പ്രധാന ഉള്ളടക്കത്തിലേക്ക് പോവുക
സൈനിൻ ചെയ്യുക
Application
The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
സൗജന്യം
Application
Microsoft Office പ്രൂഫ് ചെയ്യ ഉപകരണങ്ങ കൂടുത ഭാഷകളി ചിട്ടപ്പെടുത്ത പ്രാപ്തമാക്കുന്നു.
സൗജന്യം
Document
The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
സൗജന്യം
Application
The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
സൗജന്യം
Document
The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
സൗജന്യം
Application
The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
സൗജന്യം
Update
Windows 7-നായി ശുപാര്‍ശ ചെയ്യുന്ന ഫാസ്റ്റ്, ഫ്ലൂയിഡ് ബ്രൌസര്‍ ഡൌണ്‍‌ലോഡുചെയ്യുക.
സൗജന്യം
Update
Install this update to resolve issues in Windows.
സൗജന്യം
Document
The instructions for this download will soon be available in your language. In the meantime, we are providing the instructions in English.
സൗജന്യം
Tool
ഇംഗ്ലീഷ് ഉപയോക്തൃ ഇന്‍റര്‍ഫേസ് പദങ്ങളുടെ വിവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്നതിന് tooltip captions ഉപയോഗിക്കുന്ന ലളിതമായ ഒരു ഭാഷാ വിവര്‍ത്തന പ്രതിവിധിയാണ് Microsoft Captions Language Interface Pack (CLIP).
സൗജന്യം