₹ 109.00
₹ 109.00

ਵਰਣਨ

跳棋历史悠久,几百年来一直是人们最喜欢的棋盘游戏。游戏的画质高清精美且动画流畅。 游戏规则: 棋子只能在深色格中斜着走动。吃掉对方所有棋子,或使对方没有可以走动的棋子算赢。 走棋.如果棋子斜前方的格子中没有其他棋子,该棋子可以斜走一格至这个格子.普通棋子一次只能走一格.走子时只能朝前走。 吃子. 当己方的一只棋子在它所处的斜线上遇到对方的一只与它相邻的棋子时,如果对方的这只棋子后面是个空格,则己方的棋子必须跳过对方的这只棋子,至棋子后方的空格,同时吃掉对方的棋子。吃子时可以往回走。 能吃子必须吃。有棋子可吃时必须走吃子的棋子,不能走其它不吃子的棋子。 连跳。一只棋子在吃子的过程中,当它遇到对方另一只与它相邻的棋子,并且对方的这只棋子后面也是个空格,那么己方的这只棋子必须再次跳过第二只,第三只以及更多可被吃掉的棋子,最终占据到最后被吃掉的棋子后面的那个空格。 一吃必须到底。吃子时必须一吃到底,即一直走到不能再继续吃子的地方。如果有多条不同的吃子路线,则必须走那条能够吃最多的棋子的路线。 升变 如果己方棋子走到对方的底线,则这枚棋子升变为王棋。王棋可以往前走也可以往回走,并且每次走棋时可以走一条斜线上任意多个格子。即只要有对方的棋子处于王棋所在的斜线上,并且棋子后面有空格,王棋必须沿斜线跳过这枚棋子至棋子后面任意一格空格。能多吃必须多吃,一吃必须到底的规则同样适用于王棋。行棋或吃子后落到对方底线才能升变,连续吃子的过程中不能升变。

ਸਕਰੀਨਸ਼ੌਟ

ਲੋਕ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

Central software

ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ

08-12-20

ਲਗਭਗ ਆਕਾਰ

3.49 MB

ਉਮਰ ਰੇਟਿੰਗ

3 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ

ਰਣਨੀਤੀ

ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨੇਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਐਕਸੈਸ ਕਰੋ

ਸਥਾਪਨਾ

Microsoft ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਈਨ ਇਨ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਸ ਤੱਕ Windows 10 ਡਿਵਾਇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ।

ਸਮਰਥਿਤ ਭਾਸ਼ਾ

English (United States)

ਅਤਿਰਿਕਤ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਵਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਸਾਈਨ ਇਨ Microsoft ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਡ ਦਾ ਵਿਵਰਨ ਦੇਣ ਲਈ
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਤਕਰੇ ਲਈ ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਸਵੀਕਰਨ

ਇਸ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਸਾਰੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ