Thêm dung lượng lưu trữ vào đăng ký Microsoft 365 của bạn

Có sẵn các gói dung lượng lưu trữ bổ sung OneDrive nếu bạn cần. Thêm tối đa 1 TB dung lượng vào 1 TB được tích hợp trong đăng ký Microsoft 365 của bạn.1

Các gói dung lượng lưu trữ bổ sung chỉ sẵn dùng với người đăng ký Microsoft 365.
Bạn chưa phải là người đăng ký? Tải Microsoft 365

A mobile device and a tablet or laptop displaying folders and files in OneDrive

Thêm dung lượng lưu trữ khi bạn cần nhiều hơn

Bạn có thể thêm nhiều dung lượng lưu trữ hơn vào OneDrive của mình với một khoản phí hàng tháng. Nhận dung lượng bạn cần theo gia số 200 GB.

Nhận tối đa 2 TB dung lượng lưu trữ OneDrive

Thêm tối đa 1 TB dung lượng lưu trữ OneDrive bổ sung vào 1 TB được tích hợp trong đăng ký Microsoft 365 của bạn.

Thay đổi gói của bạn bất kỳ lúc nào

Tăng hoặc giảm dung lượng lưu trữ của bạn hoặc hủy bỏ gói dung lượng lưu trữ bổ sung tùy ý bạn.

Các gói dung lượng lưu trữ bổ sung OneDrive

Với tư cách là người đăng ký Microsoft 365, bạn có thể mua bất kỳ gói dung lượng lưu trữ nào dưới đây:

1 TB được tích hợp với Microsoft 365

Thêm 200 GB

Thêm 400 GB

Thêm 600 GB

Thêm 800 GB

Thêm 1 TB

1 TB được tích hợp với Microsoft 365

Thêm 200 GB

Thêm 400 GB

Thêm 600 GB

Thêm 800 GB

Thêm 1 TB

1. Yêu cầu có đăng ký Microsoft 365 Personal hoặc Family. Đối với người dùng Microsoft 365 Family, chỉ có tài khoản mua dung lượng lưu trữ bổ sung mới nhận được dung lượng lưu trữ bổ sung. Các đăng ký OneDrive Basic 5 GB và OneDrive 100 GB không đủ điều kiện để sử dụng các gói dung lượng lưu trữ bổ sung.