WARUNKI SPRZEDAŻY FIRMY MICROSOFT
Sprzedaż klientom indywidualnym w Europejskim Obszarze Gospodarczym
Aktualizacja z września 2019 r.
 
Witamy w sieci internetowych i detalicznych sklepów Microsoft Store prowadzonych przez spółkę Microsoft Ireland Operations Limited z siedzibą pod adresem: One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521, Ireland (Irlandia).
 
„Store” oznacza internetowe i detaliczne punkty sprzedaży Microsoft, w których Użytkownik może wybierać, oglądać, uzyskiwać, kupować i oceniać artykuły i usługi, w tym między innymi urządzenia, konsole do gier, treści cyfrowe, aplikacje i gry. Niniejsze Warunki Sprzedaży („Warunki Sprzedaży”) mają zastosowanie do korzystania z Microsoft Store, Sklepu Office, Sklepu Xbox, Windows Store i innych usług Microsoft, które odwołują się do niniejszych Warunków Sprzedaży (zwanych łącznie „Store”). Za pośrednictwem sklepu Store Microsoft zapewnia dostęp do różnych zasobów, w tym obszarów pobierania, oprogramowania, narzędzi oraz informacji o oprogramowaniu, usługach i innych towarach (zwanych łącznie „Usługami”, a wraz ze sklepem Store – „Store”).
Terminu „produkt” lub „produkty” używamy w odniesieniu do produktów oferowanych w sklepie Store. Wiele produktów oferowanych w sklepie Store jest oferowanych przez podmioty inne niż Microsoft.
 
Korzystając ze sklepu Store lub nabywając produkty i usługi w sklepie Store, Użytkownik akceptuje niniejsze Warunki Sprzedaży, Oświadczenie o ochronie prywatności firmy Microsoft (patrz sekcja Prywatność i ochrona danych osobowych poniżej) oraz warunki, zasady lub zastrzeżenia obowiązujące w sklepie Store lub wymienione w niniejszych Warunkach sprzedaży (łącznie zwane „Zasadami sklepu Store”). Zachęcamy do uważnego przeczytania Zasad sklepu Store. JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE ZGADZA SIĘ Z ZASADAMI SKLEPU STORE, NIE MOŻE KORZYSTAĆ ZE SKLEPU STORE LUB USŁUG.
 
Jeśli Sklep Detaliczny Microsoft znajduje się w kraju lub regionie Użytkownika, mogą w nim obowiązywać inne lub dodatkowe zasady. Microsoft może aktualizować lub zmieniać wszelkie zasady w dowolnym momencie bez powiadomienia.
 
Warunki dotyczące korzystania przez Użytkownika ze sklepu Store
1. Konto Członkowskie. Jeśli dostęp do sklepu Store lub Usługi wymaga utworzenia konta, Użytkownik musi się zarejestrować, podając Microsoft aktualne, kompletne i dokładne informacje wymagane w stosownym formularzu rejestracyjnym. Warunkiem utworzenia konta może być również zaakceptowanie przez Użytkownika umowy o świadczenie usług lub odrębnych warunków korzystania. Korzystanie przez Użytkownika z konta w celu uzyskania dostępu do sklepu Store i zawartości nabytej w sklepie Store podlega wszystkim warunkom mającym zastosowanie do konta Microsoft. Więcej informacji można znaleźć w Umowie o świadczenie usług firmy Microsoft. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zachowanie poufności informacji dotyczących konta oraz hasła, a także za wszelkie działania podejmowane na koncie Użytkownika.
 
2. Zakaz korzystania w sposób bezprawny lub zabroniony. Warunkiem korzystania przez Użytkownika ze sklepu Store i Usług jest zobowiązanie się przez niego, że nie będzie korzystał ze sklepu Store w celach niezgodnych z prawem lub zabronionych w niniejszych Warunkach Sprzedaży, Zasadach sklepu Store oraz jakichkolwiek innych warunkach dotyczących korzystania przez Użytkownika ze sklepu Store. Użytkownik nie może korzystać ze sklepu Store w sposób, który mógłby spowodować uszkodzenie, wyłączenie, przeciążenie lub zakłócenie pracy jakiegokolwiek serwera Microsoft lub sieci podłączonych do dowolnego serwera Microsoft, ani też przeszkadzać w korzystaniu ze sklepu Store innym podmiotom. Łamanie zabezpieczeń, uzyskiwanie haseł lub inne działania podejmowane w celu zdobycia nieautoryzowanego dostępu do sklepu Store, innych kont, systemów komputerowych lub sieci podłączonych do serwerów Microsoft lub do sklepu Store są niedozwolone. Użytkownik nie może uzyskiwać materiałów lub informacji, ani podejmować prób uzyskania do nich dostępu, w sposób inny niż przewidziany za pośrednictwem sklepu Store. Użytkownik nie może korzystać ze sklepu Store w sposób naruszający prawa osób trzecich, w tym rozmyślnie działać na szkodę innych osób fizycznych lub prawnych, w tym Microsoft. Użytkownik nie może komercyjnie rozpowszechniać, publikować, licencjonować ani sprzedawać żadnych produktów, informacji ani usług uzyskanych za pośrednictwem sklepu Store.
 
3. Materiały przekazywane do Microsoft lub publikowane w sklepie Store. Microsoft nie rości sobie prawa własności do materiałów przekazywanych Microsoft przez Użytkownika (w tym m.in. do opinii, ocen lub sugestii) ani do materiałów publikowanych w sklepie Store, przesyłanych, wprowadzanych lub przekazywanych do sklepu Store lub powiązanych usług Microsoft w celu uzyskania opinii innych użytkowników („Przesłane Materiały”). Użytkownik udziela jednak Microsoft prawa do używania, modyfikowania, dostosowywania, reprodukowania, rozpowszechniania i wyświetlania Przesłanych Materiałów Użytkownika (na przykład w celach promocyjnych), w tym imienia i nazwiska Użytkownika, na całym świecie. Jeśli Użytkownik publikuje Przesłane Materiały w obszarach sklepu Store, w których są ono publicznie dostępne online bez żadnych ograniczeń, to Przesłane Materiały Użytkownika mogą zostać wykorzystane w prezentacjach lub materiałach promujących sklep Store. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że posiada (i będzie posiadać) wszelkie prawa niezbędne do przekazania Przesłanych Materiałów oraz do udzielenia tych praw Microsoft na całym świecie i na czas obowiązywania tych praw.
 
Użytkownikowi nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu wykorzystania jego Przesłanych Materiałów. Microsoft nie ma obowiązku publikowania ani korzystania z jakichkolwiek Przesłanych Materiałów i może je według własnego uznania usunąć w dowolnym czasie. Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za Przesłane Materiały Użytkownika ani materiały publikowane, przesyłane, wprowadzane lub przekazywane przez innych użytkowników za pośrednictwem sklepu Store.
 
Jeśli Użytkownik oceni lub zrecenzuje aplikację w sklepie Store, może otrzymać od Microsoft wiadomość e-mail zawierającą treści przekazane przez wydawcę aplikacji.
 
4. Linki do witryn internetowych osób trzecich. W sklepie Store mogą znajdować się linki do witryn osób trzecich, za pośrednictwem których Użytkownik może opuścić Sklep. Witryny, do których kierują te linki, pozostają poza kontrolą Microsoft, a Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za treści ani linki w nich zamieszczane. Microsoft udostępnia te linki wyłącznie dla wygody Użytkownika, a zamieszczenie linku nie oznacza, że Microsoft aprobuje zawartość witryny, do której link prowadzi. Korzystanie przez Użytkownika z witryn osób trzecich może podlegać warunkom określonym przez te osoby trzecie.
 
Warunki dotyczące sprzedaży produktów I USŁUG Użytkownikowi
 
5. Dostępność geograficzna. Dostępność produktów może się różnić w zależności od regionu lub urządzenia Użytkownika. Ponadto mogą obowiązywać ograniczenia związane z wysyłką towarów, świadczeniem usług lub udostępnianiem treści cyfrowych. W celu dokonania zakupu Użytkownik może być zobowiązany do podania ważnego adresu rozliczeniowego i wysyłkowego w kraju lub regionie sklepu Store, w którym dokonuje zakupu.
 
6. Tylko dla użytkowników końcowych. Zakupu produktów w sklepie Store mogą dokonywać tylko użytkownicy końcowi. Odsprzedawcy nie są uprawnieni do zakupu.
 
7. Ograniczenia eksportowe. Produkty zakupione w sklepie Store mogą podlegać przepisom oraz regulacjom celnym i eksportowym. Użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie wszystkich stosownych przepisów prawa międzynarodowego i krajowego.
 
8. Rozliczanie. Przekazując Microsoft informacje na temat metody płatności, Użytkownik: (i) oświadcza, że jest upoważniony do korzystania z podanej przez siebie formy płatności oraz że wszelkie podane przez Użytkownika informacje dotyczące płatności są prawdziwe i dokładne; (ii) upoważnia Microsoft do obciążania Użytkownika opłatą za wszelkie produkty, usługi lub dostępne treści zakupione z wykorzystaniem podanej przez Użytkownika formy płatności; oraz (iii) upoważnia Microsoft do obciążania Użytkownika opłatą za wszelkie płatne funkcje sklepu Store, w których Użytkownik się zarejestrował lub z których będzie korzystać. Użytkownik zobowiązuje się do aktualizowania na bieżąco informacji związanych z kontem oraz innych informacji, w tym adresu e-mail oraz numerów i dat ważności kart kredytowych, aby umożliwić Microsoft realizację transakcji i w razie potrzeby kontakt z Użytkownikiem w sprawie transakcji. Microsoft może obciążać Użytkownika opłatą (a) z wyprzedzeniem, (b) w chwili zakupu, (c) w krótkim czasie po dokonaniu zakupu lub (d) w przypadku subskrypcji w regularnych odstępach czasu. Ponadto Microsoft może obciążać Użytkownika opłatą do wysokości kwoty, jaka została przez Użytkownika zatwierdzona, oraz powiadamiać Użytkownika z wyprzedzeniem o wszelkich zmianach kwoty rozliczanej cyklicznie w związku z subskrypcją. Microsoft może jednocześnie obciążać Użytkownika za więcej niż jeden wcześniejszy okres rozliczeniowy na kwoty, które nie zostały wcześniej przetworzone. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Wybór automatycznego odnawiania poniżej.
 
Jeśli Użytkownik korzysta z jakiejś oferty okresu próbnego, wówczas, aby uniknąć ponoszenia nowych opłat, musi anulować daną usługę przed końcem okresu próbnego, chyba że otrzyma od Microsoft inną informację. Jeżeli Użytkownik nie anuluje usługi do końca okresu próbnego, upoważnia tym samym Microsoft do obciążenia metody płatności Użytkownika opłatą za dany produkt lub usługę.
 
9. Płatności cykliczne. Kupując towary, usługi lub treści cyfrowe na zasadzie subskrypcji (np. odpowiednio co tydzień, co miesiąc, co 3 miesiące lub raz w roku), Użytkownik potwierdza i wyraża zgodę na płatności uiszczane cyklicznych, które będą dokonywane na rzecz Microsoft z wykorzystaniem wybranej przez Użytkownika metody płatności w określonych przez niego regularnych odstępach czasu do momentu zakończenia subskrypcji przez Użytkownika lub Microsoft. Użytkownik, wyrażając zgodę na płatności cykliczne, upoważnia Microsoft do przetwarzania takich płatności w formie elektronicznych poleceń zapłaty lub przelewów środków bądź elektronicznych poleceń wypłaty z wyznaczonego rachunku Użytkownika (w przypadku automatycznych systemów rozrachunkowych lub podobnych płatności) lub w formie obciążeń wyznaczonego rachunku Użytkownika (w przypadku karty kredytowej lub podobnych płatności) (zwanych łącznie „Płatnościami elektronicznymi”). Opłaty za subskrypcje są zwykle rozliczane lub pobierane przed rozpoczęciem właściwego okresu subskrypcji. Jeśli jakakolwiek płatność zostanie zwrócona niezrealizowana lub jeśli jakakolwiek transakcja kartą kredytową lub podobna transakcja zostanie odrzucona lub nieuznana, Microsoft i dostawcy usług Microsoft zastrzegają sobie prawo do pobrania stosownej opłaty z tytułu odmowy realizacji płatności, odrzucenia lub niewystarczających środków oraz do przetworzenia takiej płatności jako Płatności Elektronicznej.
 
10. Dostępność produktów oraz ograniczenia w zakresie ilości i zamówień. Ceny i dostępność towarów, usługi i treści cyfrowych w sklepie Store mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia. Microsoft może wprowadzić ograniczenie ilościowe dla pojedynczego zamówienia, konta, karty kredytowej, osoby lub gospodarstwa domowego. Jeśli zamówione przez Użytkownika towary, usługi lub treści bądź usługi cyfrowe są niedostępne, lub staną się niedostępne po złożeniu zamówienia przez Użytkownika, Microsoft może skontaktować się z Użytkownikiem w celu zaproponowania mu alternatywnych produktów. Jeśli Użytkownik nie zdecyduje się na zakup alternatywnych produktów, zamówienie zostanie anulowane.
 
Microsoft może w dowolnym momencie odmówić realizacji zamówienia lub odrzucić zamówienie, zwracając użytkownikowi pieniądze zapłacone za zamówienie, z uzasadnionych powodów, które obejmują między innymi: niespełnienie przez Użytkownika warunków określonych chwili składania zamówienia, brak możliwości przetworzenia płatności Użytkownika, niedostępność zamówionych produktów, usług lub treści cyfrowych, lub w razie wystąpienia oczywistych błędów związanych z cenami lub innych błędów. Jeśli wystąpią wspomniane błędy związane z cenami lub inne błędy, Microsoft zastrzega sobie prawo do (a) anulowania zamówienia lub zakupu lub (b) skontaktowania się z Użytkownikiem w celu zaproponowania mu alternatywnej oferty. W razie anulowania dostęp Użytkownika do stosownych treści zostanie wyłączony.
 
Microsoft może także usunąć lub wyłączyć gry, aplikacje, treści lub usługi na urządzeniu Użytkownika w celu ochrony Użytkownika, sklepu Store lub innych stron, których problem może potencjalnie dotyczyć. Niektóre treści i aplikacje mogą być od czasu do czasu niedostępne lub mogą być dostępne przez ograniczony czas. Dostępność może być różna w zależności od regionu. W związku z tym, jeśli Użytkownik przeniesie swoje konto lub urządzenie do innego regionu, może nie być w stanie ponownie pobrać treści lub aplikacji lub ponownie odtworzyć strumieniowo niektórych zakupionych wcześniej treści. W takiej sytuacji konieczne może być ponowne dokonanie zakupu treści i aplikacji, które zostały opłacone w poprzednim regionie. Z wyjątkiem sytuacji, gdy prawo właściwe tego wymaga, Microsoft nie ma obowiązku udostępniania do ponownego pobrania ani zastępowania jakichkolwiek treści lub aplikacji zakupionych przez Użytkownika.
 
11. Aktualizacje. W stosownych przypadkach Microsoft będzie automatycznie sprawdzać dostępność aktualizacji aplikacji Użytkownika i pobierać je nawet wtedy, gdy Użytkownik nie jest zalogowany w sklepie Store. Użytkownik może zmienić swoje ustawienia, jeśli nie chce otrzymywać automatycznych aktualizacji aplikacji ze sklepu Store. Niektóre aplikacje ze Sklepu Office, które są w całości lub w części udostępniane online, mogą być jednak aktualizowane w dowolnym momencie przez dewelopera aplikacji i nie muszą wymagać pozwolenia Użytkownika na aktualizację. Niektóre aplikacje mogą być niedostępne do czasu zaakceptowania aktualizacji.
 
12. Licencje na oprogramowanie i prawa do używania. Oprogramowanie i inne treści cyfrowe udostępniane za pośrednictwem sklepu Store są licencjonowane, a nie sprzedawane. Aplikacje pobrane bezpośrednio ze Sklepu podlegają Standardowym Postanowieniom Licencyjnym dotyczącym Aplikacji dostępnym na stronie [https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=838610&clcid=0x0809], chyba że aplikacji towarzyszą inne postanowienia licencyjne (aplikacje pobrane ze Sklepu Office nie podlegają Standardowym Postanowieniom Licencyjnym dotyczącym Aplikacji i mają własne oddzielne postanowienia licencyjne). Licencje na oprogramowanie zakupione w Sklepie Detalicznym Microsoft podlegają postanowieniom umowy licencyjnej dołączonej do oprogramowania, a Użytkownik będzie musiał zaakceptować postanowienia umowy licencyjnej podczas zakupu, pobierania lub instalowania oprogramowania. Ponadto oprogramowanie i inne treści cyfrowe dostępne za pośrednictwem sklepu Store podlegają zasadom dotyczącym używania dostępnym na stronie http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=723143. Reprodukowanie bądź rozpowszechnianie oprogramowania lub towarów w sposób niezgodny z obowiązującymi postanowieniami licencyjnymi, zasadami dotyczącymi używania i prawem właściwym jest wyraźnie zabronione i może skutkować nałożeniem surowych sankcji cywilnych i karnych. Osobom, które dopuszczą się takiego naruszenia, grożą sankcje karne w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo.
 
ABY OTRZYMAĆ BEZPŁATNY EGZEMPLARZ STOSOWNEJ UMOWY LICENCYJNEJ PRZED ROZPAKOWANIEM OPROGRAMOWANIA SPRZEDAWANEGO W PUDEŁKU, NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ ZE SKLEPEM DETALICZNYM MICROSOFT (ZGODNIE Z OPISEM ZNAJDUJĄCYM SIĘ W SEKCJI POWIADOMIENIA I KORESPONDENCJA PONIŻEJ).
 
INNE POSTANOWIENIA. Oprócz oprogramowania i innych produktów dostępnych do pobrania, w sklepie Store mogą być oferowane inne produkty i usługi podlegające oddzielnym umowom licencyjnym dla użytkowników oprogramowania, warunkom użytkowania, warunkom świadczenia usług bądź innym postanowieniom. Kupując te produkty, pobierając je lub korzystając z nich, Użytkownik może być zobowiązany do zaakceptowania także tych postanowień jako warunku zakupu, pobrania, instalacji lub korzystania.
 
DLA WYGODY UŻYTKOWNIKA MICROSOFT MOŻE UDOSTĘPNIAĆ W SKLEPIE STORE, W RAMACH USŁUG, OPROGRAMOWANIA BĄDŹ TOWARÓW RÓŻNE NARZĘDZIA, KTÓRE NIE SĄ CZĘŚCIĄ SPRZEDAWANEGO PRODUKTU ANI USŁUGI. MICROSOFT NIE UDZIELA ŻADNYCH DODATKOWYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH DOKŁADNOŚCI WYNIKÓW ANI EFEKTÓW UZYSKIWANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z TYCH NARZĘDZI, OPRÓCZ TYCH WYMIENIONYCH W PUNKCIE RĘKOJMIE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW.
 
Korzystając z narzędzi udostępnianych w sklepie Store, w ramach oprogramowania lub towarów, należy respektować prawa własności intelektualnej osób trzecich.
 
13. Kody związane z pobieraniem oprogramowania i treści. Określone oprogramowanie i treści są dostarczane Użytkownikowi przez udostępnienie linku pobierania na koncie Microsoft powiązanym z zakupem. Zgodnie z poniższym akapitem Microsoft zazwyczaj będzie przechowywać link pobierania i związany z nim klucz cyfrowy dla powiązanych zakupów na koncie Microsoft Użytkownika przez trzy (3) lata od daty zakupu, ale nie zobowiązuje się do przechowywania go przez żaden określony czas. W przypadku produktów zakupionych w ramach subskrypcji dostarczanych przez udostępnienie linku pobierania mogą mieć zastosowanie inne postanowienia i prawa dotyczące przechowywania, które Użytkownik będzie mógł przeczytać i zaakceptować w chwili dokonywania subskrypcji.
 
Użytkownik wyraża zgodę na anulowanie lub zmodyfikowanie przez Microsoft programu przechowywania klucza cyfrowego w dowolnej chwili. Użytkownik zgadza się ponadto, że Microsoft może w dowolnej chwili zaprzestać obsługiwania przechowywania kluczy do jednego lub większej liczby produktów z dowolnych powodów, obejmujących na przykład koniec cyklu życia pomocy technicznej produktu, po którym Użytkownik nie będzie już mieć dostępu do linku pobierania ani klucza cyfrowego. Jeśli Microsoft anuluje lub zmodyfikuje program w taki sposób, że Użytkownik nie będzie już miał dostępu do linku pobierania lub kluczy cyfrowych na swoim koncie, Microsoft powiadomi o tym Użytkownika z co najmniej 90-dniowym wyprzedzeniem, korzystając z informacji kontaktowych podanych na stosownym koncie Microsoft Użytkownika.
 
14. Ceny. Jeśli w kraju lub regionie Użytkownika znajduje się Sklep Detaliczny Microsoft, oferowane w nim ceny, produkty i promocje mogą być inne niż w sklepie internetowym Store. Microsoft nie gwarantuje, że cena, produkt lub promocja oferowane online będą także dostępne lub uznawane w Sklepie Detalicznym Microsoft i na odwrót.
 
Sklep Store nie gwarantuje zgodności cen. Ceny tych samych produktów oferowane przez innych sprzedawców mogą się różnić.
 
Microsoft może oferować opcję zamówienia niektórych produktów w przedsprzedaży przed datą ich udostępnienia. Więcej informacji na temat zasad związanych z zamówieniami w przedsprzedaży znajduje się na stronie dotyczącej zamówień w przedsprzedaży https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=834935&clcid=0x0809.
 
O ile nie podano inaczej, ceny widoczne w sklepie Store zawierają podatki i opłaty („Podatki”), które mogą mieć zastosowanie do dokonywanego zakupu. Ceny wyświetlane w sklepie Store nie obejmują kosztów dostawy. Podatki i koszty dostawy (w stosownych przypadkach) zostaną dodane do kwoty zakupu i będą wyświetlane na stronie płatności przed finalizacją zamówienia. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapłacenie takich Podatków i kosztów.
 
W zależności od lokalizacji Użytkownika niektóre transakcje mogą wymagać przeliczenia obcej waluty lub być przetwarzane w innym kraju. W przypadku użycia karty debetowej lub kredytowej bank Użytkownika może naliczyć dodatkowe opłaty za te usługi. Aby uzyskać więcej informacji, należy kontaktować się z bankiem.
 
15. Wybór automatycznego odnawiania. Przy założeniu, że automatyczne odnawianie okresu świadczenia usług jest dozwolone w kraju, regionie, prowincji lub stanie Użytkownika, Użytkownik może zdecydować o automatycznym odnawianiu produktów lub usług na koniec ustalonego okresu obsługi. Microsoft wyśle Użytkownikowi pocztą elektroniczną przypomnienie przed każdym odnowieniem subskrypcji produktu lub usługi. Gdy Microsoft przypomni Użytkownikowi, że wybrał automatyczne odnawianie produktu lub usługi, może automatycznie odnowić produkt lub usługę Użytkownika na koniec bieżącego okresu obsługi i obciążyć go za okres obowiązywania odnowienia opłatą w wysokości aktualnej w czasie odnowienia, chyba że Użytkownik anuluje produkt lub usługę w sposób opisany poniżej. Microsoft przypomni także Użytkownikowi, że obciąży wybraną metodę płatności opłatą z tytułu odnowienia niezależnie od tego, czy metoda ta została zarejestrowana w dniu odnowienia czy określona później. Microsoft przekaże także Użytkownikowi instrukcje dotyczące możliwości anulowania produktów lub usług. Aby uniknąć obciążenia opłatą za okres odnowienia, Użytkownik musi anulować produkt lub usługę przed datą odnowienia.
 
16. Zasady dotyczące zwrotów. Niniejsze zasady dotyczące zwrotów stanowią uzupełnienie wszelkich gwarancji lub innych uprawnień do zwrotu przysługujących Użytkownikowi na mocy ustawy (więcej informacji na ten temat można znaleźć w poniższym punkcie Rękojmie dotyczące produktów). Z zastrzeżeniem kryteriów zwrotu określonych przez Microsoft Użytkownik może po zakupie odpowiedniego produktu odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny i zażądać zwrotu pieniędzy w ciągu 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych. Okres odstąpienia od umowy wygasa po upływie trzydziestu (30) dni kalendarzowych od daty dostawy.

Jeśli zgodnie z prawem właściwym kraju lub regionu Użytkownika Użytkownikowi przysługuje dłuższy okres karencji, zastosowanie ma ten okres.

W celu skorzystania z przysługującego mu prawa do odstąpienia od umowy Użytkownik musi poinformować Microsoft o swojej decyzji przed wygaśnięciem okresu karencji.

Zwroty pieniędzy związane z produktami cyfrowymi do konsoli Xbox: Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat zwrotów pieniędzy związanych z ofertami gier cyfrowych, aplikacjami Xbox (z wyłączeniem filmów i aplikacji telewizyjnych), ofertami dotyczącymi pakietów gier cyfrowych oraz ofertami dotyczącymi materiałów trwałych i eksploatacyjnych związanych z grami, takich jak karnety sezonowe, wirtualna waluta i mikrotransakcje, udostępniane za pośrednictwem konsoli Xbox lub komputera PC (zwanych łącznie „Grami cyfrowymi”), zapoznaj się z naszymi Postanowieniami dotyczącymi zwrotu kosztów zakupu gier cyfrowych na stronie https://support.xbox.com/help/subscriptions-billing/buy-games-apps/digital-game-purchase-refund-terms oraz z naszymi instrukcjami na stronie „Jak utworzyć żądanie zwrotu kosztów produktów cyfrowych Xbox” na stronie https://support.xbox.com/help/subscriptions-billing/manage-subscriptions/digital-goods-subscriptions-refund.

Zwroty pieniędzy związane z innymi produktami: w celu powiadomienia Microsoft o podjętej decyzji i rozpoczęcia procedury zwrotu należy skontaktować się z Pomocą techniczną Microsoft Store na stronie https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=824761&clcid=0x0809.
Szczegółowe informacje dotyczące zwracania kwalifikujących się produktów znajdują się na stronie dotyczącej zwrotów z opcją wymiany lub zwrotu pieniędzy https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=723276&clcid=0x0809.

Jeśli Użytkownik skorzysta ze swojego prawa do odstąpienia od umowy, Microsoft zwróci mu kwotę zapłaconą za produkty i ich dostawę (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranej przez Użytkownika opcji dostawy innej niż najtańsza standardowa dostawa oferowana przez Microsoft). Zwrot zasadniczo musi zostać zrealizowany przy użyciu pierwotnej metody płatności. Użytkownik jest zobowiązany zwrócić odpowiednie produkty Microsoft bez zbędnej zwłoki (nie później niż 14 dni od daty zgłoszenia zwrotu) i na własny koszt.

Warunkiem dokonania zwrotu jest spełnienie poniższych wymagań w zakresie dozwolonym przez prawo. Wszystkie produkty muszą zostać zwrócone z zachowaniem należytej staranności, tak aby nie nosiły śladów używania ani uszkodzeń i znajdowały się w stanie umożliwiającym Microsoft ich odsprzedaż. Zapakowane oprogramowanie i gry muszą być zwrócone w nienaruszonym opakowaniu i zawierać wszystkie nośniki i klucze produktu.

Microsoft może przedłużyć przysługujący Użytkownikowi okres karencji w czasie dni wolnych od pracy lub innych okresów. Jeśli w sklepie Store jest podany dłuższy okres, zastosowanie ma ten dłuższy okres.

Wszelkie zwroty powinny zawierać oryginalny dowód zakupu lub dowód płatności bez ceny zakupu, oryginalną dokumentację, instrukcję obsługi, formularz rejestracji, części i składniki (w tym kable, kontrolery i akcesoria) oraz opakowanie producenta. Z zastrzeżeniem przepisów prawa właściwego, niedołączenie wymienionych elementów może uniemożliwić lub opóźnić zwrot pieniędzy lub wymianę, jeśli nie zostały spełnione kryteria i warunki zwrotu.

Nawet jeśli zwrócisz produkty, zapakowane oprogramowanie lub gry, warunki sprzedaży będą obowiązywały w czasie między zakupem lub pobraniem a zwrotem zakupu.

Niektóre elementy nie kwalifikują się do zwrotu towaru lub pieniędzy. Jeżeli określona oferta produktu lub obowiązujące prawo nie stanowi inaczej, wszelkie zakupy tego typu produktów są ostateczne i nie podlegają zwrotom, a Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od danej umowy zakupu:

  • Oprócz „Gier cyfrowych” zdefiniowanych powyżej, aplikacji cyfrowych, gier, treści i subskrypcji w aplikacjach, muzyki, filmów, programów telewizyjnych i związanych z nimi treści;
  • karty usług/subskrypcji (np. Skype, Xbox Live);
  • cyfrowe bony upominkowe, które zostały zrealizowane;
  • produkty, które zostały spersonalizowane lub dostosowane do indywidualnych potrzeb; oraz
  • usługi, które zostały wykonane lub wykorzystane.
Zamiast inicjować zwrot za pośrednictwem Pomocy technicznej Microsoft Store możesz skorzystać z tego formularza zwrotu (nie jest to obowiązkowe) https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=866214&clcid=0x809.
 
17. Płatności na rzecz Użytkownika. Jeśli Microsoft jest zobowiązany do dokonania płatności na rzecz Użytkownika, Użytkownik zgadza się przekazać Microsoft we właściwym czasie dokładne dane niezbędne do dokonania tej płatności. Z wyjątkiem płatności dokonanych zgodnie z sekcją Zasady dotyczące zwrotów powyżej Użytkownik jest zobowiązany do uiszczania wszelkich podatków i opłat, którymi może zostać obciążony z tytułu otrzymania płatności. Użytkownik musi także spełnić wszelkie pozostałe warunki, jakie Microsoft nałoży na niego w związku z prawem do uzyskiwania jakichkolwiek płatności. Jeżeli Użytkownik otrzyma płatność przez pomyłkę, Microsoft może ją wycofać albo zażądać jej zwrotu. Użytkownik zgadza się na współpracę z Microsoft w tym zakresie. Microsoft może także bez powiadomienia zmniejszyć kwotę płatności należną Użytkownikowi w celu skorygowania wszelkich poprzednich nadpłat.
 
18. Bony upominkowe. Bony upominkowe zakupione w fizycznym sklepie Microsoft Store podlegają postanowieniom dotyczącym bonów upominkowych w sklepach fizycznych Microsoft Store dostępnym na stronie www.microsoft.com/store/physical-store-card-terms.
 
Realizowanie innych bonów upominkowych Microsoft i korzystanie z nich podlega postanowieniom dotyczącym bonów upominkowych Microsoft (www.microsoft.com/cardterms).
 
19. Obsługa klienta. By uzyskać informacje kontaktowe na potrzeby zapytań związanych z obsługą klienta należy przejść do strony pomocy technicznej działu sprzedaży sklepu Store. Jeśli Użytkownik mieszka w Europie i nie może rozwiązać problemu za pośrednictwem kanałów obsługi klienta Microsoft, może zgłosić sprawę na unijnej platformie rozstrzygania sporów online pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=EN. W treści wiadomości należy podać kontaktowy adres e-mail Microsoft — MSODR@microsoft.com. Należy pamiętać, że ten adres e-mail ma zastosowanie tylko do unijnej platformy rozstrzygania sporów online i nie stanowi punktu kontaktu w ogólnych kwestiach lub pytaniach związanych z pomocą techniczną.
 
20. Recykling. Na stronie Recykling pod adresem https://www.microsoft.com/en-gb/store/b/recycling można znaleźć więcej informacji na temat przyjętych przez Microsoft i właściwych dla Użytkownika zasad dotyczących zwrotu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
 
Postanowienia OGÓLNE
 
21. Zmiany postanowień. Microsoft może zmienić Warunki Sprzedaży w dowolnym czasie bez powiadomienia. Warunki Sprzedaży obowiązujące w chwili składania zamówienia przez Użytkownika (lub w przypadku bezpłatnych aplikacji i gier w chwili podjęcia próby zainstalowania aplikacji lub gry) mają zastosowanie do transakcji nabycia i stanowią umowę między Użytkownikiem a Microsoft. Przed zawarciem następnej transakcji z Użytkownikiem Microsoft może zaktualizować Warunki Sprzedaży bez powiadamiania o tym Użytkownika. Użytkownik powinien sprawdzać Warunki Sprzedaży za każdym razem, gdy odwiedza sklep Store. Microsoft zaleca zapisanie lub wydrukowanie kopii Warunków Sprzedaży podczas zakupu do użytku w przyszłości.
 
22. Autoryzowane używanie; ograniczenia wiekowe. Użytkownik potwierdza, że jest upoważniony do składania zamówień i do wykonywania innych czynności prawnych wymaganych od Użytkownika w ramach niniejszych Warunków Sprzedaży. W stosunku do korzystania przez Użytkownika ze sklepu Store, w tym dokonywania zakupów, mogą obowiązywać ograniczenia wiekowe.
 
23. Prywatność i ochrona danych osobowych. Microsoft przywiązuje dużą wagę do ochrony prywatności Użytkownika. Aby zapewnić właściwe działanie i dostępność sklepu Store, Microsoft wykorzystuje określone informacje uzyskane od użytkowników. Informacje o rodzaju danych zbieranych od Użytkownika i z jego urządzeń („Dane”) oraz sposobie ich wykorzystania znajdują się w oświadczenie Microsoft o ochronie prywatności pod adresem https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839. Oświadczenie o ochronie prywatności zawiera również opis, w jaki sposób Microsoft używa komunikacji Użytkownika z innymi osobami; wiadomości lub opinii przesyłanych przez Użytkownika do Microsoft za pośrednictwem sklepu Store; plików, zdjęć, dokumentów, treści audio, utworów cyfrowych oraz filmów przesyłanych, przechowywanych lub udostępnianych przez Użytkownika za pośrednictwem jego urządzenia lub sklepu Store („Treści Użytkownika”).
 
24. Wyświetlanie produktów i kolory. Microsoft stara się, aby kolory i zdjęcia były wyświetlane odpowiednio, jednak nie może zagwarantować, że kolory wyświetlane na monitorze lub ekranie urządzenia Użytkownika odpowiadają dokładnie kolorom produktu.
 
25. Błędy w prezentacji sklepu Store. Microsoft dokłada wszelkich starań, aby publikowane informacje były dokładne, sklep Store regularnie aktualizowany, a wykryte błędy poprawiane. Mimo to każda treść umieszczona w sklepie Store może być w danym momencie niepoprawna lub nieaktualna. Microsoft zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w sklepie Store w dowolnej chwili, w tym zmian w zakresie cen, specyfikacji, ofert i dostępności.
 
26. Wypowiedzenie korzystania lub dostępu. Microsoft może w dowolnym momencie zamknąć konto Użytkownika lub wypowiedzieć korzystanie przez Użytkownika ze sklepu Store z uzasadnionych powodów, w tym między innymi z powodu naruszenia przez Użytkownika niniejszych Warunków Sprzedaży lub Zasad sklepu Store lub zaprzestania obsługi sklepu Store przez Microsoft. Korzystając ze sklepu Store, Użytkownik zgadza się przyjąć na siebie odpowiedzialność (zgodnie z niniejszymi postanowieniami) za wszelkie zamówienia złożone przed takim zamknięciem lub wypowiedzeniem lub opłaty nagromadzone przed takim zamknięciem lub wypowiedzeniem. Microsoft może w dowolnym momencie zmienić, przerwać lub w inny sposób zawiesić funkcjonowanie sklepu Store z dowolnego powodu bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika. Jeśli taka zmiana, przerwanie lub zawieszenie wpłynie na korzystanie przez Użytkownika z Usługi lub produktu bądź w inny sposób zakłóci realizację zamówienia Użytkownika, należy skontaktować się z działem sprzedaży i pomocy technicznej.
 
27. Rękojmie dotyczące produktów. Wielu produktom dostępnym w sklepie Store (w tym określonym produktom zarówno Microsoft, jak i innych firm) towarzyszą gwarancje producentów. W postanowieniach stosownych gwarancji udostępnionych razem z tymi produktami określono sposoby rozwiązywania problemów objętych takimi gwarancjami. Warto się z nimi zapoznać. W przypadku niektórych produktów Użytkownik może dodatkowo zakupić Rozszerzony plan ochrony serwisowej. Szczegółowe informacje można znaleźć w poszczególnych planach.
 
Ponadto produktom sprzedawanym lub oferowanym za pośrednictwem sklepu Store (w tym towarom, usługom i treściom cyfrowym) mogą towarzyszyć prawa i gwarancje, których odrzucenie jest niezgodne z prawem, na przykład ustawowa ochrona konsumentów w związku z uszkodzonymi, wadliwymi lub niezgodnymi z opisem towarami, usługami lub treściami cyfrowymi. Wszelkie gwarancje handlowe oferowane przez producenta, usługodawcę lub dewelopera są uzupełnieniem wyżej wspomnianych uprawnień. Więcej informacji o gwarancjach handlowych i prawach ustawowych można znaleźć pod adresem https://www.microsoft.com/en-gb/store/b/aboutwarranties.
 
W RAMACH NINIEJSZYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY MICROSOFT ORAZ DOSTAWCY, DYSTRYBUTORZY, ODSPRZEDAWCY I DOSTAWCY TREŚCI MICROSOFT NIE UDZIELAJĄ ŻADNYCH DODATKOWYCH GWARANCJI, RĘKOJMI ANI ZAPEWNIEŃ, W TYM CO DO WARTOŚCI HANDLOWEJ, ODPOWIEDNIEJ JAKOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, TYTUŁU PRAWNEGO ORAZ BRAKU NARUSZEŃ PRAW OSÓB TRZECICH.
 
MICROSOFT NIE GWARANTUJE DOKŁADNOŚCI ANI AKTUALNOŚCI INFORMACJI DOSTĘPNYCH ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU STORE LUB USŁUG. UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE SYSTEMY KOMPUTEROWE I TELEKOMUNIKACYJNE NIE SĄ WOLNE OD WAD I CZASAMI MOGĄ WYSTĄPIĆ OKRESY PRZESTOJU. MICROSOFT NIE GWARANTUJE, ŻE SKLEP I USŁUGI BĘDĄ DZIAŁAĆ W SPOSÓB NIEPRZERWANY, TERMINOWY, BEZPIECZNY LUB WOLNY OD BŁĘDÓW ANI ŻE NIE NASTĄPI UTRATA TREŚCI.
 
28. Ograniczenie odpowiedzialności. Żadne z postanowień tego ograniczenia odpowiedzialności nie wyklucza ani nie ogranicza przepisów o ochronie konsumentów bezwzględnie obowiązujących na terytorium Użytkownika ani innej odpowiedzialności, której zgodnie z prawem nie można wykluczyć. To samo dotyczy odpowiedzialności Microsoft oraz pośredników lub przedstawicieli prawnych Microsoft w przypadku oszustwa lub wynikających z ich zaniedbania uszkodzeń ciała bądź śmierci.
 
a. Microsoft oraz pośrednicy i przedstawiciele prawni Microsoft nie będą ponosić odpowiedzialności za szkody pośrednie, w tym za straty finansowe, takie jak utrata zysków, chyba że Microsoft, pośrednicy Microsoft lub przedstawiciele prawni Microsoft dopuścili się jakiegokolwiek zaniedbania lub umyślnie nie wykonali lub nienależycie wykonali swoje zobowiązania.
 
b. Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za Przesłane Materiały Użytkownika, ani za treści i materiały przesyłane przez użytkowników lub działania podejmowane przez użytkowników. Takich treści i działań nie można przypisać Microsoft, nie reprezentują też one opinii Microsoft.
 
c. Wiele aplikacji, usług lub innych treści cyfrowych oferowanych w sklepie Store jest oferowanych Użytkownikowi przez podmioty inne niż Microsoft („Treści Osób Trzecich”). Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za Treści Osób Trzecich ani za roszczenia z nimi związane w zakresie wykraczającym poza ochronę przysługującą Użytkownikowi w kraju lub na terytorium Użytkownika na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie konsumentów. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji Rękojmie dotyczące produktów powyżej.
 
d. Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu swoich zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków Sprzedaży w zakresie, w jakim dane niewykonanie lub opóźnienie jest spowodowane okolicznościami pozostającymi poza zasadną kontrolą Microsoft, takimi jak spory pracownicze, działanie siły wyższej, wojna lub działalność terrorystyczna, celowe uszkodzenie, wypadek lub przestrzeganie obowiązującego prawa właściwego lub rozporządzenia rządowego. Microsoft dołoży wszelkich starań, by zminimalizować skutki wszelkich takich zdarzeń oraz wykonać swoje zobowiązania, na które nie miały one wpływu.
 
29. Przeniesienie praw i zobowiązań. W każdym momencie i bez powiadomienia Użytkownika Microsoft może w całości lub w części przenieść lub w inny sposób zbyć swoje prawa i zobowiązania wynikające z niniejszych Warunków Sprzedaży. Użytkownik nie może przenieść żadnych praw wynikających z niniejszych Warunków Sprzedaży.
 
30. Prawo właściwe i miejsce rozstrzygania sporów. Jeśli Użytkownik mieszka w Europie (lub w przypadku firmy — jeśli znajduje się tam jej siedziba główna), prawem właściwym dla wykładni wszystkich roszczeń związanych z bezpłatnymi Usługami i produktami lub usługami nabytymi nieodpłatnie w sklepie Store jest prawo stanu Waszyngton (USA), bez naruszania bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa w kraju, w którym znajduje się miejsce stałego pobytu Użytkownika. Wszelkie roszczenia związane z dokonywanymi płatnymi zakupami w sklepie Store i płatnymi Usługami podlegają prawu kraju, w którym znajduje się miejsce stałego pobytu Użytkownika. W zakresie jurysdykcji, w odniesieniu do wszelkich sporów wynikających z niniejszych Warunków Sprzedaży lub z nimi związanych Użytkownik i Microsoft wyrażają zgodę się na wybór sądów właściwych dla kraju, w którym znajduje się miejsce stałego pobytu Użytkownika, lub alternatywnie Użytkownik może wybrać sąd właściwy w Waszyngtonie (USA).
 
31. Powiadomienia.
a. Powiadomienia i tryb wnoszenia roszczeń z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej. Microsoft szanuje prawa własności intelektualnej osób trzecich. Aby wysłać powiadomienie o naruszeniu praw własności intelektualnej, w tym wnieść roszczenie związane z naruszeniem praw autorskich, Użytkownik powinien skorzystać z procedur Microsoft dotyczących przesyłania powiadomień o naruszeniu prawa autorskiego (https://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.aspx). WSZELKIE ZAPYTANIA NIESPEŁNIAJĄCE WYMAGAŃ TEJ PROCEDURY POZOSTANĄ BEZ ODPOWIEDZI. Microsoft odpowiada na powiadomienia o naruszeniu praw autorskich zgodnie z procedurami opisanymi w Tytule 17, sekcji 512 Kodeksu Stanów Zjednoczonych. W stosownych okolicznościach Microsoft może również wyłączyć konta lub wypowiedzieć ich udostępnianie tym użytkownikom usług Microsoft, wobec których Microsoft będzie podejrzewać, że kilkukrotnie dopuścili się naruszenia praw osób trzecich.
 
b. Powiadomienia o prawach autorskich i znakach towarowych. Wszelka zawartość sklepu Store i Usługi są chronione prawami autorskimi Copyright © 2016 Microsoft Corporation lub dostawców Microsoft oraz dostawców zewnętrznych, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052, USA. Wszelkie prawa zastrzeżone. Tytuł prawny, prawa autorskie oraz inne prawa własności intelektualnej do sklepu Store, Usług i treści należą do Microsoft, dostawców Microsoft lub innych dostawców zewnętrznych. Microsoft oraz nazwy, logo i ikony wszelkich produktów i usług Microsoft mogą być znakami towarowymi albo zarejestrowanymi znakami towarowymi Microsoft w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie lub innych krajach.
 
Lista znaków towarowych Microsoft znajduje się pod adresem: https://www.microsoft.com/trademarks. Nazwy poszczególnych spółek i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. Microsoft zastrzega sobie wszelkie prawa, które nie zostały udzielone w sposób wyraźny w niniejszych Warunkach Sprzedaży.
 
32. Uwaga dotycząca bezpieczeństwa. Aby uniknąć ewentualnych obrażeń, dyskomfortu lub przemęczenia wzroku, Użytkownik powinien co jakiś czas robić przerwy w korzystaniu z gier lub innych aplikacji, zwłaszcza jeśli podczas ich używania odczuwa ból albo zmęczenie. W przypadku wystąpienia dyskomfortu należy zrobić przerwę. Dyskomfort może obejmować odczuwanie mdłości, choroby lokomocyjnej, zawrotów głowy, dezorientacji, bólu głowy, zmęczenia, przemęczenia wzroku lub suchości oczu. Używanie aplikacji może rozpraszać Użytkownika i przeszkadzać jego otoczeniu. Użytkownik powinien uważać na niebezpieczeństwo potknięcia, niskie sufity oraz delikatne lub wartościowe przedmioty, które mogą zostać uszkodzone. U bardzo niewielkiego procenta ludzi mogą wystąpić ataki na skutek zetknięcia się z efektami wizualnymi takimi jak błyskające światła lub wzory mogące pojawiać się w aplikacjach. Nawet osoby, które nigdy nie miały ataków, mogą mieć niezdiagnozowaną przypadłość, która może wywołać takie ataki. Objawy mogą obejmować zawroty głowy, zaburzenia wzroku, drgawki, skurcze lub drżenie kończyn, dezorientację, mętlik, utratę przytomności lub konwulsje. W przypadku zaobserwowania u siebie któregokolwiek z tych objawów należy natychmiast zaprzestać korzystania z aplikacji lub skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem korzystania z takich aplikacji, jeśli kiedykolwiek wystąpiły objawy związane z atakami. Rodzice powinni sprawdzać, czy u ich dzieci korzystających z aplikacji nie występują takie objawy.