រំលង​ទៅ​មាតិកា​ចម្បង
  ចុះឈ្មោះចូល
  Security Patch
  The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
  ឥត​គិត​ថ្លៃ
  Document
  The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
  ឥត​គិត​ថ្លៃ
  Application
  Microsoft Office Language Interface Pack 2013 - ខ្មែរ ផ្ដល់អន្តរមុខអ្នកប្រើប្រាស់ដែលបានបកប្រែសម្រាប់កម្មវីធីជាច្រើនរបស់ Microsoft Office 2013។
  ឥត​គិត​ថ្លៃ
  Application
  Microsoft Office Language Accessory Pack - ខ្មែរ បន្ថែមការបង្ហាញ ជំនួយ ឬឧបករណ៍មើលកំហុសបន្ថែមទៀតអាស្រ័យលើភាសា​ដែលអ្នកកំពុងដំឡើង។
  ឥត​គិត​ថ្លៃ
  Tool
  កញ្ចប់​អន្តរមុខ​ភាសា (LIP) សម្រាប់ Windows 8​ ផ្តល់​អន្តរមុខ អ្នកប្រើដែលបានបកប្រែ​ដោយផ្នែកៗសម្រាប់​តំបន់​ដែលបានប្រើ Windows 8​ យ៉ាងទូលាយ។
  ឥត​គិត​ថ្លៃ
  Tool
  កញ្ចប់​អន្តរមុខ​ភាសា (LIP) សម្រាប់ Windows 8.1​ ផ្តល់​អន្តរមុខ អ្នកប្រើដែលបានបកប្រែ​ដោយផ្នែកៗសម្រាប់​តំបន់​ដែលបានប្រើ Windows 8.1​ យ៉ាងទូលាយ។
  ឥត​គិត​ថ្លៃ
  Document
  The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
  ឥត​គិត​ថ្លៃ
  Application
  ប្រើ​ការបកប្រែ ScreenTip ដើម្បី​បង្ហាញ​អត្ថបទ​នៃ​ធាតុ​បង្ហាញ ដូចជា ប៊ូតុង, ម៉ឺនុយ និង ប្រអប់ ជា​ភាសា​ផ្សេង។
  ឥត​គិត​ថ្លៃ
  Application
  កញ្ចប់ភាសាអ៊ីនធឺហ្វេស (LIP) Windows Vista ផ្តល់អ៊ីនធឺហ្វេសអ្នកប្រើដែលបានកំណត់ទីតាំងតាមតំបន់ដែលបានប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយនៃ Windows Vista ។ សូមព្រមាន! Vista SP1 ត្រូវតែតំឡើងមុនតំឡើង Vista LIP ។ ដើម្បីតំឡើង SP1, សូមចុចលើ តំឡើង SP1 ខាងក្រោម ។
  ឥត​គិត​ថ្លៃ
  Redistributable component
  The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
  ឥត​គិត​ថ្លៃ