រំលង​ទៅ​មាតិកា​ចម្បង
  ចុះឈ្មោះចូល
  Application
  Microsoft Office Language Interface Pack 2013 - ខ្មែរ ផ្ដល់អន្តរមុខអ្នកប្រើប្រាស់ដែលបានបកប្រែសម្រាប់កម្មវីធីជាច្រើនរបស់ Microsoft Office 2013។
  ឥត​គិត​ថ្លៃ
  Document
  The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
  ឥត​គិត​ថ្លៃ
  Security Patch
  The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
  ឥត​គិត​ថ្លៃ
  Document
  The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
  ឥត​គិត​ថ្លៃ
  Document
  The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
  ឥត​គិត​ថ្លៃ
  Document
  The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
  ឥត​គិត​ថ្លៃ
  Update
  Install this update to resolve issues in Windows.
  ឥត​គិត​ថ្លៃ
  Update
  ទាញយក​កម្មវិធី​មើលវិប​ដែល​លឿន និង រលូន សម្រាប់ Windows 7។
  ឥត​គិត​ថ្លៃ
  Application
  កញ្ចប់ភាសាអ៊ីនធឺហ្វេស (LIP) Windows Vista ផ្តល់អ៊ីនធឺហ្វេសអ្នកប្រើដែលបានកំណត់ទីតាំងតាមតំបន់ដែលបានប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយនៃ Windows Vista ។ សូមព្រមាន! Vista SP1 ត្រូវតែតំឡើងមុនតំឡើង Vista LIP ។ ដើម្បីតំឡើង SP1, សូមចុចលើ តំឡើង SP1 ខាងក្រោម ។
  ឥត​គិត​ថ្លៃ
  Redistributable component
  The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
  ឥត​គិត​ថ្លៃ