ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଯାନ୍ତୁ
ସାଇନ୍ ଇନ୍
Windows

Windows Vista ଭାଷା ଇଣ୍ଟର୍‌ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍

ଭାଷା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ:
Windows Vista ପାଇଁ Windows Vista ଭାଷା ଇଣ୍ଟର୍‌ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍ (LIP) Windowsର ସର୍ବାଧିକ ବ୍ୟବହୃତ କ୍ଷେତ୍ରର ଏକ ଆଂଶିକ ଅନୁବାଦ ହୋଇଥିବା ପାଠାନ୍ତର ପ୍ରଦାନ କରେ.

ଲୋକପ୍ରିୟ ଡାଉନ୍‌ଲୋଡ୍‌ଗୁଡିକ

Loading your results, please wait...

ମୁକ୍ତ PC ଅଦ୍ୟତନଗୁଡିକ

  • ସୁରକ୍ଷା ପେଚ୍‌ଗୁଡିକ
  • ସଫ୍ଟଓ୍ୱେୟାର୍‌ ଅଦ୍ୟତନଗୁଡିକ
  • ସେବା ପ୍ୟାକଗୁଡିକ
  • ହାର୍ଡ୍‌‌ୱେର୍ ଡ୍ରାଇଭର୍‌ଗୁଡିକ