PODMIENKY PREDAJA STANOVENÉ SPOLOČNOSŤOU MICROSOFT

Spotrebiteľské obchody v Európskom hospodárskom priestore

Aktualizované vo februári 2017

Vítame vás v online obchodoch a maloobchodných predajniach spoločnosti Microsoft prevádzkovaných spoločnosťou Microsoft Ireland Operations Limited (ďalej súhrnne len „Microsoft“, „my“, „náš“ a všetky pádové tvary týchto zámen), ktorá sídli na adrese One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521, Ireland.

Ako „obchod“ sa označujú naše online obchody a maloobchodné predajne, ktoré umožňujú prehľadávať, zobrazovať, získavať, kupovať, hodnotiť a recenzovať tovar a služby vrátane zariadení, herných konzol, digitálneho obsahu, aplikácií, hier a ďalšieho tovaru. Tieto podmienky predaja (ďalej len „podmienky predaja“) sa vzťahujú na používanie služieb Microsoft Obchod, Office Obchod, Obchod Xbox, Windows Obchod a ďalších služieb spoločnosť Microsoft, ktoré odkazujú na tieto podmienky predaja (ďalej súhrnne len „obchod“). Spoločnosť Microsoft poskytuje prostredníctvom obchodu prístup k rôznym zdrojom vrátane oblastí na sťahovanie, softvéru, nástrojov a informácií o softvéri, službách a inom tovare (ďalej súhrnne len „služby“ a spoločne s obchodom ďalej len „obchod“).

Pojmom „produkt“ alebo „produkty“ označujeme položky ponúkané v obchode. Mnohé z produktov ponúkaných v obchode ponúkajú iné subjekty než spoločnosť Microsoft.

Používaním obchodu alebo prostredníctvom získania produktov a služieb z obchodu vyjadrujete svoj súhlas s týmito podmienkami predaja, prehlásením spoločnosti Microsoft o ochrane osobných údajov (pozrite si článok Súkromie a ochrana osobných údajov uvedený nižšie) a príslušnými podmienkami a požiadavkami, zásadami alebo odopretiami, ktoré sú uvedené v obchode alebo na ktoré sa odkazuje v týchto podmienkach predaja (ďalej súhrnne len „zásady obchodu“), a súhlasíte s nimi. Odporúčame, aby ste si dôkladne prečítali zásady príslušného obchodu. AK SO ZÁSADAMI PRÍSLUŠNÉHO OBCHODU NESÚHLASÍTE, NESMIETE TENTO OBCHOD ANI SLUŽBY POUŽÍVAŤ.

Ak sa vo vašej krajine alebo oblasti nachádza maloobchodná predajňa spoločnosti Microsoft, môžu sa v nej uplatňovať iné alebo doplnkové zásady. Spoločnosť Microsoft môže kedykoľvek aktualizovať alebo upraviť akékoľvek zásady bez oznámenia.

Podmienky týkajúce sa používania obchodu

1. Členské konto. Ak obchod alebo služba vyžaduje vytvorenie konta, musíte vykonať proces registrácie, a to tak, že nám poskytnete aktuálne, úplné a presné informácie vyžadované na základe príslušného registračného formulára. Podmienkou vytvorenia konta môže byť aj prijatie zmluvy o poskytovaní služieb alebo samostatných podmienok používania. Vaše používanie konta na prístup k obchodu a obsahu získaného z obchodu podlieha všetkým podmienkam, ktorými sa riadi konto Microsoft. Ďalšie informácie uvádza zmluva o poskytovaní služieb spoločnosti Microsoft. Zodpovedáte za zachovanie dôvernosti informácií o konte a hesla, ako aj za všetky aktivity v rámci svojho konta.

2. Zákaz používania na nezákonné alebo zakázané účely. Obchod a služby smiete používať iba v prípade, ak zaručíte, že obchod nebudete používať na žiadny účel, ktorý je nezákonný alebo zakázaný týmito podmienkami predaja, zásadami obchodu alebo akýmikoľvek inými podmienkami, ktoré sa vzťahujú na vaše používanie obchodu. Obchod nesmiete používať žiadnym spôsobom, ktorý by mohol poškodiť, znefunkčniť, preťažiť alebo narušiť akýkoľvek server spoločnosti Microsoft alebo akékoľvek siete pripojené k akémukoľvek serveru spoločnosti Microsoft, alebo ktorý by mohol zasahovať do používania alebo využívania obchodu inými osobami. Nesmiete sa pokúšať o získanie neoprávneného prístupu k obchodu, iným kontám, počítačovým systémom ani sieťam, ktoré sú pripojené k akémukoľvek serveru spoločnosti Microsoft alebo k obchodu, prostredníctvom hakerského postupu, neoprávneného získavania hesiel ani inými spôsobmi. Nesmiete získavať ani sa pokúšať získať žiadne materiály či informácie žiadnymi spôsobmi, ktoré nie sú zámerne sprístupnené prostredníctvom obchodu. Obchod nesmiete používať spôsobom, ktorý porušuje pravidlá tretích strán, vrátane zámerného poškodzovania určitej fyzickej alebo právnickej osoby vrátane spoločnosti Microsoft. Nesmiete komerčne distribuovať, publikovať, licencovať ani predávať žiadne produkty, informácie ani služby získané z obchodu.

3. Materiály, ktoré poskytnete spoločnosti Microsoft alebo uverejníte v obchode. Spoločnosť Microsoft si neuplatňuje nárok na vlastníctvo materiálov, ktoré jej poskytnete (vrátane odozvy, hodnotení a návrhov) alebo ktoré uverejníte, nahráte, zadáte alebo odošlete do obchodu alebo súvisiacich služieb spoločnosti Microsoft, aby si ich mohli pozrieť ostatní (jednotlivo aj súhrnne ďalej len „odoslané údaje“). Spoločnosti Microsoft však udeľujete právo na používanie, úpravu, adaptáciu, reprodukovanie, distribuovanie a zobrazovanie vašich odoslaných údajov (napríklad na propagačné účely) vrátane vášho mena, a to celosvetovo. Ak publikujete svoje odoslané údaje v oblastiach obchodu, kde budú voľne k dispozícii online bez akýchkoľvek obmedzení, vaše odoslané údaje sa môžu zobrazovať v predvádzacích ukážkach alebo materiáloch, ktoré propagujú tento obchod. Zaručujete a prehlasujete, že máte (a budete mať) všetky práva potrebné na poskytnutie akýchkoľvek odoslaných údajov a na udelenie týchto práv spoločnosti Microsoft na celosvetovej báze a po celú dobu účinnosti týchto práv.

V súvislosti s používaním odoslaných údajov sa nebude platiť žiadna kompenzácia. Na spoločnosť Microsoft sa nevzťahuje povinnosť uverejniť alebo používať akékoľvek odoslané údaje a spoločnosť Microsoft môže takéto odoslané údaje kedykoľvek na základe vlastného uváženia odstrániť. Spoločnosť Microsoft nie je zodpovedná za vaše odoslané údaje ani za materiály, ktoré uverejnia, nahrajú, zadajú alebo odošlú ostatní používatelia pomocou obchodu.

Ak ohodnotíte nejakú aplikáciu v obchode alebo odošlete jej recenziu, môžete dostať e-mail od spoločnosti Microsoft, ktorý bude zahŕňať obsah od vydavateľa danej aplikácie.

4. Prepojenia na webové lokality tretích strán. Obchod môže obsahovať prepojenia na webové lokality tretích strán, ktoré umožňujú opustiť tento obchod. Tieto prepojené lokality nie sú spravované spoločnosťou Microsoft a spoločnosť Microsoft nezodpovedá za ich obsah ani za prepojenia na takýchto lokalitách. Spoločnosť Microsoft vám tieto prepojenia poskytuje iba ako pomoc. To však neznamená, že spoločnosť Microsoft danú lokalitu akýmkoľvek spôsobom podporuje. Vaše používanie webovej lokality tretej strany môže podliehať podmienkam a požiadavkám tejto tretej strany.

Podmienky týkajúce sa predaja produktov A SLUŽIEB zákazníkom

5. Geografická dostupnosť. Dostupnosť produktov sa môže líšiť v závislosti od vašej oblasti alebo vášho zariadenia. Okrem toho môžu existovať obmedzenia toho, kam môžeme doručovať tovary alebo kde môžeme poskytovať služby a digitálny obsah. Na dokončenie nákupu sa môže vyžadovať, aby ste mali v krajine alebo oblasti obchodu, v ktorom nakupujete, platnú fakturačnú a dodaciu adresu.

6. Iba koncoví používatelia. Ak chcete nakupovať produkty z obchodu, musíte byť koncovým používateľom. Predajcovia nie sú oprávnení nakupovať.

7. Obmedzenia vývozu. Produkty získané z obchodu môžu podliehať colným zákonom a predpisom, ako aj zákonom a predpisom na kontrolu vývozu. Súhlasíte s tým, že budete dodržiavať všetky príslušné medzinárodné a národné zákony a predpisy.

8. Fakturácia. Tým, že spoločnosti Microsoft poskytnete informácie o spôsobe platby, zároveň: (i) prehlasujete, že máte oprávnenie používať uvedený spôsob platby a že všetky poskytnuté platobné informácie sú pravdivé a presné, (ii) oprávňujete spoločnosť Microsoft účtovať vám poplatky za akékoľvek produkty, služby alebo dostupný obsah, ktoré si zakúpite prostredníctvom svojho spôsobu platby, a (iii) oprávňujete spoločnosť Microsoft účtovať vám za každú platenú funkciu obchodu, ktorú ste sa rozhodli zaregistrovať si alebo používať. Súhlasíte s bezodkladnou aktualizáciou informácií o konte a iných informácií vrátane e-mailovej adresy, čísel kreditných kariet a dátumov uplynutia doby účinnosti, aby sme mohli uskutočňovať vaše transakcie a podľa potreby vás kontaktovať v súvislosti s transakciami. Poplatky vám môžeme účtovať (a) vopred, (b) v čase nákupu, (c) krátko po nákupe alebo (d) v pravidelných intervaloch, ak ide o predplatné produkty. Môžeme vám tiež účtovať poplatok až do sumy, ktorú ste schválili, a upozorníme vás vopred na každú zmenu sumy, ktorá sa bude účtovať za opakované poskytovanie predplatných produktov. Môžeme vám naraz účtovať poplatky za viac ako jedno fakturačné obdobie, ak ide o poplatky, ktoré neboli predtým spracované. Pozrite si článok Automatické predĺženie uvedený nižšie.

Ak využívate nejakú ponuku so skúšobným obdobím a nechcete platiť nové poplatky, musíte danú službu zrušiť do konca jej skúšobného obdobia, pokiaľ vám neoznámime inak. Ak službu na konci skúšobného obdobia nezrušíte, oprávňujete nás naúčtovať vám produkt alebo službu prostredníctvom vášho spôsobu platby.

9. Opakované platby. Keď si kúpite tovar, služby alebo digitálny obsah na báze predplatného (uhrádzaného napríklad týždenne, mesačne, každé 3 mesiace alebo ročne, podľa daného prípadu), beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že na vykonávanie opakovaných platieb, ktoré sa budú uhrádzať spoločnosti Microsoft vami zvoleným spôsobom vo vami zvolených opakovaných intervaloch, poskytujete oprávnenie až dovtedy, kým nedôjde k vypovedaniu predplatného z vašej strany alebo zo strany spoločnosti Microsoft. Poskytnutím oprávnenia na vykonávanie opakovaných platieb oprávňujete spoločnosť Microsoft na spracovávanie takýchto platieb, a to ako elektronických debetných transakcií alebo peňažných prevodov a elektronických platobných príkazov z vášho stanoveného účtu (v prípade platieb prostredníctvom automatizovaného klíringového centra alebo podobných platieb) alebo zúčtovaním z vášho stanoveného účtu (v prípade platieb prostredníctvom kreditnej karty alebo podobných platieb) (ďalej súhrnne len „elektronické platby“). Poplatky za predplatné sa obvykle fakturujú alebo účtujú pred príslušným obdobím predplatného. Ak sa akákoľvek platba vráti ako nezaplatená alebo ak bude akákoľvek platba kreditnou kartou alebo podobná transakcia odmietnutá alebo zamietnutá, spoločnosť Microsoft alebo jej poskytovatelia služieb si vyhradzujú právo naúčtovať akýkoľvek príslušný poplatok za položku podliehajúcu vráteniu, zamietnutie platby alebo nedostatok finančných prostriedkov a spracovať akúkoľvek takúto platbu ako elektronickú platbu.

10. Dostupnosť a množstvo produktov a obmedzenia objednávok. Ceny a dostupnosť tovarov, služieb a digitálneho obsahu v obchode podliehajú zmenám, a to kedykoľvek a bez oznámenia. Spoločnosť Microsoft môže obmedziť množstvo kupovaných položiek na jedno konto, jednu objednávku, kreditnú kartu, osobu alebo domácnosť. Ak tovary, služby alebo digitálny obsah alebo služby, ktoré objednávate, nie sú alebo nebudú po objednávke dostupné, môžeme vás kontaktovať s ponukou alternatívneho produktu. Ak sa rozhodnete nekúpiť si tento ponúknutý alternatívny produkt, vašu objednávku zrušíme.

Spoločnosť Microsoft môže kedykoľvek z legitímnych dôvodov odmietnuť alebo zamietnuť akúkoľvek objednávku a vrátiť vám peniaze, ktoré ste za ňu zaplatili. Medzi tieto dôvody okrem iného patrí nesplnenie podmienok platných v čase objednávky, nemožnosť spracovať platbu, nedostupnosť objednaných produktov, služieb alebo digitálneho obsahu, prípadne zrejmé chyby cien alebo iné chyby. V prípade takýchto chýb cien alebo iných chýb si vyhradzujeme právo buď (a) zrušiť objednávku alebo nákup, alebo (b) vás kontaktovať s alternatívnymi možnosťami. V prípade zrušenia sa zakáže váš prístup k akémukoľvek súvisiacemu obsahu.

Môžeme odstrániť alebo deaktivovať hry, aplikácie, obsah alebo služby vo vašom zariadení s cieľom chrániť vás, obchod alebo potenciálne dotknuté zmluvné strany. Niektorý obsah a niektoré aplikácie nemusia byť občas k dispozícii alebo sa môžu ponúkať iba po obmedzenú dobu. Dostupnosť sa môže líšiť podľa oblasti. Preto ak presuniete svoje konto alebo zariadenie do inej oblasti, môže sa stať, že si nebudete môcť znova stiahnuť obsah alebo aplikácie ani znova vysielať určitý obsah, ktorý ste si predtým zakúpili. V takom prípade môže byť potrebné znova si zakúpiť obsah alebo aplikácie, za ktoré ste zaplatili vo vašej predchádzajúcej oblasti. Okrem rozsahu, v akom to vyžaduje rozhodné právo, nemáme žiadny záväzok poskytovať a znova sťahovať alebo nahradzovať žiadny obsah ani aplikácie, ktoré si zakúpite.

11. Aktualizácie. Spoločnosť Microsoft (podľa daného prípadu) bude automaticky vyhľadávať a sťahovať aktualizácie vašich aplikácií, aj keď nebudete prihlásení do príslušného obchodu. Ak nechcete dostávať automatické aktualizácie aplikácií z obchodu, môžete zmeniť príslušné nastavenia. Niektoré aplikácie z Office Obchodu, ktoré sú úplne alebo čiastočne hostované online, môže však kedykoľvek aktualizovať vývojár aplikácie a nemusí na to potrebovať vaše povolenie. Niektoré iné aplikácie nemusia byť dostupné, kým neodsúhlasíte aktualizáciu.

12. Licencie na softvér a práva na používanie. Softvér a iný digitálny obsah poskytovaný prostredníctvom obchodov sa vám nepredávajú, ale poskytuje sa vám na ne licencia. Aplikácie stiahnuté priamo z obchodu podliehajú štandardným licenčným podmienkam pre aplikácie (ďalej len „SLPA“), ktoré sú k dispozícii na adrese [https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=838610&clcid=0x041b], pokiaľ sa neposkytujú s danou aplikáciou iné licenčné podmienky (aplikácie stiahnuté z Office Obchodu sa neriadia SLPA a vzťahujú sa na ne samostatné licenčné podmienky). Licencie na softvér zakúpené v maloobchodnej predajni spoločnosti Microsoft podliehajú licenčnej zmluve, ktorá sa dodáva so softvérom, a pri kupovaní, sťahovaní alebo inštalovaní softvéru budete musieť odsúhlasiť licenčnú zmluvu. Okrem toho softvér a iný digitálny obsah, ktoré sa poskytujú prostredníctvom obchodu, podliehajú pravidlám používania uvedeným na adrese http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=723143. Akékoľvek kopírovanie alebo redistribuovanie softvéru alebo tovaru, ktoré nie je v súlade s príslušnými licenčnými podmienkami, pravidlami používania a platnými zákonmi, je výslovne zakázané a môže mať za následok vážne občianskoprávne a trestnoprávne postihy. Porušovatelia riskujú trestné stíhanie v maximálnom možnom rozsahu podľa zákona.

AK CHCETE ZÍSKAŤ BEZPLATNÚ KÓPIU PRÍSLUŠNEJ LICENČNEJ ZMLUVY PRE SOFTVÉR DODÁVANÝ V ŠKATULI, PRED OTVORENÍM BALENIA SOFTVÉRU KONTAKTUJTE MALOOBCHOD SPOLOČNOSTI MICROSOFT (AKO JE TO UVEDENÉ V ČLÁNKU OZNÁMENIA A KOMUNIKÁCIA UVEDENOM NIŽŠIE).

ĎALŠIE PODMIENKY A POŽIADAVKY. Okrem softvéru a iných stiahnuteľných produktov sa vám môžu v obchode ponúkať aj iné produkty a služby, ktoré podliehajú samostatným licenčným zmluvám koncového používateľa, podmienkam používania, podmienkam poskytovania služieb alebo iným podmienkam a požiadavkám. Pri kupovaní, sťahovaní alebo používaní týchto produktov sa od vás môže tiež vyžadovať odsúhlasenie týchto podmienok, aby ste si ich mohli kúpiť, stiahnuť, nainštalovať alebo používať.

SPOLOČNOSŤ MICROSOFT MÔŽE V RÁMCI OBCHODU, SLUŽIEB, SOFTVÉRU ALEBO TOVARU SPRÍSTUPNIŤ NÁSTROJE A POMÔCKY NA POUŽÍVANIE ALEBO SŤAHOVANIE, KTORÉ NIE SÚ SÚČASŤOU PREDÁVANÉHO PRODUKTU ANI SLUŽIEB. SPOLOČNOSŤ MICROSOFT NEPOSKYTUJE ŽIADNE ĎALŠIE ZÁRUKY TÝKAJÚCE SA PRESNOSTI VÝSLEDKOV ALEBO VÝSTUPOV Z POUŽÍVANIA TÝCHTO NÁSTROJOV ALEBO POMÔCOK OKREM TÝCH, KTORÉ SÚ STANOVENÉ V ČLÁNKU O ZÁRUKÁCH NA PRODUKTY.

Pri používaní nástrojov a pomôcok, ktoré sú k dispozícii prostredníctvom obchodu, softvéru alebo tovaru, rešpektujte duševné vlastníctvo iných osôb.

13. Kódy na sťahovanie softvéru a obsahu. Niektorý softvér a obsah sa dodáva prostredníctvom vytvorenia prepojenia na stiahnutie dostupného v konte Microsoft priradenom k nákupu. V súlade s odsekom uvedeným nižšie zvyčajne uchováme prepojenie na stiahnutie a súvisiaci digitálny kľúč pre tieto nákupy vo vašom konte Microsoft po dobu 3 rokov od dátumu zakúpenia, ale nezaručujeme ich uchovávanie po žiadnu konkrétnu dobu. Na predplatné produkty dodávané prostredníctvom poskytnutia prepojenia na stiahnutie sa môžu vzťahovať iné podmienky a práva na uchovávanie, ktoré si budete musieť prečítať a odsúhlasiť v čase predplatenia.

Súhlasíte s tým, že náš program uchovávania digitálnych kľúčov môžeme kedykoľvek zrušiť alebo upraviť. Takisto súhlasíte s tým, že pre niektoré produkty môžeme kedykoľvek prestať podporovať uchovávanie kľúčov z akéhokoľvek dôvodu, napríklad po skončení poskytovania podpory pre daný produkt. Potom už nebudete mať prístup k prepojeniu na stiahnutie ani k digitálnemu kľúču. Ak náš program zrušíme alebo upravíme tak, že už nebudete mať prístup k prepojeniu na stiahnutie ani k digitálnym kľúčom vo svojom konte, najmenej 90 dní vopred vás na to upozorníme použitím kontaktných údajov pre súvisiace konto Microsoft.

14. Ceny Ak sa vo vašej krajine alebo oblasti nachádza maloobchodná predajňa spoločnosti Microsoft, ceny, ponuka produktov a propagačné akcie ponúkané v nej sa môžu líšiť od toho, čo sa ponúka v online obchode. Spoločnosť Microsoft nezaručuje, že ceny, produkty alebo propagačné akcie ponúkané online budú dostupné alebo akceptované aj v maloobchodnej predajni spoločnosti Microsoft a naopak.

Obchod nezaručuje rovnakú cenu ako u konkurencie. Nedorovnáme inzerovanú cenu, ktorú iní maloobchodní predajcovia ponúkajú pre rovnaké položky.

Môžeme ponúkať možnosť predbežného objednania niektorých produktov pred dátumom ich dostupnosti. Ďalšie informácie o našich zásadách predbežných objednávok nájdete na našej stránke predbežných objednávok https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=834935&clcid=0x041b.

Pokiaľ nie je uvedené inak, ceny uvedené v obchode zahŕňajú dane alebo poplatky (ďalej len „dane“), ktoré sa môžu vzťahovať na váš nákup. Ceny uvedené v obchode nezahŕňajú náklady na doručenie. Dane a náklady na doručenie (podľa vhodnosti) sa pripočítajú k sume nákupu a zobrazia na stránke pokladne pred dokončením objednávky. Za zaplatenie takýchto daní a nákladov nesiete výhradnú zodpovednosť vy.

V závislosti od vašej polohy sa pre niektoré transakcie môže vyžadovať konverzia meny alebo spracovanie v inej krajine. Pri použití kreditnej alebo debetnej karty vám môže vaša banka účtovať ďalšie poplatky za príslušné služby. Podrobné informácie vám poskytne banka.

15. Výber automatického predĺženia. Ak sú vo vašej krajine, oblasti, provincii alebo vo vašom štáte povolené automatické predĺženia, môžete si vybrať možnosť automatického predlžovania produktov alebo služieb na konci fixného obdobia ich poskytovania. Pred akýmkoľvek predĺžením produktu alebo služby na nové obdobie vám to pripomenieme prostredníctvom e-mailu. Keď vám pripomenieme, že ste si zvolili možnosť automatického predĺženia produktu alebo služby, potom pokiaľ produkt alebo službu nezrušíte podľa postupu uvedeného nižšie, na konci aktuálneho obdobia poskytovania ich môžeme automaticky predĺžiť a naúčtovať vám aktuálnu cenu za dobu predĺženia. Tiež vám pripomenieme, že predĺženie vám budeme účtovať prostredníctvom vybratého spôsobu platby, bez ohľadu na to, či bol tento spôsob platby zaregistrovaný k dátumu predĺženia, alebo poskytnutý až neskôr. Poskytneme vám aj pokyny na zrušenie produktov alebo služieb. Zrušenie musíte vykonať pred dátumom predĺženia, aby sa vám neúčtovali poplatky za predĺženie.

16. Zásady vrátenia tovaru. Tieto zásady vrátenia tovaru dopĺňajú akékoľvek zákonné záruky alebo iné štatutárne práva na vrátenie tovaru, ktoré môžete mať podľa zákona (pozrite si článok Záruky na produkty uvedený nižšie). V súlade s našimi kritériami vrátenia tovaru môžete po zakúpení spôsobilého produktu odstúpiť od nákupnej zmluvy a požiadať o vrátenie peňazí bez uvedenia dôvodu do tridsiatich (30) kalendárnych dní. Obdobie odstúpenia uplynie po tridsiatich (30) kalendárnych dňoch od doručenia.

Ak vám zákon platný vo vašej krajine alebo oblasti umožňuje dlhšie obdobie odstúpenia, bude platiť toto obdobie.

Ak chcete uplatniť svoje právo na odstúpenie, musíte nás o svojom rozhodnutí informovať, skôr než uplynie obdobie odstúpenia. Kontaktujte nás prostredníctvom stránky Predaj a podpora https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=824761&clcid=0x041b, na ktorej nám môžete oznámiť svoje rozhodnutie a začať proces vrátenia tovaru. Môžete tiež použiť tento formulár na odstúpenie https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=866214&clcid=0x41b, nie je to však povinné.

Ak si uplatníte svoje právo na odstúpenie, vrátime vám sumu, ktorú ste zaplatili za produkty a ich doručenie na vašu adresu (okrem dodatočných nákladov vyplývajúcich z vášho výberu iného spôsobu doručenia, než je najlacnejší spôsob štandardného doručenia, aký ponúkame). Vrátenie peňazí sa musí vo všeobecnosti uskutočniť použitím pôvodného spôsobu platby. Musíte nám bezodkladne (najneskôr do 14 dní od dátumu, keď ste iniciovali svoju žiadosť o vrátenie tovaru) vrátiť súvisiace produkty, a to na vlastné náklady.

Na vrátenie sa v rozsahu povolenom príslušnými zákonmi vzťahujú nasledujúce požiadavky. Všetky vrátené produkty musia vykazovať znaky primeranej starostlivosti (nesmú byť opotrebované ani poškodené a musia byť v stave, ktorý nám umožní ich ďalší predaj). Softvér v škatuliach musíte vrátiť s neporušenou pečaťou.

Obdobie uplatnenia práva na odstúpenie môžeme rozšíriť počas sviatkov alebo iných období. Ak sa v obchode inzeruje pre konkrétny produkt dlhšie obdobie, bude platiť toto inzerované obdobie.

Všetok vrátený tovar sa musí dodať spolu s pôvodným dokladom o zakúpení alebo darovaní, pôvodnou dokumentáciou, návodmi na používanie, registráciou, dielmi a súčasťami (vrátane káblov, ovládačov a príslušenstva) a obalom od výrobcu. Nevrátenie týchto položiek môže mať v súlade s platnými zákonmi za následok to, že pokiaľ nebudú splnené naše kritériá vrátenia tovaru, nebude možné poskytnúť vrátenie peňazí alebo výmenu, prípadne dôjde k ich oneskoreniu.

Niektoré položky nie je možné vrátiť. Pokiaľ nie je stanovené v konkrétnej ponuke produktov inak, všetky nákupy nasledujúcich typov produktov sú finálne a nerefundovateľné a nemáte právo od nich odstúpiť:

digitálne aplikácie, hry, predplatné a obsah v aplikáciách, hudba, filmy, televízne relácie a súvisiaci obsah,

karty na platenie služieb/predplatné karty (napríklad Skype, Xbox Live, Groove Music Pass),

digitálne darčekové poukazy, ktoré boli uplatnené,

produkty, ktoré boli prispôsobené alebo upravené, a

služby, ktoré už boli poskytnuté alebo spotrebované.

Úplné podrobnosti o tom, ako vrátiť spôsobilé produkty, nájdete na našej stránke Vrátenie tovaru a peňazí https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=723276&clcid=0x041b.

17. Platby zákazníkom. Ak vám dlžíme platbu, súhlasíte s tým, že nám včas a presne poskytnete všetky informácie, ktoré potrebujeme na uhradenie platby. S výnimkou platieb, ktoré sa uhrádzajú v súlade s článkom Zásady vrátenia tovaru uvedeným vyššie, nesiete zodpovednosť za všetky dane a poplatky, ktoré vám môžu vzniknúť v dôsledku platby, ktorá vám bude uhradená. Musíte splniť aj všetky ďalšie podmienky, ktoré vyžadujeme pri vašom práve súvisiacom s akoukoľvek platbou. Ak prijmete platbu, ktorá vám nebola určená, môžeme ju stornovať alebo požadovať jej vrátenie. Súhlasíte s tým, že v tejto veci budete s nami spolupracovať. Sumu platby, ktorú vám uhradíme, môžeme tiež bez oznámenia znížiť z dôvodu jej úpravy o ľubovoľný predchádzajúci preplatok.

18. Darčekové poukazy. Darčekové poukazy zakúpené v maloobchodnej predajni spoločnosti Microsoft sa riadia maloobchodnou zmluvou o poskytovaní darčekových poukazov, ktorú nájdete na adrese

https://www.microsoft.com/en-us/store/b/gift-cards.

Uplatnenie a používanie iných darčekových poukazov od spoločnosti Microsoft sa riadi podmienkami a požiadavkami pre darčekové poukazy od spoločnosti Microsoft (https://commerce.microsoft.com/PaymentHub/Help/Show/toc_link_no_62).

19. Služby zákazníkom. Ak máte otázky, ktoré chcete adresovať oddeleniu podpory pre zákazníkov, pozrite si stránku Predaj a podpora v obchode, kde nájdete príslušné kontaktné údaje. Ak bývate v Európe a vzniknutý problém nedokážete vyriešiť prostredníctvom kontaktovania oddelenia podpory pre zákazníkov, máte možnosť nahlásiť problém prostredníctvom platformy Európskej únie na riešenie sporov online na stránke https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=EN. Ako súčasť podania je potrebné uviesť nasledujúcu kontaktnú e-mailovú adresu spoločnosti Microsoft: MSODR@microsoft.com. Táto e-mailová adresa je určená len na použitie na platforme EÚ Riešenie sporov online a nie je miestom kontaktu pre všeobecnú technickú podporu ani otázky.

20. Recyklácia. Podrobnosti o zásadách spoločnosti Microsoft týkajúcich sa vrátenia odpadových elektrických a elektronických zariadení (WEEE) platných vo vašej jurisdikcii nájdete v článku Recyklácia https://www.microsoft.com/sk-sk/store/b/recycling.

VŠEOBECNÉ PODMIENKY

21. Zmena podmienok. Spoločnosť Microsoft môže zmeniť podmienky predaja kedykoľvek a bez predchádzajúceho oznámenia. Vaša akvizičná transakcia sa bude riadiť podmienkami predaja platnými v čase predloženia objednávky (alebo v prípade bezplatných aplikácií a hier v čase, keď sa pokúsite nainštalovať príslušnú aplikáciu alebo hru), ktoré slúžia ako zmluva o transakcii medzi nami. Pred vašou ďalšou transakciou môže spoločnosť Microsoft zmeniť podmienky predaja bez toho, aby vám to oznámila. Pri každej návšteve obchodu si prečítajte podmienky predaja. Odporúčame vám, aby ste si uložili alebo vytlačili kópiu podmienok predaja na účely budúceho použitia v súvislosti s vaším nákupom.

22. Oprávnené používanie a vekové obmedzenia. Beriete na vedomie, že máte oprávnenie predložiť objednávku a vykonať akékoľvek iné zákonné kroky, ktoré sa od vás vyžadujú na základe týchto podmienok predaja. Na vaše používanie obchodu vrátane nákupov sa môžu vzťahovať vekové obmedzenia.

23. Súkromie a ochrana osobných údajov. Ochrana vašich osobných údajov je pre nás dôležitá. Určité informácie, ktoré o vás zhromažďujeme, používame na prevádzkovanie a poskytovanie obchodu. Prečítajte si (prehlásenie spoločnosti Microsoft o ochrane osobných údajov https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839), pretože obsahuje informácie o typoch údajov, ktoré zhromažďujeme od vás a z vašich zariadení (ďalej len „údaje“), a spôsob, akým používame vaše údaje. Prehlásenie o ochrane osobných údajov tiež obsahuje informácie o tom, ako spoločnosť Microsoft používa vašu komunikáciu s ostatnými, vaše príspevky alebo pripomienky, ktoré ste spoločnosti Microsoft odoslali prostredníctvom obchodu, a súbory, fotografie, dokumenty, zvuky, digitálne diela a videá, ktoré odošlete, uložíte alebo zdieľate prostredníctvom obchodu (ďalej len „váš obsah“).

24. Zobrazenie a farby produktu. Spoločnosť Microsoft sa snaží verne zobrazovať farby a fotografie produktu, nemôžeme však zaručiť, že farba, ktorá sa zobrazí na obrazovke vášho zariadenia alebo na vašom monitore, bude presne zodpovedať farbe produktu.

25. Chybyprezentácie v obchode. Vynakladáme maximálne úsilie, aby sme publikovali presné informácie, pravidelne aktualizovali obchod a opravovali zistené chyby. Akýkoľvek obsah v obchode však v danom čase môže byť nesprávny alebo neaktuálny. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť obsah obchodu vrátane cien, špecifikácií, ponúk a dostupnosti produktov.

26. Vypovedanie používania alebo prístupu. Spoločnosť Microsoft môže vypovedať vaše konto alebo používanie obchodu kedykoľvek z akéhokoľvek legitímneho dôvodu, okrem iného vrátane prípadov, keď porušíte tieto podmienky predaja alebo zásady obchodu, prípadne ak už obchod nebude prevádzkovať spoločnosť Microsoft. Používaním obchodu súhlasíte s tým, že budete zodpovedať (v súlade s týmito podmienkami) za akékoľvek uskutočnené objednávky alebo poplatky vzniknuté pred takýmto vypovedaním. Spoločnosť Microsoft môže kedykoľvek zmeniť, ukončiť alebo inak pozastaviť prevádzkovanie obchodu z akéhokoľvek dôvodu a bez predchádzajúceho oznámenia. Ak takáto zmena, ukončenie alebo pozastavenie ovplyvní vaše používanie služby alebo produktu, prípadne inak naruší vašu objednávku, kontaktujte nás prostredníctvom stránky Predaj a podpora.

27. Záruky na produkty. Mnohé produkty dostupné v obchode (vrátane niektorých produktov spoločnosti Microsoft a niektorých produktov tretích strán) sa dodávajú so zárukami výrobcu. Podrobnosti o riešení problémov, na ktoré sa vzťahujú dané záruky, nájdete v zárukách príslušných výrobcov poskytovaných s takýmito produktmi. Pre niektoré produkty si za dodatočný poplatok môžete zakúpiť rozšírený plán služieb. Podrobnosti nájdete v príslušných plánoch.

Okrem toho sa produkty predávané alebo ponúkané prostredníctvom obchodu (vrátane tovarov, služieb a digitálneho obsahu) môžu dodávať s právami a zárukami, ktoré v súlade so zákonom nemožno odoprieť, napríklad vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa v súvislosti s chybnými, poškodenými alebo chybne označenými tovarmi, službami alebo digitálnym obsahom. Všetky komerčné záruky ponúkané výrobcami, poskytovateľmi služieb alebo vývojármi sa poskytujú nad rámec týchto povinných spotrebiteľských práv. Prečítajte si ďalšie informácie o komerčných zárukách a zákonných právach https://www.microsoft.com/sk-sk/store/b/aboutwarranties.

SPOLOČNOSŤ MICROSOFT A JEJ DODÁVATELIA, DISTRIBÚTORI, PREDAJCOVIA A POSKYTOVATELIA OBSAHU NEPOSKYTUJÚ V RÁMCI TÝCHTO PODMIENOK PREDAJA ŽIADNE ĎALŠIE ZÁRUKY, GARANCIE ANI PODMIENKY VRÁTANE ZÁRUK, GARANCIÍ A PODMIENOK OBCHODOVATEĽNOSTI, USPOKOJIVEJ KVALITY, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL, PRÁVNEHO TITULU ALEBO NEPORUŠENIA CUDZÍCH PRÁV.

SPOLOČNOSŤ MICROSOFT NEZARUČUJE PRESNOSŤ ANI AKTUÁLNOSŤ INFORMÁCIÍ, KTORÉ SÚ DOSTUPNÉ PROSTREDNÍCTVOM OBCHODU ALEBO SLUŽIEB. BERIETE NA VEDOMIE, ŽE POČÍTAČOVÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ SYSTÉMY NIE SÚ BEZ CHÝB A OBČAS DOCHÁDZA K ICH ODSTÁVKAM A VÝPADKOM. SPOLOČNOSŤ MICROSOFT NEZARUČUJE, ŽE PRÍSTUP K OBCHODU ALEBO SLUŽBÁM BUDE BEZ PRERUŠENIA, VČASNÝ, BEZPEČNÝ ALEBO BEZCHYBNÝ ALEBO ŽE NEDÔJDE K STRATE OBSAHU.

28. Obmedzenie zodpovednosti. Nič v tomto obmedzení zodpovednosti nevylučuje ani neobmedzuje žiadne povinné spotrebiteľské ochrany, ktoré máte k dispozícii na vašom území, ani žiadne zodpovednosti, ktoré podľa zákona nemožno vylúčiť. To isté platí aj pre zodpovednosť spoločnosti Microsoft, jej zastupujúcich agentov alebo zákonných zástupcov v prípade podvodu alebo ich nedbalosti vedúcej k ublíženiu na zdraví alebo smrti.

a. Spoločnosť Microsoft, jej zastupujúci agenti alebo zákonní zástupcovia zodpovedajú za nepriame škody vrátane finančných strát, ako je napríklad ušlý zisk, iba v takom prípade, ak dôjde prinajmenšom k nedbalosti alebo úmyselnému pochybeniu zo strany spoločnosti Microsoft, jej zastupujúcich agentov alebo zákonných zástupcov.

b. Spoločnosť Microsoft nezodpovedá za vaše odoslané údaje, obsah ani materiály poskytované používateľmi a ani za ich aktivity. Tento obsah a aktivity nemožno pripisovať spoločnosti Microsoft a nepredstavujú názor spoločnosti Microsoft.

c. Mnohé z aplikácií, služieb a iného digitálneho obsahu, ktoré sa ponúkajú v obchode, vám ponúkajú iné subjekty než spoločnosť Microsoft (ďalej len „obsah od tretích strán“). Spoločnosť Microsoft nie je zodpovedná za obsah od tretích strán ani za nároky súvisiace s ním s výnimkou akýchkoľvek povinných ochrán spotrebiteľa, na ktoré máte nárok podľa zákona vo vašej krajine alebo na vašom území. Pozrite si článok Záruky na produkty uvedený vyššie.

d. Spoločnosť Microsoft nie je zodpovedná za žiadne nesplnenie ani oneskorenie splnenia svojich záväzkov vyplývajúcich z týchto podmienok v rozsahu, v akom je takéto nesplnenie alebo oneskorenie splnenia spôsobené okolnosťami, nad ktorými nemá spoločnosť Microsoft primeranú kontrolu (napríklad pracovnými spormi, vyššou mocou, vojnou alebo teroristickou činnosťou, úmyselným poškodením, nehodami či nedodržaním platných zákonov a vládnych predpisov). Spoločnosť Microsoft sa bude snažiť minimalizovať vplyvy všetkých takýchto udalostí a plniť záväzky, ktoré nie sú ovplyvnené.

29. Pridelenie. Naše práva a záväzky vyplývajúce z týchto podmienok predaja môžeme kedykoľvek a bez oznámenia postúpiť, previesť alebo inak prideliť, či už vcelku, alebo čiastočne. Žiadne práva, ktoré máte na základe týchto podmienok predaja, nesmiete postúpiť ani previesť.

30. Voľba právneho poriadku a miesta na riešenie sporov. Ak bývate (alebo ak máte hlavnú prevádzku svojej firmy) v Európe, všetky nároky týkajúce sa bezplatných služieb a bezplatných akvizícií z obchodu bez ohľadu na povinné zákonné ustanovenia platné v krajine, v ktorej sa obvykle zdržiavate, sa riadia zákonmi štátu Washington v USA. Všetky nároky týkajúce sa platených nákupov z obchodu a platených služieb sa riadia zákonmi krajiny, v ktorej sa obvykle zdržiavate. V súvislosti s jurisdikciou platí, že v prípade všetkých sporov vyplývajúcich z týchto podmienok predaja alebo súvisiacich s nimi budete vy aj spoločnosť Microsoft súhlasiť s voľbou súdov v krajine, v ktorej sa obvykle zdržiavate, prípadne si môžete zvoliť príslušný súd v štáte Washington v USA.

31. Oznámenia.

a. Oznámenia a postup pri uplatňovaní nárokov v prípade porušenia práv duševného vlastníctva. Spoločnosť Microsoft rešpektuje práva duševného vlastníctva tretích strán. Ak chcete poslať oznámenie o porušení práv duševného vlastníctva vrátane nárokov vyplývajúcich z porušenia autorských práv, použite naše postupy predkladania oznámení o porušení cudzích práv (https://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.aspx). NA OTÁZKY, KTORÉ NESÚVISIA S TÝMITO POSTUPMI, NEBUDE SPOLOČNOSŤ MICROSOFT REAGOVAŤ. Pri odpovedaní na oznámenia, ktoré sa týkajú porušenia autorských práv, používa spoločnosť Microsoft postupy stanovené v zákone č. 17 Zákonníka Spojených štátov amerických, článok 512.Za určitých okolností môže spoločnosť Microsoft tiež zablokovať alebo vypovedať kontá používateľov služieb spoločnosti Microsoft, ktorí opakovane porušujú cudzie práva.

b. Oznámenia o autorských právach a ochranných známkach. Na všetok obsah obchodu a služieb sa vzťahujú autorské práva spoločnosti Microsoft Corporation (Copyright © 2016), One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA, prípadne jej dodávateľov alebo iných poskytovateľov. Všetky práva vyhradené. Vlastníkmi právneho titulu, autorských práv a ďalších práv duševného vlastníctva na obchod, služby a obsah sme my alebo naši dodávatelia a iní poskytovatelia. Microsoft a názvy, logá a ikony všetkých produktov a služieb spoločnosti Microsoft môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami spoločnosti Microsoft v USA, Kanade alebo iných krajinách.

Zoznam ochranných známok spoločnosti Microsoft nájdete na lokalite: https://www.microsoft.com/trademarks. Názvy skutočných spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov. Všetky práva, ktoré nie sú výslovne udelené v týchto podmienkach predaja, sú vyhradené.

32. Bezpečnostné upozornenie. Ak sa chcete vyhnúť možnému zraneniu, diskomfortu alebo únave očí, mali by ste si pri používaní hier alebo iných aplikácií robiť pravidelné prestávky, najmä ak v dôsledku používania pociťujete nejakú bolesť alebo únavu. Ak pocítite diskomfort, urobte si prestávku. Diskomfort môže zahŕňať pocit nevoľnosti, nevoľnosť pri pohybe, závrat, dezorientáciu, bolesť hlavy, únavu, únavu očí alebo pocit sucha v očiach. Používanie aplikácií vás môže rozptyľovať a rušiť vaše okolie. Vyhýbajte sa nebezpečenstvu pádu, schodom, nízkym stropom, krehkým alebo cenným predmetom, ktoré by sa mohli poškodiť. Veľmi malé percento ľudí môže zažiť záchvat, ak sú vystavení určitým vizuálnym obrazom, napríklad blikajúcim svetlám alebo vzorom, ktoré sa môžu objaviť v aplikáciách. Dokonca aj ľudia bez diagnostikovaných záchvatov môžu mať zatiaľ nediagnostikované predpoklady na to, že sa u nich vyvolajú záchvaty. Prejavy môžu zahŕňať mdloby, poruchy videnia, tiky, trhania alebo triašky končatín, dezorientáciu, zmätenosť, stratu vedomia alebo kŕče. Ak spozorujete niektorý z týchto prejavov, okamžite ukončite používanie aplikácií a poraďte sa s lekárom. Ak sa u vás niekedy prejavili príznaky spojené so záchvatmi, poraďte sa s lekárom ešte pred používaním aplikácií. Rodičia by mali sledovať používanie aplikácií deťmi, či sa u nich nevyskytnú príslušné prejavy.

Máte otázky? Porozprávajte sa s odborníkom

 Pripomienky k lokalite