Windows

Windows 8.1 ଭାଷା ଇଣ୍ଟର୍‌ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍ (LIP)

ଭାଷା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ:
Windows 8.1 ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍ (LIP) Windows 8.1 ର ସର୍ବାଧିକ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡିକ ପାଇଁ ଏକ ଆଂଶିକ ଭାବରେ ସ୍ଥାନୀୟକୃତ ଉପଭୋକ୍ତା ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ.

ଲୋକପ୍ରିୟ ଡାଉନ୍‌ଲୋଡ୍‌ଗୁଡିକ

Loading your results, please wait...

ମୁକ୍ତ PC ଅଦ୍ୟତନଗୁଡିକ

  • ସୁରକ୍ଷା ପେଚ୍‌ଗୁଡିକ
  • ସଫ୍ଟଓ୍ୱେୟାର୍‌ ଅଦ୍ୟତନଗୁଡିକ
  • ସେବା ପ୍ୟାକଗୁଡିକ
  • ହାର୍ଡ୍‌‌ୱେର୍ ଡ୍ରାଇଭର୍‌ଗୁଡିକ