MICROSOFT WARUNKI SPRZEDAŻY

Sklep dla konsumentów w Europejskim Obszarze Gospodarczym

Ostatnia aktualizacja: luty 2017 r.

Witamy w sieci Sklepów internetowych i detalicznych Microsoft obsługiwanych przez Microsoft Ireland Operations Limited („Microsoft”) z siedzibą pod adresem One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521, Ireland.

„Sklep” oznacza witryny internetowe i sklepy detaliczne umożliwiające Użytkownikowi przeglądanie, wyświetlanie, nabywanie, kupowanie oraz ocenianie i opisywanie towarów i usług, w tym między innymi urządzeń, konsoli do gier, treści cyfrowych, aplikacji i gier. Niniejsze Warunki Sprzedaży („Warunki Sprzedaży”) obejmują korzystanie ze Sklepu Microsoft, Sklepu Office, Sklepu Xbox, Sklepu Windows i innych usług Microsoft, które odnoszą się do niniejszych Warunków Sprzedaży (łącznie „Sklep”). Za pośrednictwem Sklepu Microsoft zapewnia dostęp do różnorodnych zasobów, w tym obszarów pobierania, oprogramowania, narzędzi i informacji o oprogramowaniu, usługach i innych towarach (łącznie „Usługi”, a razem ze Sklepem — „Sklep”).

Terminy „produkt” i „produkty” odnoszą się do elementów oferowanych w Sklepie. Wiele produktów oferowanych w Sklepie jest udostępnianych przez podmioty inne niż Microsoft.

Korzystając ze Sklepu lub nabywając w Sklepie produkty i usługi, Użytkownik akceptuje i zgadza się na niniejsze Warunki Sprzedaży, Zasady zachowania poufności informacji firmy Microsoft (patrz punkt Ochrona prywatności i danych osobowych poniżej) oraz stosowne postanowienia, zasady lub wyłączenia dostępne w Sklepie lub przywołane w niniejszych Warunkach Sprzedaży (łącznie „Zasady Sklepu”). Użytkownik powinien uważnie zapoznać się z Zasadami Sklepu. JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE ZGADZA SIĘ NA ZASADY SKLEPU, NIE MOŻE KORZYSTAĆ ZE SKLEPU ANI Z USŁUG.

Jeśli w kraju lub regionie Użytkownika znajduje się Sklep Detaliczny Microsoft, mogą dla niego obowiązywać inne lub dodatkowe zasady. Microsoft może aktualizować lub zmieniać wszelkie zasady w dowolnym momencie i bez powiadomienia.

Warunki dotyczące korzystania przez użytkownika ze Sklepu

1. Konto Członkowskie. Jeśli dostęp do Sklepu lub Usługi wymaga utworzenia konta, wówczas należy się zarejestrować i podać aktualne, pełne i dokładne informacje wymagane w stosownym formularzu rejestracyjnym. Warunkiem otwarcia konta może być zaakceptowanie przez Użytkownika umowy o świadczenie usługi lub osobnych warunków korzystania. Korzystanie przez Użytkownika z konta w celu uzyskania dostępu do Sklepu i zawartości nabytej w Sklepie podlega wszystkim postanowieniom dotyczącym konta Microsoft. Więcej informacji można znaleźć w Umowie o Świadczenie Usług firmy Microsoft. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zachowanie poufności informacji dotyczących konta oraz hasła, a także za wszelkie działania podejmowane na koncie Użytkownika.

2. Zakaz korzystania w bezprawny lub zabroniony sposób. Warunkiem korzystania przez Użytkownika ze Sklepu i Usług jest zaręczenie przez niego, że nie będzie korzystał ze Sklepu w celach niezgodnych z prawem lub zabronionych w niniejszych Warunkach Sprzedaży, Zasadach Sklepu oraz jakichkolwiek innych postanowieniach dotyczących korzystania przez Użytkownika ze Sklepu. Użytkownik nie może korzystać ze Sklepu w sposób, który mógłby uszkodzić, wyłączyć lub przeciążyć jakikolwiek serwer Microsoft lub podłączoną do niego sieć (bądź zakłócić ich działanie), ani przeszkadzać innym użytkownikom w korzystaniu ze Sklepu. Łamanie zabezpieczeń, poszukiwanie hasła lub inne działania podejmowane w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do Sklepu, innych kont, systemów komputerowych lub sieci podłączonych do serwerów Microsoft lub Sklepu są niedozwolone. Użytkownik nie może uzyskiwać ani podejmować prób uzyskania dostępu do materiałów lub informacji w sposób inny niż przewidziany za pośrednictwem Sklepu. Użytkownik nie może korzystać ze Sklepu w sposób naruszający prawa osób trzecich, w tym w szczególności rozmyślnie działać ze szkodą dla innych osób — fizycznych lub prawnych, w tym Microsoft. Użytkownik nie może komercyjnie rozpowszechniać, publikować, licencjonować ani sprzedawać żadnych produktów, informacji ani usług uzyskanych za pośrednictwem Sklepu.

3. Materiały przekazywane do Microsoft lub publikowane w Sklepie. Microsoft nie rości sobie prawa własności do materiałów przekazywanych Microsoft przez Użytkownika (w tym m.in. do opinii, ocen lub sugestii) ani do materiałów publikowanych w Sklepie, przesyłanych, wprowadzanych lub przekazywanych do Sklepu lub powiązanych usług Microsoft w celu uzyskania opinii innych użytkowników („Przesłane Materiały”). Użytkownik udziela jednak Microsoft prawa do używania, modyfikowania, dostosowywania, reprodukowania, rozpowszechniania i wyświetlania Przesłanych Materiałów Użytkownika (np. do celów promocyjnych), w tym imienia i nazwiska Użytkownika, na całym świecie. Jeśli Użytkownik opublikuje swoje Przesłane Materiały w obszarach Sklepu, w których są one publicznie dostępne online bez ograniczeń, wówczas te Przesłane Materiały mogą zostać wykorzystane w prezentacjach lub materiałach promujących Sklep. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że ma i będzie mieć wszelkie prawa niezbędne do przekazania swoich Przesłanych Materiałów oraz do udzielania tych praw Microsoft, na całym świecie i na czas obowiązywania tych praw.

Użytkownikowi nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu wykorzystania jego Przesłanych Materiałów. Microsoft nie ma obowiązku udostępniania ani korzystania z jakichkolwiek Przesłanych Materiałów i może je według własnego uznania usunąć w dowolnym czasie. Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za Przesłane Materiały Użytkownika ani za materiały publikowane, przesyłane, wprowadzane lub przekazywane przez innych użytkowników za pomocą Sklepu.

Jeśli Użytkownik oceni lub opisze aplikację w Sklepie, może otrzymać od Microsoft wiadomość e-mail zawierającą treści przekazane przez wydawcę aplikacji.

4. Łącza do witryn internetowych osób trzecich. W Sklepie mogą znajdować się łącza do witryn osób trzecich, za pośrednictwem których Użytkownik może opuścić Sklep. Witryny, do których kierują te łącza, pozostają poza kontrolą Microsoft, a Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za treści ani łącza tam zamieszczane. Wspomniane łącza są udostępniane przez Microsoft tylko dla wygody Użytkownika, a ich udostępnienie nie jest równoznaczne z aprobatą Microsoft dla treści witryny, do której kieruje dane łącze. Korzystanie przez Użytkownika z witryn osób trzecich może podlegać postanowieniom sformułowanym przez te osoby trzecie.

Postanowienia dotyczące sprzedaży produktów I USŁUG Użytkownikowi

5. Dostępność geograficzna. Dostępność produktów może się różnić w zależności od regionu lub urządzenia Użytkownika. Ponadto mogą obowiązywać ograniczenia geograficzne związane z wysyłką towarów, świadczeniem usług lub udostępnianiem treści cyfrowych. Aby móc dokonać zakupu, Użytkownik może być zobowiązany do podania ważnego adresu do faktury i adresu do wysyłki w kraju lub regionie Sklepu, w którym dokonuje zakupu.

6. Tylko dla użytkowników końcowych. Zakupu produktów w Sklepie mogą dokonywać tylko użytkownicy końcowi. Nie są do tego uprawnieni odsprzedawcy.

7. Ograniczenia dotyczące eksportu. Produkty nabyte w Sklepie mogą podlegać przepisom celnym i eksportowym. Użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie wszystkich stosownych przepisów prawa międzynarodowego i krajowego.

8. Rozliczanie. Przekazując Microsoft informacje na temat formy płatności, Użytkownik: (i) oświadcza, że jest upoważniony do korzystania z podanej formy płatności i że wszelkie podane przez niego informacje dotyczące płatności są prawdziwe i dokładne; (ii) upoważnia Microsoft do obciążania Użytkownika opłatą za wszelkie produkty, usługi lub dostępne treści z wykorzystaniem podanej formy płatności; oraz (iii) upoważnia Microsoft do obciążania Użytkownika opłatą za wszelkie płatne funkcje Sklepu, w których Użytkownik się zarejestrował lub z których będzie korzystać. Użytkownik zobowiązuje się do aktualizowania na bieżąco informacji związanych z kontem oraz innych informacji, w tym adresu e-mail oraz numerów i dat wygaśnięcia kart kredytowych, aby umożliwić Microsoft realizację transakcji i w razie potrzeby kontakt z Użytkownikiem w sprawie transakcji. Microsoft może wystawiać faktury (a) z wyprzedzeniem, (b) w chwili zakupu, (c) w krótkim czasie po dokonaniu zakupu lub (d) w regularnych odstępach czasu w przypadku subskrypcji. Ponadto Microsoft może obciążać Użytkownika opłatą do wysokości kwoty, jaka została przez niego zatwierdzona, oraz powiadamiać Użytkownika z wyprzedzeniem o wszelkich zmianach kwoty rozliczanej cyklicznie w związku z subskrypcją. Microsoft może jednocześnie wystawiać Użytkownikowi faktury za więcej niż jeden wcześniejszy okres rozliczeniowy na kwoty, które nie zostały wcześniej przetworzone. Więcej informacji można znaleźć w punkcie Automatyczne odnawianie poniżej.

Jeśli Użytkownik korzysta z jakiejś oferty przez okres próbny, wówczas aby uniknąć ponoszenia nowych opłat, musi anulować daną usługę do końca okresu próbnego, chyba że otrzyma od Microsoft powiadomienie o odmiennej treści. Jeżeli Użytkownik nie anuluje usługi na końcu okresu próbnego, upoważnia tym samym Microsoft do obciążenia formy płatności Użytkownika opłatą za dany produkt lub usługę.

9. Płatności uiszczane w regularnych odstępach czasu. Kupując towary, usługi lub treści cyfrowe na zasadzie subskrypcji (np. odpowiednio co tydzień, co miesiąc, co 3 miesiące, lub raz w roku), Użytkownik potwierdza i wyraża zgodę na płatności uiszczane w regularnych odstępach czasu, które będą dokonywane na rzecz Microsoft z wykorzystaniem wybranej przez Użytkownika metody płatności w określonych przez niego regularnych odstępach czasu do momentu wypowiedzenia subskrypcji przez Użytkownika lub Microsoft. Wyrażenie przez Użytkownika zgody na płatności uiszczane w regularnych odstępach czasu oznacza upoważnienie Microsoft do przetwarzania takich płatności w formie elektronicznych transferów debetowych lub przelewów środków bądź elektronicznych poleceń wypłaty z wyznaczonego rachunku Użytkownika (w przypadku automatycznych systemów rozrachunkowych lub podobnych płatności) lub w formie obciążeń wyznaczonego rachunku Użytkownika (w przypadku karty kredytowej lub podobnych płatności) (zwanych łącznie „Płatnościami elektronicznymi”). Opłaty za Subskrypcje są zasadniczo rozliczane lub pobierane przed rozpoczęciem właściwego okresu subskrypcji. Jeśli jakakolwiek płatność wróci niezrealizowana lub jeśli jakakolwiek transakcja kartą kredytową lub podobna transakcja zostanie odrzucona lub nieuznana, Microsoft i dostawcy usług Microsoft zastrzegają sobie prawo do pobrania stosownej opłaty z tytułu odmowy realizacji płatności, odrzucenia lub niewystarczających środków oraz do przetworzenia takiej płatności jako Płatności Elektronicznej.

10. Ograniczenia w zakresie produktów, ilości i zamówień. Ceny i dostępność towarów, usługi i treści cyfrowych w Sklepie mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia. Microsoft może zastosować ograniczenie ilościowe dla pojedynczego zamówienia, konta, karty kredytowej, osoby lub gospodarstwa domowego. Jeśli zamówione przez Użytkownika towary, usługi lub treści cyfrowe są niedostępne lub staną się niedostępne po złożeniu zamówienia przez Użytkownika, Microsoft może skontaktować się z Użytkownikiem w celu zaproponowania mu alternatywnych produktów. Jeśli Użytkownik nie zdecyduje się na zakup alternatywnych produktów, zamówienie zostanie anulowane.

Microsoft może w dowolnym momencie odmówić realizacji zamówienia lub odrzucić zamówienie z uzasadnionych powodów, które obejmują między innymi: niespełnienie przez Użytkownika warunków określonych chwili składania zamówienia, brak możliwości przetworzenia płatności Użytkownika, niedostępność zamówionych produktów, usług lub treści cyfrowych, lub w razie wystąpienia oczywistych błędów związanych z cenami lub innych błędów. W takim wypadku Microsoft zwróci Użytkownikowi wszelkie środki wpłacone z tytułu zamówienia. Jeśli wystąpią wspomniane błędy związane z cenami lub inne błędy, Microsoft zastrzega sobie prawo do (a) anulowania zamówienia lub zakupu lub (b) skontaktowania się z Użytkownikiem w celu zaproponowania mu alternatywnej oferty. W razie anulowania dostęp Użytkownika do stosownych treści zostanie wyłączony.

Microsoft może także usunąć lub wyłączyć gry, aplikacje, treści lub usługi na urządzeniu Użytkownika w celu ochrony Użytkownika, Sklepu lub innych stron, których problem może potencjalnie dotyczyć. Niektóre treści i aplikacje mogą być od czasu do czasu niedostępne lub mogą być dostępne przez ograniczony czas. Dostępność może być różna w zależności od regionu. Dlatego jeśli Użytkownik przeniesie swoje konto lub urządzenie do innego regionu, może nie być w stanie ponownie pobrać treści lub aplikacji lub ponownie odtworzyć strumieniowo niektórych zakupionych wcześniej treści. W takiej sytuacji konieczne może być ponowne zakupienie treści i aplikacji, które zostały opłacone w poprzednim regionie. Z wyjątkiem sytuacji, gdy prawo właściwe tego wymaga, Microsoft nie ma obowiązku udostępniania do ponownego pobrania ani zastępowania jakichkolwiek treści lub aplikacji zakupionych przez Użytkownika.

11. Aktualizacje. W stosownych przypadkach Microsoft będzie automatycznie sprawdzać dostępność aktualizacji aplikacji Użytkownika i pobierać je nawet wtedy, gdy Użytkownik nie jest zalogowany w Sklepie. Użytkownik może zmienić swoje ustawienia, jeśli nie życzy sobie otrzymywać automatycznych aktualizacji aplikacji ze Sklepu. Niektóre aplikacje ze Sklepu Office, które są w całości lub w części udostępniane online, mogą być jednak aktualizowane w dowolnym momencie przez dewelopera aplikacji i nie muszą wymagać pozwolenia Użytkownika na aktualizację. Niektóre aplikacje mogą być niedostępne do czasu zaakceptowania aktualizacji.

12. Licencje oprogramowania i prawa do używania. Oprogramowanie i inne treści cyfrowe udostępniane za pośrednictwem Sklepu są licencjonowane, a nie sprzedawane. Aplikacje pobrane bezpośrednio ze Sklepu podlegają Standardowym Postanowieniom Licencyjnym dotyczącym Aplikacji dostępnym na stronie [https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=838610&clcid=0x0415], chyba że aplikacji towarzyszą inne postanowienia licencyjne (aplikacje pobrane ze Sklepu Office nie podlegają Standardowym Postanowieniom Licencyjnym dotyczącym Aplikacji i mają własne oddzielne postanowienia licencyjne). Licencje na oprogramowanie zakupione w Sklepie Detalicznym Microsoft podlegają postanowieniom umowy licencyjnej dołączonej do oprogramowania. Użytkownik będzie musiał zaakceptować postanowienia umowy licencyjnej podczas zakupu, pobierania lub instalowania oprogramowania. Ponadto oprogramowanie i inne treści cyfrowe dostępne za pośrednictwem Sklepu podlegają zasadom dotyczącym używania dostępnym na stronie http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=723143. Reprodukowanie lub rozpowszechnianie oprogramowania lub towarów w sposób niezgodny z obowiązującymi postanowieniami licencyjnymi, zasadami dotyczącymi używania i prawem właściwym jest wyraźnie zabronione i może prowadzić do zastosowania surowych sankcji cywilnych i karnych. Osobom, które dopuszczą się takiego naruszenia, grożą sankcje karne w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo.

ABY OTRZYMAĆ BEZPŁATNY EGZEMPLARZ STOSOWNEJ UMOWY LICENCYJNEJ PRZED ROZPAKOWANIEM OPROGRAMOWANIA SPRZEDAWANEGO W PUDEŁKU, NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ ZE SKLEPEM DETALICZNYM MICROSOFT (ZGODNIE Z OPISEM ZNAJDUJĄCYM SIĘ W SEKCJI POWIADOMIENIA I KORESPONDENCJA PONIŻEJ).

INNE POSTANOWIENIA. Oprócz oprogramowania i innych produktów dostępnych do pobrania, w Sklepie mogą być udostępniane inne produkty i usługi podlegające oddzielnym umowom licencyjnym dla użytkowników oprogramowania, warunkom użytkowania, warunkom świadczenia usług bądź innym postanowieniom. Kupując te produkty, pobierając je lub korzystając z nich, Użytkownik może być zobowiązany do zaakceptowania także tych postanowień jako warunku zakupu, pobrania, instalacji lub korzystania.

DLA WYGODY UŻYTKOWNIKA MICROSOFT MOŻE UDOSTĘPNIAĆ W SKLEPIE, W RAMACH USŁUG, OPROGRAMOWANIA BĄDŹ TOWARÓW RÓŻNE NARZĘDZIA, KTÓRE NIE SĄ CZĘŚCIĄ SPRZEDAWANEGO PRODUKTU ANI USŁUGI. MICROSOFT NIE UDZIELA ŻADNYCH DODATKOWYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH DOKŁADNOŚCI WYNIKÓW ANI EFEKTÓW UZYSKIWANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z TYCH NARZĘDZI, OPRÓCZ TYCH WYMIENIONYCH W PUNKCIE RĘKOJMIE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW.

Korzystając z narzędzi udostępnianych w Sklepie, w ramach oprogramowania lub towarów, należy szanować prawa własności intelektualnej osób trzecich.

13. Kody związane z pobieraniem oprogramowania i treści. Określone oprogramowanie i treści są dostarczane Użytkownikowi przez udostępnienie łącza pobierania na koncie Microsoft powiązanym z zakupem. Zgodnie z poniższym akapitem Microsoft zazwyczaj będzie przechowywać łącze pobierania i związany z nim klucz cyfrowy dla powiązanych zakupów na koncie Microsoft Użytkownika przez trzy (3) lata od daty zakupu, ale nie zobowiązuje się do przechowywania go przez żaden określony czas. W przypadku produktów zakupionych w ramach subskrypcji dostarczanych przez udostępnienie łącza pobierania mogą mieć zastosowanie inne postanowienia i prawa dotyczące przechowywania, które Użytkownik będzie mógł przeczytać i zaakceptować w chwili dokonywania subskrypcji.

Użytkownik wyraża zgodę na anulowanie lub zmodyfikowanie przez Microsoft programu przechowywania klucza cyfrowego w dowolnej chwili. Użytkownik zgadza się ponadto, że Microsoft może w dowolnej chwili zaprzestać obsługiwania przechowywania kluczy dla jednego lub większej liczby produktów z dowolnych powodów, obejmujących na przykład koniec cyklu życia pomocy technicznej produktu, po którym Użytkownik nie będzie już mieć dostępu do łącza pobierania ani klucza cyfrowego. Jeśli Microsoft anuluje lub zmodyfikuje program w taki sposób, że Użytkownik nie będzie już miał dostępu do łącza pobierania lub kluczy cyfrowych na swoim koncie, Microsoft powiadomi o tym Użytkownika z co najmniej 90-dniowym wyprzedzeniem, korzystając z informacji kontaktowych podanych na stosownym koncie Microsoft Użytkownika.

14. Ceny. Jeśli w kraju Użytkownika znajduje się Sklep Detaliczny Microsoft, oferowane w nim ceny, produkty i promocje mogą być inne niż w Sklepie internetowym. Microsoft nie gwarantuje, że cena, produkt lub promocja dostępne online będą także dostępne lub uznawane w Sklepie Detalicznym Microsoft i na odwrót.

Sklepy nie gwarantują zgodności cen. Ceny tych samych produktów oferowane przez innych sprzedawców mogą się różnić.

Microsoft może oferować opcję zamówienia niektórych produktów w przedpłacie przed datą ich udostępnienia. Więcej informacji na temat zasad związanych z zamówieniami w przedpłacie znajduje się na stronie dotyczącej zamówień w przedpłacie https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=834935&clcid=0x0415.

O ile nie podano inaczej, ceny widoczne w Sklepie zawierają podatki i opłaty („Podatki”), które mogą mieć zastosowanie do dokonywanego zakupu. Ceny wyświetlane w Sklepie nie obejmują kosztów dostawy. Podatki i koszty dostawy (w stosownych przypadkach) zostaną dodane do kwoty zakupu i będą wyświetlane na stronie płatności przed finalizacją zamówienia. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapłacenie takich Podatków i kosztów.

W zależności od lokalizacji Użytkownika niektóre transakcje mogą wymagać przeliczenia obcej waluty lub być przetwarzane w innym kraju. W przypadku użycia karty debetowej lub kredytowej bank Użytkownika może naliczyć dodatkowe opłaty za te usługi. Aby uzyskać więcej informacji, należy kontaktować się z bankiem.

15. Wybór automatycznego odnawiania. Przy założeniu, że automatyczne odnawianie okresu świadczenia usług jest dozwolone w kraju, regionie, prowincji lub stanie Użytkownika, Użytkownik może zdecydować o automatycznym odnawianiu produktów lub usług na koniec ustalonego okresu obsługi. Microsoft wyśle Użytkownikowi pocztą elektroniczną przypomnienie przed każdym automatycznym odnowieniem subskrypcji produktu lub usługi. Gdy Microsoft przypomni Użytkownikowi, że wybrał automatyczne odnawianie produktu lub usługi, może automatycznie odnowić produkt lub usługę Użytkownika na koniec bieżącego okresu obsługi i obciążyć go za okres obowiązywania odnowienia opłatą w wysokości aktualnej w czasie odnowienia, chyba że Użytkownik anuluje produkt lub usługę w sposób opisany poniżej. Microsoft przypomni także Użytkownikowi, że obciąży wybraną metodę płatności opłatą z tytułu odnowienia niezależnie od tego, czy metoda ta została zarejestrowana w dniu odnowienia czy określona później. Microsoft przekaże także Użytkownikowi instrukcje dotyczące możliwości anulowania produktów lub usług. Aby uniknąć wystawienia faktury za okres odnowienia, Użytkownik musi anulować produkt lub usługę przed datą odnowienia.

16. Zasady dotyczące zwrotów. Niniejsze zasady dotyczące zwrotów stanowią uzupełnienie wszelkich gwarancji lub innych uprawnień przysługujących Użytkownikowi na mocy ustawy (więcej informacji na ten temat można znaleźć w poniższym punkcie Rękojmie dotyczące produktów). Z zastrzeżeniem kryteriów zwrotu określonych przez Microsoft Użytkownik może po zakupie odpowiedniego produktu odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny i zażądać zwrotu pieniędzy w ciągu 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych. Okres odstąpienia od umowy wygasa po upływie trzydziestu (30) dni kalendarzowych od daty dostawy.

Jeśli zgodnie z prawem właściwym kraju lub regionu Użytkownika Użytkownikowi przysługuje dłuższy okres karencji, zastosowanie ma ten okres.

W celu skorzystania z przysługującego mu prawa do odstąpienia od umowy Użytkownik musi poinformować Microsoft o swojej decyzji przed wygaśnięciem okresu karencji. W celu powiadomienia Microsoft o podjętej decyzji i rozpoczęcia procedury zwrotu należy skontaktować się z Microsoft za pośrednictwem strony Sprzedaż i pomoc techniczna https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=824761&clcid=0x0415. Użytkownik może również skorzystać z tego formularza odstąpienia od umowy https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=866214&clcid=0x415, ale nie jest to obowiązkowe.

Jeśli Użytkownik skorzysta ze swojego prawa do odstąpienia od umowy, Microsoft zwróci mu kwotę zapłaconą za produkty i ich dostawę (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranej przez Użytkownika opcji dostawy innej niż najtańsza standardowa dostawa oferowana przez Microsoft). Zwrot zasadniczo musi zostać zrealizowany przy użyciu pierwotnej metody płatności. Użytkownik jest zobowiązany zwrócić odpowiednie produkty Microsoft bez zbędnej zwłoki (nie później niż 14 dni od daty zgłoszenia zwrotu) i na własny koszt.

Uzyskanie zwrotu podlega w zakresie dozwolonym przez prawo poniższym wymaganiom. Wszystkie produkty muszą zostać zwrócone z zachowaniem należytej staranności, tak aby nie nosiły śladów używania ani uszkodzeń i znajdowały się w stanie umożliwiającym Microsoft ich odsprzedaż. Oprogramowanie i gry wideo sprzedawane w pudełkach muszą zostać zwrócone z nienaruszoną pieczęcią.

Microsoft może przedłużyć przysługujący Użytkownikowi okres karencji w czasie dni wolnych od pracy lub innych okresów. Jeśli w Sklepie jest podany dłuższy okres, zastosowanie ma ten dłuższy okres.

Wszelkie zwroty powinny zawierać oryginalne pokwitowanie lub pokwitowanie bez ceny zakupu, oryginalną dokumentację, instrukcję obsługi, formularz rejestracji, części i składniki (w tym kable, kontrolery i akcesoria) oraz opakowanie producenta. Z zastrzeżeniem przepisów prawa właściwego, niedołączenie wymienionych elementów może uniemożliwić lub opóźnić zwrot pieniędzy lub wymianę, jeśli nie zostały spełnione kryteria i warunki zwrotu.

Niektóre elementy nie kwalifikują się do zwrotu. Jeżeli określona oferta produktu nie stanowi inaczej, wszelkie zakupy tego typu produktów są ostateczne i nie podlegają zwrotom, a Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od danej umowy zakupu:

aplikacje cyfrowe, gry, treść i subskrypcje w aplikacji, muzyka, filmy, programy telewizyjne i powiązane treści;

karty abonamentowe/karty usług (np. Skype, Xbox Live, Groove Music Pass);

cyfrowe karty podarunkowe, które zostały zrealizowane;

produkty, które zostały spersonalizowane lub dostosowane do indywidualnych potrzeb; oraz

usługi, które zostały wykonane lub wykorzystane.

Szczegółowe informacje dotyczące zwracania uprawnionych produktów znajdują się na stronie Zwroty i zwroty kosztów https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=723276&clcid=0x0415.

17. Płatności na Państwa rzecz. Jeśli Microsoft jest zobowiązany do dokonania płatności na rzecz Klienta, Klient zgadza się przekazać Microsoft we właściwym czasie dokładne dane niezbędne do dokonania tej płatności. Z wyjątkiem płatności dokonanych zgodnie z powyższym punktem Zasady dotyczące zwrotów Użytkownik jest zobowiązany do uiszczania wszelkich podatków i opłat, którymi może zostać obciążony z tytułu otrzymania płatności. Użytkownik musi także spełnić wszelkie pozostałe warunki, jakie Microsoft nałoży na niego w związku z prawem do uzyskiwania jakichkolwiek płatności. Jeżeli Klient otrzyma płatność pomyłkowo, Microsoft może ją wycofać albo zażądać jej zwrotu. Użytkownik zgadza się na współpracę z Microsoft w tym zakresie. Microsoft może także bez powiadomienia zmniejszyć a kwotę płatności należną Użytkownikowi w celu skorygowania wszelkich poprzednich nadpłat.

18. Karty upominkowe. Karty upominkowe zakupione w Sklepie Detalicznym Microsoft podlegają Umowie dotyczącej kart upominkowych (Retail Gift Card Agreement) dostępnej na stronie

https://www.microsoft.com/pl-pl/store/b/gift-cards.

Realizowanie innych kart upominkowych Microsoft i korzystanie z nich podlega postanowieniom dotyczącym kart upominkowych Microsoft (https://commerce.microsoft.com/PaymentHub/Help/Show/toc_link_no_62).

19. Obsługa klienta. By uzyskać informacje kontaktowe na potrzeby zapytań związanych z obsługą klienta należy przejść do strony Sprzedaż i obsługa klienta w Sklepie. Jeśli Użytkownik mieszka w Europie i nie może rozwiązać problemu za pośrednictwem kanałów obsługi klienta Microsoft, może zgłosić sprawę na unijnej platformie rozstrzygania sporów online pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=EN. W treści wiadomości należy podać kontaktowy adres e-mail Microsoft — MSODR@microsoft.com. Należy pamiętać, że ten adres e-mail ma zastosowanie tylko do unijnej platformy rozstrzygania sporów online i nie stanowi punktu kontaktu w ogólnych kwestiach lub pytaniach związanych z pomocą techniczną.

20. Recykling. Na stronie Recykling https://www.microsoft.com/pl-pl/store/b/recycling można znaleźć więcej informacji na temat przyjętych przez Microsoft i właściwych dla Użytkownika zasad dotyczących zwrotu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Postanowienia ogólne

21. Zmiany postanowień. Microsoft może zmienić Warunki Sprzedaży w dowolnym czasie bez powiadomienia. Warunki Sprzedaży obowiązujące w chwili składania zamówienia przez Użytkownika (lub w przypadku darmowych aplikacji i gier w chwili podjęcia próby zainstalowania aplikacji lub gry) mają zastosowanie do transakcji nabycia i stanowią umowę między Użytkownikiem a Microsoft. Przed zawarciem następnej transakcji z Użytkownikiem Microsoft może zaktualizować Warunki Sprzedaży bez powiadamiania o tym Użytkownika. Użytkownik powinien sprawdzać Warunki Sprzedaży za każdym razem, gdy odwiedza Sklep. Microsoft zaleca zapisanie lub wydrukowanie kopii Warunków Sprzedaży podczas zakupu do użytku w przyszłości.

22. Autoryzowane używanie; ograniczenia wiekowe. Użytkownik potwierdza, że jest upoważniony do składania zamówień i do wykonywania innych czynności prawnych wymaganych od Użytkownika w ramach niniejszych Warunków Sprzedaży. W stosunku do korzystania przez Użytkownika ze Sklepu, w tym dokonywania zakupów, mogą obowiązywać ograniczenia wiekowe.

23. Ochrona prywatności i danych osobowych. Microsoft przywiązuje dużą wagę do ochrony prywatności Użytkownika. Aby zapewnić właściwe działanie i dostępność Sklepu, Microsoft wykorzystuje określone informacje uzyskane od użytkowników. Informacje o rodzaju danych zbieranych od Użytkownika i z jego urządzeń („Dane”) oraz sposobie ich wykorzystania znajdują się w Zasadach zachowania poufności informacji firmy Microsoft https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839. Zasady zachowania poufności informacji firmy Microsoft opisują również sposób używania przez Microsoft komunikacji Użytkownika z innymi osobami; wiadomości lub opinii przesyłanych przez Użytkownika do Microsoft za pośrednictwem Sklepu; plików, zdjęć, dokumentów, treści audio, utworów cyfrowych oraz filmów przesyłanych, przechowywanych lub udostępnianych przez Użytkownika za pośrednictwem jego urządzenia lub Sklepu („Treści Użytkownika”).

24. Wyświetlanie produktów i kolory. Microsoft stara się, aby kolory i zdjęcia były wyświetlane odpowiednio, jednak nie może zagwarantować, że kolory wyświetlane na monitorze lub ekranie urządzenia Użytkownika odpowiadają dokładnie kolorom produktu.

25. Błędyw prezentacji Sklepu. Microsoft dokłada wszelkich starań, aby publikowane informacje były dokładne, Sklep regularnie aktualizowany, a wykryte błędy poprawiane. Mimo to każda treść umieszczona w Sklepie może być w danym momencie niepoprawna lub nieaktualna. Microsoft zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Sklepie w dowolnej chwili, w tym zmian w zakresie cen, specyfikacji, ofert i dostępności.

26. Wypowiedzenie korzystania lub dostępu. Microsoft może w dowolnym momencie zamknąć konto Użytkownika lub wypowiedzieć korzystanie przez Użytkownika ze Sklepu z uzasadnionych powodów, w tym między z powodu innymi naruszenia przez Użytkownika niniejszych Warunków Sprzedaży lub Zasad Sklepu lub zaprzestania obsługi Sklepu przez Microsoft. Korzystając ze Sklepu, Użytkownik zgadza się przyjąć na siebie odpowiedzialność (zgodnie z niniejszymi postanowieniami) za wszelkie zamówienia złożone przed takim zamknięciem lub wypowiedzeniem lub opłaty nagromadzone przed takim zamknięciem lub wypowiedzeniem. Microsoft może w dowolnym momencie zmienić, przerwać lub w inny sposób zawiesić funkcjonowanie Sklepu z dowolnego powodu bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika. Jeśli taka zmiana, przerwanie lub zawieszenie wpłynie na korzystanie przez Użytkownika z Usługi lub produktu bądź w inny sposób zakłóci realizację zamówienia Użytkownika, należy skontaktować się z działem sprzedaży i pomocy technicznej.

27. Rękojmie dotyczące produktów. Wielu produktom dostępnym w Sklepie (w tym określonym produktom zarówno Microsoft, jak i innych firm) towarzyszą gwarancje producentów. W postanowieniach stosownych gwarancji udostępnionych razem z tymi produktami określono sposoby rozwiązywania problemów objętych takimi gwarancjami. Warto się z nimi zapoznać. W przypadku niektórych produktów Użytkownik może dodatkowo zakupić Gwarancję Rozszerzoną. Więcej informacji na ten temat zawierają stosowne postanowienia.

Ponadto produktom sprzedawanym lub oferowanym za pośrednictwem Sklepu (w tym towarom, usługom i treściom cyfrowym) mogą towarzyszyć prawa i gwarancje, których odrzucenie jest niezgodne z prawem, na przykład ustawowa ochrona konsumentów w związku z uszkodzonymi, wadliwymi lub niezgodnymi z opisem towarami, usługami lub treściami cyfrowymi. Wszelkie gwarancje handlowe oferowane przez producenta, usługodawcę lub dewelopera są uzupełnieniem wyżej wspomnianych uprawnień. Warto również dowiedzieć się więcej o gwarancjach handlowych i uprawnieniach ustawowych https://www.microsoft.com/pl-pl/store/b/aboutwarranties.

W RAMACH NINIEJSZYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY MICROSOFT ORAZ DOSTAWCY, DYSTRYBUTORZY, ODSPRZEDAWCY I DOSTAWCY TREŚCI MICROSOFT NIE UDZIELAJĄ ŻADNYCH DODATKOWYCH GWARANCJI, RĘKOJMI ANI ZAPEWNIEŃ, W TYM CO DO WARTOŚCI HANDLOWEJ, ODPOWIEDNIEJ JAKOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, TYTUŁU PRAWNEGO ORAZ BRAKU NARUSZEŃ PRAW OSÓB TRZECICH.

MICROSOFT NIE GWARANTUJE DOKŁADNOŚCI ANI AKTUALNOŚCI INFORMACJI DOSTĘPNYCH ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU LUB USŁUG. UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE SYSTEMY KOMPUTEROWE I TELEKOMUNIKACYJNE NIE SĄ WOLNE OD WAD I CZASAMI MOGĄ WYSTĄPIĆ OKRESY PRZESTOJU. MICROSOFT NIE GWARANTUJE, ŻE SKLEP I USŁUGI BĘDĄ DZIAŁAĆ W SPOSÓB NIEPRZERWANY, TERMINOWY, BEZPIECZNY LUB WOLNY OD BŁĘDÓW ANI ŻE NIE NASTĄPI UTRATA TREŚCI.

28. Ograniczenie odpowiedzialności. Żadne z postanowień tego ograniczenia odpowiedzialności nie wyklucza ani nie ogranicza przepisów o ochronie konsumentów bezwzględnie obowiązujących na Terytorium Użytkownika ani innej odpowiedzialności, której zgodnie z prawem nie można wykluczyć. To samo dotyczy odpowiedzialności Microsoft oraz pośredników lub przedstawicieli prawnych Microsoft w przypadku oszustwa lub wynikających z ich niedbalstwa uszkodzenia ciała bądź śmierci.

a. Microsoft oraz pośrednicy i przedstawiciele prawni Microsoft nie będą ponosić odpowiedzialności za szkody pośrednie, w tym za straty finansowe, takie jak utrata zysków, chyba że Microsoft, pośrednicy Microsoft lub przedstawiciele prawni Microsoft dopuścili się co najmniej niedbalstwa lub umyślnie nie wykonali lub nienależycie wykonali swoje zobowiązania.

b. Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za Przesłane Materiały Użytkownika, ani za treści i materiały przesyłane przez użytkowników lub działania podejmowane przez użytkowników. Takich treści i działań nie można przypisać Microsoft, nie reprezentują też one opinii Microsoft.

c. Wiele aplikacji, usług lub innych treści cyfrowych oferowanych w Sklepie jest oferowanych przez podmioty inne niż Microsoft („Treści Osób Trzecich”). Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za Treści Osób Trzecich ani za roszczenia z nimi związane w zakresie wykraczającym poza ochronę przysługującą Użytkownikowi w kraju lub na Terytorium Użytkownika na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie konsumentów. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w powyższym punkcie zatytułowanym Rękojmie dotyczące produktów.

d. Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu swoich zobowiązań określonych w niniejszych Warunkach Sprzedaży w zakresie, w jakim dane niewykonanie lub opóźnienie jest spowodowane okolicznościami pozostającymi poza zasadną kontrolą Microsoft, takimi jak spory pracownicze, działania siły wyższej, wojna lub działalność terrorystyczna, celowe uszkodzenie, wypadek lub przestrzeganie obowiązującego prawa właściwego lub rozporządzenia rządowego. Microsoft dołoży wszelkich starań, by zminimalizować skutki wszelkich takich zdarzeń oraz wykonać swoje zobowiązania, na które nie miały one wpływu.

29. Przeniesienie praw i zobowiązań. W każdym momencie i bez powiadomienia Użytkownika Microsoft może w całości lub w części przenieść lub w inny sposób zbyć swoje prawa i zobowiązania wynikające z niniejszych Warunków Sprzedaży. Użytkownik nie może przenieść żadnych praw wynikających z niniejszych Warunków Sprzedaży.

30. Prawo właściwe i miejsce rozstrzygania sporów. Jeśli Użytkownik mieszka w Europie (lub w przypadku firmy — jeśli znajduje się tam jej siedziba główna), prawem właściwym dla wykładni wszystkich roszczeń związanych z bezpłatnymi Usługami i produktami lub usługami nabytymi nieodpłatnie w Sklepie jest prawo stanu Waszyngton (USA), bez uszczerbku dla bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa w kraju, w którym znajduje się miejsce stałego pobytu Użytkownika. Wszelkie roszczenia związane z płatnymi produktami i usługami ze Sklepu i płatnymi Usługami podlegają prawu kraju, w którym znajduje się miejsce stałego pobytu Użytkownika. W zakresie jurysdykcji, do rozpatrywania wszelkich sporów wynikających z niniejszych Warunków Sprzedaży lub z nimi związanych Użytkownik i Microsoft zgadzają się na wybór sądów właściwych dla kraju, w którym znajduje się miejsce stałego pobytu Użytkownika, lub alternatywnie Użytkownik może wybrać sąd właściwy w Waszyngtonie (USA).

31. Powiadomienia.

a. Powiadomienia i tryb wnoszenia roszczeń z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej. Microsoft szanuje prawa własności intelektualnej osób trzecich. Aby wysłać powiadomienie o naruszeniu własności intelektualnej, w tym wnieść roszczenie związane z naruszeniem praw autorskich, Użytkownik powinien skorzystać z procedury Microsoft dotyczącej przesyłania Powiadomień związanych z naruszeniem prawa autorskiego (https://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.aspx). WSZELKIE ZAPYTANIA NIESPEŁNIAJĄCE WYMAGAŃ TEJ PROCEDURY POZOSTANĄ BEZ ODPOWIEDZI. Microsoft odpowiada na powiadomienia o naruszeniu praw autorskich zgodnie z procedurami opisanymi w Tytule 17, sekcji 512 Kodeksu Stanów Zjednoczonych.W stosownych okolicznościach Microsoft może również wyłączyć konta lub wypowiedzieć ich udostępnianie tym użytkownikom usług Microsoft, wobec których Microsoft będzie podejrzewać, że kilkukrotnie dopuścili się naruszenia praw osób trzecich.

b. Powiadomienia o prawach autorskich i znakach towarowych. Wszelka zawartość Sklepu i Usług jest chroniona prawem autorskim Copyright © 2016 Microsoft Corporation lub dostawców Microsoft oraz dostawców zewnętrznych, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052, USA. Wszelkie prawa zastrzeżone. Tytuł prawny, prawa autorskie oraz inne prawa własności intelektualnej do Sklepu, Usług i treści należą do Microsoft, dostawców Microsoft lub innych dostawców zewnętrznych. Microsoft oraz nazwy, logo i ikony wszelkich produktów i usług Microsoft mogą być znakami towarowymi albo zarejestrowanymi znakami towarowymi Microsoft w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie lub innych krajach.

Lista znaków towarowych Microsoft znajduje się pod adresem: https://www.microsoft.com/trademarks. Nazwy poszczególnych spółek i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. Microsoft zastrzega sobie wszelkie prawa, które nie zostały udzielone w sposób wyraźny w niniejszych Warunkach Sprzedaży.

32. Uwaga dotycząca bezpieczeństwa. Aby uniknąć ewentualnych uszkodzeń, dyskomfortu lub przemęczenia wzroku, Użytkownik powinien co jakiś czas robić przerwy w korzystaniu z gier lub innych aplikacji, zwłaszcza jeśli podczas ich używania odczuwa ból albo zmęczenie. W przypadku wystąpienia dyskomfortu należy zrobić przerwę. Dyskomfort może obejmować odczuwanie mdłości, choroby lokomocyjnej, zawrotów głowy, dezorientacji, bólu głowy, zmęczenia, przemęczenia wzroku lub suchości oczu. Używanie aplikacji może rozpraszać Użytkownika i przeszkadzać jego otoczeniu. Użytkownik powinien uważać na niebezpieczeństwo potknięcia, niskie sufity oraz delikatne lub wartościowe przedmioty, które mogą zostać uszkodzone. U bardzo niewielkiego procenta ludzi mogą wystąpić ataki na skutek zetknięcia się z efektami wizualnymi takimi jak błyskające światła lub wzory mogące pojawiać się w aplikacjach. Nawet osoby, które nigdy nie miały ataków, mogą mieć niezdiagnozowaną przypadłość, która może wywołać takie ataki. Objawy mogą obejmować zawroty głowy, zaburzenia wzroku, drgawki, skurcze lub drżenie kończyn, dezorientację, mętlik, utratę przytomności lub konwulsje. W przypadku zauważenia u siebie któregokolwiek z tych objawów należy natychmiast zaprzestać korzystania z aplikacji lub skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem korzystania z takich aplikacji, jeśli kiedykolwiek wystąpiły objawy związane z atakami. Rodzice powinni sprawdzać, czy u ich dzieci korzystających z aplikacji nie występują takie objawy.

Masz pytania? Porozmawiaj z ekspertem