Jednostavan vodič za pravljenje UML dijagrama i modelovanje baza podataka

UML (Unified Modeling Language – objedinjeni jezik za modelovanje) ima veliku ulogu u razvoju softvera, ali i u sistemima van softvera u mnogim delatnostima. To je način vizuelnog prikaza ponašanja i strukture sistema ili procesa. UML pomaže u prikazu potencijalnih grešaka u strukturama aplikacija, ponašanju sistema i drugim poslovnim procesima.  

Zašto UML? 

UML se prvi put pojavio devedesetih. Izdala su ga tri softverska inženjera: Grejdi Buč, Ajvar Džejkobson i Džejms Rambo. Oni su hteli da naprave lakši način za predstavljanje sve složenijeg razvoja softvera i da istovremeno razdvoje metodologiju i proces. UML je danas i dalje osnovno rešenje za notaciju kod programera, menadžera projekata, tehničkih preduzetnika i stručnjaka u raznim oblastima. 

Koje su prednosti UML-a? 

 • Pojednostavljuje složenosti 
 • Drži otvorene linije komunikacije 
 • Automatizuje proizvodnju softvera i procese  
 • Pomaže u rešavanju stalnih problema u arhitekturi 
 • Povećava kvalitet posla 
 • Smanjuje troškove i vreme do prodaje 

Tipovi UML dijagrama  

Postoje dva glavna tipa UML dijagrama: dijagrami strukture i dijagrami ponašanja. Ove dve kategorije sadrže mnoge druge kategorije. Svrha tih varijacija je predstavljanje mnogih tipova scenarija i dijagrama koje različiti ljudi koriste. 

Za svaku poslovnu ulogu se koristi poseban dijagram koji odgovara potrebama, bilo da se radi o klijentima i menadžerima projekata, analitičarima, programerima ili proveravačima kvaliteta. To znači da svaki dijagram zahteva različit fokus i nivo detalja. Cilj UML-a je da vizuelno izrazi dijagrame koje svi mogu da razumeju.  

osnovni UML dijagram
Primer osnovnog UML dijagrama sekvence. Šablon je dostupan za preuzimanje

Hajde da pogledamo detalje: 

Strukturni dijagrami 

Strukturni dijagrami predstavljaju statičku strukturu softvera ili sistema i prikazuju različite nivoe apstrakcije i primene. Pomoću njih možete da vizuelno predstavite različite strukture koje čine sistem, kao što su baza podataka ili aplikacija. Dijagrami prikazuju hijerarhiju komponenti i modula i njihove međusobne veze i interakcije. Ove alatke služe kao vodič i zahvaljujući njima svi delovi sistema rade kako treba u odnosu na sve druge delove. 

Dijagrami ponašanja 

Ovde je fokus na dinamičkim aspektima sistema softvera ili procesa. Ovi dijagrami prikazuju funkcionalnost sistema i naglašavaju šta mora da se desi u sistemu koji se modeluje.  

Hajde da detaljnije pogledamo različite tipove UML dijagrama koji spadaju u ove dve kategorije: 

1. Strukturni UML dijagrami 

 • Dijagram klasa. Ovo je najčešći tip dijagrama u razvoju softvera. Koristi se za prikaz logičkog i fizičkog dizajna sistema i prikazuje njegove klase. Izgleda slično dijagramu toka jer su klase predstavljene poljima. Ovaj dijagram nudi vizuelni prikaz različitih klasa i njihovih odnosa. Svaka klasa ima tri odeljka: 
 • Gornji odeljak: naziv klase 
 • Srednji odeljak: atributi klase 
 • Donji odeljak: metode ili operacije klase 
UML dijagram interfejsa klase
Primer UML dijagrama interfejsa klase. Šablon je dostupan za preuzimanje.
 • Dijagram objekata. Pomoću ovog dijagrama se često proverava tačnost dijagrama klasa, odnosno da li će funkcionisati u praksi. On prikazuje objekte sistema i njihove odnose i nudi bolji prikaz potencijalnih mana u dizajnu koje treba da se otklone. 
 • Dijagram komponenti. Naziva se i dijagram toka komponenti. Prikazuje logičko grupisanje elemenata i njihove odnose. Drugim rečima, jednostavnije prikazuje složen sistem razvrstavajući ga na manje komponente. Svaka komponenta se prikazuje kao polje u obliku pravougaonika sa nazivom unutar njega. Konektori definišu odnose/zavisnosti između različitih komponenti. 
 • Dijagram kompozitne strukture. Ovaj dijagram se retko koristi van oblasti razvoja softvera. Zašto? Iako je sličan dijagramu klasa, ovaj dijagram analizira dublje, opisuje unutrašnju strukturu više klasa i prikazuje interakcije između njih. Ako niste programer, prikaz najvišeg nivoa vam verovatno pruža dovoljno informacija. 
 • Dijagram primene. Ovaj dijagram prikazuje komponente hardvera (čvorove) i softvera (artefakte) i njihove odnose. Nudi vizuelni prikaz mesta na kome se primenjuje svaka komponenta softvera. 
 • Dijagram paketa. Koristi se za prikaz zavisnosti između paketa koji čine model. Glavni cilj je prikaz odnosa između različitih velikih komponenti koje čine složen sistem. 
 • Dijagram profila. Ovo je više jezik nego dijagram. Pomoću dijagrama profila se prave nova svojstva i semantika za UML dijagrame definisanjem prilagođenih stereotipa, označenih vrednosti i granica. Ovi profili vam omogućavaju da prilagodite UML metamodel za različite platforme (npr. Java Platform, Enterprise Edition (Java EE) ili Microsoft .NET Framework) i domene (npr. modelovanje poslovnog procesa, arhitektura orijentisana na usluge, medicinske primene i druge). 

2. UML dijagrami ponašanja: 

 • Dijagram aktivnosti. Prikazuje postupan proces sa jasnim početkom i krajem. Ovo je skup aktivnosti koje moraju da se obave da bi se došlo do cilja. Prikazuje kako svaka aktivnost vodi do sledeće i kako su sve aktivnosti povezane. Pored razvoja softvera, koriste se i u bilo kom drugom poslovnom okruženju. Nazivaju se i mapiranje ili modelovanje poslovnog procesa. 
UML dijagram slučajeva korišćenja
Primer osnovnog UML dijagrama slučajeva korišćenja. Šablon je dostupan za preuzimanje.
 • Dijagram slučajeva korišćenja. Opisuje šta radi sistem, ali ne kako to radi. Slučaj korišćenja je skup događaja do kojih dođe kada „izvršilac“ koristi sistem za obavljanje procesa. Izvršilac se definiše kao bilo ko ili bilo šta van sistema što ostvaruje interakciju sa sistemom (osoba, organizacija ili aplikacija). Dakle, dijagram slučajeva korišćenja vizuelno opisuje taj skup sekvenci i predstavlja funkcionalne zahteve sistema. 
 • Dijagram za pregled interakcije. Ovaj dijagram je često složen i sličan je dijagramu aktivnosti jer i jedan i drugi prikazuju redosled sekvenci aktivnosti. Međutim, dijagram za pregled interakcija je dijagram aktivnosti napravljen od različitih dijagrama aktivnosti. Koristi iste oznake kao dijagram aktivnosti (početno, krajnje, odluka, spajanje, račvanje i objedinjavanje čvorova) uz dodatak elemenata kao što su interakcija, korišćenje interakcije, vremensko ograničenje i ograničenje trajanja. 
 • Dijagram vremena. Ovaj UML dijagram se koristi kada vreme ima glavnu ulogu. Naziva se i dijagram sekvenciranja ili događaja. Ne prikazuje način međusobne interakcije ili promene objekata, već funkcionalno prikazuje kako objekti i izvršioci postupaju na vremenskoj liniji. Fokus je na dužini trajanja događaja i promenama do kojih dođe u zavisnosti od ograničenja trajanja. U glavne delove dijagrama vremena spadaju: 
  • Linija života: pojedinačni učesnik 
  • Vremenska linija stanja: različita stanja kroz koje linija života prolazi u okviru protočne linije 
  • Ograničenje trajanja: vreme neophodno za ispunjenje ograničenja 
  • Ograničenje vremena: vreme za koje učesnik mora da ispuni nešto 
  • Pojava uništenja: gde se životna linija objekta završava. Posle pojave uništenja se ne prikazuje nijedna druga pojava na životnoj liniji 
 • Dijagram stanja. Naziva se i grafikon stanja. Ovaj dijagram se primenjuje kada je ponašanje objekta složeno, a detalji su suštinski važni. Pomoću njega se opisuje ponašanje jednog objekta (ponekad i operatora) i njegove promene u zavisnosti od internih i eksternih događaja. 
 • Dijagram sekvenci. Ovaj dijagram je vizuelno privlačan i popularan je i van zajednice dizajnera. Dobar je za prikaz svih tipova poslovnih procesa. Jednostavno otkriva strukturu sistema prikazujući hronološku sekvencu poruka i interakcija između izvršilaca i objekata. Dijagrami sekvenci prikazuju jednostavno ponavljanje procesa i grananje. Pogodni su za izvršavanje više zadataka. 
 • Dijagram komunikacije. Dijagram komunikacije ili saradnje je sličan dijagramu sekvenci. Međutim, on naglašava komunikaciju između objekata. Prikazuje organizaciju objekata koji učestvuju u interakciji i sadrži složenije ponavljanje procesa i grananje. 

Modeli baza podataka  

UML postaje popularan i kao notacija za modelovanje baza podataka. Ovi modeli su sjajno vizuelno sredstvo za zajedničko planiranje, crtanje dijagrama slobodne forme i saradnju na idejama.  

UML nema specifikaciju za modelovanje podataka, ali može da bude korisno sredstvo za izradu dijagrama, naročito zato što podaci iz baza mogu da se koriste u objektno-orijentisanom programiranju  

Pogledajmo različite tipove modela baze podataka koje možete da pravite: 

 • Hijerarhijski model podataka. Stari dobri model čiji podaci su organizovani u strukturi stabla. Stablo se sastoji od nekoliko grupa koje se nazivaju segmenti. Koristi odnos jedan prema više. Pristup podacima je takođe predvidiv. 
 • Mrežni model. Ovaj model ima oblik grafikona u kome su tipovi odnosa veze, a tipovi objekata čvorovi. Za razliku od drugih modela baza podataka, šema mrežnog modela nije ograničena kao rešetka ili hijerarhija. 
 • Objektno-orijentisan model podataka. Ovaj model koristi kolekciju objekata ili ponovo upotrebljivih elemenata softvera sa povezanim funkcijama i metodama. Na primer, multimedijalna baza podataka može da ima slike koje ne mogu da se skladište u relacionoj bazi podataka. Baza podataka sa hipertekstom može da omogućava povezivanje sa drugim objektima. 
 • Relacioni model. Ovde su podaci strukturirani pomoću relacija ili mrežnih matematičkih struktura koje imaju kolone i redove. Ovo je u suštini tabela. 
 • Objektno-relacioni model. Kao što naziv govori, ovaj model je kombinacija dva modela iznad. Podržava objekte, klase, nasleđivanje i druge objektno orijentisane elemente, ali podržava i tipove podataka, tabelarne strukture i drugo, kao u relacionom modelu podataka. 
 • Model objekti-veze. Sastoji se od tipova entiteta (ljudi, mesta ili stvari). Prikazuje odnose koji mogu da postoje između njih. Definisanjem objekata, njihovih atributa i prikazivanjem odnosa između njih, dijagram objekti-veze ilustruje logičku strukturu baza podataka. 
 • Model dokumenta. Napravljen je za skladištenje dokumenata i polustrukturiranih podataka (a ne atomskih podataka) i upravljanje njima. Ima strukturu stabla u kome je svaki čvor objekat koji predstavlja deo dokumenta. 
 • Model objekat-atribut-vrednost. Naziva se i EAV model ili model otvorene šeme. Podaci se evidentiraju u tri kolone:  
 1. Objekat (šta se opisuje)  
 2. Atribut ili parametar (npr. naziv, opis, tip podataka) 
 3. Vrednost atributa. 
 • Zvezdasta šema. Ovo je najjednostavnija verzija dimenzionalnog modela u kome su podaci poređani u dimenzije i činjenice. Koristi se u ispitivanju podataka o preduzeću i skladištenju podataka jer je pogodna za slanje upita velikim skupovima podataka. 

Pojednostavljivanje pomoću softvera 

Bez obzira na to da li pravite modele baza podataka ili UML dijagrame, softverska alatka pojednostavljuje i poboljšava proces. Odaberite alatku koja vam omogućava: 

 • Da pravite profesionalne dijagrame pomoću gotovih šablona i na hiljade formata u ekosistemu sadržaja koji ispunjava standarde delatnosti kao što je UML 2.5, ali i BPMN 2.0 i IEEE. 
 • Da pravite zanimljive dijagrame sa preklopnim slojevima podataka, ikonama, bojama i grafikama koje olakšavaju razumevanje podataka, kao i sa vizuelnim prikazom podataka u programu Excel u jednom koraku 
 • Da sarađujete sa drugima pomoću opcija za zajedničko autorstvo, komentarisanje i obeležavanje. 
 • Da prenosite jednu verziju istine i pristupate dijagramima sa skoro bilo kog mesta u pregledaču ili aplikaciji uređaja. 

U razvoju softvera i mnogim delatnostima van softverskih sistema, vizuelni UML dijagrami mogu da imaju veliku ulogu u uspostavljanju procesa ponašanja i struktura. Saznajte više o pravljenju UML dijagrama u softver ovom postupnom vodiču.  

Prvi koraci uz Visio

Vizuelizujte i komunicirajte ideje, informacije i procese sa praktično bilo kog mesta, na bilo kom uređaju, uz pomoć programa Visio.

Kupite odmah
Srodan sadržaj
Produktivnost

Pet načina za integrisane aplikacije kalendara na mreži povećavaju produktivnost

Pročitajte više
Produktivnost

Učinite sastanke zanimljivijim uz digitalne bele table

Pročitajte više
Produktivnost

Pet načina na koje ankete mogu da povećaju angažovanje na sastancima na mreži

Pročitajte više
Produktivnost

5 načina za saradnju udaljenih radnika

Pročitajte više

Poslovni uvidi i ideje ne obuhvataju profesionalne poreze ili finansijske savete. Trebalo bi da se obratite vlastitom poreskom ili finansijskom stručnjaku da biste porazgovarali o ovoj situaciji.