Trace Id is missing

פורסם: 30 ביולי 2023

בתוקף החל מתאריך: 30 בספטמבר 2023

הסכם השירותים של Microsoft

הפרטיות שלך

התוכן שלך

קוד ההתנהגות

שימוש בשירותים ובתמיכה

שימוש באפליקציות ובשירותים של צד שלישי

השירותים הזמינים

עדכונים לשירותים או לתוכנות, ושינויים בתנאים אלה

רשיון תוכנה

תנאי תשלום

הישות המשתתפת בחוזה, ברירת דין והמיקום ליישוב מחלוקות

אחריות

הגבלת חבות

תנאים ספציפיים לשירות

Xbox

חנות

תכונות משפחה של Microsoft

העברת הודעות קבוצתיות

Skype‏, Microsoft Teams ו- GroupMe

Bing ו- MSN

Cortana

האפליקציות והשירותים של Microsoft 365

מוצרים דיגיטליים

אחסון ב- Microsoft

Microsoft Rewards

Azure

Microsoft Soundscape

Power Platform

Dynamics 365

שירותי בינה מלאכותית

שונות

הודעות

תנאי רשיון סטנדרטיים לאפליקציה

שירותים מכוסים