නිදහස්
නිදහස්
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Seamen are people who actually don't feel alive when they are on some ground. They love the blue wide landscape, enjoy the sound of the waves, the peaceful and minimal movements of the fish and other living creatures under the sea. Spending time in a small limited space means the hell to them. If you want to punish a seaman, get him off his boat,that is the terrible thing you can do for him. But, all those happy days filled with the smile of the nature, all the nuances of the blue in front of them... That is to say, this leaves people breathless and one will forget all the problems that we usually have. Usually sailors are men, but there are ladies too who fight for their rights in this joy and adventure. Like the one we have in today game. Her name is Cynthia. This lady arrives on the island where, according to a legend, there have been hidden huge number of precious pearls. Her task is to find all the pearls. The investigation can begin. You need to put yourself in this ladies shoes (no matter in what shape they are, just kidding) and help her find those little but precious pearls that every woman admires and dreams of having them.

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

juliept

නිකුතු දිනය

2018-11-25

ආසන්න වශයෙන් තරම

16.19 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)


මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට