte Microsoft-kontoen med éin gong av ein gyldig grunn eller å blokkere levering av kommunikasjon (for eksempel e-post, fildeling eller direktemeldingar) til eller frå Tenestene. Vi held også att retten til å fjerne eller blokkere Innhaldet Ditt frå Tenestene når som helst dersom vi blir gjort merksame på at det krenkjer gjeldande lover og reglar eller desse Vilkåra. Når vi undersøkjer ei påstått krenking av desse Vilkåra, held vi att retten til å gå gjennom Innhaldet Ditt for å løyse saka. Men vi overvaker ikkje Tenestene og forsøkjer heller ikkje å gjere det.
 • c. Verknad for Xbox-tenester. Klikk her for å få meir informasjon om korleis desse Reglane for god oppførsel får verknad for Xbox-nettenesta, Xbox Game Pass, Games for Windows Live og spel, program, tenester og innhald frå Xbox Game Studios som blir levert av Microsoft. Brot på Reglane for god oppførsel gjennom Xbox-tenester (definert i punkt 13.a.i) kan føre til innstillingar eller forbod mot deltaking i Xbox-tenester, inkludert fråtaking av innhaldslisensar, Xbox Gold-medlemskapstid som står att, og Microsoft-kontosaldoar som er knytte til kontoen.
Fullstendig tekst
Bruk av tenester og kundestøtteBruk av tenester og kundestøtte4_usingTheServicesSupport
Samandrag

4. Bruk av tenester og kundestøtte.

 • a. Microsoft-konto. Du må ha ein Microsoft-konto for å få tilgang til mange av Tenestene. Med Microsoft-kontoen kan du logge på produkt, nettstader og tenester som blir leverte av Microsoft og somme Microsoft-partnarar.
  • i. Opprette ein konto. Du kan opprette ein Microsoft-konto ved å registrere deg via nettet. Du samtykker i at du ikkje skal bruke falsk, unøyaktig eller villeiande informasjon når du registrerer deg for ein Microsoft-konto. I enkelte tilfelle kan du ha fått tildelt ein Microsoft-konto av ein tredjepart, for eksempel av ein Internett-leverandør. Dersom du har motteke Microsoft-kontoen frå ein tredjepart, kan tredjeparten ha tilleggsrettar over kontoen din, for eksempel moglegheita til å opprette tilgang til eller slette Microsoft-kontoen. Sjå gjennom eventuelle tilleggsvilkår tredjeparten har oppgitt. Microsoft er ikkje ansvarleg når det gjeld desse tilleggsvilkåra. Dersom du opprettar ein Microsoft-konto på vegner av ein juridisk person, for eksempel verksemda di eller ein arbeidsgivar, erklærer du at du har rettsleg kompetanse til å binde den aktuelle juridiske personen til desse Vilkåra. Du kan ikkje overføre legitimasjonen for Microsoft-kontoen din til ein annan brukar eller ein annan juridisk person. Handsam kontodetaljane dine og passordet som konfidensielle opplysningar. Du er ansvarleg for all aktivitet som skjer på Microsoft-kontoen.
  • ii. Kontobruk. Du må bruke Microsoft-kontoen for å halde han aktiv. Det vil seie at du må logge på minst éin gong i løpet av ein periode på to år for å halde Microsoft-kontoen og tilknytte Tenester aktive, med mindre ein lengre periode er fastsett i aktivitetspolicyen for Microsoft-kontoar på https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2086738 eller i eit tilbod for ein betalt del av Tenestene eller på annan måte følgjer av gjeldande lover og reglar. Dersom du ikkje loggar på i løpet av denne tida, reknar vi Microsoft-kontoen som inaktiv, og avsluttar han. Sjå punkt 4.a.iv.2 for konsekvensane av ein avslutta Microsoft-konto. Du må logge på Outlook.com-innboksen og OneDrive (separat) minst éin gong i løpet av ein periode på eitt år. Dersom du ikkje gjer det, avsluttar vi Outlook.com-innboksen og OneDrive for deg. Du må logge på Xbox-tenestene minst éin gong i løpet av ein periode på fem år for å behalde gamertagen knytt til Microsoft-kontoen. Dersom vi får rimeleg grunn til å mistenke at Microsoft-kontoen din står i fare for å bli brukt av ein tredjepart på urettmessig grunnlag (for eksempel som følgje av kontoinnbrot), kan Microsoft innstille kontoen til du får tilbake eigarskapet. Basert på skaden som har oppstått, kan det hende vi må deaktivere tilgangen til noko av eller alt Innhaldet Ditt. Dersom du har problem med å få tilgang til Microsoft-kontoen din, kan du gå til denne nettstaden (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=238656).
  • iii. Barn og kontoar. Ved å opprette ein Microsoft-konto eller bruke Tenestene samtykker du i å vere bunden av desse Vilkåra, og du stadfestar at du har nådd myndig alder der du bur, eller forelder eller verje samtykker i å vere bunden av desse Vilkåra på dine vegner. Dersom du ikkje veit om du har nådd myndig alder der du bur, eller ikkje forstår dette punktet, skal du ikkje opprette ein Microsoft-konto før du har spurt foreldre eller verje om hjelp. Dersom du er forelder til eller verje for ein mindreårig, samtykker du og den mindreårige i å vere bundne av desse Vilkåra, og du er ansvarleg for å ha tilsyn med den mindreårige sin bruk av Microsoft-kontoen eller Tenestene, inkludert kjøp, uavhengig av om kontoen til den mindreårige er open no eller skal opprettast seinare.
  • iv. Avslutte kontoen din.
   • 1. I tillegg til eventuelle rettar du har til å seie opp, slik det går fram i punktet Refusjonspolicy nedanfor (punkt 9.g), kan du seie opp bestemte Tenester eller avslutte Microsoft-kontoen når som helst og av ein kva som helst grunn. Gå til https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=618278 dersom du vil avslutte Microsoft-kontoen. Dersom du ber oss om å avslutte Microsoft-kontoen, kan vi velje å ikkje avslutte han med éin gong, men innstille han i 30 eller 60 dagar i tilfelle du skulle ombestemme deg. Når perioden på 30 eller 60 dagar er omme, blir Microsoft-kontoen avslutta. Punkt 4.a.iv.2 nedanfor skildrar kva som skjer dersom Microsoft-kontoen blir avslutta. Dersom du loggar på i perioden då kontoen er innstilt, blir Microsoft-kontoen aktivert på nytt.
   • 2. Dersom Microsoft-kontoen blir avslutta (enten av deg eller oss), får det følgjer. For det første sluttar retten din til å bruke Microsoft-kontoen til å få tilgang til Tenestene, med éin gong. Vidare slettar vi Dataa dine eller Innhaldet Ditt som er knytt til Microsoft-kontoen, eller tek bort tilknytinga mellom Dataa eller Innhaldet Ditt og deg og Microsoft-kontoen (med mindre lover og reglar krev at vi beheld det, returnerer det, eller overfører det til deg eller til ein tredjepart som du utpeikar). Dette gjer at du kanskje ikkje lenger vil ha tilgang til nokon av Tenestene (eller Innhaldet Ditt du har lagra på Tenestene) som krev ein Microsoft-konto. Du bør ha ein plan for sikringskopiering med jamne mellomrom. Du kan også miste tilgang til produkt du har skaffa deg.
 • b. Jobb- eller skulekontoar. Du kan logge på enkelte Microsoft-tenester ved hjelp av ei jobb- eller skule-e-postadresse. Dersom du gjer dette, godtek du at eigaren av domenet som er knytt til e-postadressa di, kan bli varsla om Microsoft-kontoen din og dei tilhøyrande abonnementa, at han kan kontrollere og administrere kontoen din og få tilgang til og handsame Dataa dine, inkludert innhaldet i kommunikasjonen din og filene dine, og at Microsoft kan varsle eigaren av domenet dersom kontoen eller Dataa blir utsette for skade. Du godtek også at bruken din av Microsoft-tenester kan vere underlagd avtalane du eller organisasjonen din har inngått med Microsoft, og at desse Vilkåra kanskje ikkje gjeld. Dersom du allereie har ein Microsoft-konto og bruker ei eiga jobb- eller skule-e-postadresse til å få tilgang til Tenester som er dekte av disse Vilkåra, kan du bli beden om å oppdatere e-postadressa som er knytt til Microsoft-kontoen din, for å kunne halde fram med å bruke slike Tenester.
 • c. Tilleggsutstyr/dataplanar. Du treng ei Internett-tilkopling og/eller ein dataplan/mobilnettverksplan for å bruke mange av Tenestene. Du treng kanskje også tilleggsutstyr som headset, kamera eller mikrofon. Du er ansvarleg for å sørgje for alle tilkoplingar, planar og/eller utstyr som er nødvendig for å bruke Tenestene, og for å betale gebyra som leverandørar krev for tilkoplingar, planar og utstyr. Desse gebyra kjem i tillegg til eventuelle gebyr du betaler til oss for Tenestene, og vi betaler ikkje tilbake slike gebyr. Kontakt dei aktuelle leverandørane for å finne ut om slike gebyr kan gjelde for deg.
 • d. Tenestevarslingar. Dersom det er noko vi må fortelje deg om ei teneste som du bruker, sender vi deg Tenestevarslingar og informasjon som lover og reglar pålegg oss å gjere kjend. Dersom du har gitt oss e-postadressa eller telefonnummeret ditt i samband med Microsoft-kontoen din, kan vi sende Tenestevarslingar til deg via e-post eller SMS (tekstmelding), mellom anna for å stadfeste identiteten din før mobiltelefonnummeret ditt blir registrert, og for å stadfeste kjøpa dine. Vi kan dessutan sende deg Tenestevarslingar på andre måtar (for eksempel via meldingar i produkt). Mottak av varslingar via SMS kan innebere kostnader knytte til data eller meldingar. Vi tilrår at du overvaker og held ved like e-postadressa du har oppgitt. Dersom du ikkje samtykker i å ta imot meldingar elektronisk, må du slutte å bruke Tenestene.
 • e. Støtte. Kundestøtte for nokre Tenester er tilgjengeleg på https://support.microsoft.com. Visse Tenester kan tilby eigen eller ekstra kundestøtte underlagd vilkåra som er tilgjengelege på https://www.microsoft.com/support-service-agreement, med mindre noko anna er fastsett. Støtta vil kanskje ikkje vere tilgjengeleg for førehandsversjonar eller betaversjonar av funksjonar eller Tenester. Dersom du bur i Europa, kan du dessutan sende ei klage til EU sin Internett-plattform for tvisteløysing (https://ec.europa.eu/consumers/odr). Bruk MSODR@microsoft.com berre på klageskjemaet og ikkje til andre føremål.
 • f. Opphøyr av tenester. Dersom Tenestene dine blir sagt opp (av deg eller oss), stoppar med éin gong retten din til å bruke Tenestene, og lisensen til å bruke programvara som er knytt til Tenestene, går ut. Vidare slettar vi Dataa dine eller Innhaldet Ditt som er knytt til Tenesta, eller tek bort tilknytinga mellom Dataa eller Innhaldet Ditt og deg og Microsoft-kontoen (med mindre lover og reglar krev at vi beheld det, returnerer det, eller overfører det til deg eller til ein tredjepart som du utpeikar). Dette gjer at du kanskje ikkje lenger vil ha tilgang til nokon av Tenestene (eller Innhaldet Ditt du har lagra på Tenestene). Du bør ha ein plan for sikringskopiering med jamne mellomrom. Du kan også miste tilgang til produkt du har skaffa deg. Dersom du har avslutta Microsoft-kontoen og ikkje har nokon andre kontoar som gir tilgang til Tenestene, kan Tenestene dine bli avslutta med éin gong.
Fullstendig tekst
Bruke tredjepartsappar og -tenesterBruke tredjepartsappar og -tenester5_usingThird-PartyAppsAndServices
Samandrag

5. Bruke Tredjepartsappar og -tenester. Tenestene kan gjere det mogeleg for deg å få tilgang til eller skaffe deg produkt, tenester, nettstader, koplingar, innhald, materiale, spel, ferdigheiter, integreringar, robotar eller program frå uavhengige tredjepartar (selskap eller personar utanom Microsoft) ("Tredjepartsappar og -tenester"). I tillegg hjelper mange av Tenestene våre deg med å finne, rette førespurnader til eller samhandle med Tredjepartsappar og -tenester, eller dei gjer det mogeleg for deg å dele Innhaldet eller Dataa dine. Du forstår at du ved å bruke Tenestene våre gir dei oppmoding om å gjere Tredjepartsappar og -tenester tilgjengelege til deg. Tredjepartsappar og -tenester kan gjere det mogeleg for deg å lagre Innhaldet eller Dataa dine hjå utgivaren, leverandøren eller operatøren av Tredjepartsappane og -tenestene. Tredjepartsappar og -tenester kan framstille ei personvernerklæring for deg eller krevje at du godtek vilkåra deira før du kan installere og bruke Tredjepartsappen eller -tenesta. I punkt 13.b finn du tilleggsvilkår for program du skaffar deg gjennom bestemte Store-butikkar som Microsoft eller tilknytte selskap eig eller driv (mellom anna Office Store, Microsoft Store i Xbox og Microsoft Store i Windows). Du bør lese vilkåra og personvernerklæringane til tredjepartar før du skaffar deg, bruker, ber om eller koplar Microsoft-kontoen til nokon Tredjepartsappar og -tenester. Vilkåra til tredjepartar medfører ikkje endringar av desse Vilkåra. Microsoft lisensierer ikkje nokon immaterielle rettar til deg som ein del av Tredjepartsappar og -tenester. Du godtek at du sjølv ber all risiko og alt erstatningsansvar som kan oppstå som følgje av bruken din av Tredjepartsappar og -tenester, og at Microsoft korkje har alminneleg ansvar eller erstatningsansvar overfor deg eller andre for opplysningar eller tenester som Tredjepartsappar og -tenester leverer.

Fullstendig tekst
Tilgjenge av tenesterTilgjenge av tenester6_serviceAvailability
Samandrag

6. Tilgjenge av tenester.

 • a. Tenestene, Tredjepartsappar og -tenester eller materiale eller produkt som blir tilbodne via Tenestene, kan vere utilgjengelege frå tid til anna, kan bli tilbodne på avgrensa basis eller kan variere avhengig av området du oppheld deg i, eininga du bruker, eller andre faktorar, som Internett- eller nettverkssamband. Dersom du endrar kva stad som er knytt til Microsoft-kontoen, må du kanskje skaffe deg produkta som var tilgjengelege for deg og betalte av deg i det tidlegare området ditt, på nytt.
 • b. Vi gjer alt vi kan for å halde Tenestene i gang. Dei blir likevel ikkje tilbodne med garantiar om tenestekvalitet, og alle elektroniske tenester blir frå tid til anna råka av forstyrringar og nedetid. Ved avbrot eller forstyrringar av Tenesta vil du kan hende ikkje vere i stand til å hente fram Innhaldet Ditt. Vi rår deg til å ta sikringskopi regelmessig av Innhaldet og Dataa dine som du lagrar på Tenestene eller lagrar ved hjelp av Tredjepartsappar og -tenester.
Fullstendig tekst
Oppdateringar av tenestene eller programvara, og endringar av desse vilkåraOppdateringar av tenestene eller programvara, og endringar av desse vilkåra7_updatesToTheServicesOrSoftwareAndChangesToTheseTerms
Samandrag

7. Oppdateringar av Tenestene eller programvara, og endringar av desse Vilkåra.

 • a. Vi kjem til å varsle deg dersom vi tenkjer å endre desse Vilkåra. Vi kan endre desse Vilkåra dersom det er nødvendig på grunn av (i) gjeldande lovgiving, inkludert, men ikkje avgrensa til, ei endring av slik lovgiving, (ii) eit råd og/eller eit pålegg basert på gjeldande lovgiving, (iii) utviklinga av Tenestene, (iv) tekniske årsaker, (v) driftsmessige krav eller (vi) ei endring av vilkåra som kjem brukaren til gode. Vi vil informere deg om denne endringa før ho trer i kraft, enten via brukargrensesnittet, i ei e-postmelding eller på annan rimeleg måte. Vi vil gi deg høve til å avslutte Tenestene minst 30 dagar før endringa trer i kraft. Bruk av Tenestene etter at endringane er tredde i kraft, tyder at du samtykker i dei nye vilkåra. Dersom du ikkje godtek dei nye vilkåra, må du slutte å bruke Tenestene og avslutte Microsoft-kontoen i samsvar med punkt 4.a.iv. Vi vil også uttrykkeleg poengtere dette når vi informerer deg om den planlagde endringa av desse Vilkåra.
 • b. Det kan hende vi automatisk kontrollerer versjonen din av programvara, noko som er nødvendig for å levere Tenestene, og lastar ned programvareoppdateringar eller endringar i konfigurasjonen, utan kostnader for deg, for å oppdatere, betre og vidareutvikle Tenestene. Det kan også vere nødvendig at du oppdaterer programvara for å halde fram å bruke Tenestene. Slike oppdateringar skal vere underlagde desse Vilkåra med mindre tilleggsvilkår eller andre vilkår følgjer med oppdateringane. Dersom det er tilfelle, skal desse andre vilkåra gjelde. Dersom du ikkje godtek tilleggsvilkåra eller dei andre vilkåra som gjeld for oppdateringane, kan du ikkje ta imot eller bruke oppdateringane. Microsoft har ikkje plikt til å gjere oppdateringar tilgjengelege, og vi garanterer ikkje at vi vil støtte den versjonen av systemet som du har kjøpt eller lisensiert programvare, appar, innhald eller andre produkt for.
 • c. Vi arbeider kontinuerleg med å betre Tenestene, og i samband med dette kan vi endre Tenestene eller slette funksjonar eller slutte å gi tilgang til Tredjepartsappar og -tenester når som helst, mellom anna dersom avtalar med tredjepartar inneber at vi ikkje lenger kan gjere materialet deira tilgjengeleg, dersom det ikkje lenger er mogeleg for oss å tilby det, som følgje av teknologiske framsteg, eller dersom tilbakemeldingar frå kundar gjer oss merksame på at det er nødvendig med ei endring. Vi vil varsle deg på førehand dersom ei endring av Tenestene gjer at du mister tilgang til Innhaldet Ditt. Når det gjeld betalte Tenester, vil vi også varsle deg på førehand om andre vesentlege endringar i Tenestene. Med unnatak av det som blir kravd av gjeldande lov, har vi på ingen måte plikt til å tilby ei ny nedlasting eller erstatning for materiale, Digitale Varer (definert i punkt 13.k) eller program som er kjøpte tidlegare. Dersom vi avsluttar ei betalt Teneste, gir vi deg ein høveleg refusjon av det innbetalte beløpet. Refusjonen svarer til den delen av abonnementsperioden som står att rett før avslutninga.
 • d. For at du skal kunne bruke materiale som er verna med digital handsaming av rettar (DRM – Digital Rights Management), for eksempel musikk, spel, filmar, bøker og anna, kan DRM-programvara automatisk kontakte ein elektronisk tenar for rettar og laste ned og installere DRM-oppdateringar.
Fullstendig tekst
ProgramvarelisensProgramvarelisens8_softwareLicense
Samandrag

8. Programvarelisens. Med mindre det følgjer med ein separat Microsoft-lisensavtale (dersom du til dømes bruker eit Microsoft-program som følgjer med og er del av Windows, så skal Lisensvilkåra for Microsoft-programvare for det Windows-operativsystemet gjelde for slik programvare), skal all programvare som vi leverer til deg som del av Tenestene, vere underlagd desse Vilkåra. Program du skaffar deg gjennom bestemte Store-butikkar som Microsoft eller tilknytte selskap eig eller driv (mellom anna Office Store, Microsoft Store i Xbox og Microsoft Store i Windows), blir regulerte av punkt 13.b nedanfor.

 • a. Dersom du overheld desse Vilkåra, gir vi deg ein globalt gjeldande rett til å installere og bruke éin kopi av programvara per eining. Programvara kan brukast av berre éin person om gongen som del av bruken din av Tenestene. På visse einingar kan det vere førehandsinstallert slik programvare for personleg og ikkje-kommersiell bruk av Tenestene. Programvara eller nettstaden som er del av Tenestene, kan omfatte kode frå ein tredjepart. Skript og kode frå tredjepartar, som programvara eller nettstaden koplar eller viser til, blir lisensiert til deg av tredjepartar som eig koden, ikkje av Microsoft. Eventuelle meldingar om tredjepartskode blir lagde ved berre som informasjon.
 • b. Programvara blir lisensiert, ikkje seld, og Microsoft held att alle rettar til programvara som ikkje er uttrykkeleg tildelte av Microsoft i samsvar med desse Vilkåra. Lisensen gir deg ikkje rett til, og du kan ikkje i strid med lover og reglar:
  • i. omgå eventuelle teknologiske vernetiltak i eller knytte til programvara eller Tenestene
  • ii. demontere, dekompilere, dekryptere, hacke, emulere, utnytte eller foreta omvend utvikling av programvare eller andre delar av Tenestene som er inkluderte i eller tilgjengelege gjennom Tenestene, med mindre og berre dersom gjeldande lover om opphavsrett uttrykkeleg tillèt det
  • iii. skilje komponentar av programvara eller Tenestene og bruke dei på fleire einingar
  • iv. publisere, kopiere, leige ut, lease, selje, eksportere, importere, distribuere eller låne bort programvara eller Tenestene, med mindre Microsoft uttrykkeleg godkjenner at du gjer det
  • v. overføre programvara, eventuelle programvarelisensar eller rettar til å få tilgang til eller bruke Tenestene
  • vi. bruke Tenestene på ein måte du ikkje har løyve til, og som kan forstyrre andre sin bruk av dei, eller oppnå tilgang til eventuelle tenester, data, kontoar eller nettverk
  • vii. opprette tilgang til Tenestene eller endre nokon Microsoft-godkjende einingar (t.d. Xbox-konsollar, Microsoft Surface osb.) ved hjelp av tredjepartsprogram som ikkje er godkjende
Fullstendig tekst
BetalingsvilkårBetalingsvilkår9_paymentTerms
Samandrag

9. Betalingsvilkår. Dersom du kjøper ei Teneste, skal desse betalingsvilkåra gjelde for kjøpet, og du må samtykke i dei.

 • a. Kostnader. Dersom det er ein kostnad i samband med ein del av Tenestene, godtek du å betale denne kostnaden. Prisen for Tenestene omfattar alle gjeldande avgifter, med mindre anna er oppgitt. Du er eine og åleine ansvarleg for å betale slike avgifter og andre kostnader. Avgifter blir rekna ut med utgangspunkt i posisjonen din på tidspunktet Microsoft-kontoen blei registrert, med mindre anna er oppgitt. Når vi har varsla deg om at vi ikkje har fått heile beløpet til rett tid, kan vi mellombels stoppe eller avslutte Tenestene dersom du ikkje betaler heile beløpet innan tidsfristen som blir sett. Dersom Tenestene blir mellombels stoppa eller avslutta på grunn av manglande betaling, kan dette føre til tap av tilgang til og bruk av kontoen og kontoinnhaldet. Tilkopling til Internett via eit firmanettverk eller anna privat nettverk som skjuler posisjonen din, kan medføre andre kostnader enn kostnadene som blir viste for den faktisk posisjonen. Avhengig av stad kan nokre transaksjonar krevje valutaomrekning eller handsaming i eit anna land. Det kan hende banken belastar deg for tilleggsgebyr for desse tenestene når du bruker kreditt- eller debetkort. Kontakt banken dersom du vil ha meir informasjon.
 • b. Din faktureringskonto. Dersom du skal betale for ei Teneste, blir du beden om å oppgi ein betalingsmåte når du registrerer deg for Tenesta. For alle andre Tenester enn Skype kan du opprette tilgang til og endre faktureringsinformasjonen og betalingsmåten på nettstaden for Microsoft-kontohandsaming (https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=618281), og for Skype-produkt og -tenester ved å logge på kontoportalen på https://skype.com/go/myaccount. I tillegg godtek du å gi Microsoft løyve til å bruke all oppdatert kontoinformasjon som gjeld betalingsmåten du har valt, og som blir levert av banken din eller gjeldande betalingsnettverk. Du samtykker i å halde kontoen din og annan informasjon oppdatert, inkludert e-postadressa og detaljar om betalingsmetode, slik at vi kan fullføre transaksjonane dine og kontakte deg ved behov i samband med transaksjonane dine. Dersom du ber oss stoppe å bruke betalingsmåten din, og du ikkje kan oppgi ein alternativ betalingsmetode etter varsel frå oss om å gjere dette innan ei passande tidsramme, kan vi mellombels stoppe eller avslutte den betalte Tenesta di av ein gyldig grunn. Endringar av faktureringskontoen din vil ikkje påverke kostnadene vi sender til faktureringskontoen, før vi rimeleg kan handsame endringane.
 • c. Fakturering. Ved å gjere ein betalingsmåte tilgjengeleg for Microsoft (i) stadfestar du at du har rett til å bruke betalingsmåten du har oppgitt, og at all betalingsinformasjon du oppgir, er rett og nøyaktig, (ii) gir du Microsoft løyve til å belaste deg for Tenestene eller tilgjengeleg innhald ved hjelp av betalingsmåten, og (iii) gir du Microsoft løyve til belaste deg for alle betalte funksjonar av Tenestene du vel å registrere deg for eller bruke, så lenge desse Vilkåra gjeld. Som fastsett kan vi fakturere deg (a) på førehand, (b) på kjøpstidspunktet, (c) rett etter kjøpstidspunktet eller (d) regelmessig for abonnementstenester. Vi kan også belaste deg for opptil beløpet du har godkjent, og vi skal varsle deg på førehand ved eventuelle forskjellar i kostnadsbeløp for gjentakande abonnementstenester og, i tilfelle prisendring, gjere det mogeleg for deg å avslutte Tenestene før prisen blir endra. Vi kan belaste deg for fleire enn éin av dei tidlegare faktureringsperiodane dine samtidig for beløp som ikkje er handsama tidlegare.
 • d. Regelmessige betalingar. Dersom du kjøper Tenestene på abonnementsbasis (t.d. månadleg, kvar tredje månad eller årleg, samtykker du i regelmessige betalingar og at beløp skal betalast til Microsoft med den betalingsmåten og dei regelmessige intervalla du har godteke, heilt til abonnementet for Tenesta blir avslutta av deg eller Microsoft. Du må avslutte Tenestene før neste faktureringsdato dersom du skal unngå å bli belasta for ei fornying av Tenestene. Vi skal gi deg instruksjonar om korleis du avsluttar Tenestene. Ved å godkjenne regelmessige betalingar gir du Microsoft løyve til å lagre betalingsmetoden ditt og til å handsame slike betalingar som elektroniske debiteringar eller overføringar eller som elektroniske trekk frå den oppgitte kontoen din (ved Automated Clearing House-betalingar eller liknande), eller som belasting av den oppgitte kontoen din (ved kredittkortbetalingar eller liknande) (samla kalla "Elektroniske Betalingar"). Abonnementsgebyr blir normalt førehandsbelasta for gjeldande abonnementsperiode. Ved returnerte ubetalte beløp eller dersom kredittkorttransaksjonar eller tilsvarande transaksjonar blir avviste eller nekta, held Microsoft eller Microsoft sine tenesteleverandørar att retten til å krevje inn eventuelle returnerte ubetalte beløp og avviste eller ufullstendige gebyr og til å handsame alle slike betalingar som ei Elektronisk Betaling.
 • e. Elektronisk oversikt og feil. For alle andre Tenester enn Skype vil Microsoft gi deg ei elektronisk fakturaoversikt på nettstaden for Microsoft-kontohandsaming (https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=618284), der du kan vise og skrive ut oversikta. Når det gjeld Skype, får du tilgang til den elektroniske oversikta ved å logge på kontoen på www.skype.com (https://www.skype.com). Dette er den einaste faktureringsoversikta vi sender deg. Ein faktura med MVA kan gjerast tilgjengeleg avhengig av Teneste og land. Dersom vi gjer ein feil på fakturaen din, skal vi korrigere han med éin gong etter at du har informert oss (eller etter at vi har oppdaga feilen) og vi har undersøkt fakturabeløpet. Vi tilrår at du informerer oss innan 120 dagar etter at ein tydeleg feil første gong dukkar opp på fakturaen din, fordi det er enklare for oss å løyse problemet i denne perioden. Ved slike spørsmål kan du vende deg til kundestøtta, slik det er skildra i punkt 4.e.
 • f. Refusjonspolicy. Du har rett til ein avtingingsperiode ("Angrefrist") på fjorten (14) dagar frå kjøpsdatoen, uansett årsak. Dersom Tenesta er delvis levert på avtingingstidspunktet, vil du få ein høveleg refusjon. Du samtykker i at Angrefristen tek slutt på tidspunktet då heile Tenesta er levert til deg, og at kjøpet frå og med dette tidspunktet ikkje kan refunderast. Dersom du kjøper digitalt innhald frå oss, mister du avtingingsretten frå tidspunktet du byrjar å laste ned. Med mindre anna er fastsett i lovgivinga eller i eit bestemt Tenestetilbod, er alle kjøp endelege og ikkje-refunderbare. På nettstaden for Microsoft-kontohandsaming (https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=618284) finn du informasjon og instruksjonar om korleis du avsluttar ei Teneste og ber om refusjon ved hjelp av Angreskjemaet (med atterhald om at du har rett til å ta imot refusjon). Når det gjeld Skype, fyller du ut Angreskjemaet ved hjelp av informasjonen som blir gitt her (https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=618286). Dersom du meiner Microsoft har teke seg betalt for noko ved ein feil, må du kontakte oss, og så skal vi undersøkje saka. Dersom du får beløpet refundert eller kreditert, har vi inga plikt til å refundere tilsvarande beløp i framtida. Denne refusjonspolicyen påverkar ikkje nokon av rettane som blir gitte under gjeldande lov. Dersom du vil ha meir informasjon om refusjonar, kan du gå til hjelpeemnet vårt (https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=618283).
 • g. Avslutte tenester. Du kan seie opp Tenester på handsamingssida for tenester og abonnement i Microsoft-kontoen din (https://account.microsoft.com/) eller ved å kontakte kundestøtta slik det er skildra i punkt 4.e. Når du avsluttar betalte Tenester, slepp du seinare å bli belasta for ei fornying av Tenestene. Du bør sjekke tilbodet som skildrar Tenestene, sidan (i) du kanskje ikkje vil få refusjon på avslutningstidspunktet, (ii) du kan vere forplikta til å betale avtingingsgebyr, (iii) du kan vere forplikta til å betale alle kostnader på faktureringskontoen din for Tenestene før datoen for avslutning, og (iv) du kan miste tilgang til og høve til å bruke kontoen din når du avsluttar Tenestene. Vi skal handsame Dataa dine slik det er skildra i punkt 4 ovanfor. Dersom du seier opp, vil Tenestene dine bli avslutta når den gjeldande Tenesteperioden går ut, eller dersom vi fakturerer kontoen din med jamne mellomrom; når perioden då du sa opp Tenestene, går ut. Dersom du tilbakefører gjer om ei betaling for Tenester gjennom banken din, reknar vi deg som å ha sagt opp med verknad frå datoen då den opphavlege betalinga blei utført, og du gir oss løyve til å avslutte tenesta med éin gong og/eller trekkje tilbake innhald som har blitt levert til deg som yting for slik betaling.
 • h. Tilbod om prøveperiode. Dersom du gjer deg nytte av eit tilbod om prøveperiode, kan du bli nøydd til å avslutte dei aktuelle Tenestene innan tidsfristen som blir oppgitt til deg når du aksepterer tilbodet, dersom du skal unngå å bli belasta for ei fornying av Tenestene når prøveperioden er over.
 • i. Kampanjetilbod. Frå tid til anna kan Microsoft tilby prøveperiodar for Tenestene. Det er gratis å bruke Tenestene i ein prøveperiode. Microsoft held att retten til å ta seg betalt for desse Tenestene (etter vanleg sats) dersom du bryt vilkåra for tilbodet.
 • j. Prisendringar. Dersom det er fastsett ein periode og pris for Tenestetilbodet ditt, skal denne prisen gjelde i den avtalte perioden. Du må godta dei nye tilboda og prisane dersom du vil halde fram å bruke Tenestene. Dersom Tenestene dine er periodebaserte (til dømes månadlege), utan fastsett tidslengde og ikkje er eit prøvetilbod, kan vi endre prisane på Tenestene dersom vi legg til nye eller betra funksjonar i Tenesta, i den grad kostnadene ved å levere Tenesta har auka tilsvarande, eller som svar på marknadsendringar (til dømes på grunn av arbeidskostnader, valutasvingningar, endringar i avgifter/regelverk, inflasjon, lisensavgifter, infrastruktur og administrasjonskostnader). Vi skal varsle deg minst 30 dagar før prisendringa trer i kraft. Du får høve til å avslutte Tenestene før prisen endrar seg i samsvar med punkt 9.h ovanfor. Når vi varslar deg om prisendringar, informerer vi i tillegg om grunnane til og omfanget av prisauken, om at den nye prisen vil tre i kraft dersom du ikkje seier opp Tenestene, og vi minner deg dessutan om korleis du kan seie opp Tenestene.
 • k. Betalingar til deg. Dersom vi skuldar deg ei betaling, godtek du å gi oss, i tide og nøyaktig, all informasjon vi treng for å kunne betale deg. Du har ansvaret for eventuelle skattar og avgifter som kjem til som følgje av denne betalinga til deg. Du må også overhalde alle andre vilkår vi set for rettane dine til ei betaling. Dersom du tek imot ei betaling ved ein feil, held vi att retten til å reversere betalinga eller be om retur av ho. Du samtykker i å samarbeide med oss om dette. Vi kan også redusere betalinga til deg utan varsel for å justere beløpet i samsvar med eventuelle tidlegare utbetalte beløp som har vore for store.
 • l. Forseinka betalingar. Dersom du betaler inn beløp for seint, må du betale for rimelege kostnader vi pådreg oss ved innsamling av forfalne beløp, inkludert advokathonorar og andre rettslege honorar og kostnader, slik gjeldande lover og reglar gir høve til. Vi kan mellombels innstille eller avslutte Tenestene dersom du ikkje betaler heile beløpet innan betalingsfristen etter at vi har sendt deg ei påminning – med trussel om mellombels innstilling og/eller avslutning av Tenestene – om å betale innan oppgitt tid. Du kan unngå at Tenestene blir mellombels innstilte eller avslutta, dersom du betaler det nødvendige beløpet innan tidsfristen i påminninga. Ein annan framgangsmåte gjeld dersom det uteståande beløpet er marginalt. Uteståande beløp under 2 prosent av den totale fakturaverdien vil alltid bli rekna som marginale. Mellombels innstilling eller avslutting av Tenestene på grunn av manglande betaling kan føre til at du mister tilgang til Microsoft-kontoen.
 • m. Gåvekort. Innløysing og bruk av gåvekort (med unntak av Skype-gåvekort) er underlagt vilkåra for Microsoft-gåvekort (https://support.microsoft.com/help/10562/microsoft-account-gift-card-terms-and-conditions). Informasjon om Skype-gåvekort er tilgjengeleg på hjelpesida for Skype (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=615383).
 • n. Betaling gjennom bankkonto. Du kan registrere ein kvalifisert bankkonto i Microsoft-kontoen for å bruke han som betalingsmåte. Kvalifiserte bankkontoar er kontoar hos finansinstitusjonar som kan ta i mot direktedebitering (for eksempel ein USA-basert finansinstitusjon som støttar automated clearing house-transaksjonar ("ACH"), ein europeisk finansinstitusjon som støttar Det felles eurobetalingsområdet ("SEPA") eller "iDEAL" i Nederland). Vilkåra som du godtek når du legg til ein bankkonto som betalingsmåte i Microsoft-kontoen din (for eksempel "fullmakta" i høve SEPA), gjeld i tillegg. Du stadfestar at den registrerte bankkontoen din står i ditt namn, og at du har rett til å registrere og bruke denne bankkontoen som betalingsmåte. Ved å registrere eller velje bankkontoen som betalingsmåte gir du Microsoft (eller Microsoft sin representant) fullmakt til å utføre éin eller fleire belastningar opp til totalbeløpet for kjøpet eller abonnementet (i samsvar med vilkåra som gjeld for abonnementstenesta) frå bankkontoen (og om nødvendig utføre éin eller fleire godskrivingar til bankkontoen for å rette opp feil, utføre refusjonar eller liknande føremål), og du gir finansinstitusjonen som fører bankkontoen, fullmakt til gjennomføre slike belastningar eller godskrivingar. Du forstår at ei slik fullmakt har verknad heilt til du fjernar bankkontoinformasjonen frå Microsoft-kontoen. Kontakt kundestøtte som skildra i punkt 4.e ovanfor så raskt som mogeleg dersom du meiner betalinga di ikkje er rett. Lovene og reglane i landet ditt kan dessutan avgrense ansvaret ditt for transaksjonar frå bankkontoen din som er gjennomførte ved svik, som er feilaktige eller som manglar godkjenning. Ved å registrere eller velje ein bankkonto som betalingsmåte stadfestar du at du har lest, forstått og godtek desse Vilkåra.
Fullstendig tekst
Juridisk person, val av lov og stad for tvisteløysingJuridisk person, val av lov og stad for tvisteløysing10_contractingEntityChoiceOfLaw
Samandrag

10. Juridisk person, val av lov og stad for tvisteløysing. Dersom du bur i (eller dersom du driv næring og verksemda har hovudkontor i) EU, Island, Liechtenstein, Noreg, Sveits eller Storbritannia og bruker kostnadsfrie eller betalte Tenester, inngår du avtale med Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ireland (registrert i kontoret for selskapsregistrering i Irland med nummeret 256796, organisasjonsnummer: IE 8256796 U, med registrert adresse 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ireland). Lovene i Irland regulerer alle krav som gjeld kostnadsfrie og betalte Tenester, men dette skal ikkje ta frå deg ufråvikelege forbrukarrettar som du har etter lovene og reglane i landet som vi rettar Tenestene mot, og som du bur i (eller har hovudkontor i dersom du driv næring). Når det gjeld jurisdiksjon, samtykker du og Microsoft i å velje domstolane i landet som vi rettar Tenestene mot, og som du bur i (eller har hovudkontor i), ved alle tvistar som oppstår i samband med desse Vilkåra, eller du kan velje den ansvarlege rettsinstansen i Irland.

Fullstendig tekst
Avgrensa rettarAvgrensa rettar11_Warranties
Samandrag

11. Avgrensa rettar. Dersom du er ein forbrukar, har du visse lovfesta rettar. Rettane inkluderer ei plikt frå Microsoft til å levere Tenestene med rimeleg omtanke og dugleik. Ingenting i desse vilkåra har til hensikt å avgrense Microsoft sitt erstatningsansvar eller hevde at Microsoft ikkje har eit erstatningsansvar ved eventuelle brot på denne plikta. MED UNNATAK AV TILFELLE DER VI HAR SKJULT MANGLAR I VOND TRU, ELLER DERSOM MANGLAR GJER AT DET ER UMOGELEG Å BRUKE TENESTENE, TILBYR VI, MED UNNATAK AV BETALTE PRODUKT FOR SKYPE, TENESTENE "SOM DEI ER", "MED ALLE FEIL" OG "SLIK DEI ER TILGJENGELEGE". VI GIR INGEN GARANTIAR OM AT TENESTENE SKAL VERE NØYAKTIGE ELLER BLI LEVERTE TIL RETT TID. DU STADFESTAR OG GODTEK AT DATA- OG TELEKOMMUNIKASJONSSYSTEM IKKJE ER FEILFRIE, OG AT PERIODAR MED NEDETID KAN INNTREFFE FRÅ TID TIL ANNA. VI GARANTERER IKKJE AT PLATTFORMEN VIL FUNGERE UAVBROTE, TIL RETT TID, SIKKERT ELLER UTAN FEIL, ELLER AT TAP AV DATA IKKJE KAN INNTREFFE. VI OG VÅRE TILKNYTTE SELSKAP, FORHANDLARAR, DISTRIBUTØRAR OG LEVERANDØRAR GIR INGEN AVTALEFESTA AVGRENSA RETTAR ELLER VILKÅR. DU HAR ALLE UFRÅVIKELEGE AVGRENSA RETTAR SOM ER ADEKVATE IFØLGJE LOVGIVINGA, MEN VI GIR INGEN ANDRE AVGRENSA RETTAR. VI SER BORT FRÅ INDIREKTE UFRÅVIKELEGE AVGRENSA RETTAR, INKLUDERT AVGRENSA RETTAR OM AT DET VI LEVERER, ER EIGNA FOR SAL ELLER EIT BESTEMT FØREMÅL, AVGRENSA RETTAR OM RIMELEG INNSATS OG FRÅVÆR AV KRENKING AV RETTAR I DEN GRAD DET BLIR TILLATE AV GJELDANDE LOV.

Fullstendig tekst
Avgrensing av ansvarAvgrensing av ansvar12_limitationOfLiability
Samandrag

12. Avgrensing av ansvar.

 • a. Microsoft skal ikkje vere ansvarleg for Innhaldet eller materialet ditt eller materiale frå tredjepartar, inkludert koplingar til tredjepartar sine nettstader, og aktivitetar leverte av brukarar. Slikt innhald og slike aktivitetar kan ikkje tilskrivast Microsoft, og dei representerer heller ikkje Microsoft sine meiningar.
 • b. Microsoft skal berre ha erstatningsansvar dersom vesentlege plikter etter Avtalen har blitt brotne, eller dersom lover og reglar krev det.
 • c. Microsoft, agentar som opptrer på Microsoft sine vegner, og/eller juridiske representantar skal ikkje ha ansvar for indirekte skade, inkludert økonomisk tap, for eksempel tapt forteneste, med mindre Microsoft, agentar som opptrer på Microsoft sine vegner, og/eller juridiske representantar har minst handla med grov aktløyse eller forsettleg.
 • d. Ikkje noko lovbestemt objektivt ansvar som Microsoft har, inkludert lovbestemt ansvar for brot på avgrensa rettar, skal bli påverka av ansvarsavgrensinga. Det same skal gjelde for ansvaret til Microsoft, agentar som opptrer på vegner av Microsoft, og/eller juridiske representantar ved svindel eller aktløyse som fører til personskade eller dødsfall.
 • e. Microsoft er ikkje ansvarleg for at pliktene i desse Vilkåra ikkje blir utførte, eller at dei blir utførte for seint, i den grad unnlatinga eller forseinkinga kjem av forhold utanfor Microsoft sin rimelege kontroll (for eksempel arbeidstvistar, force majeure, krig eller terrorisme, skade utført med vonde hensikter, ulykker eller etterleving av eventuelle gjeldande lover eller offentlege pålegg). Microsoft vil gjere alt for å minimalisere følgjene av alle slike hendingar og utføre pliktene som ikkje er påverka.
Fullstendig tekst
Tenestespesifikke vilkårTenestespesifikke vilkår13_service-SpecificTerms
Samandrag

13. Tenestespesifikke vilkår. Vilkåra før og etter punkt 13 gjeld generelt for alle Tenester. Dette punktet inneheld tenestespesifikke vilkår som kjem i tillegg til dei generelle vilkåra. Desse tenestespesifikke vilkåra skal gjelde ved eventuell motstrid med generelle vilkår.

Fullstendig tekst
XboxXbox13a_XboxLive
Samandrag
 • a. Xbox.
  • i. Personleg ikkje-kommersiell bruk. Xbox-nettenesta, spel (inkludert Mojang-spel) frå Xbox Game Studios (https://www.xbox.com/xbox-game-studios), program, abonnement (t.d. Xbox Game Pass for PC, Xbox Game Pass for Console, Xbox Game Pass Ultimate), tenester (t.d., Xbox Live) og innhald som blir levert av Microsoft (samla "Xbox-tenestene") er berre for personleg og ikkje-kommersiell bruk.
  • ii. Xbox-tenester. Når du registrerer deg for Xbox-tenester, vil opplysningar om spelinga, aktivitetane og bruken din av spel og Xbox-tenester bli registrerte og delte med aktuelle tredjeparts spelutviklarar for at Microsoft og tredjeparts spelutviklarar skal kunne drive spela sine og levere Xbox-tenestene. Dersom du vel å kople kontoen for Microsoft Xbox-tenester med kontoen på ei ikkje-Microsoft-teneste, eller å logge på Xbox-tenestekontoen for å få tilgang til ei ikkje-Microsoft-teneste (f.eks. ein ikkje-Microsoft-spelutgivar av Tredjepartsappar og -tenester), godtek du at (a) Microsoft kan utlevere avgrensa kontoopplysningar (mellom anna gamertag, poengsummar, spelelogg og vennelister) med slike ikkje-Microsoft-partar slik det er oppgitt i Personvernerklæringa for Microsoft, og (b) dersom Xbox-personverninnstillingane dine gir høve til det; at ikkje-Microsoft-parten også kan ha tilgang til Innhaldet Ditt i spelkommunikasjonen dersom du er logga på kontoen din med denne ikkje-Microsoft-parten. Dersom Xbox-personverninnstillingane dine gir høve til det, kan Microsoft dessutan publisere namnet ditt, gamertagen din, spelarbiletet ditt, motto, avatarar og spel du har spelt, i kommunikasjonen til personar du har gitt løyve til.
  • iii. Innhaldet Ditt. Som ein del av oppbygginga av fellesskapet for Xbox-tenestene gir du Microsoft, tilknytte selskap og underlisenstakarar ein gratis og globalt gjeldande rett til å bruke, endre, reprodusere, distribuere, kringkaste, dele og vise Innhaldet Ditt eller namn, gamertagar, spelarbilde, motto eller avatarar du har lagt inn for Xbox-tenester, heilt eller delvis ved hjelp av ein kva som helst metode eller prosess på kva som helst materiale eller kundestøttesider.
  • iv. Speladministratorar. Nokre spel kan bruke speladministratorar, -ambassadørar og -vertar. Speladministratorar og -vertar er ikkje autoriserte talspersonar for Microsoft. Synspunkta deira reflekterer ikkje nødvendigvis Microsoft sine synspunkt.
  • v. Barn på Xbox. Dersom du er ein mindreårig som bruker Xbox-tenester, kan foreldre eller ei verje ha styringa over mange delar av kontoen din, og dei kan få rapportar om bruken din av Xbox-tenester.
  • vi. Spelvaluta eller virtuelle varer. Xbox-tenestene kan inkludere ein virtuell spelvaluta (for eksempel gull, myntar eller poeng) som kan kjøpast frå eller på vegner av Microsoft med verkelege pengar dersom du er i myndig alder i landet du bur i. Xbox-tenestene kan i tillegg inkludere virtuelle digitale gjenstandar eller varer som kan kjøpast av eller på vegner av Microsoft med verkelege pengar eller med spelvaluta. Spelvaluta og virtuelle varer kan aldri løysast inn i verkelege pengar, varer eller andre gjenstandar med pengeverdi hos Microsoft eller nokon andre partar. Med unntak av eit avgrensa, personleg, ikkje-overførbart og ikkje-omsetteleg løyve som kan trekkjast tilbake, til å bruke spelvaluta og virtuelle varer berre i Xbox-tenestene har du ingen rett eller eigarrett til slik spelvaluta eller til virtuelle varer knytte til éin eller fleire Xbox-spel eller -appar som blir viste eller har opphavet sitt i Xbox-tenestene, eller til nokon andre eigenskapar som er knytte til bruk av Xbox-tenestene, eller som er lagra i Xbox-tenestene. Microsoft kan endre tilbod knytt til spelvaluta eller virtuelle varer frå tid til anna.
  • vii. Programvareoppdateringar. For einingar som kan koplast til Xbox-tenester, kan vi kontrollere versjonen din av programvara for Xbox-konsollen eller Xbox-appen automatisk og laste ned programvareoppdateringar eller konfigurasjonsendringar for Xbox-konsollen eller Xbox-appen, inkludert slike som hindrar deg i å få tilgang til Xbox-tenestene, bruke uautoriserte Xbox-spel eller Xbox-appar eller bruke uautoriserte eksterne maskinvareeiningar med ein Xbox-konsoll.
  • viii. Utløp for gamertag. Du må logge på Xbox-tenester minst éin gong i løpet av ein periode på fem år. Elles kan du miste tilgangen til gamertagen som er knytt til kontoen din, og gamertagen kan bli tilgjengeleg for bruk for andre.
  • ix. Juksing og manipulering av programvare. For einingar som kan koplast til Xbox-tenester, kan vi kontrollere automatisk om det i eininga er uautorisert maskinvare eller programvare som gjer det mogeleg å jukse eller manipulere i strid med Reglane for god oppførsel eller desse Vilkåra, og vi kan laste ned programvareoppdateringar eller konfigurasjonsendringar for Xbox-appar, inkludert slike som hindrar deg i å få tilgang til Xbox-tenestene eller bruke uautorisert maskinvare eller programvare som gjer juksing eller manipulering mogeleg.
Fullstendig tekst
StoreStore13b_Store
Samandrag
 • b. Store. "Store" viser til ei Teneste som gjer at du kan søkje etter, laste ned, kjøpe og gi karakter til og vurdere program (ordet "program" omfattar spel) og anna digitalt innhald. Desse Vilkåra dekkjer bruk av bestemte Store-butikkar som Microsoft eller tilknytte selskap eig eller driv (mellom anna Office Store, Microsoft Store i Windows og Microsoft Store i Xbox). "Office Store" tyder ein butikk for Office-produkt og -appar for Office, Microsoft 365, SharePoint, Exchange, Access og Project (versjonar frå 2013 eller nyare) eller andre Office Store-merkte opplevingar. "Microsoft Store i Windows" tyder ei Store som Microsoft eller tilknytte selskap eig eller driv, for Windows-einingar som telefonar, PC-ar og nettbrett eller ei anna oppleving som er Microsoft Store-merkt og tilgjengeleg på Windows-einingar som telefonar, PC-ar eller nettbrett. "Microsoft Store i Xbox" tyder ei Store som Microsoft eller tilknytte selskap eig eller driv, og som blir gjort tilgjengeleg på Xbox-konsollar, eller ei anna oppleving som er Microsoft Store-merkt og gjort tilgjengeleg på ein Xbox-konsoll.
  • i. Lisensvilkår. Vi vil oppgi utgivar for alle program som er tilgjengelege i den relevante Store. Med mindre det følgjer separate lisensvilkår med programmet, skal Standard lisensvilkår for program ("SLP") ved slutten av desse Vilkåra utgjere ein avtale mellom deg og utgivaren av programmet som fastset lisensvilkåra som skal gjelde for program du lastar ned frå ein Store som Microsoft eller tilknytte selskap eig eller driv (med unntak av Office Store). For å gjere det klårt, dekkjer desse Vilkåra bruken av og tenestene som blir leverte via Microsoft-tenester. Punkt 5 i desse Vilkåra gjeld dessutan for alle Tredjepartsappar og -tenester som du skaffar deg gjennom ei Store. Program som blir lasta ned via Office Store, er ikkje underlagde SLP og har eigne lisensvilkår.
  • ii. Oppdateringar. Microsoft vil automatisk sjå etter og laste ned oppdateringar for programma dine, sjølv om du ikkje er logga på den relevante Store. Du kan endre Store- eller systeminnstillingane dersom du føretrekkjer ikkje å få automatiske oppdateringar av Store-program. Enkelte Office Store-program som heilt eller delvis er drifta på nettet, kan bli oppdaterte kva tid som helst av programutviklaren, og krev kanskje ikkje oppdateringsløyve frå deg.
  • iii. Karakterar og vurderingar. Dersom du sender inn ein karakter for eller vurdering av eit program eller ei anna Digital Vare til Store, kan du få e-post frå Microsoft med innhald frå utgivaren av programmet eller den Digitale Vara. All slik e-post kjem frå Microsoft. Vi deler ikkje e-postadressa di med utgivarar av program eller andre Digitale Varer du skaffar deg via Store.
  • iv. Tryggleiksåtvaring. For å førebyggje skader og ubehag eller unngå å overanstrenge auga bør du ta pausar frå spel eller andre program med jamne mellomrom, spesielt dersom du kjenner smerte eller utmatting som følgje av bruken. Ta ein pause dersom du føler ubehag. Ubehag kan omfatte kvalme, rørslesjuke, svimmelheit, manglande orienteringsevne, hovudverk, utmatting og auge som blir overanstrengde og tørre. Bruk av programma kan distrahere deg og skape hindringar i omgivnadane. Unngå fallrisiko, trapper, låg takhøgd og skjøre eller verdfulle gjenstandar som kan kome til skade. Ein svært liten prosentdel personar kan bli ramma av anfall dersom dei blir utsette for bestemde visuelle inntrykk, som for eksempel blinkande lys eller mønster, som kan vere ein del av nokre program. Sjølv personar som aldri har fått anfall tidlegare, kan, utan å vere diagnostiserte, lide av ein tilstand som gir anfall. Symptom på anfall kan vere svimmelheit, endringar av synsfeltet, trekningar eller skjelvingar, manglande orienteringsevne, forvirring, medvitstap eller krampe. Dersom du opplever nokon av desse symptoma, må du med ein gong slutte å bruke appen som utløyser symptoma. Dersom du har opplevd symptom på anfall tidlegare, må du rådføre deg med lege før du bruker appane. Foreldre bør overvake barna sin bruk av appane og vere merksame på eventuelle symptom.
Fullstendig tekst
Microsoft-familiefunksjonarMicrosoft-familiefunksjonar13c_MicrosoftFamily
Samandrag
 • c. Microsoft-familiefunksjonar. Foreldre og barn kan bruke Microsoft-familiefunksjonar, inkludert Microsoft Familietryggleik til å byggje tillit basert på ei felles forståing av oppførsel, nettstader, appar, spel, fysisk plassering og pengebruk. Foreldre kan opprette ein familie ved å gå til https://account.microsoft.com/family (eller følgje instruksjonane på Windows-eininga eller Xbox-konsollen) og invitere barn eller andre foreldre til å bli med. Det er mange funksjoner som er tilgjengelege for familiemedlemer. Du bør derfor sjå nøye gjennom informasjonen som blir oppgitt når du samtykker i å opprette eller bli med i ein familie, og når du kjøper Digitale Varer som familien skal ha tilgang til. Ved å opprette eller bli med i ein familie samtykker du i at du skal bruke familien i samsvar med føremålet, og ikkje på uautoriserte måtar for å få urettmessig tilgang til andre personar sine opplysningar.
Fullstendig tekst
GruppemeldingarGruppemeldingar13d_GroupMessaging
Samandrag
 • d. Gruppemeldingar. Ulike Microsoft-tenester gjer det mogeleg for deg å sende meldingar til andre via tale eller SMS ("meldingar") og/eller gjer at Microsoft og Microsoft-kontrollerte tilknytte selskap kan sende slike meldingar til deg og éin eller fleire brukarar på vegner av deg. NÅR DU INSTRUERER MICROSOFT OG MICROSOFT-KONTROLLERTE TILKNYTTE SELSKAP TIL Å SENDE SLIKE MELDINGAR TIL DEG ELLER ANDRE, STADFESTAR OG GARANTERER DU AT DU OG ALLE DU HAR INSTRUERT OSS TIL Å SENDE MELDINGAR TIL, SAMTYKKER I Å MOTTA SLIKE MELDINGAR OG ANDRE RELATERTE ADMINISTRATIVE TEKSTMELDINGAR FRÅ MICROSOFT AND MICROSOFT-KONTROLLERTE TILKNYTTE SELSKAP. "Administrative tekstmeldingar" er periodiske transaksjonsmeldingar frå ei bestemd Microsoft-teneste, inkludert, men ikkje avgrensa til, ei "velkomstmelding" eller instruksjonar om korleis du kan slutte å motta meldingar. Du eller gruppemedlemer som ikkje lenger ønskjer å motta slike meldingar, kan når som helst velje å ikkje ta imot fleire meldingar frå Microsoft eller Microsoft-kontrollerte tilknytte selskap, ved å følgje dei oppgitte instruksjonane. Dersom du ikkje lenger ønskjer å motta slike meldingar eller ta del i gruppa, samtykker du i å følgje instruksjonane som følgjer med programmet eller tenesta, når du vel bort meldingane/deltakinga. Dersom du har grunn til å tru at ein gruppemedlem ikkje lenger ønskjer å ta imot slike meldingar eller ta del i gruppa, samtykker du i å fjerne vedkomande frå gruppa. Du stadfestar og garanterer også at du og einkvar person du har instruert oss til å sende melding til, forstår at kvar gruppemedlem er ansvarleg for kostnadar for eventuelle meldingsgebyr som blir lagde på av vedkomande sin mobiloperatør, inkludert internasjonale meldingsgebyr som kan kome til når meldingar blir sende frå USA-baserte nummer.
Fullstendig tekst
Skype, Microsoft Teams og GroupMeSkype, Microsoft Teams og GroupMe13e_Skype
Samandrag
 • e. Skype, Microsoft Teams og GroupMe.
  • i. Naudtenester. Det er nokre viktige forskjellar mellom tradisjonelle mobil- eller fasttelefontenester og Skype, Microsoft Teams og GroupMe. Microsoft har ikkje plikt til å tilby tilgang til Naudtenester for Skype, Microsoft Teams og GroupMe (med unntak av Skype til telefon som skildra nedanfor) etter gjeldande lokale eller nasjonale reglar, forskrifter eller lover. Skype-programvare og -produkt er ikkje laga for å støtte eller overføre naudsamtalar til sjukehus, rettshandhevande institusjonar, medisinske tenester eller andre tenester som koplar brukarar til naudtenestepersonell eller svartenester for offentleg tryggleik ("Naudtenester"). Berre Skype til telefon-funksjonen på Skype kan støtte oppringing til Naudtenester, i eit svært avgrensa tal land og berre for eit avgrensa tal programvareversjonar og plattformar. Du finn opplysningar om tilgjengelegheit og korleis du konfigurerer denne funksjonen her: https://www.skype.com/go/emergency. Dersom Skype til telefon-naudsamtalen blir kopla til, må du oppgi opplysningar om fysisk plassering for at naudtenestene skal kunne svare deg. Microsoft kan ikkje garantere at nødsamtalar blir kopla til. Du kan finne ut meir om å oppringing av EU-naudnummeret 112 på www.skype.com/go/emergency.
  • ii. Endringar av betalte produkt for Skype. Dersom vi gjer endringar i betalte produkt for Skype som ikkje er gunstige for deg, får du varsel minst tretti dagar før endringane trer i kraft, og vi vil informere deg om retten til å avslutte bruken av det påverka produktet før endringane trer i kraft. Dersom du ikkje avsluttar bruken av produktet før endringane trer i kraft, samtykker du i endringane. Vi vil uttrykkjelig informere deg om dette i eit eventuelt varsel.
  • iii. API-ar eller kringkasting. Dersom du vil bruke Skype i samband med ei kringkasting, må du overhalde "TOS for kringkasting" på https://www.skype.com/go/legal.broadcast. Dersom du vil bruke eit programmeringsgrensesnitt ("API") som Microsoft viser eller gjer tilgjengeleg, må du oppfylle dei gjeldande lisensvilkåra, som du finn på www.skype.com/go/legal.
  • iv. Retningsliner for rimeleg bruk. Retningsliner for rimeleg bruk kan gjelde for bruken din av Skype-programvare og -produkt. Sjå gjennom desse retningslinene, som er laga for å gi vern mot svindel og feil bruk, og som kan setje grenser for type, tidslengd eller mengde for samtalar eller meldingar du kan utføre eller sende. Desse retningslinene er tekne med i desse Vilkåra ved referanse. Du finn retningslinene på https://www.skype.com/go/terms.fairusage.
  • v. Kart. Skype-programvare og -produkt inneheld funksjonar som gjer det mogeleg for deg å sende opplysningar til, eller plotte deg på eit kart ved hjelp av, ei kartteneste. Ved å bruke desse funksjonane samtykker du i desse Vilkåra og Google Maps-vilkåra på https://www.google.com/intl/en_ALL/help/terms_maps.html.
  • vi. Personleg/ikkje-kommersiell bruk. Bruken din av Skype-programvare og -produkt skal vere personleg og ikkje-kommersiell. Du har lov til å bruke Skype på arbeid i samband med forretningskommunikasjon.
  • vii. Skype-nummer / Skype To Go. Dersom Microsoft gir deg eit Skype-nummer eller Skype To Go-nummer, samtykker du i at du ikkje eig dette nummeret eller har rett til å behalde det for alltid. I enkelte land kan eit nummer bli gjort tilgjengeleg for deg av ein Microsoft-partner og ikkje av Microsoft, og du kan då vere nøydd til å inngå ein separat avtale med denne partnaren. Du finn meir informasjon om Skype-nummer på https://go.skype.com/home.skype-number.
  • viii. Skype Manager. Ein "Skype Manager-administratorkonto" blir oppretta og handsama av deg. Du fungerer som ein individuell administrator for ei Skype Manager-gruppe, ikkje som ei forretningseining. Du kan kople den individuelle Microsoft-kontoen din til ei Skype Manager-gruppe ("Tilkopla Konto"). Du kan utpeike fleire administratorar for Skype Manager, så sant dei samtykker i desse Vilkåra. Dersom du tildeler Skype-nummer til ein Tilkopla Konto, er du ansvarleg for å opptre i tråd med eventuelle krav knytte til staden der brukarane av dei Tilkopla Kontoane bur eller oppheld seg. Dersom du vel å fjerne koplinga mellom ein Tilkopla Konto og ei Skype Manager-gruppe, vil det ikkje vere mogeleg å gjenopprette tilordna abonnement, Skype-kreditt eller Skype-nummer, og Innhaldet Ditt eller materiale som er knytt til den fråkopla kontoen, vil ikkje lenger vere tilgjengeleg for deg. Du samtykker i å handsame alle personlege opplysningar for brukarar av Tilkopla Kontoar i samsvar med gjeldande personvernlover.
  • ix. Avgifter og refusjon for Skype. Betalbare avgifter for å ringje til telefonar utan abonnement består av eit tilkoplingsgebyr (éin gong per samtale) og ein minuttbasert sats, som oppgitt på www.skype.com/go/allrates. Alle avgifter blir trekte frå Skype-kredittsaldoen. Microsoft kan endre satsane for å ringje til telefonar og nummer med Premium-satsar som ikkje er knytte til eit abonnement. Dersom endringane er vesentlege og ugunstige for deg (f.eks. dersom vi aukar satsane), informerer vi deg per e-post eller på ein annan passande måte minst tretti (30) dagar før satsendringane trer i kraft. Etter tretti (30) dagar vil dei nye satsane gjelde for den neste samtalen din. Du finn dei gjeldande satsane på www.skype.com/go/allrates. Dersom du ikkje godtek dei nye satsane, må du ikkje ringje. Korte samtalar på under eitt minutt og små ørebeløp blir runda opp til nærmaste heile minutt og krone. Alle prisar for betalte produkt for Skype omfattar gjeldande avgifter, inkludert MVA, med mindre anna er oppgitt. MVA blir rekna ut frå den oppgitte faktureringsadressa. Du gir uttrykkeleg avkall på retten til å få MVA-godtgjersle frå Microsoft dersom MVA-beløpet som Skype betaler til skattemyndigheitene, av ein eller annen grunn er lågare enn MVA-beløpet som blir samla inn frå deg. Betalte produkt for Skype er ikkje tilgjengelege for kundar på Mount Athos, Kanariøyene, dei franske oversjøiske departementa, Åland, Kanaløyane, Helgoland, Büsingen-territoriet, Ceuta, Melilla, Livigno, Campione d'Italia og dei italienske delane av Luganosjøen. Dersom du har brukt betalte produkt for Skype, blir angreretten oppheva, og kjøpet ditt kan ikkje bli annullert eller refundert. Forbruk av Skype-kreditt, tildeling av Skype-nummer eller bruk av eit abonnement inneber "fullstendig levering" og/eller "bruk" av eit betalt produkt for Skype. Du samtykker uttrykkeleg i at Skype-nummer kan bli tildelt før angreretten er utgått, og at dei blir ikkje-refunderbare ved ei tildeling. Utanfor angreretten kan berre Skype-abonnement som ikkje er brukte eller utgåtte, refunderast i samsvar med desse Vilkåra. Angreretten og refusjonar gjeld ikkje for betalte Skype-produkt som er (i) kjøpte via ein tredjepart, (ii) betalte for i kontantar ved hjelp av ein betalingsmetode frå ein tredjepart (for eksempel lommebok for kontantbetalingar), (iii) ikkje direkte kjøpte på nettet frå Microsoft (f.eks. med kupongar eller førehandsbetalte kort) eller (iv) tildelte kontoen av ein tredjepart. Utan omsyn til det føregåande kan du etter gjeldande lover og reglar ha rett til å krevje tilbakebetaling av abonnementssaldoen dersom tek med deg Skype-nummeret til ein annan leverandør.
  • x. Skype-kreditt. Microsoft garanterer ikkje at du kan bruke Skype-kredittsaldoen til å kjøpe alle betalte Skype-produkt. Dersom du ikkje bruker Skype-kreditten i løpet av ein periode på 180 dagar, vil Microsoft gjere Skype-kreditten inaktiv. Du kan aktivere Skype-kreditten på nytt ved å følgje koplinga for ny aktivering på https://www.skype.com/go/store.reactivate.credit. Du kan aktivere funksjonen for automatisk påfylling når du kjøper Skype-kreditt, ved å merkje av i rett boks. Dersom funksjonen er aktivert, blir Skype-kredittsaldoen fylt opp med det same beløpet og ved hjelp av den valde betalingsmåten kvar einaste gong Skype-saldoen kjem under terskelen som blir sett av Skype frå tid til anna. Dersom du har kjøpt eit abonnement med ein anna betalingsmetode enn kredittkort, PayPal eller Moneybookers (Skrill), og du har aktivert automatisk påfylling, blir Skype-kredittsaldoen fylt opp med beløpet som er nødvendig for å betale for den neste abonnementsperioden. Du kan deaktivere automatisk påfylling når som helst ved å endre innstillingane i kontoportalen i Skype.
  • xi. Internasjonale Meldingsgebyr. GroupMe og Microsoft Teams bruker for tida USA-baserte nummer for kvar gruppe som blir oppretta. Alle tekstmeldingar som blir sende til eller mottekne frå eit GroupMe- eller Microsoft Teams-nummer, blir rekna som ei internasjonal tekstmelding som blir send til eller motteken frå USA. Kontakt leverandøren for å finne ut meir om gjeldande internasjonale satsar.
Fullstendig tekst
Bing og MSNBing og MSN13f_BingandMSN
Samandrag
 • f. Bing og MSN.
  • i. Bing- og MSN-materiale. Artiklar, tekst, bilete, kart, videoar, videospelarar og tredjepartsmateriale som er tilgjengeleg på Bing og MSN, mellom anna gjennom Microsoft sine robotar og program, er berre for ikkje-kommersiell og personleg bruk. Annan bruk, for eksempel nedlasting, kopiering eller vidaredistribusjon av slikt materiale eller bruk av slikt materiale eller produkt til å skape dine eigne produkt, er tillaten berre i den grad ho er godkjend av Microsoft eller innehavarane av rettane eller er tillate etter gjeldande lover og reglar om opphavsrett. Microsoft eller andre rettsinnehavarar held att alle rettar til materialet som ikkje er uttrykkeleg tildelte av Microsoft i samsvar med lisensvilkåra.
  • ii. Bing-kart. Du kan ikkje bruke fugleperspektivbilete over USA, Canada, Mexico, New Zealand, Australia eller Japan til statlege føremål utan eiga skriftleg godkjenning frå oss.
  • iii. Bing-stader. Når du legg inn Dataa dine eller Innhaldet ditt på Bing-stader, gir du Microsoft ein global, lisensavgiftsfri immateriell rett til å bruke, reprodusere, lagre, endre, innhente, marknadsføre, overføre, vise eller distribuere dette som ein del av ei teneste, og vidarelisensiere desse rettane til tredjepartar.
Fullstendig tekst
CortanaCortana13g_Cortana
Samandrag
 • g. Cortana.
  • i. Personleg ikkje-kommersiell bruk. Cortana er Microsoft si personlege assistentteneste. Funksjonar, tenester og innhald som Cortana leverer (samla "Cortana-tenester") er berre for personleg og ikkje-kommersiell bruk.
  • ii. Funksjonar og innhald. Cortana tilbyr ei rekkje funksjonar, og nokre av desse er tilpassa. Med Cortana-tenester kan du få tilgang til tenester, informasjon eller funksjonar frå andre Microsoft-tenester eller Tredjepartsappar og -tenester. Dei tenestespesifikke vilkåra i punkt 13 gjeld også for bruken din av Microsoft-tenester som du får tilgang til gjennom Cortana-tenester. Cortana gir deg informasjon berre for planleggingsføremål, og du bør bruke di eiga dømmekraft ved vurdering av denne informasjonen. Microsoft gir ingen garantier om at personleg tilpassa opplevingar som blir gitte av Cortana, skal vere pålitelege, tilgjengelege eller bli leverte til rett tid. Microsoft er ikkje ansvarleg dersom ein funksjon i Cortana forseinkar eller hindrar deg i å ta i mot, sjå gjennom eller sende kommunikasjon eller meldingar, eller i få tilgang til ei teneste.
  • iii. Tredjepartsappar og -tenester. I samband med levering av Cortana-tenester kan Cortana føreslå og hjelpe deg å samhandle med Tredjepartsappar og -tenester (utvidingar eller tilkopla tenester frå tredjepartar). Dersom du vel dette, kan Cortana utveksle opplysningar med Tredjepartsappar og -tenester, som postadresse og spørsmål og svar frå Tredjepartsappar og -tenester, for å hjelpe deg å få tilgang til tenester du ber om. Cortana kan gjere det mogeleg for deg å utføre kjøp gjennom Tredjepartsappar og -tenester med dei kontoinnstillingane som du har konfigurert direkte i slike Tredjepartsappar og -tenester. Du kan kople Cortana-tenesta di frå Tredjepartsappar og -tenester når som helst. Bruken din av Cortana-tenester til å kople til Tredjepartsappar og -tenester blir regulert av punkt 5 i desse Vilkåra. Utgivarar av Tredjepartsappar og -tenester kan endre eller avbryte funksjonalitet eller funksjonar i Tredjepartsappane og -tenestene sine eller integreringa med Cortana-tenester. Microsoft har korkje alminneleg ansvar eller erstatningsansvar for programvare eller fastvare som blir levert av produsentar.
  • iv. Cortana-aktiverte einingar. Cortana-aktiverte einingar er produkt eller einingar som kan opprette tilgang til Cortana-tenester eller til tenester som er kompatible med Cortana-tenester. Cortana-aktiverte einingar inkluderer tredjepartseiningar eller -produkt som Microsoft korkje eig, produserer eller utviklar. Microsoft har korkje alminneleg ansvar eller erstatningsansvar for slike tredjepartseiningar eller -produkt.
  • v. Programvareoppdateringar. Vi kan automatisk kontrollere om du har den versjonen av Cortana-tenesteprogramvara som er naudsynt for at vi skal kunne levere Tenestene, og laste ned programvareoppdateringar eller konfigurasjonsendringar, utan å ta betalt frå deg, eller vi kan krevje at alle produsentar av Cortana-aktiverte einingar held Cortana-tenesteprogramvara oppdatert.
Fullstendig tekst
Office-tenesterOffice-tenester13h_officeBasedServices
Samandrag
 • h. Office-tenester.
  • i. Microsoft 365 Home, Microsoft 365 Personal, Office Online, Sway, OneNote.com og eventuelle andre Microsoft 365-abonnementstenester eller Office-merkte tenester er for personleg og ikkje-kommersiell bruk, med mindre du har kommersielle bruksrettar ifølgje ein eigen avtale med Microsoft. Bruk av appar som Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneDrive, Access og Publisher i Microsoft 365 Family, Microsoft 365 Personal og eventuelle andre Microsoft 365-abonnementstenester blir regulert av tilleggslisensvilkår som du finn på https://aka.ms/useterms saman med desse Vilkåra.
  • ii. Outlook. Outlook omfattar bruk av Bing-kart. Alt innhald som blir levert gjennom Bing-kart, mellom anna geokodar, kan berre brukast i produktet som innhaldet blir levert gjennom. Bruken din av Bing-kart blir regulert av bruksvilkåra for Bing-kart for sluttbrukarar, som er tilgjengeleg på go.microsoft.com/?linkid=9710837, og av personvernerklæringa for Microsoft, som du finn på go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=248686.
Fullstendig tekst
Microsoft Health-tenesterMicrosoft Health-tenester13i_MicrosoftHealthServices
Samandrag
 • i. Microsoft Health-tenester.
  • i. Microsoft Band. Microsoft Band-einingar og -program er ikkje medisinsk utstyr og er berre meint for føremål knytte til trening og velvære. Dei er ikkje utforma eller meint for diagnostisering av sjukdom eller andre tilstandar og skal ikkje brukast til å kurere, avgrense, behandle eller førebyggje sjukdomar eller andre tilstandar. Microsoft er ikkje ansvarleg for avgjerder du tek basert på informasjon du får frå Microsoft Band.
  • ii. Helserobotar. Helserobotar, som kan omfatte handlingsplanar, innsikt, påminningar og andre funksjonar, er ikkje medisinsk utstyr og er berre meint for trening og velvære med eit opplegg som er utarbeidd av ein helsetenesteleverandør. Dei er ikkje utforma eller meinte som erstatning for profesjonelt medisinsk utstyr eller for diagnostisering, kurering, avgrensing, behandling eller førebygging av sjukdomar eller andre tilstandar. Du har sjølv alt ansvar for bruken din av helserobotar. Microsoft er ikkje ansvarleg for avgjerder du tek basert på informasjon du får frå helserobotar. Du bør alltid rådføre deg med lege dersom du har spørsmål om helse, kosthald, trening eller velvære, før du bruker helserobotar. Ikkje unngå eller vent med å oppsøkje profesjonell medisinsk hjelp eller rådgiving fordi du meiner du har funne nødvendig og tilstrekkeleg informasjon på eller via Tenestene. Som med all teknologi kan det av mange ulike årsaker, som straumbrot eller tap av nettilgang, vere tider då helserobotar ikkje fungerer slik dei er meinte.
Fullstendig tekst
Digitale varerDigitale varer13j_DigitalGoods
Samandrag
 • j. Digitale Varer. Gjennom Microsoft Groove, Microsoft Filmar og TV, Store, Xbox-tenester og andre relaterte og framtidige tenester kan Microsoft gjere det mogeleg for deg å få tilgang til, lytte til, sjå, spele av eller lese (det som er aktuelt) musikk, bilete, video, tekst, bøker, spel eller anna materiale ("Digitale Varer") som du kan ta i mot i digital form. Digitale Varer er berre for personleg ikkje-kommersiell underhaldningsbruk. Du samtykker i at du ikkje skal vidaredistribuere, kringkaste, framføre offentleg eller overføre eksemplar av dei Digitale Varene. Digitale Varer kan tilhøyre Microsoft eller tredjepartar. Du forstår og godtek at rettane som du har i høve Digitale Varer, blir avgrensa av desse Vilkåra, av opphavsrettslovgiving og av bruksreglane tilgjengelege på https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=723143. Du samtykker i at du ikkje vil gjere forsøk på å endre Digitale Varer som er skaffa via Tenestene, av kva som helst grunn, inkludert skjule eller endre eigarskapet for eller kjelda til dei Digitale Varene. Microsoft eller eigarane av dei Digitale Varene kan frå tid til anna fjerne Digitale Varer frå Tenestene utan varsel.
Fullstendig tekst
OneDriveOneDrive13k_OneDrive
Samandrag
 • k. OneDrive.
  • i. Lagringsplass. Dersom du har lagra meir innhald i OneDrive-kontoen enn mengda som er tilordna deg i samsvar med vilkåra for den gratis eller betalte abonnementstenesta for OneDrive, og du ikkje handlar i samsvar med melding frå Microsoft om å fjerne den overskytande mengda innhald eller gå over til eit nytt abonnement med meir lagringsplass innan 30 dagar etter at du har fått meldinga (eller innan ein eventuell lengre tidsfrist i meldinga), har vi rett til å avslutte kontoen din og slette eller deaktivere tilgangen til Innhaldet Ditt på OneDrive.
  • ii. Tenesteyting. Avhengig av faktorar som utstyret ditt, Internett-tilkopling og Microsoft sin innsats for å oppretthalde ytinga og integriteten til tenestene sine, kan det skje forseinkingar i samband med opplasting eller synkronisering av innhald på OneDrive.
  • iii. Utløpsvarsel. Vi gir deg minimum éin månads varsel før vi avsluttar OneDrive-kontoen din grunna inaktivitet i samsvar med punkt 4.a.ii. Dersom du er betalt OneDrive-abonnent, lukkar vi ikkje kontoen din grunna inaktivitet i periodar der du har betalt for OneDrive-bruken.
  • iv. Endringar i OneDrive-tenesta. Du vil motta eit varsel på minimum 30 dagar dersom endringar i gratis eller betalte OneDrive-tenester fører til at du mister tilgang til Innhaldet Ditt på OneDrive.
  • v. Betalte Abonnement. Dersom vi reduserer OneDrive-datalagringsmengda di eller avbryt OneDrive-tenesta, kan du avbryte det betalte OneDrive-abonnementet ditt, og du vil motta ein høveleg refusjon for abonnementet. Du vil få eit varsel på 30 dagar for slike endringar, og du må avbryte innan perioden som er oppgitt i varselet.
Fullstendig tekst
Microsoft RewardsMicrosoft Rewards13l_MicrosoftRewards
Samandrag
 • l. Microsoft Rewards.
  • i. Microsoft Rewards ("Programmet") gjer det mogeleg for deg å tene opp innløyselege poeng ved aktivitetar som kvalifiserte søk, erverv og andre tilbod frå Microsoft. Tilboda kan variere frå marknad til marknad. Eit søk vil seie ei handling der ein enkeltbrukar skriv inn tekst med føremål å innhente søkeresultat frå Bing til bruk i eigne undersøkingar. Søk omfattar ikkje spørringar lagde inn ved hjelp av ein robot, makro eller eit anna automatisert eller uheiderleg middel av nokon art ("Søk"). Eit erverv vil seie ein prosess der det blir kjøpt varer eller lasta ned og erverva lisens til digitalt innhald frå Microsoft, enten gratis eller mot vederlag ("Erverv"). Det blir ikkje gitt Rewards-poeng for alle kjøp frå Microsoft. Microsoft kan frå tid til annan tilby andre måtar å tene poeng på, men tilbod om opptening av poeng vil ikkje vere tilgjengelege utan tidsavgrensing. Du kan løyse inn opptente poeng mot Premiar på innløysingssida på https://aka.ms/redeemrewards ("Premiar"). Du finn meir informasjon i Rewards-delen på support.microsoft.com (https://support.microsoft.com) ("Vanlege spørsmål").
   • 1. Programkrav. Du må ha ein gyldig Microsoft-konto, og einingane må oppfylle minimumskrava til systemet (https://account.microsoft.com/rewards/). Programmet er opent for brukarar som er busette i marknadane som står oppførte under Vanlege spørsmål. Ein enkeltperson kan ikkje ha meir enn éin Program-konto, sjølv om enkeltpersonen har fleire e-postadresser. Eitt hushald kan maksimalt ha seks kontoar. Programmet er berre til personleg og ikkje-kommersiell bruk.
   • 2. Poeng. Du kan ikkje overføre poeng til andre, med unntak av høvet til å dele poeng med Microsoft-familien din (kan vere avgrensa) eller til å gi poeng til ein av dei ideelle organisasjonane som står oppført på innløysingssida. Poeng er ikkje personleg eigedom, og du kan ikkje veksle dei inn mot kontantar eller pengar. Du blir tildelt poeng som ledd i marknadsføring. Du kan ikkje kjøpe poeng. Microsoft kan avgrense mengda poeng eller Premiar per person, per hushald eller for ein gitt periode (til dømes ein dag) dersom du ikkje i strid med god tru blir skadelidande av dette. Du kan ikkje løyse inn meir enn 550 000 poeng per kalenderår i Programmet. Poeng som blir tente opp i Programmet, kan ikkje brukast i, og kan heller ikkje brukast i kombinasjon med, andre program som Microsoft eller tredjepartar tilbyr. Poeng som ikkje har blitt løyste inn, fell bort dersom det går 18 månader utan at du tener eller løyser inn poeng.
   • 3. Premiar. Du kan løyse inn poeng eller gi poeng til ein av dei oppførte ideelle organisasjonane ved å gå til innløysingssida (https://aka.ms/redeemrewards) eller ved å registrere deg for automatiske bidrag til ideelle organisasjonar gjennom eit givarprogram. Mengda av ein gitt Premie kan vere avgrensa. Slike Premiar blir delte ut så langt dei rekk, til dei som kjem først. Du kan bli beden om å gi ytterlegare opplysningar, som adresse og eit telefonnummer (ikkje eit IP-telefonnummer eller eit avgiftsfritt (grønt) nummer), og du kan dessutan bli beden om å skrive inn ein svindelførebyggande kode eller om å signere ytterlegare rettslege dokument for å løyse inn poeng mot Premiar. Når du har bestilt ein Premie, kan du ikkje avbestille eller returnere han og få attende poenga, med mindre det aktuelle produktet har mangel eller gjeldande lover og reglar krev det. Når du bestiller ein Premie som ikkje er på lager, eller som er utilgjengeleg av andre grunnar, kan vi tilby ein Premie med tilsvarande verdi eller refundere poenga. Microsoft kan oppdatere Premiane som blir tilbydde på innløysingssida, eller slutte å tilby visse Premiar. Det kan vere knytt alderskrav til visse Premiar. Alle slike krav vil gå fram av det aktuelle tilbodet. Du er ansvarleg for alle statlege og lokale avgifter og alle andre kostnader som er knytte til mottak og bruk av Premiar. Premiar vil bli sende med e-post til e-postadressa som knytt til Microsoft-kontoen din, så pass på å halde e-postadressa oppdatert. Premiar som ikkje kan leverast, vil ikkje bli sende på nytt og går derfor tapt. Premiar skal ikkje seljast vidare. Du finn meir informasjon om korleis du gir poeng automatisk til ideelle organisasjonar, på Gi med Bing – vanlege spørsmål (https://www.microsoft.com/rewards/give-mode-overview).
   • 4. Avslutting av deltakinga di i programmet. Dersom du ikkje lenger ønskjer å ta del i Microsoft Rewards-programmet, kan du følgje framgangsmåten på utmeldingssida (https://account.microsoft.com/rewards/optout?confirm=false). Dersom du melder deg ut, mister du med éin gong alle tilgjengelege poeng. Program-kontoen kan bli avslutta dersom du ikkje loggar på minst éin gong i løpet av ein periode på 18 månader. Microsoft held dessutan att retten til å avslutte Program-kontoen til brukarar som manipulerer, misbruker eller svindlar Programmet, eller som bryt desse vilkåra. I fall Programmet blir avslutta (av deg eller oss) eller innstilt, har du 90 dagar til å løyse inn poenga dine. Poenga vil elles gå tapt. På avsluttingstidspunktet går retten din til å bruke Programmet og tene opp poeng ut.
   • 5. Andre vilkår. Microsoft har rett til å diskvalifisere deg; deaktivere tilgangen din til Programmet eller til Rewards-kontoen din; og/eller halde tilbake poeng, Premiar og velgjerdsbidrag, dersom Microsoft trur du manipulerer eller misbruker nokon del av Programmet, dersom du av rettslege grunnar ikkje har høve til å ta i mot Premiar (til dømes på grunn av eksportlover), eller dersom du tek del i aktivitetar som bryt desse Vilkåra.
Fullstendig tekst
AzureAzure13m_Azure
Samandrag
 • m. Azure. Bruken din av Azure-tenesta blir regulert av vilkåra i den separate avtalen som gjaldt då du skaffa deg tenestene, og som du finn på nettsida med juridisk informasjon for Microsoft Azure på https://aka.ms/AA7z67v.
Fullstendig tekst
AnnaAnna14_15_16_17_miscellaneous
Samandrag

14. Anna. Dette punktet og punkta 1, 9 (for beløp som har kome til før desse Vilkåra går ut), 10, 11, 12, 16 pluss dei som inneheld vilkår som i samsvar med vilkåra dei inneheld, vil gjelde etter at dei går ut, skal halde fram med å gjelde etter at desse Vilkåra har gått ut eller har blitt sagde opp. Vi kan overdra, overføre eller på annan måte overlate rettane og pliktene våre ifølgje desse Vilkåra til andre, heilt eller delvis, så lenge det ikkje går ut over deg, når som helst og utan å varsle om det. Du kan ikkje overdra, overføre eller på tilsvarande måtar skilje deg med desse Vilkåra eller nokon av rettane til å bruke Tenestene. Dette er den fullstendige avtalen mellom deg og Microsoft som gjeld for din bruk av Tenestene. Avtalen har rang framfor alle tidlegare avtalar mellom deg og Microsoft om din bruk av Tenestene. Alle delar av desse Vilkåra gjeld i den grad gjeldande lov tillèt det. Dersom ein domstol eller valdgiftsinstans kjem fram til at vi ikkje kan handheve ein del av desse Vilkåra slik dei er formulerte, skal desse vilkåra erstattast av liknande vilkår, slik at dei kan handhevast under gjeldande lovgiving, men resten av Vilkåra vil ikkje bli endra. Desse Vilkåra er eine og aleine til din og vår fordel. Dei skal ikkje vere til fordel for andre personar, med unnatak av Microsoft sine etterfølgjarar og overdragingsmottakarar. Punktoverskrifter har berre eit referanseføremål.

15. Avkall på rettar for sluttbrukarar i føresegner om forbrukarvern. Dersom du er ei mikroverksemd, ei lita verksemd eller ein ideell organisasjon, samtykker du i å gi avkall på alle rettar som du elles ville ha hatt etter det europeiske direktivet om elektronisk kommunikasjon (direktiv 2018/1972) artikkel 102 paragraf 1, 3 og 5; artikkel 105 paragraf 1; og artikkel 107 paragraf 1 og 3.

16. Eksportlover. Du må rette deg etter alle nasjonale og internasjonale eksportlover og -reglar som gjeld for programvara og/eller Tenestene, som omfattar avgrensingar knytte til målstader, sluttbrukarar og sluttbruk. Du finn meir informasjon om geografiske avgrensingar på https://www.microsoft.com/exporting.

17. Atterhald av rettar – tilbakemeldingar. Med unntak av det som uttrykkeleg går fram av desse Vilkåra, gir ikkje Microsoft deg lisens eller nokon andre rettar i medhald av patent, bedriftskunnskap, opphavsrettar, forretningsløyndomar, varemerke eller andre immaterielle rettar som Microsoft eller ei tilknytt eining eig eller kontrollerer, mellom anna namn, kjenneteikn, logo eller tilsvarande. Dersom du gir Microsoft nokon idear, framlegg eller tilbakemeldingar, mellom anna idear om nye produkt, teknologiar, kampanjar, produktnamn, produkttilbakemeldingar og produktforbetringar ("Tilbakemelding"), så gir du Microsoft rett utan vederlag, lisensavgift eller andre plikter til å lage, få laga eller skape avleidde verk av, eller bruke, dele og gjere kommersiell bruk av Tilbakemeldinga på kva som helst måte og til kva som helst føremål. Du skal ikkje gi Tilbakemelding som er underlagd ein lisens som krev at Microsoft lisensierer programvara, teknologiane eller dokumentasjonen sin til tredjepartar fordi Microsoft har teke med Tilbakemeldinga di i dei.

Fullstendig tekst
MELDINGARMELDINGARNOTICES
Samandrag

Meldingar og framgangsmåtar for krav som gjeld krenking av immaterielle rettar. Microsoft respekterer dei immaterielle rettane til tredjepartar. Dersom du har krav knytte til krenking av immaterielle rettar, inkludert krenking av opphavsrett, tilrår vi at du sender meldingar om slike krav til Microsoft sin utnemnde agent. Dersom du vil sjå fleire opplysningar og kontaktinformasjon, kan du lese Melding og framgangsmåte for krav som gjeld krenking av opphavsrett (https://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.html).

Microsoft bruker framgangsmåtane som er skildra i Title 17, United States Code, Section 512, ved meldingar om krenking av opphavsrett. Når forholda tillèt det, kan Microsoft i tillegg deaktivere eller avslutte kontoar til brukarar av Microsoft-tenester som står bak gjenteken krenking.

Meldingar og framgangsmåtar ved spørsmål som gjeld immaterielle rettar i samband med annonsering. Slå opp i Retningsliner for immaterielle rettar (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=243207) dersom du lurer på noko som gjeld immaterielle rettar i samband med annonseringsnettverket vårt.

Erklæringar om opphavsrett og varemerke. Tenestene er opphavsrett © 2018 Microsoft Corporation og/eller Microsoft sine leverandørar, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA. Med einerett. Vilkåra omfattar Microsofts retningsliner for varemerker og merkenamn (https://www.microsoft.com/en-us/legal/intellectualproperty/trademarks/usage/general.aspx) (i oppdatert utgåve). Microsoft og namna, logoane og ikona til alle Microsoft-produkt, -programvare og -tenester kan vere uregistrerte eller registrerte varemerker som tilhøyrer Microsoft-konsernet i USA og/eller andre land. Nedanfor finn du ei ufullstendig liste over Microsofts registerte varemerker på https://www.microsoft.com/en-us/legal/intellectualproperty/trademarks/EN-US.aspx. Namna på eksisterande selskap og produkt kan vere varemerke for dei respektive eigarane. Alle rettar som ikkje uttrykkeleg er gitte i desse Vilkåra, blir haldne att. Noko programvare som blir brukt på bestemde tenarar for Microsoft-nettstader, er delvis basert på arbeidet til den uavhengige JPEG Group. Opphavsrett © 1991–1996 Thomas G. Lane. Med einerett. "gnuplot"-programvare som blir brukt i visse av Microsoft sine nettstadstenarar er opphavsrett © 1986‑1993 Thomas Williams, Colin Kelley. Med einerett.

Medisinsk melding. Microsoft gir ikkje medisinske eller helsemessige råd, stiller ikkje diagnosar og tilbyr ikkje behandling. Oppsøk legen din eller anna kvalifisert helsepersonell dersom du har spørsmål om helse, kosthald, trening eller velvære. Ikkje unngå eller vent med å oppsøkje profesjonell medisinsk hjelp eller rådgiving fordi du meiner du har funne nødvendig og tilstrekkeleg informasjon på eller via Tenestene.

Aksjenoteringar og indeksdata (medrekna indeksverdiar). Økonomiske opplysningar som blir gjort tilgjengelege gjennom Tenestene, er berre for ikkje-kommersiell bruk. Du kan ikkje bruke nokon av dei økonomiske opplysningane eller indikatorane frå tredjeparts lisensgivarar i samband med utferding, oppretting, støtte, omsetting eller marknadsføring av finansielle instrument eller investeringsprodukt (for eksempel derivat, strukturerte produkt, investeringsfond, valutafond eller investeringsporteføljar osv. der prisen, avkastninga og/eller ytinga til verktøyet eller investeringsproduktet er basert på, knytt til eller berekna på å spore nokon av dei økonomiske opplysningane) utan ein skriftleg avtale med den aktuelle tredjeparts lisensgivaren.

Finansmelding. Microsoft er ikkje ein meklar/aksjehandlar eller registrert investeringsrådgivar ifølgje den føderale verdipapirlovgivinga i USA eller andre jurisdiksjonar og gir ikkje råd til enkeltpersonar om investering i eller kjøp eller sal av verdipapir eller andre finansprodukt eller -tenester. Ingenting i Tenestene er eit tilbod eller tilråding om å kjøpe eller selje verdipapir av noko slag. Verken Microsoft eller Microsoft sine lisensgivarar av aksjekursar eller indeksdata gir tilslutnad til eller tilrår bestemde finansprodukt eller -tenester. Ikkje noko i Tenestene har til føremål å vere profesjonell rådgiving. Dette omfattar mellom anna investerings- og skatterådgiving.

Melding om videostandardane H.264/AVC, MPEG-4 og VC-1. Denne programvara kan innehalde videokomprimeringsteknologiane H.264/AVC, MPEG-4 og/eller VC-1, som kan vere lisensierte av MPEG LA, L.L.C. Denne teknologien er eit format for datakomprimering av videoinformasjon. For denne teknologien krev MPEG LA, L.L.C. dette varselet:

DETTE PRODUKTET BLIR LISENSIERT UNDER PATENTPORTEFØLJELISENSANE H.264/AVC, MPEG-4 VISUAL OG VC-1 FOR PERSONLEG OG IKKJE-KOMMERSIELL BRUK AV EIN FORBRUKAR FOR Å (A) KODE VIDEO I SAMSVAR MED STANDARDANE ("VIDEOSTANDARDAR") OG/ELLER (B) DEKODE H.264/AVC-, MPEG-4 VISUAL- OG VC-1-VIDEO SOM HAR BLITT KODA AV EIN FORBRUKAR SOM DEL AV EIN PERSONLEG OG IKKJE-KOMMERSIELL AKTIVITET, OG/ELLER SOM HAR BLITT SKAFFA FRÅ EIN VIDEOLEVERANDØR SOM HAR LISENS TIL Å LEVERE SLIK VIDEO. INGEN AV LISENSANE GJELD FOR NOKON ANDRE PRODUKT, UTAN OMSYN TIL OM SLIKE PRODUKT BLIR LEVERTE MED DENNE PROGRAMVARA I ÉI ENKELT VARE. DET BLIR IKKJE GITT LISENS, UTTRYKKELEG ELLER UNDERFORSTÅTT, FOR ANNAN BRUK. DU KAN FÅ MEIR INFORMASJON FRÅ MPEG LA, L.L.C. SJÅ NETTSTADEN FOR MPEG LA (https://www.mpegla.com).

Denne meldinga verken avgrensar eller hindrar at programvare som blir levert i samsvar med desse Vilkåra, blir brukt til normale, interne forretningsføremål som ikkje omfattar (i) vidaredistribusjon av programvara til tredjepartar eller (ii) oppretting av materiale med teknologi som er i samsvar med VIDEOSTANDARDANE, for distribusjon til tredjepartar.

Fullstendig tekst
STANDARD LISENSVILKÅR FOR PROGRAMSTANDARD LISENSVILKÅR FOR PROGRAMSTANDARDAPPLICATIONLICENSETERMS
Samandrag

STANDARD LISENSVILKÅR FOR PROGRAM
FOR PROGRAM SOM BLIR TILBYDDE I EØS

MICROSOFT STORE, MICROSOFT STORE I WINDOWS OG MICROSOFT STORE PÅ XBOX

Desse lisensvilkåra er ein avtale mellom deg og utgivaren av programmet. Les vilkåra nøye. Dei gjeld programvara som du har lasta ned frå Microsoft Store, Microsoft Store på Windows eller Microsoft Store på Xbox (som alle blir viste til som "Store" i desse lisensvilkåra), inkludert eventuelle oppdateringar eller tillegg for programmet, med mindre det følgjer separate vilkår med programmet: i så fall skal desse separate vilkåra gjelde.

DERSOM DU IKKJE GODTEK DESSE VILKÅRA, HAR DU INGEN RETT TIL PROGRAMMET OG DU MÅ IKKJE LASTE DET NED ELLER BRUKE DET.

Utgivaren av programmet vil seie den eininga som lisensierer programmet til deg, slik det går fram i Store.

Dersom du rettar deg etter desse lisensvilkåra, har du rettane som er skildra nedanfor.

 • 1. INSTALLASJONS- OG BRUKSRETTAR. Du kan installere og bruke programmet på Windows-einingar eller Xbox-konsollar som skildra i Microsofts Reglar for bruk (https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=723143). Microsoft held att retten til å endre Microsofts Reglar for bruk kva tid som helst (https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=723143).
 • 2. INTERNETT-BASERTE TENESTER.
  • a. Samtykke for Internett-baserte eller trådlause tenester. Dersom programmet koplar seg til datamaskinsystem over Internett, til dømes via eit trådlaust nettverk, utgjer bruken din av programmet eit samtykke til at standardopplysningar om eininga (mellom anna tekniske opplysningar om eininga, systemet, programvara og eksterne einingar) kan overførast i samband med Internett-baserte eller trådlause tenester. Dersom det blir lagt fram andre vilkår for bruk av tenestene når tilgangen til dei går via programmet, skal også desse vilkåra gjelde.
  • b. Misbruk av Internett-baserte tenester. Du har ikkje rett til å bruke ei Internett-basert teneste på ein måte som medvite kan skade ho eller påverke andre sin bruk av ho eller det trådlause nettverket. Du kan ikkje bruke tenesta til å prøve å oppnå urettmessig tilgang til eventuelle tenester, data, kontoar eller nettverk
 • 3. OMFANGET AV LISENSEN. Programmet blir lisensiert. Det blir ikkje selt. Denne avtalen gir deg berre nokon rettar til å bruke programmet. Dersom Microsoft avsluttar høvet til å bruke programma på einingane dine i samsvar med avtalen din med Microsoft, skal alle tilknytte lisensrettar ta slutt. Utgivaren av programmet held att alle andre rettar. Med mindre gjeldande lov gir deg fleire rettar, trass i denne avgrensinga, har du berre rett til å bruke programmet slik det uttrykkeleg er tillate ifølgje denne avtalen. Du må overhalde eventuelle tekniske avgrensingar i programmet, som berre tillèt at du bruker det på bestemde måtar. Du har ikkje rett til å:
  • a. omgå dei tekniske avgrensingane i programmet
  • b. foreta omvend utvikling av, dekompilere eller demontere programmet, med mindre og berre i den grad gjeldande opphavsrettslovgiving for dataprogram uttrykkeleg gir høve til det
  • c. lage fleire eksemplar av programmet enn det som er oppgitt i denne avtalen eller tillate ifølgje gjeldande lov, trass i denne avgrensinga
  • d. publisere eller på annan måte gjere programmet tilgjengeleg slik at andre kan kopiere det
  • e. leige, lease eller låne bort programmet
  • f. overføre programmet eller denne avtalen til tredjepartar
 • 4. DOKUMENTASJON. Dersom Programmet blir levert med dokumentasjon, kan du kopiere og bruke dokumentasjonen til personlege referanseføremål.
 • 5. RESTRIKSJONAR FOR TEKNOLOGI OG EKSPORT. Programmet kan vere underlagt amerikansk eller internasjonal teknologikontroll eller amerikanske eller internasjonale eksportlover og -reglar. Du må overhalde alle nasjonale og internasjonale eksportlover og -reglar som gjeld for teknologien som blir brukt eller støtta av programmet. Desse lovene omfattar avgrensingar knytte til målstader, sluttbrukarar og sluttbruk. Du finn meir informasjon om Microsoft sine merkevareprodukt på Microsoft-nettstaden for eksport (https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=868967).
 • 6. BRUKARSTØTTE. Kontakt utgivaren av programmet for å finne ut om brukarstøtte er tilgjengeleg. Microsoft, maskinvareprodusenten og operatøren for det trådlause nettet (med mindre ein av dei er utgivaren av programmet) har ikkje ansvar for å gi brukarstøtte for programmet.
 • 7. DEN FULLSTENDIGE AVTALEN. Denne avtalen, eventuelle gjeldande personvernpolicyar, eventuelle tilleggsvilkår som følgjer med programmet, og vilkåra for tillegg og oppdateringar utgjer heile lisensavtalen for programmet mellom deg og utgivaren av programmet.
 • 8. GJELDANDE LOV.
  • a. USA og Canada. Dersom du har kjøpt programmet i USA eller Canada, skal lovene i delstaten eller provinsen der du bur (eller dersom ei verksemd; staden der hovudkontoret ligg), styre tolkinga av desse vilkåra, påstandar om brot på dei og alle andre krav (inkludert krav i samband med forbrukarvern, brot på konkurransereglar og erstatning), utan omsyn til prinsipp i internasjonal privatrett.
  • b. Utanfor USA og Canada. Dersom du kjøpte programmet i eit anna land enn USA, gjeld den nasjonale lovgivinga i landet der du kjøpte det.
 • 9. RETTSVERKNAD. Denne avtalen skildrar bestemde rettar. Du kan ha andre rettar ifølgje gjeldande lov i delstaten din eller landet ditt. Denne avtalen endrar ikkje rettane dine i samsvar med gjeldande lov i delstaten din eller landet ditt dersom lovene i delstaten eller landet ikkje tillèt dette.
 • 10. FRÅSKRIVING AV AVGRENSA RETTAR. Programmet blir lisensiert "som det er", "med alle feil" og "slik det er tilgjengeleg". Utgivaren av programmet, på vegne av seg sjølv, Microsoft (dersom Microsoft ikkje er utgivaren av programmet), operatørar for trådlause nettverk som programmet blir levert via, og alle tilknytte selskap, leverandørar og agentar ("Dekte Partar"), gir ingen fleire avtalefesta avgrensa rettar, garantiar eller vilkår relaterte til programmet. Du har alle dei ufråvikelege avgrensa rettane som lover og reglar gir deg, men vi gir ingen andre avgrensa rettar. I den grad gjeldande lover og reglar gir høve til det, seier dei Dekte Partane frå seg alle underforståtte ufråvikelege garantiar, inkludert garantiar om at det dei leverer, er eigna for sal eller eit bestemt føremål, tryggleik, komfort og ikkje inneber krenking av andre sine rettar.
 • 11. AVGRENSING FOR RETTSMIDDEL OG SKADAR.
  • a. Utgivaren av programmet skal ikkje ha erstatningsansvar for brukarinnhald eller anna tredjepartsmateriale, inkludert koplingar til tredjepartsnettstader og aktivitetar som brukarar står bak. Slikt innhald og slike aktiviteter kan ikkje tilskrivast utgivaren av programmet, og dei representerer heller ikkje meiningane til utgivaren av programmet.
  • b. Utgivaren av programmet skal berre ha erstatningsansvar dersom vesentlege plikter etter desse lisensvilkåra har blitt brotne.
  • c. Utgivaren av programmet, agentar som opptrer på vegner av denne og/eller juridiske representantar skal ikkje ha ansvar for skadar som ikkje er føreseielege, atypisk skade og/eller økonomisk tap med omsyn til eventuell indirekte skade, inkludert tapt forteneste, med mindre utgivaren av programmet, agentar som opptrer på vegner av denne og/eller juridiske representantar har minst handla med grov aktløyse eller forsettleg.
  • d. Ikkje noko lovbestemt objektivt ansvar for utgivaren av programmet, mellom anna erstatningsansvar etter produktansvarslova og lovbestemt ansvar for mangelfull yting, skal bli påverka av ansvarsavgrensinga. Det same skal gjelde for erstatningsansvaret til utgivaren av programmet, til agentane som opptrer på vegner av han, og/eller til dei juridiske representantane hans ved svindel eller aktløyse som fører til personskade eller dødsfall.
  • e. Ingen andre avtalefesta og rettslege krav i tillegg til dei som blir dekte frå og med underpunkt (a) til og med underpunkt (e) i punkt 11, kan fremjast med utgangspunkt i desse programlisensvilkåra og/eller bruken av programmet eller tenestene som blir gjort tilgjengelege via programmet.
Fullstendig tekst
Dekte tenesterDekte tenesterserviceslist
Samandrag

Desse produkta, appane og tenestene blir dekte av Microsofts tenesteavtale, men dei er ikkje nødvendigvis tilgjengelege i marknaden din.

 • Account.microsoft.com
 • Bing Image and News (iOS)
 • Bing Ordbok
 • Bing Search APIs/SDKs
 • Bing Search-app
 • Bing Translator
 • Bing Webmaster
 • Bing-appar
 • Bing-kart
 • Bing-rabattar
 • Bing-sider
 • Bing.com
 • Bingplaces.com
 • Cortana skills by Microsoft
 • Cortana
 • Default Homepage and New Tab Page on Microsoft Edge
 • Dev Center App
 • Device Health-app
 • Dictate
 • education.minecraft.net
 • Face Swap
 • Feedback Intake Tool for Azure Maps (aka “Azure Maps Feedback”)
 • Forms.microsoft.com
 • forzamotorsport.net
 • Groove Music Pass
 • Groove
 • GroupMe
 • Kart-app
 • LineBack
 • Microsoft 365 Business Standard and Microsoft 365 Apps*
  • *Until a commercial domain is established for use of these services, at which time separate Microsoft commercial terms will govern instead.
 • Microsoft 365 Consumer
 • Microsoft 365 Family
 • Microsoft 365 Personal
 • Microsoft Academic
 • Microsoft Add-Ins for Skype
 • Microsoft Bots
 • Microsoft Educator Community
 • Microsoft Film og TV
 • Microsoft Health
 • Microsoft Launcher
 • Microsoft Math Solver
 • Microsoft Pay
 • Microsoft Pix
 • Microsoft Research Interactive Science
 • Microsoft Research Open Data
 • Microsoft Soundscape
 • Microsoft Start
 • Microsoft Søk i Bing
 • Microsoft Teams
 • Microsoft Translator
 • Microsoft Wallpaper
 • Microsoft XiaoIce
 • Microsoft-assistent for støtte og gjenoppretting for Office 365
 • Microsoft-familie
 • Microsoft-konto
 • Minecraft Realms Plus and Minecraft Realms
 • Minecraft-spel
 • Mixer
 • MSN Dial Up
 • MSN Explorer
 • MSN Helse og trening
 • MSN Mat og drikke
 • MSN Nyhende
 • MSN Premium
 • MSN Reise
 • MSN Sport
 • MSN Vêr
 • MSN Økonomi
 • MSN.com
 • Next Lock Screen
 • Office 365 Pro Plus optional connected experiences
 • Office for nettet (tidlegare kalla Office Online)
 • Office in Microsoft 365 Consumer
 • Office in Microsoft 365 Family
 • Office in Microsoft 365 Personal
 • Office Store
 • Office Sway
 • Office.com
 • OneDrive.com
 • OneDrive
 • OneNote.com
 • Outlook.com
 • Paint 3D
 • Presentation Translator
 • Rinna
 • rise4fun
 • Seeing AI
 • Send
 • Skype in the Classroom
 • Skype Manager
 • Skype.com
 • Skype
 • Smartsøk
 • Snip Insights
 • Spel, appar og nettstader frå Xbox Game Studios
 • Spreadsheet Keyboard
 • Store
 • Sway.com
 • to-do.microsoft.com
 • Translator for Microsoft Edge
 • Translator Live
 • UrWeather
 • ux.microsoft.com
 • Video Breakdown
 • Visio Online
 • Web Translator
 • whiteboard.office.com
 • Windows Fotogalleri
 • Windows Live Mail
 • Windows Live Writer
 • Windows Movie Maker
 • Windows Store
 • Windows-spel, -appar og -nettstader som er publiserte av Microsoft
 • Xbox Game Pass
 • Xbox Live Gold
 • Xbox Live
 • Xbox Music
 • Xbox Store
Fullstendig tekst
Tilknytte kontraktspartar (i samband med betalte tenester under punkt 10(b))Tilknytte kontraktspartarAffiliateContractingEntities
Samandrag

Det finst på dette tidspunktet ingen tilknytte kontraktspartar. Microsoft Ireland Operations Limited er kontraktspart for deg.

Fullstendig tekst
1. april 20210