Trace Id is missing

Pristupite podacima pod svojim uslovima

Pristupite svojim podacima u bilo kom trenutku pomoću Microsoft poslovnih usluga u oblaku, koje uključuju snažne mere bezbednosti protiv neovlašćenog pristupa i neprikladne upotrebe.

Ko može da pristupi vašim podacima?

Microsoft poslovne usluge u oblaku primenjuju stroge mere kako bi doprinele zaštiti vaših podataka od neodgovarajućeg pristupa ili korišćenja od strane neovlašćenih osoba. To obuhvata ograničavanje pristupa osoblju i podizvođačima korporacije Microsoft i pažljivo definisanje zahteva za odgovaranje na zahteve vlade za korisničkim podacima. Međutim, vi možete uvek da pristupite svojim podacima iz bilo kog razloga.

Pristupite podacima u bilo kom trenutku

Preuzmite podatke bez obaveštenja ako ste pretplatnik na Azure, Dynamics 365, Intune ili Microsoft 365 i zadržite podatke ako završite pretplatu.

Ograničeni pristup podacima klijenata

Microsoft pomaže u zaštiti podataka klijenta od neprikladnog pristupa ili upotrebe od strane neovlašćenih osoba – bilo eksterno ili interno – i sprečava klijente da međusobno pristupaju podacima.

Kako Microsoft upravlja podacima u oblaku?

Istražite uobičajena pitanja o bezbednosti, privatnosti i usaglašenosti u vezi sa načinom na koji Microsoft upravlja podacima koje delite i skladištite pomoću Microsoft usluga u oblaku, uključujući korišćenje nezavisnih proizvođača.

 • Operativni procesi koji regulišu pristup podacima korisnika u Microsoft poslovnim uslugama u oblaku zaštićeni su jakim kontrolama i potvrdom identiteta koje spadaju u dve kategorije: fizičku i logičku.

  Pristup fizičkim objektima centra podataka čuvaju spoljni i unutrašnji parametri sa povećanom bezbednošću na svakom nivou, uključujući ograničavanje parametara, službenike za bezbednost, zaključane servere, višestruku kontrolu pristupa, integrisane alarmne sisteme i video nadzor centra za operacije.

  Virtuelni pristup podacima klijenata je ograničen na osnovu poslovnih potreba za kontrolom pristupa na osnovu uloge, višestruke potvrde identiteta sa više faktora, smanjivanjem stalnog pristupa podacima za proizvodnju i drugim kontrolama. Pristup podacima klijenata se takođe strogo evidentira i korporacija Microsoft i treće strane vrše redovne kontrole (kao i probna nadgledanja) koje će potvrditi da je neki pristup prikladan.

 • Microsoft proizvodi i usluge koriste industrijske protokole bezbednog transporta. Kada se podaci premeštaju preko mreže – između korisničkih uređaja i Microsoft centara podataka ili u okviru samih centara podataka. Da bi zaštitio podatke koji miruju, Microsoft nudi opseg ugrađenih mogućnosti šifrovanja.

  Većina Microsoft poslovnih usluga u oblaku su usluge koje su deo višeklijentskog sistema, što znači da vaši podaci, primene i virtuelne mašine mogu biti uskladištene na istom fizičkom hardveru kao i drugih klijenata. Microsoft koristi logičku izolaciju za razdvajanje skladišta i obrade za različite klijente kroz specijalizovanu tehnologiju razvijenu radi obezbeđivanja da se podaci ne kombinuju sa podacima drugih.

  Poslovne usluge u oblaku koje proverene certifikate kao što je ISO 27001 redovno se verifikuju od strane korporacije Microsoft i akreditovanih kompanija za nadzor koje vrše probna nadziranja radi potvrde da je pristup samo u legitimne poslovne svrhe.

 • Microsoft službenici za operacije i podršku su dostupni 24 časa dnevno, 365 dana godišnje širom sveta. Većina naših operacija usluga je automatizovana, tako da samo mali skup zahteva ljudsku interakciju.

  Microsoft inženjeri nemaju podrazumevani pristup podacima klijenta u oblaku. Umesto toga, njima je odobren pristup u okviru nadzora menadžmenta, samo kada je potrebno.

  Microsoft službenici će koristiti podatke klijenta samo u svrhe koje su kompatibilne sa pružanjem ugovornih usluga, kao što su funkcije rešavanja problema i poboljšanja, kao što je  zaštita od malvera.

 • Microsoft poslovne usluge u oblaku obrađuju različite kategorije podataka, uključujući korisničke i lične podatke. Podprocesori su podizvođači koje je Microsoft angažovao za obavljanje poslova koji mogu zahtevati pristup takvim podacima.
   
  Podobrađivači mogu da pristupe podacima samo da bi isporučili funkcije u podršci usluga na mreži za koje ih je Microsoft zadužio i zabranjeno je da koriste podatke u bilo koje druge svrhe. Od njih se zahteva da čuvaju poverljivost ovih podataka i ugovorno su obavezni da ispune stroge zahteve privatnosti. Od podobrađivača se zahteva da ispune zahteve Opšte uredbe o zaštiti podataka (GDPR), uključujući one koje se odnose na primenu odgovarajućih tehničkih i organizacionih mera radi zaštite ličnih podataka.
   
  Microsoft zahteva od podobrađivača da se pridruži Microsoft programu za bezbednost i proveru privatnosti. Ovaj program je dizajniran u cilju standardizacije i ojačavanja praksi rukovanja podacima i u cilju obezbeđivanja usaglašenosti poslovnih procesa i sistema dobavljača sa sistemima korporacije Microsoft.
   
  Podobrađivači koji imaju pristup klijentovim i ličnim podacima podležu pojačanim zahtevima.
   
  Podobrađivači nezavisnih proizvođača mogu da rade u sledećim kapacitetima:
   
  • Pokretanje tehnologija u oblaku integrisanih sa Microsoft Online Services i Microsoft Cloud funkcijama: Podprocesori mogu da obrađuju, čuvaju ili na drugi način pristupaju podacima klijenta i ličnim podacima (koji se sastoje od pseudonimizovanih ličnih identifikatora) dok pomažu u pružanju ove usluge.
  • Pružanje pomoćnih usluga: Potprocesori pomažu u podršci, radu i održavanju Microsoft Online Services usluga. U takvim slučajevima, podprocesori mogu da obrađuju, skladište ili pristupe podacima klijenta i ličnim podacima (koji se sastoje od pseudonimizovanih ličnih identifikatora) dok pruža pomoćne usluge.
  • Pružanje osoblja po ugovoru: Osoblje po ugovoru radi u bliskoj koordinaciji sa zaposlenima korporacije Microsoft na radu, isporuci i održavanju Microsoft usluga na mreži. Dok to rade, osoblje po ugovoru može da obrađuje podatke o klijentima ili lične podatke (koji se sastoje od pseudonimizovanih ličnih identifikatora) u ime korporacije Microsoft. U svim takvim slučajevima, podaci se nalaze samo na Microsoft sistemima i podležu Microsoft smernicama i nadzoru. Aktivnosti obrade ovog osoblja po ugovoru u okviru Microsoft usluga na mreži podležu nezavisnim nadzorima koje Microsoft sprovodi svake godine.
 • Microsoft definiše podatke klijenta kao sve podatke koje klijent daje korporaciji Microsoft kroz njihovo korišćenje naših poslovnih usluga u oblaku (pogledajte članak kako Microsoft kategoriše podatke). Neki podaci klijenata su lični podaci po definiciji uredbe GDPR. Microsoft takođe obrađuje neke lične podatke generisane ili prikupljene kroz operacije usluga na mreži koje se ne nalaze u okviru podataka klijenta.

  Lista podobrađivača Microsoft usluga na mreži prepoznaje podobrađivače ovlašćene za podobradu klijentskih ili ličnih podataka u Microsoft uslugama na mreži. Ova lista je primenljiva na sve Microsoft usluge na mreži koje su regulisane Dodatkom o zaštiti podataka korporacije Microsoft.

  Microsoft objavljuje imena svih novih podobrađivača za osnovne usluge na mreži najmanje šest meseci pre ovlašćenja podobrađivača radi pružanja usluga koje mogu da uključe pristup podacima klijenata ili ličnim podacima.1

  Da biste primali obaveštenja u vezi sa ažuriranjima listi podobrađivača, pratite uputstva koja opisuju funkciju Moja biblioteka.

Zahtevi državnih institucija za podatke klijenata

Microsoft osigurava da ne postoje „mala vrata“ i da nema direktnog ili nesputanog pristupa državnih institucija vašim podacima. Uvodimo specijalne zahteve za zahteve koje postavljaju državne i pravne institucije.

Dodatni resursi za pristup podacima

Izjava o privatnosti za Microsoft usluge na mreži

Saznajte više o Microsoft procesima ličnih podataka, načinu na koji ih obrađujemo i u koje svrhe.

Microsoft uslovi i dokumentacija za licenciranje

Pristupajte uslovima licenciranja, uslovima i dodatnim informacijama relevantnim za korišćenje proizvoda i usluga licenciranih putem programa Microsoft količinskog licenciranja.

Informacije o prikupljanju podataka

Naučite više o vrstama podataka koje prikupljamo.

[1] Napomena: Informacije o tome kako se podobrađivači koriste kada Microsoft obezbedi komercijalnu podršku ili druge profesionalne usluge, uključujući podršku usluga na mreži, pogledajte odeljak Microsoft Professional Services i dobavljači u Centru za pouzdanost.

Pratite Microsoft