Kako Microsoft kategorizuje podatke za usluge na mreži

Podaci korišćeni za isporuku usluga na mreži i profesionalnih usluga

Definicije drugih Microsoft podataka

Podaci o administratoru

Podaci o administratoru su informacije o administratorima koje se isporučuju tokom prijavljivanja, kupovine ili administriranja Microsoft usluga, kao što su imena, brojevi telefona i e-adrese. To obuhvata i prikupljene informacije o korišćenju i podatke povezane sa nalogom, kao što su kontrole koje izaberete. Koristimo administratorske podatke za pružanje usluga, kompletne transakcije, servisiranje naloga i otkrivanje i sprečavanje prevare.

Podaci o plaćanju

Podaci o plaćanju su informacije koje obezbeđujete kada kupite nešto na mreži od korporacije Microsoft. Oni mogu da obuhvataju broj kreditne kartice i bezbednosnu šifru, ime, adresu fakturisanja, kao i druge finansijske podatke. Podatke o plaćanju koristimo da bismo dovršili transakcije, kao i da bismo otkrili i sprečili prevaru.

Lični podaci

„Lični podaci“ su informacije koje se odnose na identifikovanu osobu ili osobu koju je moguće identifikovati. Osoba koju je moguće identifikovati je ona koja može da se identifikuje direktno ili indirektno, na primer, po imenu, identifikacionom broju, koordinatama lokacije, identifikatoru na mreži ili nekim faktorima specifičnim za fizički, fiziološki, genetički, mentalni, ekonomski, kulturološki ili društveni identitet te osobe.

 

Microsoft koristi istu GDPR definiciju za lične podatke. To obuhvata podatke pod pseudonimom. Pored toga što predstavljaju podskup podataka o administratoru i podataka o plaćanju, lični podaci su i podskup svake od gorenavedenih kategorija podataka.