Trace Id is missing

Ngày xuất bản: 30 tháng 7 năm 2023

Ngày có hiệu lực: 30 tháng 9 năm 2023

Thỏa thuận dịch vụ của Microsoft

Quyền riêng tư của bạn

Nội dung của bạn

Quy tắc Ứng xử

Sử dụng Dịch vụ & Hỗ trợ

Sử dụng Ứng dụng và Dịch vụ của Bên thứ ba

Tính khả dụng của Dịch vụ

Thông tin cập nhật về Dịch vụ hoặc Phần mềm và Các thay đổi với những Điều khoản này

Giấy phép phần mềm

Điều khoản thanh toán

Đơn vị ký hợp đồng, lựa chọn luật và địa điểm giải quyết tranh chấp

Bảo hành

Giới hạn trách nhiệm pháp lý

Điều khoản dành riêng cho Dịch vụ

Xbox

Store

Các tính năng của Gia đình Microsoft

Nhắn tin Nhóm

Skype, Microsoft Teams và GroupMe

Bing và MSN

Cortana

Ứng dụng và Dịch vụ Microsoft 365

Hàng hóa kỹ thuật số

Bộ nhớ Microsoft

Microsoft Rewards

Azure

Microsoft Soundscape

Power Platform

Dynamics 365

Dịch vụ AI

Các quy định khác

THÔNG BÁO

ĐIỀU KHOẢN CẤP PHÉP ỨNG DỤNG TIÊU CHUẨN

Dịch vụ được Đề cập