PREDAJNÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI MICROSOFT
Obchod pre spotrebiteľov, Európsky hospodársky priestor
Aktualizácia: september 2019
 
Vitajte v online službách Store a maloobchodných predajniach spoločnosti Microsoft prevádzkovaných spoločnosťou Microsoft Ireland Operations Limited so sídlom na adrese One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521, Ireland.
 
Termín „Store“ označuje naše online a maloobchodné predajne, ktoré vám umožňujú prechádzať, prezerať, získavať, nakupovať, hodnotiť a recenzovať tovar a služby, vrátane zariadení, herných konzol, digitálneho obsahu, aplikácií, hier a mnohých ďalších produktov. Tieto predajné podmienky (ďalej len „predajné podmienky“) sa vzťahujú na používanie obchodov Microsoft Store, Office Store, Xbox Store, Windows Store a ďalších služieb Microsoft (súhrnne označovaných ako „Store“), ktoré týmto predajným podmienkam podliehajú. Prostredníctvom obchodu Store poskytuje spoločnosť Microsoft prístup k celému radu prostriedkov, vrátane oblastí na sťahovanie, softvéru, nástrojov a informácií o softvéri, službách a ďalšieho tovaru (súhrnne označovaných ako „služby“ a spoločne s obchodom Store ako „Store“).
Tovar ponúkaný v obchode Store označujeme termínom „produkt“ alebo „produkty“. Mnohé z produktov ponúkaných v obchode Store ponúkajú iné organizácie, nie spoločnosť Microsoft.
 
Používaním obchodu Store alebo získavaním produktov a služieb z obchodu Store prijímate tieto predajné podmienky, vyhlásenie spoločnosti Microsoft o ochrane osobných údajov (pozrite si ďalej uvedený oddiel Ochrana súkromia a osobných údajov) a príslušné obchodné podmienky, zásady alebo vyhlásenia, ktoré nájdete v obchode Store alebo v týchto predajných podmienkach (súhrnne označovaných ako „zásady obchodu Store“), a vyjadrujete s nimi svoj súhlas. Odporúčame vám, aby ste si zásady obchodu Store pozorne preštudovali. AK SO ZÁSADAMI OBCHODU STORE NESÚHLASÍTE, NEMÔŽETE OBCHOD STORE ANI SLUŽBY POUŽÍVAŤ.
 
Ak spoločnosť Microsoft prevádzkuje maloobchodnú predajňu vo vašej krajine alebo oblasti, môžu sa na ňu vzťahovať iné alebo dodatočné zásady. Spoločnosť Microsoft môže kedykoľvek aktualizovať alebo zmeniť ktorékoľvek zásady bez predchádzajúceho upozornenia.
 
Podmienky súvisiace s používaním obchodu Store
1. Členské konto. Ak obchod Store alebo služba vyžaduje, aby ste si založili konto, musíte vykonať registračný proces a poskytnúť nám aktuálne, úplné a presné údaje na základe požiadaviek príslušného registračného formulára. Podmienkou založenia konta môže byť aj žiadosť o prijatie zmluvy o poskytovaní služieb alebo samostatných podmienok používania. Používanie konta na prístup do obchodu Store a k obsahu, ktorý ste v obchode Store získali, podlieha všetkým podmienkam, ktorými sa riadi konto Microsoft. Ďalšie informácie nájdete v zmluve o poskytovaní služieb spoločnosti Microsoft. Zodpovedáte za zachovanie dôverného charakteru údajov o svojom konte a hesle a nesiete zodpovednosť za všetky aktivity, ktoré v rámci vášho účtu prebehnú.
 
2. Vylúčenie nezákonného a zakázaného používania. Podmienkou používania obchodu Store a služieb je zaručenie sa, že obchod Store nebudete používať na účely, ktoré sú nezákonné alebo zakázané týmito podmienkami predaja, zásadami obchodu Store alebo akýmikoľvek ďalšími podmienkami, ktoré sa na vaše používanie obchodu Store vzťahujú. Obchod Store nesmiete používať žiadnym spôsobom, ktorý by mohol poškodiť, deaktivovať, preťažiť či inak nepriaznivo ovplyvniť akýkoľvek server spoločnosti Microsoft alebo siete pripojenej k serveru spoločnosti Microsoft, a nesmiete brániť v užívaní obchodu Store inej strane. Nesmiete sa pokúšať získať neoprávnený prístup do obchodu Store, iným kontám, počítačovým systémom ani sieťam pripojeným k akémukoľvek serveru spoločnosti Microsoft alebo k obchodu Store prelomením ochrany, neoprávneným získaním hesiel ani inými spôsobmi. Žiadnymi prostriedkami nesmiete získať ani sa pokúšať získať materiály alebo informácie, ktoré nie sú prostredníctvom obchodu Store úmyselne sprístupnené. Nesmiete používať obchod Store spôsobom, ktorý by porušoval práva tretích strán, vrátane úmyselného poškodenia fyzickej alebo právnickej osoby, vrátane spoločnosti Microsoft. Žiadne produkty, informácie ani služby získané z obchodu Store nesmiete komerčne distribuovať, zverejňovať, licencovať ani predávať.
 
3. Materiály, ktoré poskytnete spoločnosti Microsoft alebo umiestnite v obchode Store. Spoločnosť Microsoft nenadobúda vlastnícke práva k materiálom, ktoré jej poskytnete (vrátane spätnej väzby, hodnotenia a návrhov) alebo ktoré umiestnite, nahráte, vložíte či odošlete do obchodu Store alebo do súvisiacich služieb Microsoft na posúdenie ostatnými používateľmi (jednotlivo „príspevok“, súhrnne „príspevky“). Spoločnosti Microsoft však udeľujete právo celosvetovo používať, upravovať, prispôsobovať, reprodukovať, distribuovať a zobrazovať svoje príspevky (napríklad na propagačné účely), vrátane svojho mena. Ak zverejníte svoj príspevok v priestoroch obchodu Store, kde bude online a bez obmedzenia dostupný širokej skupine používateľov, môže sa objaviť v ukážkach alebo materiáloch, ktoré obchod Store propagujú. Zaručujete a vyhlasujete, že ste (a budete) držiteľom všetkých práv potrebných na vytvorenie všetkých príspevkov, ktoré poskytnete, a na udelenie týchto práv spoločnosti Microsoft, a to v celom svete a v priebehu platnosti týchto práv.
 
Za používanie vášho príspevku sa nebudú vyplácať žiadne honoráre. Spoločnosť Microsoft nie je povinná akýkoľvek príspevok zobraziť ani použiť a kedykoľvek môže podľa vlastného uváženia akýkoľvek príspevok odstrániť. Spoločnosť Microsoft nenesie zodpovednosť za vaše príspevky ani za materiál, ktorý umiestnia, nahrajú, vložia alebo odošlú pomocou obchodu Store ostatní používatelia.
 
Ak hodnotíte alebo recenzujete aplikáciu v obchode Store, spoločnosť Microsoft vám môže e-mailom zaslať obsah od vydavateľa tejto aplikácie.
 
4. Odkazy na webové lokality tretích strán. Store môže zahŕňať odkazy na webové lokality tretích strán, ktoré spôsobia, že opustíte prostredie obchodu Store. Tieto prepojené webové lokality nie sú pod kontrolou spoločnosti Microsoft a spoločnosť Microsoft nenesie zodpovednosť za ich obsah ani za odkazy, ktoré prepojená webová lokalita obsahuje. Spoločnosť Microsoft vám tieto odkazy poskytuje len pre vaše pohodlie a zahrnutie odkazu neznamená, že spoločnosť Microsoft túto webovú lokalitu schvaľuje. Používanie webových lokalít tretích strán môže podliehať zmluvným podmienkam týchto strán.
 
Podmienky súvisiace s predajom produktov A SLUŽIEB
 
5. Geografická dostupnosť. Dostupnosť produktov sa môže líšiť v závislosti od oblasti alebo zariadenia. Okrem toho môžu existovať obmedzenia týkajúce sa toho, kam môžeme tovar dodávať alebo kde môžeme služby či digitálny obsah poskytovať. Ak chcete vykonať nákup, môžete byť požiadaní o uvedenie platnej fakturačnej a dodacej adresy v krajine alebo oblasti obchodu Store, v ktorom nakupujete.
 
6. Iba koncoví používatelia. Ak chcete nakupovať produkty z obchodu Store, musíte byť koncovým používateľom. Predajcovia nemajú oprávnenie nakupovať.
 
7. Vývozné obmedzenia. Na produkty získané v obchode Store sa môžu vzťahovať právne predpisy upravujúce clá a obmedzenia vývozu. Súhlasíte, že budete dodržiavať všetky príslušné medzinárodné a vnútroštátne právne predpisy.
 
8. Fakturácia. Poskytnutím spôsobu platby spoločnosti Microsoft: (i) vyhlasujete, že ste oprávnení uvedený spôsob platby používať a že všetky poskytnuté platobné údaje sú pravdivé a presné; (ii) oprávňujete spoločnosť Microsoft na to, aby vám účtovala poplatok za všetky produkty, služby alebo dostupný obsah zakúpený pomocou vášho spôsobu platby; a (iii) oprávňujete spoločnosť Microsoft na to, aby vám účtovala všetky spoplatnené funkcie obchodu Store, ku ktorých odberu ste sa zaregistrovali alebo ich používate. Zaväzujete sa okamžite aktualizovať svoj účet a ďalšie informácie, vrátane svojej e-mailovej adresy, čísiel a dát uplynutia platnosti svojich kreditných kariet, aby sme mohli vykonávať vaše transakcie a v prípade potreby sa s vami v súvislosti s nimi skontaktovať. Faktúry vám môžeme vystavovať (a) vopred; b) v čase nákupu; c) krátko po nákupe; alebo (d) opakovane v prípade predplatného. Poplatky vám môžeme účtovať až do vami schválenej výšky a vopred vás budeme informovať o akejkoľvek zmene sumy účtovanej za pravidelné predplatné. Môžeme vám súčasne účtovať sumy za viac predchádzajúcich zúčtovacích období, ktoré doteraz neboli spracované. Pozrite si informácie v časti Výber automatického obnovenia.
 
Ak vás nebudeme informovať inak, musíte si v prípade, že využívate nejakú ponuku skúšobnej doby, pred koncom tejto doby službu zrušiť, inak vám za ňu budú účtované poplatky. Ak službu na konci skúšobnej doby nezrušíte, oprávňujete nás, aby sme vám produkt alebo službu účtovali prostredníctvom vami vybratého spôsobu platby.
 
9. Opakované platby. Pri nákupe tovaru, služieb alebo digitálneho obsahu na základe predplatného (napríklad raz týždenne, raz mesačne, raz za 3 mesiace alebo raz za rok (podľa konkrétnej situácie)) beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že povoľujete pravidelné platby, a tieto platby budú vykonávané v prospech spoločnosti Microsoft vami zvoleným spôsobom a vo zvolených opakujúcich sa intervaloch, kým vy alebo spoločnosť Microsoft predplatné neukončíte. Schválením pravidelných platieb oprávňujete spoločnosť Microsoft na spracovanie týchto platieb prostredníctvom elektronického inkasa alebo prevodov, prípadne elektronických príkazov k platbám z určeného účtu (v prípade platieb prostredníctvom automatizovaného zúčtovacieho strediska alebo podobných platieb), alebo ako strhnutie z určeného účtu (v prípade kreditnej karty alebo podobných platieb) (súhrnne „elektronické platby“). Predplatné sa obvykle fakturuje alebo účtuje pred príslušným obdobím predplatného. Pokiaľ dôjde k vráteniu platby bez uhradenia alebo k zamietnutiu transakcie uskutočňovanej kreditnou kartou či podobnej transakcie, spoločnosť Microsoft alebo jej poskytovatelia si vyhradzujú právo na odobratie akejkoľvek príslušnej vratnej položky, poplatku za zamietnutie alebo nedostatočný zostatok a na spracovanie takejto platby ako elektronickej platby.
 
10. Obmedzenie dostupnosti, množstva a objednávok. Ceny a dostupnosť tovaru, služieb a digitálneho obsahu v obchode Store sa môžu kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť. Spoločnosť Microsoft môže obmedziť množstvo, ktoré možno zakúpiť v rámci jednej objednávky, na jeden účet, jednu kreditnú kartu, jednu osobu alebo jednu domácnosť. Ak tovar, služby alebo digitálny obsah, ktoré si objednáte, nie sú k dispozícii alebo sa po vašej objednávke stanú nedostupnými, môžeme sa s vami skontaktovať a ponúknuť vám alternatívny produkt. Ak sa nerozhodnete pre kúpu ponúkanej alternatívy, vašu objednávku zrušíme.
 
Spoločnosť Microsoft môže kedykoľvek akúkoľvek objednávku odmietnuť alebo zamietnuť a vrátiť vám zaplatenú čiastku, a to z oprávnených dôvodov, ktoré môžu okrem iného zahŕňať prípady, ak nesplníte podmienky stanovené v čase objednávky, vašu platbu nemožno spracovať, objednané produkty, digitálny obsah alebo služby nie sú k dispozícii, alebo ak došlo k zjavnej chybe v cene alebo iným chybám. V prípade chýb v cene či iných chýb si vyhradzujeme právo (a) vašu objednávku alebo nákup zrušiť, alebo (b) sa na vás obrátiť s alternatívnou ponukou. V prípade zrušenia vám deaktivujeme prístup k všetkému súvisiacemu obsahu.
 
Aby sme ochránili vás, obchod Store alebo potenciálne postihnuté strany, môžeme z vášho zariadenia odstrániť alebo na ňom deaktivovať hry, aplikácie, obsah alebo služby. Niektorý obsah a aplikácie môžu byť v určitý čas nedostupné alebo sa môžu ponúkať obmedzený čas. Dostupnosť môže byť ovplyvnená oblasťou. Ak si teda v konte alebo v zariadení oblasť zmeníte, je možné, že si nebudete môcť znova prevziať obsah alebo aplikácie, prípadne znova streamovať určitý obsah, ktorý ste si zakúpili. V takom prípade si možno budete musieť znova zakúpiť obsah alebo aplikácie, za ktoré ste už zaplatili v predchádzajúcej oblasti. Mimo rozsah nevyhnutný príslušnými právnymi predpismi nemáme žiadnu povinnosť poskytovať zakúpený obsah alebo aplikácie na opätovné stiahnutie alebo nahradenie.
 
11. Aktualizácie. Ak je to možné, spoločnosť Microsoft bude automaticky vyhľadávať a sťahovať aktualizácie vašich aplikácií, a to aj v prípade, že nebudete prihlásení do obchodu Store. Ak nechcete automatické aktualizácie aplikácií z obchodu Store dostávať, môžete zmeniť príslušné nastavenie. Niektoré aplikácie obchodu Office Store, ktoré sú úplne alebo čiastočne hosťované online, však môže vývojár aplikácie kedykoľvek aktualizovať, pričom si nemusí vyžiadať vaše povolenie. Niektoré iné aplikácie nemusia byť bez prijatia aktualizácií prístupné.
 
12. Softvérové licencie a práva na používanie. Software a ďalší digitálny obsah sprístupnený prostredníctvom obchodu Store využívate na základe licencie, samotný sa nepredáva. Na aplikácie sťahované priamo z obchodu Store sa vzťahujú štandardné licenčné podmienky pre aplikácie („SALT“), ktoré si môžete prečítať na adrese [https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=838610&clcid=0x0809], ak nie sú k danej aplikácii poskytnuté iné licenčné podmienky (na aplikácie sťahované z obchodu Office Store sa podmienky SALT nevzťahujú, pretože majú samostatné licenčné podmienky). Softvérové licencie zakúpené v maloobchodnej predajni spoločnosti Microsoft podliehajú licenčnej zmluve, ktorá je k tomuto softvéru priložená, a pri nákupe, stiahnutí a/alebo inštalácii softvéru budete vyzvaní k súhlasu s touto zmluvou. Okrem toho sa na softvér a ďalší digitálny obsah sprístupnený prostredníctvom obchodu Store vzťahujú pravidlá používania uvedené na adrese http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=723143. Akákoľvek reprodukcia alebo ďalšia distribúcia softvéru či tovaru, ktorá je v rozpore s príslušnými licenčnými podmienkami, pravidlami používania a príslušnými právnymi predpismi, je výslovne zakázaná a môže byť prísne postihovaná podľa občianskeho a trestného práva. Osobám, ktoré sa porušenia dopustia, hrozia postihy v maximálnom možnom rozsahu.
 
AK MÁTE PRED OTVORENÍM AKÉHOKOĽVEK BALENIA SOFTVÉRU ZÁUJEM O BEZPLATNÉ POSKYTNUTIE TEXTU PRÍSLUŠNEJ LICENČNEJ ZMLUVY PRE PRÍSLUŠNÉ BALENIE SOFTVÉRU, OBRÁŤTE SA NA MALOOBCHODNÉ PREDAJNE SPOLOČNOSTI MICROSOFT (INFORMÁCIE NÁJDETE V ĎALŠEJ ČASTI OZNÁMENIA A KOMUNIKÁCIA).
 
ĎALŠIE ZMLUVNÉ PODMIENKY. Okrem softvéru a ďalších produktov určených na stiahnutie vám môžu byť v obchode Store ponúkané aj ďalšie produkty a služby, na ktoré sa môžu vzťahovať samostatné licenčné zmluvy pre koncových používateľov, podmienky používania, podmienky poskytovania služieb alebo iné zmluvné podmienky. Ak si tieto produkty kúpite, stiahnete alebo použijete, môžete byť vyzvaní aj na prijatie týchto podmienok ako podmienky nákupu, stiahnutia, inštalácie alebo používania.
 
NA PRAKTICKÉ ÚČELY VÁM MÔŽE SPOLOČNOSŤ MICROSOFT AKO SÚČASŤ OBCHODU STORE, SLUŽIEB, ALEBO V RÁMCI SOFTVÉRU ČI TOVARU SPRÍSTUPNIŤ NA POUŽÍVANIE A/ALEBO NA STIAHNUTIE NÁSTROJE A POMÔCKY, MIMO ZAKÚPENÝCH PRODUKTOV ČI SLUŽIEB. SPOLOČNOSŤ MICROSOFT NEPOSKYTUJE ŽIADNE DODATOČNÉ UBEZPEČENIA K ZÁRUKÁM UVEDENÝM V ODDIELE ZÁRUKY NA PRODUKT, POKIAĽ IDE O PRESNOSŤ VÝSLEDKOV ALEBO VÝSTUPOV Z NÁSTROJOV ČI POMOCNÝCH PROGRAMOV.
 
Pri používaní nástrojov a pomôcok sprístupnených v obchode Store alebo v rámci softvéru či tovaru rešpektujte práva duševného vlastníctva ostatných.
 
13. Kódy na sťahovanie softvéru a obsahu. Niektorý softvér a obsah vám dodávame tak, že vám na konto Microsoft spojené s nákupom poskytneme odkaz na stiahnutie. Podľa ustanovenia odseku uvedeného nižšie ukladáme zvyčajne odkaz na sťahovanie a súvisiaci digitálny kód pre tieto nákupy do vášho konta Microsoft po dobu 3 rokov od dátumu nákupu, nesľubujeme však, že ho tam uložíme na pevne stanovenú dobu. Pri produktoch s predplatným, ktoré sa dodávajú prostredníctvom odkazu na stiahnutie, môžu platiť iné podmienky a práva na ukladanie, ktoré si môžete prečítať a odsúhlasiť v čase začatia predplatného.
 
Súhlasíte s tým, že môžeme kedykoľvek zrušiť alebo upraviť svoj program na ukladanie digitálnych kódov. Súhlasíte aj s tým, že môžeme kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu prestať podporovať ukladanie kódov pre jeden alebo viacero produktov, okrem iného na konci životného cyklu podpory produktu, po ktorom už nebudete mať k odkazu na stiahnutie alebo digitálnemu kódu prístup. Ak náš program zrušíme alebo upravíme tak, že už nebudete mať vo svojom účte k odkazu na stiahnutie alebo k digitálnym kódom prístup, upozorníme vás aspoň 90 dní vopred prostredníctvom kontaktných údajov pre príslušné konto Microsoft.
 
14. Ceny. Ak máme vo svojej krajine alebo oblasti maloobchodnú predajňu Microsoft, môžu sa ceny, výber produktov a propagačné akcie v nej líšiť od ponuky v službe Store, ktorá sa poskytuje online. Spoločnosť Microsoft nezaručuje, že cena, produkt či propagačné akcie ponúkané online budú dostupné alebo uznané aj v maloobchodnej predajni spoločnosti Microsoft a naopak.
 
Obchod Store neponúka záruku prispôsobenia ceny. Nebudeme upravovať cenu tak, aby sa zodpovedala cene ponúkanej za rovnaké položky inými predajcami.
 
V prípade niektorých produktoch môžeme ponúkať možnosť predbežného objednania pred dátumom dostupnosti. Ďalšie informácie o našich zásadách týkajúcich sa predbežných objednávok nájdete na stránke o predbežných objednávkach https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=834935&clcid=0x0809.
 
Ak nie je uvedené inak, zahŕňajú ceny uvedené v obchode Store dane alebo poplatky („dane“), ktoré sa môžu vzťahovať na váš nákup. Ceny uvedené v obchode Store však nezahŕňajú náklady na doručenie. Dane a náklady na doručenie (ak sa uplatňujú) sa k sume vášho nákupu pripočítajú a zobrazia sa na stránke na dokončenie nákupu. Za uhradenie týchto daní a nákladov ste výlučne zodpovední vy sami.
 
V závislosti od vašej lokality môžu niektoré transakcie vyžadovať prevod mien alebo spracovanie v inej krajine. Ak použijete kreditnú alebo debetnú kartu, môže vám vaša banka za tieto služby účtovať dodatočné poplatky. Ďalšie informácie získate od svojej banky.
 
15. Výber automatického obnovenia. Ak je vo vašej krajine, oblasti, kraji alebo štáte povolené automatické obnovenie, môžete si vybrať automatické obnovovanie produktov alebo služieb na konci stanoveného obdobia poskytovania služieb. Pred obnovením ktoréhokoľvek produktu alebo služby na nové obdobie vás upozorníme e-mailom. Keď vás upozorníme, že ste si vybrali automatické obnovovanie produktu alebo služby, môžeme produkt alebo službu automaticky obnoviť na konci aktuálnej doby poskytovania a fakturovať vám aktuálnu cenu za obnovené obdobie, ak ste sa nerozhodli produkt alebo službu zrušiť v súlade s nasledujúcim popisom. Okrem toho vám pripomenieme, že vám budeme predĺženie fakturovať pomocou vášho vybratého nastavenia spôsobu platby, bez ohľadu na to, či bol tento spôsob zaregistrovaný v deň obnovenia, alebo poskytnutý neskôr. Poskytneme vám navyše pokyny ako postupovať, keď chcete produkty alebo služby zrušiť. Ak nechcete, aby vám bolo obnovenie fakturované, musíte produkt alebo službu zrušiť pred dátumom obnovenia.
 
16. Zásady vrátenia produktov. Tieto zásady vrátenia produktov sa poskytujú ako doplnok právnych záruk alebo iných práv na vrátenie tovaru, ktoré máte na základe právnych predpisov (pozrite si časť Záruky na produkt uvedenú ďalej). V súlade s našimi kritériami na vrátenie produktov môžete po zakúpení akceptovateľného produktu odstúpiť od kúpnej zmluvy a bez udania dôvodu požiadať o vrátenie peňazí do tridsiatich (30) kalendárnych dní. Tridsať (30) kalendárnych dní od doručenia lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie.
 
Pokiaľ máte podľa príslušných právnych predpisov vo svojej krajine alebo oblasti nárok na dlhšiu lehotu na odstúpenie od zmluvy, bude platiť táto lehota.
Ak chcete uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, musíte nás o svojom rozhodnutí informovať pred uplynutím určenej lehoty. Obráťte sa na naše oddelenie predaja a podpory https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=824761&clcid=0x0809 a informujte nás o svojom rozhodnutí, aby sme mohli začať proces vrátenia. Môžete použiť tento formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=866214&clcid=0x809, nie je to však nutné.
 
Ak uplatníte právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy, vrátime vám čiastku, ktorú ste zaplatili za výrobky a ich doručenie (výnimkou sú dodatočné náklady vzniknuté v dôsledku vami vybratého iného než najlacnejšieho spôsobu štandardného doručenia, ktorý ponúkame). Vrátenie peňazí je vo všeobecnosti potrebné vykonať pôvodným spôsobom platby. Súvisiace produkty nám musíte vrátiť bez zbytočného odkladu (najneskôr do 14 dní odo dňa podania žiadosti o vrátenie) a na vlastné náklady.
 
Ako podmienka vrátenie a v rozsahu stanovenom rozhodným právom platia nasledujúce požiadavky. Všetkým vráteným produktom treba venovať primeranú starostlivosť (nesmú napríklad vykazovať známky opotrebovania alebo poškodenia a musia byť v stave, ktorý nám umožňuje ich ďalší predaj). Balený softvér a hry sa musia vrátiť s neporušenou záručnou nálepkou.
 
Počas sviatkov a iných období môžeme lehotu na odstúpenie od kúpnej zmluvy predĺžiť. Ak je v prípade určitého produktu v obchode Store inzerovaná lehota dlhšia, bude platiť toto uvedené obdobie.
 
Pri vrátení tovaru je vždy potrebné priložiť pôvodnú alebo darčekovú potvrdenku, pôvodnú dokumentáciu, návody na použitie, registráciu, súčasti a komponenty (vrátane káblov, ovládačov a príslušenstva) a pôvodné balenie výrobcu. Pokiaľ nebudú dodržané naše kritériá pre vrátenie, môže v súlade s platnými právnymi predpismi nedodanie týchto položiek vrátenie alebo výmenu tovaru znemožniť či pozdržať.
 
Vrátenie niektorých položiek nie je prípustné. Ak konkrétna ponuka produktu neustanovuje inak, všetky nákupy tohto typu produktov sú konečné a nezvratné. Nebudete mať právo od nich odstúpiť:
 
  • digitálne aplikácie, hry, obsah aplikácií a predplatné, hudba, filmy, televízne relácie a súvisiaci obsah;
  • karty k službám / predplatnému (napr. Skype, Xbox Live, Groove Music Pass);
  • digitálne darčekové kupóny, ktoré boli uplatnené;
  • produkty, ktoré boli prispôsobené alebo upravené, a
  • služby, ktoré boli vykonané alebo využité.
Úplné informácie o spôsobe vrátenia oprávnených výrobkov nájdete na stránke o vrátení tovaru a refundácii https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=723276&clcid = 0x0809.
 
17. Platby vám. Ak vám dlhujeme platbu, súhlasíte s tým, že nám včas poskytnete všetky presné informácie, ktoré potrebujeme, aby sme mohli platbu vykonať. S výnimkou platieb uskutočnených v súlade s oddielom Zásady vrátenia produktov uvedeným vyššie zodpovedáte za uhradenie všetkých daní a poplatkov, ktoré vám môžu v dôsledku tejto platby vzniknúť. Musíte okrem toho splniť všetky nami určené ďalšie podmienky, ktoré sa týkajú vášho práva na akúkoľvek platbu. Ak dostanete chybnú platbu, môžeme ju stornovať alebo ju žiadať späť. Súhlasíte s tým, že s nami budete v takýchto prípadoch spolupracovať. Platbu vo váš prospech môžeme tiež bez predchádzajúceho upozornenia znížiť, aby sme vyrovnali prípadný predchádzajúci preplatok.
 
18. Darčekové kupóny. Darčekové karty na nákupy na fyzických pobočkách obchodu Microsoft Store sa riadia podmienkami a opatreniami k fyzickým darčekovým kupónom Microsoft Store, ktoré nájdete na adrese www.microsoft.com/store/physical-store-card-terms.
 
Uplatnenie a použitie iných darčekových kupónov spoločnosti Microsoft sa riadi zmluvnými podmienkami pre darčekové kupóny spoločnosti Microsoft www.microsoft.com/cardterms.
 
19. Služby zákazníkom. Kontaktné údaje pre otázky na zákaznícku podporu nájdete na stránke oddelenia predaja a podpory v obchode Store. Ak žijete v Európe a nedarí sa vám vyriešiť problém pomocou našich kanálov zákazníckej podpory, máte možnosť postúpiť záležitosť platforme EÚ na riešenie sporov online na adrese https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=EN. V takom prípade vo svojom podaní uveďte kontaktnú e-mailovú adresu spoločnosti Microsoft MSODR@microsoft.com. Upozorňujeme vás, že táto e-mailová adresa je určená len na využitie platformy EÚ na riešenie sporov online a neslúži ako kontaktné miesto na všeobecnú podporu alebo otázky.
 
20. Recyklácia. Informácie o zásadách spoločnosti Microsoft týkajúcich sa vrátenia odpadu a elektrických a elektronických zariadení (tzv. Smernica WEEE) vo vašej jurisdikcii nájdete v časti Recyklácia na adrese https://www.microsoft.com/en-gb/store/b/recycling.
 
VŠEOBECNÉ podmienky
 
21. Zmena podmienok. Spoločnosť Microsoft môže predajné podmienky zmeniť kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia. Vaša nákupná transakcia sa bude riadiť predajnými podmienkami platnými v čase zadania objednávky (alebo v prípade bezplatných aplikácií a hier v čase pokusu o ich inštaláciu), ktoré budú medzi nami slúžiť ako zmluva o transakcii. Môže sa stať, že pred ďalšou transakciou zmení spoločnosť Microsoft bez upozornenia predajné podmienky. Pri každej návšteve obchodu Store si preto predajné podmienky preštudujte. Odporúčame vám, aby ste si v čase nákupu predajné podmienky uložili alebo vytlačili, aby ste sa na ne mohli v budúcnosti pozrieť.
 
22. Oprávnené používanie; vekové obmedzenie. Beriete na vedomie, že ste oprávnení zadať objednávku a vykonávať akékoľvek ďalšie právne úkony, ktoré sa od vás vyžadujú na základe týchto predajných podmienok. Na vaše používanie obchodu Store, vrátane nákupov, sa môžu vzťahovať vekové obmedzenia.
 
23. Ochrana súkromia a osobných údajov. Vaše súkromie je pre nás dôležité. Na prevádzkovanie a poskytovanie služieb obchodu Store používame určité informácie, ktoré od vás získavame. Prečítajte si Vyhlásenie spoločnosti Microsoft o ochrane osobných údajov https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839, ktoré opisuje, aké typy údajov o vás a vašich zariadeniach zhromažďujeme („údaje“), a ako vaše údaje používame. Vyhlásenie o používaní osobných údajov ďalej opisuje, ako spoločnosť Microsoft používa vašu komunikáciu s ostatnými; príspevky a pripomienky, ktoré odosielate spoločnosti Microsoft prostredníctvom obchodu Store; a súbory, fotografie, dokumenty, audio, digitálne diela a videá, ktoré nahrávate, ukladáte alebo zdieľate na svojich zariadeniach alebo prostredníctvom obchodu Store („váš obsah“).
 
24. Vyobrazenie a farebné prevedenie produktov. Spoločnosť Microsoft si dáva záležať na tom, aby boli zobrazené farby a obrázky produktov čo najvernejšie, nemôže však zaručiť, že farba, ktorú vidíte na obrazovke svojho zariadenia alebo na monitore, bude presne zodpovedať farbe produktu.
 
25. Chyby v prezentácii v obchode Store. Usilovne pracujeme na zverejňovaní presných informácií, pravidelne obchod Store aktualizujeme a opravujeme nájdené chyby. Akýkoľvek obsah v obchode Store však môže byť v ktoromkoľvek okamihu nesprávny alebo zastaraný. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek vykonávať v obchode Store zmeny, ktoré sa môžu týkať cien produktov, špecifikácií, ponúk a dostupnosti.
 
26. Ukončenie používania alebo prístupu. Spoločnosť Microsoft môže vaše konto alebo používanie obchodu Store kedykoľvek ukončiť, a to z akéhokoľvek oprávneného dôvodu. Takým dôvodom môže byť okrem iného porušenie týchto predajných podmienok či zásad obchodu Store, prípadne situácie, keď spoločnosť Microsoft prestane prevádzkovať obchod Store. Používaním obchodu Store súhlasíte s tým, že (v súlade s týmito podmienkami) zodpovedáte za akékoľvek vykonané objednávky alebo poplatky, ktoré vám budú pred takýmto ukončením účtované. Spoločnosť Microsoft môže kedykoľvek, z akéhokoľvek dôvodu a bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť, ukončiť alebo inak pozastaviť prevádzku obchodu Store. Ak takáto zmena, ukončenie alebo pozastavenie ovplyvní vaše používanie služby alebo produktu, prípadne inak naruší vašu objednávku, obráťte sa na oddelenie predaja a podpory.
 
27. Záruky na produkty. Mnoho produktov dostupných v obchode Store (vrátane niektorých produktov spoločnosti Microsoft a niektorých produktov tretích strán) sa dodáva so zárukami výrobcu. V príslušných zárukách výrobcov, ktoré k produktom dostanete, nájdete konkrétne informácie o riešení problémov, na ktoré sa tieto záruky vzťahujú. Pri niektorých produktoch budete mať možnosť zakúpiť si za príplatok rozšírený servisný plán. Podrobnosti nájdete pri konkrétnych plánoch.
 
Na produkty predávané alebo ponúkané prostredníctvom obchodu Store (vrátane tovaru, služieb a digitálneho obsahu) sa môžu vzťahovať aj práva a záruky, ktoré nemožno v súlade so zákonom vylúčiť. Medzi takéto práva a záruky patrí zákonná ochrana spotrebiteľa týkajúca sa chybného, poškodeného alebo nesprávne opísaného tovaru, digitálneho obsahu alebo služieb. Popri týchto povinných spotrebiteľských právach platia aj akékoľvek obchodné záruky poskytované výrobcom, poskytovateľom služieb alebo vývojárom. Ďalšie informácie o obchodných zárukách a zákonných právach nájdete na adrese https://www.microsoft.com/en-gb/store/b/aboutwarranties.
 
SPOLOČNOSŤ MICROSOFT A JEJ DODÁVATELIA, DISTRIBÚTORI, PREDAJCOVIA A POSKYTOVATELIA OBSAHU NEPOSKYTUJÚ ŽIADNE DODATOČNÉ ZÁRUKY ANI PODMIENKY, VRÁTANE ZÁRUK PREDAJNOSTI, USPOKOJIVEJ KVALITY, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL, PRÁV ALEBO NEPORUŠENIA PRÁV PODĽA TÝCHTO PREDAJNÝCH PODMIENOK.
 
SPOLOČNOSŤ MICROSOFT NEZARUČUJE PRESNOSŤ ANI AKTUÁLNOSŤ INFORMÁCIÍ DOSTUPNÝCH V OBCHODE STORE ANI V RÁMCI SLUŽIEB. UZNÁVATE, ŽE POČÍTAČOVÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ SYSTÉMY NIE SÚ BEZCHYBNÉ A MÔŽE DOCHÁDZAŤ K OBČASNÝM VÝPADKOM. SPOLOČNOSŤ MICROSOFT NERUČÍ ZA TO, ŽE PRÍSTUP K OBCHODU STORE ALEBO SLUŽBÁM BUDE UMOŽNENÝ NEPRETRŽITE, VČAS, BEZPEČNE ČI BEZCHYBNE, PRÍPADNE ŽE NEDÔJDE K STRATE OBSAHU.
 
28. Obmedzenie zodpovednosti, Žiadne ustanovenie tohto obmedzenia zodpovednosti nevylučuje ani neobmedzuje povinnú ochranu spotrebiteľa, ktorá sa vám poskytuje vo vašej krajine, ani žiadnu inú zodpovednosť, ktorú nemožno zo zákona vylúčiť. To platí aj pre zodpovednosť spoločnosti Microsoft, jej zastupujúcich agentov alebo jej právnych zástupcov v prípade podvodu alebo ich nedbalosti, ktoré by mali za následok zranenie alebo smrť.
 
a. Spoločnosť Microsoft, jej poverení zástupcovia alebo právni zástupcovia nezodpovedajú za žiadne nepriame škody, vrátane finančných strát, ako je ušlý zisk, ak sa spoločnosť Microsoft, jej poverení alebo právni zástupcovia nedopustili hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného nekalého konania.
 
b. Spoločnosť Microsoft nezodpovedá za vaše príspevky, obsah, materiál ani za aktivity používateľov. Takýto obsah a aktivity nemožno prisúdiť spoločnosti Microsoft ani nevyjadruje jej názory.
 
c. Mnoho aplikácií, služieb a iného digitálneho obsahu poskytovaného v obchode Store ponúkajú iné organizácie než spoločnosť Microsoft („obsah tretích strán“). Okrem povinnej ochrany spotrebiteľa, na ktorú máte v súlade s právnymi predpismi svojej krajiny alebo územia nárok, spoločnosť Microsoft nenesie zodpovednosť za žiadny obsah tretích strán ani za nároky s ním spojené. Pozrite si časť Záruky na produkty uvedenú vyššie.
 
d. Spoločnosť Microsoft nie je zodpovedná za žiadne nesplnenie či oneskorené splnenie svojich povinností vyplývajúcich z týchto podmienok v rozsahu, v akom je toto nesplnenie alebo oneskorené splnenie zapríčinené okolnosťami, ktoré spoločnosť Microsoft nie je schopná rozumne ovplyvniť (napríklad pracovné spory, zásah vyššej moci, vojna alebo teroristická činnosť, úmyselné poškodenie, nehody alebo dodržiavanie platných zákonov či vládnych nariadení). Spoločnosť Microsoft sa bude usilovať o minimalizáciu vplyvov týchto udalostí a plnenie povinností, ktoré nebudú týmito udalosťami ovplyvnené.
 
29. Postúpenie. Svoje práva a povinnosti vyplývajúce z týchto predajných podmienok môžeme kedykoľvek bez upozornenia postúpiť či previesť alebo iným spôsobom odovzdať, a to buď v celosti, alebo čiastočne. Vy svoje práva vyplývajúce z týchto predajných podmienok postúpiť ani previesť nemôžete.
 
30. Rozhodné právo a miesto pre riešenie sporov. Ak je miestom vášho pobytu (alebo hlavným miestom podnikania) Európa, upravujú všetky vaše nároky týkajúce sa bezplatných služieb a bezplatne získaných výrobkov z obchodu Store zákony štátu Washington v USA, bez toho, aby boli dotknuté záväzné ustanovenia právnych predpisov platných v krajine vášho bežného bydliska. Všetky vaše nároky týkajúce sa uhradených nákupov v obchode Store a platených služieb sa riadia zákonmi platnými v krajine vášho bydliska. Vzhľadom na jurisdikciu môžete vy alebo spoločnosť Microsoft zvoliť príslušný súd v krajine, v ktorej máte svoje bydlisko, a to pre všetky spory vzniknuté v dôsledku týchto predajných podmienok či v súvislosti s nimi, prípadne si môžete vybrať príslušný súd v štáte Washington v USA.
 
31. Upozornenia.
a. Upozornenia a postupy týkajúce sa uplatňovania nárokov pri porušení práv duševného vlastníctva. Spoločnosť Microsoft rešpektuje práva duševného vlastníctva tretích strán. Ak si prajete odoslať upozornenie na porušenie práv duševného vlastníctva, vrátane sťažností na porušenie autorských práv, použite naše postupy podávania upozornení na porušenie (https://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.aspx). POŽIADAVKY, KTORÉ S TÝMTO POSTUPOM NESÚVISIA, NEBUDÚ ZODPOVEDANÉ. Spoločnosť Microsoft reaguje na upozornenie na porušenie autorských práv podľa postupov uvedených v hlave 17 oddiele 512 zbierky zákonov Spojených štátov. Za zodpovedajúcich okolností môže spoločnosť Microsoft navyše zakázať alebo ukončiť kontá používateľov služieb Microsoft, ktorí sa porušení dopustili opakovane.
 
b. Oznámenie o autorských právach a ochranných známkach. Všetok obsah obchodu Store a služieb je chránený autorským právom © 2016 spoločnosti Microsoft Corporation alebo jej dodávateľov a poskytovateľov tretích strán so sídlom na adrese: One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA. Všetky práva vyhradené. My alebo naši dodávatelia a ďalší poskytovatelia tretích strán sme držiteľmi vlastníckych, autorských a iných práv na ochranu duševného vlastníctva týkajúcich sa obchodu Store, služieb a obsahu. Microsoft a názvy, logá a ikony všetkých produktov a služieb spoločnosti Microsoft môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami spoločnosti Microsoft v Spojených štátoch, Kanade a v iných krajinách.
 
Zoznam ochranných známok spoločnosti Microsoft nájdete na adrese: https://www.microsoft.com/trademarks. Názvy príslušných spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov. Všetky práva, ktoré nie sú týmito predajnými podmienkami výslovne udelené, sú vyhradené.
 
32. Bezpečnostné upozornenie. Aby nedošlo k možnému zraneniu, zhoršeniu pohodlia či namáhaniu zraku, je potrebné používanie hier alebo iných aplikácií pravidelne prerušovať, najmä ak vám ich používanie spôsobuje bolesti či únavu. Ak máte nepríjemné pocity, urobte si prestávku. Nepríjemné pocity môžu zahŕňať nevoľnosť, závraty, dezorientáciu, bolesti hlavy, únavu, namáhanie zraku alebo suché oči. Používanie aplikácií vás môže rozptyľovať a zhoršovať vašu schopnosť vnímať okolie. Vyhýbajte sa schodom a iným miestam, kde môžete zakopnúť, nízkym stropom a krehkým alebo cenným predmetom, ktoré by sa mohli poškodiť. Vystavenie určitým vizuálnym obrazom, ako sú blikajúce svetlá alebo vzory, ktoré sa môžu v aplikáciách objaviť, môže u veľmi malého percenta ľudí vyvolať záchvaty. Aj ľudia bez predchádzajúcich záchvatov môžu mať nediagnostikovaný zdravotný problém, ktorý ich môže spôsobiť. Medzi príznaky môžu patriť závraty, zmena videnia, tiky, zášklby alebo tras končatín, dezorientácia, zmätenosť, strata vedomia alebo kŕče. Ak takéto príznaky spozorujete, ihneď prestaňte aplikáciu používať a vyhľadajte lekára. Ak sa u vás príznaky spojené so záchvatmi vyskytli už niekedy predtým, poraďte sa s lekárom ešte pred použitím aplikácie. Rodičia by mali sledovať, či sa u ich detí pri používaní aplikácií takéto príznaky nevyskytujú.