MELAWANA YA THEKISO YA MICROSOFT

E tlhabolotswe ka Tlhakole 2017

O a amogelwa go Mabenkele a Microsoft a inthanete le a thekiso. "Lebenkele" le raya mafelo a rona a mo inthaneteng le a thekiso a a go letlang go batla, go leba, go reka, le go reita le go sekaseka dikuno le ditirelo go akaretsa didiriswa, dikhonsoule tsa metshameko, diteng tsa dijithale, ditiriso, metshameko, ditirelo, le tse dingwe. Melawana e ya Thekiso ("Melawana ya Thekiso") e akaretsa tiriso ya Microsoft Store, Office Store, Xbox Store, Windows Store, le ditirelo tse dingwe tsa Microsoft tse di lebisang go Melawana e ya Thekiso (ka kakaretso "Lebenkele"). Ka Lebenkele, Microsoft e fa phitlhelelo ya didiriswa tse di farologaneng, go akaretsa mafelo a taisololo, dirweboleta, didiriswa, le tshedimosetso ka ga dirweboleta, ditirelo le dithoto tse dingwe (ka kakaretso "Ditirelo" gammogo le Lebenkele, "Lebenkele"). Bontsi jwa dikuno, ditirelo le diteng tse di rekisiwang mo Lebenkeleng ke dikuno tsa ditlamo tse dingwe tse di rekisiwang ke ditheo tse dingwe tse e seng Microsoft. Ka go dirisa Lebenkele, kgotsa ka go reka dikuno le ditirelo mo Lebenkeleng, o amogela le go dumalana le Melawana e ya Thekiso, Polelwana ya Polokodiphiri ya Microsoft (bona karolo ya Polokodipiri le Tshireletso ya Tshedimosetso ya Sebele fa tlase), le melawana le maemo e e maleba, dipholisi kgotsa diitlamololo tse di fitlhelwang mo Lebenkeleng kgotsa tse go dirwang tshupetso ka tsone mo Melawaneng e ya Thekiso (ka kakaretso "Dipholisi tsa Lebenkele"). Re go rotloetsa go bala Dipholisi tsa Lebenkele ka kelotlhoko. O SE KA WA DIRISA LEBENKELE KGOTSA DITIRELO FA O SA DUMALANE LE DIPHOLISI TSA LEBENKELE.

Fa re na le Lebenkele la Microsoft la Thekiso mo nageng kgotsa kgaolo ya gaeno, le ka tswa le na le dipholisi tse di farologaneng kgotsa tsa tlaleletso. Microsoft e ka tlhabolola kgotsa ya tokafatsa dipholisi dingwe le dingwe ntle le kitsiso nako nngwe le nngwe.

Melawana e e Amanang le Tiriso ya Gago ya Lebenkele

1. Akhaonto ya Leloko. Fa Lebenkelele le tlhoka gore o bule akhaonto, o tshwanetse go wetsa tsamaiso ya kwadiso ka go re fa tshedimosetso ya ga jaana, e e feletseng le e e nepagetseng e e tlhokwang ke foromo ya kwadiso e e maleba. Gape go ka nna ga tlhokega gore o amogele tumalano ya tirelo kgotsa melawana ya tirelo e e kwa thoko e le boemo jwa go bula akhaonto. Tiriso ya gago ya akhaonto go fitlhelela Lebenkele le diteng tse o di rekileng mo Lebenkeleng e ikaegile ka melawana yotlhe e e laolang akhaonto ya Microsoft. Go bona tshedimosetso go ya pele, tsweetswee bona Tumalano ya Ditirelo tsa Microsoft. O ikarabelela go tshola tshedimosetso ya akhaonto ya gago le khunololamoraba e le khupamarama gape o ikarabelela tiro yotlhe e e diregang mo akhaontong ya gago.

2. Ga go na Tiriso e e Seng Kafa Molaong Kgotsa e e Thibelwang. Jaaka molawana wa tiriso ya gago ya Lebenkele le Ditirelo, o re tlhomamisetsa gore o ka se dirise Lebenkele ka boikaelelo bope jo bo seng kafa molaong kgotsa jo bo thibelwang ke Melawana e ya Thekiso, Dipholisi tsa Lebenkele, kgotsa melawana epe e mengwe e e dirang mo tirisong ya gago ya Lebenkele. O se ka wa dirisa Lebenkele ka mokgwa ope ope o o ka senyang, wa se kgontshe, wa imela, kgotsa wa kgoreletsa sefara ya Microsoft, kgotsa neteweke/dineteweke tse di golaganeng le sefara ya Microsoft, kgotsa wa kgoreletsa tiriso le go itumelela Lebenkele ga batho ba bangwe. O ka se leke go fitlhelela Lebenkele o sa letlelelwa, diakhaonto tse dingwe, dithulaganyo tsa khomphiutha kgotsa dineteweke tse di golaganeng le sefara ya Microsoft kgotsa Lebenkele ka tsela e e seng kafa molaong, ka go tsena ntle le tetla mo dikhomphiutheng, go batla dikhunololamoraba kgotsa ka ditsela tse dingwe. O ka se bone kgotsa wa leka go bona dimateriale kgotsa tshedimosetso ka tsela epe e nngwe e go sa dirwang ka boomo gore e nne teng mo Lebenkeleng. O se ka wa dirisa Lebenkele ka tsela e e tlolang ditshwanelo tsa ditlamo tse dingwe, go akaretsa go gobatsa motho kgotsa setheo ka boomo, go akaretsa Microsoft. O ka se anamise ka kgwebo, wa phasalatsa, wa ntshetsa laesense, kgotsa wa rekisa dikuno, tshedimosetso kgotsa ditirelo tse di bonweng kwa Lebenkeleng.

3. Dimateriale Tse o di Fang Microsoft Kgotsa Tse o di Tsenyang mo Lebenkeleng. Microsoft ga e tleleimi go nna mong wa dimatheriale tse o di fang Microsoft (go akaretsa pegelokarabo, direiting, ditshekatsheko le ditshitshinyo) kgotsa tse o di tsenyang, o di laisang, o di romelang kwa Lebenkeleng kgotsa ditirelo tse di amanang tsa Microsoft go sekasekwa ke ba bangwe (nngwe le nngwe ke "Thomelo" ka kakaretso ke "Dithomelo"). Le fa go le jalo, o fa Microsoft tshwanelo ya go ntshetsa ditlamo tse dingwe laesense e e se nang dikatso, e e sa kgaotseng, e e ka se gogelweng morago, ya lefatshe ka bophara, ya go dirisa, go fetola, go dira gape, go tlhama ditiro go tswa mo go tse di setseng di le teng, go fetolela, go tseleganya, go dira, go anamisa, le go bontsha Thomelo ya gago, go akaretsa leina la gago. Fa o phasalatsa Thomelo ya gago mo mafelong a Lebenkele mo e leng teng mo inthaneteng ntle le dithibelo, Thomelo ya gago e ka tlhaga mo ditshupong kgotsa mo dimaterialeng tse di bapatsang Lebenkele le/kgotsa ditlamo, ditirelo le diteng tse di rekisiwang mo Lebenkeleng. O tlhomamisa le go emela gore o na le (e bile o tla bo o na le) ditshwanelo tsotlhe tse di tlhokegang go dira Thomelo nngwe le nngwe e o e dirang le go fa Microsoft ditshwanelo tse.

Ga go na tuelo epe e e tla duelelwang tiriso ya Thomelo ya gago. Microsoft ga e tlamege go tsenya kgotsa go dirisa Thomelo epe e bile Microsoft e ka tlosa Thomelo nngwe le nngwe ka nako nngwe le nngwe go ya fela ka tsela e e bonang ka yone. Microsoft ga e rwale boikarabelo bope ka Dithomelo tsa gago kgotsa materiale o ba ba bangwe ba o tsenyang, ba o laisang, kgotsa ba o romelang ba dirisa Lebenkele.

Fa o reita kgotsa o sekaseka tiriso mo Lebenkeleng, o ka nna wa amogela imeile e e tswang go Microsoft e e nang le diteng tse di tswang go mophasalatsi wa tiriso.

4. Dikgokagano tsa Diwebosaete tsa Ditlamo tse Dingwe. Lebenkele le ka akaretsa dikgokagano tsa diwebosaete tsa ditlamo tse dingwe tse di go letlang go tswa mo Lebenkeleng. Disaete tse tse di gokagantsweng ga di laolwe ke Microsoft e bile Microsoft ga e ikarabelele diteng tsa saete epe e e gokagantsweng kgotsa kgokagano epe e e mo teng ga saete e e gokagantsweng. Microsoft e go tlamela ka dikgokagano tse fela go go direla dilo motlhofo, mme go akarediwa ga kgokagano epe ga go reye gore Microsoft e tshegetsa saete eo. Tiriso ya gago ya webosaete ya ditlamo tse dingwe e ka ikaega ka melao le maemo a setlamo seo se sengwe.

Melawana e e Amanang le Thekiso ya Dikuno LE DITIRELO go Wena

5. Go Nna Teng mo Mafelong. Dikuno tse di leng teng le ditirelo di ka farologana go ikaegile ka kgaolo ya gago kgotsa sediriswa. Mo godimo ga moo, go ka nna le ditekanyetso tsa gore re ka romela dikuno kae jaaka go tlhalosiwa mo dipholising tsa rona tsa go romela dilwana. Go wetsa theko ya gago, go ka nna ga tlhokega gore o nne le aterese e e mo tirisong ya go romelelwa tuelo le go romelelwa dilwana.

6. Badirisi Fela. O tshwanetse gore o bo o le modirisi go reka dikuno le ditirelo mo Lebenkeleng. Ba ba rekisang gape ga ba tshwanelege go reka.

7. Ditekanyetso tsa Diromelwantle. Dikuno le ditirelo tse di rekwang mo Lebenkeleng di ka ikaega ka melao le melawana ya taolo ya dithoto le diromelwantle. O dumela go tsamaisana le melao le melawana yotlhe e e maleba ya ditšhabatšhaba le ya setšhaba.

8. Tuelo. Ka go tlamela Microsoft ka mokgwa wa tuelo, o: (i) dumela gore o filwe tetla ya go dirisa mokgwa wa tuelo o o tlametseng ka one le gore tshedimosetso epe ya tuelo e o e tlamelang e boammaaruri e bile e nepagetse; (ii) fa Microsoft tetla ya go go duedisetsa dikuno dingwe le dingwe, ditirelo kgotsa diteng tse di leng teng tse di rekilweng go dirisiwa mokgwa ga gago wa tuelo; gape o (iii) fa Microsoft tetla ya go go duedisetsa tiriso nngwe le nngwe e e duelelwang ya Lebenkele e o tlhophang go e ikwadisetsa kgotsa go e dirisa. O dumela go tlhabolola akhaonto ya gago ka gangwe le tshedimosetso e nngwe, go akaretsa aterese ya gago ya imeile le dinomoro tsa karata ya sekoloto le matlha a go felelwa ke nako, gore re kgone go wetsa ditirisano tsa gago le go ikgolaganya le wena fa go tlhokega mabapi le ditirisano tsa gago. Re ka go duedisa (a) pele ga nako; (b) ka nako ya theko; (c) nako e khutshwane morago ga theko; kgotsa (d) mo go boaboelelang ga botokololo. Gape, re ka go duedisa go fitlha go tšhelete e o e letleletseng, mme re tla go itsise pele ga nako le go tsamaisana le melawana ya botokololo jwa gago ka phetogo mo tšheleteng e e tla duedisediwang botokololo jo bo boaboelelang. Re ka go duedisetsa dipaka tsa gago tse di fetileng tsa tuelo ka nako e e tshwanang re go duedisetsa ditšhelete tse di iseng di duedisiwe. Bona karolo ya Ntšhwafatso ya Itiriso fa tlase.

Fa o tsaya karolo mo pakeng ya tekeletso, o tshwanetse go khansela tirelo e kwa bokhutlong jwa paka ya tekeletso go tila go duedisiwa sešwa ntle le fa re go itsise ka tsela e sele. Fa o sa khansele tirelo e kwa bokhutlong jwa paka ya tekeletso, o re fa tetla ya go duedisetsa mokgwa wa gago wa tuelo kuno kgotsa tirelo.

9. Dituelo Tse di Boaboelelang. Fa o reka dikuno, ditirelo kgotsa diteng ka botokololo (ka sekai, beke le beke, kgwedi le kgwedi, dikgwedi dingwe le dingwe tse 3, kgotsa ngwaga le ngwaga (jaaka go le maleba)), o dumela gore o ntsha tetla ya tuelo e e boaboelelang, mme dituelo di tla duelwa Microsoft ka mokgwa o o o tlhophileng ka dipaka tse di boaboelelang tse di tlhophilweng ke wena, go fitlha botokololo bo khutlisiwa ke wena kgotsa ke Microsoft kgotsa go tsamaisana le melawana ya yone. Ka go ntsha tetla ya dituelo tse di boaboelelang, o fa Microsoft tetla ya go fetisa dituelo jaaka didebiti tsa eleketeroniki kgotsa go fetisiwa ga matlole, kgotsa jaaka electronic drafts go tswa mo akhaontong ya gago e o e tlhophileng (mo boemong jwa Netweke ya Eleketeroniki ya Ditirisano tsa Ditšhelete kgotsa dituelo tse di tshwanang), kgotsa jaaka dituediso tse di romelwang go akhaonto ya gago e o e tlhophileng (mo boemong jwa karata ya sekoloto kgotsa dituelo tse di tshwanang) (ka kakaretso, "Dituelo tsa Eleketeroniki"). Dituelo tsa botokololo ka kakaretso di duedisiwa pele ga nako ya paka ya botokololo jo bo maleba. Fa tuelo nngwe e busiwa e sa duelwa kgotsa fa karata ya sekoloto kgotsa tirisano e e tshwanang e ganwa, Microsoft kgotsa batlamedi ba yone ba tirelo ba sala ba na le tshwanelo ya go tsaya selwana sengwe le sengwe se se maleba se se busiwang, kgotsa dituelo tse dingwe jaaka go letlelelwa ke molao o o maleba.

10. Go Nna Teng ga Kuno le Bontsi le Ditekanyetso tsa Otara. Ditlhwatlhwa tsa dikuno le go nna teng ga tsone go ka fetoga ka nako nngwe le nngwe e bile e le ntle le kitsiso. Microsoft e ka baya tekanyetso mo bontsing jo bo ka rekiwang ka otara nngwe le nngwe, akhaonto nngwe le nngwe, karata ya sekoloto nngwe le nngwe, kgotsa lelapa lengwe le lengwe. Fa dikuno kgotsa ditirelo tse o di otarileng di seyo, re ka ikgolaganya le wena go go fa kuno e nngwe. Fa o sa tlhophe go reka kuno e nngwe, re tla khansela otara ya gago.

Microsoft e ka nna ya gana otara nngwe le nngwe nako nngwe le nngwe, ya go busetsa tšhelete e o e dueletseng otara, ka mabaka a a akaretsang, mme a a sa lekanyediwang go, fa o sa tsamaisana le maemo a a totobaditsweng ka nako ya otara, fa tuelo ya gago e sa kgone go fetisiwa, fa dikuno tse di otarilweng kgotsa ditirelo di seyo, kgotsa fa go na le diphoso tsa ditlhwatlhwa kgotsa tse dingwe. Fa go direga gore e nne diphoso tsa ditlhwatlhwa kgotsa tse dingwe, re sala re na le tshwanelo, go ya ka tsela e re bonang ka yone, go (a) khansela otara ya gago kgotsa theko kgotsa (b) ikgolaganya le wena gore o re fe ditaelo. Fa go direga gore go khanselwe, phitlhelelo ya gago ya diteng tse di amanang e tla se ke e kgontshiwe.

Re ka dira gore phitlhelelo ya diteng tse di amanang le akhaonto ya gago e se ka ya kgontshiwa ka lebaka lengwe le lengwe. Gape re ka nna ra tlosa kgotsa ra dira gore metshameko, ditiriso, diteng, kgotsa ditirelo mo sediriweng sa gago di se ka tsa kgontshiwa gore re sireletse Lebenkele kgotsa batho ba ba amegileng. Diteng dingwe le ditiriso di ka tswa di seyo ka dinako dingwe kgotsa di ka rekisiwa ka nako e e lekanyeditsweng. Go nna teng go ka amiwa ke kgaolo. Ka jalo, fa o fetolela akhaonto ya gago kgotsa sediriswa kwa kgaolong e nngwe, o ka nna wa se ka wa kgona go laisa diteng gape kgotsa ditiriso kgotsa go tshameka gape diteng tse di rileng tse o di rekileng; o ka nna wa tlhoka go reka gape diteng kgotsa ditiriso tse o di dueletseng kwa kgaolong e e fetileng. Ntle le go ya bokgakaleng jo bo tlhokwang ke molao o o maleba, ga re tlamege go tlamela taisololo gape kgotsa kemisetso ya diteng dipe kgotsa tiriso e o e rekang.

11. Ditlhabololo. Fa go le maleba, Microsoft e tla tlhola ditlhabololo ka itiriso le go di laisololela mo ditirisong tsa gago, le fa o sa tsena mo Lebenkeleng le le maleba. O ka fetola dithulaganyo tsa gago tsa Lebenkele kgotsa tsa tsamaiso fa o sa batle go amogela ditlhabololo tsa itiriso tsa ditiriso tsa Lebenkele. Le fa go le jalo, ditiriso tse di rileng tsa Office Store tse di tlhokometsweng ka botlalo kgotsa karolo ya tsone mo inthaneteng di ka tlhabololwa nako nngwe le nngwe ke motlhami wa tiriso mme a ka nna a se ka a tlhoka tetla ya gago go di tlhabolola.

12. Dilaesense tsa Dirweboleta le Ditshwanelo tsa Tiriso. O fiwa laesense ya dirweboleta le diteng tse dingwe tsa dijithale tse go dirilweng gore di nne teng ka Lebenkele, ga o di rekisediwe. Ditiriso tse di laisololwang ka tlhamalalo mo Lebenkeleng di ikaegile ka Melawana e e Tlwaelegileng ya Laesense ya Tiriso ("SALT") e e leng teng mo [https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=838610&clcid=0x0432], ntle le fa melawana ya laesense e e farologaneng e tlametswe le kopo. (Dikopo tse di laisololwang mo Lebenkeleng la Office Store ga di laolwe ke SALT mme di na le melawana ya laesense e e farologaneng.) Ditiriso, metshameko le diteng tse dingwe tsa dijithale tse di bnang ka Lebenkele di ikaegile ka melao ya tiriso e e mo https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=723143. O tlhaloganya le go dumela gore ditshwanelo tsa gago mabapi le dithoto tsa dijithale di lekanyeditswe go Melawana ya Thekiso, molao wa tetlokhopi le melao ya tiriso e go lebisitsweng mo go yone fa godimo. Dilaesense tsa dirweboleta tse di rekilweng kwa Lebenkeleng la Microsoft la Thekiso di ikaegile ka tumalano ya laesense e e tsamayang le dirweboleta, mme go tla bo go lebeletswe gore o dumalane le tumalano ya laesense fa o tsenya dirweboleta. Go dirwa gape kgotsa go anamisa gape dirweboleta kgotsa dithoto mo go sa tsamaisaneng le melawana e e maleba ya laesense, melao ya tiriso, le molao o o maleba go thibelwa ka tlhamalalo mme go ka felela ka dikotlhao tse di gagametseng tsa ditheo tsa puso le tsa bokebekwa. Batlodi ba molao ba ipaya mo kotsing ya go sekisiwa go ya bokgakaleng jo bogolo jo bo letlelelwang ke molao.

TSWEETSWEE IKGOLAGANYE LE LEBENKELE LA THEKISO LA MICROSOFT (JAAKA GO TLHALOSIWA MO KAROLONG YA DIKITSISO LE TLHAELETSANO FA TLASE) FA O BATLA KHOPI YA TUMALANO YA LAESENSE E E MALEBA YA DIRWEBOLETA TSE DI MO LEBOKOSONG, NTLE LE TUELO, PELE GA O BULA SEPHUTHELWANA SEPE SA DIRWEBOLETA.

MELAO E MENGWE LE MAEMO. Mo godimo ga dirweboleta le dikuno tse dingwe tse di ka laisololwang, o ka rekisediwa dikuno tse dingwe le ditirelo tse di leng teng tse di ka rekwang kgotsa tsa tekeletso mo Lebenkeleng go ikaegile ka ditumalano tse di kwa thoko tsa modirisi, melawana ya tirelo kgotsa melawana e mengwe le maemo. Fa o reka kgotsa o dirisa dikuno tseo, go ka nna ga tlhokega gore gape o amogele melawana eo jaaka boemo jwa go reka, go tsenya, kgotsa tiriso.

GO GO DIRELA DILO MOTLHOFO, MICROSOFT E KA DIRA GORE JAAKA KAROLO YA LEBENKELE LA YONE KGOTSA DITIRELO KGOTSA MO DIRWEBOLETENG TSA YONE KGOTSA DITHOTO, GO NNE LE DIDIRISWA TSE DI KA DIRISIWANG LE/KGOTSA GO LAISOLOLWA TSE E SENG KAROLO YA KUNO KGOTSA TIRELO E E REKISIWANG. GO YA BOKGAKALENG JO BO LETLELELWANG KE MOLAO O O MALEBA, MICROSOFT GA E DIRE DIKEMELO, DIWARANTI KGOTSA DITSHOLOFETSO MABAPI LE GO NEPAGALA GA DIPHELELO KGOTSA DIKUNO TSE DI TSWANG MO DIDIRISWENG TSEO.

Tsweetswee tlotla ditshwanelo tsa ditlhamo batho ba bangwe fa o dirisa didiriswa tse go dirilweng gore di nne teng ka Lebenkele, kgotsa mo dirweboleteng kgotsa dithoto.

13. Dikhoutu tsa Dirweboleta le Ditaisololo tsa Diteng. Dirweboleta tse di rileng le diteng di gorosiwa kwa go wena ka go dira gore go nne le kgokagano ya taisololo mo akhaontong ya gago ya Microsoft e e amanang le theko ya gago. Go ya serapa se se fa tlase, ka gale re boloka kgokagano ya taisololo le selotlolo sa dijithale se se amanang le yone sa ditheko tse di mo akhaontong ya gago ya Microsoft ka dingwaga tse 3 morago ga letlha la theko, mme ga re solofetse go di boloka ka lebaka lepe le le rileng la nako. Mo dikunong tsa botokololo tse di gorosiwang ka go tlamela ka kgokagano ya taisololo, melawana e e farologaneng le ditshwanelo tsa bobolokelo e ka dira, e o tla kgonang go e sekaseka le go dumalana le yone ka nako ya botokololo jwa gago.

O dumalana gore re ka khansela kgotsa ra fetola lenaneo la konokono la bobolokelo jwa dijiithale nako nngwe le nngwe. Gape o dumanala gore re ka emisa go tshegetsa dilotlolo tsa bobolokelo tsa kuno e le nngwe kgotsa go feta ka nako nngwe le nngwe le ka lebaka lengwe le lengwe, go akaretsa, sekao, kwa bokhutlong jwa tshegetso ya kgolo ya kuno, e morago ga yone o ka se tlhole o kgona go fitlhelela kgokagano ya taisoloo kgotsa selotlolo sa dijithale. Fa re khansela kgotsa re fetola lenaneo la rona ka mokgwa o e leng gore o ka se tlhole o kgona go fitlhelela kgokagano ya taisololo kgotsa selotlolo/dilotlolo tsa dijithale mo akhaontong ya gago, re tla go fa kitsiso ya bobotlana malatsi a le 90 pele ga nako re dirisa tshedimosetso ya kgolagano ya akhaonto e e amanang ya Microsoft.

14. Ditlhwatlhwa. Fa re na le Lebenkele la Microsoft la Thekiso mo nageng kgotsa kgaolo ya gaeno, ditlhwatlhwa, go tlhophiwa ga dikuno le dipapatso tse di rekisiwang di ka tswa di farologane le tse di mo Lebenkeleng la inthanete. Go ya bokgakaleng jo bo letlelwang ke molao o o maleba, Microsoft ga e tlhomamise gore tlhwatlhwa, kuno kgotsa papatso e e rekisiwang mo inthateng gape e tla nna teng kgotsa e tla tlotliwa kwa Lebenkeleng la Microsoft la Thekiso kgotsa phapaang ya seo e tla direga.

Lebenkele ga le na tlhomamiso ya go nyalanya ditlhwatlhwa. Re ka se nyalanye ditlhwatlhwa le tse di bapaditsweng ke barekisi ba bangwe tsa dilwana tse di tshwanang.

Re ka fa boitlhophelo jwa go otara dikuno dingwe pele ga nako pele ga letlha la go nna teng ga tsone. Go ithuta go ya pele ka dipholisi tsa rona tsa go otara pele ga nako, tsweetswee bona tsebe ya rona ya Diotara tsa pele ga Nako https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=834935&clcid=0x0432.

Ntle le fa go tlhalositswe ka tsela e sele, ditlhwatlhwa tse di bontshiwang mo Lebenkeleng ga di akaretse makgetho kgotsa ditefiso ("Makgetho") a a ka dirang mo thekong ya gago. Ditlhwatlhwa tse di bontshiwang mo Lebenkeleng gape ga di akaretse ditshenyegelo tsa kgoroso. Makgetho le ditshenyegelo tsa kgoroso (jaaka go le maleba) di tla tsenngwa mo tšheleteng ya theko ya gago le go tlhaga mo tsebeng ya tuelo. O ikarabelela o le esi go duela Makgetho a a ntseng jalo le ditshenyegelo.

Go ikaegile ka lefelo la gago, ditirisano dingwe di ka tlhoka phetolo ya tšhelete ya dinaga di sele kgotsa di tsamaisiwe mo nageng e sele. Banka ya gago e ka nna ya go lefisa dituelo tse dingwe tsa ditirelo tseo fa o dirisa karata ya sekoloto kgotsa ya debiti. Tsweetswee ikgolaganye le banka ya gago go bona dintlha.

15. Go Tlhopha Ntšhwafatso ya Itiriso. Fa e le gore dintšhwafatso tsa itiriso di a letlelelwa mo nageng, kgaolo, porofense/lefelo, kgotsa lefatshe, o ka tlhopha gore dikuno le ditirelo di intšhwafatse ka itiriso kwa bokhutlong jwa paka e e tlhomameng ya tirelo. Fa o tlhophile go ntšhwafatsa kuno ya gago kgotsa tirelo ka itiriso, re ka ntšhwafatsa kuno kgotsa tirelo ka itiriso kwa bokhutlong jwa paka ya ga jaana ya tirielo le go go lefisa se e neng e le tlhwatlhwa ya ntšhwafatso ya paka ya nako eo, ntle le fa o tlhophile go khansela kuno kgotsa tirelo jaaka go thalosiwa fa tlase. Re tla go duedisa mokgwa wa tuelo o o o tlhophileng go ntšhwafatsa, e ka tswa e ne e le mo faeleng ka letlha la ntšhwafatso kgotsa e tlametswe moragonyana. O ka khansela dikuno kgotsa ditirelo pele ga letlha la ntšhwafatso. O tshwanetse go khansela pele ga letlha la ntšhwafatso go tila go duedisediwa ntšhwafatso.

16. Pholisi ya go Busa. Re tla amogela go busiwa le go fetolwa ga dikuno tse di tshwanelegang malatsi a le 14 go simolola ka letlha la theko kgotsa taisololo, jaaka go le maleba. Busa kuno e e tshwanelegang e le mo boemong jwa e ntšhwa e le mo sephuthelwaneng sa yone sa ntlhantlha, gammogo le dikarolo, dibukana tsa ditaelo le ditokomane tse di neng di tsentswe la ntlhantlha. Pholisi e ya go Busa ga e ame ditshwanelo dipe tsa semolao tse di ka dirang mo thekong ya gago.

Dirweboleta tse di mo diphuthelwaneng le metshameko di tshwanetse go busiwa di santse di tswetswe sentle mme di tshwanetse go akaretsa mmedia yotlhe le dilotlolo tsa dikuno. E le karogo e e lekanyeditsweng, dirweboleta le diphuthelwana tsa metshameko tse di butsweng di ka busiwa mo pakeng ya go busa fa o sa dumalane le tumalano ya laesense, mme e le fela fa o sa dire dikhopi kgotsa go di dirisa.

Dilwana dingwe ga di tshwanelegele go busiwa; ntle le fa go tlametswe ka tsela e sele ke molao kgotsa thekiso ya kuno e e rileng, ditheko tsotlhe tsa mefuta e ya dikuno ke tsa makgaolakgang mme ga go busiwe tšhelete:

ditiriso tsa dijithale, metshameko, diteng tsa mo tirisong le botokololo, mmino, dibaesekopo, mananeo a thelebišene, le diteng tse di amanang;

dikarata tsa dimpho le tirelo/dikarata tsa botokololo (ka sekai, Skype, Xbox Live, Groove Music Pass);

dikuno tse di dirilweng tsa sebele kgotsa tse di tshwanedisitsweng;

dikuno tse e leng tsa diotara tse di kgethegileng, fa e se karolo ya dipapatso tsa Lebenkele;

dikuno tsa nkgwana ("RAM");

ditirelo tse di dirilweng kgotsa tse di dirisitsweng; le

dilwana tse di rekisediwang gore di fele kgotsa tse di tshwailweng ka letshwao le le jaaka "Sesolo sa Makgaolakgang" kgotsa "Di ka se Busiwe".

Fa o busa sengwe se se tshwanelegang, re tla go duela tšhelete yotlhe, re ntshitse fela ya thomelo ya ntlhantlha le ditefiso tsa teng (fa di le teng), mme o tla amogela tšhelete ya gago e e busitsweng mo e ka nnang mo malatsing a le 3-5 a tiro. Go busediwa tšhelete gongwe le gongwe go tla dirwa mo akhaontong e e tshwanang, go dirisiwa mokgwa o o tshwanang wa tuelo, o o dirisitsweng go tsenya otara (ntle le fa o tlhopha keretiti ya Lebenkele ya tšhelete e o e busediwang).

Go bona dintlha tse di feletseng tsa kafa o ka busang ka teng dikuno tse di tshwanelegang, bona tsebe ya rona ya Tse di Busiwang le go Busediwa Tšhelete https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=723276&clcid=0x0432.

Fa o nna mo Taiwan, tsweetswee ela tlhoko gore go ya ka Molao wa Tshireletso ya Badirisi wa Taiwan le melawana ya one e e maleba, ditheko tsotlhe tse di amanang le diteng tsa dijithale tse di tlamelwang ka mofuta o o sa tshwaregeng le/kgotsa ditirelo tsa mo inthaneteng ke tsa makgaolakgang e bile go ka se busiwe tšhelete fa diteng tse di ntseng jalo kgotsa tirelo e tlamelwa mo inthateneteng. O na le tshwanelo ya go tleleima nako ya tumalano e moreki a ka khanselang konteraka kgotsa go busediwa tšhelete.

17. Dituelo tse di tlang kwa go Wena. Fa re go kolota tuelo, o dumela go re fa tshedimosetso e re e tlhokang ka nako e bile e nepagetse gore re kgone go gorosa tuelo eo kwa go wena. O ikarabelela makgetho le ditefiso tse di ka nnang teng ka ntlha ya tuelo e e e yang kwa go wena. Go ya bokgakaleng jo bo letlelelwang ke molao o o maleba, gape o tshwanetse go tsamaisana le maemo a mangwe a re a bayang mo tshwanelong ya gago ya tuelo nngwe le nngwe. Fa o amogela tuelo ka phoso, re ka gogela tuelo eo morago kgotsa ra kopa gore busiwe. O dumalana go dirisana le rona mo maitekong a rona a go dira se. Gape re ka fokotsa tuelo e e yang kwa go wena ntle le kitsiso go baakanya tuelo e e feteletseng nngwe le nngwe e e fetileng.

18. Dikarata tsa Dimpho. Dikarata tsa Dimpho tse di rekilweng mo Lebenkeleng la Microsoft la Thekiso di laolwa ke Tumalano ya Dikarata tsa Dimpho e e mo https://www.microsoftstore.com/store/msusa/html/pbPage.Help_Retail_Stores#GiftCards.

Tshedimosetso ya dikarata tsa dimpho tsa Skype e teng mo tsebeng ya Skype ya Thuso (https://support.skype.com/en/faq/FA12197/what-is-a-skype-gift-card-and-where-can-i-buy-one).

Thekololo le tiriso ya dikarata tse dingwe tsa dimpho tsa Microsoft e laolwa ke Melawana le Maemo a Dikarata tsa Dimpho (https://commerce.microsoft.com/PaymentHub/Help/Show/toc_link_no_62).

19. Tirelo ya Badirisi. Tsweetswee etela tsebe ya rona ya Dithekiso le Tshegetso https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=824761&clcid=0x0432 go bona tshedimosetso go ya pele ka ga maitlhophelo a tirelo ya badirisi.

MELAWANA YA KAKARETSO

20. Go Fetola Melawana. Microsoft e ka fetola Melawana ya Thekiso ka nako nngwe le nngwe e bile e le ntle le gore o fiwe kitsiso. Melawana ya Thekiso e e patelediwang ka nako e o tsenyang otara ya gago ka yone e tla laola theko ya gago le go nna konteraka ya theko magareng ga rona. Pele ga theko ya gago e e latelang, Microsoft e ka tswa e fetotse Melawana ya Thekiso ntle le go go itsise. Tsweetswee sekaseka Melawana ya Thekiso nako le nako fa o etela Lebenkele. Re atlanegisa gore o boloke kgotsa o gatise khopi ya Melawana ya Thekiso gore e nne tshupetso ya mo isagong fa o reka.

21. Ditekanyetso tsa Dingwaga. Ditekanyetso tsa dingwaga di ka dira mo tirisong ya gago ya Lebenkele, go akaretsa ditheko.

22. Khupamarama le Tshireletso ya Tshedimosetso ya Sebele. Polokodiphiri ya gago e botlhokwa mo go rona. Re dirisa tshedimosetso e e rileng e re e kgobokanyang mo go wena go tsamaisa le go tlamela Lebenkele. Tsweetswee buisa Polelwana ya Polokodiphiri ya Microsoft ka gore e tlhalosa mefuta ya tshedimosetso e re e kgobokanyang go tswa go wena le mo didirisweng tsa gago ("Tshedimosetso") le kafa re dirisang Tshedimosetso ya gago ka teng. Polelwana ya Polokodiphiri gape e tlhalosa kafa Microsoft e dirisang ka teng diteng tsa gago, tse e leng tlhaeletsano ya gago le ba bangwe; dipapatso kgotsa pegelokarabo e e rometsweng ke wena go Microsoft ka Lebenkele; le difaele, dinepe, ditokumente, dilo tsa medumo, dijithale, le dibidio tse o di laisang, o di bolokang kgotsa o di abelanang mo didirisweng tsa gago kgotsa ka Lebenkele ("Diteng tsa Gago"). Ka go dirisa Lebenkele, o dumalana ka botlalo le kgobokanyo ya Microsoft, tiriso le go senola Diteng le Tshedimosetso ya Gago jaaka go tlhalosiwa mo Polelwaneng ya Polokodiphiri.

23. Pontsho ya Dikuno le Mebala. Microsoft e leka go bontsha mebala le ditshwantsho tsa dikuno ka nepagalo mme re ka se tlhomamise gore mmala o o o bonang mo sedirisweng sa gago kgotsa mo monithareng o tla tshwana tota le mmala wa kuno.

24. Diphoso mo Tlhagisong ya Lebenkele. Re dira ka natla go phasalatsa tshedimosetso ka tsela e e nepagetseng, go tlhabolola Lebenkele ka gale, le go baakanya diphoso fa di bonwa. Le fa go le jalo, diteng dingwe mo Lebenkeleng di ka tswa di sa nepagala kgotsa di fetilwe ke nako ka nako nngwe le nngwe. Re sala re na le tshwanelo ya go dira diphetogo mo Lebenkeleng ka nako nngwe le nngwe, go akaretsa ditlhwatlhwa tsa dikuno, ditotobatso, dilo tse di rekisiwang le go nna teng ga tsone.

25. Go Khutlisiwa ga Tiriso kgotsa Phitlhelelo. Microsoft e ka khutlisa akhaonto ya gago kgotsa tiriso ya gago ya Lebenkele ka nako nngwe le nngwe, go akaretsa, ntle le tekanyetso, fa o tlola melawana e ya Thekiso kgotsa Dipholisi tsa Lebenkele, kgotsa fa Lebenkele le sa tlhole le tsamaisiwa ke Microsoft. Ka go dirisa Lebenkele, o dumela go ikarabelela (go tsamaisana le melawana e) diotara dipe tse o di dirang kgotsa ditefiso tse o ka nnang le tsone pele ga khutliso e en ntseng jalo. Microsoft e ka fetola, ya se ka ya tsweledisa, kgotsa ka tsela nngwe ya emisa Lebenkele ka nako nngwe le nngwe, ka lebaka lengwe le lengwe, e bile e le ntle le gore o fiwe kitsiso.

26. Diwaranti le Tekanyetso ya Ditharabololo. GO YA BOKGAKALENG JO BO LETLELELWANG MO MOLAONG WA LEFELO LA GAGO, MICROSOFT LE BATLAMEDI BA YONE, BAANAMISI, BAREKISI GAPE, LE BATLAMEDI BA DITENG GA E DIRE DIWARANTI DIPE TSE DI UMAKIWANG KA TLHAMALALO KGOTSA TSE DI SA UMAKIWENG KA TLHAMALALO, DITLHOMAMISO, KGOTSA MAEMO, GO AKARETSA TSA GO SIAMELA KGWEBO, BOLENG JO BO KGOTSOFATSANG, GO SIAMELA TIRO E E RILENG, TIRO, SETLHOGO KGOTSA GO SA TLOLE MELAO. DIKUNO KGOTSA DITIRELO TSE DI REKISITSWENG KGOTSA TSE DI LENG TENG MO LEBENKELENG DI NA LE WARANTI, FELA MO DITUMALANONG TSA LAESENSE KGOTSA DIWARANTI TSA MODIRI TSE DI TSAMAISANANG LE TSONE. NTLE LE FA DI TLAMETSWE MO TUMALANONG YA LAESENSE E E TSAMAISANANG KGOTSA WARANTI YA MODIRI MME DI IKAEGILE KA DITSHWANELO TSA GAGO TSA SEMOLAO:

THEKO YA GAGO LE TIRISO KE TSA KOTSI YA GAGO;

RE TLAMELA DIKUNO LE DITIRELO "JAAKA DI NTSE," "KA DIPHOSO TSOTLHE," LE JAAKA "DI LE TENG";

O RWALA BOIKARABELO JWA KOTSI MABAPI LE BOLENG JWA TSONE LE TIRO; GAPE

O RWALA BOIKARABELO JWA DITSHENYEGELO TSOTLHE TSE DI TLHOKEGANG TSA TLHOKOMELO LE PAAKANYO.

MICROSOFT GA E TLHOMAMISE GO NEPAGALA KGOTSA GO NNA MO NAKONG GA TSHEDIMOSETSO E E LENG TENG MO LEBENKELENG KGOTSA MO DITIRELONG. O DUMELA GORE GA SE GORE DITSAMAISO TSA KHOMPHIUTHA LE TLHAELETSANO GA DI NA DIPHOSO MME KA DINAKO TSE DINGWE GA DI DIRE. GA RE NTSHE WARANTI YA GORE PHITLHELELO YA LEBENKELE KGOTSA DITIRELO DI KA SE KGORELEDIWE, DI TLA NNA MO NAKONG, DI BABALESEGILE, DI SE NA DIPHOSO, KGOTSA GORE DITENG DI KA SE LATLHEGE.

Fa, go sa kgathalesege Melawana e ya Thekiso, o na le lebaka la go busediwa ditshenyegelo tse di bakilweng ke kgotsa tse di AMANANG LE Lebenkele, Ditirelo, kuno nngwe kgotsa tirelo e e dirilweng, GO YA BOKGAKALENG JO BO LETLELELWANG KE MOLAO O O MALEBA, o dumela gore tharabololo ya gago e le yosi ke go busediwa ke Microsoft kgotsa batlamedi ba YONE, barekisi gape, baanamisi, le batlamedi ba diteng ditshenyegelo KA TLHAMALALO go fitlha go (1) tlhwatlhwa kgotsa tefiso ya kgwedi ya tirelo, botokololo, kgotsa tefiso e e tshwanang (e e sa akaretseng tlhwatlhwa ya theko ya dirwethata, dirweboleta, tshegetso, kgotsa diwaranti tse di atolositsweng) kgotsa (2) USD$100.00 fa go ne go se na tirelo, botokololo, kgotsa tefiso e e tshwanang).

O KA TSWA O NA LE DITSHWANELO TSE DI RILENG MO MOLAONG WA LEFELO LA GAGO. GA GO NA SEPE MO KONTERAKENG E SE MAIKAELELO A SONE E LENG GO AMA DITSHWANELO TSEO, FA DI DIRA.

Mo badirising ba ba nnang mo New Zealand, le ka nna le ditshwanelo tsa semolao mo molaong wa New Zealand wa Ditlhomamiso tsa Badirisi, mme ga go na sepe mo Melawaneng e ya Thekiso se maikaelelo a sone e leng go ama ditshwanelo tseo.

27. Tekanyetso ya Boikarabelo. GO YA BOKGAKALENG JO BO LETLELELWANG KE MOLAO O O MALEBA, O DUMELA GORE O KA SE BUSEDIWE DITSHENYEGELO KGOTSA DITATLHEGELO, GO AKARETSA TSE DI BAKILWENG, TSE DI KGETHEGILENG, TSE E SENG TSA KA TLHAMALALO, TSE DI DIREGANG GO SA LEBELELWA, KGOTSA TSA KOTLHALO, KGOTSA GO LATLHEGELWA KE DIPOELO. Ditekanyetso le dilo tse di sa akarediweng MO KAROLO 26 LE 27 di a dira le fa o nna le ditshenyegelo le fa re ne re itse kgotsa re ne re tshwanetse go itse ka kgonagalo ya ditshenyegelo. MAFATSHE MANGWE KGOTSA DIPOROFENSE/mafelo GA A LETLELELE GO SA AKAREDIWE KGOTWSA TEKANYETSO YA DITSHENYEGELO TSE DI DIREGANG GO SA LEBELELWA KGOTSA TSE DI BAKILWENG, KA JALO TEKANYETSO E E FA GODIMO KGOTSA GO SA AKAREDIWE GO KA NNA GA SE DIRE MO GO WENA.

Go ya bokgakaleng jo bogolo jo bo akarediwang ke molao o o maleba, ditekanyetso tse le dilo tse di sa akarediweng di dira mo DITLELEIMING TSOTLHE, MO MOLAONG MONGWE LE MONGWE WA SEMOLAO, o o amanang le Lebenkele, Ditirelo, melawana e ya thekiso, kgotsa mo kunong nngwe le nngwe e e rekisiwang, go akaretsa go latlhegelwa ke diteng, baerase epe KGOTSA DIRWEBOLETA TSA TSHENYO tse di amang tiriso ya gago ya Lebenkele kgotsa Ditirelo KGOTSA KUNO NNGWE LE NNGWE KGOTSA TIRELO E E REKWANG KWA LEBENKELENG; LE tiego kgotsa go palelwa ke go simolola kgotsa go wetsa diphetiso kgotsa ditirisano.

28. Go Tlhalosiwa ga Melawana e. Dikarolo tsotlhe tsa Melawana e ya Thekiso e ya Thekiso di dira go ya bokgakaleng jo bogolo jo bo letlelelwang ke molao o o maleba; o ka tswa o na le ditshwanelo tse dikgolwane mo lefelong la gago la bonno (kgotsa, fa e le kgwebo, lefelo la gago la konokono la kgwebo). Fa go tsewa tshwetso ya gore re ka se pateletse karolo ya Melawana ya Thekiso jaaka e kwadilwe, re ka emisetsa melawana eo ka melawana e e tshwanang le yone go ya bokgakaleng jo go kgonegang ka jone go e pateletsa go ya ka molao o o maleba, mme Melawana e mengwe yotlhe ya Thekiso e ka se fetoge. Melawana e ya Thekiso ke ya gago le gore o solegelwe molemo; ga se ya go solegela motho ope yo mongwe molemo, ntle le batlhatlhami ba Microsoft le batho ba ba filweng tetla. Melawana e mengwe e ka dira fa o reka dikuno kgotsa ditirelo mo diwebosaeteng tse dingwe tsa Microsoft.

29. Kabelo. Go ya bokgakaleng jo bo letlelelwang ke molao o o maleba, re ka abela, ra fetisa kgotsa ra latlha ditshwanelo tsa rona le maikarabelo mo Melawaneng e ya Thekiso, di feletse kgotsa karolo ya tsone, ka nako nngwe le nngwe ntle le go go itsise. O ka se abele Melawana e kgotsa wa fetisa ditshwanelo dipe mo Melawaneng e ya Thekiso.

30. Dikitsiso le Tlhaeletsano. Go bona dipotso tsa tshegetso ya badirisi, tsweetswee bona tsebe ya Dithekiso le Tshegetso mo Lebenkeleng. Ka dikganetsano, latela tsamaiso ya kitsiso mo karolong e.

31. Kgwebo e e Tsenang mo Konterakeng, Tlhopho ya Molao le Lefelo la go Rarabolola Dikganetsano.

a. North kgotsa South America kwa ntle ga United States le Canada. Fa o nna mo (kgotsa, fa e le kgwebo, lefelo la gago la konokono la kgwebo le le mo) North kgotsa South America kwa ntle ga United States le Canada, o tsena mo konterakeng le Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. Molao wa Washington State o laola go tlhalosiwa ga Melawana e ya Thekiso le ditleleimi tsa go tlolwa ga yone, go sa kgathalesege go thulana ga ditheo tsa molao. Melao ya naga yae re romelang Lebenkele le Ditirelo kwa go yone e laola ditleleimi tse dingwe tsotlhe (go akaretsa go sireletsa badirisi, kgaisano e e sa siamang, le ditleleimi tsa molato).

b. Botlhaba Gare kgotsa Aforika. Fa o nna mo (kgotsa, fa e le kgwebo, lefelo la gago la konokono la kgwebo le le mo) Botlhaba Gare kgotsa Aforika, o tsena mo konterakeng le Microsoft Ireland Operations Limited, The Atrium Building, Block B, Carmanhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Ireland. Melao ya Ireland e laola go tlhalosiwa ga Melawana e ya Thekiso le ditleleimi tsa go tlolwa ga yone, go sa kgathalesege go thulana ga ditheo tsa melao. Melao ya naga ya e re romelang Lebenkele le Ditirelo kwa go yone e laola ditleleimi tse dingwe tsotlhe (go akaretsa go sireletsa badirisi, kgaisano e e sa siamang, le ditleleimi tsa molato). Wena le rona re dumalana ka botlalo le taolo le lefelo la dikgotlatshekelo tsa Ireland ka dikganetsano tsotlhe tse di tsogang ka ntlha ya kgotsa tse di amanang le Melawana e ya Thekiso kgotsa le Lebenkele.

c. Asia kgotsa South Pacific, ntle le dinaga tse di umakilweng fa tlase. Fa o nna mo (kgotsa, fa e le kgwebo, lefelo la gago la konokono la kgwebo le le mo) Asia (ntle le China, Japane, the Republic of Korea kgotsa Taiwan), o tsena mo konterakeng le Microsoft Regional Sales Corporation, koporasi e e rulagantsweng mo melaong ya State of Nevada, U.S.A., e e nang le makala mo Singapore le Hong Kong, e lefelo la yone la konokono la kgwebo le leng kwa 438B Alexandra Road, #04-09/12, Block B, Alexandra Technopark, Singapore, 119968. Molao wa Washington State o laola go tlhalosiwa ga Melawana e le ditleleimi tsa go tlolwa ga yone, go sa kgathalesege go thulana ga ditheo tsa molao. Melao ya naga e re romelang Lebenkele kwa go yone e laola ditleleimi tse dingwe tsotlhe (go akaretsa go sireletsa badirisi, kgaisano e e sa siamang, le ditleleimi tsa molato). Kganetsano nngwe le nngwe e e tsogang ka ntlha ya Melawana e ya Thekiso kgotsa Lebenkele, go akaretsa potso nngwe le nngwe e e ka ga go nna teng, go nna mo tirisong, kgotsa go khutlisiwa ga yone, e tla romelwa le go rarabololwa kgabagare ka tsereganyo kwa Singapore go ya ka Melao ya Tsereganyo ya Lefelo la Ditšhabatšhaba la Tsereganyo la Singapore (SIAC), melawana e e tsewang e tsentswe ka tshupiso mo polelwaneng e. Lekgotla le tla nna le motsereganyi a le mongwe yo o tlhomilweng ke Poresidente wa SIAC Puo ya tsereganyo e tla nna Seesemane. Tshwetso ya motsereganyi e tla nna ya makgaolakgang, e e tlamang, le e e sa ganediweng, mme e ka dirisiwa e le motheo wa katlholo mo nageng nngwe le nngwe kgotsa kgaolo.

d. Japane. Fa o nna mo (kgotsa, fa e le kgwebo, lefelo la gago la konokono la kgwebo le le mo Japane, o tsena mo konterakeng le Microsoft Japan Co., Ltd (MSKK), Shinagawa Grand Central Tower, 2-16-3 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075. Melao ya Japane e laola Melawana e ya Thekiso le dikgang tse dingwe tse di tsogang kgotsa tse di amanang le yone kgotsa le Lebenkele.

e. Republic of Korea. Fa o nna mo (kgotsa, fa e le kgwebo, lefelo la gago la konokono la kgwebo le le mo) Republic of Korea, o tsena mo konterakeng le Microsoft Korea, Inc., 11th Floor, Tower A, K-Twin Tower, Jongro 1 gil 50, Jongro-gu, Seoul, Republic of Korea, 110-150. Melao ya Republic of Korea e laola Melawana e le dikgang tse dingwetse di tsogang kgotsa tse di amanang le yone kgotsa le Lebenkele.

f. Taiwan. Fa o nna mo (kgotsa, fa e le kgwebo, lefelo la gago la konokono la kgwebo le le mo Taiwan, o tsena mo konterakeng le Microsoft Taiwan Corporation, 18F, No. 68, Sec. 5, Zhongxiao E. Rd., Xinyi District, Taipei 11065, Taiwan. Melao ya Taiwan e laola Melawana e ya Thekiso le dikgang tse dingwe tse di tsogang kgotsa tse di amanang le yone kgotsa le Lebenkele. Go bona dintlha go ya pele mabapi le Microsoft Taiwan Corporation, tsweetswee leba webosaete e e tlametsweng ke Lefapha la Merero ya Ikonomi R.O.C. (https://gcis.nat.gov.tw/main/index.jsp). Wena le rona re tlhopha ka botlalo Taiwan Taipei District Court jaaka kgotlathekelo ya ntlha e e nang le taolo mo dikganetsanong dipe tse di tsogang ka ntlha ya kgotsa tse di amanang le Melawana e kgotsa le Lebenkele, go ya bokgakaleng jo bogolo jo bo letlelelwang ke melao ya Taiwan.

32. Dikitsiso.

a. Dikitsiso le tsamaiso ya go dira ditleleimi tsa go tlola molao wa ditlhamo. Microsoft e tlotla ditshwanelo tsa ditlhamo tsa ditlamo tse dingwe. Fa o batla go romela kitsiso ya go tlolwa ga molao wa ditlhamo, go akaretsa ditleleimi tsa go tlolwa ga molao wa tetlokhopi, tsweetswee dirisa ditsamaiso tsa rona tsa go romela Dikitsiso tsa go tlolwa ga Molao (https://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.aspx). DIPOTSO TSOTLHE TSE DI SENG MALEBA MO TSAMAISONG E GA DI NA GO AMOGELA KARABO.

Microsoft e dirisa ditsamaiso tsa yone tse di tlhalosiwang mo Setlhogo 17, Khoutu ya United States, Karolo 512 go araba dikitsiso tsa go tlolwa ga molao wa tetlokhopi. Mo maemong a a tshwanelang, Microsoft gape e ka se kgontshe kgotsa ya khutlisa diakhaonto tsa badirisi ba ditirelo tsa Microsoft ba e ka tswang e le batlodi ba molao ba ba boaboelelang.

b. Dikitsiso tsa Ditetlokhopi le Matshwaokgwebo.

Diteng tsotlhe tsa Lebenkele le Ditirelo ke Tetlokhopi ©2016 Microsoft Corporation le/kgotsa batlamedi ba yone le batlamedi ba ditlamo tse dingwe, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA. Ditshwanelo tsotlhe di sireleditswe. Rona kgotsa batlamedi ba rona le batlamedi ba bangwe ba ditlamo tse dingwe, re na le setlhogo, tetlokhopi, le ditshwanelo tse dingwe tsa ditlhamo mo Lebenkeleng, Ditirelo le diteng. Microsoft le maina, mainakgwebo, le matshwao a dikuno tsotlhe tsa Microsoft le ditirelo e ka tswa e le matshwaokgwebo kgotsa matshwaokgwebo a a kwadisitsweng a Microsoft mo United States, Canada le/kgotsa dinaga tse dingwe.

Lenaane la matshwaokgwego a Microsoft le ka bonwa mo: https://www.microsoft.com/trademarks. Maina a ditlamo tsa mmatota le dikuno e ka tswa e le matshwaokgwebo a beng ba tsone. Ditshwanelo dipe tse di sa fiwang ka tlhamalalo mo Melawaneng e ya Thekiso di sireleditswe.

33. Tlhagiso ya Pabalesego. Go tila go gobala go go ka diregang, go kokonelwa kgotsa botlhoko mo leitlhong, o tshwanetse go itapolosa nako le nako mo tirisong ya metshameko kgotsa ditiriso tse dingwe, segolo jang fa o utlwa setlhabi kgotsa o na le letsapa le le bakwang ke tiriso. Fa o itemogela go kokonelwa, itapolose. Go kokonelwa go ka akaretsa maikutlo a go feroga sebete, sedidi se se bakiwang ke go tsamaya ka koloi, go tsewa ke sedidi, go tlhakana tlhogo, go opiwa ke tlhogo, letsapa, botlhoko jwa matlho, kgotsa matlho a a omileng. Go dirisa ditiriso go ka go itaya tsebe le go thiba tikologo ya gago. Tila dilo tse di ka dirang gore o kgotšwe, ditepisi, disiling tse di kwa tlase, dilwana tse di thubegang kgotsa tse di tlhwatlhwakgolo tse di ka senyegang. Diperesente tse dinnye tsa batho ba ka nna ba ngatega fa ba leba dinepe tse di rileng tse di jaaka mabone a a phatsimang thata kgotsa dipopego tse di ka tlhagang mo ditirisong. Le batho ba ba se nang hisetori ya go ngatega ba ka tswa ba na le bolwetse jo bo iseng bo dupiwe jo bo ka bakang go ngatega. Ditshupo di ka akaretsa go tsibikela, go sa bone sentle, go tlolatlola ga leitlho, go roroma ga mabogo le maoto, go tlhakana tlhogo, go idibala, kgotsa go ngatega. Ka gangwe emisa go dirisa mme o ye go bona ngaka fa o itemogela dingwe tsa ditshupo tse, kgotsa o ye go bona ngaka pele ga o simolola go dirisa ditiriso tse fa o kile wa nna le ditshupo tse di amanang le go ngatega. Batsadi ba tshwanetse go baya bana ba bone leitlho fa ba dirisa ditiriso gore ba bone ditshupo.