Podsumowanie zmian Umowy o świadczenie usług firmy Microsoft

Poniżej przedstawiamy podsumowanie najważniejszych zmian wprowadzonych do Umowy o świadczenie usług firmy Microsoft. Ze wszystkimi zmianami można zapoznać się, czytając pełny tekst Umowy o świadczenie usług firmy Microsoft dostępny tutaj.

 1. W nagłówku zmieniono datę publikacji na 15 czerwca 2022 oraz datę wejścia w życie na 15 sierpnia 2022.
 2. W punkcie Kodeks postępowania zamieszczono informacje o raporcie dotyczącym treści o bezpieczeństwie cyfrowym, aby przedstawić sposób postępowania Microsoft w odniesieniu do różnych typów treści naruszających prawo. Ponadto wyjaśniono, że program Microsoft Start zawiera wytyczne dotyczące postępowania użytkowników i podano łącze do Zasad Społeczności Programu Microsoft Start, aby pomóc użytkownikom w zrozumieniu tych wytycznych.
 3. W sekcji Aktualizacje Usług i Oprogramowania oraz zmiany Postanowień wyjaśniono, że można otrzymać aktualizacje, które nie są konieczne do zapewnienia zgodności Usług, ale które będą aktualizować, ulepszać i dalej rozwijać Usługi.
 4. W punkcie Płatności cykliczne dodano link do witryny, w której można zarządzać subskrypcjami Microsoft.
 5. Zaktualizowano sekcję Rękojmie i gwarancje, aby wyjaśnić, że zgodnie z prawem obowiązującym w danym kraju Użytkownikowi przysługuje prawna gwarancja dotycząca zgodności i wad ukrytych.
 6. W punkcie Usługi Xbox wprowadzono zmiany odzwierciedlające fakt, że dane udostępniane są partnerom branżowym, a nie tylko twórcom gier. Zmiana ta pozwoliła na udostępnianie klientom Microsoft nowych funkcji i objaśnienie, że gdy użytkownik Xbox połączy swoje konto Microsoft z usługami firm innych niż Microsoft, określone dane są udostępniane partnerom branżowym, aby mogli świadczyć usługi firm innych niż Microsoft w ramach ekosystemu Xbox. W sekcji Używanie Usług i pomocy technicznej wprowadzono zmiany w celu dostosowania ich do zasad Microsoft dotyczących nieaktywnych kont Microsoft.
 7. Dodano również link do Warunków Subskrypcji Usług Xbox w sekcji Usługi Xbox, aby postanowienia dotyczące subskrypcji Xbox były bardziej widoczne i łatwiejsze do znalezienia przez użytkowników. Dodano zasadę Nieaktywne Subskrypcje Usług Xbox, aby uwzględnić nową zasadę Microsoft ustanowioną dla usług Xbox. Zgodnie z tą zasadą Microsoft może wyłączyć rozliczenia cykliczne, jeśli przez pewien czas Użytkownik nie korzystasz z odpowiedniej subskrypcji usług Xbox.
 8. W sekcji Skype, Microsoft Teams i GroupMe zmiany odzwierciedlają obowiązki Microsoft w zakresie dostępu do Służb Ratunkowych (takie jak połączenia alarmowe z numerem 911 lub 112) przez Skype i Microsoft Teams. Wyjaśniono, że tylko funkcja Ze Skype'a na telefon w usłudze Skype może obsługiwać połączenia z Służbami Ratunkowymi w bardzo ograniczonej liczbie krajów. Wyjaśniono również, że w niektórych regionach usługa Microsoft Teams używa numerów międzynarodowych, co może być traktowane jako międzynarodowa wiadomość tekstowa.
 9. W punkcie Postanowienia dotyczące Usług usunięto podpunkt, który dotyczył usługi Microsoft Band, ponieważ aplikacje i usługi Microsoft Health Dashboard zostały wycofane, a funkcje łączności internetowej nie są już dostępne dla usługi Microsoft Band.
 10. W punkcie Postanowienia dotyczące Usług dodano punkt Microsoft Soundscape, w którym wyjaśniono, że jest to usługa powszechnego użytku. Wyjaśniono również, że usługa Microsoft Power Platform podlega warunkom umów z przedsiębiorstwami, które mają zastosowanie do Microsoft Power Platform.
 11. W punkcie Postanowienia różne wyjaśniono, że w Niemczech można dokonywać cesji roszczeń pieniężnych.
 12. W punkcie Powiadomienia wprowadzono zmiany w celu zaktualizowania stanu informacji o niektórych licencjach i patentach.
 13. W całej treści Postanowień wprowadzono zmiany mające na celu zwiększenie przejrzystości i poprawę gramatyki tekstu, literówek oraz innych błędów. Zaktualizowano również nazwy i hiperlinki.