Trace Id is missing

So sánh các gói dịch vụ quản lý công việc

Microsoft Planner

Originally starting from Bao gồm now starting from Bao gồm

Bao gồm Bao gồm

trong Microsoft 365

 • Planner trong Microsoft 365 gồm có:

 • Cộng tác trong thời gian thực, nhận xét và chia sẻ bằng ứng dụng Planner trong Microsoft Teams hoặc ứng dụng web Planner

 • Tạo và quản lý các tác vụ có nội dung phong phú với các tính năng bao gồm cả tệp, danh sách kiểm tra và nhãn

 • Sắp xếp tác vụ bằng các tính năng Ngày của tôi, Tác vụ của tôi và Được gán cho tôi

 • Các mẫu kế hoạch cơ bản

 • Khả năng xem báo cáo và bảng thông tin

 • Chế độ xem Danh sách, Lưới và Bảng

 • Biểu đồ

 • Khả năng xem các thành phần phụ thuộc của tác vụ

 • Bảo mật, tuân thủ, quyền riêng tư dữ liệu, khả năng truy nhập và hỗ trợ khách hàng Microsoft 365

Trước đây là Gói Project 1

Gói Planner 1

Originally starting from USD$10.00 now starting from USD$10.00

USD$10.00 USD$10.00

người dùng/tháng

(Đăng ký hàng năm – tự động gia hạn)*

 • Bao gồm mọi thứ trong Planner trong Microsoft 365, cộng thêm:

 • Mục tiêu dự án

 • Công việc tồn đọng và sprint

 • Các mẫu kế hoạch nâng cao

 • Báo cáo2

 • Dạng xem đường thời gian (Gantt)

 • Thành phần phụ thuộc của tác vụ

 • Tùy chỉnh và tích hợp

Gói Project 3

Originally starting from USD$30.00 now starting from USD$30.00

USD$30.00 USD$30.00

người dùng/tháng

(Đăng ký hàng năm – tự động gia hạn)*

 • Bao gồm mọi thứ trong Gói Planner 1, cộng thêm:

 • Copilot trong Planner (bản xem trước)3

 • Lịch sử tác vụ

 • Lộ trình

 • Đường cơ sở và đường dẫn quan trọng

 • Các chức năng yêu cầu nguồn lực

 • Quản lý chương trình

 • Tài chính, ngân sách và chi phí dự án

 • Các thành phần phụ thuộc nâng cao với chỉ báo lead và lag
 • Ứng dụng máy tính Project Online

 • Project Online

Gói Project 5

Originally starting from USD$55.00 now starting from USD$55.00

USD$55.00 USD$55.00

người dùng/tháng

(Đăng ký hàng năm – tự động gia hạn)*

 • Bao gồm mọi thứ trong Gói Project 3, cộng thêm:

 • Quản lý danh mục dự án

 • Quản lý tài nguyên doanh nghiệp lớn

so sánh các gói và giá cả của Microsoft Visio
 • Biểu tượng dấu kiểm bao gồm một phần Biểu tượng một phần dấu kiểm cho biết tính năng được bao gồm một phần
 • Biểu tượng dấu kiểm bao gồm Biểu tượng dấu kiểm cho biết tính năng được bao gồm

Microsoft Planner

Originally starting from Bao gồm now starting from Bao gồm

Bao gồm Bao gồm

trong Microsoft 365

Sắp xếp làm việc nhóm và quản lý tác vụ và kế hoạch trong ứng dụng Planner trong Microsoft Teams hoặc trình duyệt Web của bạn.

Trước đây là Gói Project 1

Gói Planner 1

Originally starting from USD$10.00 now starting from USD$10.00

USD$10.00 USD$10.00

người dùng/tháng

(Đăng ký hàng năm – tự động gia hạn)*

Thực hiện hiệu quả các dự án và kế hoạch với báo cáo phong phú, mục tiêu dự án, thành phần phụ thuộc, quản lý con người, công việc tồn đọng và sprint.

Gói Project 3

Originally starting from USD$30.00 now starting from USD$30.00

USD$30.00 USD$30.00

người dùng/tháng

(Đăng ký hàng năm – tự động gia hạn)*

Lập kế hoạch và thực hiện các dự án với Copilot trong Planner (bản xem trước)3 và các tính năng quản lý dự án nâng cao. Bao gồm ứng dụng máy tính Project Online và Project Online.

Gói Project 5

Originally starting from USD$55.00 now starting from USD$55.00

USD$55.00 USD$55.00

người dùng/tháng

(Đăng ký hàng năm – tự động gia hạn)*

Quản lý và tối ưu hóa danh mục dự án của bạn để ưu tiên các sáng kiến và thúc đẩy quản lý nguồn lực hiệu quả. Bao gồm ứng dụng máy tính Project Online và Project Online.

 • Biểu tượng dấu kiểm bao gồm một phần Biểu tượng một phần dấu kiểm cho biết tính năng được bao gồm một phần
 • Biểu tượng dấu kiểm bao gồm Biểu tượng dấu kiểm cho biết tính năng được bao gồm
Trải nghiệm AI và Copilot
This feature is included
This feature is included
Tạo kế hoạch mới, đặt mục tiêu, theo dõi trạng thái và phản ứng với những thay đổi khi dự án phát triển với Copilot trong Planner (bản xem trước).
This feature is included
This feature is included
Trải nghiệm đơn giản, hợp nhất để quản lý tác vụ, kế hoạch và dự án
This feature is included
This feature is included
This feature is included
This feature is included
Xem các tác vụ được gán cho bạn trong các gói cơ bản, từ ghi chú cuộc họp Teams, tác vụ từ các thành phần Microsoft Loop và các nguồn khác trong các dạng xem Tác vụ của tôi và Ngày của tôi chuyên dụng.
This feature is included
This feature is included
This feature is included
This feature is included
Cộng tác
This feature is partially included.
This feature is included
This feature is included
This feature is included
Quản lý các kế hoạch - bao gồm chia sẻ tệp, trò chuyện, hội thoại, cuộc họp và các chức năng khác - trong Teams.4
This feature is included
This feature is included
This feature is included
This feature is included
Dễ dàng thêm cộng tác viên mới và cho phép những người khác - ngay cả những người bên ngoài tổ chức của bạn - xem hoặc cập nhật chi tiết kế hoạch, chẳng hạn như tác vụ.
This feature is included
This feature is included
This feature is included
This feature is included
Làm việc với các bên liên quan và thành viên nhóm để đồng thời chỉnh sửa và cập nhật danh sách tác vụ, lịch biểu dự án và các thành phần khác của dự án theo thời gian thực.
This feature is included
This feature is included
This feature is included
This feature is included
Sử dụng dạng xem Mọi người để xem khối lượng công việc của từng thành viên nhóm trong dự án, xác định ai được phân bổ quá tải hoặc dưới tải và cân bằng công việc bằng cách kéo và thả tác vụ để gán lại.
This feature is included
This feature is included
This feature is included
Tạo và ưu tiên các tác vụ trong các công việc tồn đọng, xác định các sprint và giới hạn thời gian, di chuyển các tác vụ giữa các sprint và các công việc tồn đọng tương ứng, đồng thời xây dựng các báo cáo bao gồm dữ liệu này.
This feature is included
This feature is included
This feature is included
Khả năng liên tác và tích hợp với Microsoft cũng như các ứng dụng và giải pháp khác
This feature is included
This feature is included
This feature is included
This feature is included
Khả năng liên tác với Microsoft Outlook.
This feature is included
This feature is included
This feature is included
This feature is included
Tích hợp với Microsoft Loop.
This feature is included
This feature is included
This feature is included
This feature is included
Tích hợp với Microsoft Viva Goals.5
This feature is included
This feature is included
This feature is included
This feature is included
Khả năng liên tác với các dịch vụ của Microsoft và ngoài Microsoft bằng Power Automate.6
This feature is included
This feature is included
This feature is included
This feature is included
Lập kế hoạch
This feature is partially included.
This feature is partially included.
This feature is included
This feature is included
Gom nhóm các tác vụ một cách trực quan với các thuộc tính chung bằng cách sử dụng nhãn và thêm các hoạt động cụ thể để hoàn thành trong mỗi tác vụ bằng danh sách kiểm tra.
This feature is included
This feature is included
This feature is included
This feature is included
Sử dụng Dạng xem lưới để lập kế hoạch và quản lý dự án bằng danh sách tác vụ được sắp xếp theo thứ tự.
This feature is included
This feature is included
This feature is included
This feature is included
Sử dụng Dạng xem bảng (với các bảng tác vụ tùy chỉnh và dựng sẵn) để theo dõi các tác vụ dự án một cách trực quan để có quy trình làm việc và trạng thái tốt hơn.
This feature is included
This feature is included
This feature is included
This feature is included
Bắt đầu dự án của bạn một cách nhanh chóng và dễ dàng bằng cách sử dụng các mẫu dựng sẵn.
This feature is partially included.
This feature is included
This feature is included
This feature is included
Sử dụng Dạng xem đường thời gian (Gantt) để theo dõi và hiểu rõ ngày tháng, nhiệm vụ cũng như mối quan hệ giữa các tác vụ dự án trong dạng xem đường thời gian trực quan.
This feature is included
This feature is included
This feature is included
Tạo các thành phần phụ thuộc của tác vụ.
This feature is included
This feature is included
This feature is included
Tô sáng các nhiệm vụ quan trọng để giúp bạn ưu tiên các nguồn lực và nhiệm vụ nhằm hoàn thành công việc đúng thời hạn bằng cách sử dụng đường dẫn quan trọng.
This feature is included
This feature is included
Tạo một tuần làm việc tùy chỉnh bằng cách chọn ngày làm việc và xem lịch trình dự án tự động cập nhật để lên lịch làm việc vào những ngày đã chọn.
This feature is included
This feature is included
Nhanh chóng xác định tiến độ hoặc những thay đổi gần đây đã ảnh hưởng đến lịch trình bằng lịch sử tác vụ.
This feature is included
This feature is included
Quản lý nguồn lực, chương trình và danh mục
This feature is partially included.
This feature is included
Lập kế hoạch, thực hiện và kiểm soát nhiều dự án hoặc sáng kiến liên quan trong dự án để đạt được các mục tiêu chiến lược hoặc chỉ tiêu kinh doanh.
This feature is included
This feature is included
Tạo các thành phần phụ thuộc nâng cao với chỉ báo lead và lag.
This feature is included
This feature is included
Sử dụng Dạng xem nhiệm vụ để xác định công sức một cách linh hoạt hơn trong khoảng thời gian nhất định của tác vụ và phản ánh mô thức thực hiện công việc với độ chính xác cao hơn cho mỗi nguồn lực.
This feature is included
This feature is included
Đăng ký nguồn lực cho một dự án và đảm bảo nguồn lực không bị quá tải.
This feature is partially included.
This feature is included
Xem và so sánh cách các nguồn lực được sử dụng trong các dự án để tối ưu hóa nhiệm vụ.
This feature is included
Báo cáo
This feature is partially included.
This feature is partially included.
This feature is included
This feature is included
Xây dựng lộ trình trực quan, mang tính tương tác bằng cách tổng hợp các loại dự án khác nhau trong toàn tổ chức của bạn để quan sát tốt hơn.
Chỉ xem
Quyền truy nhập chỉ xem
This feature is included
This feature is included
Theo dõi và đánh giá trực quan tiến độ dự án của bạn trong bảng thông tin bằng cách sử dụng biểu đồ.
This feature is included
This feature is included
This feature is included
Sử dụng báo cáo và bảng thông tin được dựng sẵn và tùy chỉnh để theo dõi tiến độ các dự án, tài nguyên, chương trình và danh mục dự án của bạn.
This feature is included
This feature is included
This feature is included
Nền tảng
This feature is partially included.
This feature is included
This feature is included
Điều chỉnh trải nghiệm quản lý dự án và tác vụ để tiết kiệm thời gian và đáp ứng các nhu cầu cụ thể với API.7
This feature is included
This feature is included
This feature is included
Giảm sự lặp lại và tinh giản việc tuân thủ thông qua tự động hóa các luồng quy trình công việc và kinh doanh với Power Automate.6
This feature is included
This feature is included
Thu thập và đánh giá các ý tưởng dự án từ mọi nơi trong tổ chức thông qua một quy trình tiêu chuẩn hóa.
This feature is included
This feature is included
Bảo mật và tuân thủ
This feature is partially included.
This feature is partially included.
This feature is included
This feature is included
Xác định rủi ro dữ liệu và quản lý các yêu cầu tuân thủ quy định liên quan đến các sự kiện và hoạt động với tính năng tuân thủ nâng cao dành cho Planner.
This feature is included
This feature is included
This feature is included
This feature is included
Kiểm soát quyền truy cập bằng Nhóm Microsoft 365.
This feature is included
This feature is included
This feature is included
This feature is included
Sử dụng ứng dụng máy tính Project Online, được cài đặt đầy đủ và luôn cập nhật. Cài đặt ứng dụng trên tối đa năm PC cho mỗi người dùng.
This feature is included
This feature is included
Chọn gói phù hợp nhất với các nhu cầu quản lý công việc của tổ chức.
Ứng dụng Planner trong Microsoft Teams hoặc ứng dụng web Planner
Ứng dụng Planner trong Microsoft Teams hoặc ứng dụng web Planner
Project cho web8
Project Online Essentials9
Ứng dụng Planner trong Microsoft Teams hoặc ứng dụng web Planner
Project cho web8
Project Online9
Ứng dụng máy tính Project Online10
Ứng dụng Planner trong Microsoft Teams hoặc ứng dụng web Planner
Project cho web8
Project Online9
Ứng dụng máy tính Project Online10
Quay lại các tab

Khám phá tài nguyên về Planner

Khám phá thêm về Planner mới

Truy nhập các tài nguyên hỗ trợ và học tập

Xem các tính năng sắp ra mắt của Planner

Nhận tin tức mới nhất về Planner

 • [1] Sau khi bản dùng thử miễn phí một tháng kết thúc, bạn sẽ thanh toán theo phí đăng ký hiện hành. Cần có thẻ tín dụng. Hủy bỏ bất cứ lúc nào để dừng việc thu phí trong tương lai.
 • [2] Cần có gói đăng ký Power BI.
 • [3] Mặc dù chưa công bố mức giá cuối cùng cho Copilot trong Planner nhưng người dùng có giấy phép Gói Project 3 hoặc Gói Project 5 sẽ có thể xem trước các khả năng của Copilot trong Planner sau khi tính năng này được triển khai cho tổ chức của họ.
 • [4] Cần có gói đăng ký Microsoft 365 để sử dụng Microsoft Teams.
 • [5] Cần có gói đăng ký Viva Goals.
 • [6] Cần có gói đăng ký Power Automate.
 • [7] Xem thông tin chi tiết về Project.
 • [8] Xem thông tin chi tiết về Project cho web.
 • [9] Xem thông tin chi tiết về Project Online.
 • [10] Xem thông tin chi tiết về ứng dụng máy tính Project Online.
 • [11] Cả Project Standard 2021 và Project Professional 2021 đều hỗ trợ Kênh dịch vụ dài hạn (LTSC).
 • [*] Giá gói đăng ký được hiển thị theo tháng. Nếu bạn là người quản trị toàn cầu hoặc người quản trị thanh toán, bạn cần có cam kết hàng năm để mua hàng trực tuyến. Bạn có thể chọn thanh toán hàng tháng hoặc hàng năm. Trong Trung tâm quản trị Microsoft 365, người quản trị toàn cầu và người quản trị thanh toán có thể chọn các gói cam kết hàng tháng hoặc hàng năm. Tất cả những người khác có thể mua gói đăng ký hàng tháng trực tuyến.

Theo dõi Microsoft 365