නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews Related

විස්තරය

Start an exciting adventure with Tri Peaks Solitaire game (also known as TriTowers, Triple Peaks, Three Peaks or Pyramid Solitaire). Mystic Journey: Tri Peaks Solitaire is a captivating card solitaire game that combines in itself strategy, attention span and brain responsivity. The aim of the game is to gather all cards from the table by taking a card with a value that is one higher or one lower than the top card in your deck. There's always a walkthrough, you just need to find it! No time limits – relax and take your time. But, if you'd like to try and complete a lever gaining all three stars, play fast and make big combos! If you like to play card games, TriPeaks or a Classic solitaire – this game is definitely made for you. In case you never played a game like this before, give it a try! It will take you a few minutes to understand how this game works. Plenty of exciting levels; a variety of bonuses and boosters; unusual cards making the game even more interesting; outstanding graphics and wonderful music are waiting for you. This game is filled not only with aces, cowboys and jokers! You will set out in a captivating journey of a pilot girl, Mary, who ended up unconscious on a mystic island after the airplane crash. Mary is about to visit the dark corners of her mind in order to return to the living. Download the game right now and get: ♠ Simple but exciting game play ♠ Plenty of levels ♠ A great variety of bonuses and boosters ♠ Additional unusual cards ♠ Free regular updates with new levels

තිරදසුන්

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

FIVE-BN STUDIO

හිමිකම

FIVE-BN STUDIO Copyright © 2019

වැඩිදියුණුකරු

FIVE-BN STUDIO

නිකුතු දිනය

2017-02-15

ආසන්න වශයෙන් තරම

130.87 MB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 3 සහ ඉහළ සඳහා

ප්‍රවර්ගය

කාඩ්පත් සහ පුවරු

මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)
Deutsch (Deutschland)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Français (France)
Italiano (Italia)
Nederlands (Nederland)
Polski (Polska)
Português (Brasil)
Русский (Россия)
Українська (Україна)මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට