නිදහස්යෙදුම තුළ මිලදී ගැනීම් පිරිනමයි
+ යෙදුම් තුළ යෙදුම් මිලට ගැනීම
නිදහස්+
Overview පද්ධති අවශ්‍යතා Reviews

විස්තරය

"Warhammer 40K: Freeblade is the Space Marine Godzilla game I didn't know I wanted” - PocketTactics “Warhammer 40,000: Freeblade will let you destroy the future with mechs” - Polygon TAKE COMMAND OF A WARHAMMER 40,000 IMPERIAL KNIGHT IN THE MOST ACTION-PACKED AND VISUALLY STUNNING AWARD WINNING GAME When a young Imperial Knight sees their noble house destroyed by the twisted forces of Chaos, they join forces with the Dark Angels Space Marines chapter as a Freeblade. Experience an epic story in over 170 single player missions as you command your Freeblade on a journey of honour, redemption and vengeance. Test your skills and patrol the world of Tarnis to slay endless invaders. EXPLOSIVE ACTION Feel the power of an unstoppable war machine at your fingertips. Use cannons, missiles and thermal blasts to obliterate your foes and watch environments crumble to dust before you. SUPER HIGH DETAIL 3D GRAPHICS Witness the most visually stunning shooter available for your device. Experience the world, characters and creatures of Warhammer 40,000 like never before in stunning high detail using the latest graphical effects. EPIC MELEE COMBAT BATTLES Rip apart the enemies of the Imperium with a mighty Chainsword. Feel the weight of your Freeblade’s every swing as they execute mechanised horrors and gargantuan beasts with brutal, visceral strikes. FORGE, UPGRADE AND CUSTOMISE Design the look of your own Freeblade, forge and equip powerful weapons including the Avenger Gatling Cannon and Melta Gun to purge Ork scum and Chaos heretics alike. MULTIPLAYER MODE Climactic Knight vs. Knight battles! Destroy other player's Freeblades with your very own powerhouse!

තිරදසුන්

ජනතාව මෙයටද කැමතිය

මෙම අනුවාදය තුළ අළුත් දෑ මොනවාද

Update 5.6 brings with it the ancient 'Questoris knight Magaera', use this relentless behemoth to strike fear into the hearts of the Imperium's enemies!

අතිරේක තොරතුරු

ප්‍රසිද්ධ කරන ලද්දේ

Pixel Toys

හිමිකම

Warhammer 40,000: Freeblade © Copyright Games Workshop Limited 2017

නිකුතු දිනය

2017-03-14

ආසන්න වශයෙන් තරම

1.35 GB

වයස් ශ්‍රේණිගත කිරීම

වයස් 12 සහ ඉහළ සඳහා


මෙම යෙදුමට හැකියි

ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න
ඔබගේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයට ප්‍රවේශය ගන්න, සහ සේවාදායකය ලෙස ක්‍රියා කරවන්න.

ස්ථාපනය

ඔබගේ Microsoft ගිණුමට ඇතුල් වී සිටින අතරතුර මෙම යෙදුම ලබා ගන්න සහ ඔබෙග් Windows 10 උපාංග දහයක් දක්වා ගණනක් මත ස්ථාපනය කරන්න.

මෙම නිෂ්පාදනය ඔබගේ අභ්‍යන්තර දෘඪ තැටිය මත ස්ථාපනය කිරීමට අවශ්‍ය වේ.

ප්‍රවේශ්‍ය හැකියාව

මෙම ක්‍රීඩාව සෑම දෙනාටම එය භාවිතය ලෙහෙසි කරමින් ප්‍රවේශ්‍යතා අවශ්‍යතාවන් පරිපූර්ණ කරන බවට නිෂ්පාදන ප්‍රවර්ධකයා විශ්වාස කරයි.

සහය දක්වන භාෂා

English (United States)


අතිරේක නියමයන්

Warhammer 40,000: Freeblade රහස්‍යතා ප්‍රතිපත්තිය
ගනුදෙනු නියමයන්
Warhammer 40,000: Freeblade බලපත්‍ර නියමයන්
Warhammer 40,000: Freeblade © Copyright Games Workshop Limited 2017. Warhammer 40,000: Freeblade, the Warhammer 40,000: Freeblade logo, GW, Games Workshop, Space Marine, 40K, Warhammer, Warhammer 40,000, 40,000, the ‘Aquila’ Double-headed Eagle logo, and all associated logos, illustrations, images, names, creatures, races, vehicles, locations, weapons, characters, and the distinctive likeness thereof, are either ® or TM, and/or © Games Workshop Limited, variably registered around the world, and used under licence. Warhammer 40,000: Freeblade is a product of the GamesLab West Midlands programme, funded by the European Regional Development Fund, supported by the Government’s Regional Growth Fund, and led by Creative England. © Pixel Toys 2017. All other trademarks are property of their respective owners.

මෙම නිෂ්පාදනය වාර්තා කරන්න

ඇතුල් වන්න මෙම ක්‍රීඩාව ගැන Microsoft වෙත වාර්තා කිරීමට