გამოქვეყნების თარიღი:
ძალაში შესვლის თარიღი: 2020 წლის 1-ლი ოქტომბერი
Microsoft-ის მომსახურების შეთანხმება
თქვენი კონფიდენციალურობათქვენი კონფიდენციალურობა1_YourPrivacy
მიმოხილვა

1. თქვენი კონფიდენციალურობა. თქვენი კონფიდენციალურობა ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. გთხოვთ, წაიკითხოთ Microsoft-ის კონფიდენციალურობის დებულება (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839) („კონფიდენციალურობის დებულება“), რადგან ამ დოკუმენტში აღწერილია, თუ რა ტიპის მონაცემებს ვაგროვებთ თქვენსა და თქვენი მოწყობილობების შესახებ („მონაცემები“), როგორ ვიყენებთ თქვენს მონაცემებს და საკანონმდებლო ბაზას, რომლის საფუძველზე ვამუშავებთ თქვენს მონაცემებს. კონფიდენციალურობის დებულება, ასევე, აღწერს, თუ როგორ იყენებს Microsoft თქვენს შიგთავსს, რომელსაც წარმოადგენს თქვენი კომუნიკაცია სხვებთან; თქვენ მიერ სერვისების მეშვეობით Microsoft-ში გამოქვეყნებული ან გამოგზავნილი ინფორმაცია; თქვენ მიერ სერვისების მეშვეობით ატვირთული, შენახული, გადაცემული ან გაზიარებული ფაილები, ფოტოები, დოკუმენტები, აუდიო, ციფრული მასალები, პირდაპირი ტრანსლაცია და ვიდეო („თქვენი შიგთავსი“). თუ დამუშავება ხორციელდება ნებართვის საფუძველზე და კანონით ნებადართულ ფარგლებში, სერვისების გამოყენებით და ამ პირობებზე დათანხმების შემთხვევაში, თქვენ თანხმობას აძლევთ Microsoft-ს, შეაგროვოს, გამოიყენოს და გაამჟღავნოს თქვენი შიგთავსი და მონაცემები, როგორც აღწერილია კონფიდენციალურობის დებულებაში. ზოგიერთ შემთხვევაში ცალკე გამოგიგზავნით შეტყობინებას და მოვითხოვთ თქვენს თანხმობას, როგორც მითითებულია კონფიდენციალურობის დებულებაში.

სრული ტექსტი
თქვენი მასალათქვენი მასალა2_yourContent
მიმოხილვა

2. თქვენი მასალა. ბევრი ჩვენი სერვისის საშუალებით შეგიძლიათ შეინახოთ ან გააზიაროთ თქვენი მასალა ან მიიღოთ მასალები სხვა მომხმარებლებისგან. ჩვენ არ ვაცხადებთ თქვენს მასალაზე საკუთრების უფლების ქონის პრეტენზიას. თქვენი მასალა თქვენს საკუთრებაში რჩება და თქვენ აგებთ პასუხს მასზე.

 • ა. თქვენ გააზრებული გაქვთ, რომ თქვენი მასალის სხვა მომხმარებლებისთვის გაზიარებისას ამ მომხმარებლებმა მთელი მსოფლიოს მასშტაბით შეიძლება გამოიყენონ, შეინახონ, ჩაწერონ, რეპროდუცირება მოახდინონ, მაუწყებლობით გადასცენ, გადასცენ, გააზიარონ და აჩვენონ თქვენი მასალა თქვენთვის ანაზღაურების გარეშე იმ მიზნით, რომლითაც თქვენი მასალა ხელმისაწვდომი გახადეთ სერვისებში. თუ არ გსურთ, სხვებმა მიიღონ ასეთი შესაძლებლობა, ნუ გამოიყენებთ სერვისებს მასალის გასაზიარებლად. თქვენ ადასტურებთ და გარანტიას იძლევით, რომ ამ პირობების მოქმედების განმავლობაში თქვენ გაქვთ (და გექნებათ) ყველა უფლება თქვენს შიგთავსზე, რომელსაც ატვირთავთ, შეინახავთ ან გააზიარებთ სერვისებში და რომ თქვენი შიგთავსის შეგროვებით, გამოყენებით და შენახვით არ დაირღვევა რაიმე კანონი ან სხვების უფლებები. Microsoft არ ფლობს, არ აკონტროლებს, არ ამოწმებს, არ იხდის საფასურს, მხარს არ უჭერს და არ იღებს არავითარ პასუხისმგებლობას თქვენს მასალაზე და არ შეიძლება იყოს პასუხისმგებელი თქვენს მასალაზე ან იმ მასალებზე, რომლებსაც სხვა მომხმარებლები ატვირთავენ, შეინახავენ ან გააზიარებენ სერვისების მეშვეობით.
 • ბ) იმ ფარგლებშიც, რომლებიც საჭიროა თქვენთვის და სხვა მომხმარებლებისთვის სერვისების უზრუნველსაყოფად, თქვენი და სერვისების დაცვის მიზნით და Microsoft-ის პროდუქტებისა და სერვისების გაუმჯობესებისთვის, თქვენ აძლევთ Microsoft-ს მსოფლიოს მასშტაბით მოქმედ, ინტელექტუალური საკუთრების უჰონორარო ლიცენზიას თქვენი მასალის გამოყენებაზე, მაგალითად, თქვენი მასალის კოპირებაზე, შენახვაზე, გადაცემაზე, რეფორმატირებაზე, ჩვენებაზე და გავრცელებაზე სერვისებში არსებული საკომუნიკაციო ხელსაწყოების საშუალებით. თუ გამოაქვეყნებთ თქვენს მასალას სერვისის იმ ზონებში, სადაც იგი საჯაროდ ხელმისაწვდომი იქნება ინტერნეტით შეზღუდვების გარეშე, თქვენი მასალა შეიძლება გამოჩნდეს დემონსტრაციებსა და მასალებში, რომელთა საშუალებით ხდება სერვისების წინა პლანზე წამოწევა. სერვისების ნაწილი მხარდაჭერილია რეკლამების საშუალებით. Microsoft-ის რეკლამირების პერსონალიზაციის წესის მართვის საშუალებები ხელმისაწვდომია აქ: http://choice.live.com. ჩვენ არ გამოვიყენებთ ელფოსტაში, ჩატში, ვიდეო ზარებში ან ხმოვან ფოსტაში ნათქვამ ფრაზებს, არ გამოვიყენებთ თქვენს დოკუმენტებს, ფოტოებს და სხვა პერსონალურ ფაილებს თქვენთვის მიზნობრივი რეკლამის უზრუნველყოფის მიზნით. ჩვენი რეკლამირების პოლიტიკა დეტალურად აღწერილია კონფიდენციალურობის დებულებაში.
სრული ტექსტი
ქცევის კოდექსიქცევის კოდექსი3_codeOfConduct
მიმოხილვა

3. ქცევის კოდექსი.

 • ა) ამ პირობებზე დათანხმების შემთხვევაში, თქვენ, ასევე, ეთანხმებით იმას, რომ სერვისების გამოყენებისას თქვენ დაიცავთ შემდეგ წესებს:
  • i. არ განახორციელებთ უკანონო მოქმედებებს.
  • ii. არ მიიღებთ მონაწილეობას აქტივობაში, რომელიც ექსპლუატაციას უწევს, ავნებს ბავშვებს ან მათთვის ზიანის მიყენების რისკს მოიცავს.
  • iii. ნუ დაგზავნით სპამს და ნუ მიიღებთ მონაწილეობას ფიშინგში. სპამი არის მასობრივად დაგზავნილი არასასურველი ელწერილები, გზავნილები, კონტაქტის მოთხოვნები, SMS (ტექსტური შეტყობინებები), მყისიერი შეტყობინებები ან სხვა მსგავსი ელექტრონული კომუნიკაცია. ფიშინგი ნიშნავს ელწერილების ან სხვა ელექტრონული კომუნიკაციის დაგზავნას მიმღებების თაღლითურად ან უკანონოდ წასაქეზებლად ისეთი პერსონალური ან სენსიტიური ინფორმაციის გამჟღავნებისაკენ, როგორიცაა პაროლები, დაბადების თარიღი, სოციალური უსაფრთხოების ნომერი, პასპორტის ნომერი, საკრედიტო ბარათის ინფორმაცია, ფინანსური ინფორმაცია ან სხვა სენსიტიური ინფორმაცია, ან წვდომის მისაღებად ანგარიშებზე ან ჩანაწერებზე, დოკუმენტების ექსფილტრაციისთვის ან სხვა სენსიტიური ინფორმაციის, გადახდების და/ან ფინანსური სარგებლის მიღების მიზნით.
  • iv. არ გამოაქვეყნონ და არ გამოიყენოთ სერვისები არასათანადო შინაარსის ან მასალის გასაზიარებლად (მაგალითად, სიშიშვლე, უხამსობა, პორნოგრაფია, შეურაცხმყოფელი ენა, გრაფიკული ძალადობა ან დანაშაულებრივი საქმიანობა) ან თქვენი შინაარსი ან მასალა, რომელიც არ შეესაბამება ადგილობრივ კანონმდებლობას ან ნორმატიულ-სამართლებრივ აქტებს.
  • v. არ მიიღებთ მონაწილეობას თაღლითურ, ცრუ ან შეცდომაში შემყვან (როგორიცაა, მაგალითად, ფულის გამოძალვა ყალბი ფაქტების წარმოდგენით, სხვა ადამიანად თავის გასაღება, სერვისებით მანიპულირება მთვლელის მაჩვენებლის გაზრდის მიზნით, რეიტინგებზე, შეფასებებზე ან კომენტარებზე გავლენის მოხდენა), ცილისმწამებლურ ან მადისკრიდიტირებელ აქტივობაში.
  • vi. გვერდს არ აუვლით შეზღუდვებს სერვისების წვდომასა ან ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებით.
  • vii. არ მიიღებთ მონაწილეობას ისეთ აქტივობაში, რომელიც საზიანოა თქვენთვის, სერვისებისთვის ან სხვა ადამიანებისთვის (როგორიცაა, მაგ., ვირუსების გადაცემა, ადამიანის დევნა, ტერორისტული ან ძალადობრივი ექსტრემისტული მასალის გამოქვეყნება, კომუნიკაცია სიძულვილის ენით ან ადამიანების მიმართ ძალადობის გამართლება).
  • viii. არ დაარღვევთ სხვა ადამიანების უფლებებს (როგორიცაა, მაგ., საავტორო უფლებით დაცული მუსიკის ან სხვა მასალის არაავტორიზებული გაზიარება, Bing რუკების ან ფოტოსურათების გადაყიდვა ან სხვაგვარად გავრცელება).
  • ix. არ მიიღებთ მონაწილეობას აქტივობაში, რომელიც არღვევს სხვა ადამიანების კონფიდენციალურობის ან მონაცემთა დაცვის უფლებებს.
  • x. არ დაეხმარებით სხვა ადამიანებს ამ წესების დარღვევაში.
 • ბ. ვალდებულებების შესრულების უზრუნველყოფა. თუ დაარღვევთ ამ წესებს, ჩვენ შეიძლება ჩვენი შეხედულებისამებრ შევწყვიტოთ თქვენთვის სერვისების მიწოდება და დავხუროთ თქვენი Microsoft-ის ანგარიში. ჩვენ შეიძლება, ასევე, დავბლოკოთ კომუნიკაციის მიწოდება (მაგალითად, ელწერილები, ფაილის გაზიარება ან მყისიერი შეტყობინება) სერვისებთან ამ წესების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით, ან ჩვენ შეიძლება წავშალოთ ან უარი ვთქვათ თქვენი შიგთავსის გამოქვეყნებაზე ნებისმიერი მიზეზით. ამ წესების სავარაუდო დარღვევის შესწავლისას Microsoft უფლებას იტოვებს, გადახედოს თქვენს მასალას საკითხის გადასაწყვეტად და თქვენ აძლევს მას უფლებას ასეთ გადახედვაზე. თუმცა, ჩვენ არ შეგვიძლია მთლიანი სერვისების გაკონტროლება და არც ვცდილობთ ამის გაკეთებას.
 • გ. მოქმედება Xbox სერვისებზე. დააწკაპუნეთ აქ დამატებითი ინფორმაციისთვის იმის შესახებ, თუ როგორ ვრცელდება ეს ქცევის კოდექსი Xbox ონლაინ სერვისზე, Xbox Game Pass, Games for Windows Live და Xbox Game Studios თამაშებზე, აპლიკაციებზე, სერვისებსა და შიგთავსზე, რომლებსაც უზრუნველყოფს Microsoft. Xbox სერვისების მეშვეობით (რომლებიც განსაზღვრულია პარაგრაფში 13.ა.i) ქცევის კოდექსის დარღვევამ შეიძლება გამოიწვიოს Xbox სერვისებში მონაწილეობის დაბლოკვა ან აკრძალვა, მათ შორის შიგთავსის ლიცენზიების, Xbox Gold წევრობის ვადის და ანგარიშთან დაკავშირებული, Microsoft-ის ანგარიშზე არსებული ნაშთების დაკარგვა.
სრული ტექსტი
სერვისების და მხარდაჭერის გამოყენებასერვისების და მხარდაჭერის გამოყენება4_usingTheServicesSupport
მიმოხილვა

4. სერვისების გამოყენება და მხარდაჭერა.

 • ა) Microsoft-ის ანგარიში. ბევრ სერვისზე წვდომის მისაღებად დაგჭირდებათ Microsoft-ის ანგარიში. Microsoft-ის ანგარიშით შეგიძლიათ შეხვიდეთ პროდუქტებში, ვებსაიტებსა და სერვისებში, რომლებსაც უზრუნველყოფს Microsoft და Microsoft-ის რამდენიმე პარტნიორი.
  • i. ანგარიშის შექმნა. შეგიძლიათ შექმნათ Microsoft-ის ანგარიში ონლაინ რეგისტრაციის გზით. თქვენ თანახმა ხართ, არ გამოიყენოთ ყალბი, არაზუსტი ან ცრუ ინფორმაცია Microsoft-ის ანგარიშის რეგისტრაციის დროს. ზოგიერთ შემთხვევაში, Microsoft ანგარიში შეიძლება მოგანიჭოთ მესამე პირმა, მაგალითად, ინტერნეტ სერვისის პროვაიდერმა. თუ თქვენ Microsoft-ის ანგარიში მესამე პირისგან მიიღეთ, შესაძლოა, მესამე პირს ჰქონდეს დამატებითი უფლებები თქვენი ანგარიშის მიმართ, მაგალითად, Microsoft-ის ანგარიშზე წვდომის ან ანგარიშის წაშლის შესაძლებლობა. გადახედეთ დამატებით პირობებს, რომლებიც წარმოგიდგინათ მესამე პირმა, რადგან Microsoft არ აგებს პასუხს ამ დამატებით პირობებზე. თუ Microsoft-ის ანგარიში იურიდიული პირის სახელით შექმენით, მაგალითად, საწარმოს ან დამქირავებელი კომპანიის სახელით, თქვენ ადასტურებთ, რომ გაქვთ კანონიერი უფლება, დააკისროთ შესაბამის იურიდიულ პირს ამ პირობების შესრულების ვალდებულება. თქვენი Microsoft-ის ანგარიშის სარეგისტრაციო მონაცემების გადაცემა სხვა მომხმარებელზე ან იურიდიულ პირზე დაუშვებელია. თქვენი ანგარიშის დაცვის მიზნით, კონფიდენციალურად შეინახეთ თქვენი ანგარიშის დეტალები და პაროლი. თქვენ აგებთ პასუხს ყველა აქტივობაზე, რომელიც შესრულდება Microsoft-ის ანგარიშის ფარგლებში.
  • ii. ანგარიშის გამოყენება. იმისათვის, რომ Microsoft-ის ანგარიში აქტიური დარჩეს, უნდა გამოიყენოთ იგი. ეს ნიშნავს იმას, რომ Microsoft-ის ანგარიშისა და სერვისების აქტიურობის შესანარჩუნებლად უნდა შეხვიდეთ მასზე, სულ მცირე, ორ წელიწადში ერთხელ, თუ უფრო ხანგრძლივი პერიოდი არ არის გათვალისწინებული Microsoft-ის ანგარიშის აქტიურობის დებულებაში გვერდზე https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2086738 ან სერვისების ფასიანი ნაწილის შემოთავაზებაში. თუ არ შეხვალთ Microsoft-ის ანგარიშზე მითითებული პერიოდის განმავლობაში, ჩვენ მას არააქტიურად მივიჩნევთ და დავხურავთ მას. Microsoft-ის ანგარიშის დახურვის შედეგების შესახებ ინფორმაციისთვის იხილეთ ნაწილი 4.ა.iv.2. თქვენ უნდა შეხვიდეთ თქვენს Outlook.com საფოსტო ყუთში და OneDrive-ზე (ცალკე) ერთ წელიწადში ერთხელ მაინც. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ჩვენ დავხურავთ თქვენს Outlook.com საფოსტო ყუთს და OneDrive-ს. თქვენ უნდა შეხვიდეთ Xbox სერვისებში სულ ცოტა ხუთ წელიწადში ერთხელ, რათა შეინარჩუნოთ თქვენი Microsoft-ის ანგარიშთან დაკავშირებული მოთამაშის იარლიყი. თუ ჩვენ დასაბუთებულად მივიჩნევთ, რომ თქვენი Microsoft-ის ანგარიშს მესამე პირის მიერ თაღლითურად გამოყენების რისკი ემუქრება (მაგალითად, ანგარიშის გატეხვის შედეგად), Microsoft-მა შეიძლება შეაჩეროს თქვენი ანგარიში, სანამ არ აღადგენთ მფლობელობას. დარღვევის ხასიათიდან გამომდინარე, შესაძლოა, აუცილებელი გახდეს თქვენს შიგთავსზე წვდომის მთლიანად ან ნაწილობრივ გამორთვა. თუ ვერ შედიხართ თქვენს Microsoft-ის ანგარიშზე, ეწვიეთ ამ ვებსაიტს: https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=238656.
  • iii. ბავშვები და ანგარიშები. Microsoft-ის ანგარიშის შექმნის ან სერვისების გამოყენების შემთხვევაში თქვენ ადასტურებთ და ეთანხმებით იმას, რომ დაიცავთ წინამდებარე პირობებს და რომ მიაღწიეთ სრულწლოვანების ან იურიდიული პასუხისმგებლობის ასაკს იქ, სადაც ცხოვრობთ, ან რომ გაქვთ თქვენი მშობლის ან კანონიერი მეურვის თანხმობა, თქვენი სახელით საკუთარ თავზე აიღოს ამ პირობების შესრულების ვალდებულება. თუ არ იცით, მიაღწიეთ თუ არა სრულწლოვანების ან იურიდული პასუხისმგებლობის ასაკს იქ, სადაც ცხოვრობთ, ან არ გესმით ამ ნაწილის შინაარსი, სთხოვეთ დახმარება მშობელს ან კანონიერ მეურვეს. თუ თქვენ ხართ არასრულწლოვანის მშობელი ან მეურვე, თქვენ ეთანხმებით ამ პირობებს არასრულწლოვანის სახელით და პასუხს აგებთ Microsoft-ის ანგარიშის ან სერვისების გამოყენებაზე, მათ შორის შეძენაზე, მიუხედავად იმისა, გახსნილია არასრულწლოვანის ანგარიში ახლა თუ შეიქმნება მოგვიანებით.
  • iv. ანგარიშის დახურვა.
   • 1. შეგიძლიათ გააუქმოთ კონკრეტული სერვისები ან დახუროთ Microsoft-ის ანგარიში ნებისმიერ დროს და ნებისმიერი მიზეზით. Microsoft-ის ანგარიშის დასახურად, ეწვიეთ საიტს https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=618278. თუ გვთხოვთ Microsoft-ის ანგარიშის დახურვას, ჩვენ გადავიყვანთ მას შეჩერებულ რეჟიმში 60 დღით იმ შემთხვევისთვის, თუ გადაიფიქრებთ. 60 დღის პერიოდის გასვლის შემდეგ თქვენი Microsoft-ის ანგარიში დაიხურება. განმარტებისთვის იმის შესახებ, თუ რა მოხდება Microsoft-ის ანგარიშის დახურვისას, იხილეთ ნაწილი 4.ა.iv.2. თუ 60 დღის პერიოდის განმავლობაში ხელახლა შეხვალთ თქვენს Microsoft-ის ანგარიშზე, იგი ხელახლა გააქტიურდება.
   • 2. თქვენი Microsoft-ის ანგარიშის დახურვას (თქვენ ან ჩვენ მიერ) შემდეგი შედეგები აქვს. პირველ რიგში, თქვენ დაუყოვნებლივ კარგავთ უფლებას, გამოიყენოთ Microsoft-ის ანგარიში სერვისებზე წვდომისთვის. მეორე, ჩვენ წავშლით მონაცემებს ან თქვენს შიგთავსს, რომელიც დაკავშირებულია თქვენს Microsoft-ის ანგარიშთან, ან გავაუქმებთ კავშირს თქვენთან და თქვენს Microsoft-ის ანგარიშთან (თუ კანონით არ მოგვეთხოვება მათი შენახვა, გადმოცემა თქვენთვის ან თქვენს მიერ მითითებულ მესამე მხარისთვის). თქვენ უნდა გქონდეთ რეგულარული დარეზერვების გეგმა, რადგან Microsoft ვერ შეძლებს თქვენი მასალის ან მონაცემების აღდგენას ანგარიშის დახურვის შემდეგ. მესამე, თქვენ შეიძლება დაკარგოთ წვდომა პროდუქტებზე, რომლებიც შეიძინეთ.
 • ბ. სამსახურის ან სკოლის ანგარიშები. შეგიძლიათ შეხვიდეთ გარკვეულ Microsoft-ის სერვისებში სამსახურის ან სკოლის ელფოსტის მისამართით. შესვლის შემთხვევაში თქვენ ეთანხმებით იმას, რომ თქვენს ელფოსტის ანგარიშთან დაკავშირებული დომენის მფლობელს შეიძლება გაეგზავნოს შეტყობინება თქვენი Microsoft-ის ანგარიშის და მასთან დაკავშირებული გამოწერების არსებობის შესახებ, ასევე მას შეუძლია თქვენი ანგარიშის მართვა და ადმინისტრირება და, ასევე, თქვენს მონაცემებზე წვდომა და მათი დამუშავება, თქვენი კომუნიკაციებისა და ფაილების შიგთავსის ჩათვლით და რომ Microsoft-მა შეიძლება აცნობოს დომენის მფლობელს, თუ ანგარიში ან მონაცემები გატეხილია. თქვენ, ასევე, ეთანხმებით იმას, რომ თქვენ მიერ Microsoft-ის სერვისების გამოყენება შეიძლება დაექვემდებაროს შეთანხმებებს, რომლებიც Microsoft-ს დადებული აქვს თქვენთან ან თქვენს ორგანიზაციასთან და წინამდებარე პირობები შესაძლოა არ იმოქმედებენ. თუ თქვენ უკვე გაქვთ Microsoft-ის ანგარიში და იყენებთ სამსახურის ან სკოლის ელფოსტის მისამართს წინამდებარე პირობებით გათვალისწინებულ სერვისებზე წვდომისთვის, შესაძლოა, აუცილებელი გახდეს თქვენს Microsoft-ის ანგარიშთან დაკავშირებული ელფოსტის მისამართის განახლება ასეთ სერვისებზე წვდომის მიღების გაგრძელების მიზნით.
 • გ) დამატებითი მოწყობილობა/მონაცემთა გეგმები. ბევრი სერვისის გამოსაყენებლად დაგჭირდებათ კავშირი ინტერნეტთან და/ან მონაცემთა/ფიჭური კავშირის გეგმა. შესაძლოა, ასევე, დაგჭირდეთ დამატებითი მოწყობილობა, მაგ., გარნიტურა, კამერა ან მიკროფონი. თქვენ პასუხს აგებთ ყველა კავშირის, გეგმის და მოწყობილობის უზრუნველყოფაზე, რომელიც საჭიროა სერვისების გამოსაყენებლად და კავშირისთვის, გეგმისთვის და მოწყობილობისთვის პროვაიდერ(ებ)ის მიერ დარიცხული საფასურის გადახდაზე. ეს ხარჯები დაემატება იმ საფასურს, რომელსაც ჩვენ გვიხდით ამ სერვისებისთვის და ჩვენ არ აგინაზღაურებთ ასეთ ხარჯებს. მიმართეთ პროვაიდერ(ებ)ს იმის გასარკვევად, არსებობს თუ არა რაიმე საფასური, რომელიც გავრცელდება თქვენზე.
 • დ. სერვისის შეტყობინებები. როდესაც რაღაც უნდა შეგატყობინოთ სერვისის შესახებ, რომლითაც თქვენ სარგებლობთ, გამოგიგზავნით შეტყობინებებს სერვისის შესახებ. თუ Microsoft-ის ანგარიშთან დაკავშირებით თქვენს ელფოსტის მისამართს ან ტელეფონის ნომერს მოგვცემთ, ჩვენ გამოგიგზავნით სერვისის შეტყობინებებს ელფოსტით ან SMS-ით (ტექსტური შეტყობინებით), მათ შორის თქვენი ვინაობის შემოწმებისთვის თქვენი მობილური ტელეფონის ნომრის რეგისტრაციამდე და თქვენი შენაძენების შემოწმებამდე. შესაძლოა, ასევე, გამოგიგზავნოთ სერვისის შეტყობინებები სხვა გზით (მაგალითად, პროდუქტის სარეკლამო შეტყობინებებით). შეტყობინებების SMS-ით მიღებისას შეიძლება მოქმედებდეს მონაცემთა ან შეტყობინებების ტარიფები.
 • ე) მხარდაჭერა. კლიენტთა მხარდაჭერა ზოგიერთი სერვისებისთვის ხელმისაწვდომია აქ support.microsoft.com. ზოგიერთი სერვისები შეიძლება თავაზობენ ცალკე ან დამატებით კლიენტთა მხარდაჭერას, პირობების დაცვის შემთხვევაში, რომლებიც ხელმისაწვდომია აქ www.microsoft.com/support-service-agreement, თუ სხვა რამ არ არის განსაზღვრული. მხარდაჭერა შეიძლება არ იყოს ხელმისაწვდომი გადახედვისთვის ან ფუნქციების ბეტა ვერსიებისთვის ან სერვისებისთვის. სერვისები შეიძლება არ იყოს თავსებადი პროგრამულ უზრუნველყოფასთან ან სერვისებთან, რომლებსაც მესამე პირები უზრუნველყოფენ და თქვენ აგებთ პასუხს თავსებადობის მიმართ მოთხოვნების გაცნობაზე.
 • f. თქვენი სერვისების დასრულება. თუ თქვენი სერვისები გაუქმებულია (თქვენ ან ჩვენ მიერ), პირველ რიგში, თქვენ დაუყოვნებლივ კარგავთ სერვისებზე წვდომის უფლებას და თქვენი სერვისებთან დაკავშირებული პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენების ლიცენზია წყდება. მეორე, ჩვენ წავშლით მონაცემებს ან თქვენს შიგთავსს, რომელიც დაკავშირებულია თქვენს სერვისებთან, ან გავაუქმებთ კავშირს თქვენთან და თქვენს Microsoft-ის ანგარიშთან (თუ კანონით არ მოგვეთხოვება მათი შენახვა, გადმოცემა თქვენთვის ან თქვენს მიერ მითითებულ მესამე მხარისთვის). შედეგად აღარ გექნებათ ნებისმიერ სერვისზე (ან თქვენ შიგთავსზე, რომელიც შეინახეთ ამ სერვისებში) წვდომის შესაძლებლობა. უნდა გქონდეთ რეგულარული დამარქაფების გეგმა. მესამე, თქვენ შეიძლება დაკარგოთ წვდომა პროდუქტებზე, რომლებიც შეიძინეთ. თუ გააუქმეთ თქვენი Microsoft-ის ანგარიში და არ გაქვთ სხვა ანგარიში სერვისებზე წვდომისთვის, თქვენი სერვისები შეიძლება დაუყოვნებლივ გაუქმდეს.
სრული ტექსტი
მესამე მხარის აპებისა და სერვისების გამოყენებამესამე მხარის აპებისა და სერვისების გამოყენება5_usingThird-PartyAppsAndServices
მიმოხილვა

5. მესამე მხარის აპებისა და სერვისების გამოყენება. სერვისების საშუალებით შეგიძლიათ მიიღოთ წვდომა ან შეიძინოთ პროდუქტები, სერვისები, ვებსაიტები, ბმულები, შიგთავსი, მასალები, თამაშები, უნარები, ინტეგრაციები, რობოტი პროგრამები ან პროგრამები დამოუკიდებელი მესამე მხარეებისგან (კომპანიებისგან ან ადამიანებისგან, რომლებიც Microsoft-ს არ წარმოადგენენ) („მესამე მხარის აპები და სერვისები“). ბევრი ჩვენი სერვისი ასევე დაგეხმარებათ იპოვოთ, მოითხოვოთ ან ინტერაქცია განახორციელოთ მესამე მხარის აპებთან და სერვისებთან, ან საშუალებას მოგცემთ გააზიაროთ თქვენი შიგთავსი ან მონაცემები და თქვენ გესმით, რომ ჩვენი სერვისების გამოყენებით მიმართავთ მათ თქვენთვის მესამე მხარის აპებისა და სერვისების ხელმისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად. აღნიშნული მესამე მხარის აპებისა და სერვისების საშუალებით შესაძლებელია, ასევე, შიგთავსის ან მონაცემების შენახვა მესამე მხარის აპებისა და სერვისების გამომცემელთან, პროვაიდერთან ან ოპერატორთან. მესამე მხარის აპებში და სერვისებში შეიძლება წარმოდგენილი იყოს კონფიდენციალურობის დებულება ან, შესაძლოა, მოგეთხოვებოდეთ შესაბამის გამოყენების წესებზე დათანხმება მესამე მხარის აპის ან სერვისის დაინსტალირებამდე ან გამოყენებამდე. იხილეთ ნაწილი 13.ბ დამატებითი პირობების სანახავად იმ აპლიკაციებისთვის, რომლებიც მიღებულია Microsoft-ის ან მისი აფილირებული პირების საკუთრებაში არსებულ ან მათ მიერ მართულ გარკვეულ მაღაზიებში (მათ შორის, თუმცა ამით არ შემოიფარგლება, Office Store-ში, Microsoft Store on Xbox-ში და Microsoft Store on Windows-ში). მესამე მხარის აპებისა და სერვისების შეძენამდე, გამოყენებამდე, მოთხოვნამდე ან თქვენი Microsoft-ის ანგარიშის მესამე მხარის აპებთან და სერვისებთან დაკავშირებამდე უნდა გადახედოთ მესამე მხარის წესებს და კონფიდენციალურობის დებულებებს. მესამე მხარის წესები არ ცვლის წინამდებარე პირობებს. Microsoft არ გაძლევთ ლიცენზიას ინტელექტუალურ საკუთრებაზე მესამე მხარის აპებისა და სერვისების ნაწილის სახით. თქვენ თანახმა ხართ თქვენს თავზე აიღოთ ყველა რისკი და პასუხისმგებლობა, რომელიც დაკავშირებულია თქვენ მიერ მესამე მხარის აპებისა და სერვისების გამოყენებასთან და ეთანხმებით იმას, რომ Microsoft არ აგებს პასუხს პრობლემებზე, რომლებიც წარმოიქმნება თქვენ მიერ მესამე მხარის აპებისა და სერვისების გამოყენების შედეგად. Microsoft არ არის პასუხისმგებელი ან ვალდებული თქვენსა ან სხვების წინაშე ნებისმიერი მესამე მხრის აპებისა და სერვისების მიერ უზრუნველყოფილ ინფორმაციაზე ან სერვისებზე.

სრული ტექსტი
სერვისის ხელმისაწვდომობასერვისის ხელმისაწვდომობა6_serviceAvailability
მიმოხილვა

6. სერვისის ხელმისაწვდომობა.

 • ა) სერვისები, მესამე მხარის აპები და სერვისები, ან სერვისების მეშვეობით შემოთავაზებული მასალები და პროდუქტები შეიძლება ზოგჯერ მიუწვდომელი იყოს, არსებობდეს შეზღუდულ საფუძველზე ან განსხვავდებოდეს, რეგიონისა და მოწყობილობის მიხედვით. თუ შეცვლით Microsoft-ის ანგარიშთან დაკავშირებულ მდებარეობას, შესაძლოა, დაგჭირდეთ იმ მასალის ან პროგრამების ხელახლა შეძენა, რომლებიც თქვენთვის ხელმისაწვდომი იყო და რომელთათვის გადაიხადეთ ფული წინა რეგიონში. თქვენ თანახმა ხართ არ მიიღოთ წვდომა და არ გამოიყენოთ მასალები ან სერვისები, რომლებიც უკანონოა ან რომლებიც არ არის ლიცენზირებული გამოსაყენებლად ქვეყანაში, რომლიდანაც იღებთ წვდომას ან იყენებთ ასეთ მასალას ან სერვისებს; ასევე, თანახმა ხართ არ დამალოთ და არ გააყალბოთ თქვენი მდებარეობა ან იდენტურობა, ასეთ მასალაზე ან სერვისებზე წვდომის მისაღებად ან მათი გამოყენების მიზნით.
 • ბ) ჩვენ ვზრუნავთ იმაზე, რომ სერვისები გამართული იყოს; თუმცა, ყველა ონლაინ სერვისში ზოგჯერ ხარვეზები და გაუმართაობები ხდება და Microsoft არ აგებს პასუხს ხარვეზზე ან ზარალზე, რომელის შეიძლება წარმოიშვას ამის შედეგად. გაუმართაობის შემთხვევაში, შესაძლოა, ვერ შეძლოთ შენახული შიგთავსის ან მონაცემების მიღება. გირჩევთ, რეგულარულად დაამარქაფოთ თქვენი შიგთავსი და მონაცემები, რომელსაც ინახავთ სერვისებზე ან შეინახოთ მესამე მხარის აპებისა და სერვისების მეშვეობით.
სრული ტექსტი
სერვისების ან პროგრამული უზრუნველყოფის განახლებები და ამ პირობების ცვლილებებისერვისების ან პროგრამული უზრუნველყოფის განახლებები და ამ პირობების ცვლილებები7_updatesToTheServicesOrSoftwareAndChangesToTheseTerms
მიმოხილვა

7. სერვისების ან პროგრამული უზრუნველყოფის განახლება და ამ პირობების ცვლილებები.

 • ა) ჩვენ შეგვიძლია ნებისმიერ დროს შევცვალოთ ეს პირობები თქვენს გაუფრთხილებლად. სერვისების გამოყენება ცვლილებების განხორციელების ძალაში შესვლის შემდეგ ნიშნავს თქვენს თანხმობას ახალი პირობებზე. თუ თქვენ არ ეთანხმებით ახალ პირობებს, უნდა შეწყვიტოთ სერვისების გამოყენება, დახუროთ თქვენი Microsoft-ის ანგარიში და, თუ ხართ მშობელი ან მეურვე, დაეხმაროთ არასრულწლოვანს თავისი Microsoft-ის ანგარიშის დახურვაში.
 • ბ) ზოგჯერ სერვისების გამოყენების გაგრძელებისთვის დაგჭირდებათ პროგრამული უზრუნველყოფის განახლება. ჩვენ შეიძლება ავტომატურად შევამოწმოთ თქვენი პროგრამული უზრუნველყოფის ვერსია და ჩამოვტვირთოთ პროგრამული უზრუნველყოფის განახლებები ან კონფიგურაციის ცვლილებები. შესაძლოა, ასევე, მოგიწიოთ პროგრამული უზრუნველყოფის განახლება სერვისების გამოყენების მიზნით. ასეთ განახლებებზე ვრცელდება ეს პირობები, თუ მათ არ ახლავს სხვა პირობები. ასეთ შემთხვევაში, ეს სხვა პირობები იმოქმედებს. Microsoft არ არის ვალდებული ხელმისაწვდომი გახადოს განახლებები და არ იძლევა გარანტიას, რომ იგი მხარს დაუჭერს სისტემის ვერსიას, რომელიც თქვენ შეიძინეთ ან ლიცენზირებული გაქვთ პროგრამული უზრუნველყოფა, აპები, შიგთავსი ან სხვა პროდუქცია. ასეთი განახლებები შეიძლება არ იყოს თავსებადი მესამე მხარის მიერ წარმოდგენილ პროგრამულ უზრუნველყოფასა ან სერვისებთან. შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს გააუქმოთ თქვენი თანხმობა პროგრამული უზრუნველყოფის შემდგომ განახლებებზე, პროგრამული უზრუნველყოფის დეინსტალაციის გზით.
 • გ) გარდა ამისა, ზოგჯერ შეიძლება დაგვჭირდეს სერვისის ფუნქციების ან ფუნქციონალობის წაშლა ან შეცვლა, ან სერვისის უზრუნველყოფის შეწყვეტა, ან მესამე მხარის აპებსა და სერვისებზე წვდომის უზრუნველყოფის შეწყვეტა. გარდა მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული შემთხვევებისა, ჩვენ არ ვართ ვალდებულნი, უზრუნველვყოთ მასალის, ციფრული პროდუქტების (რომლებიც განსაზღვრულია 13.ლ ნაწილში) ან ადრე შეძენილი აპლიკაციების ხელახლა ჩამოტვირთვა ან გამოცვლა. ჩვენ შეიძლება გამოვუშვათ სერვისები ან მათი ფუნქციები წინასწარი ან ბეტა-ვერსიით, რომელმაც შეიძლება სწორად არ იმუშაოს ან არ იმუშაოს ისე, როგორც საბოლოო ვერსია მუშაობს.
 • დ) იმისათვის, რომ თქვენ შეძლოთ ციფრული უფლებების მართვით (DRM) დაცული მასალების, მაგალითად მუსიკის, თამაშების, ფილმების, წიგნების და სხვ., გამოყენება, DRM პროგრამული უზრუნველყოფა შეიძლება ავტომატურად დაუკავშირდეს უფლებების ონლაინ სერვერს და ჩამოტვირთოს და დააინსტალიროს DRM განახლებები.
სრული ტექსტი
პროგრამული უზრუნველყოფის ლიცენზიაპროგრამული უზრუნველყოფის ლიცენზია8_softwareLicense
მიმოხილვა

8. პროგრამული უზრუნველყოფის ლიცენზია. თუ არ მოყვება ცალკე Microsoft-ის სალიცენზიო შეთანხმება (მაგალითად, თუ იყენებთ Microsoft-ის აპლიკაციას, რომელიც შედის და შეადგენს Windows-ის შემადგენელ ნაწილს, მაშინ Microsoft-ის პროგრამული უზრუნველყოფის სალიცენზიო პირობები Windows-ის ოპერაციული სისტემისთვის ვრცელდება ასეთ პროგრამულ უზრუნველყოფაზე), და ჩვენ მიერ თქვენთვის მოწოდებულ ნებისმიერ პროგრამულ უზრუნველყოფაზე, როგორც აღნიშნული სერვისების ნაწილზე, ვრცელდება ეს პირობები. აპლიკაციებზე, რომლებიც მიღებულია Microsoft-ის ან მისი აფილირებული პირების საკუთრებაში არსებულ ან მათ მიერ მართულ გარკვეულ მაღაზიებში (მათ შორის, თუმცა ამით არ შემოიფარგლება, Office Store-ში, Microsoft Store on Windows-ში და Microsoft Store on Xbox-ში), ვრცელდება ქვემოთ მოცემული ნაწილი 13.ბ.i.

 • ა) თუ თქვენ დაიცავთ ამ პირობებს, ჩვენ გაძლევთ უფლებას დააინსტალიროთ და გამოიყენოთ პროგრამული უზრუნველყოფის ერთი ასლი თითოეულ მოწყობილობაში მთელი მსოფლიო მასშტაბით, რომელსაც ერთდროულად გამოიყენებს მხოლოდ ერთი პირი, თქვენ მიერ სერვისების გამოყენების ნაწილის სახით. გარკვეულ მოწყობილობებზე ასეთი პროგრამული უზრუნველყოფა შესაძლოა წინასწარ იყოს დაინსტალირებული სერვისების პირადი, არაკომერციული გამოყენების მიზნით. პროგრამული უზრუნველყოფა ან ვებსაიტი, რომელიც წარმოადგენს სერვისების ნაწილს, შეიძლება შეიცავდეს მესამე მხარის კოდს. მესამე მხარის სკრიპტი ან კოდი, რომელიც მიბმულია ან რომელზეც არსებობს მითითება პროგრამულ უზრუნველყოფაში ან ვებსაიტზე, ლიცენზირებულია თქვენთვის ამ კოდის მფლობელი მესამე მხარის მიერ და არა Microsoft-ის მიერ. მესამე მხარის კოდთან დაკავშირებული შეტყობინებები ჩართულია მხოლოდ თქვენი ინფორმირების მიზნით.
 • ბ) პროგრამული უზრუნველყოფა ლიცენზირებულია და არა გაყიდული და Microsoft ყველა უფლებას იტოვებს პროგრამულ უზრუნველყოფაზე, რომელიც პირდაპირ არ არის მინიჭებული Microsoft-ის მიერ და არის ნაგულისხმევი, პრეზუმპციით გათვალისწინებული ან სხვა. ეს ლიცენზია არ გაძლევთ უფლებას და თქვენ არ გაქვთ უფლება შემდეგზე:
  • i. გვერდი აუაროთ პროგრამულ უზრუნველყოფასთან ან სერვისებთან დაკავშირებულ ტექნოლოგიური დაცვის ზომებს;
  • ii. დაშალოთ, დეკომპილირება მოახდინოთ, გაშიფროთ, გატეხოთ, ემულირება მოახდინოთ, გახსნათ ტექნოლოგია ან ინჟინრული ანალიზი ჩაუტაროთ პროგრამულ უზრუნველყოფას ან სერვისების სხვა ასპექტს, რომელიც ჩართულია სერვისებში ან რომელზეც წვდომა ხდება სერვისების მეშვეობით, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც ეს მკაფიოდ ნებადართულია მოქმედი კანონმდებლობით საავტორო უფლებების შესახებ;
  • iii. განაცალკევოთ პროგრამული უზრუნველყოფის ან სერვისების კომპონენტები სხვადასხვა მოწყობილობებში გამოსაყენებლად;
  • iv. გამოაქვეყნოთ, დააკოპიროთ, გააქირავოთ, იჯარით გასცეთ, დააექსპორტოთ, დააიმპორტოთ, გაავრცელოთ ან დროებით სარგებლობაში გადასცეთ პროგრამული უზრუნველყოფა ან სერვისები, თუ ეს არ არის პირდაპირ ნებადართული Microsoft-ის მიერ;
  • v. გადასცეთ პროგრამული უზრუნველყოფა, ლიცენზიები პროგრამულ უზრუნველყოფაზე ან სერვისებზე წვდომის ან მათი გამოყენების უფლებები;
  • vi. გამოიყენოთ სერვისები არაავტორიზებული მეთოდით, რომელმაც შეიძლება ხელი შეუშალოს სხვა ადამიანებს მათ გამოყენებაში ან სერვისზე, მონაცემებზე, ანგარიშზე ან ქსელზე წვდომის მიღებაში;
  • vii. დაუშვათ წვდომა სერვისებზე ან შეცვალოთ Microsoft-ის ავტორიზებული მოწყობილობა (მაგ., Xbox კონსოლები, Microsoft Surface და ა.შ.) მესამე მხარის არაავტორიზებული აპლიკაციებით.
სრული ტექსტი
გადახდის პირობებიგადახდის პირობები9_paymentTerms
მიმოხილვა

9. გადახდის პირობები. თუ შეიძენთ სერვისს, თქვენზე გავრცელდება შემდეგი გადახდის პირობები, რომლებსაც ეთანხმებით.

 • ა) საფასური. თუ სერვისების რომელიმე ნაწილთან დაკავშირებულია გარკვეული საფასური, თქვენ თანახმა ხართ გადაიხადოთ ეს საფასური მითითებულ ვალუტაში. სერვისებისთვის მითითებული ფასი არ მოიცავს მოქმედ გადასახადებს და ვალუტის გაცვლითი კურსის სხვაობას, თუ სხვა რამ არ არის მითითებული. Skype-ის ფასიანი პროდუქტების ყველა საფასური მოიცავს მოქმედ გადასახადებს, თუ სხვა რამ არ არის მითითებული. მხოლოდ თქვენ აგებთ პასუხს ასეთი გადასახადების და სხვა ხარჯების დაფარვაზე. Skype გაიანგარიშებს გადასახადებს თქვენს ბილინგის ინფორმაციასთან დაკავშირებული საცხოვრებელი მისამართის საფუძველზე. თქვენ პასუხისმგებელი ხართ მისამართის სისწორესა და სიზუსტეზე. Skype-ის პროდუქციის გარდა, გადასახადი გამოითვლება თქვენი მდებარეობის საფუძველზე Microsoft-ის ანგარიშის რეგისტრაციის მომენტისთვის, თუ ადგილობრივი კანონმდებლობა არ ითვალისწინებს გამოთვლის სხვა ბაზას. ჩვენ შეიძლება შევაჩეროთ ან გავაუქმოთ სერვისები, თუ დროულად არ მივიღებთ სრულად გადახდილ თანხას თქვენგან. საფასურის გადაუხდელობის შედეგად სერვისების შეჩერებამ ან გაუქმებამ შეიძლება გამოიწვიოს ანგარიშზე და მის შიგთავსზე წვდომის დაკარგვა და მათი გამოყენების შეუძლებლობა. კორპორატიული ან სხვა კერძო ქსელის გამოყენებით ინტერნეტთან დაკავშირებამ, რის შედეგადაც იფარება თქვენი მდებარეობა, შეიძლება გამოიწვიოს ფაქტობრივი მდებარეობისთვის მითითებული საფასურისგან განსხვავებული ხარჯები. თქვენი მდებარეობის მიხედვით, ზოგიერთი ტრანზაქციისთვის, შესაძლოა, საჭირო გახდეს უცხოური ვალუტის კონვერტაცია ან ტრანზაქციები შეიძლება დამუშავდეს სხვა ქვეყანაში. თქვენმა ბანკმა შეიძლება დაგაკისროთ დამატებითი საფასურის გადახდა ამ სერვისებისთვის, როცა იყენებთ სადებეტო ან საკრედიტო ბარათს. დეტალებისთვის მიმართეთ თქვენს ბანკს.
 • ბ) თქვენი ბილინგის ანგარიში. სერვისის საფასურის გადახდისთვის, სერვისში რეგისტრაციის დროს უნდა მიუთითოთ გადახდის მეთოდი. Skype-ის გარდა ყველა დანარჩენი სერვისისთვის შეგიძლიათ შეამოწმოთ და შეცვალოთ თქვენი ბილინგის ინფორმაცია და გადახდის მეთოდი Microsoft-ის ანგარიშის მართვის ვებსაიტზე, ხოლო Skype-ის პროგრამული უზრუნველყოფისა და პროდუქტებისთვის – თქვენი ანგარიშის პორტალზე შესვლით შემდეგ გვერდზე: https://skype.com/go/myaccount. გარდა ამისა, თქვენ თანახმა ხართ ნებართვა მისცეთ Microsoft-ს, გამოიყენოს განახლებული ინფორმაცია თქვენ მიერ არჩეული გადახდის მეთოდის შესახებ, რომელსაც უზრუნველყოფს თქვენი ბანკი-ემიტენტი ან გადახდების მოქმედი ქსელი. თქვენ თანახმა ხართ, დაუყოვნებლივ განაახლოთ თქვენი ანგარიში და სხვა ინფორმაცია, მათ შორის თქვენი ელფოსტის მისამართი და გადახდის მეთოდის დეტალები, რათა შევძლოთ თქვენი ტრანზაქციების შესრულება და საჭიროების შემთხვევაში თქვენთან დაკავშირება თქვენს ტრანზაქციებთან დაკავშირებით. ბილინგის ანგარიშზე განხორციელებული ცვლილებები გავლენას არ ახდენს ბილინგის ანგარიშზე დარიცხული გადასახადების თანხებზე, თუ ჩვენ ბილინგის ანგარიშზე განხორციელებული ცვლილებების შესაბამისად დასაბუთებულად არ მოგვიწევს ჩვენი მოქმედებების შეცვლა.
 • გ) ანგარიშსწორება. Microsoft-ისთვის გადახდის მეთოდის მითითებით თქვენ (i) ადასტურებთ, რომ უფლება გაქვთ გამოიყენოთ მითითებული გადახდის მეთოდი და რომ თქვენ მიერ წარმოდგენილი გადახდის ინფორმაცია სწორი და ზუსტია; (ii) უფლებას აძლევთ Microsoft-ს, გადაგახდევინოთ სერვისების ან ხელმისაწვდომი შიგთავსის საფასური თქვენ მიერ მითითებული გადახდის მეთოდით; და (iii) უფლებას აძლევთ Microsoft-ს, გადაგახდევინოთ სერვისების იმ ფასიანი ფუნქციის საფასური, რომელსაც აირჩევთ რეგისტრაციისას და გამოიყენებთ ამ პირობების ძალაში ყოფნის პერიოდში. ჩვენ შეიძლება გადაგახდევინოთ სერვისის საფასური (ა) წინასწარ; (ბ) შეძენის მომენტისთვის; (გ) შეძენის შემდეგ მოკლე დროში; ან (დ) რეგულარულად, გამოწერილი სერვისებისთვის. გარდა ამისა, ჩვენ შეიძლება გადაგახდევინოთ მაქსიმუმ ის თანხა, რომელიც თქვენ დაადასტურეთ. ჩვენ წინასწარ შეგატყობინებთ გამოწერილი სერვისების რეგულარული საფასურის თანხის ცვლილების შესახებ. ჩვენ შეიძლება ერთდროულად რამდენიმე გასული საბილინგო პერიოდის თანხა გადაგახდევინოთ იმ ოდენობის ფარგლებში, რომელიც არ იქნა გადახდილი.
 • დ) რეგულარული გადახდები. სერვისების გამოწერით შეძენისას (მაგ., ყოველთვიურად, 3 თვეში ერთხელ ან ყოველწლიურად), თქვენ ადასტურებთ, რომ თანახმა ხართ, განხორციელდეს რეგულარული გადახდები Microsoft-ისთვის თქვენ მიერ არჩეული მეთოდით და რეგულარული ინტერვალებით, რომლებზეც დათანხმდით, სანამ სერვისის გამოწერა არ შეწყდება თქვენ ან Microsoft-ის მიერ. სერვისები უნდა გააუქმოთ ბილინგის მომდევნო თარიღამდე, რათა შეწყდეს სერვისების გამოყენების გადასახადის დარიცხვა. ჩვენ წარმოგიდგენთ ინსტრუქციას სერვისების გაუქმების შესახებ. პერიოდული გადახდების ავტორიზაციით, თქვენ აძლევთ Microsoft-ს უფლებას, აწარმოოს ამგვარი გადახდები ელექტრონული დებეტის ან თანხის გადარიცხვებით, ან თქვენთვის განკუთვნილ ანგარიშზე ელექტრონული ჩეკის საშუალებით (ავტომატური საკლირინგო პალატის ან მსგავსი გადახდების შემთხვევაში), ან როგორც თქვენს ანგარიშზე დაკისრებული გადასახადი (საკრედიტო ბარათის ან მსგავსი გადახდის შემთხვევაში) (ერთობლივად, „ელექტრონული გადახდები“). ჩვეულებრივ, გამოწერის საფასურის დარიცხვა ხდება წინასწარ გამოწერის შესაბამის პერიოდზე. გადახდის შეუსრულებლად დაბრუნების შემთხვევაში, ან თუ საკრედიტო ბარათის ან მსგავსი ტრანზაქცია უარყოფილი იქნება, Microsoft ან მისი სერვისის პროვაიდერები უფლებას იტოვებენ, ამოიღონ დაბრუნებული საგადახდო საბუთის, უარყოფილი ან არასაკმარისი თანხა და დაამუშაონ ეს გადახდა, როგორც ელექტრონული გადახდა.
 • ე. ონლაინ ამონაწერი და შეცდომები. Skype-ის გარდა ყველა დანარჩენი სერვისისთვის Microsoft წარმოგიდგენთ ონლაინ საბილინგო ამონაწერს Microsoft-ის ანგარიშის მართვის საიტზე, სადაც შეგიძლიათ ნახოთ და ამობეჭდოთ ამონაწერი. Skype-ის შემთხვევაში, შეგიძლიათ ნახოთ ონლაინ ამონაწერი საიტზე www.skype.com თქვენს ანგარიშზე შესვლით. ეს არის ერთადერთი საბილინგო ამონაწერი, რომელსაც ჩვენ უზრუნველვყოფთ. ანგარიშში შეცდომის აღმოჩენისას უნდა შეგვატყობინოთ 90 დღის ვადაში შეცდომის აღმოჩენის შემდეგ. ჩვენ დაუყოვნებლივ გადავხედავთ თანხას. თუ მითითებულ ვადაში არ შეგვატყობინებთ შეცდომის შესახებ, ამით გაგვათავისუფლებთ ნებისმიერი პასუხისმგებლობისა და ზარალისგან, რომელიც წარმოიშვება შეცდომის შედეგად და ჩვენ ვალდებულნი არ ვიქნებით, შევასწოროთ შეცდომა ან დაგიბრუნოთ თანხა, თუ სხვაგვარად არ მოითხოვება კანონით. თუ Microsoft გამოავლენს ბილინგის შეცდომას, ჩვენ შევასწორებთ მას 90 დღის ვადაში. ეს წესი არ მოქმედებს იმ უფლებებზე, რომლებიც შეიძლება გათვალისწინებული იყოს კანონით.
 • ვ. გადახდილი თანხის დაბრუნების პოლიტიკა. თუ სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული კანონით ან კონკრეტული სერვისის შემოთავაზებით, ყველა შეძენა საბოლოა და გადახდილი თანხა უკან დაბრუნებას არ ექვემდებარება. თუ თვლით, რომ Microsoft-მა შეცდომით ჩამოგაჭრათ თანხა, უნდა დაგვიკავშირდეთ 90 დღის ვადაში თანხის ჩამოჭრის შემდეგ. 90 დღეზე ადრე ჩამოჭრილი თანხა უკან დაბრუნებას არ ექვემდებარება, თუ სხვაგვარად არ მოითხოვება კანონით. ჩვენ უფლებას ვიტოვებთ, დაგიბრუნოთ ან ჩაგირიცხოთ თანხა ჩვენი შეხედულებისამებრ, თუ კანონი არ მოითხოვს სხვა რამეს. თუ ჩვენ დაგიბრუნებთ ან ჩაგირიცხავთ თანხას, ეს არ ნიშნავს, რომ ვალდებულნი ვართ მომავალშიც დაგიბრუნოთ ან ჩაგირიცხოთ მსგავსი თანხა. თანხის დაბრუნების ეს წესი არ მოქმედებს იმ უფლებებზე, რომლებიც შეიძლება გათვალისწინებული იყოს კანონით. თანხის დაბრუნების შესახებ დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ ჩვენი დახმარების თემა. თუ თქვენ ცხოვრობთ ტაივანში ან ისრაელში, გაითვალისწინეთ, რომ მომხმარებელთა უფლებების დაცვის კანონისა და მისი შესაბამისი რეგულაციების შესაბამისად, ყველა შეძენა, რომელიც დაკავშირებულია ციფრულ შიგთავსთან, რომელიც უზრუნველყოფილია არამატერიალური ფორმით და/ან ონლაინ სერვისებით, არის საბოლოო და გადახდილი თანხა დაბრუნებას არ ექვემდებარება, თუ ასეთი შიგთავსი ან სერვისი უზრუნველყოფილია ონლაინ რეჟიმში. თქვენ არ გაქვთ უფლება, მოითხოვოთ გადაწყვეტილების მისაღებად განკუთვნილი პერიოდი ან თანხის დაბრუნება.
 • ზ. სერვისების გაუქმება. შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს გააუქმოთ სერვისი, გარკვეული მიზეზით ან მიზეზის გარეშე. ფასიანი სერვისების გაუქმებით შეწყდება სერვისის გამოყენების გადასახადის დარიცხვა. სერვისის გასაუქმებლად და თანხის დაბრუნების მოთხოვნისთვის (თუ უფლება გაქვთ ასეთ დაბრუნებაზე) ეწვიეთ Microsoft-ის ანგარიშის მართვის ვებსაიტს. Skype-ის შემთხვევაში, შეავსეთ გაუქმების ფორმა, აქ წარმოდგენილი ინფორმაციის მითითებით. აუცილებლად იხილეთ შემოთავაზება, რომელიც აღწერს სერვისებს, რადგან (i) თქვენ შეიძლება არ მიიღოთ უკან გადახდილი თანხა გაუქმების დროისთვის; (ii) შესაძლოა, მოგიწიოთ გაუქმების საფასურის გადახდა; (iii) შესაძლოა, ვალდებული იყოთ დაფაროთ ყველა ხარჯი, რომელიც დაგერიცხათ ბილინგის ანგარიშზე სერვისებისთვის გაუქმების თარიღამდე; და (iv) შესაძლოა, დაკარგოთ წვდომა ანგარიშზე და ვეღარ გამოიყენოთ იგი სერვისების გაუქმების შემდეგ; ან, თუ თქვენ ცხოვრობთ ტაივანში ან ისრაელში, (v) შესაძლოა მიიღოთ თანხის დაბრუნება იმ ოდენობით, რომელიც უდრის სერვისისთვის გადახდილ გამოუყენებელ საფასურს, გაუქმების დროისთვის გამოთვლით. თუ თქვენ ისრაელში ცხოვრობთ, შეგიძლიათ გააუქმოთ ნებისმიერი მეთოდით შემდეგ გვერდზე ჩამოთვლილთაგან: https://support.microsoft.com/en-us/help/4027815. გთხოვთ, ტელეფონით დაუკავშირდეთ Microsoft-ის წარმომადგენელს თანხის დასაბრუნებლად, თუ ამის უფლება გაქვთ. ჩვენ დავამუშავებთ თქვენს მონაცემებს მე-4 ნაწილში აღწერილის შესაბამისად. გაუქმების შემთხვევაში, წვდომა სერვისებზე დასრულდება სერვისის მიმდინარე პერიოდის დასრულებისას, ან, თუ ანგარიშზე საფასურის დარიცხვა რეგულარულად ხდება, გაუქმებული პერიოდის დასასრულისას.
 • თ. საცდელი პერიოდის შემოთავაზებები. თუ მონაწილეობას იღებთ საცდელი პერიოდის შემოთავაზებაში, შესაძლოა მოგეთხოვოთ საცდელი სერვის(ებ)ის გაუქმება იმ ვადაში, რომელიც მითითებული იყო შემოთავაზებაში, რომელზეც დათანხმდით, რათა არ მოხდეს სერვის(ებ)ის გამოყენების გადასახადის დარიცხვა საცდელი პერიოდის დასრულების შემდეგ.
 • ი. პრომო შემოთავაზებები. პერიოდულად Microsoft-მა შეიძლება შემოგთავაზოთ უფასო სერვისები საცდელი პერიოდის განმავლობაში. Microsoft უფლებას იტოვებს, დაგარიცხოთ ასეთი სერვისების საფასური (ნორმალური ტარიფის შესაბამისად) იმ შემთხვევაში, თუ Microsoft განსაზღვრავს (თავისი შეხედულებისამებრ და დასაბუთებულად), რომ თქვენ ბოროტად იყენებთ შემოთავაზებების პირობებს.
 • კ. ფასის ცვლილებები. ჩვენ შეიძლება ნებისმიერ დროს შევცვალოთ სერვისების ფასი და თუ თქვენ გაქვთ რეგულარული შეძენა, ჩვენ შეგატყობინებთ ამის შესახებ ელფოსტით ან სხვა სათანადო გზით, სულ მცირე, 15 დღით ადრე ფასის ცვლილებამდე. თუ არ დაეთანხმებით ფასის ცვლილებას, უნდა გააუქმოთ და შეწყვიტოთ სერვისებით სარგებლობა მანამ, სანამ ფასის ცვლილება ძალაში შევა. თუ არსებობს ფიქსირებული ვადა და ფასი სერვისის შემოთავაზებისთვის, ეს ფასი დარჩება ძალაში ფიქსირებული ვადის განმავლობაში.
 • ლ. გადახდები თქვენთვის. თუ არსებობს თანხა, რომელიც უნდა გადაგიხადოთ, თქვენ თანახმა ხართ, დროულად და ზუსტად წარმოგვიდგინოთ ინფორმაცია, რომელიც საჭიროა თქვენთვის გადახდის განსახორციელებლად. თქვენ აგებთ პასუხს გადასახადებზე და ხარჯებზე, რომლებიც შეიძლება წარმოიშვას თქვენთვის ასეთი გადახდის განხორციელების შედეგად. თქვენ, ასევე, უნდა დაიცვათ სხვა პირობებიც, რომლებიც მოქმედებს გადახდის მიღების თქვენს უფლებასთან დაკავშირებით. თუ შემთხვევით მიიღებთ გადახდას, შეიძლება დავიბრუნოთ თანხა ან მოვითხოვოთ თანხის დაბრუნება. თქვენ თანახმა ხართ ითანამშრომლოთ ჩვენთან ასეთ შემთხვევაში. ჩვენ შეიძლება, ასევე, შევამციროთ თქვენთვის გადასახდელი თანხის ოდენობა თქვენს გაუფრთხილებლად, წინა ზედმეტად გადახდილი თანხის კორექტირების მიზნით.
 • მ. სასაჩუქრე ბარათები. სასაჩუქრე ბარათების (Skype-ის სასაჩუქრე ბარათების გარდა) გამოყენება რეგულირდება Microsoft-ის სასაჩუქრე ბარათების წესებისა და პირობების შესაბამისად. ინფორმაცია Skype-ის სასაჩუქრე ბარათების შესახებ ხელმისაწვდომია Skype-ის დახმარების გვერდზე.
 • ნ. საბანკო ანგარიშით გადახდის მეთოდი. შეგიძლიათ დაარეგისტრიროთ მოქმედი საბანკო ანგარიში თქვენს Microsoft-ის ანგარიშზე, რათა გამოიყენოთ იგი გადახდის მეთოდად. მოქმედი საბანკო ანგარიშები მოიცავს ანგარიშებს საფინანსო ინსტიტუტში, რომელზეც შესაძლებელია პირდაპირი სადებეტო შენატანების განხორციელება (მაგალითად, შეერთებულ შტატებში მდებარე საფინანსო ინსტიტუტი, რომელიც მხარს უჭერს ავტომატურ საკლირინგო პალატას („ACH“), ევროპული საფინანსო ინსტიტუტი, რომელიც მხარს უჭერს ერთჯერად ევროგადახდების ზონას ("SEPA") ან „iDEAL“ ნიდერლანდებში). პირობები, რომლებზეც დათანხმდით, როდესაც დაამატეთ თქვენი საბანკო ანგარიში, როგორც გადახდის მეთოდი თქვენს Microsoft-ის ანგარიშზე (მაგალითად, „მანდატი“ SEPA–ს შემთხვევაში) ასევე გამოიყენება. თქვენ წარმოადგენთ და იძლევით გარანტიას, რომ თქვენი რეგისტრირებული საბანკო ანგარიში თქვენს სახელზეა და უფლება გაქვთ, დაარეგისტრიროთ და გამოიყენოთ ეს საბანკო ანგარიში, როგორც გადახდის მეთოდი. თქვენი საბანკო ანგარიშის, როგორც თქვენი გადახდის მეთოდის, დარეგისტრირების ან შერჩევისას, თქვენ უფლებას აძლევთ Microsoft-ს (ან მის აგენტს), განახორციელოს თქვენი შენაძენის ან ხელმოწერის სრული თანხის ერთი ან მეტი დებეტირება თქვენი საბანკო ანგარიშიდან (თქვენი სააბონენტო მომსახურების პირობების შესაბამისად) (და, საჭიროების შემთხვევაში, ერთი ან მეტი დაკრედიტება თქვენს საბანკო ანგარიშზე შეცდომების შესწორების, თანხის დაბრუნების ან მსგავსი მიზნით) და უფლებას აძლევთ საფინანსო ინსტიტუტს, რომელშიც გახსნილია თქვენი საბანკო ანგარიში, გამოქვითოს ასეთი დებეტები ან მიიღოს ასეთი კრედიტები. თქვენ გააზრებული გაქვთ, რომ ეს ავტორიზაცია ძალაში რჩება, სანამ არ ამოშლით ინფორმაციას თქვენი საბანკო ანგარიშის შესახებ თქვენი Microsoft-ის ანგარიშიდან. თუ დარწმუნებული ხართ, რომ შეცდომით ჩამოგეჭრათ თანხა, რაც შეიძლება მალე დაუკავშირდით მომხმარებელთა მხარდაჭერის სამსახურს, რომელიც მითითებულია ზემოთ პუნქტში 4.ე. თქვენს ქვეყანაში მოქმედი კანონები შესაძლოა ასევე ზღუდავდეს თქვენს პასუხისმგებლობას თქვენი საბანკო ანგარიშიდან ნებისმიერი თაღლითურ, არასწორ ან არასანქცირებულ ტრანზაქციებზე. საბანკო ანგარიშის რეგისტრაციისას ან გადახდის მეთოდის შერჩევით აღიარებთ, რომ წაიკითხეთ, გესმით და ეთანხმებით ამ პირობებს.
სრული ტექსტი
კონტრაქტორი პირი, მოქმედი იურისდიქცია და დავების გადაჭრის მდებარეობაკონტრაქტორი პირი, მოქმედი იურისდიქცია და დავების გადაჭრის მდებარეობა10_11_contractingEntityChoiceOfLaw
მიმოხილვა

10. კონტრაქტორი პირი, კანონმდებლობის და იურისდიქციის არჩევა დავების გადასაწყვეტად. თქვენ მიერ Skype-ის ბრენდირებული უფასო და ფასიანი სამომხმარებლო სერვისების გამოყენებისას, თუ თქვენ ევროპის, ახლო აღმოსავლეთისა და აფრიკის ფარგლებს გარეთ ცხოვრობთ, თქვენ ხელშეკრულებას დებთ Skype Communications S.à.r.l-თან, მისამართი: 23 – 29 Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg და ამ პირობებში „Microsoft“-ის ყველა ხსენება გულისხმობს ზემოთ აღნიშნულ კომპანიას. Skype-ის ბრენდირებული უფასო ან ფასიანი სამომხმარებლო სერვისების გამოყენებისას, თუ ევროპის, ახლო აღმოსავლეთისა და აფრიკის ფარგლებს გარეთ ცხოვრობთ, ამ პირობების ინტერპრეტირება და პირობების დარღვევასთან დაკავშირებული პრეტენზიები რეგულირდება ლუქსემბურგის კანონმდებლობით, სამართლებრივი ნორმების კოლიზიის გაუთვალისწინებლად. იმ რეგიონის ან ქვეყნის კანონმდებლობა, სადაც ცხოვრობთ, არეგულირებს ყველა დანარჩენ პრეტენზიას (მათ შორის, მომხმარებლების დაცვის, არაკეთილსინდისიერი კონკურენციის და დელიკატური სარჩელების საკითხებს). თუ თქვენ ევროპის, ახლო აღმოსავლეთისა და აფრიკის ფარგლებს გარეთ ცხოვრობთ, თქვენ და ჩვენ უპირობოდ ვთანხმდებით ლუქსემბურგის სასამართლოების ექსკლუზიურ იურისდიქციაზე ყველა იმ დავასთან დაკავშირებით, რომელიც წარმოიშობა Skype-ის ბრენდირებულ სამომხმარებლო სერვისებთან დაკავშირებით. ყველა დანარჩენი სერვისის გამოყენებისას თქვენ დებთ ხელშეკრულებას ქვემოთ მითითებულ კონტრაქტორ პირთან და ასეთ შემთხვევაში მოქმედებს ქვემოთ მითითებული კანონმდებლობა და იურისდიქცია დავების გადასაჭრელად:

 • ა) კანადა. თუ თქვენ ცხოვრობთ (ან თქვენი ბიზნესი ან საქმიანობის ძირითადი ადგილი განლაგებულია) კანადაში, თქვენ დებთ ხელშეკრულებას შემდეგ კომპანიასთან: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. იმ რეგიონის კანონმდებლობა, სადაც ცხოვრობთ (ან სადაც განლაგებულია თქვენი ბიზნესი ან საქმიანობის ძირითადი ადგილი), არეგულირებს ამ პირობების ინტერპრეტირებას, პირობების დარღვევასთან დაკავშირებულ პრეტენზიებს და ყველა დანარჩენ პრეტენზიებს (მათ შორის, მომხმარებლის უფლებების დაცვასთან და დელიკატურ სარჩელებთან დაკავშირებულ საკითხებს), სამართლებრივი ნორმების კოლიზიის გაუთვალისწინებლად. თქვენ და ჩვენ უპირობოდ ვთანხმდებით ონტარიოს სასამართლოების ექსკლუზიურ იურისდიქციაზე ყველა იმ დავასთან დაკავშირებით, რომელიც წარმოიშობა ამ პირობებთან ან სერვისებთან დაკავშირებით.
 • ბ) ჩრდილოეთი ან სამხრეთი ამერიკა აშშ-ისა და კანადის ფარგლებს გარეთ. თუ თქვენ ცხოვრობთ (ან თქვენი ბიზნესი ან საქმიანობის ძირითადი ადგილი განლაგებულია) ჩრდილოეთ ან სამხრეთ ამერიკაში აშშ-ისა და კანადის ფარგლებს გარეთ, თქვენ დებთ ხელშეკრულებას შემდეგ კომპანიასთან: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. ვაშინგტონის შტატის კანონმდებლობა არეგულირებს ამ პირობების ინტერპრეტირებას და პირობების დარღვევასთან დაკავშირებულ პრეტენზიებს, სამართლებრივი ნორმების კოლიზიის გაუთვალისწინებლად. იმ ქვეყნის კანონმდებლობა, სადაც ვმართავთ სერვისებს, რომლებსაც იყენებთ, არეგულირებს ყველა დანარჩენ პრეტენზიას (მათ შორის, მომხმარებლების დაცვის, არაკეთილსინდისიერი კონკურენციის და დელიკატური სარჩელების საკითხებს).
 • გ. ახლო აღმოსავლეთი, აფრიკა ან ევროპა. თუ თქვენ ცხოვრობთ (ან თუ ორგანიზაციაა, თქვენი საქმიანობის განხორციელების ძირითადი ადგილი მდებარეობს) ახლო აღმოსავლეთში, აფრიკასა თუ ევროპაში, ევროკავშირის, ისლანდიის, ლიხტენშტაინის, ნორვეგიის, შვეიცარიისა და გაერთიანებული სამეფოს გარდა და იყენებთ ამ სერვისების უფასო კომპონენტებს (როგორიცაა Bing და MSN), თქვენ ხელშეკრულებას დებთ Microsoft Corporation-თან, მისამართი: One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A., იმ შემთხვევების გარდა, თუ თქვენ იყენებთ Skype-ის უფასო კომპონენტებს; უკანასკნელ შემთხვევაში, თქვენ ხელშეკრულებას დებთ Microsoft Ireland Operations Limited-თან, მისამართი: One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ireland. თუ თქვენ გადაიხადეთ სერვისების ნაწილის გამოყენების საფასური, თქვენ ხელშეკრულებას დებთ Microsoft Ireland Operations Limited-თან, მისამართი: One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ireland. უფასო ან ფასიანი სერვისებისთვის, ამ პირობების ინტერპრეტირება და პირობების დარღვევასთან დაკავშირებული პრეტენზიები რეგულირდება ირლანდიის კანონმდებლობით, სამართლებრივი ნორმების კოლიზიის გაუთვალისწინებლად. იმ ქვეყნის კანონმდებლობა, სადაც ვმართავთ სერვისებს, რომლებსაც იყენებთ, არეგულირებს ყველა დანარჩენ პრეტენზიას (მათ შორის, მომხმარებლების დაცვის, არაკეთილსინდისიერი კონკურენციის და დელიკატური სარჩელების საკითხებს). თქვენ და ჩვენ უპირობოდ ვთანხმდებით ირლანდიის სასამართლოების ექსკლუზიურ იურისდიქციაზე ყველა იმ დავასთან დაკავშირებით, რომელიც წარმოიშობა ამ პირობებთან ან სერვისებთან დაკავშირებით.
 • დ) აზია ან სამხრეთ ოკეანეთის რეგიონი, თუ თქვენი ქვეყანა არ შედის გამონაკლისების სიაში. თუ თქვენ ცხოვრობთ (ან თუ ორგანიზაციაა, თქვენი საქმიანობის განხორციელების ძირითადი ადგილი მდებარეობს) აზიაში (ჩინეთის, იაპონიის, კორეის რესპუბლიკის და ტაივანის გარდა) ან სამხრეთ წყნარ ოკეანეთში და იყენებთ სერვისების უფასო კომპონენტებს (როგორიცაა Bing და MSN), თქვენ ხელშეკრულებას დებთ Microsoft Corporation-თან, მისამართი: One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. თუ რომელიმე სერვისით სარგებლობისთვის ფული გადაიხადეთ, ან თუ იყენებთ უფასო Outlook.com სერვისს სინგაპურში ან ჰონკონგში, თქვენ დებთ ხელშეკრულებას Microsoft Regional Sales Pte Ltd.-თან, კორპორაციასთან, რომელიც დაფუძნებულია სინგაპურის კანონმდებლობის შესაბამისად და რომლის რეგისტრირებული მისამართია 80 Raffles Place, #32-01, UOB Plaza, Singapore 048624; იმ პირობით, რომ თუ თქვენ ცხოვრობთ (ან თუ ორგანიზაციაა, თქვენი საქმიანობის განხორციელების ძირითადი ადგილი მდებარეობს) ავსტრალიაში, თქვენ დებთ ხელშეკრულებას Microsoft Pty Ltd-თან, მისამართი: 1 Epping Road, North Ryde, NSW 2113, Australia და თუ თქვენ ცხოვრობთ (ან თუ ორგანიზაციაა, თქვენი საქმიანობის განხორციელების ძირითადი ადგილი მდებარეობს) ახალ ზელანდიაში, ხელშეკრულებას დებთ Microsoft New Zealand Limited-თან, მისამართი: Level 5, 22 Viaduct Harbour Avenue, PO Box 8070 Symonds Street, Auckland, 1150 New Zealand. უფასო და ფასიანი სერვისებისთვის, ვაშინგტონის სახელმწიფო სამართალი მართავს ამ ტერმინთა ინტერპრეტაციას და მათი დარღვევების პრეტენზიებს, კოლიზიური სამართალის პრინციპების მიუხედავად. იმ ქვეყნის კანონმდებლობა, სადაც ვმართავთ სერვისებს, რომლებსაც იყენებთ, არეგულირებს ყველა დანარჩენ პრეტენზიას (მათ შორის, მომხმარებლების დაცვის, არაკეთილსინდისიერი კონკურენციის და დელიკატური სარჩელების საკითხებს). ნებისმიერი დავა, რომელიც დაკავშირებულია ამ პირობებთან ან სერვისებთან, Skype-ის გარდა, მათ შორის საკითხები, რომლებიც ეხება პირობების და სერვისების არსებობას, მოქმედებას ან შეწყვეტას, განიხილება და საბოლოოდ გადაწყდება სინგაპურის არბიტრაჟში, სინგაპურის საერთაშორისო საარბიტრაჟო ცენტრის (SIAC) არბიტრაჟის წესების შესაბამისად, რომლებიც წარმოადგენს ამ მუხლის განუყოფელ ნაწილს. ტრიბუნალი შედგება ერთი არბიტრისგან, რომელიც ინიშნება SIAC-ის პრეზიდენტის მიერ. არბიტრაჟის ენა იქნება ინგლისური. არბიტრის გადაწყვეტილება საბოლოოდ ითვლება, სავალდებულოა და გადახედვას არ ექვემდებარება და შეიძლება გამოყენებული იქნას, როგორც სასამართლო გადაწყვეტილების საფუძველი ნებისმიერ ქვეყანაში ან რეგიონში.
 • ე) იაპონია. თუ თქვენ ცხოვრობთ (ან თქვენი ბიზნესი ან საქმიანობის ძირითადი ადგილი განლაგებულია) იაპონიაში და სარგებლობთ უფასო სერვისებით (როგორიცაა Bing და MSN), თქვენ დებთ ხელშეკრულებას შემდეგ კომპანიასთან: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. თუ თქვენ გადაიხადეთ რომელიმე სერვისში, თქვენ დებთ ხელშეკრულებას შემდეგ კომპანიასთან: Microsoft Japan Co., Ltd (MSKK), Shinagawa Grand Central Tower, 2-16-3 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075. უფასო ან ფასიანი სერვისებისთვის, ამ პირობების ინტერპრეტირება და ამ პირობებთან ან სერვისებთან დაკავშირებული საკითხები რეგულირდება იაპონიის კანონმდებლობით. თქვენ და ჩვენ უპირობოდ ვთანხმდებით ტოკიოს ოლქის სასამართლოს ერთადერთ ექსკლუზიურ იურისდიქციაზე ყველა იმ დავასთან დაკავშირებით, რომელიც წარმოიშობა ამ პირობებთან ან სერვისებთან დაკავშირებით.
 • ვ) კორეის რესპუბლიკა. თუ თქვენ ცხოვრობთ (ან თქვენი ბიზნესი ან საქმიანობის ძირითადი ადგილი განლაგებულია) კორეის რესპუბლიკაში და სარგებლობთ უფასო სერვისებით (როგორიცაა Bing და MSN), თქვენ დებთ ხელშეკრულებას შემდეგ კომპანიასთან: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. თუ თქვენ გადაიხადეთ რომელიმე სერვისში, თქვენ დებთ ხელშეკრულებას შემდეგ კომპანიასთან: Microsoft Korea, Inc., 11th Floor, Tower A, K-Twin Tower, Jongro 1 gil 50, Jongro-gu, Seoul, Republic of Korea, 110-150. უფასო ან ფასიანი სერვისებისთვის, ამ პირობების ინტერპრეტირება და ამ პირობებთან ან სერვისებთან დაკავშირებული საკითხები რეგულირდება კორეის რესპუბლიკის კანონმდებლობით. თქვენ და ჩვენ უპირობოდ ვთანხმდებით სეულის ცენტრალური ოლქის სასამართლოს ერთადერთ ექსკლუზიურ იურისდიქციაზე ყველა იმ დავასთან დაკავშირებით, რომელიც წარმოიშობა ამ პირობებთან ან სერვისებთან დაკავშირებით.
 • ზ) ტაივანი. თუ თქვენ ცხოვრობთ (ან თუ ორგანიზაცია, თქვენი საქმიანობის განხორციელების ძირითადი ადგილი მდებარეობს) ტაივანში და თქვენ იყენებთ ამ სერვისების უფასო კომპონენტებს (როგორიცაა Bing და MSN), თქვენ ხელშეკრულებას დებთ Microsoft Corporation-თან, მისამართი: One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. თუ თქვენ გადაიხადეთ სერვისების ნაწილის გამოყენების საფასური, თქვენ ხელშეკრულებას დებთ Microsoft Taiwan Corp.-თან, მისამართი: 18F, No. 68, Sec. 5, Zhongxiao E. Rd., Xinyi District, Taipei 11065, Taiwan. უფასო და ფასიანი სერვისების გამოყენებისას ტაივანის კანონმდებლობა არეგულირებს ამ პირობებს და ნებისმიერ საკითხს, რომელიც წარმოიშობა სერვისებთან დაკავშირებით ან დაკავშირებულია სერვისებთან. დამატებითი ინფორმაციისთვის Microsoft Taiwan Corp.-ის შესახებ იხილეთ ვებსაიტი, რომელსაც უზრუნველყოფს ჩინეთის რესპუბლიკის ეკონომიური საკითხების სამინისტრო. თქვენ და ჩვენ უპირობოდ ვნიშნავთ ტაიბეის ოლქის სასამართლოს პირველი ინსტანციის სასამართლოდ, რომლის იურისდიქცია ვრცელდება ამ პირობებთან და სერვისებთან დაკავშირებულ დავებზე, ტაივანის კანონმდებლობით მაქსიმალურად დაშვებულის ფარგლებში.

თქვენი ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად მომხმარებლის უფლებების დაცვის შესახებ შეიძლება გათვალისწინებული იყოს ადგილობრივი მარეგულირებელი კანონები ან უფლება, რომელიც საშუალებას გაძლევთ გადაწყვიტოთ დავა სხვა იურისდიქციაში, ამ პირობების მიუხედავად. ასეთ შემთხვევაში, მოქმედებს სამართალი და იურისდიქცია, როგორც აღწერილია მე-10 ნაწილში, ადგილობრივი კანონმდებლობით მაქსიმალურად დაშვებულის ფარგლებში.

სრული ტექსტი
გარანტიებიგარანტიები12_Warranties
მიმოხილვა

11. გარანტიები.

 • ა) MICROSOFT და მისი აფილიატები, გადამყიდველები, დისტრიბუტორები და გამყიდველები არ იძლევიან პირდაპირ და არაპირდაპირ გარანტიებს თქვენ მიერ სერვისის გამოყენებასთან დაკავშირებით. თქვენ გააზრებული გაქვთ, რომ სერვისებს იყენებთ საკუთარი რისკით და რომ ჩვენ უზრუნველვყოფთ სერვისებს „როგორც არის“ პრინციპის საფუძველზე, „ყველა შეცდომითა“ და „როგორც ხელმისაწვდომია“. MICROSOFT არ იძლევა სერვისების სიზუსტის ან დროული მომსახურეობის გარანტიას. შესაძლოა, გქონდეთ გარკვეული უფლებები თქვენი ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად. წინამდებარე პირობების არცერთი ნაწილი გავლენას არ ახდენს ამ უფლებებზე, თუ ისინი ძალაშია. თქვენ ადასტურებთ, რომ კომპიუტერი და სატელეკომუნიკაციო სისტემები არ არის შეცდომებისგან თავისუფალი და ხანდახან ადგილი აქვს გაუმართაობებს. ჩვენ არ ვიძლევით გარანტიას, რომ სერვისები იქნება უწყვეტი, დროული, დაცული ან შეცდომებისგან თავისუფალი ან რომ არ მოხდება მასალის დაკარგვა; ჩვენ, ასევე, არ ვიძლევით გარანტიას კომპიუტერული ქსელის კავშირთან ან გადაცემასთან დაკავშირებით.
 • ბ. თქვენი ადგილობრივი კანონმდებლობით დაშვებულის ფარგლებში, ჩვენ გამოვრიცხავთ ნაგულისხმევ გარანტიებს, მათ შორის, გაყიდვისთვის ვარგისიანობის, დამაკმაყოფილებელი ხარისხის, კონკრეტული მიზნისთვის ვარგისიანობის, ხარისხიანი ნამუშევრის და უფლებების დაურღვევლობის გარანტიას.
 • გ) ავსტრალიაში მცხოვრები მომხმარებლებისთვის: ჩვენს პროდუქტებზე და სერვისებზე ვრცელდება გარანტიები, რომელთა გამორიცხვა შეუძლებელია მომხმარებელთა უფლებების დაცვის შესახებ ავსტრალიის კანონის შესაბამისად. სერვისის სერიოზული გაუმართაობების შემთხვევაში თქვენ უფლება გაქვთ:
  • გააუქმოთ მომსახურების ხელშეკრულება ჩვენთან; და
  • დაიბრუნოთ გამოუყენებელი ნაწილის საფასური ან მიიღოთ კომპენსაცია მისი შემცირებული ღირებულების გამო.

  თქვენ ასევე უფლება გაქვთ, აირჩიოთ საფასურის დაბრუნება ან პროდუქტის გამოცვლა სერიოზული გაუმართაობის შემთხვევაში. თუ პროდუქტის ან სერვისის გაუმართაობა არ ითვლება სერიოზულ გაუმართაობად, თქვენ უფლება გაქვთ იმაზე, რომ გონივრულ ვადაში გაუმართაობა გამოსწორდეს. ამის შეუსრულებლობის შემთხვევაში, თქვენ უფლება გაქვთ, დაიბრუნოთ პროდუქტის საფასურის თანხა ან გააუქმოთ მომსახურების ხელშეკრულება და დაიბრუნოთ გამოუყენებელი ნაწილის საფასური. თქვენ ასევე უფლება გაქვთ, მიიღოთ კომპენსაცია პროდუქტის ან სერვისის გაუმართაობით გამოწვეული ნებისმიერი სხვა ზიანისა თუ ზარალისთვის, რომლის წინასწარ განჭვრეტა გონივრულად შესაძლებელი იყო.

 • დ) ახალ ზელანდიაში მცხოვრები მომხმარებლებისთვის: შესაძლოა, თქვენ გქონდეთ კანონით გათვალისწინებული უფლებები მომხმარებლების უფლებების დაცვის შესახებ ახალი ზელანდიის კანონის შესაბამისად და ამ პირობების არცერთი ნაწილი გავლენას არ ახდენს ასეთ უფლებებზე.
სრული ტექსტი
პასუხისმგებლობის შეზღუდვაპასუხისმგებლობის შეზღუდვა13_limitationOfLiability
მიმოხილვა

12. პასუხისმგებლობის შეზღუდვები.

 • ა) თუ გაქვთ რაიმე საფუძველი ზარალის ანაზღაურებისთვის (ამ პირობების დარღვევის ჩათვლით), მოქმედი კანონმდებლობით ნებადართულ ფარგლებში, თქვენ ეთანხმებით იმას, რომ თქვენი ექსკლუზიური უფლება იქნება მიიღოთ პირდაპირი ზარალის ანაზღაურება Microsoft-ისგან ან მისი აფილიატებისგან, გადამყიდველებისგან, დისტრიბუტორებისგან, მესამე მხარის აპებისა და სერვისების პროვაიდერებისგან და გამყიდველებისგან იმ ოდენობით, რომელიც შეესაბამება სერვისების საფასურს იმ თვეში, რომელშიც ადგილი ჰქონდა დანაკარგს ან დარღვევას (10,00$ აშშ დოლარამდე, თუ სერვისები უფასოა).
 • ბ. მოქმედი კანონმდებლობით ნებადართულ ფარგლებში, თქვენ არ შეგიძლიათ მიიღოთ ანაზღაურება (i) შედეგობრივი ზიანისა ან ზარალისთვის; (ii) ფაქტობრივი ან მოსალოდნელი მოგების (პირდაპირი ან არაპირდაპირი) დაკარგვისთვის; (iii) ფაქტობრივი ან მოსალოდნელი შემოსავლის (პირდაპირი ან არაპირდაპირი) დაკარგვისთვის; (iv) კონტრაქტის ან ბიზნესის დაკარგვისთვის ან სხვა ზიანისა თუ ზარალისთვის, რომელიც წარმოიშვა თქვენ მიერ არაპირადი მიზნით სერვისების გამოყენების შედეგად; (v) განსაკუთრებული, არაპირდაპირი, შემთხვევითი ან ჯარიმებთან დაკავშირებული ზიანისა ან ზარალისთვის; და (vi) კანონით დაშვებულის ფარგლებში, პირდაპირი ზიანისა და ზარალისთვის, რომელიც აჭარბებს ზემოთ მოცემულ 12.ა ნაწილში აღწერილ ზიანს. ეს შეზღუდვები და გამონაკლისები მოქმედებს მაშინ, როცა ეს უფლება სრულად არ ფარავს ზარალს, ან არ შეესაბამება თავის მთავარ მიზანს, ან თუ ჩვენთვის ცნობილი იყო ან ცნობილი უნდა ყოფილიყო ზარალის ალბათობის შესახებ. კანონით გათვალისწინებულ მაქსიმალურ ფარგლებში, ეს შეზღუდვები და გამონაკლისები ვრცელდება ყველაფერზე და ნებისმიერ პრეტენზიაზე, რომლებიც დაკავშირებულია ამ პირობებთან, სერვისებთან ან სერვისებთან დაკავშირებულ პროგრამულ უზრუნველყოფასთან.
 • გ) Microsoft არ აგებს პასუხს თავისი ვალდებულებების შეუსრულებლობაზე ან შესრულების დაყოვნებაზე ამ პირობების შესაბამისად, თუ ასეთი შეუსრულებლობა ან დაყოვნება გამოწვეულია გარემოებებით, რომლებიც Microsoft-ის გონივრული კონტროლის ფარგლებს სცდება (მაგალითად, შრომითი კონფლიქტები, სტიქიური უბედურებები, ომი ან ტერორიზმი, განზრახ დაზიანება, უბედური შემთხვევები ან მოქმედ კანონმდებლობასთან ან მთავრობის ბრძანების მოთხოვნებთან შესაბამისობა). Microsoft შეეცდება ასეთი მოვლენების ზემოქმედების მინიმუმამდე დაყვანას და დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებას.
სრული ტექსტი
სერვისის სპეციფიკური პირობებისერვისის სპეციფიკური პირობები14_service-SpecificTerms
მიმოხილვა

13. სერვისის სპეციფიკური პირობები. პირობები, რომლებიც მოცემულია მე-13 ნაწილამდე და ამ ნაწილის შემდეგ, ყველა სერვისზე ვრცელდება. ეს ნაწილი შეიცავს სერვისის სპეციფიკურ პირობების, რომლებიც ძირითადი პირობების დამატებას წარმოადგენენ. სერვისის ეს სპეციფიკური პირობები მოქმედებს, როდესაც წარმოიქმნება კონფლიქტი ძირითად პირობებთან.

სრული ტექსტი
XboxXbox14a_XboxLive
მიმოხილვა
 • ა. Xbox.
  • i. გამოყენება პირადი არაკომერციული მიზნით. Xbox ონლაინ სერვისი, Xbox Game Studios თამაშები (მათ შორის Mojang თამაშები), აპლიკაციები, გამოწერები, სერვისები და შიგთავსი, რომლებსაც უზრუნველყოფს Microsoft (ერთობლივად „Xbox სერვისები“), განკუთვნილია მხოლოდ პერსონალური და არაკომერციული მიზნით გამოყენებისთვის.
  • ii. Xbox სერვისები. როდესაც რეგისტრირდებით Xbox სერვისების მისაღებად, ინფორმაცია თქვენი თამაშის, მოქმედებების და თამაშებით და Xbox სერვისებით სარგებლობის შესახებ თვალმიდევნებული და გაზიარებული იქნება შესაბამისი მესამე მხარის თამაშების დეველოპერებთან, რათა Microsoft-მა და მესამე მხარის თამაშების დეველოპერებმა მართონ საკუთარი თამაშები და უზრუნველყონ Xbox სერვისები. თუ დაუკავშირებთ Microsoft Xbox სერვისების ანგარიშს თქვენს ანგარიშს არა-Microsoft-ის სერვისში ან შეხვალთ თქვენს Xbox Services ანგარიშზე არა-Microsoft-ის სერვისზე წვდომისთვის (მაგალითად, მესამე მხარის აპებისა და სერვისების არა-Microsoft-ის თამაშების გამომცემელთან), თქვენ ეთანხმებით შემდეგს: (ა) Microsoft-მა შეიძლება გააზიაროს შეზღუდული ანგარიშის ინფორმაცია (მათ შორის, თუმცა ამით არ შემოიფარგლება, მოთამაშის იარლიყი, ქულა, თამაშის ანგარიში, თამაშის ისტორია და მეგობრების სია) არა-Microsoft-ის მხარისთვის, როგორც აღწერილია Microsoft-ის კონფიდენციალურობის დებულებაში და (ბ) თუ დაშვებულია თქვენი Xbox კონფიდენციალურობის პარამეტრებით, არა-Microsoft-ის მხარეს შეიძლება ასევე ჰქონდეს წვდომა თქვენს მასალაზე თამაშის შიდა კომუნიკაციის მეშვეობით, როცა შედიხართ ანგარიშზე არა-Microsoft-ის მხარის ანგარიშით. ასევე, თუ თქვენი Xbox კონფიდენციალურობის პარამეტრებით დაშვებულია, Microsoft-ს შეუძლია გამოაქვეყნოს თქვენი სახელი, მოთამაშის იარლიყი, სურათი, დევიზი, ავატარი, თამაშის კლიპები და თამაშები, რომლებსაც თამაშობდით კომუნიკაციაში თქვენს მიერ დაშვებულ ადამიანებთან.
  • iii. თქვენი მასალა. Xbox სერვისების გაერთიანების შექმნის ფარგლებში, თქვენ აძლევთ Microsoft-ს, მის აფილირებულ პირებსა და სუბლიცენზიარებს უფასო და საერთაშორისო უფლებას, გამოიყენონ, შეაცვალონ, რეპროდუცირება მოახდინონ, გაავრცელონ, განახორციელონ გადაცემა ეთერში, გააზიარონ და აჩვენონ თქვენი შიგთავსი ან თქვენი სახელი, მოთამაშის იარლიყი, დევიზი ან ავატარი, რომელიც გამოაქვეყნეთ Xbox სერვისებში.
  • iv. თამაშების მენეჯერები. ზოგიერთ თამაშში შეიძლება არსებობდნენ თამაშის მენეჯერები და ორგანიზატორები. თამაშის მენეჯერები და ორგანიზატორები არ წარმოადგენენ Microsoft-ის წარმომადგენლებს. მათი შეხედულებები არ ასახავს Microsoft-ის აზრს.
  • v. ბავშვები Xbox-ში. თუ თქვენ ხართ არასრულწლოვანი და იყენებთ Xbox სერვისებს, თქვენს მშობელს ან მეურვეს შეიძლება ჰქონდეს კონტროლი თქვენი ანგარიშის მრავალ ასპექტზე და მათ შეიძლება მიიღონ მოხსენებები თქვენ მიერ Xbox სერვისების გამოყენების შესახებ.
  • vi. თამაშის ვალუტა ან ვირტუალური პროდუქტები. Xbox სერვისები შეიძლება მოიცავდეს ვირტუალურ, თამაშის ვალუტას (მაგალითად, ოქრო, მონეტები ან ქულები), რომლის შეძენა შესაძლებელია Microsoft-ისგან რეალური ფულადი სახსრებით, თუ მიღწეული გაქვთ სრულწლოვანების ასაკი იმ ქვეყანაში, სადაც ცხოვრობთ. Xbox სერვისები შეიძლება, ასევე, მოიცავდეს ვირტუალურ, ციფრულ საგნებს ან პროდუქტებს, რომელთა შეძენა შესაძლებელია Microsoft-ისგან რეალური ფულადი სახსრებით. თამაშის ვალუტის და ვირტუალური პროდუქტების გამოყენება შეუძლებელია რეალური ფულადი სახსრების, პროდუქტების ან ფულადი ფასეულობის მქონე სხვა ელემენტების მისაღებად Microsoft-ისგან ან სხვა პირისგან. თქვენ გაქვთ მხოლოდ შეზღუდული, პერსონალური, გაუქმებადი, გადაცემას დაუქვემდებარებელი, სუბლიცენზიით გადაცემას დაუქვემდებარებელი ლიცენზია თამაშის ვალუტის და ვირტუალური პროდუქტების გამოყენებაზე Xbox სერვისებში და თქვენ არ გაქვთ უფლება ან საკუთრების უფლება თამაშის ასეთ ვალუტაზე ან ვირტუალურ პროდუქტებზე, რომლებიც არსებობს სერვისებში, ან სხვა ატრიბუტებზე, რომლებიც დაკავშირებულია თქვენ მიერ Xbox სერვისების გამოყენებასთან ან ინახება Xbox სერვისებში. Microsoft-ს შეუძლია ნებისმიერ დროს დაარეგულიროს, მართოს, შეცვალოს და/ან გააუქმოს თამაშის ვალუტა და/ან ვირტუალური პროდუქტები, თავისი შეხედულებისამებრ და თუ საჭიროდ ჩათვლის.
  • vii. პროგრამული უზრუნველყოფის განახლებები. ნებისმიერი მოწყობილობისთვის, რომელსაც შეუძლია Xbox-ის სერვისებთან დაკავშირება, შეგვიძლია ავტომატურად შევამოწმოთ Xbox კონსოლის პროგრამული უზრუნველყოფა ან Xbox-ის აპის პროგრამული უზრუნველყოფის განახლებები ან კონფიგურაციის ცვლილებები, მათ შორის, ისეთების, რომლებიც აღკვეთენ Xbox სერვისებზე წვდომას არასანქცირებული Xbox თამაშების ან Xbox აპების გამოყენებით, ან არასანქცირებული აპარატული პერიფერიული მოწყობილობების გამოყენებას Xbox-ის კონსოლთან.
  • viii. მოთამაშის იარლიყის ვადის გასვლა. თქვენ უნდა შეხვიდეთ Xbox სერვისებში, სულ მცირე, ხუთ წელიწადში ერთხელ. წინააღმდეგ შემთხვევაში, შეიძლება დაკარგოთ წვდომა მოთამაშის იარლიყზე, რომელიც დაკავშირებულია თქვენს ანგარიშთან და ეს მოთამაშის იარლიყი შეიძლება გამოსაყენებლად ხელმისაწვდომი გახდეს სხვა მომხმარებლებისთვის.
  • ix. Arena. Arena არის Xbox-ის სერვისი, რომლის მეშვეობით Microsoft-მა ან მესამე მხარემ შეიძლება შემოგთავაზონ შესაძლებლობა, მიიღოთ მონაწილეობა ან შექმნათ კონკურენტული ვიდეოთამაში-კონკურსი, ზოგჯერ პრიზის მოსაპოვებლად („კონკურსი“). თქვენ მიერ Arena-ს გამოყენება ექვემდებარება ამ წესებს და შესაძლოა მოითხოვოს თქვენგან, დაეთანხმოთ კონკურსის დამატებით წესებს და პირობებს, რომლებსაც მოითხოვს კონკურსის ორგანიზატორი რეგისტრაციის დროს („კონკურსის პირობები“). შესაძლოა მოქმედებდეს დაშვების წესები, რომლებიც შესაძლოა განსხვავდებოდეს იურისდიქციის მიხედვით. კონკურსები ბათილად ითვლება, თუ ისინი აკრძალულია ან შეზღუდულია კანონით. ამ პირობების (მათ შორის, ქცევის კოდექსის ან საკონკურსო პირობების დარღვევამ შესაძლოა გამოიწვიოს ჯარიმის დაკისრება ან კონკურსიდან დისკვალიფიკაცია. თუ კონკურსი თქვენ მიერ არის შექმნილი, თქვენ არ გაქვთ უფლება მოითხოვოთ კონკურსის წესები, რომლებსაც Microsoft (თავისი შეხედულებისამებრ) ამ პირობების შეუსაბამოდ თვლის. Microsoft იტოვებს უფლებას ნებისმიერ დროს გააუქმოს ნებისმიერი კონკურსი.
  • x. თაღლითური და წესების დამრღვევი პროგრამული უზრუნველყოფა. ჩვენ შეგვიძლია ნებისმიერი მოწყობილობა, რომელსაც შეუძლია Xbox სერვისებთან დაკავშირება, ავტომატურად შევამოწმოთ არაავტორიზებული აპარატურის ან პროგრამული უზრუნველყოფის არსებობაზე, რომელიც თაღლითობის შესაძლებლობას იძლევა ან არღვევს ქცევის კოდექს ან ამ პირობებს და ჩამოვტვირთოთ Xbox-ის აპის პროგრამული უზრუნველყოფის განახლებები ან კონფიგურაციის ცვლილებები, მათ შორის ისეთები, რომლებიც ხელს შეგიშლით Xbox სერვისებზე წვდომას ან არასანქცირებული აპარატურის ან პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენებას, რომელიც თაღლითობის ან გაყალბების შესაძლებლობას იძლევა.
  • xi. Mixer.
   • 1. Mixer-ის პირობები. თუ იყენებთ Mixer-ის სერვისს, მაშინ ამ პირობების გარდა თქვენ მიერ სერვისების გამოყენებაზე ვრცელდება Mixer-ის მომსახურების პირობები, რომლებიც ხელმისაწვდომია აქ: https://mixer.com/about/tos. ეს პირობები ასევე ვრცელდება პირობებს შორის კონფლიქტის არსებობის შემთხვევაში.
   • 2. თქვენი შიგთავსი Mixer-ზე.თქვენი შიგთავსი Mixer-ზე“ აღნიშნავს ყველანაირ შიგთავსს, რომელსაც თქვენ ან თქვენი სახელით ვინმე ქმნის Mixer სერვისში, მათ შორის შეზღუდვის გარეშე ცოცხალი და ჩაწერილი მაუწყებლობა (და ნებისმიერი შიგთავსი, ისეთი, როგორიცაა აუდიოვიზუალური შიგთავსი, რომელსაც ისინი შეიცავენ); ბრენდის სახელები, სავაჭრო ნიშნები, სერვისის ნიშნები, სავაჭრო სახელები, ლოგოები, წარმოშობის მითითებები; თქვენი კომენტარები, სიცილაკები და აქტივობა Mixer-ის არხებზე (მათ შორის რობოტი პროგრამების მიერ გენერირებული შიგთავსი); და ყველა დაკავშირებული მეტამონაცემები. ნებისმიერ მსურველს, მათ შორის Microsoft-ს და მომხმარებლებსაც, შეუძლიათ ნახონ, გამოიყენონ, განათავსონ, განახორციელონ რეპროდუცირება, შეცვალონ, გაავრცელონ, გამოაქვეყნონ, საჯაროდ და ციფრულ ფორმატში შეასრულონ და აჩვენონ, თარგმნონ, გაუკეთონ ადაპტირება და სხვაგვარად გამოიყენონ თქვენი შიგთავსი Mixer-ზე ნებისმიერი ფორმით, ფორმატით, ცნობილი ან მოგვიანებით შემუშავებული მედიის ან არხების მეშვეობით.
   • 3. ქცევის კოდექსი, რომელიც ვრცელდება Mixer-ზე. დააწკაპუნეთ აქ დამატებითი ინფორმაციისთვის იმის შესახებ, თუ როგორ ვრცელდება Microsoft-ის ქცევის კოდექსი Mixer-ზე.
   • 4. Mixer-ის სერვისის გამოყენება.
    • ა. მინიმალური ასაკი. Mixer-ის სერვისის გამოყენებით ადასტურებთ, რომ ხართ სულ მცირე 13 წლის და, თუ იმ ტერიტორიაზე, სადაც ცხოვრობთ, არასრულწლოვნად ითვლებით, თქვენ მიერ სარგებლობა კონტროლდება მშობლის ან კანონიერი მეურვის მიერ.
    • ბ. ანონიმური და არაანონიმური გამოყენება. თუ მხოლოდ შიგთავსის ნახვა გსურთ, შეგიძლიათ Mixer-ით ანონიმურად ისარგებლოთ. თუმცა, ჩატისთვის, არხების გამოწერისთვის, სტრიმინგისა და სხვა ინტერაქციებისთვის საჭიროა ანგარიშზე შესვლა; უკანასკნელ შემთხვევაში Mixer სერვისი გამოიყენებს თქვენს არსებულ Microsoft-ის ანგარიშს. წინააღმდეგ შემთხვევაში, უნდა შექმნათ ანგარიში, შეხვიდეთ და სხვა მომხმარებლებისთვის იდენტიფიცირებული იყოთ თქვენი Mixer-ის სახელით.
    • გ. Mixer-ის ანგარიშები და მესამე მხარეების ანგარიშები. Mixer გთავაზობთ შესაძლებლობას, შეხვიდეთ სისტემაში Mixer-ის ანგარიშის ან მესამე მხარის ანგარიშის (Twitter ან Discord) გამოყენებით. თუ შესასვლელად რომელიმე ამ ანგარიშს გამოიყენებთ, უნდა დაუკავშიროთ ანგარიში თქვენს Microsoft-ის ანგარიშს.
    • დ. ანგარიშის გამოყენება. თუ იყენებთ Mixer-ის ანგარიშს, უნდა გამოიყენოთ იგი, რათა აქტიური დარჩეს. თქვენი Microsoft-ის ანგარიშთან დაკავშირებული Mixer-ის მეტსახელის შესანარჩუნებლად უნდა შეხვიდეთ Mixer-ის სერვისში, სულ მცირე, ერთხელ ხუთი წლის განმავლობაში.
   • 5. სერვისის შეტყობინებები. იმისათვის, რომ გაცნობოთ მნიშვნელოვანი ინფორმაცია Mixer-ის სერვისის შესახებ, ჩვენ გამოგიგზავნით სერვისის შეტყობინებებს ელფოსტაზე, რომელიც დაკავშირებულია თქვენს Mixer-ის ანგარიშთან და/ან Microsoft-ის ანგარიშთან.
   • 6. მხარდაჭერა. მომხმარებელთა მხარდაჭერა Mixer-ის სერვისისთვის ხელმისაწვდომია აქ: mixer.com/contact.
სრული ტექსტი
მაღაზიამაღაზია14b_Store
მიმოხილვა
 • ბ) მაღაზია. „მაღაზია“ არის სერვისი, რომლის საშუალებითაც შეგიძლიათ დაათვალიეროთ, ჩამოტვირთოთ, შეიძინოთ, შეაფასოთ და მიმოიხილოთ აპლიკაციები (ტერმინი „აპლიკაცია“ მოიცავს თამაშებსაც) და სხვა ციფრული მასალა. ეს პირობები ვრცელდება Microsoft-ის ან მისი აფილირებული პირების საკუთრებაში არსებული ან მათ მიერ მართული გარკვეული მაღაზიების (მათ შორის, თუმცა ამით არ შემოიფარგლება, Office Store-ის, Microsoft Store on Windows-ისა და Microsoft Store on Xbox-ის) გამოყენებაზე. „Office Store“ არის Office-ის პროდუქტების და აპების მაღაზია Office, Microsoft 365, SharePoint, Exchange, Access და Project-ისთვის (2013 და უფრო ახალი ვერსიები) ან ნებისმიერი სხვა ფუნქციონალობა, რომელიც ბრენდირებულია, როგორც Office Store. „Microsoft Store on Windows“ ნიშნავს მაღაზიას, რომელსაც ფლობს და მართავს Microsoft ან მისი აფილირებული პირები, ისეთი Windows მოწყობილობებისთვის, როგორიცაა ტელეფონი, კომპიუტერი და პლანშეტი, ან ნებისმიერ სხვა ფუნქციონალობას, რომელიც ბრენდირებულია, როგორც Microsoft Store და ხელმისაწვდომია Windows მოწყობილობებში, როგორიცაა ტელეფონი, კომპიუტერი და პლანშეტი. „Microsoft Store on Xbox“ ნიშნავს მაღაზიას, რომელსაც ფლობს და მართავს Microsoft ან მისი აფილირებული პირები, Xbox კონსოლებისთვის, ან ნებისმიერ სხვა ფუნქციონალობას, რომელიც ბრენდირებულია, როგორც Microsoft Store და ხელმისაწვდომია Xbox კონსოლზე.
  • i. სალიცენზიო პირობები. ჩვენ მოვახდენთ მაღაზიაში ხელმისაწვდომი თითოეული პროგრამის გამომცემლის იდენტიფიცირებას. თუ აპლიკაციისთვის არ არის გათვალისწინებული განსხვავებული ლიცენზიის პირობები, სტანდარტული აპლიკაციის ლიცენზიის პირობები („SALT“) ამ პირობების ბოლოში წარმოადგენენ შეთანხმებას თქვენსა და აპლიკაციის გამომცემელს შორის, რომელშიც მითითებულია ლიცენზიის პირობები, რომლებიც ვრცელდება აპლიკაციაზე, რომელიც ჩამოტვირთეთ ნებისმიერი მაღაზიიდან, რომელსაც ფლობს ან მართავს Microsoft ან მისი აფილირებული პირები (Office Store-ის გარდა). უფრო ზუსტად, ეს პირობები ვრცელდება გამოყენებაზე და Microsoft Services მიერ უზრუნველყოფილ სერვისებზე. ამ პირობების მე-5 ნაწილი ასევე ვრცელდება მაღაზიაში შეძენილ ნებისმიერ მესამე მხარის აპებზე და სერვისებზე. Office Store-იდან ჩამოტვირთული აპლიკაციები არ რეგულირდება SALT-ით და მათზე ვრცელდება ცალკე სალიცენზიო პირობები.
  • ii. განახლებები. Microsoft ავტომატურად შეამოწმოს და ჩამოტვირთავს განახლებებს აპლიკაციებში, მაშინაც კი, როცა არ ხართ შესული შესაბამის მაღაზიაში. შეგიძლიათ, შეცვალოთ მაღაზიის ან სისტემის პარამეტრები, თუ არ გსურთ მიიღოთ ავტომატური განახლებები მაღაზიის აპლიკაციებში. თუმცა, შესაძლებელია ზოგიერთი Office Store-ის აპლიკაცია, რომელიც მთლიანად ან ნაწილობრივ ორგანიზებულია ონლაინში, ნებისმიერ დროს განახლდეს აპლიკაციის დეველოპერის მიერ თქვენი მხრიდან განახლებაზე ნებართვის საჭიროების გარეშე.
  • iii. რეიტინგები და შეფასებები. თუ აფასებთ ან მიმოიხილავთ პროგრამას ან სხვა ციფრულ პროდუქციას მაღაზიაში, შესაძლოა, მიიღოთ ელწერილი Microsoft-ისგან, რომელიც შეიცავს შესაბამისი პროგრამის ან ციფრული პროდუქციის გამომცემლის შიგთავსს. ნებისმიერი ასეთი ელწერილის გამომგზავნია Microsoft; ჩვენ არ გადავცემთ თქვენი ელფოსტის მისამართს იმ პროგრამების ან სხვა ციფრული პროდუქციის გამომცემლებს, რომლებიც შეიძინეთ მაღაზიაში.
  • iv. გაფრთხილება უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით. შესაძლო ტრავმის, დისკომფორტის ან თვალების დაძაბვის თავიდან ასაცილებლად გამოიყენეთ თამაშები ან სხვა აპლიკაციები პერიოდული შესვენებებით, განსაკუთრებით, თუ ტკივილს ან დაღლილობას გრძნობთ. თუ დისკომფორტს გრძნობთ, შეისვენეთ. დისკომფორტის დროს შეიძლება, იგრძნოთ გულისრევა, ზღვის დაავადების სიმპტომები, თავბრუსხვევა, დეზორიენტაცია, თავის ტკივილი, დაღლილობა, თვალების დაძაბულობა ან თვალების სიმშრალე. აპლიკაციების გამოყენებამ შეიძლება გამოიწვიოს ყურადღების მოდუნება და ხელი შეგიშალოთ რეალობის აღქმაში. თავი აარიდეთ საფრთხეებს გზაში, კიბეებს, დაბალ ჭერს, მტვრევად ან ძვირფას ნივთებს, რომლებიც შეიძლება დაზიანდეს. ადამიანების ძალიან მცირე პროცენტს შეიძლება დაემართოს გულყრა გარკვეული ვიზუალური გამოსახულებების ზემოქმედების შედეგად, მაგალითად, მოციმციმე შუქისგან ან შაბლონებისგან, რომლებიც შეიძლება არსებობდეს პროგრამებში. იმ ადამიანსაც კი, რომელსაც არასოდეს ჰქონია გულყრები, შეიძლება აღმოუჩნდეს არადიაგნოსტირებული მდგომარეობა, რომელიც გამოიწვევს გულყრების. სიმპტომებს შორის შეიძლება იყოს თავბრუსხვევა, მხედველობითი აღქმის ცვლილება, კრუნჩხვები, ტოკვები ან კიდურების ტრემორი, ორიენტაციის დაკარგვა, ცნობიერების დაბნელება, ცნობიერების დაკარგვა ან კონვულსიები. დაუყოვნებლივ შეწყვიტეთ გამოყენება და მიმართეთ ექიმს, თუ გრძნობთ ზემოთ ჩამოთვლილ რომელიმე სიმპტომს, ან მიმართეთ ექიმს პროგრამების გამოყენებამდე, თუ ოდესმე გქონიათ გულყრებთან დაკავშირებული სიმპტომები. მშობლებმა უნდა გააკონტროლონ ბავშვების მიერ აპლიკაციების გამოყენება და შესაბამისი სიმპტომები.
სრული ტექსტი
Microsoft Family ფუნქციებიMicrosoft Family ფუნქციები14c_MicrosoftFamily
მიმოხილვა
 • გ. Microsoft Family ფუნქციები. მშობლებს და ბავშვებს შეუძლიათ Microsoft-ის საოჯახო ფუნქციების, მათ შორის Microsoft Family Safety-ს გამოყენება ნდობის დასამყარებლად იმ საერთო შეხედულებებზე დაყრდნობით, თუ რომელია ოჯახისთვის შესაფერისი ქცევა, ვებსაიტები, აპები, თამაშები, ფაქტობრივი ადგილმდებარეობა და ხარჯები. მშობლებს შეუძლიათ შექმნან „ოჯახი“ შემდეგ გვერდზე: https://account.microsoft.com/family (ან Windows მოწყობილობაში ან Xbox კონსოლზე მოცემული ინსტრუქციის შესრულებით). მათ, ასევე, შეუძლიათ მოიწვიონ ბავშვები ან სხვა მშობლები ოჯახში. ოჯახის წევრებისთვის მრავალი ფუნქცია არსებობს, ამიტომ ყურადღებით გაეცანით წარმოდგენილ ინფორმაციას, როდესაც ეთანხმებით ოჯახის შექმნას ან უერთდებით ოჯახს და როდესაც ყიდულობთ ციფრულ საქონელს ოჯახისთვის. ოჯახის შექმნით ან ოჯახში გაწევრიანებით თანხმდებით, რომ გამოიყენებთ ოჯახს იმ მიზნით, რომლისთვისაც ის განკუთვნილია და არ გამოიყენებთ მას არაავტორიზებული მიზნებისთვის სხვა პირის ინფორმაციაზე არაკანონიერი გზით წვდომის მოსაპოვებლად.
სრული ტექსტი
ჯგუფური მიმოწერაჯგუფური მიმოწერა14d_GroupMessaging
მიმოხილვა
 • დ) ჯგუფური მიმოწერა. Microsoft-ის სხვადასხვა სერვისები საშუალებას გაძლევთ, გაუგზავნოთ შეტყობინებები სხვა მომხმარებლებს ხმოვანი ან SMS სერვისის საშუალებით („შეტყობინებები“) და/ან საშუალებას აძლევს Microsoft-ს და Microsoft-ის მიერ კონტროლირებად აფილირებულ პირებს, გამოგიგზავნონ შეტყობინებები თქვენ და ერთ ან რამდენიმე სხვა მომხმარებელს თქვენი სახელით. თუ მიუთითებთ MICROSOFT-ს და MICROSOFT-ის მიერ კონტროლირებად აფილირებულ პირებს, გამოგიგზავნონ ასეთი შეტყობინებები თქვენ და სხვა მომხმარებლებს, თქვენ აცხადებთ და გარანტიას გვაძლევთ, რომ თქვენ და ნებისმიერი პირი, რომლისთვისაც მიუთითებთ შეტყობინების გამოგზავნას, თანახმა ხართ მიიღოთ ასეთი შეტყობინებები და სხვა დაკავშირებული ადმინისტრაციული ტექსტური შეტყობინებები MICROSOFT-ისგან და MICROSOFT-ის მიერ კონტროლირებადი აფილირებული პირებისგან. „ადმინისტრაციული ტექსტური შეტყობინებები“ პერიოდული ტრანზაქციული შეტყობინებებია Microsoft-ის კონკრეტული სერვისიდან, მათ შორის, თუმცა ამით არ შემოიფარგლება, „მისალმების შეტყობინება“ ან ინსტრუქცია იმის შესახებ, თუ როგორ შეწყვიტოთ შეტყობინებების მიღება. თუ თქვენ ან ჯგუფის წევრებს აღარ გსურთ ასეთი შეტყობინებების მიღება, შეგიძლიათ უარი თქვათ შემდგომი შეტყობინებების მიღებაზე Microsoft-ისგან ან Microsoft-ის მიერ კონტროლირებადი აფილირებული პირებისგან ნებისმიერ დროს ქვემოთ მოყვანილი ინსტრუქციის მიხედვით. თუ თქვენ აღარ გსურთ ასეთი შეტყობინებების მიღება ან ჯგუფში მონაწილეობა, თქვენ თანხმობას აცხადებთ, რომ უარს იტყვით შესაბამის პროგრამაში ან სერვისში მოყვანილი ინსტრუქციის შესაბამისად. თუ მიზეზი გაქვთ იფიქროთ, რომ ჯგუფის წევრს აღარ სურს ასეთი შეტყობინებების მიღება ან ჯგუფში მონაწილეობა, თქვენ თანხმობას აცხადებთ, რომ თქვენ წაშლით მას ჯგუფიდან. თქვენ, ასევე, აცხადებთ და გარანტიას გვაძლევთ, რომ თქვენ და ნებისმიერ პირს, რომლისთვისაც მიუთითეთ შეტყობინებების გამოგზავნა, გესმით, რომ ჯგუფის თითოეული წევრი პასუხისმგებელია ნებისმიერი შეტყობინების საფასურთან დაკავშირებულ ხარჯებზე, რომლებიც შეფასდება შესაბამისი მობილური ოპერატორის მიერ, მათ შორის საერთაშორისო შეტყობინების საფასურზე, რომელიც შეიძლება მოქმედებდეს, როცა შეტყობინება გადაიცემა აშშ-ში არსებული ნომრებიდან.
სრული ტექსტი
Skype და GroupMeSkype და GroupMe14e_Skype
მიმოხილვა
 • ე. Skype და GroupMe.
  • i. საგანგებო სამსახურებზე წვდომის არარსებობა. არსებობს მნიშვნელოვანი განსხვავებები ტრადიციულ სატელეფონო სერვისებსა და Skype-ს შორის. Microsoft არ არის ვალდებული შემოგთავაზოთ წვდომა საგანგებო სამსახურებზე რომელიმე მოქმედი ადგილობრივი ან სახელმწიფო წესების, ნორმებისა და კანონმდებლობის შესაბამისად. Skype-ის პროგრამული უზრუნველყოფა და პროდუქტები არ არის განკუთვნილი საავადმყოფოებში, სამართალდამცავ ორგანოებში, სამედიცინო დახმარების ცენტრებში ან სხვა მსგავს სამსახურებში, რომლებიც აკავშირებენ მომხმარებელს საგანგებო სამსახურების პერსონალთან ან საზოგადოებრივი უსაფრთხოების რეაგირების პუნქტთან („ საგანგებო სამსახურები“), საგანგებო ზარების განსახორციელებლად ან უზრუნველსაყოფად. თქვენ ადასტურებთ და ეთანხმებით შემდეგს: (i) თქვენი პასუხისმგებლობაა შეიძინოთ ტრადიციული უსადენო (მობილური) ან ფიქსირებული ხაზის სატელეფონო სერვისები, რომლებიც გთავაზობენ საგანგებო სამსახურების სერვისებზე წვდომას და (ii) Skype-ის პროგრამული უზრუნველყოფა და პროდუქტები არ წარმოადგენს თქვენი ძირითადი სატელეფონო მომსახურების ჩანაცვლებას.
  • ii. API ან მაუწყებლობა. თუ გსურთ გამოიყენოთ Skype-ის პროგრამული უზრუნველყოფა და პროდუქტები რაიმე მაუწყებლობასთან დაკავშირებით, აუცილებელია დაიცვათ „მაუწყებლობის მომსახურების პირობები“, რომლებიც მოცემულია გვერდზე https://www.skype.com/go/legal.broadcast. თუ გსურთ გამოიყენოთ რომელიმე აპლიკაციის პროგრამული ინტერფეისი („API“), რომელიც წარმოდგენილია ან უზრუნველყოფილია Skype-ით, აუცილებელია დაიცვათ მოქმედი სალიცენზიო პირობები, რომლებიც ხელმისაწვდომია გვერდზე www.skype.com/go/legal.
  • iii. წესები კეთილსინდისიერ გამოყენებასთან დაკავშირებით. თქვენ მიერ Skype-ის პროგრამული უზრუნველყოფისა და პროდუქტების გამოყენებაზე შეიძლება ვრცელდებოდეს კეთილსინდისიერი გამოყენების წესები. გადახედეთ ამ წესებს, რომლებიც შემუშავებულია თაღლითობისა და უკანონო გამოყენებისგან დასაცავად და რომელთა შესაბამისად შეიძლება დაწესებული იყოს ლიმიტი ზარების ან შეტყობინებების ტიპზე, ხანგრძლივობასა ან მოცულობაზე. ეს წესები წარმოადგენს წინამდებარე პირობების განუყოფელ ნაწილს. ეს წესები ხელმისაწვდომია გვერდზე https://www.skype.com/go/terms.fairusage/.
  • iv. რუკები. Skype-ის პროგრამული უზრუნველყოფა და პროდუქტები შეიცავს ისეთ ფუნქციების, რომლებიც საშუალებას გაძლევთ, გაგზავნოთ ინფორმაცია თქვენ შესახებ ან მონიშნოთ საკუთარი თავი რუკაზე, რუკების სერვისის გამოყენებით. ასეთი ფუნქციების გამოყენებით თქვენ ეთანხმებით წინამდებარე პირობებსა და Google რუკების სერვისის პირობებს, რომლებიც განთავსებულია აქ: https://www.google.com/intl/en_ALL/help/terms_maps.html, ან ისეთ Google რუკების პირობებს, რომლებიც ხელმისაწვდომია თქვენს ქვეყანაში.
  • v. სამთავრობო კავშირგაბმულობის მომხმარებლები. თუ გსურთ გამოიყენოთ ბიზნეს ანგარიში და/ან Skype Manager აშშ-ის მთავრობის ან აშშ-ის მთავრობის სააგენტოს სახელით, წინამდებარე პირობები არ ვრცელდება ასეთ გამოყენებაზე. მოქმედი პირობებისთვის ან დამატებითი ინფორმაციისთვის, გთხოვთ დაუკავშირდეთ usgovusers@skype.net.
  • vi. გამოყენება პირადი/არაკომერციული მიზნით. Skype-ის პროგრამული უზრუნველყოფისა და პროდუქტების გამოყენება დაშვებულია პირადი და არაკომერციული მიზნით. თქვენ უფლება გაქვთ გამოიყენოთ Skype სამსახურში თქვენი საკუთარი საქმიანი კომუნიკაციისთვის.
  • vii. Skype ნომერი/Skype To Go. თუ Microsoft გადმოგცემთ Skype ნომერს ან Skype To Go ნომერს, თქვენ ეთანხმებით იმას, რომ ეს ნომერი თქვენ არ გეკუთვნით და თქვენ არ გაქვთ იმის უფლება, რომ სამუდამოდ შეინარჩუნოთ ეს ნომერი. გარკვეულ ქვეყნებში ნომერს შეიძლება უზრუნველყოფდეს თქვენთვის Microsoft-ის პარტნიორი და არა Microsoft და ასეთ შემთხვევაში საჭირო იქნება ცალკე შეთანხმების დადება შესაბამის პარტნიორთან.
  • viii. Skype Manager. Skype Manager-ის ადმინისტრატორის ანგარიში, რომელიც შექმნილია და იმართება თქვენ მიერ, მოქმედებს, როგორც Skype Manager-ის ინდივიდუალური ადმინისტრატორი და არა როგორც იურიდიული პირი. შეგიძლიათ მიაბათ თქვენი ინდივიდუალური Microsoft-ის ანგარიში Skype Manager-ის ჯგუფს ("მიბმული ანგარიში"). შეგიძლიათ დანიშნოთ დამატებითი ადმინისტრატორები Skype Manager ჯგუფში, თუ ისინი დათანხმდებიან ამ პირობებზე. თუ გაანაწილებთ Skype ნომრებს მიბმული ანგარიშის ფარგლებში, თქვენ პასუხს აგებთ თქვენი მიბმული ანგარიშის მომხმარებლების საცხოვრებელ ქვეყანასთან და მდებარეობასთან დაკავშირებული მოთხოვნების დაცვაზე. თუ აირჩევთ მოხსნათ მიბმული ანგარიში Skype Manager-ის ჯგუფიდან, განაწილებული გამოწერების, Skype კრედიტის ან Skype ნომრების მიღება შეუძლებელი გახდება და თქვენი მასალა ან ის მასალა, რომელიც დაკავშირებულია მოხსნილ Skype ანგარიშთან, აღარ იქნება ხელმისაწვდომი თქვენთვის. თქვენ თანახმა ხართ, დაამუშავოთ თქვენი მიბმული ანგარიშის მომხმარებლების პერსონალური ინფორმაცია მონაცემთა დაცვის შესახებ ყველა მოქმედი კანონის დაცვით.
  • ix. Skype-ის საფასური. Skype-ის ფასიანი პროდუქტების ყველა საფასური მოიცავს მოქმედ გადასახადებს, თუ სხვა რამ არ არის მითითებული. სატელეფონო ზარების ფასი გამოწერის გარეშე მოიცავს დაკავშირების საფასურს (ერთი ზარის ფასი) და ერთი წუთის ტარიფს, როგორც აღწერილია აქ: www.skype.com/go/allrates. საფასური ჩამოგეჭრებათ Skype კრედიტის ბალანსიდან. Microsoft-ს შეუძლია ნებისმიერ დროს შეცვალოს ზარების ტარიფები ამ ცვლილებების გამოქვეყნებით გვერდზე www.skype.com/go/allrates. ახალი განაკვეთი გავრცელდება შემდეგ ზარზე, ახალი ტარიფების გამოქვეყნების შემდეგ. შეამოწმეთ უახლესი ტარიფები ზარის განხორციელებამდე. ზარის არასრული წუთები და არასრული თანხები დამრგვალდება მომდევნო მთელ რიცხვამდე. ზოგიერთ ქვეყანაში Skype-ის ფასიან პროდუქტებს უზრუნველყოფს Microsoft-ის ადგილობრივი პარტნიორი და ასეთ ტრანზაქციებზე ვრცელდება პარტნიორის სერვისის გამოყენების წესები.
  • x. Skype კრედიტი. Microsoft არ იძლევა გარანტიას, რომ თქვენ შეძლებთ Skype კრედიტის ბალანსის გამოყენებას Skype-ის ფასიანი პროდუქტების შესაძენად. თუ თქვენ არ გამოიყენებთ Skype კრედიტს 180 დღის განმავლობაში, Microsoft გადაიყვანს თქვენს Skype კრედიტს არააქტიურ მდგომარეობაში. შეგიძლიეთ ხელახლა გაააქტიუროთ Skype კრედიტი ხელახალი აქტივაციის ბმულზე გადასვლით: https://www.skype.com/go/store.reactivate.credit. თუ იმყოფებით იაპონიაში და შეიძენთ Skype კრედიტს Skype-ის ვებსაიტიდან, წინა ორი წინადადება არ ვრცელდება თქვენზე და თქვენი Skype კრედიტი იწურება 180 დღის ვადაში შეძენის თარიღიდან. თქვენი საკრედიტო ვადის ამოწურვის შემდეგ ვეღარ შეძლებთ მის ხელახლა აქტივაციას ან გამოყენებას. შეგიძლიათ ჩართოთ ავტომატური შევსების ფუნქცია Skype კრედიტის შეძენის დროს, შესაბამისი უჯრის მონიშვნით. თუ ჩართავთ, Skype კრედიტის ბალანსი შეივსება იმავე თანხით და თქვენ მიერ არჩეული გადახდის მეთოდით ყოველთვის, როცა თქვენს Skype-ის ანგარიშზე Skype-ის მიერ იმ დროისთვის დადგენილ ლიმიტზე ნაკლები თანხა დარჩება. თუ თქვენ შეიძინეთ გამოწერა საკრედიტო ბარათისგან, PayPal ან Moneybookers (Skrill) სისტემისგან განსხვავებული მეთოდით და ჩართული გაქვთ ავტომატური შევსების ფუნქცია, თქვენი Skype კრედიტის ბალანსი შეივსება თანხით, რომელიც საჭიროა შემდეგი პერიოდული გამოწერის შესაძენად. შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს გამორთოთ ავტომატური შევსება, Skype-ის პორტალზე თქვენს ანგარიშზე შესვლის და პარამეტრების შეცვლის გზით.
  • xi. საერთაშორისო შეტყობინებების ტარიფები. GroupMe ამჟამად იყენებს აშშ-ში დაფუძნებულ ნომრებს თითოეული შექმნილი ჯგუფისთვის. თითოეული ტექსტური შეტყობინება, მიღებული ან გაგზავნილი GroupMe ნომრიდან, ჩაითვლება საერთაშორისო ტექსტურ შეტყობინებად, რომელიც გაგზავნილია ან მიღებულია აშშ-იდან. შესაბამისი საერთაშორისო ტარიფების შესახებ ინფორმაციისთვის მიმართეთ თქვენს პროვაიდერს.
  • xii. ფულის გაგზავნა და მიღება. ფულის გაგზავნის და მიღების ფუნქციის გამოყენებით (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) თქვენ აღიარებთ, რომ Microsoft იყენებს მესამე მხარეებს გადახდის მომსახურების და გადარიცხვების უზრუნველყოფის მიზნით. Microsoft არ უზრუნველყოფს გადახდის სერვისებს ან გადარიცხვების შესრულებას და არ წარმოადგენს ფულადი სახსრების მომსახურების ბიზნესს. Skype-ს მეშვეობით ფულის გაგზავნა ან მიღება ხელმისაწვდომია 18 წლის ან უფრო მეტი ასაკის მომხმარებლებისთვის (ან სხვაგვარად მესამე მხარის პირობების შესაბამისად) და რომელთა რეგისტრაცია ნებადართულია მესამე მხარის პროვაიდერის მიერ. ფულადი სახსრების გაგზავნის ფუნქციით სარგებლობისთვის შესაძლოა მოგთხოვონ, ხელი მოაწეროთ, რომ თანახმა ხართ მესამე მხარის პირობებზე და წესებზე და მისცეთ ნებართვა მონაცემების გაზიარებაზე ასეთი მესამე მხარეებისთვის სერვისის უზრუნველყოფის მიზნით. თუ Microsoft მიიღებს შეტყობინებას, რომ თქვენ მიერ ფულადი სახსრების გაგზავნის ფუნქციით სარგებლობა არღვევს მესამე მხარის წესებს და პირობებს, Microsoft-ს შეუძლია მიიღოს ზომები თქვენი ანგარიშის მიმართ, როგორიცაა თქვენი ანგარიშის გაუქმება ან შეჩერება. Microsoft არ იქნება პასუხისმგებელი მესამე მხარის მიერ უზრუნველყოფილ გადახდის სერვისებზე ან მისი წესების და პირობების შესაბამისად განხორციელებულ რაიმე მოქმედებაზე. Microsoft არ იძლევა არანაირ გარანტიას, დაპირებას ან მტკიცებულებას, რომ ფულადი სახსრების გაგზავნისა და მიღების ფუნქცია იქნება ხელმისაწვდომი ან მასზე წვდომა გაგრძელდება.
სრული ტექსტი
Bing და MSNBing და MSN14f_BingandMSN
მიმოხილვა
 • ვ. Bing და MSN.
  • i. Bing და MSN მასალები. Bing და MSN-ზე ხელმისაწვდომი, მათ შორის Microsoft-ის ბოტების, აპლიკაციებისა და პროგრამების მეშვეობით გამოქვეყნებული სტატიები, ტექსტები, ფოტოები, რუკები, ვიდეოები, ვიდეო მოთამაშეები და მესამე მხარის მასალა, განკუთვნილია მხოლოდ თქვენი პირადი, არაკომერციული გამოყენებისთვის. მასალების სხვა გამოყენება, მათ შორის ჩამოტვირთვა, კოპირება და გავრცელება ან ამ მასალების ან პროდუქტების გამოყენება თქვენი საკუთარი პროდუქტის შესაქმნელად ნებადართულია მხოლოდ Microsoft-ის ან უფლებების მფლობელების მიერ გაცემული ნებართვის ან საავტორო უფლებების დაცვის შესახებ მოქმედი კანონმდებლობის საფუძველზე. Microsoft ან უფლებების სხვა მფლობელები ყველა უფლებას იტოვებენ მასალებზე, რომელიც პირდაპირ არ არის მონიჭებული Microsoft-ის მიერ ლიცენზიის პირობების შესაბამისად და არის ნაგულისხმევი, პრეზუმპციით გათვალისწინებული ან სხვ.
  • ii. Bing რუკები. აშშ-ის, კანადის, მექსიკის, ახალი ზელანდიის, ავსტრალიის ან იაპონიის საერთო ხედების გამოყენება სამთავრობო მიზნებით ცალკე წერილობითი ნებართვის გარეშე დაუშვებელია.
  • iii. Bing Places და Bing-ის მწარმოებლის ცენტრი. როდესაც აწვდით თქვენს მონაცემებს ან თქვენს შიგთავსს Bing Places ან Bing-ის მწარმოებლის ცენტრს, თქვენ ანიჭებთ Microsoft-ს ლიცენზიას ინტელექტუალურ საკუთრებაზე მსოფლიოს მასშტაბით გამოიყენოს, განახორციელოს რეპროდუცირება, შეინახოს, შეცვალოს, გააერთიანოს, გაუწიოს რეკლამა, გადასცეს, გამოაქვეყნებს ან გაავრცელოს, როგორც სერვისის ნაწილი, და ასევე ამ უფლებების სუბ-ლიცენზიაზე მესამე მხარეებისთვის.
სრული ტექსტი
CortanaCortana14g_Cortana
მიმოხილვა
 • ზ) Cortana.
  • i. გამოყენება პირადი არაკომერციული მიზნით. Cortana არის Microsoft-ის პერსონალური ასისტენტის სერვისი. Cortana-ს მიერ უზრუნველყოფილი ფუნქციები, სერვისები და შიგთავსი (ერთობლივად „Cortana სერვისები“) განკუთვნილია მხოლოდ თქვენი პირადი და არაკომერციული მიზნით გამოყენებისთვის.
  • ii. ფუნქციონალობა და შიგთავსი. Cortana უზრუნველყოფს ფუნქციების სპექტრს, რომელთაგან ზოგიერთი პერსონალიზებულია. Cortana სერვისებმა შესაძლოა მოგცეთ ნებართვა სხვა Microsoft-ის სერვისებით ან მესამე მხარის აპებითა და სერვისებით უზრუნველყოფილ სერვისებზე, ინფორმაციაზე და ფუნქციონალობაზე წვდომის მიღებაზე. მე-13 მუხლის სერვისის სპეციფიკური პირობები ასევე ვრცელდება თქვენს მიერ მოქმედი Microsoft-ის სერვისების გამოყენებაზე, რომლებზეც წვდომა ხორციელდება Cortana-ს სერვისების მეშვეობით. Cortana უზრუნველყოფს ინფორმაციას მხოლოდ იმისათვის, რომ დაგეგმოთ თქვენი დღე და ამ ინფორმაციის ნახვის და გამოყენების დროს მხოლოდ თქვენს საკუთარ დამოუკიდებელ მსჯელობას უნდა დაეყრდნოთ. Microsoft არ იძლევა გარანტიას Cortana-ს მიერ მოწოდებული პერსონალური გამოცდილების საიმედოობასთან, ხელმისაწვდომობასთან ან დროულობასთან დაკავშირებით. Microsoft არ აგებს პასუხს, თუ Cortana-ს ფუნქცია აყოვნებს ან აფერხებს თქვენთვის კომუნიკაციის ან შეტყობინების ნახვას, გადახედვას ან გაგზავნას ან სერვისის მიღებას.
  • iii. მესამე მხარის აპები და სერვისები. Cortana სერვისების უზრუნველყოფის ფარგლებში, Cortana-მ შეიძლება შემოგთავაზოთ დახმარება და დაგეხმაროთ მესამე მხარის აპებთან და სერვისებთან (მესამე მხარის შესაძლებლობებთან ან დაკავშირებულ სერვისებთან) ინტერაქციაში. თუ აირჩევთ, Cortana-ს შეუძლია გაცვალოს ინფორმაცია მესამე მხარის აპებთან და სერვისებთან, როგორიცაა საფოსტო ინდექსი და მესამე მხარის აპებისა და სერვისების მიერ დაბრუნებული მოთხოვნები და პასუხები, რათა დაგეხმაროთ მოთხოვნილი სერვისების მიღებაში. Cortana-ს შეუძლია მოგცეთ შესაძლებლობა, განახორციელოთ შესყიდვები მესამე მხარის აპებისა და სერვისების მეშვეობით, ანგარიშის თვისებების და პარამეტრების გამოყენებით, რომლებიც თქვენ დააყენეთ უშუალოდ ამ მესამე მხარის აპებსა და სერვისებში. შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს გათიშოთ Cortana სერვისი მესამე მხარის აპებიდან და სერვისებიდან. მესამე მხარის აპებთან და სერვისებთან დასაკავშირებლად თქვენ მიერ Cortana სერვისების გამოყენებაზე ვრცელდება ამ პირობების მე-5 ნაწილი. მესამე მხარის აპებისა და სერვისების გამომცემლებს შეუძლიათ შეცვალონ ან შეწყვიტონ მესამე მხარის აპებისა და სერვისების ფუნქციების მოქმედება ან ინტეგრაცია Cortana-ს სერვისებთან. Microsoft არ არის პასუხისმგებელი მწარმოებლის პროგრამულ უზრუნველყოფაზე ან მიკროპროგრამაზე.
  • iv. Cortana-ს მიერ ჩართული მოწყობილობები. Cortana-ს მიერ ჩართული მოწყობილობები წარმოადგენენ პროდუქტებს ან მოწყობილობებს, რომლებსაც შეუძლიათ Cortana-ს სერვისებზე წვდომა, ან პროდუქციას ან მოწყობილობებს, რომლებიც თავსებადია Cortana-ს სერვისებთან. Cortana-ს მიერ ჩართული მოწყობილობები მოიცავს მესამე მხარის მოწყობილობებს და პროდუქციას, რომელიც არ ეკუთვნის Microsoft-ს, ან არ არის წარმოებული ან შემუშავებული Microsoft-ის მიერ. Microsoft არ არის პასუხისმგებელი ამ მესამე მხარის მოწყობილობებზე ან პროდუქციაზე.
  • v. პროგრამული უზრუნველყოფის განახლებები. ჩვენ შეიძლება ავტომატურად შევამოწმოთ თქვენი Cortana სერვისების პროგრამული უზრუნველყოფის ვერსია და ჩამოვტვირთოთ პროგრამული უზრუნველყოფის განახლებები ან კონფიგურაციის ცვლილებები, ან მოვთხოვოთ Cortana-ს მიერ ჩართული მოწყობილობების ნებისმიერ მწარმოებელს, განაახლოს Cortana სერვისების პროგრამული უზრუნველყოფა.
სრული ტექსტი
Outlook.comOutlook.com14h_Outlook_com
მიმოხილვა
 • თ) Outlook.com. Outlook.com (ან @msn, @hotmail ან @live) ელფოსტის მისამართი, რომელსაც გამოიყენებთ Microsoft-ის ანგარიშის შესაქმნელად, იქნება თქვენი უნიკალური მისამართი მანამ, სანამ თქვენი Outlook.com საფოსტო ყუთი ან Microsoft-ის ანგარიში აქტიური დარჩება. თუ თქვენი Outlook.com საფოსტო ყუთი ან Microsoft-ის ანგარიში დაიხურება თქვენ ან Microsoft-ის მიერ ამ პირობების შესაბამისად, ელფოსტის მისამართი ან მომხმარებლის სახელი შეიძლება ხელმეორედ გამოყენებული იქნას ჩვენს სისტემაში სხვა მომხმარებლის მიერ.
სრული ტექსტი
Office-ის სერვისებიOffice-ის სერვისები14i_officeBasedServices
მიმოხილვა
 • i. Office-ს სერვისები. Microsoft 365 Home, Microsoft 365 Personal, Office Online, Sway, OneNote.com და ნებისმიერი სხვა Microsoft 365 გამოწერა ან სერვისები Office-ის ბრენდით განკუთვნილია თქვენი პირადი, არაკომერციული გამოყენებისთვის, თუ არ გაქვთ მინიჭებული კომერციული მიზნით გამოყენების უფლება Microsoft-თან დადებული ცალკე შეთანხმების შესაბამისად. ისეთი აპების გამოყენება, როგორიცაა Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneDrive, Access და Publisher Microsoft 365 Family-ში, Microsoft 365 Personal-სა და Microsoft 365 გამოწერის ნებისმიერ სხვა სერვისში, რეგულირდება დამატებითი ლიცენზიის პირობებით, რომლებიც ამ პირობებთან ერთად განთავსებულია გვერდზე https://aka.ms/useterms.
სრული ტექსტი
Microsoft Health სერვისებიMicrosoft Health სერვისები14j_MicrosoftHealthServices
მიმოხილვა
 • კ. Microsoft Health სერვისები.
  • Microsoft Band. Microsoft Band მოწყობილობა და პროგრამა არ წარმოადგენს სამედიცინო მოწყობილობებს და განკუთვნილია მხოლოდ ფიტნესისა და კეთილდღეობის მიზნებით. ისინი არ არის შემუშავებული ან განკუთვნილი დაავადების ან სხვა მდგომარეობების დიაგნოსტირებისთვის, არც დაავადების ან სხვა მდგომარეობების მკურნალობის, შემსუბუქებისა და პრევენციის მიზნით გამოსაყენებლად. Microsoft არ აგებს პასუხს ნებისმიერ გადაწყვეტილებაზე, რომელიც მიიღეთ Microsoft Band-ისგან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე.
სრული ტექსტი
ციფრული პროდუქტებიციფრული პროდუქტები14k_DigitalGoods
მიმოხილვა
 • ლ. ციფრული პროდუქტები. Microsoft Groove, Microsoft Movies & TV, Store, Xbox სერვისებსა და სხვა მსგავს და მომავალ სერვისებში Microsoft-მა შეიძლება უზრუნველყოს მუსიკის, გამოსახულებების, ვიდეოს, ტექსტის, წიგნების, თამაშებისა და სხვა მასალების („ციფრული პროდუქტები“), რომლებიც შეიძლება წარმოდგენილი იყოს ციფრული ფორმით, შეძენის, მოსმენის, დათვალიერების, დაკვრის ან წაკითხვის შესაძლებლობა. ციფრული პროდუქტების გამოყენება დაშვებულია პირადი, არაკომერციული, გართობის მიზნით. თქვენ თანხმობას აცხადებთ იმაზე, რომ არ გაავრცელებთ ციფრულ პროდუქტებს, არ მოახდენთ მათ ტრანსლირებას, საჯაროდ პრეზენტაციას ან საჯაროდ ჩვენებას, ან ასლების გადაცემას. ციფრული პროდუქტების მფლობელი შეიძლება იყოს Microsoft ან მესამე მხარე. ნებისმიერ შემთხვევაში თქვენ გააზრებული გაქვთ და ადასტურებთ, რომ თქვენი უფლებები ციფრულ პროდუქტებთან დაკავშირებით შეზღუდულია ამ პირობებით, საავტორო უფლებების შესახებ კანონმდებლობითა და გამოყენების წესებით, რომლებიც განთავსებულია გვერდზე https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=723143. თქვენ ეთანხმებით იმას, რომ თქვენ არ შეეცდებით რომელიმე სერვისში შეძენილი ციფრული პროდუქტების მოდიფიცირებას რაიმე მიზნით, მათ შორის გავრცელების ან ციფრული პროდუქტების მფლობელობის ან წყაროს შეცვლით მიზნით. Microsoft-ს ან ციფრული პროდუქტების მფლობელებს შეუძლიათ პერიოდულად წაშალონ ციფრული პროდუქტები სერვისებიდან გაფრთხილების გარეშე.
სრული ტექსტი
OneDriveOneDrive14l_OneDrive
მიმოხილვა
 • მ) OneDrive.
  • i. მეხსიერების განაწილება. თუ თქვენს OneDrive ანგარიშზე ინახება უფრო დიდი მოცულობის შიგთავსი, ვიდრე გათვალისწინებულია თქვენი უფასო ან ფასიანი გამოწერის სერვისის პირობებით OneDrive-ისთვის და თქვენ არ ახდენთ რეაგირებას Microsoft-ის შეტყობინებაზე ანგარიშის გამოსწორების მოთხოვნით ზედმეტი შიგთავსის წაშლის ან გამოწერის ახალ გეგმაზე გადასვლის გზით, რომელიც უფრო დიდი მოცულობის მეხსიერებას ითვალისწინებს, ჩვენ უფლებას ვიტოვებთ, დავხუროთ თქვენი ანგარიში და წავშალოთ ან გამოვრთოთ წვდომა თქვენს შიგთავსზე OneDrive-ში.
  • ii. სერვისის ეფექტურობა. ისეთი ფაქტორების გამო, როგორიცაა თქვენი გარემო, კავშირი ინტერნეტთან და Microsoft-ის მიერ მიღებული ზომები სერვისის ეფექტურობისა და მთლიანობის უზრუნველსაყოფად, შესაძლოა, ზოგჯერ ადგილი ჰქონდეს შეფერხებებს OneDrive-ში შიგთავსის ატვირთვის ან სინქრონიზაციის დროს.
სრული ტექსტი
Microsoft RewardsMicrosoft Rewards14m_MicrosoftRewards
მიმოხილვა
 • ნ. Microsoft Rewards.
  • ი. Microsoft Rewards („პროგრამა“) საშუალებას გაძლევთ, გამოიმუშავოთ გასანაღდებელი ქულები ისეთი აქტივობებისთვის, როგორიცაა კვალიფიციური ძიება, შეძენა და Microsoft-ის სხვა შეთავაზებები. შეთავაზებები შეიძლება განსხვავდებოდეს ბაზრის მიხედვით. ძიება წარმოადგენს ინდივიდუალური მომხმარებლის მოქმედებას, რომელსაც კეთილსინდისიერი მიზნით ხელით შეჰყავს ტექსტი Bing ძიების შედეგების მისაღებად ასეთი მომხმარებლის საკუთარი კვლევისთვის და არ შეიცავს ბოტს, მაკრო ან სხვა სახის ავტომატური ან თაღლითური საშუალებებით შეტანილ ნებისმიერ შეკითხვას („ძიება“). შეძენა არის საქონლის შეძენის ან ჩამოტვირთვისა და Microsoft-ისგან ციფრული შიგთავსის ლიცენზიის მოპოვების პროცესი, რომელიც უფასო ან ფასიანია („შეძენა“). ბონუს-ქულების დარიცხვა არ ხორციელდება ყველა შესყიდვაზე Microsoft-ისგან. Microsoft-მა შესაძლოა დროდადრო შეთავაზოს დამატებითი შესაძლებლობები ქულების გამოსამუშავებლად, ხოლო ქულების დაგროვების ასეთი შეთავაზება არ იქნება მუდმივად ხელმისაწვდომი. თქვენ მიერ მოპოვებული ქულებით შეგიძლიათ მიიღოთ ქულების განაღდების გვერდზე ჩამოთვლილი საჩუქრები https://aka.ms/redeemrewards („საჩუქრები“). დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ Rewards-ის ნაწილი გვერდზე support.microsoft.com („ხშირად დასმული შეკითხვები“).
   • 1. პროგრამის მოთხოვნები. თქვენ უნდა გქონდეთ მოქმედი Microsoft-ის ანგარიში და თქვენი მოწყობილობა უნდა პასუხობდეს სისტემის მინიმალურ მოთხოვნებს. პროგრამა ღიაა მომხმარებლებისთვის კითხვა-პასუხებში ჩამოთვლილ ბაზრებზე. კერძო პირებს არ შეიძლება ჰქონდეთ პროგრამის ერთზე მეტი ანგარიში, მაშინაც კი, თუ კერძო პირს აქვს რამდენიმე ელექტრონული ფოსტის მისამართი, ხოლო ოჯახს შეიძლება ჰქონდეს ექვსამდე ანგარიში. აღნიშნული პროგრამის გამოყენება დაშვებულია მხოლოდ თქვენი პირადი და არაკომერციული სარგებლობისთვის.
   • 2. ქულები. ქულების გადაცემა შეგიძლიათ მხოლოდ თქვენი Microsoft ოჯახის ფარგლებში ქულების გასაზიარებლად (შეიძლება მოქმედებდეს ლიმიტები) ან ქულების განაღდების გვერდზე მითითებული არაკომერციული ორგანიზაციისთვის. ქულები არ წარმოადგენენ თქვენ პირად ქონებას და მათი გადაცვლა ნაღდ ფულზე ან ფულად სახსრებზე არ შეიძლება. ქულები მოგენიჭებათ სარეკლამო აქციის საფუძველზე. თქვენ არ შეგიძლიათ შეიძინოთ ქულები. Microsoft-ს შეუძლია შეზღუდოს ქულების ან Rewards-ის რაოდენობა თითო პიროვნებაზე, თითო ოჯახზე ან გარკვეულ პერიოდზე (მაგ., დღეში), იმ პირობით, რომ ეს ზიანს არ მოგაყენებთ კეთილსინდისიერი განზრახვის დარღვევის შედეგად. პროგრამის მიხედვით კალენდარული წლის განმავლობაში შეგიძლიათ გაანაღდოთ არაუმეტესი 550,000 ქულა. პროგრამის მიხედვით გამომუშავებული ქულები არ მოქმედებს და არ შეიძლება გამოყენებულ იქნას კომბინაციაში Microsoft-ის ან მესამე მხარის მიერ შეთავაზებული ნებისმიერ სხვა პროგრამასთან. თუ 18 თვის განმავლობაში არ გამოიმუშავებთ ან არ გაანაღდებთ ქულებს, გაუნაღდებელი ქულების მოქმედების ვადა ამოიწურება.
   • 3. საჩუქრები. შეგიძლიათ გაანაღდოთ თქვენი ქულები ან შეგიძლიათ გადასცეთ ქულები მითითებულ არაკომერციულ ორგანიზაციას განაღდების გვერდზე გადასვლით. შეიძლება ხელმისაწვდომი იყოს კონკრეტული საჩუქრების შეზღუდული რაოდენობა და ეს საჩუქრები განაწილებული იქნება რიგობითობის საფუძველზე. ბონუს-ქულებით საჩუქრების მისაღებად შეიძლება საჭირო იყოს დამატებითი ინფორმაციის მიწოდება, ისეთი, როგორც თქვენი საფოსტო მისამართი და ტელეფონის ნომერი (გარდა VOIP ან უფასო ნომრისა) და ასევე თაღლითობის პრევენციის კოდის შეყვანა ან დამატებითი იურიდიული დოკუმენტაციის ხელმოწერა. საჩუქრის მოთხოვნის შემდეგ, თქვენ ვეღარ გააუქმებთ ან დააბრუნებთ მას ქულების დაბრუნების მიზნით, გარდა ხარვეზიანი პროდუქტებისა ან შესაბამისი კანონის მოთხოვნის შემთხვევაში. თუ შეუკვეთავთ Reward-ს, რომელიც არ არის საწყობში ან სხვა მიზეზით მიუწვდომელია, ჩვენ შეგვიძლია ჩავანაცვლოთ ეს Reward ანალოგიური ღირებულების Reward-ით ან დაგიბრუნოთ თქვენი ქულები. Microsoft-ს შეუძლია განაახლოს ანაზღაურების გვერდზე შეთავაზებული Reward-ები ან შეწყვიტოს კონკრეტული Reward-ების შეთავაზება. ზოგიერთ საჩუქარზე შეიძლება ვრცელდებოდეს ასაკობრივი შეზღუდვის მოთხოვნები. ნებისმიერი ასეთი მოთხოვნა ჩართული იქნება შესაბამის შეთავაზებაში. თქვენ პასუხისმგებელი ხართ საჩუქრის მიღებასთან და გამოყენებასთან დაკავშირებულ ყველა ფედერალურ, სახელმწიფო და ადგილობრივ გადასახადებზე და ნებისმიერ სხვა ხარჯებზე. Reward-ები მოგეწოდებათ ელფოსტის მისამართზე, რომელიც დაკავშირებულია თქვენს Microsoft-ის ანგარიშთან, ამიტომ მიუთითეთ თქვენი განახლებული ელფოსტის მისამართი. საჩუქრები, რომელთა მიწოდება შეუძლებელია, არ გაიცემა ხელახლა და, შესაბამისად, მოხდება მათი კონფისკაცია. საჩუქრები არ არის განკუთვნილი გადაყიდვისთვის.
   • 4. პროგრამაში თქვენი მონაწილეობის გაუქმება. თუ აღარ გსურთ Microsoft Rewards პროგრამაში მონაწილეობა, მიჰყევით ინსტრუქციას უარის თქმის გვერდზე. თუ უარს იტყვით, დაუყოვნებლივ დაკარგავთ ყველა ხელმისაწვდომ ქულას. თქვენი პროგრამის ანგარიში შეიძლება გაუქმდეს, თუ 18 თვეში ერთხელ მაინც არ შეხვალთ ანგარიშზე. გარდა ამისა, Microsoft იტოვებს უფლებას, გააუქმოს კონკრეტული მომხმარებლის პროგრამის ანგარიში პროგრამის გატეხვის, წესების დარღვევის ან მოტყუების, ან ამ პირობების დარღვევის გამო. პროგრამის გაუქმების (თქვენ ან ჩვენ მიერ) ან პროგრამის შეჩერების შემთხვევაში, თქვენი ქულების გამოყენებისთვის გექნებათ 90 დღე; წინააღმდეგ შემთხვევაში, დაკარგავთ ქულებით სარგებლობის უფლებას. გაუქმების მომენტში დასრულდება თქვენი პროგრამის გამოყენებისა და ქულების დაგროვების უფლება.
   • 5. სხვა პირობები. Microsoft იტოვებს თქვენი დისკვალიფიკაციის უფლებას; შეწყვიტოს თქვენი წვდომა პროგრამაზე ან თქვენი საჩუქრების ანგარიშზე; და/ან გააუქმოს ქულები, საჩუქრები და საქველმოქმედო შენატანები, თუ Microsoft ჩათვლის, რომ არღვევთ ან აზიანებთ პროგრამის რომელიმე ასპექტს, არ გაქვთ უფლება მიიღოთ საჩუქარი სამართლებრივი მიზეზების გამო (როგორიცაა კანონები ექსპორტის შესახებ) ან ეწევით საქმიანობას, რომელიც ეწინააღმდეგება ამ პირობებს.
სრული ტექსტი
AzureAzure14n_Azure
მიმოხილვა
 • ო. Azure. თქვენ მიერ Azure სერვისის გამოყენება რეგულირდება იმ ცალკე შეთანხმების წესებითა და პირობებით, რომლის საფუძველზეც თქვენ მიიღეთ სერვისები, როგორც ეს დეტალურადაა აღწერილი Microsoft Azure-ს სამართლებრივი ინფორმაციის გვერდზე https://aka.ms/AA7z67v.
სრული ტექსტი
სხვადასხვასხვადასხვა16_17_18_miscellaneous
მიმოხილვა

14. სხვადასხვა. ეს ნაწილი და ნაწილები 1, 9 (წინამდებარე პირობების მოქმედების დასრულებამდე დახარჯული თანხებისთვის), 10, 11, 12, 15, 17 და ის ნაწილები, რომლებიც მათი პირობების შესაბამისად ვრცელდება ამ პირობების მოქმედების დასრულების შემდეგ გააგრძელებენ მოქმედებას ამ პირობების ნებისმიერი შეწყვეტის ან გაუქმების შემთხვევაშიც. მოქმედი კანონმდებლობით ნებადართულ ფარგლებში, ჩვენ შეგვიძლია სხვა პირებს გადავცეთ ეს პირობები, სუბკონტრაქტით გადავცეთ ამ პირობებით გათვალისწინებული ჩვენი ვალდებულებები ან სუბლიცენზიით გადავცეთ ამ პირობებით გათვალისწინებული ჩვენი უფლებები, მთლიანად ან ნაწილობრივ, ნებისმიერ დროს და თქვენს გაუფრთხილებლად. თქვენ უფლება არ გაქვთ სხვა პირებს გადასცეთ ეს პირობები ან სერვისების გამოყენების უფლებები. ეს დოკუმენტი წარმოადგენს მთლიან შეთანხმებას თქვენსა და Microsoft-ს შორის, თქვენ მიერ სერვისების გამოყენებასთან დაკავშირებით. ეს შეთანხმება ჩაანაცვლებს ყველა სხვა შეთანხმებას თქვენსა და Microsoft-ს შორის, თქვენ მიერ სერვისების გამოყენებასთან დაკავშირებით. ამ პირობებზე თქვენი თანხმობის საფუძველი გახდა მხოლოდ ის დებულებები, რომლებიც პირდაპირ მოცემულია ამ პირობებში და არა რაიმე სხვა განცხადება, დებულება, გარანტია, შეთანხმება, ვალდებულება, დაპირება ან დარწმუნება. ამ პირობების ყველა ნაწილი მოქმედებს შესაბამისი კანონმდებლობით მაქსიმალურად დაშვებულის ფარგლებში. თუ სასამართლო ან არბიტრაჟი მიიჩნევს, რომ ამ პირობების არსებული ნაწილის შესრულება შეუძლებელია, ჩვენ შეგვიძლია შევცვალოთ ეს პირობები მსგავსი პირობებით, შესაბამისი კანონმდებლობით გათვალისწინებულის ფარგლებში, მაგრამ ეს გავლენას არ მოახდენს დანარჩენ პირობებზე. ეს პირობები მოცემულია მხოლოდ თქვენი და ჩვენი ინტერესების სასარგებლოდ. ეს პირობები არ არის შედგენილი სხვა პირის ინტერესების სასარგებლოდ, Microsoft-ის უფლებამონაცვლეების და ცესიონარების გარდა. ნაწილების სათაურები მოცემულია მხოლოდ საინფორმაციო მიზნით და მათ იურიდიული ძალა არ გააჩნია.

15. პრეტენზიის წარდგენის ვადაა ერთი წელი. ამ პირობებთან ან სერვისებთან დაკავშირებული პრეტენზიების სასამართლოში (ან არბიტრაჟში, თუ მოქმედებს ნაწილი 10.დ) წარდგენის ვადაა ერთი წელი პრეტენზიის წარდგენის საფუძვლის წარმოშობის თარიღიდან, თუ ადგილობრივი კანონმდებლობით არ არის გათვალისწინებული უფრო ხანგრძლივი ვადა პრეტენზიების წარდგენისათვის. მითითებულ ვადაში პრეტენზიის წარუდგენლობის შემთხვევაში, იგი სამუდამოდ უქმდება.

16. კანონები ექსპორტის შესახებ. თქვენ ვალდებული ხართ დაიცვათ ყველა ადგილობრივი და საერთაშორისო კანონი და რეგულაცია ექსპორტის შესახებ, რომელიც ვრცელდება პროგრამულ უზრუნველყოფაზე და/ან სერვისებზე და რომლებიც მოიცავს შეზღუდვებს მიმართულებებზე, საბოლოო მომხმარებლებზე და საბოლოო გამოყენებაზე. გეოგრაფიული და ექსპორტის შეზღუდვების შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად იხილეთ https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=868968 და https://www.microsoft.com/exporting.

17. უფლებების რეზერვაცია და გამოხმაურება. გარდა შემთხვევებისა, რომლებიც პირდაპირ არ არის გათვალისწინებული ამ პირობების შესაბამისად, Microsoft არ გაძლევთ ლიცენზიას ან ნებისმიერ სხვა უფლებებს ნებისმიერ პატენტზე, ნოუ-ჰაუზე, საავტორო უფლებებზე, სავაჭრო საიდუმლოებებზე, სავაჭრო ნიშნებზე ან სხვა ინტელექტუალურ საკუთრებაზე, რომელიც ეკუთვნის ან კონტროლდება Microsoft-ის ან ნებისმიერი დაკავშირებული იურიდიული პირის მიერ, მათ შორის, მაგრამ არა მხოლოდ ნებისმიერ სახელზე, საფირმო სტილზე, ლოგოზე ან მათ ეკვივალენტებზე. თუ მიაწვდით Microsoft-ს რაიმე იდეას, შეთავაზებას, წინადადებას ან გამოხმაურებას, მათ შორის, შეზღუდვის გარეშე იდეებს ახალი პროდუქტების, ტექნოლოგიების, აქციების, პროდუქტის სახელების, პროდუქტის გამოხმაურებისა და პროდუქტის გაუმჯობესების შესახებ („გამოხმაურება“), ამით ანიჭებთ Microsoft-ს უფლებას, უფასოდ, თქვენს მიმართ როიალტის ან სხვა ვალდებულების გარეშე, გააკეთოს, შექმნას, დაამზადოს წარმოებული ნამუშევრები, გამოიყენოს, გააზიაროს და განახორციელოს თქვენი გამოხმაურების კომერციალიზაცია ნებისმიერი გზით და ნებისმიერი მიზნებისთვის. თქვენ არ უნდა განახორციელოთ გამოხმაურება, რომელიც წარმოადგენს ლიცენზიის საგანს, რომელიც ითხოვს Microsoft-ისგან მისი პროგრამული უზრუნველყოფის, ტექნოლოგიებისა ან დოკუმენტაციის ლიცენზირებას ნებისმიერი მესამე მხარისთვის, რადგან Microsoft-მა ჩართო მათში თქვენი გამოხმაურება.

სრული ტექსტი
შეტყობინებებიშეტყობინებებიშეტყობინებები
მიმოხილვა

შეტყობინებები და ინტელექტუალური საკუთრების დარღვევის შესახებ პრეტენზიის წაყენების პროცედურა. Microsoft იცავს მესამე მხარეების ინტელექტუალური საკუთრების უფლებებს. თუ გსურთ გამოგზავნოთ შეტყობინება ინტელექტუალური საკუთრების დარღვევის შესახებ, მათ შორის საავტორო უფლებების დარღვევის შესახებ, გამოიყენეთ ჩვენი პროცედურა უფლებების დარღვევის შესახებ შეტყობინებების გამოსაგზავნად. იმ შეკითხვებს, რომლებიც არ უკავშირდება ამ პროცედურას, არ გაეცემა პასუხი.

Microsoft იყენებს პროცესებს, რომლებიც აღწერილია 17-ე მუხლში, აშშ-ის კოდექსი, პუნქტი 512, პასუხის გასაცემად საავტორო უფლებების დარღვევების შესახებ შეტყობინებებზე. შესაბამის გარემოებებში, Microsoft-მა, ასევე, შეიძლება გამორთოს ან შეწყვიტოს Microsoft-ის სერვისების ამ მომხმარებლების ანგარიშები, რომლებიც შეიძლება რეგულარულ დამრღვევებს წარმოადგენდნენ.

შეტყობინებები და რეკლამებში ინტელექტუალური საკუთრების დარღვევის საკითხებთან დაკავშირებული პროცედურა. გადახედეთ ჩვენს მითითებებს ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავშირებით, რომლებიც ეხება ინტელექტუალური საკუთრების დარღვევის საკითხებს სარეკლამო ქსელში.

საავტორო უფლება და შეტყობინებები სავაჭრო ნიშნების შესახებ. სერვისები დაცულია საავტორო უფლებით © Microsoft Corporation და/ან მისი მომწოდებლები, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. ყველა უფლება დაცულია. პირობები მოიცავს Microsoft-ის სავაჭრო ნიშნებისა და ბრენდების გაიდლაინებს (პერიოდული ცვლილებებით). Microsoft და Microsoft-ის ყველა პროდუქტის, პროგრამული უზრუნველყოფის და სერვისის სახელი, ლოგო და ხატულა შეიძლება წარმოადგენდეს Microsoft-ის კომპანიათა ჯგუფის დაურეგისტრირებელ ან რეგისტრირებულ სავაჭრო ნიშანს ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და/ან სხვა იურისდიქციებში. შემდეგ გვერდზე მოცემულია Microsoft-ის სავაჭრო ნიშნების არასრული ჩამონათვალი: https://www.microsoft.com/en-us/legal/intellectualproperty/trademarks/EN-US.aspx. ფაქტობრივი კომპანიების და პროდუქტების სახელები შეიძლება წარმოადგენდნენ მათი შესაბამისი მფლობელების სავაჭრო ნიშნებს. ყველა უფლება, რომელიც არ არის პირდაპირ აღნიშნული მოცემულ პირობებში, დაცულია. გარკვეული პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელიც გამოიყენება Microsoft-ის ვებსაიტების გარკვეულ სერვერებზე, დაფუძნებულია Independent JPEG Group-ის ნამუშევარზე. საავტორო უფლება © 1991-1996 Thomas G. Lane. ყველა უფლება დაცულია. „gnuplot“ პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელიც გამოიყენება Microsoft-ის ვებსაიტის გარკვეულ სერვერებზე, დაცულია საავტორო უფლებით © 1986‑1993 Thomas Williams, Colin Kelley. ყველა უფლება დაცულია.

შეტყობინება სამედიცინო საკითხების შესახებ. Microsoft არ უზრუნველყოფს სამედიცინო ან სხვა სახის რჩევებს ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით, დიაგნოზირებას ან მკურნალობას. ყოველთვის გაიარეთ კონსულტაცია ექიმთან ან სხვა კვალიფიციურ სამედიცინო პროვაიდერთან იმ საკითხებთან დაკავშირებით, რომლებიც ეხება სამედიცინო მდგომარეობას, დიეტას, ფიტნესს ან კეთილდღეობის პროგრამას. ნურასდროს უგულვებელყოფთ პროფესიულ სამედიცინო რჩევას და დროულად გაიარეთ სამედიცინო კონსულტაცია იმ ინფორმაციასთან დაკავშირებით, რომელიც მიიღეთ სერვისების მეშვეობით.

აქციების კოტირებები და ინდექსების მონაცემები (ინდექსების მნიშვნელობების ჩათვლით). დოუ ჯონსის ინდექსებისSM, ინდექსების მონაცემების ან დოუ ჯონსის ნიშნების გამოყენება ფინანსური ინსტრუმენტების ან საინვესტიციო პროდუქტების გაცემის, შექმნის, დაფინანსების, გაყიდვის, მარკეტინგის ან რეკლამირების კონტექსტში (მაგალითად, დერივატების, სტრუქტურული პროდუქტების, საინვესტიციო ფონდების, საბირჟო საინვესტიციო ფონდების, საინვესტიციო პორტფოლიოს და ა.შ., სადაც ინსტრუმენტის ან საინვესტიციო პროდუქტის ფასი, მომგებიანობა და/ან ეფექტურობა ეფუძნება ან დაკავშირებულია რომელიმე ინდექსისთვის ან ინდექსის წარმომადგენლისთვის თვალის დევნებასთან) დოუ ჯონსთან ცალკე წერილობითი შეთანხმების გარეშე დაუშვებელია.

შეტყობინება ფინანსური საკითხების შესახებ. Microsoft არ წარმოადგენს ბროკერს/დილერს ან აშშ-ის ფასიანი ქაღალდების შესახებ ფედერალური კანონის ან სხვა იურისდიქციის კანონმდებლობის შესაბამისად რეგისტრირებულ საინვესტიციო მრჩეველს და არ უზრუნველყოფს რჩევებს პირებისთვის ინვესტიციების მიზანშეწონილობასთან, ფასიანი ქაღალდების ან სხვა ფინანსური პროდუქტებისა და სერვისების შეძენასთან ან გაყიდვასთან დაკავშირებით. სერვისების არცერთი ნაწილი არ წარმოადგენს შემოთავაზებას ან ფასიანი ქაღალდის შეძენის ან გაყიდვის წახალისებას. არც Microsoft და არც მისი აქციების კოტირებების ამ ინდექსების მონაცემების ლიცენზიარები არ იძლევიან რეკომენდაციას და არ უზრუნველყოფენ რაიმე კონკრეტული ფინანსური პროდუქტის ან სერვისის წახალისებას. სერვისის არცერთი ნაწილი არ წარმოადგენს პროფესიულ რჩევას, მათ შორის შეზღუდვის გარეშე, საინვესტიციო ან საგადასახადო რჩევას.

შეტყობინება H.264/AVC, MPEG-4 Visual და VC-1 ვიდეო სტანდარტების შესახებ. პროგრამული უზრუნველყოფა შეიძლება შეიცავდეს H.264/AVC, MPEG-4 Visual და/ან VC-1 კოდეკის ტექნოლოგიას, რომელიც შეიძლება ლიცენზირებული იყოს MPEG LA, L.L.C.-ის მიერ. ეს ტექნოლოგია წარმოადგენს ვიდეო ინფორმაციის მონაცემების შეკუმშვის ფორმატს. MPEG LA, L.L.C. მოითხოვს შემდეგ შეტყობინებას:

ეს პროდუქტი ლიცენზირებულია H.264/AVC, MPEG-4 VISUAL და VC-1 პატენტის პორტფოლიოს ლიცენზიებით, რომლებიც ითვალისწინებს მომხმარებლის მიერ პირადი და არაკომერციული მიზნებისთვის გამოყენებას შემდეგისთვის: (A) ვიდეოს დასაშიფრად სტანდარტების შესაბამისად („ვიდეო სტანდარტები“) და/ან (B) H.264/AVC, MPEG-4 VISUAL და VC-1 ვიდეოს გასაშიფრად, რომელიც დაშიფრული იყო მომხმარებლის მიერ პირადი და არაკომერციული აქტივობის პროცესში და/ან მიღებული მის მიერ ვიდეო პროვაიდერისგან, რომელიც ლიცენზირებულია ასეთი ვიდეოს უზრუნველსაყოფად. არცერთი ლიცენზია არ ვრცელდება სხვა პროდუქტზე, მიუხედავად იმისა, ჩართულია თუ არა ეს პროდუქტი ამ პროგრამულ უზრუნველყოფაში ცალკე ელემენტად. არცერთი ლიცენზია არ გაიცემა და არ ითვალისწინებს პროდუქტის სხვა მიზნით გამოყენებას. დამატებითი ინფორმაციისთვის მიმართეთ MPEG LA, L.L.C.-ს. იხილეთ MPEG LA-ს ვებსაიტი.

დაზუსტების მიზნით, ეს შეტყობინება არ ზღუდავს და არ კრძალავს ამ პირობების შესაბამისად მოწოდებული პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენებას ნორმალური საქმიანი მიზნებისთვის, რომლებიც წარმოადგენენ პირად მიზნებს ისეთ საქმიანობასთან დაკავშირებით, რომელიც არ მოიცავს: (i) პროგრამული უზრუნველყოფის გავრცელებას მესამე პირებისთვის, ან (ii) მასალების შექმნას ვიდეო სტანდარტების შესაბამისობის ტექნოლოგიების გამოყენებით მესამე პირებისთვის გავრცელების მიზნით.

სრული ტექსტი
აპლიკაციის სტანდარტული სალიცენზიო პირობებიაპლიკაციის სტანდარტული სალიცენზიო პირობებიაპლიკაციის სტანდარტული სალიცენზიო პირობები
მიმოხილვა

სტანდარტული აპლიკაციის სალიცენზიო პირობები

MICROSOFT STORE, MICROSOFT STORE ON WINDOWS და MICROSOFT STORE ON XBOX

ეს სალიცენზიო პირობები არის შეთანხმება თქვენსა და აპლიკაციის გამომქვეყნებელს შორის. გთხოვთ, წაიკითხოთ იგი. ისინი ვრცელდება პროგრამულ აპლიკაციებზე, რომლებსაც ჩამოტვირთავთ Microsoft Store, Windows Store ან Xbox Store-იდან (თითოეული შემდგომში ამ სალიცენზიო პირობებში მოხსენიებულია, როგორც „Store“), მათ შორის აპლიკაციის განახლებებზე ან დამატებებზე, თუ აპლიკაციას არ მოჰყვება ცალკე პირობები. უკანასკნელ შემთხვევაში, მოქმედებს ეს ცალკე პირობები.

თუ ჩამოტვირთავთ ან გამოიყენებთ აპლიკაციას, ან თუ გექნებათ ამის მცდელობა, ეს იმას ნიშნავს, რომ თანხმობას განაცხადებთ ამ პირობებზე. თუ მათ არ დაეთანხმებით, არ გექნებათ უფლება და არ უნდა ჩამოტვირთოთ და არ უნდა გამოიყენოთ აპლიკაცია.

აპლიკაციის გამომშვები ნიშნავს პირს, რომელიც გაძლევთ ლიცენზიას აპლიკაციაზე, როგორც განსაზღვრულია Store-ში.

თუ დაეთანხმებით ამ სალიცენზიო პირობებს, გექნებათ ქვემოთ მოცემული უფლებები.

 • 1. დაინსტალირებისა და გამოყენების პირობები; ვადა. შეგიძლიათ დააინსტალიროთ და გამოიყენოთ აპლიკაცია Windows-ის მოწყობილობებზე ან Xbox-ის კონსოლებზე, როგორც აღწერილია Microsoft-ის გამოყენების წესებში. Microsoft იტოვებს უფლებას ნებისმიერ დროს შეცვალოს Microsoft-ის გამოყენების წესები.
 • 2. ინტერნეტზე დაფუძნებული სერვისები.
  • ა) ინტერნეტზე დაფუძნებული ან უსადენო სერვისის მასალა. თუ აპლიკაცია ინტერნეტით დაუკავშირდება კომპიუტერულ სისტემას, უსადენო ქსელით დაკავშირების ჩათვლით, აპლიკაციის გამოყენება ნიშნავს, რომ თანხმობას აცხადებთ მოწყობილობის სტანდარტული ინფორმაციის გადაცემაზე (რომელშიც სხვა ინფორმაციასთან ერთად შედის ტექნიკური ინფორმაცია თქვენი მოწყობილობის, სისტემისა და აპლიკაციის პროგრამის, პერიფერიული მოწყობილობების შესახებ) ინტერნეტზე დამყარებული ან უსადენო სერვისებისთვის. თუ სხვა პირობებია მოწოდებული აპლიკაციის გამოყენებასთან დაკავშირებული სერვისების გამოყენებისთვის, ის პირობებიც ასევე იქნება ძალაში.
  • ბ) ინტერნეტზე დაფუძნებული სერვისების უმართებულო გამოყენება. თქვენ არ უნდა გამოიყენოთ ინტერნეტზე დამყარებული სერვისი ისეთი მეთოდით, რომელმაც შეიძლება ზიანი მიაყენოს ან ხელი შეუშალოს სხვა ადამიანებს მის გამოყენებაში ან უსადენო ქსელის გამოყენებაში; სერვისი არ უნდა გამოიყენოთ რომელიმე სერვისზე, მონაცემებზე, ანგარიშზე ან ქსელზე არაავტორიზებული წვდომის მიღების რაიმე მცდელობისთვის.
 • 3. ლიცენზიის მოქმედების სფერო. აპლიკაცია არ იყიდება, მისთვის გაიცემა ლიცენზია. ეს შეთანხმება გაძლევთ მხოლოდ გარკვეულ უფლებებს აპლიკაციის გამოყენებისთვის. თუ Microsoft გამორთავს აპლიკაციების გამოყენების შესაძლებლობას თქვენს მოწყობილობებში Microsoft-თან თქვენი შეთანხმების თანახმად, შეწყდება ნებისმიერი დაკავშირებული სალიცენზიო უფლებები. აპლიკაციის გამომცემელი იტოვებს ყველა დანარჩენ უფლებას. თუ მოქმედი სამართლებრივი ნორმები არ გაძლევთ ამ ინფორმაციაში მოცემულზე მეტ უფლებას, აპლიკაციის გამოყენება შეგიძლიათ მხოლოდ ისე, როგორც ეს გარკვევითაა ნებადართული ამ შეთანხმებაში. ეს რომ შეასრულოთ, თქვენ უნდა დაიცვათ აპლიკაციის ტექნიკური შეზღუდვები რომლებიც მისი გარკვეული გამოყენების ნებართვას გაძლევთ. თქვენ არ გაქვთ უფლება:
  • ა) დაარღვიოთ აპლიკაციის ტექნიკური შეზღუდვები.
  • ბ) შეცვალოთ სქემა, მოახდინოს დეკომპილირება და დაშალოთ აპლიკაცია, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც ამის ნებართვას გარკვევით იძლევა კანონი, მიუხედევად ამ შეზღუდვისა.
  • გ) გადაიღოთ აპლიკაციის იმაზე მეტი ასლი, ვიდრე ეს მითითებულია შეთანხმებაში ან ნებადართულია მოქმედი სამართლებრივი ნორმებით, ამ შეზღუდვის მიუხედავად.
  • დ) გამოაქვეყნოთ ან სხვაგვარად გახადოთ ხელმისაწვდომი აპლიკაცია სხებისთვის ასლის გადასაღებად.
  • ე) გააქირაოთ, იჯარით გასცეთ, ან ვინმეს ათხოვოთ აპლიკაცია.
  • f. გადასცეს აღნიშნული აპლიკაცია ან ეს შეთანხმება ნებისმიერ მესამე მხარეს.
 • 4. დოკუმენტაცია. აპლიკაციას ახლავს დოკუმენტაცია და შეგიძლიათ გადაიღოთ ამ დოკუმენტაციის ასლი პირადი საცნობარო მიზნით გამოყენებისთვის.
 • 5. ტექნოლოგიისა და ექსპორტის შეზღუდვები. აპლიკაციაზე შეიძლება ვრცელდებოდეს შეერთებული შტატების ან საერთაშორისო ტექნოლოგიის კონტროლი ამ ექსპორტის წესები და დებულებები. თქვენ ვალდებული ხართ დაიცვათ ყველა ადგილობრივი და საერთაშორისო კანონი და რეგულაცია ექსპორტის შესახებ, რომელიც ვრცელდება გამოყენებულ ტექნოლოგიაზე ან აპლიკაციაზე. ეს კანონები მოიცავს ისეთ შეზღუდვებს, რომლებიც ეხება დანიშნულების ადგილებს, საბოლოო მომხმარებლებსა და საბოლოო გამოყენებას. Microsoft-ის ბრებდირებული პროდუქტრების შესახებ ინფორმაციისთვის იხილეთ Microsoft-ის ექსპორტირების ვებსაიტი.
 • 6. მხარდაჭერის სერვისები. ხელმისაწვდომი მხარდაჭერის სერვისების შესახებ ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ აპლიკაციის გამომქვეყნებელს. Microsoft, თქვენი ტექნიკური უზრუნველყოფის მწარმოებელი და მონაცემთა უსადენო გადამტანი (თუ რომელიმე მათგანი არ არის აპლიკაციის გამომქვეყნებელი) არ არიან პასუხისმგებლები აპლიკაციასთან დაკავშირებით დამხმარე სერვისების უზრუნველყოფაზე.
 • 7. მთლიანი შეთანხმება. ეს შეთანხმება, ნებისმიერი მოქმედი კონფიდენციალურობის დებულება, ნებისმიერი დამატებითი პირობები, რომლებიც მოჰყვება აპლიკაციას, დამატებებისა და განახლებების პირობები, შეადგენს მთლიან შეთანხმებას თქვენსა და აპლიკაციის გამომქვეყნებელს შორის, ამ აპლიკაციასთან დაკავშირებით.
 • 8. მოქმედი კანონი.
  • ა) შეერთებული შტატები და კანადა. თუ თქვენ შეიძინეთ აპლიკაცია შეერთებულ შტატებში ან კანადაში, იმ შტატის ან პროვინციის კანონები, სადაც ცხოვრობთ (ან არის თქვენი ბიზნესის ან საქმიანობის ძირითადი ადგილი) არეგულირებს ამ შეთანხმების ინტერპრეტირებას და ვრცელდება პირობების დარღვევასთან დაკავშირებულ პრეტენზიებისა და ყველა დანარჩენ პრეტენზიების შემთხვევაში (მათ შორის, მომხმარებლის უფლებების დაცვასთან და დელიკატურ სარჩელებთან დაკავშირებულ საკითხებზე), სამართლებრივი ნორმების კოლიზიის გაუთვალისწინებლად.
  • ბ) შეერთებული შტატებისა და კანადის გარეთ. თუ აპლიკაცია შეიძინეთ რომელიმე სხვა ქვეყანაში, გამოყენებული იქნება ამ ქვეყნის კანონები.
 • 9. იურიდიული ძალა. ამ შეთანხმებაში აღწერილია ზოგიერთი იურიდიული უფლებები. თქვენ შეიძლება გქონდეთ სხვა უფლებები, თქვენი შტატის ან ქვეყნის კანონებთ. ეს შეთანხმება არ ცვლის თქვენი შტატის ან ქვეყნის სამართლებრივი ნორმებით დადგენილ თქვენს უფლებებს, თუ თქვენი შტატი ან ქვეყანა არ იძლევა ამის ნებართვას.
 • 10. გარანტიის უარყოფა. მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, აპლიკაცია ლიცენზირებულია „როგორც არის“, „ყველა შეცდომითა“ და „როგორც ხელმისაწვდომია“. მის გამოყენებასთან დაკავშირებულ ყველა რისკს თქვენ იღებთ საკუთარ თავზე. აპლიკაციის გამომქვეყნებელი, საკუთარი სახელით, Microsoft-ის (თუ Microsoft არ არის აპლიკაციის გამომქვეყნებელი) მონაცემთა უსადენო გადამტანები, რომელთა ქსელითაც ხდება აპლიკაციის მიწოდება და ჩვენი შესაბამისი თითოეული აფილიატი, მოვაჭრე, აგენტი და მიმწოდებელი („მონაწილე მხარეები“) არ იძლევიან არანაირ გამოხატულ გარანტიას, არ იღებენ პასუხისმგებლობას და არ იძლევიან პირობებს აპლიკაციასთან დაკავშირებით. აპლიკაციის ხარისხთან, უსაფრთხოებასთან, კომფორტსა და მუშაობასთან დაკავშირებულ მთლიანი რისკს იღებთ საკუთარ თავზე. თუ აპლიკაცია დეფექტური აღმოჩნდება, თქვენ უნდა გადაიხადოთ ყველანაირი საფასური, რაც საჭიროა მომსახურების ან შეკეთებისთვის. შესაძლოა, თქვენ გქონდეთ მომხმარებლის დამატებითი უფლებები, ადგილობრივი სამართლებრივი ნორმებით, რომლებიც ვერ შეცვლის ამ შეთანხმებას. თქვენი ადგილობრივი კანონმდებლობით დაშვებულის ფარგლებში, მონაწილე მხარეები გამორიცხავენ ნაგულისხმევ გარანტიებსა თუ პირობებს, მათ შორის, გაყიდვისთვის ვარგისიანობის, დამაკმაყოფილებელი ხარისხის, კონკრეტული მიზნისთვის ვარგისიანობის, უსაფრთხოების, კომფორტისა და უფლებების დაურღვევლობის გარანტიას.
 • 11. საშუალებებისა და ზარალის შეზღუდვები და გამონაკლისები. კანონით დასაშვებ ფარგლებში, თუ რაიმე საფუძველი გაქვთ ზიანის ანაზღაურებისთვის, აპლიკაციის გამომქვეყნებელმა შეიძლება აგინაზღაუროთ მხოლოდ პირდაპირი ზარალი მაქსიმუმ იმ ოდენობით, რაც გადაიხადეთ აპლიკაციისთვის ან 1.00 აშშ დოლარით, რომელიც უფრო მეტია. მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, თქვენ არ მოითხოვთ აპლიკაციის გამომცემლისგან ზიანის, მათ შორის შედეგობრივი ზიანის, დაკარგული მოგების, განსაკუთრებული, არაპირდაპირი ან შემთხვევითი ზიანის, ანაზღაურებას (და უარს ამბობთ ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნის უფლებაზე). თუ თქვენი ადგილობრივი კანონმდებლობა ითვალისწინებს გარანტიას, დაპირებას ან თავდებობას მიუხედავად იმისა, რომ წინამდებარე პირობებით ეს არ არის გათვალისწინებული, მოქმედი კანონის შესაბამისად, ასეთი გარანტიის ხანგრძლივობა შეზღუდულია 90 დღით აპლიკაციის ჩამოტვირთვის მომენტიდან.

ეს შეზღუდვები ეხება შემდეგს:

 • აპლიკაციასთან ან ამ აპლიკაციით მიწოდებულ სერვისებთან დაკავშირებული ნებისმიერი საკითხი და
 • სარჩელი, რომელიც გამოწვეულია კონტრაქტის, გარანტიის, პასუხისმგებლობის ან პირობების დარღვევით; მკაცრი ვალდებულების შეუსრულებლობით, გულგრილობით, ან სხვა დელიკვენტით; უკანონო გამდიდრებით; ან ნებისმიერი სხვა თეორიით; მოქმედი სამართლებრივი ნორმების ფარგლებში.

ეს ასევე ვრცელდება მაშინაც, თუ:

 • ეს საშუალება სრულად არ აანაზღაურებს თქვენს ზარალს; ან
 • აპლიკაციის გამომქვეყნებელმა იცის ან უნდა იცოდეს შესაძლო ზარალის შესახებ.
სრული ტექსტი
შემავალი სერვისებიშემავალი სერვისებიserviceslist
მიმოხილვა

ქვემოთ ჩამოთვლილ პროდუქტებზე, აპებსა და სერვისებზე ვრცელდება შეთანხმება Microsoft-ის სერვისების შესახებ, თუმცა ისინი შეიძლება მიუწვდომელი იყოს თქვენს რეგიონში.

 • Account.microsoft.com
 • Bing Image and News (iOS)
 • Bing Search APIs/SDKs
 • Bing Translator
 • Bing Webmaster
 • Bing აპები
 • Bing ვებგვერდები
 • Bing ლექსიკონი
 • Bing რუკები
 • Bing ფასდაკლებები
 • Bing ძიების აპი
 • Bing.com
 • Bingplaces.com
 • Cortana skills by Microsoft
 • Cortana
 • Default Homepage and New Tab Page on Microsoft Edge
 • Dev Center App
 • Dictate
 • education.minecraft.net
 • Face Swap
 • Feedback Intake Tool for Azure Maps (aka “Azure Maps Feedback”)
 • Forms.microsoft.com
 • forzamotorsport.net
 • Groove Music Pass
 • Groove
 • GroupMe
 • LineBack
 • Microsoft 365 Consumer
 • Microsoft 365 Family
 • Microsoft 365 Personal
 • Microsoft Academic
 • Microsoft Add-Ins for Skype
 • Microsoft Bots
 • Microsoft Educator Community
 • Microsoft Family
 • Microsoft Launcher
 • Microsoft Pay
 • Microsoft Pix
 • Microsoft Research Interactive Science
 • Microsoft Research Open Data
 • Microsoft Soundscape
 • Microsoft Support and Recovery Assistant პროდუქტისთვის Office 365
 • Microsoft Teams
 • Microsoft Translator
 • Microsoft XiaoIce
 • Microsoft მათემატიკის დამხმარე
 • Microsoft ფილმები & ტელეგადაცემები
 • Microsoft ფონი
 • Microsoft ჯანმრთელობა
 • Microsoft-ის ანგარიში
 • Microsoft-ის მიერ გამოქვეყნებული Windows-ის თამაშები, აპები და ვებსაიტები
 • Microsoft-ის საძიებო Bing-ში
 • Minecraft Realms Plus and Minecraft Realms
 • Minecraft-ის თამაშები
 • Mixer
 • MSN Dial Up
 • MSN Explorer
 • MSN Premium
 • MSN ამინდი
 • MSN ახალი ამბები
 • MSN კვება და სასმელები
 • MSN მოგზაურობა
 • MSN სპორტი
 • MSN ფული
 • MSN ჯანმრთელობა და ფიტნესი
 • MSN.com
 • Next Lock Screen
 • Office 365 Pro Plus optional connected experiences
 • Office in Microsoft 365 Consumer
 • Office in Microsoft 365 Family
 • Office in Microsoft 365 Personal
 • Office Store
 • Office Sway
 • Office ვებისთვის (ყოფილი Office Online)
 • Office.com
 • OneDrive.com
 • OneDrive
 • OneNote.com
 • Outlook.com
 • Paint 3D
 • Presentation Translator
 • Rinna
 • rise4fun
 • Seeing AI
 • Send
 • Skype in the Classroom
 • Skype Manager
 • Skype.com
 • Skype
 • Smart ძიება
 • Snip Insights
 • Spreadsheet Keyboard
 • Sway.com
 • to-do.microsoft.com
 • Translator for Microsoft Edge
 • Translator Live
 • UrWeather
 • ux.microsoft.com
 • Video Breakdown
 • Visio Online
 • Web Translator
 • Windows Live Mail
 • Windows Live Writer
 • Windows Movie Maker
 • Windows Photo Gallery
 • Windows მაღაზია
 • Xbox Game Pass
 • Xbox Game Studios-ის თამაშები, აპები და ვებსაიტები
 • Xbox Live Gold
 • Xbox Live
 • Xbox Music
 • Xbox Store
 • მაღაზია
 • მოწყობილობის მდგომარეობის აპი
 • რუკების აპი
სრული ტექსტი
2020 წლის 1-ლი აგვისტო0