WARUNKI SPRZEDAŻY FIRMY MICROSOFT

Sprzedaż klientom indywidualnym w Europejskim Obszarze Gospodarczym/Wielkiej Brytanii

Zaktualizowano w listopadzie 2022 r.

Witamy w Microsoft Store, sklepie internetowym Microsoft prowadzonym przez spółkę Microsoft Ireland Operations Limited z siedzibą pod adresem: One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Irlandia (zarejestrowaną w irlandzkim urzędzie rejestracji firm pod numerem 256796, posiadającą numer identyfikacyjny VAT: IE 8256796 U, zarejestrowany adres: 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irlandia). Jeśli Użytkownik dokonuje zakupu w Microsoft Experience Centre w Londynie, zawiera umowę z Microsoft Limited, Microsoft Campus, Thames Valley Park, Reading, RG6 1WG, Wielka Brytania.

Odniesienia w niniejszych Warunkach sprzedaży do „Microsoft”, „my”, „nas” lub „nasze” odnoszą się do Microsoft Ireland Operations Limited lub Microsoft Limited.

Store” odnosi się do naszych witryn Microsoft dostępnych za pośrednictwem Microsoft Store, Office Store, Xbox Store i Windows Store, które umożliwiają przeglądanie, nabywanie i ocenianie produktów fizycznych („Produkty fizyczne”), usług cyfrowych („Usługi cyfrowe”) oraz treści cyfrowych („Treści cyfrowe”), w tym filmów, programów telewizyjnych, aplikacji, gier i innych dóbr cyfrowych, urządzeń, konsoli do gier, akcesoriów i wielu więcej (łącznie określanych jako „Produkty”). Za pośrednictwem sklepu Store Microsoft oferuje również dodatkowe usługi, które zapewniają dostęp do różnych zasobów, w tym obszarów pobierania, oprogramowania, narzędzi oraz informacji o oprogramowaniu, usługach i innych towarach (zwanych łącznie „Usługami dodatkowymi”).

Niniejsze Warunki sprzedaży („Warunki sprzedaży”) regulują korzystanie przez Użytkownika ze sklepu Store i innych usług Microsoft, o których mowa w niniejszych Warunkach sprzedaży, a także dokonywanie zakupów za pośrednictwem sklepu Store.

Korzystając ze sklepu Store lub Usług dodatkowych dostępnych za pośrednictwem sklepu Store lub nabywając produkt w sklepie Store, Użytkownik akceptuje niniejsze Warunki sprzedaży oraz postanowienia, zasady lub zastrzeżenia obowiązujące w sklepie Store lub wymienione w niniejszych Warunkach sprzedaży (łącznie zwane „Zasadami sklepu Store”). Ponadto Użytkownik może zapoznać się z Oświadczeniem o ochronie prywatności firmy Microsoft w sekcji dotyczącej prywatności i ochrony danych osobowych znajdującej się poniżej. Prosimy o uważne przeczytanie wszystkich Zasad sklepu Store oraz Oświadczenia o ochronie prywatności firmy Microsoft. Firma Microsoft może aktualizować lub zmieniać wszelkie Zasady sklepu Store zgodnie z sekcją 21.

Warunki dotyczące korzystania przez Użytkownika ze sklepu Store

1. Konto Członkowskie.

Użytkownik zapewnia, że wszystkie podane informacje o koncie są aktualne, kompletne i dokładne. Możemy również wymagać zaakceptowania przez Użytkownika umowy o świadczenie usług lub odrębnych warunków użytkowania, co jest warunkiem utworzenia konta. Korzystanie przez Użytkownika z konta w celu uzyskania dostępu do sklepu Store oraz wszelkich treści nabytych w sklepie Store podlega wszystkim warunkom regulującym konto Microsoft Użytkownika, które zostały przedstawione po otwarciu konta. Więcej informacji można znaleźć w Umowie o świadczenie usług firmy Microsoft. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zachowanie poufności informacji dotyczących konta oraz hasła, a także za wszelkie działania podejmowane na koncie Użytkownika, chyba że działania te wynikają z naruszenia przez nas zobowiązań umownych i prawnych dotyczących bezpieczeństwa.

2. Zakaz korzystania w sposób niezgodny z prawem lub zabroniony.

Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie korzystać ze sklepu Store w celach niezgodnych z prawem lub zabronionych w Zasadach sklepu Store oraz innych warunkach dotyczących korzystania przez Użytkownika ze sklepu Store.  Użytkownik nie może korzystać ze sklepu Store w sposób, który mógłby spowodować uszkodzenie, wyłączenie, przeciążenie lub zakłócenie pracy jakiegokolwiek serwera Microsoft lub sieci podłączonych do dowolnego serwera Microsoft, ani też przeszkadzać w korzystaniu ze sklepu Store innym podmiotom. Łamanie zabezpieczeń, pozyskiwanie haseł lub inne działania podejmowane w celu zdobycia nieautoryzowanego dostępu do sklepu Store, innych kont, systemów komputerowych lub sieci podłączonych do serwerów Microsoft lub do sklepu Store są niedozwolone. Użytkownik nie może uzyskiwać materiałów lub informacji, ani podejmować prób uzyskania do nich dostępu, w sposób, który nie został wyraźnie umożliwony w ramach sklepu Store. Użytkownik nie może korzystać ze sklepu Store w sposób naruszający prawa osób trzecich, w tym rozmyślnie działać na szkodę innych osób fizycznych lub prawnych, w tym Microsoft. Z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez prawo właściwe, Użytkownik nie może komercyjnie rozpowszechniać, publikować, licencjonować ani sprzedawać żadnych Produktów, informacji ani Usług uzyskanych za pośrednictwem sklepu Store.

3. Materiały przekazywane firmie Microsoft lub publikowane w sklepie Store.

Jeśli Użytkownik chce przekazać Microsoft materiały (w tym m.in. opinie, oceny i sugestie) lub opublikować je, przesłać, wprowadzić lub przekazać do sklepu Store lub powiązanych usług Microsoft w celu uzyskania opinii innych użytkowników (określane jako „Przesłane materiały”), Użytkownik może komentować tylko te Produkty, które faktycznie były przez niego używane lub zakupione. Przekazując Microsoft materiały, Użytkownik wyraża zgodę na zasadne weryfikacje, które Microsoft może przeprowadzić w celu potwierdzenia, że produkt faktycznie został użyty lub zakupiony przez Użytkownika.

Microsoft nie zastrzega sobie prawa własności do Przesłanych materiałów. Użytkownik przyznaje jednak Microsoft prawo do używania, modyfikacji, dostosowania, powielania, tworzenia dzieł pochodnych, tłumaczenia, edytowania, wykonywania, dystrybucji i wyświetlania Przesłanych materiałów, w tym imienia Użytkownika, w różnych mediach, w tym na naszych stronach internetowych, w sieciach społecznościowych lub materiałach reklamowych, w celach reklamowych lub promocyjnych, na całym świecie oraz na czas obowiązywania praw własności intelektualnej. Jeśli Użytkownik publikuje Przesłane materiały w obszarze sklepu Store, w którym są one publicznie dostępne online bez żadnych ograniczeń, to Przesłane materiały Użytkownika mogą zostać wykorzystane w prezentacjach lub materiałach promujących sklep Store i/lub Produkty lub treści oferowane za pośrednictwem sklepu Store. Użytkownik oświadcza, że posiada (i będzie posiadać) wszelkie prawa niezbędne do przekazania Przesłanych materiałów oraz do udzielenia tych praw Microsoft na całym świecie i na czas obowiązywania tych praw.

Firma Microsoft nie jest zobowiązana do wynagradzania Użytkownika za wykorzystywanie Przesłanych materiałów. Microsoft nie ma obowiązku publikowania ani korzystania z jakichkolwiek Przesłanych materiałów i może je według własnego uznania usunąć w dowolnym czasie. Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za Przesłane materiały ani za treści publikowane, przesyłane, wprowadzane lub przekazywane przez innych użytkowników za pośrednictwem sklepu Store.

4. Linki do witryn internetowych innych podmiotów.

W sklepie Store mogą znajdować się linki do witryn innych podmiotów, za pośrednictwem których Użytkownik może opuścić sklep Store. Witryny, do których kierują te linki, pozostają poza kontrolą Microsoft, a Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za treści ani linki w nich zamieszczane. Korzystanie przez Użytkownika z witryn innych podmiotów może podlegać warunkom i zasadom ochrony prywatności określonym przez te podmioty, dlatego przed korzystaniem z takiej witryny należy je dokładnie przeczytać.

Warunki dotyczące sprzedaży Produktów Użytkownikowi i korzystania przez Użytkownika z Usług dodatkowych

5. Dostępność geograficzna.

Dostępne Produkty i Usługi dodatkowe mogą się różnić w zależności od regionu lub urządzenia Użytkownika. Ponadto mogą obowiązywać ograniczenia dotyczące tego, gdzie możemy wysyłać lub dostarczać Produkty. W celu dokonania zakupu Użytkownik może być zobowiązany do podania ważnego adresu wysyłkowego w kraju lub regionie sklepu Store, w którym dokonuje zakupu.

6. Tylko dla użytkowników końcowych.

Produkty i Usługi dodatkowe dostępne w sklepie Store mogą być kupowane i używane tylko przez użytkowników końcowych i nie są dostępne do zakupu ani używania przez sprzedawców.

7. Ograniczenia eksportowe.

Produkty mogą podlegać przepisom oraz regulacjom celnym i eksportowym. Użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie wszystkich stosownych przepisów prawa międzynarodowego i krajowego.

8. Rozliczenia.

Przekazując Microsoft informacje na temat metody płatności, Użytkownik: (i) oświadcza, że jest upoważniony do korzystania z podanej przez siebie formy płatności oraz że wszelkie podane przez Użytkownika informacje dotyczące płatności są prawdziwe i dokładne; (ii) upoważnia Microsoft do obciążania Użytkownika opłatą za wszelkie zakupione Produkty oraz (iii) upoważnia Microsoft do obciążania Użytkownika opłatą za wszelkie płatne funkcje sklepu Store, w których Użytkownik się zarejestrował lub z których będzie korzystać. Użytkownik zobowiązuje się do aktualizowania na bieżąco informacji związanych z kontem, w tym adresu e-mail oraz numerów i dat ważności kart kredytowych, aby umożliwić Microsoft realizację transakcji i w razie potrzeby kontakt z Użytkownikiem w sprawie transakcji. Microsoft może obciążać Użytkownika opłatą (a) w chwili zakupu, (b) w krótkim czasie po dokonaniu zakupu lub (c) w przypadku subskrypcji w regularnych odstępach czasu zgodnie z prawem właściwym. W przypadku usług subskrypcyjnych Microsoft (zdefiniowanych w sekcji 9 poniżej) i usług subskrypcyjnych innych podmiotów (zdefiniowanych w sekcji 9 poniżej) rozliczanych za pośrednictwem firmy Microsoft możemy naliczać opłaty maksymalnie w wysokości, którą Użytkownik zgodził się płacić. Powiadomimy Użytkownika odpowiednio wcześniej i zgodnie z warunkami subskrypcji o wszelkich zmianach w wysokości opłat. Microsoft może jednocześnie obciążać Użytkownika za więcej niż jeden wcześniejszy okres rozliczeniowy na kwoty, które nie zostały wcześniej przetworzone. Więcej informacji o rozliczeniach cyklicznych za usługi subskrypcyjne Microsoft i usługi subskrypcyjne innych podmiotów rozliczane za pośrednictwem firmy Microsoft znajduje się w sekcji 9.

9. Produkty subskrypcyjne; rozliczenie cykliczne.

Usługi subskrypcyjne Microsoft. Jeśli Produkt został kupiony w Microsoft Store i jest on na liście usług w umowie o świadczenie usług firmy Microsoft dla kraju Użytkownika („Usługa subskrypcyjna Microsoft”), obowiązują warunki związane z subskrypcją i rozliczeniami cyklicznymi określonymi w umowie o świadczenie usług firmy Microsoft dla danego kraju. Data odnowienia zostanie podana w kwadratowym polu. Powiadomimy Użytkownika o zakończeniu subskrypcji z wyprzedzeniem nie dłuższym niż 10 dni, ale Użytkownik może również zażądać, aby zakończenie subskrypcji zaczęło obowiązywać później niż 10 dni po otrzymaniu przez nas wniosku o zakończenie subskrypcji.     Aby zarządzać usługą subskrypcyjną Microsoft, należy przejść do Usługi subskrypcyjnej Microsoft. Aby zarządzać usługami subskrypcyjnymi na konsolę Xbox (takimi jak Xbox Live Gold i Xbox Game Pass), należy przejść do Usług subskrypcyjnych Microsoft na konsolę Xbox.

Usługi subskrypcyjne innych podmiotów: Niektóre Produkty dostępne w sklepie Store są oferowane przez sprzedawców innych niż Microsoft (na przykład usługi subskrypcyjne oferowane lub świadczone przez inne podmioty, „Usługi subskrypcyjne innych podmiotów") (łącznie określane jako „Produkty innych podmiotów”). W odniesieniu do Produktów innych podmiotów sklep Store działa wyłącznie jako platforma handlowa. Microsoft nie jest stroną umowy ze sprzedawcami Produktów innych podmiotów. Produkty innych podmiotów mogą przedstawiać Użytkownikowi własne zasady ochrony prywatności lub wymagać od Użytkownika akceptacji ich warunków przed zakupem, zainstalowaniem lub skorzystaniem z nich.  Przed nabyciem, używaniem lub zamówieniem jakichkolwiek Produktów innych podmiotów należy zapoznać się z odpowiednimi warunkami i zasadami ochrony prywatności.  Wszelkie warunki innych podmiotów nie zmieniają niniejszych Warunków sprzedaży.  

Produkty innych podmiotów rozliczane za pośrednictwem Microsoft. Jeśli Użytkownik za pośrednictwem sklepu Store nabył jakikolwiek Produkt innego podmiotu, który jest oparty na subskrypcji i w przypadku którego rozliczenia cykliczne są obsługiwane przez firmę Microsoft, obowiązują następujące warunki zawarte w sekcji 9 niniejszych Warunków sprzedaży: z zastrzeżeniem prawa właściwego, firma Microsoft będzie co do zasady odpowiedzialna za płatności, rozliczenia i prawa do anulowania, dlatego w przypadku wszelkich niezgodności między postanowieniami tych Warunków sprzedaży a warunków innych podmiotów zastosowanie będą miały postanowienia niniejszych Warunków sprzedaży, w przypadku dokonywania zakupu w formie subskrypcji (np. z płatnościami co tydzień, co miesiąc, co 3 miesiące lub co rok (odpowiednio do sytuacji)) Użytkownik potwierdza, że wyraża zgodę na cykliczne pobieranie płatności na rzecz Microsoft zgodnie z wybranym sposobem płatności i w wybranych odstępach czasu, do momentu zakończenia subskrypcji przez Użytkownika lub przez Microsoft albo w inny sposób zgodnie z jej warunkami. Wyrażając zgodę na płatności cykliczne, Użytkownik upoważnia Microsoft do przetwarzania takich płatności w formie elektronicznych poleceń zapłaty lub przelewów środków bądź elektronicznych poleceń wypłaty z wyznaczonego rachunku Użytkownika (w przypadku automatycznych systemów rozrachunkowych lub podobnych płatności) lub w formie obciążeń wyznaczonego rachunku Użytkownika (w przypadku karty kredytowej lub podobnych płatności) (zwanych łącznie „Płatnościami elektronicznymi”). Opłaty za subskrypcje są zwykle rozliczane lub pobierane przed rozpoczęciem właściwego okresu subskrypcji. Jeśli jakakolwiek płatność zostanie zwrócona niezrealizowana lub jeśli jakakolwiek transakcja kartą kredytową lub podobna transakcja zostanie odrzucona lub nieuznana, Microsoft i dostawcy usług Microsoft zastrzegają sobie prawo do pobrania stosownej opłaty z tytułu odmowy realizacji płatności, odrzucenia lub innych opłat zgodnie z prawem właściwym oraz do przetworzenia takiej płatności jako Płatności elektronicznej.  Produkty innych firm nierozliczane za pośrednictwem Microsoft. Jeśli Produkt innej firmy został kupiony za pośrednictwem sklepu Store lub w inny sposób przy użyciu konta Microsoft Użytkownika i rozliczenia za ten produkt nie są obsługiwane przez firmę Microsoft, Użytkownik powinien zapoznać się z odpowiednimi warunkami podmiotu, która obsługuje rozliczenia za dany Produkt innego podmiotu.

Wersje próbne i automatyczne odnawianie: Jeśli Użytkownik korzysta z jakiejś oferty okresu próbnego, wówczas, aby uniknąć ponoszenia nowych opłat, musi anulować daną usługę przed końcem okresu próbnego, chyba że otrzyma od Microsoft inną informację. Z zastrzeżeniem przepisów prawa właściwego, jeżeli Użytkownik nie anuluje usługi do końca okresu próbnego, upoważnia tym samym Microsoft do obciążenia metody płatności Użytkownika opłatą za dany Produkt. Przy założeniu, że automatyczne odnawianie okresu świadczenia usług jest dozwolone w kraju, regionie, prowincji, terytorium lub stanie Użytkownika, Użytkownik może zdecydować o automatycznym odnawianiu określonych Produktów na koniec ustalonego okresu obsługi. Jeśli Użytkownik wybierze automatyczne odnawianie Produktu, firma Microsoft może automatycznie odnowić okres obowiązywania Produktu na koniec bieżącego okresu obsługi i obciążyć go za okres obowiązywania odnowienia opłatą w wysokości aktualnej w czasie odnowienia, chyba że Użytkownik anuluje Produkt w sposób opisany poniżej. Microsoft obciąży wybraną metodę płatności opłatą z tytułu odnowienia niezależnie od tego, czy metoda ta została zarejestrowana w dniu odnowienia czy określona później. Aby uniknąć naliczenia opłaty za odnowienie, Użytkownik może anulować Produkt w dowolnym momencie przed datą odnowienia. Jeśli Użytkownik anuluje automatyczne odnawianie Produktu po dacie odnowienia, zostanie naliczona opłata za dany okres odnowienia i firma Microsoft będzie zapewniać Produkt do końca tego okresu odnowienia, ale po wygaśnięciu tego okresu Użytkownik nie zostanie automatycznie obciążony ponownie za ten Produkt. Aby uzyskać więcej informacji o sposobach anulowania subskrypcji rozliczanej za pośrednictwem Microsoft, należy przejść do Usług subskrypcyjnych Microsoft poniżej. Powiadomimy Użytkownika z wyprzedzeniem i zgodnie z warunkami subskrypcji o wszelkich zmianach kwoty rozliczanej cyklicznie w związku z subskrypcją. Jeśli Użytkownik nie akceptuje nowej ceny, ma prawo anulować subskrypcję przed datą odnowienia.

10. Dostępność produktów oraz ograniczenia w zakresie ilości i zamówień.

Ceny i dostępność Produktów i Usług dodatkowych w sklepie Store mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia. Microsoft może wprowadzić ograniczenie ilościowe dla pojedynczego zamówienia, konta, karty kredytowej, osoby lub gospodarstwa domowego.

Dokonując zamówienia, Użytkownik składa ofertę zakupu Produktów. Jeśli podczas składania oferty na zakup Produktów wystąpią oczywiste błędy związane z cenami lub inne, Microsoft zastrzega sobie prawo do (a) odmówienia realizacji zamówienia lub (b) skontaktowania się z Użytkownikiem w celu zaproponowania mu alternatywnej oferty. W razie odmowy dostęp Użytkownika do stosownych treści zostanie wyłączony.

Microsoft może odmówić lub odrzucić każdą ofertę w dowolnym momencie, zwracając Użytkownikowi pieniądze wpłacone w związku z ofertą, jeśli Użytkownik nie spełnia warunków określonych w momencie składania zamówienia lub jeśli płatność nie może zostać zrealizowana. W razie odmowy dostęp Użytkownika do stosownych treści zostanie wyłączony. Niektóre Produkty lub Usługi dodatkowe sporadycznie mogą nie być dostępne. Dostępność może być różna w zależności od regionu. W związku z tym, jeśli Użytkownik przeniesie swoje konto do innego regionu lub zmieni informacje w profilu urządzenia, może nie być w stanie ponownie pobrać lub odtworzyć strumieniowo zakupionych wcześniej Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych; może być konieczne ponowne zakupienie Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych, za które Użytkownik zapłacił w poprzednim regionie. Z wyjątkiem sytuacji, gdy prawo właściwe tego wymaga, Microsoft nie ma obowiązku udostępniania do ponownego pobrania ani zastępowania jakichkolwiek Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych zakupionych przez Użytkownika.

11. Aktualizacje.

Jeśli w ustawieniach są włączone automatyczne aktualizacje, Microsoft będzie automatycznie sprawdzać dostępność aktualizacji Produktów i Usług dodatkowych Microsoft Użytkownika i pobierać je nawet wtedy, gdy Użytkownik nie jest zalogowany w sklepie Store. Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić ustawienia Produktów lub Usług dodatkowych Microsoft, jeśli nie chce korzystać z opcji automatycznej aktualizacji. Niektóre aplikacje ze Sklepu Office, które są w całości lub w części udostępniane online, mogą być jednak aktualizowane w dowolnym momencie przez dewelopera aplikacji i nie muszą wymagać pozwolenia Użytkownika na aktualizację. Jeśli Użytkownik nie chce pobierać ani instalować aktualizacji, Produkty lub Usługi dodatkowe mogą być niedostępne, mogą nie być obsługiwane lub mogą przestać działać. Wszelkie zmiany dotyczące Produktów lub Usług dodatkowych, które nie są wymagane do zachowania zgodności z naszą umową, będą podlegały wyłącznie zapisom sekcji 15.

12. Licencje na oprogramowanie i prawa do używania.

Oprogramowanie i inne Treści cyfrowe, Usługi cyfrowe i Usługi dodatkowe udostępniane Użytkownikowi za pośrednictwem sklepu Store są licencjonowane, a nie sprzedawane. Aplikacje pobrane bezpośrednio ze sklepu Store podlegają Standardowym postanowieniom licencyjnym dotyczącym aplikacji, chyba że z aplikacją zostały przekazane inne postanowienia licencyjne, z wyjątkiem aplikacji pobranych z Office Store, które nie podlegają Standardowym postanowieniom licencyjnym dotyczącym aplikacji i są objęte odrębnymi postanowieniami licencyjnymi.

Treści cyfrowe, Usługi cyfrowe oraz Usługi dodatkowe udostępniane Użytkownikowi za pośrednictwem sklepu Store podlegają Zasadom użytkowania dóbr cyfrowych. Użytkownik rozumie i akceptuje, że jego prawa w odniesieniu do Treści cyfrowych, Usług cyfrowych i Usług dodatkowych są ograniczone przez Warunki sprzedaży, prawa autorskie i Zasady użytkowania dóbr cyfrowych. Licencje na oprogramowanie zakupione w sklepie Store podlegają postanowieniom umowy licencyjnej dołączonej do oprogramowania, a Użytkownik będzie musiał zaakceptować postanowienia umowy licencyjnej przed zakupem, pobraniem lub zainstalowaniem oprogramowania. Reprodukowanie bądź rozpowszechnianie Treści cyfrowych, Usług cyfrowych i Usług dodatkowych w sposób niezgodny z obowiązującymi postanowieniami licencyjnymi, zasadami dotyczącymi używania i prawem właściwym jest wyraźnie zabronione i może skutkować nałożeniem surowych sankcji. Osobom, które dopuszczą się takiego naruszenia, grożą sankcje karne w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo.

Aby otrzymać bezpłatny egzemplarz stosownej umowy licencyjnej przed rozpakowaniem oprogramowania sprzedawanego w pudełku, należy skontaktować się z pomocą techniczną Microsoft Store.

Inne postanowienia. Oprócz oprogramowania i innych Produktów dostępnych do pobrania, w sklepie Store Microsoft może oferować Użytkownikowi inne Produkty i Usługi dodatkowe, podlegające oddzielnym umowom licencyjnym dla użytkowników oprogramowania, warunkom użytkowania, warunkom świadczenia usług bądź innym postanowieniom. Kupując te Produkty lub Usługi dodatkowe, instalując je lub korzystając z nich, Użytkownik może być zobowiązany do zaakceptowania także tych postanowień jako warunku zakupu, instalacji lub korzystania.

Dla wygody Użytkownika Microsoft może udostępniać w sklepie Store w ramach oprogramowania bądź Produktów Usługi dodatkowe i różne narzędzia, które nie są częścią sprzedawanego Produktu.

Korzystając z narzędzi udostępnianych w sklepie Store, w ramach Produktów lub Usług dodatkowych, należy respektować prawa własności intelektualnej osób trzecich.

13. Kody związane z pobieraniem oprogramowania i treści.

Określone Treści cyfrowe, Usługi cyfrowe i Usługi dodatkowe są dostarczane Użytkownikowi poprzez udostępnienie linku pobierania na koncie Microsoft powiązanym z zakupem po zawarciu umowy. Zgodnie z poniższym akapitem Microsoft zazwyczaj będzie przechowywać link pobierania i związany z nim klucz cyfrowy dla powiązanych zakupów na koncie Microsoft Użytkownika przez trzy (3) lata od daty zakupu, ale nie zobowiązuje się do przechowywania go przez żaden określony czas. W przypadku Produktów zakupionych w ramach subskrypcji dostarczanych przez udostępnienie linku pobierania mogą mieć zastosowanie inne postanowienia i prawa dotyczące przechowywania, które Użytkownik będzie mógł przeczytać i zaakceptować w chwili zakupu subskrypcji.

14. Ceny.

Sklep Store nie gwarantuje zgodności cen, dlatego ceny tych samych produktów oferowane przez innych sprzedawców mogą się różnić. Jeśli jednak w ciągu 30 dni od zakupu obniżymy cenę Produktu, będziemy honorować niższą cenę. Jeśli Użytkownik zauważy, że cena niedawno zakupionego urządzenia została obniżona, powinien skontaktować się z Przedstawicielem handlowym, abyśmy mogli zwrócić różnicę w cenie lub przyznać kredyt za tę różnicę (jeśli płatności dokonano kartą kredytową, należy użyć tej samej karty). Aby otrzymać zwrot pieniędzy lub kredyt, Użytkownik musi skontaktować się z firmą Microsoft w ciągu 30 dni od daty zmiany ceny. Zniżki/korekty cen nie mają zastosowania do artykułów z wyprzedaży i ograniczonych czasowo obniżek cen związanych z promocjami i/lub specjalnymi wydarzeniami wyprzedażowymi, w tym Świętem Dziękczynienia, Black Friday, Cyber Monday lub Cyber Week.

Microsoft może oferować opcję zamówienia niektórych Produktów w przedsprzedaży przed datą ich udostępnienia. Więcej informacji na temat zasad związanych z zamówieniami w przedsprzedaży znajduje się na stronie dotyczącej zamówień w przedsprzedaży.

O ile nie podano inaczej, ceny widoczne w sklepie Store zawierają podatki, które mogą mieć zastosowanie do dokonywanego zakupu.

W zależności od lokalizacji Użytkownika niektóre transakcje mogą wymagać przeliczenia obcej waluty lub być przetwarzane w innym kraju. W przypadku użycia karty debetowej lub kredytowej bank Użytkownika może naliczyć dodatkowe opłaty za te usługi. Aby uzyskać więcej informacji, należy kontaktować się z bankiem.

15. Modyfikacje Produktów lub Usług dodatkowych

Firma Microsoft może modyfikować i dostosowywać Produkty lub Usługi dodatkowe oraz ich zakres funkcji, wykraczając poza to, co jest niezbędne do zachowania zgodności Produktu lub Dodatkowej usługi z umową („modyfikacja”), jeśli z uzasadnionego powodu wymagana jest taka zmiana, w szczególności (i) w celu zastosowania się do zmienionych wymogów prawnych lub przepisów, (ii) w celu wdrożenia zmienionych wymagań technicznych, takich jak nowe środowisko techniczne lub inne przyczyny operacyjne, (iii) w celu dostosowania się do zmienionych warunków rynkowych, takich jak zwiększona liczba użytkowników oraz (iv) ze względu na korzyści dla Użytkownika. Użytkownik nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów modyfikacji Produktu lub Usługi dodatkowej oraz zakresu funkcji. Microsoft poinformuje Użytkownika o modyfikacji Produktu lub Usługi dodatkowej w jasny i zrozumiały sposób.

Jeśli taka modyfikacja negatywnie wpływa na dostęp Użytkownika do Produktu lub Usługi dodatkowej albo na sposób korzystania w sposób dość znaczący („Negatywna modyfikacja”), firma Microsoft odpowiednio wcześniej poinformuje Użytkownika, korzystając z informacji kontaktowych dostępnych na koncie Microsoft Użytkownika, np. za pośrednictwem poczty elektronicznej („Powiadomienie o modyfikacji”). Powiadomienie o modyfikacji będzie zawierać informacje o funkcjach i czasie Negatywnej modyfikacji oraz prawa Użytkownika określone poniżej.

W przypadku wystąpienia Negatywnej modyfikacji Użytkownik ma prawo do wypowiedzenia umowy dotyczącej danego Produktu lub Usługi dodatkowej bez dodatkowych opłat z okresem wypowiedzenia 30 dni. Okres ten liczony jest od daty otrzymania Powiadomienia o modyfikacji. Jeśli Negatywna modyfikacja zostanie dokonana po otrzymaniu Powiadomienia o modyfikacji, okres ten będzie obowiązywać od daty modyfikacji. Wypowiedzenie umowy nie obowiązuje, jeśli Microsoft zapewnia Użytkownikowi dostęp do Produktu lub Usługi dodatkowej bez Negatywnej modyfikacji bez dodatkowych kosztów i zgodnie z umową.

Niniejsze Warunki sprzedaży mają zastosowanie odpowiednio do wszystkich modyfikacji oraz Produktów i Usług dodatkowych objętych zmianami.

W celu uniknięcia wątpliwości dodawanie, usuwanie i dostosowanie Produktów lub Usług dodatkowych, które można zakupić lub uzyskać do nich dostęp za pośrednictwem Microsoft Store, nie stanowi modyfikacji Produktu lub Usługi dodatkowej ani ich zakresu funkcji i może być realizowane przez Microsoft w dowolnym momencie z pominięciem postanowień zawartych w niniejszej sekcji 15.

16. Zasady dotyczące zwrotów.

Niniejsze Zasady dotyczące zwrotów nie wykluczają wszelkich przysługujących Użytkownikowi praw do odstąpienia od umowy i w żaden sposób nie wpływają na te prawa. Poniżej znajdują się informacje na temat ustawowych praw do odstąpienia od umowy.

Kwalifikujące się produkty. Firma Microsoft akceptuje zwroty i wymiany w przypadku kwalifikujących się Produktów w ciągu 30 dni od daty zakupu lub pobrania. Każdy zakupiony lub pobrany Produkt, który nie jest podany poniżej jako niekwalifikujący się albo podlegający odrębnym zasadom lub warunkom zwrotu, zostaje uznany za produkt kwalifikujący się na potrzeby niniejszej sekcji 16. Wystarczy zwrócić kwalifikujący się Produkt w stanie identycznym jak nowy, najlepiej w oryginalnym opakowaniu, wraz ze wszystkimi częściami, elementami, instrukcjami obsługi i dokumentacją, które były pierwotnie dołączone.

Zapakowane oprogramowanie i gry muszą być zwrócone w nienaruszonym opakowaniu i zawierać wszystkie nośniki i klucze produktu. W ramach ograniczonego wyjątku, pakiety oprogramowania i gier, które zostały otwarte, mogą zostać zwrócone w okresie zwrotu, jeśli Użytkownik nie jest zadowolony z umowy licencyjnej lub gwarancji i pod warunkiem, że Użytkownik nie wykona ani nie zachowa żadnych kopii.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za utratę wartości Produktu, jeśli ta utrata wartości wynika z obsługi Produktu, o ile nie jest konieczna do sprawdzenia stanu, właściwości i funkcjonowania Produktu.

Nawet jeśli Użytkownik zwróci Produkt, w tym zapakowane oprogramowanie lub gry, niniejsze Warunki sprzedaży będą obowiązywały w czasie między zakupem lub pobraniem a zwrotem Produktu.

W celu skorzystania z przysługujących mu praw w ramach Zasad dotyczących zwrotów Użytkownik musi poinformować Microsoft o swojej decyzji w ciągu 30 dni.

W przypadku dokonania kwalifikującego się zwrotu zwrócimy Użytkownikowi pełną zapłaconą kwotę (pomniejszoną o wszelkie koszty dostawy przekraczające standardowe koszty dostawy). Zwrot pieniędzy zazwyczaj zajmuje około 3-5 dni roboczych. Zwroty pieniędzy zostaną przekazane na to samo konto i przy użyciu tej samej metody płatności, która została użyta do złożenia zamówienia (chyba że Użytkownik wybierze kredyt w sklepie Store równy wysokości zwrotu).

Szczegółowe informacje dotyczące zwrotu kwalifikujących się produktów znajdują się na stronie dotyczącej zwrotów.

Niekwalifikujące się produkty. Niektóre Produkty nie kwalifikują się do zwrotu ani zwrotu pieniędzy zgodnie z niniejszymi Zasadami dotyczącymi zwrotów; o ile określona oferta nie stanowi inaczej, wszelkie zakupy tego typu Produktów są ostateczne i nie podlegają zwrotom w ramach niniejszych Zasad dotyczących zwrotów. Wśród produktów niekwalifikujących się do zwrotu i zwrotu pieniędzy znajdują się między innymi:

•            aplikacje cyfrowe, gry, zawartość w aplikacjach, subskrypcje w aplikacjach, muzyka, filmy, programy telewizyjne i powiązane treści, z wyjątkiem gier cyfrowych i usług subskrypcyjnych Microsoft (które podlegają poniższym zasadom zwrotów);

•            usługi subskrypcyjne innych firm rozliczane za pośrednictwem firmy Microsoft (które podlegają poniższym zasadom zwrotu);

•            bony upominkowe i karty na usługi/subskrypcje (np. Skype, Xbox Live);

•            produkty, które zostały spersonalizowane lub dostosowane;

•            specjalne produkty, jeśli nie są częścią oferty promocyjnej sklepu Store;

•            produkty z pamięcią RAM (random access memory);

•            usługi, które zostały w pełni wykonane lub wykorzystane oraz

•            produkty z wyprzedaży lub oznaczone jako „Ostateczna wyprzedaż” lub „Bez możliwości zwrotu”.

Zasady dotyczące zwrotu gier cyfrowych. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat zwrotów pieniędzy za gry cyfrowe, aplikacje Xbox (z wyłączeniem filmów i aplikacji telewizyjnych), oferty dotyczące pakietów gier cyfrowych oraz gry cyfrowe o charakterze trwałym i podlegające wykorzystaniu, takie jak karnety sezonowe, wirtualna waluta i mikrotransakcje, udostępniane za pośrednictwem konsoli Xbox lub komputera PC (zwanych łącznie „Grami cyfrowymi”), należy zapoznać się ze stroną zawierającą Postanowienia dotyczące zwrotu kosztów zakupu gier cyfrowych.

Ustawowe prawo do odstąpienia od umowy

Jeśli Użytkownik jest konsumentem, może mu przysługiwać prawo do odstąpienia od umowy. Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję zgodną z prawem w celach niezwiązanych z działalnością handlową, gospodarczą lub zawodową. Informacje na temat ustawowych praw do odstąpienia od umowy i korzystania z nich znajdują się Formularz odstąpienia od umowy — Microsoft Store

Zamiast kontaktować się z Pomocą techniczną Microsoft Store lub inicjować zwrot online Użytkownik może skorzystać z formularza zwrotu (nie jest to obowiązkowe).

17. Opłaty na rzecz Użytkownika.

Jeśli firma Microsoft jest zobowiązana do dokonania płatności na rzecz Użytkownika, Użytkownik powinien przekazać Microsoft we właściwym czasie dokładne dane niezbędne do dokonania tej płatności. Z wyjątkiem płatności dokonanych zgodnie z powyższą sekcją Zasady dotyczące zwrotów lub płatności dokonanych w wyniku korzystania przez Użytkownika z ustawowych praw do odstąpienia od umowy, Użytkownik jest zobowiązany do uiszczania wszelkich podatków i opłat, którymi może zostać obciążony z tytułu otrzymania płatności. Użytkownik jest również zobowiązany do działania w zgodzie z innymi warunkami określonymi przez nas w odniesieniu do prawa do zapłaty. Jeśli Użytkownik otrzyma płatność na skutek błędu, możemy cofnąć płatność lub zażądać zwrotu płatności. Użytkownik jest zobowiązany do współpracy z nami w tym zakresie. Microsoft może także bez powiadomienia zmniejszyć kwotę płatności należną Użytkownikowi w celu skorygowania wszelkich poprzednich nadpłat.

18. Bony upominkowe i kupony na doładowanie Skype

Realizowanie innych bonów upominkowych Microsoft i korzystanie z nich podlega postanowieniom dotyczącym bonów upominkowych Microsoft.

Informacje o sposobie realizacji kuponów na doładowanie Skype'a są dostępne na stronie pomocy technicznej Skype'a w obszarze „Jak zrealizować kupon Skype'a?” tutaj: Jak korzystać z kuponów i kart pre-paid Skype'a? | Pomoc Skype'a.

19. Obsługa klienta

Więcej informacji o obsłudze klienta można znaleźć na naszej stronie pomocy technicznej Microsoft Store: Kontakt z działem pomocy technicznej Microsoft Store.

20. Recykling.

Na stronie Recykling pod adresem https://www.microsoft.com/en-gb/store/b/recycling można znaleźć więcej informacji na temat przyjętych przez Microsoft i właściwych dla Użytkownika zasad dotyczących zwrotu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

21. Zmiany postanowień.

Zakupy:

Microsoft może co jakiś czas zmieniać Warunki sprzedaży. Warunki sprzedaży obowiązujące w momencie zawarcia umowy (np. miejsce złożenia oferty) regulują jego zakup i będą służyć jako umowa między Użytkownikiem a firmą Microsoft. Przed następnym zakupem firma Microsoft może zmienić Warunki sprzedaży. Użytkownik powinien sprawdzać Warunki sprzedaży za każdym razem, gdy odwiedza sklep Store. Microsoft zaleca zapisanie lub wydrukowanie kopii Warunków sprzedaży podczas dokonywania zakupu do użytku w przyszłości. Zasady obowiązujące w sklepie Store

Obowiązujące umowy:

Jeśli Użytkownik ma obowiązującą umowę z Microsoft, która jest regulowana przez Umowę o świadczenie usług firmy Microsoft (na przykład w przypadku rozliczeń cyklicznych), wszelkie zmiany obowiązujących warunków będą podlegać sekcji 7 tej umowy.

Produkty innych podmiotów

Microsoft nie jest stroną umowy ze sprzedawcami Produktów innych podmiotów.  Od czasu do czasu mogą być wprowadzane zmiany w warunkach dotyczących Produktów innych podmiotów.

22. Ograniczenia wiekowe.

Użytkownik potwierdza, że jest upoważniony do składania zamówień i do wykonywania innych czynności prawnych wymaganych od Użytkownika w ramach niniejszych Warunków sprzedaży. W stosunku do korzystania przez Użytkownika ze sklepu Store, w tym dokonywania zakupów, mogą obowiązywać ograniczenia wiekowe.

23. Prywatność i ochrona danych osobowych.

Prywatność Użytkowników jest dla nas ważna. Aby zapewnić właściwe działanie i dostępność sklepu Store, Microsoft wykorzystuje określone informacje uzyskane od Użytkowników. Informacje o rodzaju danych zbieranych od Użytkownika i z jego urządzeń („Dane”) oraz sposobie ich wykorzystania znajdują się w oświadczeniu Microsoft o ochronie prywatności. Oświadczenie o ochronie prywatności zawiera również opis, w jaki sposób Microsoft używa komunikacji Użytkownika z innymi osobami; wiadomości lub opinii przesyłanych przez Użytkownika do Microsoft za pośrednictwem sklepu Store; plików, zdjęć, dokumentów, treści audio, utworów cyfrowych oraz filmów przesyłanych, przechowywanych lub udostępnianych przez Użytkownika za pośrednictwem jego urządzenia lub sklepu Store („Treści Użytkownika”).

24. Wyświetlanie produktów i kolory.

Microsoft stara się, aby kolory i zdjęcia były wyświetlane odpowiednio, jednak nie może zagwarantować, że kolory wyświetlane na monitorze lub ekranie urządzenia Użytkownika odpowiadają dokładnie kolorom Produktu.

25. Błędy w prezentacji sklepu Store.

Microsoft dokłada wszelkich starań, aby publikowane informacje były dokładne, sklep Store regularnie aktualizowany, a wykryte błędy poprawiane. Mimo to każda treść umieszczona w sklepie Store może być w danym momencie niepoprawna lub nieaktualna. Microsoft zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w sklepie Store w dowolnej chwili, w tym zmian w zakresie cen, specyfikacji, ofert i dostępności. Informacje o tym, w jaki sposób takie zmiany mogą wpłynąć na wszelkie umowy już zawarte na podstawie nieprawidłowych lub nieaktualnych treści w sklepie Store, znajdują się powyżej w sekcji 10.

26. Wypowiedzenie korzystania lub dostępu.

Microsoft może w dowolnym momencie zamknąć konto Użytkownika lub wypowiedzieć korzystanie przez Użytkownika ze sklepu Store z uzasadnionych powodów, w tym między innymi z powodu naruszenia przez Użytkownika niniejszych Warunków sprzedaży lub Zasad sklepu Store lub zaprzestania obsługi sklepu Store przez Microsoft. Korzystając ze sklepu Store, Użytkownik zgadza się przyjąć na siebie odpowiedzialność (zgodnie z niniejszymi postanowieniami) za wszelkie zamówienia złożone przed takim zamknięciem lub wypowiedzeniem lub opłaty nagromadzone przed takim zamknięciem lub wypowiedzeniem.

27. Gwarancje produktowe.

Wielu Produktom dostępnym w sklepie Store (w tym określonym produktom, zarówno Microsoft, jak i innych podmiotów) towarzyszą gwarancje producentów. W postanowieniach stosownych gwarancji udostępnionych razem z tymi Produktami określono sposoby rozwiązywania problemów objętych takimi gwarancjami. Warto się z nimi zapoznać. W przypadku niektórych Produktów Użytkownik może dodatkowo zakupić Rozszerzony plan ochrony serwisowej. Szczegółowe informacje można znaleźć w poszczególnych planach.

Ponadto Produktom sprzedawanym lub oferowanym za pośrednictwem sklepu Store mogą towarzyszyć prawa i gwarancje, których odrzucenie jest niezgodne z prawem, na przykład ustawowa ochrona konsumentów w związku z uszkodzonymi, wadliwymi lub niezgodnymi z opisem towarami, usługami lub treściami cyfrowymi. Wszelkie gwarancje handlowe oferowane przez producenta, usługodawcę lub dewelopera są uzupełnieniem wyżej wspomnianych uprawnień. Więcej informacji o gwarancjach handlowych i prawach ustawowych można znaleźć tutaj: https://www.microsoft.com/en-gb/store/b/aboutwarranties.

Systemy komputerowe i telekomunikacyjne nie są niezawodne i mogą zdarzać się okresowe przestoje. Nie możemy zagwarantować ciągłości Usług dodatkowych, ich terminowości, bezpieczeństwa ani braku błędów. Firma Microsoft oraz jej podmioty stowarzyszone, odsprzedawcy, dystrybutorzy i dostawcy nie udzielają żadnej umownej gwarancji, ani nie składają żadnych zapewnień.

Użytkownikowi przysługują wszelkie obowiązkowe zabezpieczenia przyznane mu przez prawo, w szczególności ustawowe prawa gwarancyjne, jednak firma Microsoft nie składa żadnych innych obietnic w odniesieniu do Produktów lub Usług dodatkowych.

28. Ograniczenie odpowiedzialności.

Żadne z postanowień tego ograniczenia odpowiedzialności nie wyklucza ani nie ogranicza przepisów o ochronie konsumentów bezwzględnie obowiązujących na terytorium Użytkownika ani innej odpowiedzialności, której zgodnie z prawem nie można wykluczyć. Ponadto nie ma ograniczeń co do odpowiedzialności Microsoft, pośredników działających w imieniu Microsoft i/lub przedstawicieli prawnych w przypadku narażenia życia lub zdrowia wynikającego z oszustwa albo zaniedbania.

a. Z wyjątkiem przypadków rażącego niedbalstwa lub umyślnego działania, Microsoft, pośrednicy działający w imieniu Microsoft i/lub przedstawiciele prawni nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie, które miały miejsce jako efekt uboczny szkody głównej i które nie byłyby możliwe do przewidzenia przez Użytkownika lub Microsoft, przedstawicieli działających w imieniu Microsoft i/ lub przedstawicieli prawnych.

b. firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za Przesłane materiały Użytkownika, ani za treści i materiały przesyłane przez użytkowników lub działania podejmowane przez użytkowników, chyba że została o nich poinformowana i nie zostały podjęte natychmiastowe działania w celu ich usunięcia. Takich treści i działań nie można przypisać Microsoft, nie reprezentują też one opinii Microsoft.

c. Wiele aplikacji, Usług lub innych Treści cyfrowych dostępnych w sklepie Store jest oferowanych Użytkownikowi przez podmioty inne niż Microsoft („Treści Innych Podmiotów”). Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za Treści Innych Podmiotów ani za roszczenia z nimi związane w zakresie wykraczającym poza ochronę przysługującą Użytkownikowi w kraju lub na terytorium Użytkownika na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie konsumentów. Więcej informacji można znaleźć w sekcji dotyczącej Gwarancji produktowych znajdującej się powyżej.

d. Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu swoich zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków Sprzedaży, jeśli dane niewykonanie lub opóźnienie jest spowodowane okolicznościami pozostającymi poza zasadną kontrolą Microsoft, takimi jak spory pracownicze innej firmy, działanie siły wyższej, wojna lub działalność terrorystyczna, celowe uszkodzenie, wypadek lub przestrzeganie obowiązującego prawa właściwego lub rozporządzenia rządowego. Microsoft dołoży wszelkich zasadnych starań, by zminimalizować skutki wszelkich takich zdarzeń oraz wykonać swoje zobowiązania, na które nie miały one wpływu.

29. Cesja. 

Użytkownik akceptuje fakt, że w każdym momencie i bez powiadomienia Użytkownika Microsoft może w całości lub w części przenieść lub w inny sposób zbyć swoje prawa i zobowiązania wynikające z niniejszych Warunków sprzedaży, o ile takie przeniesienie lub zbycie nie jest na niekorzyść Użytkownika. 

30. Interpretacja niniejszych warunków.

Jeśli jakakolwiek część niniejszych Warunków sprzedaży jest nieważna, pozostałe sekcje nadal będą obowiązywać. Niniejsze Warunki sprzedaży są przeznaczone wyłącznie dla Użytkownika i dla firmy Microsoft; nie są one przeznaczone dla żadnej innej osoby, z wyjątkiem następców i osób, na których rzecz jest dokonywana cesja. W przypadku zakupu produktów lub usług w innych witrynach Microsoft mogą obowiązywać inne warunki.

31. Prawo właściwe i miejsce rozstrzygania sporów.

Prawo Irlandii reguluje wszystkie roszczenia związane z bezpłatnymi i płatnymi Produktami i Usługami dodatkowymi, ale nie pozbawia Użytkownika obowiązkowej ochrony konsumenta wynikającej z prawa kraju, do którego kierujemy Produkty i Usługi dodatkowe i w którym znajduje się miejsce stałego pobytu Użytkownika (lub, w przypadku firmy, w którym znajduje się główne miejsce prowadzenia działalności). W zakresie jurysdykcji, w odniesieniu do wszelkich sporów wynikających z niniejszych Warunków sprzedaży lub z nimi związanych Użytkownik i Microsoft wyrażają zgodę na wybór sądów właściwych dla kraju, do którego kierujemy Produkty i Usługi dodatkowe i w którym znajduje się miejsce stałego pobytu Użytkownika (lub, w przypadku firmy, w którym znajduje się główne miejsce prowadzenia działalności), lub alternatywnie Użytkownik może wybrać sąd właściwy w Irlandii.

Komisja Europejska utworzyła platformę internetową do rozstrzygania sporów online. Może ona posłużyć jako punkt kontaktowy do pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z umów zakupu online lub umów o świadczenie usług. Można ją znaleźć pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. W treści wiadomości należy podać kontaktowy adres e-mail Microsoft — MSODR@microsoft.com. Ten adres e-mail ma zastosowanie tylko do unijnej platformy rozstrzygania sporów online i nie stanowi punktu kontaktu w ogólnych kwestiach lub pytaniach związanych z pomocą techniczną. Microsoft nie bierze udziału w opcjonalnych procedurach rozstrzygania sporów z udziałem konsumenckiego biura mediacyjnego.

32. Oświadczenia.

a.       Powiadomienia i tryb wnoszenia roszczeń z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej. Firma Microsoft szanuje prawa własności intelektualnej stron trzecich. Aby wysłać powiadomienie o naruszeniu praw własności intelektualnej, w tym wnieść roszczenie związane z naruszeniem praw autorskich, należy skorzystać z określonej przez firmę Microsoft procedury dotyczącej przesyłania powiadomień związanych z naruszeniem praw własności intelektualnej. Wszelkie zapytania niespełniające wymagań tej procedury pozostaną bez odpowiedzi. Firma Microsoft odpowiada na powiadomienia o naruszeniu praw autorskich zgodnie z procedurami opisanymi w Tytule 17, sekcji 512 Kodeku Stanów Zjednoczonych. W stosownych okolicznościach firma Microsoft może również wyłączyć konta lub wypowiedzieć ich udostępnianie tym użytkownikom usług Microsoft, w przypadku których powstanie podejrzenie wielokrotnego naruszenia praw osób trzecich.

b.       Uwagi dotyczące praw autorskich i znaków towarowych. Wszelka zawartość sklepu Store i Usługi dodatkowe są chronione prawami autorskimi Copyright ©2022 Microsoft Corporation lub dostawców Microsoft oraz Dostawców zewnętrznych, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052, USA. Wszelkie prawa zastrzeżone. Tytuł prawny, prawa autorskie oraz inne prawa własności intelektualnej do sklepu Store, Usług dodatkowych i treści należą do Microsoft, Dostawców Microsoft lub innych Dostawców zewnętrznych. Microsoft oraz nazwy, logo i ikony wszelkich Produktów i Usług dodatkowych Microsoft mogą być znakami towarowymi albo zarejestrowanymi znakami towarowymi Microsoft w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie lub innych krajach. Niewyczerpujący wykaz znaków towarowych firmy Microsoft można znaleźć na stronie zawierającej Wytyczne dotyczące handlu i marki Microsoft. Nazwy spółek oraz produktów i usług wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. Microsoft zastrzega sobie wszelkie prawa, które nie zostały udzielone w sposób wyraźny w niniejszych Warunkach sprzedaży.

c.       W przypadku zapytań związanych z obsługą klienta należy przejść do strony pomocy technicznej działu sprzedaży sklepu Store.

33. Uwaga dotycząca bezpieczeństwa. Aby uniknąć ewentualnych obrażeń, dyskomfortu lub przemęczenia wzroku, Użytkownik powinien co jakiś czas robić przerwy w korzystaniu z gier lub innych aplikacji, zwłaszcza jeśli podczas ich używania odczuwa ból albo zmęczenie. W przypadku wystąpienia dyskomfortu należy zrobić przerwę. Dyskomfort może obejmować odczuwanie mdłości, choroby lokomocyjnej, zawrotów głowy, dezorientacji, bólu głowy, zmęczenia, przemęczenia wzroku lub suchości oczu. Używanie aplikacji może rozpraszać Użytkownika i przeszkadzać jego otoczeniu. Użytkownik powinien uważać na niebezpieczeństwo potknięcia, niskie sufity oraz delikatne lub wartościowe przedmioty, które mogą zostać uszkodzone. U bardzo niewielkiego procenta ludzi mogą wystąpić ataki na skutek zetknięcia się z efektami wizualnymi takimi jak błyskające światła lub wzory mogące pojawiać się w aplikacjach. Nawet osoby, które nigdy nie miały ataków, mogą mieć niezdiagnozowaną przypadłość, która może wywołać takie ataki. Objawy mogą obejmować zawroty głowy, zaburzenia wzroku, drgawki, skurcze lub drżenie kończyn, dezorientację, mętlik, utratę przytomności lub konwulsje. W przypadku zaobserwowania u siebie któregokolwiek z tych objawów należy natychmiast zaprzestać korzystania z aplikacji lub skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem korzystania z takich aplikacji, jeśli kiedykolwiek wystąpiły objawy związane z atakami. Rodzice powinni sprawdzać, czy u ich dzieci korzystających z aplikacji nie występują takie objawy.