Download Microsoft .NET Framework 4 (獨立安裝程式) from Official Microsoft Download Center

Microsoft .NET Framework 4 (獨立安裝程式)

重要! 選取下面的語言,會動態地將整個頁面內容變更為該語言。

選取語言:
Microsoft .NET Framework 4 可轉散發套件會安裝 .NET Framework 執行階段及所需的相關檔案,以執行並開發以 .NET Framework 4 為目標的應用程式。