Trace Id is missing

MICROSOFT VERKOOPVOORWAARDEN

Klantenstore - Europese Economische Ruimte/VK

Bijgewerkt november 2022

Welkom in de Microsoft Store, de online store van Microsoft geëxploiteerd door Microsoft Ireland Operations Limited, gevestigd op One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ierland (geregistreerd bij het registratiebureau voor bedrijven in Ierland onder nummer 256796, btw-registratienummer: IE 8256796 U, met een geregistreerd adres van 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ierland). Als u een aankoop doet in het Microsoft Experience Centre in Londen, gaat u een contract aan met Microsoft Limited, Microsoft Campus, Thames Valley Park, Reading, RG6 1WG, Verenigd Koninkrijk.

Verwijzingen in deze verkoopvoorwaarden naar "Microsoft'," "Wij", "Ons" of "Onze" verwijzen naar Microsoft Ireland Operations Limited of Microsoft Limited.

"Store" verwijst naar onze Microsoft-websites die toegankelijk zijn via de Microsoft Store, Office Store, Xbox Store, en Windows Store waar u fysieke producten ("Fysieke Producten"), digitale diensten ("Digitale Diensten") en digitale inhoud ("Digitale Inhoud") kunt opzoeken, bekijken, verkrijgen, aanschaffen, beoordelen en recenseren. Hiertoe behoren onder andere films, tv-programma's, toepassingen, games en andere digitale goederen, apparaten, gameconsoles, accessoires, enzovoort (gezamenlijk "Producten"). Via de Store biedt Microsoft verder aanvullende services aan die toegang bieden tot verschillende middelen, waaronder downloadfaciliteiten, software, tools en informatie over software, services en andere items (gezamenlijk "Aanvullende Services").

Deze verkoopvoorwaarden ("Verkoopvoorwaarden") zijn van toepassing op het gebruik van de Store en andere Microsoft-services waarnaar in deze Verkoopvoorwaarden wordt verwezen, evenals op aankopen die u doet via de Store.

Door gebruik te maken van de Store of van een Aanvullende Service die beschikbaar is via de Store, of door een Product te kopen via de Store, aanvaardt u en gaat u akkoord met deze Verkoopvoorwaarden en de toepasselijke algemene voorwaarden, beleidsregels of vrijwaringen die in de Store te vinden zijn of waarnaar wordt verwezen in deze Verkoopvoorwaarden (gezamenlijk het “Store-beleid”), en u kunt de Privacyverklaring van Microsoft in het artikel hieronder over Privacy en de bescherming van persoonlijke gegevens vinden. Lees alle Store-beleidsregels en de privacyverklaring van Microsoft zorgvuldig door. Microsoft kan een Store-beleidsregel bijwerken of wijzigen in overeenstemming met artikel 21.

Voorwaarden betreffende uw gebruik van de Store

1. Ledenaccount.

U dient erop toe te zien dat alle accountgegevens die u ons verstrekt actueel, volledig en nauwkeurig zijn. We kunnen van u verlangen dat u een serviceovereenkomst of afzonderlijke gebruiksvoorwaarden accepteert als voorwaarde voor het openen van een account. Uw gebruik van het account om toegang te verkrijgen tot de Store en de inhoud die u verkrijgt in de Store is onderworpen aan alle voorwaarden die van toepassing zijn op uw Microsoft-account die aan u werden getoond op het moment dat u het account opende. Zie de Microsoft-servicesovereenkomst voor meer informatie. U bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van uw accountgegevens en het wachtwoord en voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account, behalve wanneer deze activiteit voortvloeit uit onze schending van onze contractuele en wettelijke beveiligingsverplichtingen.

2. Geen onrechtmatig of verboden gebruik.

U mag de Store niet gebruiken voor enig doel dat onwettig of dat verboden is op grond van het Store-beleid of andere voorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van de Store.  U mag de Store niet gebruiken op een wijze die een Microsoft-server of netwerken die zijn verbonden met een Microsoft-server zou kunnen beschadigen, uitschakelen, overbelasten of hinderen, of die het ongestoord gebruik van de Store door andere partijen zou kunnen belemmeren. U mag niet proberen onbevoegd toegang te verkrijgen tot de Store, andere accounts, computersystemen of netwerken die verbonden zijn met een Microsoft-server of met de Store door middel van hacken, wachtwoord-mining of anderszins. U mag niet materialen of informatie verkrijgen of proberen te verkrijgen op een wijze die niet uitdrukkelijk voor dat doeleinde beschikbaar is gemaakt via de Store. U mag de Store niet gebruiken op een wijze die inbreuk maakt op de rechten van derden, met inbegrip van het moedwillig schade toebrengen aan een persoon of entiteit, met inbegrip van Microsoft. Behalve indien toegestaan door het toepasselijke recht, mag u niet producten, informatie of services verkregen uit de Store commercieel distribueren, publiceren, licentiëren of verkopen.

3. Materialen die u aan Microsoft verstrekt of post in de Store.

Als u ervoor kiest om materialen aan Microsoft te verstrekken (inclusief feedback, beoordelingen en suggesties) of te posten, te uploaden, in te voeren of in te dienen bij de Store of bijbehorende Microsoft-services voor beoordeling door anderen (elk een "Inzending" en gezamenlijk "Inzendingen") moet u alleen commentaar geven op producten die u daadwerkelijk hebt gebruikt of gekocht. Door Microsoft een inzending te verstrekken, gaat u ermee akkoord mee te werken aan redelijke controles die Microsoft kan besluiten te gebruiken om te bevestigen dat u het product hebt gebruikt of gekocht.

Microsoft claimt geen eigendom van de inzendingen. U verleent Microsoft echter het recht om uw inzendingen, met inbegrip van uw naam, te gebruiken, aan te passen, te reproduceren, er afgeleide werken van te maken, te vertalen, te bewerken, uit te voeren, te distribueren en weer te geven, in welke media dan ook, inclusief op onze websites, sociale netwerken of in reclamemateriaal, voor reclame- of promotiedoeleinden, voor de hele wereld en voor de duur van de intellectuele eigendomsrechten. Als u een Inzending publiceert in een deel van de Store waar deze zonder beperkingen breed online beschikbaar is, kan uw Inzending worden weergegeven in demonstraties of materialen voor het promoten van de Store en/of de Producten of inhoud die via de Store worden aangeboden. U gaat ermee akkoord dat u alle rechten hebt (en zult hebben) die nodig zijn om een door u verstrekte Inzending te maken en om deze rechten op wereldwijde basis en voor de duur van deze rechten aan Microsoft te verlenen.

Microsoft is niet verplicht u een vergoeding te geven voor het gebruik van uw Inzending. Microsoft is niet verplicht om een Inzending te posten of te gebruiken en Microsoft mag een Inzending te allen tijde en geheel naar eigen goeddunken verwijderen. Microsoft neemt geen verantwoordelijkheid en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor uw Inzendingen of de inhoud die anderen via de Store posten, uploaden, invoeren of verzenden.

4. Links naar websites van derden.

De Store bevat mogelijk links naar websites van derden, waarmee u de Store kunt verlaten. Microsoft heeft geen zeggenschap over deze gekoppelde sites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van gekoppelde sites of van eventuele links die zich op een gekoppelde site bevinden. Uw gebruik van de website van derden kan zijn onderworpen aan de voorwaarden en/of het privacybeleid van de betreffende derde partij. Lees deze zorgvuldig door voordat u de website gaat gebruiken.

Voorwaarden met betrekking tot de verkoop van producten aan u en uw gebruik van aanvullende services

5. Geografische beschikbaarheid.

Welke producten en aanvullende services beschikbaar zijn, kan variëren, afhankelijk van uw regio of apparaat. Daarnaast kunnen er beperkingen gelden voor waar we producten kunnen verzenden of leveren. Voordat u uw aankoop kunt voltooien, wordt mogelijk van u verlangd dat u beschikt over een geldig bezorgadres in het land of de regio van de Store waar u de aankoop verricht.

6. Alleen voor eindgebruikers.

Producten en aanvullende services die beschikbaar zijn via de Store zijn uitsluitend bestemd voor aankoop en gebruik door eindgebruikers en zijn niet voor aankoop of gebruik door resellers.

7. Beperkingen betreffende export.

Producten kunnen onderworpen zijn aan wetten en voorschriften inzake douane- en exportcontrole. U dient zich te houden aan alle toepasselijke nationale en internationale wetten en voorschriften.

8. Facturering.

Door een betalingsmethode aan Microsoft te verstrekken, verklaart u: (i) dat u gemachtigd bent om de door u verstrekte betalingsmethode te gebruiken en dat alle betalingsgegevens die u verstrekt waarheidsgetrouw en nauwkeurig zijn; (ii) Microsoft te machtigen om producten die u aankoopt aan u in rekening te brengen; en (iii) Microsoft te machtigen om kosten in rekening te brengen voor elke betaalde functie van de Store waarvoor u zich aanmeldt of die u gebruikt. U dient uw account en andere gegevens onmiddellijk bij te werken wanneer zich een verandering voordoet in uw accountgegevens, met inbegrip van uw e-mailadres en creditcardnummers en de vervaldatums daarvan, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen in verband met uw transacties. We kunnen u de kosten als volgt in rekening brengen: (a) op het moment van aankoop, (b) kort na aankoop of (c) onderworpen aan het toepasselijk recht, op terugkerende basis voor abonnementen. Daarnaast kunnen we voor Microsoft-abonnementsservices (zoals gedefinieerd in artikel 9 hieronder) en abonnementsservices van derden (zoals gedefinieerd in artikel 9 hieronder) die via Microsoft worden gefactureerd u maximaal het bedrag in rekening brengen waarmee u hebt ingestemd. We stellen u vooraf en in overeenstemming met de voorwaarden van uw abonnement op de hoogte van elke wijziging in het bedrag dat in rekening wordt gebracht voor terugkerende abonnementen. Wij kunnen u in één keer kosten in rekening brengen voor meer dan een van de voorafgaande factureringsperioden voor bedragen die nog niet eerder zijn verwerkt. Zie artikel 9 voor meer informatie over terugkerende facturering voor Microsoft-abonnementsservice en Abonnementsservices van derden die via Microsoft worden gefactureerd.

9. Op abonnementen gebaseerde producten; terugkerende facturering.

Microsoft-abonnementsservices. Als u een product of service hebt aangeschaft via de Microsoft Store en de service hier wordt vermeld als een van de gedekte services in de Microsoft-servicesovereenkomstvoor uw land ("Microsoft-abonnementsservice"), zijn de voorwaarden met betrekking tot uw abonnement en terugkerende facturering uit de Microsoft-servicesovereenkomst voor uw land van toepassing. De verlengingsdatum wordt in een vierkant vermeld. We geven u niet meer dan 10 dagen opzegtermijn om uw abonnement te beëindigen, maar u kunt ook verzoeken dat de beëindiging meer dan 10 dagen na ontvangst van uw verzoek tot beëindiging van kracht wordt.     Ga naar Microsoft-abonnementsservice om uw Microsoft-abonnementsservice te beheren. Ga naar Microsoft-abonnementsservices voor Xbox om uw abonnementsservices voor Xbox (zoals Xbox Live Gold en Xbox Game Pass) te beheren.

Abonnementsservices van derden: sommige producten die in de Store worden aangeboden, worden aangeboden door andere verkopers dan Microsoft (bijvoorbeeld abonnementsservices die worden aangeboden of geleverd door derden, "Abonnementsservices van derden") (gezamenlijk "Producten van derden"). Met betrekking tot dergelijke producten van derden functioneert de Store uitsluitend als een marktplaats. Microsoft is geen partij bij uw contract met verkopers van producten van derden. De producten van derden kunnen u een privacybeleid voorleggen of vereisen dat u hun voorwaarden accepteert voordat u de producten van derden kunt kopen, installeren of gebruiken.  Lees de voorwaarden en het privacybeleid van derden voordat u producten van derden koopt, gebruikt of aanvraagt.  Eventuele voorwaarden van derden wijzigen deze verkoopvoorwaarden niet.  

Producten van derden die via Microsoft worden gefactureerd. Als u een product van derden hebt aangeschaft via de Store die op een abonnement is gebaseerd en waarvoor terugkerende facturering door Microsoft wordt beheerd, zijn de volgende voorwaarden in dit artikel 9 van deze verkoopvoorwaarden van toepassing: onder voorbehoud van het toepasselijk recht, is Microsoft in het algemeen verantwoordelijk voor de betaling, facturering en annuleringsrechten, dus in het geval van tegenstrijdigheid tussen die bepalingen in deze verkoopvoorwaarden en de voorwaarden van derden, zijn de bepalingen in deze verkoopvoorwaarden van toepassing wanneer u een aankoop doet op abonnementsbasis (bijvoorbeeld wekelijks, maandelijks, per kwartaal of jaarlijks (indien van toepassing)), u erkent en gaat ermee akkoord dat u machtiging geeft voor terugkerende betaling en dat betalingen aan Microsoft worden gedaan volgens de methode die u hebt gekozen op de door u gekozen terugkerende intervallen, totdat het abonnement door u of door Microsoft of anderszins in overeenstemming met de voorwaarden ervan wordt beëindigd. Door machtiging te geven voor terugkerende betalingen, machtigt u Microsoft om dergelijke betalingen te verwerken als elektronische afschrijvingen of overschrijvingen, of als elektronische betaalopdrachten van uw aangewezen account (in het geval van Automated Clearing House of vergelijkbare betalingen), of als afschrijvingen van uw aangewezen rekening (in het geval van een creditcard of vergelijkbare betalingen) (gezamenlijk “Elektronische betalingen”). Abonnementskosten worden in het algemeen in rekening gebracht of afgeschreven voorafgaande aan de toepasselijke abonnementsperiode. Als een betaling niet wordt voldaan of als een creditcard- of vergelijkbare transactie wordt afgewezen of geweigerd, behouden Microsoft of haar serviceproviders zich het recht voor inningskosten in rekening te brengen, of andere kosten die toegestaan zijn volgens het toepasselijk recht en een dergelijke betaling te verwerken als een Elektronische Betaling.  Producten van derden die niet via Microsoft worden gefactureerd. Als u een Product van derden op abonnementsbasis hebt aangeschaft via de Store of of anderszins met behulp van uw Microsoft-account waarvoor de facturering niet door Microsoft wordt beheerd, raadpleegt u de algemene voorwaarden die u worden getoond door de van toepssing zijnde derde die de terugkerende facturering voor dat product van derden beheert.

Proefversies en automatisch vernieuwing: Als u deelneemt aan een proefperiode-aanbieding, moet u voor het einde van de proefperiode opzeggen om nieuwe kosten te voorkomen, tenzij wij u anders laten weten. Met inachtneming van het toepasselijk recht, machtigt u ons de kosten van het product in rekening te brengen aan uw betalingsmethode als u niet aan het einde van de proefperiode opzegt. Op voorwaarde dat automatische verlengingen zijn toegestaan in uw land, regio, provincie, territorium of staat, kunt u ervoor kiezen bepaalde producten automatisch te laten verlengen aan het einde van een vastgelegde serviceperiode. Indien u ervoor kiest uw product automatische te verlengen, kunnen we de looptijd van het product aan het einde van de huidige serviceperiode automatisch verlengen en de op dat moment geldende prijs voor de verlengingstermijn in rekening brengen, tenzij u ervoor kiest het product op te zeggen, zoals hieronder beschreven. We brengen de kosten voor de verlenging in rekening via de door u gekozen betalingsmethode, ongeacht of deze op de verlengingsdatum reeds aan ons kenbaar was gemaakt of later is verstrekt. U kunt het product op ieder moment vóór de verlengingsdatum opzeggen om te voorkomen dat kosten in rekening worden gebracht voor de verlenging. Als u een automatisch verlengingsproduct opzegt na de verlengingsdatum, worden er kosten in rekening gebracht voor die verlengingsperiode en zullen we het product tot het einde van de verlengingsperiode voortzetten, maar er wordt u voor dat product niet automatisch opnieuw een bedrag in rekening gebracht wanneer de verlengingstermijn afloopt. Ga naar Microsoft-abonnementsservice hieronder voor meer informatie over hoe u een via Microsoft gefactureerd abonnement kunt opzeggen. We zullen u vooraf en in overeenstemming met de voorwaarden van uw abonnement op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen in het bedrag dat in rekening wordt gebracht voor terugkerende abonnementen. Als u niet akkoord gaat met de nieuwe kosten, hebt u het recht uw abonnement vóór de verlengingsdatum op te zeggen.

10. Productbeschikbaarheid en -hoeveelheid en bestellimieten.

Prijzen en beschikbaarheid van producten of aanvullende services in de Store kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Microsoft kan een limiet stellen aan de hoeveelheden die kunnen worden aangeschaft per bestelling, per account, per creditcard, per persoon of per huishouden.

Wanneer u een bestelling plaatst, doet u een aanbod om de producten te kopen. In het geval u een bestelling voor producten plaatst, wanneer er een duidelijke prijsfout of andere fouten zijn opgetreden, behouden wij ons het recht voor om (a) uw bestelling te weigeren of (b) contact met u op te nemen met alternatieve opties. In het geval van afwijzing zal uw toegang tot gerelateerde inhoud worden geblokkeerd.

Microsoft kan op elk moment een aanbod weigeren of afwijzen, en u het geld terugbetalen dat u in verband met het aanbod hebt betaald, indien u niet aan de voorwaarden hebt voldaan die op het moment van het aanbod zijn opgegeven of, indien uw betaling niet kan worden verwerkt. In het geval van afwijzing zal uw toegang tot gerelateerde inhoud worden geblokkeerd. Sommige producten of aanvullende services zijn van tijd tot tijd mogelijk niet toegankelijk. De toegankelijkheid kan per regio verschillen. Als u uw account- of apparaatprofielgegevens wijzigt naar een andere regio, kunt u digitale inhoud die u hebt gekocht mogelijk niet opnieuw downloaden of opnieuw streamen. Het kan zijn dat u de digitale inhoud of digitale services waarvoor u in uw voorgaande regio hebt betaald, opnieuw moet kopen. Behalve voor zover vereist door het toepasselijk recht zijn we niet verplicht de digitale inhoud of de digitale service die u aanschaft opnieuw voor download beschikbaar te stellen of te vervangen.

11. Updates.

Als automatische updates zijn ingeschakeld in uw instellingen, controleert en downloadt Microsoft automatisch updates voor uw Microsoft-producten of aanvullende services, zelfs als u niet bent aangemeld bij de Store. U kunt uw instellingen voor Microsoft-producten of aanvullende services op elk gewenst moment wijzigen als u liever geen automatische updates voor producten of aanvullende services meer ontvangt. Bepaalde Office Store-apps die geheel of gedeeltelijk online worden gehost, kunnen echter op elk moment door de ontwikkelaar van de app worden bijgewerkt, zonder dat daarvoor uw toestemming is vereist. Als u ervoor kiest geen updates te downloaden of te installeren, is het mogelijk dat uw producten of aanvullende services niet meer beschikbaar zijn, ondersteund worden of eerdere functionaliteit hebben. Wijzigingen in de producten of aanvullende services die niet vereist zijn om ze in overeenstemming met ons contract te onderhouden, zijn uitsluitend onderworpen aan artikel 15.

12. Softwarelicenties en gebruiksrechten.

Software en andere digitale inhoud, digitale services en aanvullende services die via de Store aan u beschikbaar worden gesteld, worden aan u in licentie gegeven, niet verkocht. Toepassingen die rechtstreeks uit de Store worden gedownload, zijn onderworpen aan de Standaard licentievoorwaarden voor toepassingen ("SALT") tenzij bij de toepassing andere licentievoorwaarden worden verstrekt, met uitzondering van toepassingen die zijn gedownload van de Office Store, die niet onder de SALT vallen en afzonderlijke licentievoorwaarden hebben die bij de toepassing zijn verstrekt.

Digitale inhoud en digitale services en aanvullende Services die via de Store worden verkregen, zijn onderworpen aan de gebruiksregels voor digitale goederen. U begrijpt en erkent dat uw rechten met betrekking tot digitale inhoud, digitale services en aanvullende services worden beperkt door deze Verkoopvoorwaarden, het auteursrecht en de gebruiksregels voor digitale goederen. Softwarelicenties die zijn aangeschaft via de Store zijn onderworpen aan de gebruiksrechtovereenkomst die bij de software wordt geleverd, en u bent verplicht akkoord te gaan met de gebruiksrechtovereenkomst voordat u de software aanschaft, downloadt of installeert. Elke reproductie en herdistributie van digitale inhoud, digitale services en aanvullende services die niet in overeenstemming is met de relevante licentievoorwaarden, gebruiksregels en het toepasselijk recht is uitdrukkelijk verboden en kan resulteren in zware straffen. Overtreders lopen het risico met alle beschikbare juridische middelen gerechtelijk te worden vervolgd.

Neem contact op met Microsoft Store-ondersteuning als u een kopie van de toepasselijke gebruiksrechtovereenkomst of garantie voor verpakte software wilt ontvangen, zonder dat daarvoor kosten in rekening worden gebracht, voordat u de softwareverpakking opent.

Overige voorwaarden. Naast software en andere downloadbare producten of digitale inhoud, kan Microsoft u andere producten en aanvullende services aanbieden in de Store waarop afzonderlijke gebruiksrechtovereenkomsten, gebruiksvoorwaarden, servicevoorwaarden of andere voorwaarden van toepassing zijn. Indien u deze producten of aanvullende services koopt, installeert of gebruikt, wordt u mogelijk gevraagd om ook die voorwaarden te accepteren als voorwaarde voor het aankopen, installeren of gebruiken ervan.

Het is mogelijk dat Microsoft voor uw gemak als onderdeel van de Store of in haar software of producten het volgende beschikbaar stelt: aanvullende services, tools en hulpprogramma's voor gebruik en/of download die geen onderdeel zijn van de verkochte producten.

Respecteer de intellectuele eigendomsrechten van anderen bij het gebruik van de tools en hulpprogramma's die via de Store, een product of een aanvullende service beschikbaar worden gesteld.

13. Codes voor het downloaden van software en inhoud.

Bepaalde digitale inhoud, digitale services en aanvullende services worden u geleverd via een downloadkoppeling die beschikbaar is in uw Microsoft-account dat aan u is gekoppeld na het sluiten van het contract. Onder voorbehoud van de onderstaande paragraaf bewaren we de downloadlink en bijbehorende digitale sleutel voor deze aankopen doorgaans voor een periode van 3 jaar vanaf de aankoopdatum in uw Microsoft-account, maar we doen geen beloftes met betrekking tot de periode gedurende welke we deze opslaan. Voor abonnementsproducten die worden geleverd door middel van een downloadkoppeling gelden mogelijk andere voorwaarden en opslagrechten die u op het moment van aankoop van het abonnement kunt lezen en aanvaarden.

14. Prijzen.

De Store heeft geen laagsteprijsgarantie waaraan u het recht zou kunnen ontlenen op dezelfde prijs als die door andere retailers wordt aangeboden voor hetzelfde artikel. Als we onze prijs voor een product echter binnen 30 dagen na uw aankoop verlagen, zullen we de lagere prijs toepassen. Als u merkt dat we een prijs hebben verlaagd voor een apparaat dat u onlangs hebt gekocht, neem dan contact op met Verkoop en ondersteuning en dan geven we u graag een terugbetaling of tegoed voor het verschil (als u met een creditcard hebt betaald, moet u dezelfde kaart gebruiken). U moet binnen 30 dagen na de prijswijziging contact opnemen met Microsoft om de terugbetaling of het tegoed te ontvangen. Prijsverlagingen/-aanpassingen zijn niet beschikbaar voor uitverkoopartikelen en tijdelijke prijsverlagingen in verband met promoties en/of speciale verkoopevenementen, zoals Thanksgiving Day, Black Friday, Cyber Monday of Cyber Week.

We kunnen de mogelijkheid bieden om bepaalde producten vooruit te bestellen voordat ze beschikbaar komen. Zie onze pagina Vooruitbestellingen voor meer informatie over ons beleid inzake vooruitbestellingen.

Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen die in de Store worden vermeld inclusief belastingen die mogelijk van toepassing zijn op uw aankoop.

Afhankelijk van uw locatie is het mogelijk dat bepaalde transacties alleen kunnen plaatsvinden na buitenlandse valutaomrekening of kunnen worden verwerkt in een ander land. Uw bank kan extra kosten in rekening brengen voor deze services indien u een credit- of debitcard gebruikt. Neem contact op met uw bank voor meer informatie.

15. Wijzigingen van producten of aanvullende services

We kunnen producten of aanvullende services en hun werkingsgebied wijzigen en aanpassen  buiten hetgeen noodzakelijk is om de contractuele conformiteit van het product of de aanvullende service te handhaven (een "wijziging"), indien een geldige reden een dergelijke wijziging vereist, met name (i) om gewijzigde wettelijke vereisten of jurisprudentie uit te voeren, (ii) om gewijzigde technische vereisten, zoals een nieuwe technische omgeving of andere operationele redenen, uit te voeren,  (iii) om zich aan te passen aan veranderde marktomstandigheden, zoals verhoogde gebruikersaantallen, en (iv) ten behoeve van u of in uw voordeel. U zult geen extra kosten maken voor wijzigingen in een product of aanvullende service en de omvang van de functies ervan. Microsoft zal u op een duidelijke en begrijpelijke manier informeren over de wijziging van het product of de aanvullende service.

Als een dergelijke wijziging een negatieve invloed heeft op uw toegang tot of het gebruik van het product of de aanvullende service en dergelijke negatieve gevolgen meer dan gering zijn ("Negatieve wijziging"), zal Microsoft u binnen een redelijke termijn van tevoren informeren met behulp van de contactgegevens in uw Microsoft-account, bijvoorbeeld per e-mail ("Wijzigingskennisgeving"). De Wijzigingskennisgeving bevat de functies en het tijdstip van de negatieve wijziging en de hieronder beschreven rechten.

In het geval van negatieve wijzigingen hebt u het recht om de overeenkomst met betrekking tot het betreffende product of de aanvullende service gratis te beëindigen met een opzegtermijn van 30 dagen. De periode begint met de ontvangst van de Wijzigingskennisgeving. Als de negatieve wijziging wordt aangebracht nadat u de Wijzigingskennisgeving hebt ontvangen, begint de periode pas te lopen vanaf de datum van de wijziging. De beëindiging van de overeenkomst is uitgesloten indien Microsoft u in staat stelt om zonder extra kosten en in overeenstemming met de overeenkomst de toegang tot en het gebruik van het product of de aanvullende service zonder de negatieve wijziging te behouden.

Deze Verkoopvoorwaarden zijn dienovereenkomstig van toepassing op alle wijzigingen en op de producten en aanvullende services, zoals aangepast door wijzigingen.

Om twijfel te voorkomen, de toevoeging, verwijdering en aanpassing van Producten of Aanvullende Services die via de Microsoft Store kunnen worden aangeschaft of toegankelijk zijn, vormen geen wijziging van een product of aanvullende service of het omvang van functies ervan en kan deze op elk moment door Microsoft worden uitgevoerd zonder rekening te houden met de bepalingen van dit artikel 15.

16. Retourbeleidsregels.

Deze retourbeleidsregels zijn van toepassing naast de wettelijke herroepingsrechten die u hebt en heeft op geen enkele manier invloed op deze rechten. Hieronder vindt u informatie over uw wettelijke herroepingsrechten.

In aanmerking komende producten. We accepteren het retourneren en ruilen van in aanmerking komende producten gedurende 30 dagen vanaf de datum van aankoop of download, naar gelang hetgeen van toepassing is. Elk product dat u koopt of downloadt en dat hieronder niet als 'niet in aanmerking komend' wordt aangeduid, of dat niet is onderworpen is aan afzonderlijke retourbeleidsregels of -voorwaarden, wordt beschouwd als een in aanmerking komend product binnen de context van dit artikel 16. U kunt het in aanmerking komende product gewoon terugsturen in een staat die als nieuw is, idealiter in de originele verpakking, samen met alle onderdelen, componenten, handleidingen en documentatie die bij het product aanvankelijk werden meegeleverd.

Verpakte software en verpakte games moeten worden geretourneerd met hun verzegeling intact en moeten alle media- en productcodes bevatten. Als beperkte uitzondering kunnen geopende software- en gamepakketten tijdens de retourperiode worden geretourneerd als u ontevreden bent met de gebruiksrechtovereenkomst of garantie, maar alleen indien u geen kopieën maakt of bewaart.

U bent aansprakelijk voor waardeverlies van de producten als dit waardeverlies te wijten is aan gebruik van de producten die onnodig is voor het controleren van de staat, eigenschappen en werking van de producten.

Zelfs als u een product retourneert, met inbegrip van verpakte software of games, zijn deze Verkoopvoorwaarden van toepassing gedurende de periode tussen het moment van aankoop of download (naar gelang hetgeen van toepassing is) en het moment van retourneren van het product.

Om uw rechten uit te oefenen op grond van onze retourbeleidsregels, moet u ons op de hoogte stellen van uw beslissing voordat de periode van 30 dagen is verstreken.

Wanneer u een in aanmerking komende retourzending doet, crediteren we het volledige bedrag dat u hebt betaald (verminderd met eventuele leveringskosten die hoger zijn dan onze standaardleveringskosten) en ontvangt u doorgaans uw terugbetaling binnen ongeveer 3-5 werkdagen. Eventuele terugbetalingen worden uitgevoerd naar hetzelfde account en met dezelfde betalingsmethode als waarmee de bestelling werd geplaatst (tenzij u een Store-tegoed ter hoogte van de terugbetaling kiest).

Zie onze pagina Terugzendingen en terugbetalingen voor volledige informatie over het retourneren van in aanmerking komende producten.

Niet in aanmerking komende producten. Sommige producten komen niet in aanmerking voor terugzending of terugbetaling. Tenzij anders bepaald volgens deze retourbeleidsregels of door een bepaalde aanbieding, zijn alle aankopen van dit soort producten volgens deze retourbeleidsregels onherroepelijk en niet-terugbetaalbaar. Producten die niet in aanmerking komen voor terugzending en terugbetaling zijn onder andere:

•            Digitale apps, games, in-app-inhoud, in-app-abonnementen, muziek, films, tv-programma's en bijbehorende inhoud uitgezonderd digitale gameproducten en Microsoft-abonnementsservices (waarop de onderstaande retourbeleidsregels van toepassing zijn);

•            Abonnementsservices van derden die via Microsoft worden gefactureerd (waarop de onderstaande retourbeleidsregels van toepassing zijn);

•            Cadeaubonnen en service-/abonnementskaarten (bijvoorbeeld Skype, Xbox Live);

•            producten die aan persoonlijke voorkeuren zijn aangepast of gewijzigd;

•            producten die speciaal op bestelling worden gemaakt, tenzij deze onderdeel zijn van een Store-promotie;

•            “RAM”-producten (Random Access Memory);

•            services die volledige zijn uitgevoerd of waarvan gebruik is gemaakt; en

•            uitverkoopsartikelen of artikelen met een aanduiding als “Laatste kans” of “Niet te retourneren”.

Retourbeleidsregels voor digitale gameproducten. Voor de volledige informatie over terugbetalingen voor digitale games, Xbox-apps (met uitzondering van films en tv-apps), aanbiedingen voor digitale gamingbundels en digitale duurzame en verbruikbare games, zoals seizoenspassen voor games, virtuele valuta en microtransacties, of deze nu beschikbaar zijn gemaakt via het Xbox-consoleapparaat of op uw pc (gezamenlijk "Digitale gameproducten"), zie onze pagina Terugbetalingsvoorwaarden voor digitale games.

Wettelijk herroepingsrecht

Als u een consument bent, kunt u een wettelijk recht op herroeping van de overeenkomst hebben. Een consument is elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die hoofdzakelijk buiten zijn beroepsactiviteit vallen. Hier vind u informatie over uw wettelijke herroepingsrecht en hoe u deze Herroepingsformulier – Microsoft Store

In plaats van contact op te nemen met de Microsoft Store-ondersteuning of online te retourneren, kunt u het herroepingsformulier daar gebruiken (maar dit is niet verplicht).

17. Betalingen aan u.

Als we u een betaling verschuldigd zijn, verzoeken we u ons tijdig van nauwkeurige informatie te voorzien die we nodig hebben om deze betaling aan u uit te voeren. Met uitzondering van betalingen die zijn verricht in het kader van de bovenstaande retourbeleidsregels of voor betalingen die zijn verricht in het kader van uw uitoefening van uw wettelijke herroepingsrechten, bent u verantwoordelijk voor eventuele belastingen en kosten die u kunt maken als gevolg van deze betaling aan u. U moet tevens voldoen aan alle andere voorwaarden die we stellen aan uw recht op een betaling. Als u per abuis een betaling ontvangt, kunnen we de betaling ongedaan maken of terugvorderen. U verklaart dat u zult samenwerken bij onze inspanningen hiertoe. Wij kunnen een betaling aan u ook verlagen zonder voorafgaande kennisgeving ter compensatie van een eerdere te hoge betaling.

18. Cadeaubonnen en Skype-tegoedbonnen

Voor het verzilveren en gebruiken van andere Microsoft-geschenkbonnen gelden de Voorwaarden voor Microsoft-geschenkbonnen.

Informatie over het inwisselen van vouchers met Skype-tegoed is beschikbaar op de ondersteuningspagina van Skype onder ‘Hoe verzilver ik mijn Skype-voucher?’ in: Hoe gebruik ik Skype-vouchers en prepaidkaarten? | Skype-ondersteuning.

19. Klantenservice

Ga naar de ondersteuningspagina van de Microsoft Store voor meer informatie over klantenserviceopties: Neem contact op met Microsoft Store-ondersteuning.

20. Recycling.

Zie Recycling https://www.microsoft.com/en-gb/store/b/recycling voor informatie over het beleid van Microsoft met betrekking tot de inzameling van afval volgens de WEEE-richtlijn (Waste of Electrical and Electronic Equipment) in uw rechtsgebied.

ALGEMENE VOORWAARDEN

21. Wijzigingen in de voorwaarden.

Aankopen:

Microsoft kan van tijd tot tijd wijzigingen aanbrengen in de Verkoopvoorwaarden. De Verkoopvoorwaarden die van kracht zijn op het moment van het sluiten van een contract (bijv. waar u uw bestelling plaatst) zullen van toepassing zijn op uw aankoop en dienen als het contract tussen ons. Het is mogelijk dat Microsoft de Verkoopvoorwaarden voor uw volgende aankoop heeft gewijzigd. Raadpleeg de Verkoopvoorwaarden elke keer dat u de Store bezoekt. We adviseren u een exemplaar van de Verkoopvoorwaarden op te slaan of af te drukken voor naslag in de toekomst wanneer u een aankoop doet. Store-beleid

Lopende contracten:

Als u een lopend contract met ons hebt dat valt onder de Microsoft-servicesovereenkomst  (bijvoorbeeld wanneer er terugkerende facturering is), zijn wijzigingen in de toepasselijke voorwaarden onderworpen aan artikel 7 van die overeenkomst.

Producten van derden

Microsoft is geen partij bij uw contract met verkopers van producten van derden.  Derden kunnen van tijd tot tijd wijzigingen aanbrengen in de voorwaarden voor producten van derden.

22. Leeftijdsbeperkingen.

U verklaart dat u bevoegd bent om een bestelling te plaatsen of andere wettelijke handelingen uit te voeren die krachtens deze Verkoopvoorwaarden van u worden verlangd. Op uw gebruik van de Store, inclusief aankopen, kunnen leeftijdsbeperkingen van toepassing zijn.

23. Privacy en de bescherming van persoonlijke gegevens.

Uw privacy is belangrijk voor ons. We gebruiken bepaalde gegevens die we van u verzamelen voor het exploiteren en aanbieden van de Store. Lees de Privacyverklaring van Microsoft. Hierin wordt beschreven welke soorten gegevens we verzamelen met betrekking tot u en uw apparaten (“Gegevens”) en hoe we uw Gegevens gebruiken. In de Privacyverklaring wordt ook beschreven hoe Microsoft uw correspondentie met anderen gebruikt; geposte berichten of feedback die u via de Store aan Microsoft verstrekt; en de bestanden, foto's, documenten, audio, digitale werken en video's die u uploadt, opslaat of deelt op uw apparaten of via de Store (“Uw inhoud”).

24. Productweergave en kleuren.

Microsoft probeert de kleuren van producten en afbeeldingen waarheidsgetrouw weer te geven, maar we kunnen niet garanderen dat de kleur die u ziet op het scherm van uw apparaat of beeldscherm exact overeenkomt met de kleur van het product.

25. Fouten in Store weergave.

We doen ons uiterste best informatie zorgvuldig te publiceren, de Store regelmatig bij te werken, en fouten te corrigeren zodra deze worden ontdekt. Inhoud in de Store kan echter op een zeker moment onjuist of verouderd zijn. We behouden ons het recht voor op elk moment wijzigingen aan te brengen in de Store, met inbegrip van productprijzen, specificaties, aanbiedingen en beschikbaarheid. Voor informatie over hoe dergelijke wijzigingen van invloed kunnen zijn op contracten die al zijn gesloten op basis van onjuiste of verouderde inhoud in de Store, zie hierboven in artikel 10.

26. Beëindiging van gebruik of toegang.

Microsoft kan uw account of gebruik van de Store op elk moment beëindigen, om welke geldige reden dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, indien u deze Verkoopvoorwaarden of de Beleidsregels van de Store overtreedt, of indien de Store niet meer door Microsoft wordt geëxploiteerd. Door gebruik te maken van de Store stemt u ermee in (overeenkomstig deze voorwaarden) verantwoordelijk te zijn voor bestellingen die u plaatst of kosten die u maakt voorafgaand aan een dergelijke beëindiging.

27. Productgaranties.

Bij veel Producten die in Store beschikbaar zijn (met inbegrip van bepaalde producten van Microsoft en bepaalde producten van derden) worden fabrieksgaranties gegeven. Raadpleeg de relevante fabrieksgaranties die bij deze Producten worden gegeven voor specifieke details met betrekking tot de oplossing van problemen die worden gedekt door deze garanties. Bij sommige Producten hebt u de mogelijkheid tegen extra kosten een Uitgebreid Serviceplan aan te schaffen. Raadpleeg de specifieke plannen voor meer details.

Daarnaast kunnen Producten die worden verkocht of aangeboden via de Store (met inbegrip van goederen, services en digitale inhoud) vergezeld gaan van rechten en garanties die op wettelijke gronden niet kunnen worden afgewezen, zoals wettelijke bepalingen inzake consumentenbescherming die betrekking hebben op defecte, beschadigde of van de beschrijving afwijkende goederen, digitale inhoud of services. Eventuele commerciële garanties die worden geboden door een fabrikant, serviceprovider of ontwikkelaar gelden in aanvulling op deze dwingende consumentenrechten. Meer informatie over commerciële garanties en uw wettelijke rechten: https://www.microsoft.com/en-gb/store/b/aboutwarranties .

Computer- en telecommunicatiesysteem zijn niet storingvrij en er kunnen zich af en toe periodes van uitval voordoen. We kunnen niet garanderen dat de aanvullende services ononderbroken, tijdig, veilig of vrij van fouten zullen zijn. Wij en onze gelieerde ondernemingen, wederverkopers, distributeurs en leveranciers geven geen contractuele garanties of voorwaarden.

U hebt alle verplichte bescherming die wettelijk aan u wordt gegeven, met name wettelijke garantierechten, maar we geven u geen andere beloften met betrekking tot de producten of aanvullende services.

28. Beperking van Aansprakelijkheid.

Niets in deze aansprakelijkheidsbeperking houdt een uitsluiting of beperking in van dwingende bepalingen ter bescherming van consumenten die u ter beschikking staan in uw gebied, of andere vormen van aansprakelijkheid die niet wettelijk kunnen worden uitgesloten. Verder zijn er geen beperkingen op de aansprakelijkheid van Microsoft, agenten die namens Microsoft en/of haar wettelijke vertegenwoordigers optreden in het geval van fraude of hun nalatigheid die leidt tot persoonlijk letsel of overlijden.

a. Microsoft, behalve in het geval van grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag, zijn de agenten van Microsoft die namens haar optreden en/of haar wettelijke vertegenwoordigers niet aansprakelijk voor indirecte schade die ontstaat als neveneffect van de belangrijkste schade en die niet voorzienbaar zou zijn geweest door u of Microsoft, agenten die namens Microsoft en/of haar wettelijke vertegenwoordigers optreden.

b. Microsoft is niet aansprakelijk voor uw inzendingen, inhoud of materiaal of activiteiten die door gebruikers worden aangeboden, behalve indien zij daarvan op de hoogte is gesteld en indien Microsoft niet onmiddellijk handelt om deze te verwijderen. Dergelijke inhoud en activiteiten kunnen niet worden toegeschreven aan Microsoft en vertegenwoordigen niet de standpunten van Microsoft.

c. Veel van de toepassingen, services en andere beschikbare digitale inhoud die worden aangeboden in de Store worden u aangeboden door andere entiteiten dan Microsoft (“Inhoud van Derden”). Afgezien van dwingende bepalingen ter bescherming van consumenten waarop u wettelijk aanspraak kunt maken in uw land of gebied, is Microsoft niet verantwoordelijk voor Inhoud van Derden of daarmee verband houdende claims. Zie de sectie productgaranties hierboven voor meer informatie.

d. Microsoft is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verzuim of vertraging in de uitvoering van haar verplichtingen op grond van deze Verkooopoorwaarden voor zover het verzuim of de vertraging wordt veroorzaakt door omstandigheden waarop Microsoft redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen (zoals overmacht, arbeidsconflicten bij derde partijen, natuurrampen, oorlog of terroristische activiteiten, vandalisme, ongevallen of naleving van het toepasselijk recht of verordeningen van overheidswege). Microsoft zal haar best doen de gevolgen van dergelijke gebeurtenissen zoveel mogelijk te beperken en de verplichtingen die hiervan niet te lijden hebben uit te voeren.

29. Toewijzing. 

U gaat ermee akkoord dat wij onze rechten en verplichtingen uit hoofde van deze Verkoopvoorwaarden geheel of gedeeltelijk kunnen toewijzen, overdragen of anderszins van de hand doen, zolang deze overdracht of verwijdering niet ten koste gaat van u, op elk moment zonder kennisgeving aan u. 

30. Interpretatie van deze voorwaarden.

Als een deel van deze verkoopvoorwaarden ongeldig is, blijven de overige artikelen van kracht. Deze Verkoopvoorwaarden komen uitsluitend ten goede aan u en ons. Ze komen niet ten goede aan enig andere persoon, uitgezonderd opvolgers en cessionarissen van Microsoft. Indien u producten of services koopt op andere Microsoft-websites kunnen andere voorwaarden van toepassing zijn.

31. Keuze van jurisdictie en plaats voor het beslechten van geschillen.

De wetgeving van Ierland is van toepassing op alle claims met betrekking tot kosteloze en betaalde producten en aanvullende services, maar dit ontneemt u niet de verplichte consumentenbescherming volgens het recht van het land waarnaar wij uw producten en aanvullende services richten waar u uw gewone verblijfplaats hebt (of, als een bedrijf, waar uw hoofdvestiging is gevestigd). Met betrekking tot jurisdictie, gaan u en Microsoft akkoord met de rechtbanken van het land waarnaar wij uw producten en aanvullende services richten, waar u uw gewone verblijfplaats hebt (of, als een bedrijf, waar uw hoofdvestiging zich bevindt) voor alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Verkoopvoorwaarden, of anders kunt u de verantwoordelijke rechtbank in Ierland kiezen.

De EU-Commissie heeft een internetplatform voor de online beslechting van geschillen opgericht. Het kan fungeren als contactpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen die voortvloeien uit online aankoopcontracten of servicecontracten en kan worden opgevraagd via http://ec.europa.eu/consumers/odr. Het e-mailadres dat u bij het indienen van de zaak als contactadres van Microsoft dient op te geven is MSODR@microsoft.com. Dit e-mailadres is uitsluitend bestemd voor gebruik in verband met het platform Onlinegeschillenbeslechting van de EU en is geen contactadres voor algemene ondersteuning of vragen. Microsoft neemt echter niet deel aan optionele geschillenbeslechtingsprocedures voor een geschillencommissie voor consumenten.

32. Kennisgevingen.

a.       Kennisgevingen en procedure voor het indienen van claims inzake inbreuk op intellectueel eigendom. Microsoft respecteert de intellectuele eigendomsrechten van derden. Als u een melding van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten wilt inzenden, met inbegrip van claims inzake inbreuk op het auteursrecht, verzoeken we u gebruik te maken van onze procedures voor het indienen van Meldingen van inbreuk. Alle vragen die niet relevant zijn voor deze procedure, ontvangen geen antwoord. Microsoft gebruikt de processen die zijn uiteengezet in hoofdstuk 17 van het wetboek van de Verenigde Staten, artikel 512 voor de beantwoording van meldingen van inbreuk op het auteursrecht. Indien de omstandigheden daarom vragen, kan Microsoft accounts van gebruikers van Microsoft-diensten die herhaaldelijk inbreuk maken ook uitschakelen of beëindigen.

 

b.       Kennisgeving inzake copyright en handelsmerken Voor alle inhoud van de Store en aanvullende services geldt: Copyright ©2022 Microsoft Corporation en/of haar leveranciers en externe providers, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, VS. Alle rechten voorbehouden. Het eigendom, auteursrecht en overige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Store, aanvullende services en inhoud behoren toe aan ons of onze leveranciers en andere externe providers. Microsoft en de namen, logo's en pictogrammen van alle producten en aanvullende services van Microsoft zijn mogelijk handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft in de Verenigde Staten, Canada en/of andere landen. Een niet-uitputtende lijst van handelsmerken van Microsoft is te vinden op de pagina Handelsmerkrichtlijnen en Merkrichtlijnen van Microsoft. De namen van bestaande bedrijven en producten en diensten die hier worden genoemd zijn mogelijk handelsmerken van de respectievelijke eigenaars. Alle rechten die niet uitdrukkelijk in deze Verkoopvoorwaarden worden verleend, zijn voorbehouden.

 

c.       Zie de klantenservicepagina in de Store voor vragen met betrekking tot klantenondersteuning.

33. Veiligheidswaarschuwing. Voorkom mogelijk letsel, ongemak of vermoeide ogen door zo nu en dan een rustpauze te nemen van het gebruik van games of andere toepassingen, met name wanneer u pijn of vermoeidheid ervaart als gevolg van het gebruik. Neem een pauze als u zich onprettig voelt. U kunt hierbij denken aan verschijnselen van misselijkheid, bewegingsziekte, duizeligheid, desoriëntatie, hoofdpijn, vermoeidheid, vermoeide ogen of droge ogen. Tijdens het gebruik van toepassingen kunt u worden afgeleid en afgesloten raken van uw omgeving. Vermijd struikelblokken, trappen, lage plafonds en breekbare of waardevolle voorwerpen die zouden kunnen worden beschadigd. Een zeer klein percentage van de bevolking kan last hebben van toevallen wanneer ze worden blootgesteld aan bepaalde visuele beelden, zoals knipperende lichten of patronen die kunnen verschijnen in toepassingen. Zelfs personen die geen voorgeschiedenis van toevallen hebben, kunnen een nog niet vastgestelde aandoening hebben die deze toevallen kan veroorzaken. Mogelijke symptomen zijn licht gevoel het hoofd, verstoord zicht, trekken, beven of schudden van ledematen, disoriëntatie, verwarring, verlies van bewustzijn of stuiptrekkingen. Staak het gebruik onmiddellijk en raadpleeg een arts zodra zich een van deze symptomen voordoet, of raadpleeg een arts voordat u de toepassingen gebruikt als u ooit symptomen hebt gehad die verband houden met toevallen. Ouders dienen tijdens het gebruik van toepassingen door hun kinderen te letten op tekenen van deze symptomen.