Opublikowano:
Data wejścia w życie: 30 sierpnia 2019 r.
Umowa dotycząca usług Microsoft (Microsoft Services Agreement, MSA)
Ochrona prywatności UżytkownikaOchrona prywatności Użytkownika1_YourPrivacy
Opis

1. Ochrona prywatności Użytkownika. Microsoft dba o prywatność Użytkownika. Informacje o typach danych zbieranych od Użytkownika i z jego urządzeń („Dane”) oraz o sposobie użycia Danych i o podstawach prawnych ich przetwarzania znajdują się w oświadczeniu Microsoft o ochronie prywatności („Oświadczenie o Ochronie Prywatności”). W Oświadczeniu o Ochronie Prywatności opisano również sposób używania przez Microsoft treści Użytkownika, w tym zapisów komunikacji Użytkownika z innymi osobami, wpisów przesyłanych przez Użytkownika do Microsoft w ramach Usług oraz plików, zdjęć, dokumentów, plików dźwiękowych, utworów cyfrowych, transmisji na żywo oraz filmów przesyłanych, przechowywanych, transmitowanych lub udostępnianych przez Użytkownika w ramach Usług („Treści Użytkownika”). W sytuacjach, gdy przetwarzanie wymaga zgody, oraz w zakresie dozwolonym przez prawo zaakceptowanie Postanowień przez Użytkownika oznacza, że Użytkownik zgadza się na zbieranie, używanie i ujawnianie przez Microsoft Treści i Danych Użytkownika zgodnie z opisem w Oświadczeniu o Ochronie Prywatności. W niektórych przypadkach Microsoft prześle Użytkownikowi oddzielne powiadomienie i poprosi o jego akceptację zgodnie z Oświadczeniem o Ochronie Prywatności.

Pełny tekst
Treści UżytkownikaTreści Użytkownika2_yourContent
Opis

2. Treści Użytkownika. Wiele Usług Microsoft umożliwia Użytkownikowi przechowywanie lub udostępnianie Treści bądź otrzymywanie materiałów od innych osób. Microsoft nie rości sobie prawa własności do Treści Użytkownika. Treści Użytkownika pozostają jego własnością i Użytkownik ponosi za nie odpowiedzialność.

 • a. Jeśli Użytkownik udostępnia Treści Użytkownika innym osobom, wyraźnie zgadza się na to, aby każda osoba, której je udostępnił, mogła je na całym świecie bezpłatnie stosować, zapisywać, nagrywać, reprodukować, transmitować, przesyłać, udostępniać, wyświetlać lub w inny sposób rozpowszechniać (a w przypadku usługi HealthVault — usuwać). Jeśli Użytkownik nie chce, aby ktokolwiek miał taką możliwość, nie powinien używać Usług do udostępniania Treści Użytkownika. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że w okresie obowiązywania Postanowień dysponuje i będzie dysponować wszelkimi prawami do Treści Użytkownika, które są przekazywane, przechowywane lub udostępniane w Usługach bądź za ich pośrednictwem, oraz że gromadzenie, używanie i przechowywanie Treści Użytkownika za pośrednictwem Usług nie będzie naruszać żadnych przepisów prawa ani praw innych osób. Microsoft zaleca Użytkownikowi systematyczne wykonywanie kopii zapasowych Treści Użytkownika. Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za Treści Użytkownika ani za materiały, które inne osoby przekazują, przechowują lub udostępniają w ramach Usług Microsoft.
 • b. W zakresie koniecznym do świadczenia Usług Użytkownikowi i innym osobom (mogącym obejmować zmianę rozmiaru, kształtu lub formatu Treści Użytkownika w celu ich lepszego przechowywania lub wyświetlenia Użytkownikowi), zabezpieczenia Użytkownika i Usług oraz ulepszania produktów i usług Microsoft, Użytkownik udziela Microsoft obowiązującej na całym świecie i wolnej od opłat licencji w zakresie własności intelektualnej na używanie Treści Użytkownika, w tym na sporządzanie kopii, zachowywanie, przekazywanie, ponowne formatowanie, rozpowszechnianie za pośrednictwem narzędzi komunikacji oraz wyświetlanie Treści Użytkownika w Usługach. Jeśli Użytkownik opublikuje Treści Użytkownika w takich obszarach Usługi, które umożliwiają publiczny lub nieograniczony dostęp do Treści Użytkownika za pomocą Internetu, Treści Użytkownika mogą zostać wykorzystane w prezentacjach lub materiałach promujących Usługę. Niektóre Usługi są finansowane z reklam. Narzędzia kontroli personalizacji reklam przez Microsoft są dostępne na stronie Zabezpieczenia i prywatność w witrynie zarządzania kontem Microsoft. Microsoft nie używa informacji udzielonych przez Użytkownika w wiadomościach e-mail, rozmowach, wiadomościach poczty głosowej, dokumentach, zdjęciach ani innych plikach osobistych do kierowania określonych reklam do Użytkownika. Zasady dotyczące reklam Microsoft są szczegółowo opisane w Oświadczeniu o Ochronie Prywatności.
Pełny tekst
Kodeks PostępowaniaKodeks Postępowania3_codeOfConduct
Opis

3. Kodeks Postępowania

 • a. Treści, materiały i działania naruszające Postanowienia są niedozwolone. Akceptując Postanowienia, Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania następujących zasad:
  • i. Nie wolno wykonywać żadnych nielegalnych czynności.
  • ii. Nie wolno prowadzić żadnych działań wykorzystujących dzieci, krzywdzących je lub im zagrażających.
  • iii. Nie wolno wysyłać spamu. Spam to niepożądane, wysyłane zbiorczo wiadomości e-mail, ogłoszenia, zaproszenia do kontaktów, SMS-y (wiadomości tekstowe) lub wiadomości błyskawiczne.
  • iv. Nie wolno publicznie wyświetlać ani używać Usług w celu udostępniania jakichkolwiek niestosownych treści lub innych materiałów (na przykład przedstawiających nagość, okrucieństwo, pornografię, obraźliwy język, akty przemocy lub działania przestępcze).
  • v. Nie wolno prowadzić działań, które są oszukańcze, fałszywe lub wprowadzające w błąd (np. wyłudzanie pieniędzy, podawanie się za kogoś innego, manipulowanie Usługami w celu zwiększenia liczby odtworzeń lub wpływanie na rankingi, oceny lub komentarze).
  • vi. Nie wolno rozmyślnie obchodzić żadnych ograniczeń dotyczących dostępu do Usług lub ich dostępności.
  • vii. Użytkownik nie może prowadzić działań szkodliwych dla Użytkownika, Usług lub innych osób (np. przekazywać wirusów, nękać, publikować treści terrorystycznych lub ekstremistycznych treści zawierających przemoc, szerzyć mowy nienawiści lub namawiać do przemocy wobec innych).
  • viii. Nie wolno naruszać praw innych osób (np. przez nieautoryzowane udostępnianie utworów muzycznych lub innych materiałów chronionych prawem autorskim, odsprzedaż lub rozpowszechnianie map Bing bądź zdjęć).
  • ix. Nie wolno prowadzić działań naruszających prywatność innych osób.
  • x. Nie wolno pomagać innym osobom w łamaniu tych zasad.
 • b. Egzekwowanie postanowień. Microsoft zastrzega sobie prawo do odrzucenia Treści Użytkownika, jeśli ich rozmiar przekracza limity dotyczące rozmiaru przestrzeni dyskowej lub wielkości pliku dopuszczalne w ramach Usługi. Ponadto jeśli Użytkownik naruszy jakiekolwiek zobowiązania wymienione w powyższym punkcie 3(a) lub w inny sposób istotnie naruszy Postanowienia, Microsoft może podjąć przeciwko niemu stosowne działania, w tym między innymi zaprzestać świadczenia Usług, bezzwłocznie zamknąć konto Microsoft Użytkownika z uzasadnionych przyczyn lub zablokować wszelką komunikację (w tym wiadomości e-mail, udostępniane pliki lub wiadomości błyskawiczne) przychodzącą i wychodzącą za pośrednictwem Usług. Microsoft zastrzega sobie również prawo do tego, aby w dowolnym momencie usunąć Treści Użytkownika z Usług lub zablokować je w ramach Usług, jeśli zostanie poinformowany, że mogą naruszać przepisy prawa właściwego lub Postanowienia. Podczas badania domniemanych naruszeń Postanowień Microsoft zastrzega sobie prawo wglądu w Treści Użytkownika w celu rozwiązania zaistniałego problemu. Microsoft nie monitoruje jednak Usług ani nie podejmuje takich prób.
 • c. Zastosowanie do usług Xbox. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji o zastosowaniu tego Kodeksu Postępowania do Xbox Live, Xbox Game Pass, gier na Windows Live oraz gier, aplikacji, usług i treści Xbox Games Studios udostępnianych przez Microsoft. Naruszenie Kodeksu Postępowania w wyniku korzystania z Usług Xbox (zdefiniowane w punkcie 13(a)(i)) może skutkować zawieszeniem lub zakazem uczestnictwa w Usługach Xbox wraz z przepadkiem licencji na treści, czasu Członkostwa Xbox Gold oraz sald konta Microsoft powiązanego z kontem.
Pełny tekst
Korzystanie z Usług i pomocy technicznejKorzystanie z Usług i pomocy technicznej4_usingTheServicesSupport
Opis

4. Korzystanie z Usług i pomocy technicznej.

 • a. Konto Microsoft. Aby uzyskać dostęp do Usługi, często niezbędne jest założenie konta Microsoft. Konto takie pozwala na logowanie się do produktów, witryn i usług oferowanych przez Microsoft i niektórych partnerów Microsoft.
  • i. Zakładanie konta. Aby założyć konto Microsoft, Użytkownik musi dokonać stosownej rejestracji online. Użytkownik zgadza się nie podawać podczas zakładania konta Microsoft żadnych fałszywych, niedokładnych ani wprowadzających w błąd informacji. W niektórych przypadkach osoba trzecia (na przykład zaangażowany przez Użytkownika dostawca usług internetowych) może przypisać Użytkownikowi konto Microsoft. Jeśli Użytkownik otrzymał swoje konto Microsoft od osoby trzeciej, może ona mieć dodatkowe uprawnienia względem konta Microsoft Użytkownika, w tym uprawnienia do uzyskiwania dostępu do takiego konta lub usunięcia go. Należy zapoznać się z wszelkimi dodatkowymi postanowieniami przekazanymi przez osobę trzecią, gdyż Microsoft nie ponosi żadnej odpowiedzialności z nimi związanej. Jeśli Użytkownik założy konto Microsoft w imieniu podmiotu takiego jak przedsiębiorstwo lub pracodawca Użytkownika, wówczas Użytkownik oświadcza, że jest uprawniony do związania tego podmiotu Postanowieniami. Użytkownik nie może przenieść swoich danych logowania do konta Microsoft na innego użytkownika ani inny podmiot. Aby chronić swoje konto, Użytkownik musi zachować w poufności hasło oraz informacje dotyczące konta. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie czynności w ramach konta Microsoft Użytkownika.
  • ii. Używanie konta. Użytkownik musi używać swojego konta Microsoft, aby było ono aktywne. Oznacza to, że co najmniej raz na dwa lata Użytkownik musi zalogować się na swoje konto Microsoft, aby to konto i powiązane z nim Usługi były aktywne, chyba że polityce dotyczącej aktywności konta dostępnej na stronie https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2086738 lub w ofercie dotyczącej płatnej części Usług podano dłuższy okres, lub jeśli przepisy prawa stanowią inaczej. Jeśli Użytkownik nie zaloguje się na swoje konto Microsoft w podanym czasie, Microsoft przyjmie założenie, że konto Microsoft Użytkownika jest nieaktywne i zamknie je. Aby uzyskać informacje na temat skutków zamknięcia konta Microsoft, należy zapoznać się z punktem 4(a)(iv)(2). Użytkownik musi co najmniej raz w roku zalogować się (osobno) do swojej skrzynki odbiorczej w usłudze Outlook.com oraz do usługi OneDrive — w przeciwnym razie zostaną one zamknięte przez Microsoft. Użytkownik musi co najmniej raz na pięć lat zalogować się w Usługach Xbox, aby zachować tag gracza powiązany z kontem Microsoft. Jeśli Microsoft ma uzasadnione powody, aby podejrzewać, że istnieje ryzyko używania konta Microsoft Użytkownika w nieuczciwy sposób przez osobę trzecią (na przykład w wyniku włamania się na konto), Microsoft może zawiesić konto Użytkownika do czasu odzyskania przez niego pełnej kontroli nad kontem. W zależności od rodzaju włamania się na konto Microsoft może być zmuszony do wyłączenia dostępu do części lub całości Treści Użytkownika. W razie problemów z uzyskaniem dostępu do swojego konta Microsoft Użytkownik powinien odwiedzić następującą witrynę (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=238656).
  • iii. Używanie konta przez dziecko. Logując się, Użytkownik oświadcza, że jest pełnoletni w znaczeniu obowiązującym w miejscu jego zamieszkania albo, w przypadku osoby nieletniej, że jej rodzic lub opiekun prawny akceptują fakt związania ich Postanowieniami. Jeśli Użytkownik nie jest pewny, czy osiągnął pełnoletność w znaczeniu obowiązującym w miejscu jego zamieszkania lub nie rozumie postanowień tego punktu, przed utworzeniem konta Microsoft powinien poprosić rodzica lub opiekuna prawnego o pomoc i zgodę. Jeśli Użytkownik jest rodzicem lub opiekunem prawnym osoby niepełnoletniej, która zakłada konto Microsoft, Użytkownik oraz osoba niepełnoletnia zgadzają się związać Postanowieniami, a Użytkownik ponosi odpowiedzialność za nadzorowanie używania przez osobę niepełnoletnią konta Microsoft lub Usług, w tym dokonywanych przez nią zakupów, niezależnie od tego, czy konto osoby niepełnoletniej zostało już założone, czy też zostanie założone później.
  • iv. Zamykanie konta Użytkownika.
   • 1. Oprócz przysługujących Użytkownikowi ewentualnych uprawnień do anulowania usług określonych w poniższym punkcie „Zasady zwrotu pieniędzy” (punkt 9(g)), Użytkownikowi przysługuje również uprawnienie do anulowania określonych Usług lub zamknięcia swojego konta Microsoft w dowolnym momencie i z dowolnego powodu. Aby zamknąć konto Microsoft, należy przejść na stronę https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=618278. Gdy Użytkownik poprosi Microsoft o zamknięcie swojego konta Microsoft, zostanie ono zawieszone na okres 60 dni na wypadek, gdyby Użytkownik zmienił zdanie. Po upływie tego okresu konto Microsoft Użytkownika zostanie zamknięte. Skutki zamknięcia konta Microsoft przez Użytkownika zostały opisane w poniższym punkcie 4(a)(iv)(2). Zalogowanie się na konto Microsoft w ciągu 60 dni spowoduje reaktywację konta Microsoft Użytkownika.
   • 2. Jeśli konto Microsoft Użytkownika zostało zamknięte (przez Użytkownika lub przez Microsoft), mają miejsce następujące zdarzenia. Po pierwsze w trybie natychmiastowym wygasa prawo Użytkownika do używania konta Microsoft w celu uzyskiwania dostępu do Usług. Po drugie Microsoft usunie Dane lub Treści Użytkownika powiązane z jego kontem Microsoft lub w inny sposób usunie ich powiązanie z Użytkownikiem oraz jego kontem Microsoft (chyba że na mocy przepisów prawa Microsoft musi te Dane lub Treści Użytkownika zachować, zwrócić lub przekazać Użytkownikowi lub osobie trzeciej wskazanej przez Użytkownika). Użytkownik może już zatem nie mieć możliwości uzyskania dostępu do żadnych Usług wymagających konta Microsoft (ani do Treści Użytkownika przechowywanych w ramach tych Usług). Użytkownik powinien systematycznie wykonywać kopie zapasowe. Po trzecie Użytkownik może utracić dostęp do nabytych produktów. Po czwarte Microsoft może czasowo uniemożliwić utworzenia konta powiązanego z adresem e-mail podanym przez użytkownika.
 • b. Konta służbowe. Do niektórych usług Microsoft Użytkownik może zalogować się za pomocą służbowego adresu e-mail. Jeśli Użytkownik loguje się za pomocą takiego służbowego adresu e-mail, zgadza się, że właściciel domeny powiązanej z tym adresem może zostać poinformowany o istnieniu takiego konta Microsoft i jego powiązanych subskrypcjach, kontrolować konto Użytkownika i nim zarządzać, a także uzyskiwać dostęp do Danych, w tym zapisów komunikacji oraz plików Użytkownika, i je przetwarzać. Ponadto Microsoft może powiadomić właściciela domeny o naruszeniu bezpieczeństwa konta lub Danych. Ponadto Użytkownik zgadza się, że używanie przez niego usług Microsoft może podlegać postanowieniom umów, które Microsoft zawarł z Użytkownikiem lub organizacją Użytkownika, i Postanowienia mogą wówczas nie mieć zastosowania. Jeśli Użytkownik ma już konto Microsoft i uzyskuje dostęp do Usług objętych Postanowieniami za pomocą oddzielnego służbowego adresu e-mail, może zostać poproszony o zaktualizowanie adresu e-mail powiązanego z kontem Microsoft Użytkownika, aby móc nadal używać tych Usług.
 • c. Dodatkowe urządzenia i możliwość przesyłania danych w sieci komórkowej. Aby używać Usług, często niezbędne jest połączenie internetowe lub możliwość przesyłania danych w sieci komórkowej. Użytkownik może potrzebować również dodatkowego sprzętu, takiego jak zestaw słuchawkowy, aparat lub mikrofon. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za uzyskanie wszystkich połączeń, planów lub sprzętu potrzebnych do korzystania z Usług oraz za regulowanie opłat naliczanych przez dostawców połączeń, planów i sprzętu Użytkownika. Opłaty te są niezależne od jakichkolwiek opłat za Usługi uiszczanych przez Użytkownika na rzecz Microsoft i Użytkownik nie otrzyma od Microsoft zwrotu z tytułu ich uiszczania. Użytkownik powinien uzyskać od wspomnianych dostawców informacje o tym, czy będą go obowiązywać którekolwiek z tych opłat.
 • d. Powiadomienia dotyczące Usług. Jeśli Microsoft będzie mieć do przekazania Użytkownikowi informacje dotyczące używanej przez Użytkownika Usługi, wyśle mu stosowne powiadomienie oraz informacje, które Microsoft musi przesyłać na mocy przepisów prawa właściwego. Jeśli Użytkownik poda Microsoft swój adres e-mail lub numer telefonu w kontekście konta Microsoft, Microsoft może mu wysyłać za pośrednictwem wiadomości e‑mail lub SMS powiadomienia dotyczące Usług, w tym powiadomienia służące do weryfikacji tożsamości Użytkownika przed zarejestrowaniem jego numeru telefonu komórkowego i zweryfikowaniem jego zakupów. Microsoft może wysyłać Użytkownikowi powiadomienia dotyczące Usług również w inny sposób (na przykład w wiadomościach wyświetlanych w ramach produktów). Do odbieranych powiadomień SMS mogą mieć zastosowanie stawki za przesyłanie danych lub wiadomości. Microsoft zaleca, aby Użytkownik monitorował i aktualizował podany przez siebie adres e-mail. Jeśli Użytkownik nie zgadza się na otrzymywanie powiadomień w formie elektronicznej, musi zaprzestać używania Usług.
 • e. Pomoc techniczna. Pomoc techniczna dotycząca niektórych Usług jest dostępna za pośrednictwem witryny https://support.microsoft.com. Użytkownik może również wysłać do Microsoft stosowne powiadomienie zgodnie z procedurami opisanymi tu szczegółowo w punkcie Powiadomienia. Niektóre Usługi mogą uwzględniać dodatkową ofertę pomocy technicznej, zgodnie z postanowieniami dostępnymi pod adresem https://www.microsoft.com/support-service-agreement, chyba że ustalono inaczej. Pomoc techniczna może być niedostępna dla wersji zapoznawczych lub wersji beta funkcji lub Usług. Jeśli Użytkownik mieszka w Europie, może również złożyć skargę na unijnej platformie internetowego rozstrzygania sporów. W formularzu skargi należy podać adres MSODR@microsoft.com (adresu tego należy użyć wyłącznie w tym celu).
 • f. Zakończenie korzystania z Usług przez Użytkownika. Jeśli Usługi Użytkownika zostały anulowane (przez Użytkownika lub przez Microsoft), po pierwsze w trybie natychmiastowym wygasa prawo Użytkownika do uzyskiwania dostępu do Usług oraz licencja Użytkownika na używanie oprogramowania związanego z Usługami. Po drugie Microsoft usunie Dane lub Treści Użytkownika powiązane z jego Usługą lub w inny sposób usunie ich powiązanie z Użytkownikiem oraz jego kontem Microsoft (chyba że na mocy przepisów prawa Microsoft musi te Dane lub Treści Użytkownika zachować, zwrócić lub przekazać Użytkownikowi lub osobie trzeciej wskazanej przez Użytkownika). Użytkownik może już zatem nie mieć możliwości uzyskania dostępu do żadnych Usług (ani do Treści Użytkownika przechowywanych w ramach tych Usług). Użytkownik powinien systematycznie wykonywać kopie zapasowe. Po trzecie Użytkownik może utracić dostęp do nabytych produktów. Jeśli Użytkownik anulował swoje konto Microsoft i nie ma żadnego innego konta zapewniającego dostęp do Usług, Usługi Użytkownika mogą zostać anulowane w trybie natychmiastowym.
Pełny tekst
Korzystanie z Aplikacji i Usług Osób TrzecichKorzystanie z Aplikacji i Usług Osób Trzecich5_usingThird-PartyAppsAndServices
Opis

5. Korzystanie z Aplikacji i Usług Osób Trzecich. Usługi mogą umożliwiać Użytkownikowi nabycie lub dostęp do produktów, usług, witryn, łączy, treści, materiałów, gier, umiejętności, możliwości integracji, botów lub aplikacji niezależnych osób trzecich (przedsiębiorstw lub osób innych niż Microsoft) („Aplikacje i Usługi Osób Trzecich”). Wiele Usług Microsoft pomoże Użytkownikowi znaleźć, wysłać żądanie lub współdziałać z Aplikacjami i Usługami Osób Trzecich, albo udostępniać Treści lub Dane Użytkownika. Poprzez korzystanie z Usług Użytkownik zwraca się o udostępnienie mu Aplikacji i Usług Osób trzecich. Aplikacje i Usługi Osób Trzecich mogą pozwolić Użytkownikowi na przechowywanie Treści lub Danych Użytkownika w zasobach wydawcy, dostawcy lub operatora Aplikacji i Usług Osób Trzecich. Aplikacje i Usługi Osób Trzecich mogą zawierać zasady ochrony prywatności lub wymagać od Użytkownika ich akceptacji przed zainstalowaniem lub używaniem tych Aplikacji i Usług Osób Trzecich. W punkcie 13(b) zamieszczono dodatkowe postanowienia dotyczące aplikacji zakupionych w określonych Sklepach, które są własnością Microsoft lub podmiotów stowarzyszonych Microsoft lub są obsługiwane przez Microsoft lub podmioty stowarzyszone Microsoft (dotyczy to w szczególności Sklepu Office, sklepu Microsoft Store dla usługi Xbox i sklepu Microsoft Store dla systemu Windows). Należy zapoznać się z warunkami i zasadami ochrony prywatności osoby trzeciej przed nabyciem dowolnych Aplikacji i Usług Osób Trzecich, ich używaniem lub połączeniem z kontem Microsoft. Żadne warunki określone przez osoby trzecie nie powodują zmiany Postanowień. Microsoft nie udziela Użytkownikowi licencji na korzystanie z jakichkolwiek praw własności intelektualnej w ramach jakichkolwiek Aplikacji i Usług Osób Trzecich. Użytkownik zgadza się przejąć wszelkie ryzyko i odpowiedzialność wynikające z używania przez Użytkownika tych Aplikacji i Usług Osób Trzecich oraz potwierdza, że Microsoft nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkownika ani innych podmiotów za informacje lub usługi udostępnione przez którąkolwiek z Aplikacji i Usług Osób Trzecich.

Pełny tekst
Dostępność UsługDostępność Usług6_serviceAvailability
Opis

6. Dostępność Usług.

 • a. Usługi, Aplikacje i Usługi Osób Trzecich lub materiały bądź produkty oferowane za pośrednictwem Usług mogą być okresowo niedostępne, mogą być oferowane w ograniczonym zakresie lub mogą różnić się w zależności od regionu bądź urządzenia Użytkownika. Jeśli Użytkownik zmieni lokalizację związaną ze swoim kontem Microsoft, może być zmuszony do ponownego nabycia produktów, które mu udostępniono i za które zapłacił w poprzednim regionie.
 • b. Microsoft dokłada wszelkich starań, aby zapewnić niezakłócone działanie Usług. Zakłócenia i awarie zdarzają się jednak w przypadku wszystkich usług online. W przypadku awarii zasilania lub zakłóceń w funkcjonowaniu Usługi Użytkownik może okresowo nie być w stanie odzyskać swoich Treści. Microsoft zaleca, aby Użytkownik systematycznie wykonywał kopie zapasowe swoich Treści i Danych, które przechowuje w ramach Usług lub przy użyciu Aplikacji i Usług Osób Trzecich.
Pełny tekst
Aktualizacje usług i oprogramowania oraz zmiany PostanowieńAktualizacje usług i oprogramowania oraz zmiany Postanowień7_updatesToTheServicesOrSoftwareAndChangesToTheseTerms
Opis

7. Aktualizacje usług i oprogramowania oraz zmiany Postanowień.

 • a. Microsoft poinformuje Użytkownika o ewentualnym zamiarze zmiany Postanowień. Microsoft może zmienić Postanowienia, jeśli będzie to niezbędne ze względu na (i) przepisy prawa właściwego, w tym w szczególności zmianę takich przepisów; (ii) rady prawników lub postanowienia sądu sformułowane w oparciu o przepisy prawa właściwego; (iii) rozwój Usług; (iv) powody techniczne; (v) wymagania operacyjne; lub (vi) korzystną dla Użytkownika zmianę postanowień. Microsoft — za pomocą interfejsu użytkownika, poczty e-mail lub w inny stosowny sposób — powiadomi Użytkownika o planowanych zmianach przed ich wejściem w życie. Microsoft zapewni Użytkownikowi możliwość anulowania Usług co najmniej na 30 dni przed wejściem zmiany w życie. Korzystanie przez Użytkownika z Usług po wejściu w życie zmian będzie równoznaczne z zaakceptowaniem przez niego nowych postanowień. Jeśli Użytkownik nie zgadza się na nowe postanowienia, musi zakończyć używanie Usług i zamknąć swoje konto Microsoft zgodnie z punktem 4(a)(iv). Microsoft wyraźnie ten fakt podkreśli, informując Użytkownika o zamierzonej zmianie Postanowień.
 • b. Microsoft może automatycznie sprawdzać wersję oprogramowania Użytkownika, co jest niezbędne w celu świadczenia Usług, a także pobierać bez obciążania Użytkownika opłatami aktualizacje oprogramowania lub zmiany konfiguracji w celu aktualizacji, ulepszania i rozwijania Usług. Do dalszego korzystania z Usług może być również wymagane, aby Użytkownik dokonał aktualizacji oprogramowania. Takie aktualizacje podlegają Postanowieniom, chyba że aktualizacjom tym towarzyszą dodatkowe lub inne postanowienia, w którym to przypadku zastosowanie mają te inne postanowienia. Jeśli Użytkownik nie zaakceptuje tych dodatkowych lub innych postanowień dotyczących aktualizacji, nie może otrzymywać ani korzystać z tych aktualizacji. Microsoft nie musi udostępniać aktualizacji i nie gwarantuje, że będzie świadczyć usługi pomocy technicznej dotyczące wersji systemu, do której Użytkownik zakupił lub uzyskał licencje na oprogramowanie, aplikacje, treści lub inne produkty.
 • c. Microsoft stale udoskonala Usługi i w związku z tym może w dowolnym momencie zmieniać Usługi, usuwać funkcje lub zaprzestać zapewniania dostępu do Aplikacji i Usług Osób Trzecich, w szczególności wówczas, gdy umowy Microsoft z osobami trzecimi przestaną zezwalać na udostępnianie ich materiałów, przekazywanie przez Microsoft tych materiałów przestanie być możliwe, nastąpi rozwój dotychczas stosowanych technologii lub z opinii klientów będzie wynikać potrzeba zmiany. Microsoft powiadomi Użytkownika z wyprzedzeniem o zmianie w Usługach, która spowoduje utratę dostępu Użytkownika do Treści Użytkownika. W przypadku Usług płatnych Microsoft będzie również powiadamiać Użytkownika z wyprzedzeniem o innych istotnych zmianach w Usługach. O ile przepisy prawa właściwego nie stanowią inaczej, Microsoft nie ma obowiązku udostępniania do ponownego pobrania ani zastępowania jakichkolwiek materiałów, Zawartości Cyfrowej (określonej w punkcie 13(k)) lub aplikacji, które zostały uprzednio zakupione. W przypadku anulowania przez Microsoft Usługi płatnej Microsoft zwróci Użytkownikowi proporcjonalną część kwoty płatności uiszczonej przez Użytkownika, należnej za tę część Usługi, która pozostała do realizacji przed jej anulowaniem.
 • d. Aby umożliwić Użytkownikowi korzystanie z materiałów chronionych za pomocą technologii zarządzania prawami dostępu do treści cyfrowych (Digital Rights Management, DRM) takich jak niektóre utwory muzyczne, gry, filmy, książki i inne treści, oprogramowanie DRM może automatycznie nawiązywać połączenie z dostępnym online serwerem DRM oraz pobierać i instalować uaktualnienia technologii DRM.
Pełny tekst
Licencja na OprogramowanieLicencja na Oprogramowanie8_softwareLicense
Opis

8. Licencja na Oprogramowanie. Każde oprogramowanie dostarczone Użytkownikowi przez Microsoft w ramach Usług podlega Postanowieniom, o ile nie załączono do niego oddzielnej umowy licencyjnej Microsoft (np. do używania przez Użytkownika aplikacji Microsoft udostępnianej razem z systemem Windows i będącej jego częścią mają zastosowanie Postanowienia Licencyjne Dotyczące Oprogramowania Microsoft dla Systemu Operacyjnego Windows). Aplikacje zakupione w określonych Sklepach, które są własnością Microsoft lub podmiotów stowarzyszonych Microsoft lub są obsługiwane przez Microsoft lub podmioty stowarzyszone Microsoft (dotyczy to w szczególności Sklepu Office, sklepu Microsoft Store dla systemu Windows i sklepu Microsoft Store dla usługi Xbox) podlegają postanowieniom zawartym w punkcie 13(b)(i) poniżej.

 • a. Jeśli Użytkownik przestrzega Postanowień, w ramach korzystania przez niego z Usług Microsoft udziela Użytkownikowi prawa do zainstalowania i używania na jednym urządzeniu (na całym świecie) jednej kopii oprogramowania przeznaczonej do używania tylko przez jedną osobę na raz. W przypadku niektórych urządzeń oprogramowanie to może być preinstalowane do niekomercyjnego użytku osobistego Usług przez Użytkownika. Oprogramowanie lub witryna będące częścią Usług mogą zawierać kod od osób trzecich. Licencje na jakiekolwiek skrypty lub kody od osób trzecich, do których to skryptów lub kodów łącza lub odniesienia znajdują się w oprogramowaniu lub witrynie, są udzielane Użytkownikowi przez te osoby trzecie będące właścicielami takich skryptów lub kodów, a nie przez Microsoft. Ewentualne powiadomienia dotyczące kodu od osób trzecich zostały dołączone wyłącznie do informacji Użytkownika.
 • b. Oprogramowanie jest licencjonowane, a nie sprzedawane, i w odniesieniu do tego oprogramowania Microsoft zastrzega sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie udzielone przez Microsoft na mocy Postanowień. Niniejsza licencja nie daje Użytkownikowi żadnych praw do podejmowania następujących działań i Użytkownik nie może niezgodnie z prawem:
  • i. pomijanie lub obchodzenie jakichkolwiek technicznych środków ochrony zastosowanych w ramach oprogramowania lub Usług bądź z nimi związanych;
  • ii. dezasemblowanie, dekompilowanie, odszyfrowywanie, emulowanie, wykorzystywanie lub odtwarzanie jakiegokolwiek oprogramowania bądź innego aspektu Usług, które wchodzą w skład Usług lub są dostępne za ich pośrednictwem, lub włamywanie się do takiego oprogramowania bądź innego aspektu Usług;
  • iii. rozdzielanie składników oprogramowania lub Usług w celu zainstalowania ich na różnych urządzeniach;
  • iv. publikowanie, kopiowanie, wynajmowanie, wydzierżawianie, sprzedawanie, eksportowanie, importowanie, rozpowszechnianie bądź wypożyczanie oprogramowania lub Usług, chyba że Microsoft w wyraźny sposób upoważni Użytkownika do wykonania takich czynności;
  • v. ·przenoszenie oprogramowania, jakichkolwiek licencji na oprogramowanie lub jakichkolwiek praw do korzystania z Usług bądź uzyskiwania do nich dostępu;
  • vi. korzystanie z Usług w sposób nieupoważniony, który mógłby zakłócić innym osobom korzystanie z tych Usług, lub w celu uzyskania dostępu do jakichkolwiek usług, danych, kont lub sieci;
  • vii. zapewnianie dostępu do Usług lub modyfikowanie urządzeń autoryzowanych przez Microsoft (np., Xbox One, Xbox 360, Microsoft Surface, itp.) nieupoważnionym aplikacjom osób trzecich;
Pełny tekst
Warunki płatnościWarunki płatności9_paymentTerms
Opis

9. Warunki płatności Przy zakupie Usługi przez Użytkownika obowiązują niniejsze warunki płatności, na które Użytkownik wyraża zgodę.

 • a. Opłaty. Jeśli z korzystaniem z wybranych Usług jest związana określona opłata, Użytkownik zobowiązuje się ją uregulować. O ile nie określono inaczej, cena Usług obejmuje wszystkie należne podatki. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za uiszczenie takich podatków lub innych opłat. O ile nie określono inaczej, podatki naliczane są w oparciu o lokalizację Użytkownika w momencie zarejestrowania konta Microsoft. Po przekazaniu Użytkownikowi powiadomienia o nieotrzymaniu od niego przez Microsoft terminowej i pełnej płatności, Microsoft może zawiesić lub anulować Usługi, chyba że Użytkownik dokona pełnej płatności w stosownym terminie. Zawieszenie lub anulowanie świadczenia Usług z powodu braku płatności może skutkować utratą przez Użytkownika możliwości używania i dostępu do konta i znajdujących się na nim treści. Łączenie się z Internetem za pomocą sieci firmowej lub innej sieci prywatnej maskującej lokalizację Użytkownika może sprawić, że opłaty będą inne niż te podawane dla rzeczywistej lokalizacji Użytkownika. W zależności od lokalizacji Użytkownika niektóre transakcje mogą wymagać przeliczenia obcej waluty lub być przetwarzane w innym kraju. W przypadku użycia karty debetowej lub kredytowej bank Użytkownika może naliczyć dodatkowe opłaty za te usługi. Aby uzyskać więcej informacji, należy kontaktować się z bankiem.
 • b. Konto rozliczeniowe Użytkownika. Aby móc regulować należności za Usługę, w chwili dokonywania subskrypcji tej Usługi Użytkownik zostanie poproszony o dodanie formy płatności. W przypadku wszystkich Usług innych niż Skype Użytkownik może uzyskać dostęp do swoich informacji dotyczących rozliczeń i formy płatności oraz zmieniać je w witrynie zarządzania kontem Microsoft, a w przypadku oprogramowania i usług Skype — z poziomu swojego konta w portalu pod adresem https://skype.com/go/myaccount. Ponadto Użytkownik zezwala Microsoft na używanie wszelkich zaktualizowanych informacji z konta dotyczących wybranej formy płatności zapewnionej przez bank Użytkownika lub stosowną sieć płatniczą. Użytkownik zgadza się aktualizować na bieżąco informacje związane z kontem oraz inne informacje, w tym adres e-mail oraz szczegółów metody płatności, aby umożliwić Microsoft realizację transakcji i w razie potrzeby kontakt z Użytkownikiem w sprawie transakcji. Jeśli Użytkownik zwróci się do Microsoft z prośbą o zaprzestanie używania podanej formy płatności i nie powiadomi Microsoft o innej formie płatności po otrzymaniu od Microsoft wezwania do przekazania takiej informacji w podanym terminie, wówczas Microsoft może anulować lub zawiesić świadczenie na rzecz Użytkownika płatnej Usługi z uzasadnionych przyczyn. Zmiany wprowadzone na koncie rozliczeniowym Użytkownika nie wpłyną na opłaty, którymi Microsoft obciąża jego konto rozliczeniowe, zanim Microsoft będzie mógł uwzględnić zaktualizowane informacje na koncie rozliczeniowym Użytkownika.
 • c. Rozliczenia. Jeśli Użytkownik przekazuje Microsoft informacje na temat formy płatności, wówczas (i) oświadcza, że jest upoważniony do korzystania z podanej formy płatności i że wszelkie podane przez niego informacje dotyczące płatności są prawdziwe i dokładne; (ii) upoważnia Microsoft do obciążania Użytkownika opłatą za Usługi lub dostępne treści z wykorzystaniem podanej formy płatności; oraz (iii) upoważnia Microsoft do obciążania Użytkownika opłatą za wszelkie płatne funkcje Usług, których subskrypcji Użytkownik dokonał lub z których będzie chciał korzystać w okresie obowiązywania Postanowień. Zgodnie z powyższym określeniem Microsoft może wystawiać Użytkownikowi faktury (a) z wyprzedzeniem, (b) w chwili zakupu, (c) w krótkim czasie po dokonaniu zakupu lub (d) w regularnych odstępach czasu w przypadku Usług podlegających subskrypcji. Ponadto Microsoft może obciążyć Klienta kwotą nieprzekraczającą kwoty zaakceptowanej przez Klienta i powiadomi Klienta z wyprzedzeniem o wszelkich zmianach kwoty naliczanej w regularnych odstępach czasu za Usługi podlegające subskrypcji, a w razie zmiany ceny zapewni Użytkownikowi możliwość anulowania Usług przed taką zmianą. Microsoft może jednocześnie wystawiać Użytkownikowi faktury za więcej niż jeden wcześniejszy okres rozliczeniowy na kwoty, które nie zostały wcześniej przetworzone.
 • d. Płatności cykliczne. Jeśli Użytkownik dokonuje zakupu Usługi na zasadzie subskrypcji (np. miesięcznie, co trzy miesiące lub rocznie), zezwala wówczas na stosowanie płatności cyklicznych oraz zgadza się, że płatności te będą uiszczane na rzecz Microsoft za pomocą wybranej przez Użytkownika formy płatności w wybranych przez niego cyklicznych okresach do czasu wypowiedzenia przez Użytkownika lub Microsoft subskrypcji na daną Usługę. Aby uniknąć naliczenia opłaty za dalsze korzystanie z Usług, Użytkownik musi anulować Usługi przed rozpoczęciem następnego okresu rozliczeniowego. Microsoft przekaże Użytkownikowi instrukcje dotyczące możliwości anulowania Usług. Jeśli Użytkownik zgadza się na płatności uiszczane w regularnych odstępach czasu, upoważnia wówczas Microsoft do przechowywania danych na temat instrumentu płatniczego Użytkownika i przetwarzania takich płatności w formie elektronicznych poleceń zapłaty lub przelewów środków lub elektronicznych poleceń wypłaty z wyznaczonego rachunku Użytkownika (w przypadku transakcji zautomatyzowanej izby rozliczeniowej lub podobnych płatności) lub w formie obciążeń wyznaczonego rachunku Użytkownika (w przypadku karty kredytowej lub podobnych płatności) (łącznie „Płatności Elektroniczne”). Opłaty za subskrypcje są zasadniczo pobierane przed rozpoczęciem właściwego okresu subskrypcji. Jeśli jakakolwiek płatność zostanie zwrócona jako niezapłacona lub jeśli jakakolwiek płatność kartą kredytową lub podobna transakcja zostanie odrzucona, Microsoft lub dostawcy usług Microsoft zastrzegają sobie prawo do naliczenia właściwej opłaty z tytułu zwróconej pozycji, odrzucenia lub niewystarczających środków oraz do przetworzenia takiej płatności jako Płatności Elektronicznej.
 • e. Rozliczenie online i błędy. W przypadku wszystkich Usług innych niż Skype Microsoft udostępni Użytkownikowi rozliczenie online w witrynie zarządzania kontem Microsoft, gdzie Użytkownik może wyświetlić i wydrukować swoje rozliczenie. Aby uzyskać dostęp do rozliczenia online za pomocą programu Skype, Użytkownik powinien zalogować się na koncie na stronie www.skype.com. Jest to jedyny rodzaj rozliczenia online dostarczany przez Microsoft. Użytkownik może otrzymać fakturę VAT w zależności od Usługi i kraju. W razie popełnienia przez Microsoft błędu odnośnie do rachunku Użytkownika Microsoft poprawi go niezwłocznie po otrzymaniu od Użytkownika powiadomienia (lub po zauważeniu tego błędu przez Microsoft), a także sprawdzi wysokość opłaty. Microsoft zaleca, aby Użytkownik powiadomił Microsoft w ciągu 120 dni od wystąpienia oczywistego błędu na rachunku, co ułatwi rozwiązanie problemu w ciągu tego okresu. Powiadomienia takie Użytkownik może kierować do działu obsługi klienta, zgodnie z opisem w punkcie 4(e).
 • f. Zasady zwrotu pieniędzy. Użytkownikowi przysługuje prawo do okresu na odstąpienie od umowy („Okres na Odstąpienie od Umowy”) trwającego czternaście (14) dni od daty zakupu (z podaniem lub bez podania przyczyny). Jeśli w momencie anulowania Usługa została częściowo dostarczona, Użytkownik otrzyma proporcjonalny zwrot zapłaconej kwoty. Użytkownik zgadza się, że Okres na Odstąpienie od Umowy upływa w momencie pełnego dostarczenia Usługi Użytkownikowi, w którym to przypadku zakup Użytkownika nie podlega zwrotowi pieniędzy. Gdy Użytkownik kupuje w Microsoft treści cyfrowe, prawo Użytkownika do anulowania zakupu przestanie obowiązywać w momencie rozpoczęcia pobierania. Jeśli prawo lub określona oferta świadczenia Usług nie stanowią inaczej, wszelkie zakupy są ostateczne i nie podlegają zwrotom. W przypadku wszystkich Usług z wyjątkiem Skype’a informacje i instrukcje dotyczące anulowania Usługi i zażądania zwrotu pieniędzy za pomocą Formularza Odstąpienia, jeśli Użytkownikowi przysługuje taki zwrot pieniędzy, można znaleźć w witrynie Zarządzanie kontem Microsoft. W przypadku Skype’a należy wypełnić Formularz Odstąpienia, korzystając z informacji podanych tutaj. Jeśli zdaniem Użytkownika Microsoft błędnie naliczył opłatę, Użytkownik musi skontaktować się z Microsoft, a Microsoft sprawdzi wysokość opłaty. Jeśli Microsoft zwróci pieniądze lub zastosuje inną rekompensatę, Microsoft nie będzie w przyszłości zobowiązany do zwrotu takiej samej lub podobnej kwoty pieniędzy ani zastosowania takiej samej lub podobnej rekompensaty. Niniejsze zasady zwrotu pieniędzy nie wpływają na żadne prawa przysługujące na mocy prawa właściwego. Więcej informacji o zwrocie pieniędzy można znaleźć tutaj.
 • g. Wypowiedzenie Usług. Użytkownik może anulować Usługi na stronie zarządzania usługami i subskrypcjami na swoim koncie Microsoft lub w drodze kontaktu z działem obsługi klienta, zgodnie z opisem w punkcie 4(e) powyżej. Anulowanie płatnych Usług powoduje zatrzymanie pobierania opłat w przyszłości za korzystanie z Usług. Użytkownik powinien sprawdzić specyfikację swojej oferty Usług, ponieważ (i) może nie przysługiwać mu zwrot pieniędzy w chwili anulowania; (ii) może być zobowiązany do uiszczenia opłaty za anulowanie; (iii) może być zobowiązany do zapłacenia wszelkich opłat naliczonych na koncie rozliczeniowym Użytkownika za używanie Usług przed datą ich anulowania; oraz (iv) może utracić dostęp do konta i możliwość korzystania z niego po anulowaniu Usług. Microsoft będzie przetwarzać Dane Użytkownika zgodnie z opisem w punkcie 4 powyżej. Jeśli Użytkownik anuluje Usługi, jego prawo do używania ich wygaśnie w ostatnim dniu bieżącego okresu świadczenia Usług lub — jeśli Użytkownik jest rozliczany okresowo — w ostatnim dniu okresu, w którym anulował Usługi.
 • h. Oferty na okres próbny. Jeśli Użytkownik korzysta z oferty na okres próbny, może być zobowiązany do anulowania Usług próbnych w ramach czasowych podanych podczas akceptowania oferty, aby uniknąć naliczenia opłat za dalsze korzystanie z Usług pod koniec okresu próbnego.
 • i. Oferty promocyjne. Microsoft może co pewien czas oferować Usługi na okres próbny, podczas którego nie będą naliczane żadne opłaty z tytułu takich Usług. Microsoft zastrzega sobie prawo do obciążenia Użytkownika opłatą za takie Usługi (według zwykłej stawki), jeśli Użytkownik narusza postanowienia danej oferty.
 • j. Zmiany w cenach. Jeśli świadczenie Usługi ma się odbywać przez określony w ofercie czas oraz po określonej cenie, cena ta będzie obowiązywać przez cały okres obowiązywania takiej oferty. Jeśli po tym okresie Użytkownik będzie chciał nadal korzystać z Usług, będzie musiał zaakceptować nową ofertę i cenę. Jeśli Usługi są rozliczane okresowo (np. co miesiąc), a nie określono konkretnego czasu obowiązywania ceny, i jeśli nie jest to oferta próbna, Microsoft może zmienić cenę Usług, jeśli wzbogaci Usługi o nowe lub udoskonalone funkcje, w zakresie, w jakim wzrosły odpowiednio koszty świadczenia Usług, lub w reakcji na zmiany rynkowe (np. z uwagi na koszty robocizny, fluktuacje kursów walut, zmiany w podatkach/przepisach prawnych, inflację, opłaty licencyjne oraz koszty infrastrukturalne i administracyjne). Microsoft poinformuje Użytkownika co najmniej na 30 dni przed wejściem takiej zmiany cen w życie. Użytkownik będzie mieć możliwość anulowania Usług przed zmianą ceny zgodnie z punktem 9(h) powyżej. Informując o zmianie ceny, Microsoft poinformuje również Użytkownika o przyczynach i zakresie wzrostu cen oraz o tym, że nowa cena wejdzie w życie, jeśli Użytkownik nie anuluje Usług. Microsoft przypomni również Użytkownikowi, jak można anulować Usługi.
 • k. Płatności na rzecz Użytkownika. Jeśli Microsoft jest zobowiązany do dokonania płatności na rzecz Użytkownika, Użytkownik zgadza się przekazać Microsoft we właściwym czasie dokładne dane niezbędne do dokonania tej płatności. Użytkownik musi uiścić wszelkie podatki i opłaty należne z tytułu otrzymania tej płatności. Użytkownik musi także spełnić wszelkie pozostałe warunki, jakie Microsoft nałoży na niego w związku z prawem do uzyskiwania jakichkolwiek płatności. Jeśli Użytkownik otrzyma płatność pomyłkowo, Microsoft może ją wycofać albo zażądać jej zwrotu. Użytkownik zgadza się na współpracę z Microsoft w tym zakresie. Microsoft może także bez powiadomienia zmniejszyć kwotę płatności należną Użytkownikowi w celu skorygowania wszelkich poprzednich nadpłat.
 • l. Zaległe płatności. W przypadku zaległych płatności Użytkownik musi pokryć wszelkie uzasadnione koszty związane z windykacją zaległych kwot, łącznie z opłatami za obsługę prawną oraz innymi opłatami i kosztami prawnymi, w zakresie, w jakim jest to dozwolone przez obowiązujące przepisy ustawowe i wykonawcze. Jeśli Użytkownik nie ureguluje w całości zaległych kwot mimo otrzymania od Microsoft przypomnienia o konieczności uregulowania płatności we właściwym czasie (zawierającego ostrzeżenie o możliwości zawieszenia lub anulowania Usług), Microsoft może zawiesić świadczenie Usług na rzecz Użytkownika lub anulować Usługi. Użytkownik może uniknąć zawieszenia lub anulowania świadczenia Usług, jeśli dokona wymaganej płatności w stosownym czasie określonym w przypomnieniu. Jeśli brakująca kwota jest niewielka, będzie obowiązywać inna procedura. Brakujące kwoty w wysokości poniżej 2% łącznej wartości faktury będą zawsze uważane za niewielkie. Zawieszenie lub anulowanie świadczenia Usług z powodu braku płatności może skutkować utratą przez Użytkownika dostępu do konta Microsoft.
 • m. Karty upominkowe. Realizowanie bonów upominkowych (innych niż bony upominkowe Skype) i korzystanie z nich podlega postanowieniom znajdującym się na stronie Postanowienia Microsoft dotyczące bonów upominkowych. Informacje na temat bonów upominkowych Skype są dostępne na stronie Strona pomocy Skype.
 • n. Płatności z rachunku bankowego. Użytkownik może zarejestrować na swoim koncie Microsoft uprawniony rachunek bankowy, aby korzystać z niego jako formy płatności. Uprawnione rachunki bankowe obejmują rachunki prowadzone przez instytucję finansową zdolną do realizacji poleceń zapłaty (na przykład instytucja finansowa w Stanach Zjednoczonych, która obsługuje transakcje zautomatyzowanej izby rozliczeniowej („ACH”), europejska instytucja finansowa, która obsługuje jednolity obszar płatności w euro („SEPA”) lub „iDEAL” w Holandii). Zastosowanie mają również postanowienia zaakceptowane przez Użytkownika podczas dodawania rachunku bankowego jako formy płatności na koncie Microsoft (np. „zgoda na obciążenie rachunku” w przypadku SEPA). Użytkownik oświadcza, że jego zarejestrowany rachunek bankowy prowadzony jest w jego imieniu oraz że Użytkownik jest upoważniony do rejestracji i korzystania z tego rachunku bankowego jako formy płatności. Jeśli Użytkownik rejestruje lub wybiera swój rachunek bankowy jako formę płatności, upoważnia wówczas Microsoft (lub przedstawiciela Microsoft) do co najmniej jednego obciążenia tego rachunku bankowego całkowitą kwotą zakupu dokonanego przez Użytkownika lub opłatą za subskrypcję (zgodnie z postanowieniami usługi opartej na subskrypcji) oraz ewentualnie do co najmniej jednego uznania tego rachunku bankowego w celu dokonania korekty lub zwrotu lub w innym podobnym celu, a także upoważnia instytucję finansową, która prowadzi ten rachunek bankowy, do potrącenia tych obciążeń lub akceptacji tych uznań. Użytkownik zgadza się, że upoważnienie to pozostaje w mocy do czasu usunięcia informacji o rachunku bankowym z konta Microsoft Użytkownika. Jeśli Użytkownik podejrzewa błędne potrącenie z jego rachunku, musi wówczas bezzwłocznie skontaktować się z działem obsługi klienta, zgodnie z opisem w punkcie 4(e) powyżej. Przepisy mające zastosowanie w kraju Użytkownika mogą również ograniczać jego odpowiedzialność za wszelkie fałszywe, błędne lub nieupoważnione transakcje na jego rachunku bankowym. Jeśli Użytkownik rejestruje lub wybiera rachunek bankowy jako formę płatności, potwierdza wówczas, że przeczytał, zrozumiał i zaakceptował Postanowienia.
Pełny tekst
Podmiot zawierający umowę, prawo właściwe i miejsce rozstrzygania sporówPodmiot zawierający umowę, prawo właściwe i miejsce rozstrzygania sporów10_11_contractingEntityChoiceOfLaw
Opis

10. Podmiot zawierający umowę, prawo właściwe i miejsce rozstrzygania sporów. Jeśli Użytkownik mieszka albo (jeśli Użytkownikiem jest przedsiębiorstwo) jego główne miejsce prowadzenia działalności znajduje się w Europie i używa Usług bezpłatnych lub płatnych, zawiera wówczas umowę ze spółką Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Irlandia (zarejestrowaną w Irlandii w Krajowym Rejestrze Spółek pod numerem 256796, numer identyfikacji podatkowej VAT: IE 8256796 U, zarejestrowany adres: 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irlandia). Prawem właściwym dla wykładni wszystkich roszczeń związanych z Usługami bezpłatnymi i płatnymi jest prawo Irlandii bez uszczerbku dla możliwości stosowania przez Użytkownika bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa ochrony konsumenta w kraju, w którym Microsoft udostępnia Użytkownikowi Usługi i w którym Użytkownik ma miejsce stałego zamieszkania (jeśli Użytkownikiem jest przedsiębiorstwo, jest to prawo kraju, w którym znajduje się główne miejsce prowadzenia działalności przez Użytkownika). Użytkownik i Microsoft zgadzają się, że wszelkie spory bezpośrednio lub pośrednio wynikające z Postanowień będą rozstrzygane przez sądy w kraju, w którym Microsoft udostępnia Użytkownikowi Usługi i w którym Użytkownik ma miejsce stałego zamieszkania (jeśli Użytkownikiem jest przedsiębiorstwo, będzie to prawo kraju, w którym znajduje się główne miejsce prowadzenia działalności przez Użytkownika), lub alternatywnie Użytkownik może wybrać sąd właściwy w Irlandii.

Pełny tekst
Rękojmie i gwarancjeRękojmie i gwarancje12_Warranties
Opis

11. Rękojmie i gwarancje. Jeśli Użytkownik jest konsumentem, przysługują mu określone uprawnienia na mocy prawa. Uprawnienia te obejmują zobowiązanie Microsoft do świadczenia Usług z zachowaniem należytej staranności. Żadne z niniejszych postanowień nie ma na celu ograniczenia ani wyłączenia odpowiedzialności Microsoft z tytułu jakiegokolwiek naruszenia przez Microsoft tego zobowiązania. Z WYJĄTKIEM SYTUACJI, W PRZYPADKU KTÓRYCH MICROSOFT UKRYŁ WADY W ZŁEJ WIERZE LUB WADY UNIEMOŻLIWIŁY KORZYSTANIE Z USŁUG, ORAZ Z WYJĄTKIEM PŁATNYCH PRODUKTÓW SKYPE MICROSOFT ŚWIADCZY USŁUGI W „STANIE TAKIM, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ”, „ZE WSZYSTKIMI WADAMI” I „W ZALEŻNOŚCI OD DOSTĘPNOŚCI”. MICROSOFT NIE GWARANTUJE DOKŁADNOŚCI ANI TERMINOWOŚCI USŁUG. UŻYTKOWNIK POTWIERDZA I AKCEPTUJE FAKT, ŻE SYSTEMY KOMPUTEROWE I TELEKOMUNIKACYJNE NIE SĄ WOLNE OD WAD I ŻE CZASAMI ULEGAJĄ AWARIOM. MICROSOFT NIE MOŻE ZAGWARANTOWAĆ, ŻE USŁUGI BĘDĄ DZIAŁAĆ BEZ ZAKŁÓCEŃ, TERMINOWO, BEZPIECZNIE LUB BEZ BŁĘDÓW. MICROSOFT, PODMIOTY STOWARZYSZONE, ODSPRZEDAWCY, DYSTRYBUTORZY I DOSTAWCY MICROSOFT NIE UDZIELAJĄ ŻADNYCH UMOWNYCH GWARANCJI ANI ZAPEWNIEŃ. UŻYTKOWNIKOWI PRZYSŁUGUJĄ WSZELKIE OBOWIĄZUJĄCE RĘKOJMIE I GWARANCJE PRZEWIDZIANE PRZEZ PRAWO, MICROSOFT NIE UDZIELA JEDNAK ŻADNYCH INNYCH RĘKOJMI ANI GWARANCJI. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO WŁAŚCIWE MICROSOFT WYŁĄCZA WSZELKĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU DOROZUMIANYCH GWARANCJI I RĘKOJMI, W TYM RĘKOJMI CO DO WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, JAKOŚCI WYKONANIA I BRAKU NARUSZEŃ PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ.

Pełny tekst
Ograniczenie odpowiedzialnościOgraniczenie odpowiedzialności13_limitationOfLiability
Opis

12. Ograniczenie odpowiedzialności.

 • a. Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za Treści i materiały Użytkownika ani za inne materiały osób trzecich, w tym za łącza do witryn osób trzecich ani za działania podejmowane przez użytkowników. Takich treści i działań nie można przypisać Microsoft. Nie reprezentują one też opinii Microsoft.
 • b. Microsoft będzie ponosić odpowiedzialność tylko wtedy, gdy doszło do naruszenia istotnych zobowiązań wynikających z Umowy lub gdy z innych powodów wymaga tego prawo właściwe.
 • c. Microsoft oraz pośrednicy lub przedstawiciele prawni Microsoft nie będą ponosić odpowiedzialności za szkody pośrednie, w tym za straty finansowe takie jak utrata zysku, chyba że Microsoft bądź pośrednicy lub przedstawiciele prawni Microsoft dopuścili się co najmniej rażącego niedbalstwa bądź umyślnego niewykonania lub nienależytego wykonania.
 • d. Ograniczenie odpowiedzialności nie ma wpływu na określoną w ustawie odpowiedzialność obiektywną (odpowiedzialność niezależna od winy) Microsoft, w tym ustawową odpowiedzialność z tytułu naruszenia rękojmi. To samo dotyczy odpowiedzialności Microsoft oraz pośredników lub przedstawicieli prawnych Microsoft w przypadku oszustwa lub wynikających z ich niedbalstwa uszkodzenia ciała bądź śmierci.
 • e. Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niewypełnienie lub opóźnienie w wypełnianiu zobowiązań na mocy Postanowień w zakresie, w jakim takie niewypełnienie lub opóźnienie zostało spowodowane okolicznościami będącymi poza uzasadnioną kontrolą Microsoft (takimi jak spory pracownicze, zdarzenia losowe, działania wojenne, akty terroryzmu, rozmyślne uszkodzenie bądź zniszczenie mienia, wypadki lub przestrzeganie jakichkolwiek przepisów prawa właściwego bądź rozporządzeń rządowych). Microsoft będzie dążyć do zminimalizowania skutków wszelkich takich zdarzeń oraz do wypełnienia zobowiązań, na które zdarzenia te nie miały wpływu.
Pełny tekst
Postanowienia dotyczące UsługPostanowienia dotyczące Usług14_service-SpecificTerms
Opis

13. Postanowienia dotyczące Usług. Postanowienia znajdujące się przed niniejszym punktem 13 i po nim mają na ogół zastosowanie do wszystkich Usług. W tym punkcie zawarte są postanowienia dotyczące konkretnych usług, które stanowią uzupełnienie postanowień ogólnych. Postanowienia zawarte w tym punkcie mają zastosowanie wówczas, gdy wystąpi sprzeczność z postanowieniami ogólnymi.

Pełny tekst
Gry i aplikacje Xbox Live i Xbox Game StudiosGry i aplikacje Xbox Live i Xbox Game Studios14a_XboxLive
Opis
 • a. Gry i aplikacje Xbox Live i Xbox Game Studios.
  • i. Niekomercyjny użytek osobisty. Gry, aplikacje, usługi i treści udostępniane przez Microsoft w ramach usług Xbox Live, Games for Windows Live i Xbox Game Studios (łącznie „Usługi Xbox”) są przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego danego Użytkownika.
  • ii. Usługi Xbox. Jeśli Użytkownik zarejestruje się w usłudze Xbox Live lub uzyska dostęp do Usług Xbox, informacje dotyczące gry lub innej aktywności Użytkownika w obrębie jakiejkolwiek gry lub Usługi Xbox lub korzystania z nich będą monitorowane i udostępniane odpowiednim zewnętrznym producentom gier, aby umożliwić Microsoft i zewnętrznym producentom gier obsługę tych gier i świadczenie Usług Xbox. Jeśli Użytkownik połączy swoje konto Microsoft powiązane z Usługami Xbox ze swoim kontem w usłudze nieoferowanej przez Microsoft (np. w usłudze innego niż Microsoft wydawcy gier oferującego Aplikacje i Usługi Osób Trzecich), Użytkownik zgadza się na to, że (a) Microsoft może udostępniać takiemu innemu niż Microsoft wydawcy ograniczone informacje o koncie (w tym w szczególności tag gracza, wyniki gracza, wynik gry, historię gry i listę znajomych) zgodnie z Oświadczeniem Microsoft o Ochronie Prywatności oraz że (b), o ile jest to dozwolone w ustawieniach prywatności Xbox, wydawca taki może mieć również dostęp do Treści Użytkownika z komunikacji w grach, gdy Użytkownik jest zalogowany na koncie tego wydawcy. O ile jest to dozwolone w ustawieniach prywatności Xbox, Microsoft może także publikować imię i nazwisko Użytkownika, jego tag gracza, obrazek gracza, motto, awatara, klipy z gry oraz używane przez niego gry w komunikacji z osobami, którym Użytkownik pozwoli przekazywać tego typu informacje.
  • iii. Treści Użytkownika. W ramach budowania społeczności Usług Xbox Użytkownik udziela Microsoft, podmiotom stowarzyszonym Microsoft oraz sublicencjobiorcom Microsoft obowiązującego na całym świecie prawa do bezpłatnego używania, modyfikowania, reprodukowania, rozpowszechniania, transmitowania, udostępniania oraz wyświetlania Treści Użytkownika, jego imienia i nazwiska, tagu gracza, obrazka gracza, motta oraz awatara, które Użytkownik podał do wiadomości w związku z jakimikolwiek Usługami Xbox w części lub w całości za pomocą dowolnych środków lub procesów w ramach jakichkolwiek materiałów lub w związku z pomocą techniczną.
  • iv. Menedżerowie gier. Niektóre gry mogą korzystać z usług menedżerów i gospodarzy gier. Menedżerowie i gospodarze gier nie są upoważnionymi rzecznikami Microsoft. Ich poglądy nie muszą odzwierciedlać poglądów Microsoft.
  • v. Dzieci w usłudze Xbox. Jeśli Użytkownik korzystający z usługi Xbox Live jest niepełnoletni, jego rodzic lub opiekun mogą sprawować kontrolę nad wieloma aspektami konta Użytkownika oraz mogą otrzymywać raporty dotyczące korzystania przez niego z usługi Xbox Live.
  • vi. Waluta używana w grach lub towary wirtualne. Usługi mogą obejmować wirtualną walutę używaną w grach (np. złoto, monety lub punkty), którą Użytkownik może kupić od Microsoft za rzeczywiste środki pieniężne, jeśli osiągnął pełnoletność zgodnie z prawem obowiązującym w kraju zamieszkania Użytkownika. Usługi mogą również obejmować wirtualne, cyfrowe przedmioty lub towary, które Użytkownik może kupić od Microsoft za rzeczywiste środki pieniężne lub walutę używaną w grach. Waluty używanej w grach i towarów wirtualnych nie można wymienić na rzeczywiste środki pieniężne, towary ani żadne inne przedmioty o wartości pieniężnej pochodzące od Microsoft lub jakiejkolwiek osoby trzeciej. Poza ograniczoną, osobistą, odwołalną, niepodlegającą przeniesieniu ani sublicencji licencją na korzystanie z waluty używanej w grach i towarów wirtualnych wyłącznie w ramach Usług Użytkownikowi nie przysługują żadne prawa do jakiejkolwiek waluty używanej w grach lub towarów wirtualnych występujących lub powstałych w Usługach ani jakichkolwiek innych atrybutów związanych z korzystaniem z Usług lub przechowywanych w Usługach. Microsoft może zmieniać ofertę dotyczącą waluty używanej w grach lub towarów wirtualnych.
  • vii. Aktualizacje oprogramowania. W przypadku każdego urządzenia, które może łączyć się z Usługami Xbox, Microsoft może automatycznie sprawdzać wersję oprogramowania konsoli Xbox lub aplikacji Xbox posiadanych przez Użytkownika oraz pobierać aktualizacje oprogramowania aplikacji Xbox lub zmiany konfiguracji, w tym aktualizacje i zmiany uniemożliwiające Użytkownikowi dostęp do Usług Xbox za pośrednictwem nieautoryzowanych gier Xbox, aplikacji Xbox albo używania nieautoryzowanych urządzeń peryferyjnych razem z konsolą Xbox.
  • viii. Wygaśnięcie tagu gracza. Użytkownik musi zalogować się w Usługach Xbox co najmniej raz na pięć lat. W przeciwnym razie może utracić dostęp do tagu gracza powiązanego ze swoim kontem, a jego tag gracza może zostać udostępniony innym użytkownikom.
  • ix. Arena. Arena stanowi Usługę Xbox, za pośrednictwem której Microsoft lub osoba trzecia może oferować możliwość uczestnictwa w turniejach gier wideo (turnieje te niekiedy obejmują nagrodę) lub ich tworzenie, („Turniej”). Używanie Areny podlega Postanowieniom i może wymagać od Użytkownika akceptacji regulaminu i dodatkowych postanowień dotyczących Turnieju wymaganej przez organizatora Turnieju w czasie rejestracji („Postanowienia Turnieju”). Zastosowanie mogą mieć zasady kwalifikacyjne, które mogą być różne w zależności od jurysdykcji. Turnieje są nieważne, jeśli są zabronione lub ograniczone przez przepisy prawa. Naruszenie Postanowień (w tym Kodeksu Postępowania) lub Postanowień Turnieju może skutkować karą lub dyskwalifikacją z Turnieju. Użytkownik, który tworzy Turniej, nie może określić Regulaminu Turnieju, który Microsoft (według własnego uznania) uznaje za niespójny z Postanowieniami. Microsoft zastrzega sobie prawo do anulowania jakiegokolwiek Turnieju w dowolnym czasie.
  • x. Oprogramowanie służące do dokonywania oszustw lub modyfikacji. Każde urządzenie, które może łączyć się z Usługami Xbox, może być automatycznie sprawdzane przez Microsoft pod kątem obecności nieautoryzowanego sprzętu lub oprogramowania służącego do dokonywania oszustw lub modyfikacji naruszających Kodeks Postępowania lub Postanowienia. Ponadto dla każdego takiego urządzenia Microsoft może automatycznie pobierać aktualizacje oprogramowania Aplikacji Xbox lub zmiany konfiguracji, w tym aktualizacje i zmiany uniemożliwiające Użytkownikowi dostęp do Usług Xbox lub używanie nieautoryzowanego sprzętu lub oprogramowania służącego do dokonywania oszustw lub modyfikacji.
  • xi. Mixer.
   • 1. Warunki korzystania z usługi Mixer. Korzystanie przez Użytkownika z Usługi Mixer podlega Warunkom korzystania z usługi Mixer dostępnym na stronie https://mixer.com/about/tos, a także Postanowieniom. W przypadku sprzeczności mają zastosowanie Postanowienia.
   • 2. Treści Użytkownika w usłudze Mixer.Treści Użytkownika w Usłudze Mixer” to wszelkie treści, które Użytkownik lub jego przedstawiciel tworzy w Usłudze Mixer, w tym w szczególności transmisje na żywo lub transmisje nagrane (oraz wszelkie treści, w tym treści audiowizualne, które transmisje te zawierają), nazwy marek, znaki towarowe, znaki usługowe, logo lub znaki pochodzenia, komentarze i emotikony, działania w kanałach Mixer (wraz z treściami generowanymi przez boty) oraz wszelkie powiązane metadane. Każdy, w tym Microsoft i użytkownicy, może zobaczyć, używać, hostować, reprodukować, modyfikować, rozpowszechniać, publikować, przedstawiać i wyświetlać publicznie i cyfrowo, tłumaczyć, adaptować lub w jakikolwiek inny sposób stosować Treści Użytkownika w Usłudze Mixer w dowolnych formach, formatach, mediach lub kanałach dotychczas nieznanych lub opracowanych w przyszłości.
   • 3. Kodeks Postępowania w Usłudze Mixer. Więcej informacji o sposobie stosowania przez Microsoft Kodeksu Postępowania do Usługi Mixer można znaleźć tutaj.
   • 4. Używanie Usługi Mixer.
    • a. Minimalny wiek. Jeśli Użytkownik używa Usługi Mixer, oświadcza wówczas, że ukończył 13 lat oraz, w przypadku osoby nieletniej w znaczeniu obowiązującym w miejscu jego zamieszkania, że używanie Usługi Mixer jest nadzorowane przez jego rodzica lub opiekuna prawnego.
    • b. Anonimowe i nieanonimowe używanie. Usługi Mixer można używać anonimowo, jeśli Użytkownik chce wyłącznie wyświetlać treści. Aby móc korzystać z funkcji czatu, śledzenia kanałów, streamingu i innych opcji interakcji, Użytkownik musi zalogować się na konto, w którym to przypadku Usługa Mixer używa istniejącego konta Microsoft Użytkownika. W przeciwnym razie Użytkownik musi utworzyć konto i zalogować się, przez co będzie możliwy do zidentyfikowania przez innych użytkowników po nazwie Użytkownika w Usłudze Mixer.
    • c. Konta Mixer i konta w usługach zewnętrznych. Usługa Mixer oferuje możliwość zalogowania się przy użyciu konta Mixer lub konta w usłudze zewnętrznej (Twitter lub Discord). Jeśli Użytkownik loguje się przy użyciu któregokolwiek z takich kont, musi powiązać takie konto ze swoim kontem Microsoft.
    • d. Korzystanie z konta. Jeśli Użytkownik ma konto Mixer, musi stale z niego korzystać, aby było aktywne. Aby zachować alias Mixer powiązany z kontem Microsoft Użytkownika, Użytkownik musi zalogować się w Usłudze Mixer co najmniej raz na pięć lat.
   • 5. Powiadomienia dotyczące Usługi. Jeśli Microsoft będzie mieć do przekazania Użytkownikowi informacje dotyczące Usługi Mixer, wyśle do Użytkownika powiadomienia na adres e-mail powiązany z kontem Mixer lub kontem Microsoft Użytkownika.
   • 6. Pomoc techniczna. Pomoc techniczna dotycząca Usługi Mixer jest dostępna za pośrednictwem witryny mixer.com/contact.
Pełny tekst
SklepSklep14b_Store
Opis
 • b. Sklep. „Sklep” oznacza Usługę umożliwiającą Użytkownikowi przeglądanie, pobieranie, kupowanie oraz ocenianie i recenzowanie aplikacji i innych treści cyfrowych (termin „aplikacja” obejmuje gry). Niniejsze Postanowienia regulują korzystanie z określonych Sklepów, które są własnością Microsoft lub podmiotów stowarzyszonych Microsoft lub są obsługiwane przez Microsoft lub podmioty stowarzyszone Microsoft (w tym m.in. Sklepu Office, sklepu Microsoft Store dla systemu Windows i sklepu Microsoft Store dla usługi Xbox). „Sklep Office” oznacza Sklep oferujący produkty Office oraz aplikacje dla pakietu Office, usługi Office 365 oraz programów SharePoint, Exchange, Access i Project (w wersji 2013 lub nowszej) lub dowolną inną usługę oferowaną pod marką Sklep Office. „Microsoft Store dla systemu Windows” oznacza Sklep będący własnością Microsoft lub podmiotów stowarzyszonych Microsoft oraz obsługiwany przez Microsoft i podmioty stowarzyszone Microsoft, który jest przeznaczony dla urządzeń z systemem Windows, takich jak telefony, komputery stacjonarne i tablety, lub dowolną inną usługę oferowaną pod marką Microsoft Store dostępną z urządzeń z systemem Windows, takich jak telefony, komputery stacjonarne lub tablety. „Microsoft Store dla usługi Xbox” oznacza Sklep będący własnością Microsoft lub podmiotów stowarzyszonych Microsoft i obsługiwany przez Microsoft lub podmioty stowarzyszone Microsoft, który jest dostępny na konsolach Xbox One lub Xbox 360, albo dowolną inną usługę oferowaną pod marką Microsoft Store udostępnioną na konsolę Xbox.
  • i. Postanowienia licencyjne. Microsoft będzie podawać nazwę wydawcy każdej aplikacji dostępnej w odpowiednim Sklepie. O ile postanowienia towarzyszące aplikacji nie stanowią inaczej, Standardowe postanowienia licencyjne dotyczące aplikacji („Standardowe Postanowienia Licencyjne dotyczące Aplikacji”) znajdujące się na końcu Postanowień stanowią umowę między Użytkownikiem a wydawcą aplikacji określającą postanowienia licencyjne, które mają zastosowanie do korzystania przez Użytkownika z aplikacji pobranej za pośrednictwem dowolnego Sklepu będącego własnością Microsoft lub podmiotów stowarzyszonych Microsoft lub obsługiwanego przez Microsoft lub podmioty stowarzyszone Microsoft (z wyłączeniem Sklepu Office). Niniejsze Postanowienia regulują używanie Usług Microsoft oraz świadczonych w ich ramach usług. Punkt 5 Postanowień ma również zastosowanie do wszelkich Aplikacji i Usług Osób Trzecich nabytych za pośrednictwem Sklepu. Aplikacje pobrane za pośrednictwem Sklepu Office nie podlegają standardowym postanowieniom licencyjnym dotyczącym aplikacji i mają do nich zastosowanie odrębne postanowienia licencyjne.
  • ii. Aktualizacje. Microsoft będzie automatycznie sprawdzać dostępność aktualizacji aplikacji Użytkownika i pobierać je nawet wtedy, gdy Użytkownik nie jest zalogowany w odpowiednim Sklepie. Użytkownik może zmienić swoje ustawienia Sklepu lub ustawienia systemowe, jeśli nie życzy sobie otrzymywać automatycznych aktualizacji aplikacji ze Sklepu. Niektóre aplikacje ze Sklepu Office, które są w całości lub w części udostępniane online, mogą być jednak aktualizowane w dowolnym momencie przez dewelopera aplikacji i nie muszą wymagać pozwolenia Użytkownika na aktualizację.
  • iii. Oceny i opinie. Jeśli Użytkownik prześle ocenę lub recenzję aplikacji lub innej Zawartości Cyfrowej w Sklepie, może otrzymać od Microsoft wiadomość e-mail zawierającą treści przekazane przez wydawcę aplikacji lub Zawartości Cyfrowej. Nadawcą wszelkich takich wiadomości e-mail jest Microsoft. Microsoft nie udostępnia adresu e-mail Użytkownika żadnym wydawcom aplikacji lub Zawartości Cyfrowych nabytych w Sklepie.
  • iv. Uwaga dotycząca bezpieczeństwa. Aby uniknąć ewentualnych uszkodzeń, dyskomfortu lub przemęczenia wzroku, Użytkownik powinien co jakiś czas robić przerwy w korzystaniu z gier lub innych aplikacji, zwłaszcza jeśli podczas ich używania odczuwa ból albo zmęczenie. W przypadku wystąpienia dyskomfortu należy zrobić przerwę. Dyskomfort może obejmować odczuwanie mdłości, choroby lokomocyjnej, zawrotów głowy, dezorientacji, bólu głowy, zmęczenia, przemęczenia wzroku lub suchości oczu. Używanie aplikacji może rozpraszać Użytkownika i przeszkadzać jego otoczeniu. Użytkownik powinien uważać na niebezpieczeństwo potknięcia, niskie sufity oraz delikatne lub wartościowe przedmioty, które mogą zostać uszkodzone. U bardzo niewielkiego procenta ludzi mogą wystąpić ataki na skutek zetknięcia się z efektami wizualnymi takimi jak błyskające światła lub wzory mogące pojawiać się w aplikacjach. Nawet osoby, które nigdy nie miały ataków, mogą mieć niezdiagnozowaną przypadłość, która może wywołać takie ataki. Objawy mogą obejmować zawroty głowy, zaburzenia wzroku, drgawki, skurcze lub drżenie kończyn, dezorientację, mętlik, utratę przytomności lub konwulsje. W przypadku zauważenia u siebie któregokolwiek z tych objawów należy natychmiast zaprzestać korzystania z aplikacji lub skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem korzystania z takich aplikacji, jeśli kiedykolwiek wystąpiły objawy związane z atakami. Rodzice powinni sprawdzać, czy u ich dzieci korzystających z aplikacji nie występują takie objawy.
Pełny tekst
Funkcje rodzinne MicrosoftFunkcje rodzinne Microsoft14c_MicrosoftFamily
Opis
 • c. Funkcje rodzinne Microsoft. Rodzice i dzieci mogą korzystać z funkcji rodzinnych Microsoft, aby budować zaufanie oparte na wspólnym rozumieniu, jakie zachowania, witryny, aplikacje, gry, lokalizacje fizyczne i wydatki są odpowiednie i dopuszczalne. Rodzice mogą utworzyć „rodzinę” na stronie https://account.microsoft.com/family (albo wykonując instrukcje na urządzeniu z systemem Windows lub konsoli Xbox), a następnie zaprosić do niej dzieci lub innych rodziców. Członkowie takiej rodziny mogą korzystać z wielu różnych funkcji, należy zatem dokładnie zapoznać się z informacjami wyświetlanymi podczas zakładania rodziny lub dołączania do niej oraz w chwili zakupu dla takiej rodziny Zawartości Cyfrowej. Zakładając wspomnianą rodzinę lub do niej dołączając, Użytkownik zgadza się używać jej zgodnie z jej celem, a nie w sposób nieupoważniony w celu uzyskania nielegalnego dostępu do informacji innych osób.
Pełny tekst
Wiadomości grupoweWiadomości grupowe14d_GroupMessaging
Opis
 • d. Wiadomości grupowe. Różne usługi Microsoft pozwalają Użytkownikowi wysyłać do innych osób wiadomości głosowe lub SMS („wiadomości”) lub umożliwiają Microsoft i podmiotom stowarzyszonym kontrolowanym przez Microsoft wysyłanie takich wiadomości do Użytkownika lub do innych osób w imieniu Użytkownika. JEŚLI UŻYTKOWNIK POPROSI MICROSOFT I PODMIOTY STOWARZYSZONE KONTROLOWANE PRZEZ MICROSOFT O WYSYŁANIE TAKICH WIADOMOŚCI DO UŻYTKOWNIKA LUB INNYCH OSÓB, WÓWCZAS OŚWIADCZA I GWARANTUJE MICROSOFT, ŻE ZARÓWNO UŻYTKOWNIK, JAK I INNE OSOBY, DO KTÓRYCH ZGODNIE Z JEGO ZLECENIEM MAJĄ BYĆ WYSYŁANE WIADOMOŚCI, WYRAŻAJĄ ZGODĘ NA OTRZYMYWANIE TAKICH WIADOMOŚCI ORAZ WSZELKICH INNYCH POWIĄZANYCH ADMINISTRACYJNYCH WIADOMOŚCI SMS OD MICROSOFT I PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH KONTROLOWANYCH PRZEZ MICROSOFT. „Administracyjne wiadomości SMS” to okresowe wiadomości transakcyjne wysyłane przez określoną usługę Microsoft, w tym m.in. „wiadomość powitalna” lub instrukcje dotyczące rezygnacji z otrzymywania wiadomości. Użytkownik lub członkowie grupy mogą zrezygnować z otrzymywania dalszych wiadomości od Microsoft lub podmiot stowarzyszonych kontrolowanych przez Microsoft w dowolnym momencie. W tym celu muszą wykonać przekazane im stosowne instrukcje. Jeśli Użytkownik nie chce dłużej otrzymywać takich wiadomości lub uczestniczyć w grupie, zgadza się, że z tego zrezygnuje przez wykonanie instrukcji przekazanych w ramach odpowiedniego programu lub odpowiedniej usługi. Jeśli Użytkownik ma podstawy sądzić, że członek grupy nie chce dłużej otrzymywać takich wiadomości lub uczestniczyć w grupie, zgadza się, że usunie go z grupy. Ponadto Użytkownik oświadcza i gwarantuje Microsoft, że Użytkownik oraz inne osoby, do których zgodnie z jego zaleceniami mają być wysyłane wiadomości, wiedzą, że każdy członek grupy odpowiada za koszty obciążeń z tytułu wiadomości naliczone przez jego operatora sieci komórkowej, w tym za opłaty z tytułu wiadomości międzynarodowych, które mogą mieć zastosowanie w przypadku przekazywania wiadomości z numerów w Stanach Zjednoczonych.
Pełny tekst
Skype i GroupMeSkype i GroupMe14e_Skype
Opis
 • e. Skype i GroupMe.
  • i. Brak dostępu do Połączeń Alarmowych. Istnieją istotne różnice między tradycyjnymi usługami telefonicznymi a usługami dostępnymi w programie Skype. Microsoft nie musi umożliwiać wykonywania Połączeń Alarmowych w oprogramowaniu i produktach Skype na podstawie jakichkolwiek przepisów prawa krajowego. Oprogramowanie i produkty Skype nie są przeznaczone do obsługi ani wykonywania połączeń alarmowych do szpitali, organów ścigania, placówek ochrony zdrowia ani zapewniania żadnych innych usług łączących Użytkownika z personelem służb ratunkowych lub punktami przyjmowania zgłoszeń o wypadkach („Połączenia Alarmowe”). Oprogramowanie i produkty Skype mogą obsługiwać Połączenia Alarmowe wyłącznie w bardzo ograniczonej liczbie krajów oraz w przypadku ograniczonej liczby wersji oprogramowania i platform. Szczegółowe informacje o dostępności i konfigurowaniu tej funkcji można znaleźć na stronie https://www.skype.com/go/emergency. Jeśli Użytkownik nawiąże połączenie alarmowe, będzie musiał podać dokładne informacje o swojej fizycznej lokalizacji w celu umożliwienia służbom ratunkowym odpowiedzi na wezwanie. Microsoft nie gwarantuje, że połączenie alarmowe Użytkownika zostanie nawiązane. Użytkownik zgadza się, że (i) ponosi odpowiedzialność za zakup tradycyjnych usług telefonii bezprzewodowej (komórkowej) lub stacjonarnej oferujących dostęp do Połączeń Alarmowych; oraz (ii) oprogramowanie i produkty Skype nie zastępują podstawowych usług telefonicznych Użytkownika. Więcej informacji na temat połączeń z numerem 112 (numerem alarmowym na terenie Unii Europejskiej) można znaleźć na stronie www.skype.com/go/emergency.
  • ii. Zmiany w płatnych produktach Skype. Jeśli Microsoft wprowadzi niekorzystne dla Użytkownika zmiany w płatnych produktach Skype, Microsoft powiadomi o tym Użytkownika z co najmniej trzydziestodniowym wyprzedzeniem oraz poinformuje go o przysługującym mu prawie do zakończenia używania produktu objętego zmianami, zanim zostaną one wprowadzone. Jeśli Użytkownik nie przestanie korzystać z produktu, zanim zmiany zaczną obowiązywać, oznacza to zgodę na te zmiany. W momencie powiadomienia Microsoft wyraźnie poinformuje Użytkownika o tym fakcie.
  • iii. Interfejsy API lub transmitowanie. Jeśli Użytkownik chce używać produktu Skype w związku z jakąkolwiek transmisją, musi przestrzegać „Warunków świadczenia Usług Transmisji” znajdujących się na stronie https://www.skype.com/go/legal.broadcast. Jeśli Użytkownik chce korzystać z dowolnego interfejsu programowania aplikacji („Interfejs API”) wyświetlanego lub udostępnionego przez Microsoft, musi spełniać warunki określone w postanowieniach licencyjnych, które są dostępne na stronie www.skype.com/go/legal.
  • iv. Zasady właściwego użytkowania. Do użytkowania przez Użytkownika oprogramowania i produktów Skype mogą mieć zastosowanie zasady uczciwego użytkowania. Należy zapoznać się z tymi zasadami opracowanymi w celu ochrony przed oszustwami i nadużyciami, gdyż mogą one nakładać ograniczenia na rodzaj, czas trwania oraz liczbę połączeń lub wiadomości, które Użytkownik jest w stanie wykonać lub wysłać. Zasady te stanowią integralną część Postanowień. Można je znaleźć na stronie https://www.skype.com/go/terms.fairusage.
  • v. Określanie położenia na mapie. Oprogramowanie i produkty Skype zawierają funkcje, które umożliwiają przesłanie informacji do usługi mapowania lub nanoszenia swoich danych na mapę za pośrednictwem takiej usługi. Korzystając z tych funkcji, Użytkownik akceptuje Postanowienia oraz warunki korzystania z usługi Mapy Google dostępne na stronie https://www.google.com/intl/en_ALL/help/terms_maps.html.
  • vi. Niekomercyjny użytek osobisty. Oprogramowanie i produkty Skype są przeznaczone do użytku osobistego i niekomercyjnego danego Użytkownika. Użytkownikowi wolno używać produktu Skype w pracy na potrzeby własnej komunikacji biznesowej.
  • vii. Numer Skype / Skype To Go. Jeśli Microsoft przekaże Użytkownikowi Numer Skype lub numer Skype To Go, Użytkownik potwierdza, że nie jest właścicielem tego numeru ani nie ma prawa do zachowania go na zawsze. W niektórych krajach numer może zostać udostępniony Użytkownikowi przez partnera Microsoft, a nie przez Microsoft, co może wiązać się z koniecznością zawarcia odrębnej umowy z takim partnerem.
  • viii. Skype Manager. „Konto Administratora Skype Manager” jest tworzone i zarządzane przez Użytkownika występującego w roli administratora grupy Skype Manager, a nie przedsiębiorstwa. Użytkownik może połączyć swoje konto Microsoft z grupą Skype Manager („Połączone Konto”). Użytkownik może wyznaczyć dodatkowych administratorów swojego narzędzia Skype Manager, o ile zaakceptują oni Postanowienia. Jeśli Użytkownik przydzieli Numery Skype do Połączonego Konta, wówczas ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie wymogów związanych z miejscem zamieszkania lub lokalizacją użytkowników Połączonego Konta. Jeśli Użytkownik postanowi odłączyć Połączone Konto od grupy Skype Manager, przydzielone subskrypcje, środki na koncie Skype lub Numery Skype nie będą możliwe do odzyskania, a Treści Użytkownika i materiały związane z odłączonym kontem nie będą już dla Użytkownika dostępne. Użytkownik zgadza się na przetwarzanie informacji osobowych użytkowników Połączonych Kont zgodnie z przepisami prawa ochrony danych.
  • ix. Opłaty i zwroty pieniędzy związane z używaniem Skype’a. Opłaty należne za nieobjęte subskrypcją połączenia z telefonami składają się z opłaty za połączenie (pobieranej jednokrotnie przy każdym połączeniu) oraz opłaty minutowej za czas rozmowy zgodnie ze stawkami zamieszczonymi na stronie www.skype.com/go/allrates. Opłaty za połączenia będą pobierane z salda środków na Koncie Skype Użytkownika. Microsoft może zmienić stawki za połączenia z telefonami i numerami typu Premium, które nie są objęte subskrypcją. Jeśli zmiany będą istotne, ale niekorzystne dla Użytkownika (np. jeśli Microsoft zwiększy stawki), Microsoft poinformuje o tym Użytkownika za pośrednictwem wiadomości e-mail lub w inny odpowiedni sposób co najmniej na trzydzieści (30) dni przed dniem, w którym takie zmiany zaczną obowiązywać. Po upływie trzydziestu (30) dni, nowe stawki będą miały zastosowanie do wykonywanych po tym okresie połączeń Użytkownika. Aktualne stawki można znaleźć na stronie www.skype.com/go/allrates. Jeśli Użytkownik nie akceptuje nowych stawek, nie powinien nawiązywać połączeń. Niepełne minuty połączenia oraz ułamkowe części centa w naliczonej opłacie zostaną zaokrąglone w górę do najbliższej wartości całkowitej danej jednostki (minuty lub centa). O ile nie określono inaczej, wszystkie ceny za płatne produkty Skype zawierają należne podatki (łącznie z podatkiem VAT). Podatek VAT jest naliczany na podstawie informacji o podanym adresie rozliczeniowym. Użytkownik w wyraźny sposób zrzeka się wszelkich praw do zwrotu podatku VAT przez Microsoft, jeśli kwota tego podatku przypadająca ostatecznie do zapłaty przez Microsoft na rzecz organów podatkowych jest z jakiegokolwiek powodu niższa od kwoty podatku VAT pobranej od Użytkownika. Płatne produkty Skype są niedostępne dla klientów z następujących obszarów: Autonomiczna Republika Góry Athos, Wyspy Kanaryjskie, francuskie departamenty zamorskie, Wyspy Alandzkie, Wyspy Normandzkie, Wyspa Helgoland, Büsingen am Hochrhein, Ceuta, Melilla, Livigno, Campione d’Italia oraz włoskie wody jeziora Lugano. Jeśli Użytkownik skorzysta z płatnego produktu Skype, Okres na Odstąpienie od Umowy wygaśnie, a zakup nie będzie podlegał anulowaniu ani zwrotowi pieniędzy. Wydawanie środków zgromadzonych na koncie Skype, przydzielenie numerów Skype lub korzystanie z subskrypcji stanowi „kompletną dostawę” płatnego produktu Skype lub „korzystanie” z niego. Użytkownik w wyraźny sposób akceptuje fakt, że numery Skype mogą zostać przydzielone przed końcem Okresu Rezygnacji z Zakupu oraz że po takim przydzieleniu nie podlegają one zwrotowi kosztów. Zgodnie z Postanowieniami po upływie Okresu Rezygnacji z Zakupu zwrotowi kosztów podlegają jedynie subskrypcje Skype, z których nie korzystano i które nie wygasły. Okres Rezygnacji z Zakupu oraz zwroty kosztów nie mają zastosowania do płatnych produktów Microsoft, które (i) zostały zakupione za pośrednictwem partnera będącego osobą trzecią; (ii) zostały opłacone bezpośrednio gotówką z wykorzystaniem form płatności oferowanych przez osoby trzecie (takich jak portfel do płatności gotówkowych); (iii) nie zostały zakupione bezpośrednio od Microsoft przez Internet (np. kupony lub karty pre-paid) lub (iv) zostały przydzielone do konta Użytkownika przez osobę trzecią.
  • x. Środki na koncie Skype. Microsoft nie gwarantuje, że Użytkownik będzie mógł użyć środków na koncie Skype do zakupu każdego płatnego produktu Skype. Jeśli Użytkownik nie korzysta ze środków na koncie Skype przez 180 dni, staną się one nieaktywne. Użytkownik może ponownie uaktywnić środki na koncie Skype, klikając łącze na stronie https://www.skype.com/go/store.reactivate.credit. Zaznaczając odpowiednie pole, Użytkownik może włączyć funkcję automatycznego doładowania konta podczas zakupu doładowania konta Skype. W przypadku włączenia tej funkcji konto Skype będzie doładowywane taką samą kwotą i przy użyciu wybranej przez Użytkownika formy płatności za każdym razem, gdy saldo konta Skype spadnie poniżej progu ustalanego co pewien czas przez Skype. Jeśli użytkownik kupił subskrypcję, korzystając z innej formy płatności niż karta kredytowa, serwis PayPal albo Moneybookers (Skrill), i włączył funkcję automatycznego doładowania konta, jego konto Skype będzie doładowywane kwotą potrzebną do uregulowania następnej płatności cyklicznej z tytułu subskrypcji. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć funkcję automatycznego doładowania konta w portalu konta Skype.
  • xi. Opłaty za wiadomości międzynarodowe. GroupMe używa obecnie numerów w Stanach Zjednoczonych dla każdej utworzonej grupy. Każda wiadomość SMS wysłana na numer GroupMe lub otrzymana na taki numer zostanie uznana za wiadomość międzynarodową wysłaną do Stanów Zjednoczonych lub otrzymaną z tego kraju. Informacje o odpowiednich stawkach międzynarodowych Użytkownik może uzyskać u swojego operatora.
  • xii. Przesyłanie i odbieranie pieniędzy. Używając funkcji przesyłania i odbierania pieniędzy (o ile jest dostępna), Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie przez Microsoft z usług osób trzecich w celu świadczenia usług płatniczych i wykonywania przelewów. Microsoft nie świadczy usług płatniczych i nie wykonuje przelewów oraz nie prowadzi działalności związanej z usługami pieniężnymi. Przesyłanie i odbieranie pieniędzy przez Skype może być dostępne wyłącznie dla Użytkowników, którzy ukończyli 18 lat (lub zgodnie z postanowieniami określonymi przez osoby trzecie) oraz Użytkowników, którzy posiadają zarejestrowane i zatwierdzone konto u dostawcy będącego osobą trzecią. Aby używać funkcji przesyłania pieniędzy, od Użytkownika może być wymagana akceptacja postanowień określonych przez osoby trzecie oraz zgoda na udostępnianie danych takim osobom trzecim w celu świadczenia usługi. Jeśli Microsoft otrzyma powiadomienie, że wskutek korzystania przez Użytkownika z funkcji przesyłania pieniędzy doszło do naruszenia obowiązujących u osób trzecich postanowień, Microsoft może podjąć względem konta Użytkownika stosowne działania, w tym m.in. anulować albo zawiesić konto Użytkownika. Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za usługi płatnicze świadczone przez osoby trzecie ani za działania podjęte na mocy postanowień obowiązujących u osób trzecich. Microsoft w żaden sposób nie gwarantuje, że funkcja przesyłania i odbierania pieniędzy będzie dostępna w danej chwili lub stale.
Pełny tekst
Bing i MSNBing i MSN14f_BingandMSN
Opis
 • f. Bing i MSN.
  • i. Materiały w usługach Bing i MSN. Artykuły, teksty, zdjęcia, mapy, filmy, odtwarzacze filmów oraz materiały osób trzecich dostępne w usługach Bing i MSN, również za pośrednictwem botów, aplikacji i programów Microsoft, są przeznaczone wyłącznie do niekomercyjnego użytku osobistego Użytkownika. Używanie tych materiałów w inny sposób, taki jak pobieranie, kopiowanie lub rozpowszechnianie, a także używanie ich do tworzenia własnych produktów, jest dozwolone wyłącznie w zakresie, na jaki Microsoft lub właściciele praw wyraźnie się zgodzili lub na jaki zezwalają obowiązujące przepisy prawa autorskiego. Microsoft lub inni właściciele praw zastrzegają sobie wszelkie prawa do materiałów nieudzielone wyraźnie przez Microsoft na mocy postanowień licencyjnych.
  • ii. Mapy Bing. Bez uzyskania osobnej pisemnej zgody Microsoft Użytkownik nie może używać na potrzeby instytucji rządowych zdjęć z lotu ptaka, na których widać teren Stanów Zjednoczonych, Kanady, Meksyku, Nowej Zelandii, Australii ani Japonii.
  • iii. Bing Places i Bing Manufacturer Center. Przekazując swoje Dane lub Treści Użytkownika do Bing Places lub Bing Manufacturer Center, Użytkownik udziela Microsoft obowiązującej na całym świecie i wolnej od opłat licencji w zakresie własności intelektualnej na używanie, reprodukowanie, zapisywanie, modyfikowanie, łączenie, promowanie, przekazywanie, wyświetlanie i rozpowszechnianie tych Danych lub Treści Użytkownika w ramach usługi oraz na udzielanie dalszych podlicencji na te prawa osobom trzecim.
Pełny tekst
CortanaCortana14g_Cortana
Opis
 • g. Cortana.
  • i. Niekomercyjny użytek osobisty. Cortana to oferowana przez Microsoft Usługa osobistego asystenta. Funkcje, usługi i treści udostępnione w ramach usługi Cortana (łącznie „Usługi Cortana”) są przeznaczone wyłącznie do niekomercyjnego użytku osobistego danego Użytkownika.
  • ii. Funkcje i Treści. Cortana oferuje szereg funkcji, z których niektóre są spersonalizowane. Usługi Cortana mogą umożliwiać Użytkownikowi dostęp do usług, informacji lub funkcji udostępnianych w ramach innych Usług Microsoft lub Aplikacji i Usług Osób Trzecich. Postanowienia dotyczące Usług z punktu 13 mają również zastosowanie do używania przez Użytkownika właściwych Usług Microsoft, do których Użytkownik uzyskuje dostęp za pośrednictwem Usług Cortana. Cortana udostępnia Użytkownikowi informacje wyłącznie do celów planowania, natomiast Użytkownik powinien kierować się własnym niezależnym osądem podczas zapoznawania się z tymi informacjami i bazowania na nich. Microsoft nie gwarantuje rzetelności, dostępności ani terminowości spersonalizowanej obsługi w ramach usługi Cortana. Microsoft nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przypadki, w których funkcja Cortana uniemożliwi lub opóźni uzyskanie usługi lub uniemożliwi lub opóźni odebranie, odczytanie lub wysłanie komunikatu lub powiadomienia.
  • iii. Aplikacje i Usługi Osób Trzecich. Cortana, w ramach świadczonych Usług Cortana, może sugerować Użytkownikowi określone Usługi i Aplikacje Osób Trzecich (funkcje lub powiązane usługi oferowane przez osoby trzecie) oraz pomagać Użytkownikowi w interakcjach z nimi. Jeśli Użytkownik tak zadecyduje, Cortana może wymieniać z Aplikacjami i Usługami Osób Trzecich różne informacje, takie jak kod pocztowy Użytkownika oraz zapytania i odpowiedzi zwracane przez Aplikacje i Usługi Osób Trzecich, aby pomóc Użytkownikowi w uzyskaniu żądanych przez niego usług. Cortana może umożliwić Użytkownikowi zakupy za pośrednictwem Aplikacji i Usług Osób Trzecich na podstawie preferencji konta i ustawień Użytkownika skonfigurowanych bezpośrednio w takich Aplikacjach i Usługach Osób Trzecich. W dowolnym momencie Użytkownik może odłączyć Usługę Cortana od Aplikacji i Usług Osób Trzecich. Używanie przez Użytkownika Usług Cortana w celu połączenia z Aplikacjami i Usługami Osób Trzecich podlega postanowieniom punktu 5 Postanowień. Wydawcy Aplikacji i Usług Osób Trzecich mogą zmienić sposób działania lub funkcje swoich Aplikacji i Usług Osób Trzecich lub zaprzestać ich udostępniania/świadczenia. Mogą też zmienić sposób integracji z Usługami Cortana lub tej integracji zaprzestać. Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za oprogramowanie lub oprogramowanie układowe dostarczone przez producentów.
  • iv. Urządzenia obsługujące usługę Cortana. Urządzenia obsługujące usługę Cortana to produkty lub urządzenia, które mogą uzyskiwać dostęp do Usług Cortana bądź produktów lub urządzeń zgodnych z Usługami Cortana. Urządzenia obsługujące usługę Cortana obejmują urządzenia lub produkty osób trzecich, których Microsoft nie posiada, nie wytwarza lub nie tworzy. Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za te urządzenia lub produkty osób trzecich.
  • v. Aktualizacje oprogramowania. Microsoft może automatycznie sprawdzać wersję oprogramowania Usług Cortana, które jest potrzebne do świadczenia Usług, pobierać aktualizacje oprogramowania lub zmiany konfiguracji bez naliczania opłat na rzecz Użytkownika lub wymagać od wszystkich producentów urządzeń obsługujących Usługi Cortana, aby oprogramowanie Usług Cortana było aktualne.
Pełny tekst
Outlook.comOutlook.com14h_Outlook_com
Opis
 • h. Outlook.com. Adres e-mail w usłudze Outlook.com (lub @msn, @hotmail bądź @live) użyty do utworzenia konta Microsoft Użytkownika będzie unikatowy dla danego Użytkownika, dopóki aktywna będzie jego skrzynka odbiorcza w usłudze Outlook.com lub konto Microsoft. Jeśli skrzynka odbiorcza Użytkownika w usłudze Outlook.com lub konto Microsoft Użytkownika zostaną zamknięte przez Użytkownika lub Microsoft zgodnie z Postanowieniami, adres e-mail lub nazwa użytkownika mogą zostać zwrócone do systemu Microsoft i przypisane do innego użytkownika.
Pełny tekst
Usługi OfficeUsługi Office14i_officeBasedServices
Opis
 • i. Usługi Office. Office 365 Home, Office 365 Personal, Office 365 University, Office Online, Sway, OneNote.com oraz wszelkie inne Usługi subskrypcji pakietu Office 365 lub oferowane pod marką Office są przeznaczone do niekomercyjnego użytku osobistego Użytkownika, chyba że posiada on prawa do komercyjnego użytku wynikające z odrębnej umowy z Microsoft.
Pełny tekst
Usługi Microsoft HealthUsługi Microsoft Health14j_MicrosoftHealthServices
Opis
 • j. Usługi Microsoft Health.
  • i. HealthVault. Usługa HealthVault jest przeznaczona do przechowywania przez Użytkownika swoich osobistych informacji związanych ze zdrowiem oraz informacji na temat innych osób (np. rodziny Użytkownika) za ich zgodą. Konta HealthVault nie są przeznaczone do użytku przez podmioty świadczące opiekę zdrowotną ani do jakiegokolwiek komercyjnego lub nieosobistego celu. Informacje na koncie Użytkownika nie zawsze muszą być dokładne lub aktualne i powinny być wykorzystywane przez jakiekolwiek podmioty świadczące opiekę zdrowotną wyłącznie w charakterze informacyjnym. Usługa HealthVault nie przechowuje danych dla podmiotów świadczących opiekę zdrowotną ani w innych celach medycznych lub celach związanych z prowadzeniem konkretnych przypadków. Rekordy danych w usłudze HealthVault nie stanowią np. zbiorów dokumentacji medycznej przewidzianych w przepisach Stanów Zjednoczonych. Jeśli podmiot świadczący opiekę zdrowotną zdecyduje się uwzględnić w swojej dokumentacji dane pochodzące z usługi HealthVault, powinien przechowywać kopię w swoim systemie. Jeśli do konta Użytkownika ma dostęp osoba współnadzorująca rekord danych (ponieważ jedna osoba zaprosiła drugą), Użytkownik potwierdza, że taka osoba sprawuje pełną kontrolę nad tym rekordem oraz może uniemożliwić Użytkownikowi dostęp do tego rekordu i zarządzać dostępem innych osób do tego rekordu, a także przeglądać zawarte w nim dane, w tym informacje o tym. jak i kiedy rekord ten jest używany. Microsoft nie obsługuje poświadczeń spoza Microsoft (takich jak serwisy Facebook lub OpenID), więc w przypadku tych serwisów dział obsługi klienta usługi HealthVault nie będzie w stanie udzielić pomocy w razie problemów z logowaniem. Jeśli Użytkownik straci poświadczenia logowania lub jeśli konto, gdzie Użytkownik otrzymał takie poświadczenia, zostanie zamknięte, Użytkownik nie będzie w stanie odzyskać przechowywanych przez siebie danych. Aby pomóc w utrzymaniu stałego dostępu, sugerowane jest, by Użytkownik korzystał z kilku poświadczeń logowania w odniesieniu do konta HealthVault. Microsoft nie popiera ani nie kontroluje działania, wspierania ani bezpieczeństwa poświadczeń niepochodzących od Microsoft, z których może korzystać Użytkownik, ani nie ponosi za nie odpowiedzialności.
  • ii. Microsoft Band. Urządzenie i aplikacja Microsoft Band nie są urządzeniami medycznymi i służą wyłącznie do celów związanych z zapewnieniem dobrego samopoczucia i sprawności fizycznej. Nie są zatem przeznaczone do stosowania w diagnostyce chorób, leczeniu lub ograniczaniu skutków chorób ani zapobieganiu im. Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje podejmowane przez Użytkownika na podstawie informacji uzyskanych z Microsoft Band.
  • iii. Boty medyczne. Boty medyczne, które mogą obejmować plany działań, analizy, przypomnienia i inne funkcje, nie są wyrobami medycznymi i służą wyłącznie do celów związanych z zapewnieniem dobrego samopoczucia i sprawności fizycznej w ramach programu prowadzonego przez podmioty świadczące usługi opieki zdrowotnej. Nie są zatem przeznaczone do stosowania w celu zastąpienia profesjonalnej porady medycznej lub w diagnostyce chorób, leczeniu lub ograniczaniu skutków chorób ani zapobieganiu im. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za używanie botów medycznych. Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje podejmowane przez Użytkownika na podstawie informacji otrzymanych od botów medycznych. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia, diety, kondycji lub programu profilaktyki zdrowotnej oraz przed rozpoczęciem korzystania z botów medycznych należy zawsze zasięgnąć porady lekarza. Użytkownik nigdy nie powinien lekceważyć specjalistycznej porady medycznej ani odwlekać działań zmierzających do jej uzyskania z powodu informacji, do których uzyskał dostęp w ramach lub za pośrednictwem Usług. Jak w przypadku jakiejkolwiek technologii, boty medyczne mogą nie działać zgodnie z zamierzeniem i może tak być z różnych przyczyn, które obejmują również brak zasilania lub połączenia.
Pełny tekst
Zawartość CyfrowaZawartość Cyfrowa14k_DigitalGoods
Opis
 • k. Zawartość Cyfrowa. W ramach usług Microsoft Groove, Filmy i telewizja Microsoft, Sklep oraz innych powiązanych lub przyszłych usług Microsoft może umożliwić Użytkownikowi uzyskiwanie, słuchanie, odtwarzanie lub czytanie (w odpowiednich przypadkach) muzyki, obrazów, filmów, tekstu, książek, gier lub innych materiałów („Zawartość Cyfrowa”), które Użytkownik może pobrać w postaci cyfrowej. Zawartość Cyfrowa może być używana wyłącznie w osobistych i niekomercyjnych celach rozrywkowych. Użytkownik potwierdza, że nie będzie rozpowszechniać, transmitować, publicznie przedstawiać, wyświetlać ani przenosić żadnych kopii Zawartości Cyfrowej. Zawartość Cyfrowa może stanowić własność Microsoft lub osób trzecich. We wszystkich okolicznościach Użytkownik rozumie i zgadza się, że jego prawa do Zawartości Cyfrowej są ograniczone Postanowieniami, prawem autorskim oraz regulaminem używania dostępnym na stronie https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=723143. Użytkownik zgadza się, że nie będzie próbować modyfikować Zawartości Cyfrowej uzyskanej w ramach Usług z jakiegokolwiek powodu, w tym aby ukryć lub zmienić źródło lub tytuł własności do Zawartości Cyfrowej. Microsoft lub właściciele Zawartości Cyfrowej mogą bez uprzedzenia usuwać ją z Usług.
Pełny tekst
OneDriveOneDrive14l_OneDrive
Opis
 • l. OneDrive.
  • i. Przydział pamięci. Jeśli Użytkownik ma na koncie OneDrive więcej danych niż może tam mieć zgodnie z postanowieniami dotyczącymi bezpłatnej lub płatnej usługi subskrypcji OneDrive i nie zareaguje na otrzymane od Microsoft powiadomienie o konieczności usunięcia z tego konta nadmiaru danych lub zmiany planu subskrypcyjnego na nowy plan z większym przydziałem pamięci w ciągu 30 dni od przesłania powiadomienia (lub w dłuższym terminie zawartym w powiadomieniu), Microsoft zastrzega sobie prawo do zamknięcia konta Użytkownika i usunięcia lub wyłączenia dostępu do Treści Użytkownika w usłudze OneDrive.
  • ii. Działanie usługi. W zależności od takich czynników, jak sprzęt Użytkownika, jego połączenie z Internetem oraz działań Microsoft mających na celu utrzymanie działania i integralności usług świadczonych przez Microsoft, okazjonalnie mogą wystąpić opóźnienia we wczytywaniu lub synchronizowaniu treści w usłudze OneDrive.
  • iii. Powiadomienie o wygaśnięciu. Microsoft powiadomi Użytkownika z co najmniej jednomiesięcznym wyprzedzeniem o planowanym zamknięciu jego konta OneDrive z powodu braku aktywności zgodnie z punktem 4(a)(ii). Jeśli Użytkownik używa płatnej subskrypcji OneDrive, Microsoft nie zamknie jego konta z powodu braku aktywności w czasie opłaconego używania usługi OneDrive.
  • iv. Zmiany w usłudze OneDrive. Microsoft powiadomi Użytkownika z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem o ewentualnych zmianach w bezpłatnych lub płatnych usługach OneDrive, które spowodują utratę dostępu Użytkownika do Treści Użytkownika na jego koncie OneDrive.
  • v. Subskrypcje płatne. Jeśli Microsoft zmniejszy limity ilości danych, jakie mogą być przechowywane na koncie OneDrive Użytkownika, Użytkownik może anulować płatną subskrypcję OneDrive, a Microsoft dokona na rzecz Użytkownika proporcjonalnego zwrotu środków za taką subskrypcję. Microsoft powiadomi Użytkownika z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem o takiej zmianie, a Użytkownik musi dokonać anulacji w czasie określonym w powiadomieniu.
Pełny tekst
Microsoft RewardsMicrosoft Rewards14m_MicrosoftRewards
Opis
 • m. Microsoft Rewards.
  • i. Program Microsoft Rewards („Program”) umożliwia Użytkownikowi zdobycie możliwych do wymienienia na nagrody punktów za określone czynności, takie jak np. kwalifikowane wyszukiwanie, nabywanie lub korzystanie z innych ofert Microsoft. Oferty mogą się różnić w zależności od rynku. Wyszukiwanie to czynność wykonywana przez indywidualnego użytkownika, który wprowadza ręcznie do wyszukiwarki Bing pewien tekst w celu uzyskania w dobrej wierze wyników wyszukiwania spełniających podane kryterium, z przeznaczeniem do własnych celów badawczych. Tekst ten nie zawiera żadnych zapytań wprowadzonych przez bota, makro ani przy użyciu innych zautomatyzowanych lub oszukańczych środków dowolnego rodzaju („Wyszukiwanie”). Nabywanie to proces zakupu towarów lub pobierania i uzyskiwania od Microsoft licencji na treści cyfrowe, zarówno bezpłatnie, jak i odpłatnie („Nabywanie”). Punkty wymienialne na nagrody są oferowane tylko za niektóre zakupy w Microsoft. Microsoft może czasami oferować dodatkowe możliwości zdobywania punktów, ale poszczególne oferty dotyczące zdobywania punktów będę dostępne tylko przez ograniczony czas. Zebrane punkty można wymieniać na różne artykuły („Nagrody”) na stronie wymiany. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w punkcie dotyczącym Nagród pod adresem support.microsoft.com („FAQ”).
   • 1. Wymogi programu. Użytkownik musi mieć aktywne konto Microsoft, a używane urządzenia muszą spełniać minimalne wymagania systemowe. Program jest przeznaczony dla użytkowników zamieszkałych w krajach wymienionych w punkcie FAQ. Osoby fizyczne mogą mieć co najwyżej jedno konto w Programie, nawet jeśli dana osoba ma kilka adresów e-mail, a liczba kont w jednym gospodarstwie domowym nie może przekroczyć sześciu. Program jest przeznaczony wyłącznie do niekomercyjnego użytku osobistego.
   • 2. Punkty. Punktów nie można przenosić, wyjątek stanowią: udostępnienie punktów w ramach rodziny Microsoft (mogą obowiązywać ograniczenia) oraz przekazanie punktów organizacji non profit wskazanej w centrum wymiany punktów. Punkty nie stanowią osobistej własności i nie można za nie uzyskać gotówki lub innych środków pieniężnych. Punkty są przyznawane użytkownikom w ramach promocji. Punktów nie można kupić. Microsoft może ograniczyć liczbę punktów lub Nagród przydzielanych na osobę, na gospodarstwo domowe lub w określonym czasie (np. jednego dnia), o ile Użytkownik nie zostanie w ten sposób poszkodowany z naruszeniem dobrej wiary. W ramach Programu można wymienić na Nagrody co najwyżej 550 tys. punktów na jeden rok kalendarzowy. Punkty zdobyte w ramach Programu nie są ważne w żadnym innym programie oferowanym przez Microsoft lub osoby trzecie ani nie mogą być łączone z punktami z żadnego takiego programu. Niewymienione punkty tracą ważność, jeśli nie uzyska się nowych punktów ani nie wymieni się już posiadanych punktów w ciągu 18 miesięcy.
   • 3. Nagrody. Uzyskane punkty można wymienić na Nagrody na stronie wymiany punktów albo przekazać je jednej ze wskazanych organizacji non profit. Liczba poszczególnych Nagród może być ograniczona i Nagrody takie będą przekazywane w kolejności zgłoszeń. Aby wymienić punkty na Nagrody, Użytkownik może zostać poproszony o podanie dodatkowych informacji, takich jak adres pocztowy lub numer telefonu (inny niż numer VOIP lub numer bezpłatny), a także o wprowadzenie kodu zapobiegającego oszustwom lub o podpisanie dodatkowych dokumentów prawnych. Po zamówieniu Nagrody nie można jej anulować ani zwrócić w celu odzyskania punktów, poza przypadkami, gdy produkt okazał się wadliwy lub gdy wymaga tego prawo właściwe. Jeśli Użytkownik zamówi Nagrodę, której aktualnie nie ma w magazynie lub która jest niedostępna z innych powodów, Microsoft może wymienić Nagrodę na inną o podobnej wartości lub zwrócić punkty. Microsoft może zaktualizować listę oferowanych Nagród na stronie wymiany nagród lub przestać oferować określone Nagrody. W przypadku niektórych Nagród mogą obowiązywać wymogi wiekowe uprawniające do ich otrzymania. Wszelkie tego rodzaju wymogi będą zamieszczone w danej ofercie. Użytkownik jest zobowiązany do uiszczenia wszelkich podatków federalnych, stanowych i lokalnych oraz wszelkich innych kosztów związanych z przyjęciem i używaniem Nagrody. Nagrody będą przesyłane na adres e-mail powiązany z kontem Microsoft Użytkownika, Użytkownik powinien więc zadbać o aktualizowanie swoich danych dotyczących adresu e-mail. Nagrody, których nie da się dostarczyć, nie będą wysyłane ponownie, co oznacza, że ulegają przepadkowi. Nagrody nie są przeznaczone do odsprzedaży.
   • 4. Anulowanie udziału w Programie. Konto w Programie może zostać anulowane, jeśli Użytkownik nie zaloguje się na nie co najmniej raz w ciągu 18 miesięcy. Ponadto Microsoft zastrzega sobie prawo do anulowania konta w Programie należącego do Użytkownika, gdy Użytkownik manipuluje Programem, nadużywa go lub dopuszcza się w nim oszustwa lub gdy naruszenia niniejsze postanowienia. Po anulowaniu udziału w Programie (przez Użytkownika lub Microsoft) lub jeśli Program zostanie zawieszony, Użytkownik będzie mieć 90 dni na wymianę zdobytych punktów na Nagrody, w przeciwnym wypadku ulegną przepadkowi. W momencie anulowania wygasa prawo Użytkownika do korzystania z Programu i zdobywania kolejnych punktów.
   • 5. Inne Postanowienia. Microsoft zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania Użytkownika, wyłączenia Użytkownikowi dostępu do Programu lub jego konta z Nagrodami lub wycofania punktów, Nagród i darowizn na cele charytatywne, jeśli Microsoft uzna, że Użytkownik próbuje zmanipulować którykolwiek z aspektów Programu lub zrobić z niego niewłaściwy użytek bądź może angażować się w działania naruszające Postanowienia.
Pełny tekst
AzureAzure14n_Azure
Opis
Pełny tekst
Postanowienia różnePostanowienia różne16_17_18_miscellaneous
Opis

14. Postanowienia różne. Niniejszy punkt, a także punkty 1, 9 (w odniesieniu do kwot wydatkowanych przed upływem okresu obowiązywania Postanowień), 10, 11, 12 i 16 oraz punkty, których postanowienia będą obowiązywać także po upływie tego okresu, zachowają moc również po wypowiedzeniu lub anulowaniu Postanowień. Microsoft może w każdym momencie i bez powiadomienia w całości lub części scedować, przenieść lub w inny sposób zbyć swoje prawa i zobowiązania wynikające z Postanowień, o ile nie spowoduje to zmian niekorzystnych dla Użytkownika. Użytkownik nie może scedować, przenieść ani w inny sposób zbyć praw ani obowiązków wynikających z Postanowień, ani żadnych praw do korzystania z Usług. Niniejszy dokument stanowi całość umowy między Użytkownikiem a Microsoft w przedmiocie używania Usług przez Użytkownika. Umowa ta zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy między Użytkownikiem a Microsoft dotyczące używania przez niego Usług. Wszystkie części Postanowień mają zastosowanie w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo właściwe. Jeśli sąd lub arbiter uzna, że Microsoft nie może wykonać niektórych Postanowień, postanowienia te uznaje się za zastąpione podobnymi postanowieniami, które będą mogły zostać wykonane na mocy prawa właściwego. Pozostałe Postanowienia nie zostaną jednak zmienione. Niniejsze Postanowienia zostały zawarte w umowie wyłącznie na rzecz Użytkownika i Microsoft. Nie zostały one zawarte na rzecz osób trzecich (z wyjątkiem następców prawnych i cesjonariuszy Microsoft). Nagłówki punktów służą jedynie do celów referencyjnych.

15. Przepisy eksportowe. Użytkownik musi przestrzegać wszelkich krajowych i międzynarodowych przepisów prawa eksportowego mających zastosowanie do oprogramowania lub Usług, które zawierają ograniczenia dotyczące kraju przeznaczenia, użytkowników końcowych oraz używania przez użytkowników końcowych. Więcej informacji na temat ograniczeń geograficznych i eksportowych można znaleźć na stronie https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=868968 i https://www.microsoft.com/exporting.

16. Zastrzeżenie praw i opinie. O ile nie zostało to wyraźnie określone na mocy Postanowień, Microsoft nie udziela Użytkownikowi licencji ani żadnych innych praw jakiegokolwiek rodzaju z patentów, wiedzy specjalistycznej, praw autorskich, tajemnic handlowych, znaków towarowych lub innej własności intelektualnej, które posiada i kontroluje Microsoft lub wszelkie jednostki powiązane, w tym w szczególności wszelkich nazw, wizualnej postaci produktów, logo lub odpowiedników. Jeśli Użytkownik przekazuje Microsoft jakikolwiek pomysł, propozycję, sugestię lub opinię, w tym w szczególności pomysły na nowe produkty, technologie, promocje, nazwy produktów, opinie o produktach i ulepszenia produktów („Opinie”), przekazuje wówczas na rzecz Microsoft bez jakichkolwiek opłat, tantiem lub innych zobowiązań względem Użytkownika prawa do tworzenia, zlecania tworzenia, tworzenia opracowań, używania, udostępniania i komercjalizowania Opinii Użytkownika w jakikolwiek sposób i w dowolnym celu. Użytkownik nie przekaże Opinii, które podlegają licencji, która wymaga od Microsoft udzielenia jakiejkolwiek osobie trzeciej licencji na oprogramowanie, technologie lub dokumentację Microsoft z powodu uwzględnienia w nich przez Microsoft Opinii Użytkownika.

Pełny tekst
POWIADOMIENIAPOWIADOMIENIANOTICES
Opis

Powiadomienia i tryb wnoszenia roszczeń z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej. Microsoft szanuje prawa własności intelektualnej osób trzecich. Wszelkie roszczenia z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej, w tym roszczenia z tytułu naruszenia praw autorskich, należy przesyłać do przedstawiciela wyznaczonego przez Microsoft. Więcej informacji na ten temat oraz stosowne informacje kontaktowe można znaleźć na stronie Powiadomienia i procedura zgłaszania roszczeń dotyczących naruszenia praw autorskich.

Microsoft odpowiada na powiadomienia o naruszeniu praw autorskich zgodnie z procedurami opisanymi w Tytule 17, sekcji 512 Kodeksu Stanów Zjednoczonych. W stosownych okolicznościach Microsoft może również wyłączyć lub zamknąć konta użytkowników usług Microsoft, którzy mogą powtórnie naruszać prawa osób trzecich.

Powiadomienia i procedury dotyczące kwestii własności intelektualnej w reklamach. Użytkownik powinien zapoznać się z opracowanymi przez Microsoft wytycznymi dotyczącymi własności intelektualnej w kwestiach związanych z własnością intelektualną w sieci reklamowej Microsoft.

Powiadomienia o prawie autorskim i znakach towarowych. Usługi są chronione prawem autorskim Microsoft Corporation lub dostawców Microsoft Corporation. Copyright © 2018 Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. Postanowienia obejmują wytyczne dotyczące znaków towarowych i marki Microsoft (z okresowymi zmianami). Microsoft oraz nazwy, znaki logo i ikony wszelkich produktów, programów i usług Microsoft mogą być niezarejestrowanymi albo zarejestrowanymi znakami towarowymi Microsoft w Stanach Zjednoczonych lub innych krajach. Niepełną listę zarejestrowanych znaków towarowych Microsoft zamieszczono tutaj. Nazwy poszczególnych spółek i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. Microsoft zastrzega sobie wszelkie prawa, które nie zostały udzielone w sposób wyraźny w Postanowieniach. Pewne oprogramowanie używane na niektórych serwerach witryn Microsoft powstało częściowo w oparciu o prace grupy Independent JPEG Group. Copyright © 1991-1996 Thomas G. Lane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie „gnuplot” używane na niektórych serwerach witryn Microsoft podlega prawu autorskiemu: Copyright © 1986–1993 Thomas Williams, Colin Kelley. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Powiadomienie dotyczące kwestii medycznych. Microsoft nie udziela żadnych porad, diagnoz ani pomocy lekarskiej w kwestiach medycznych lub jakichkolwiek innych kwestiach dotyczących opieki zdrowotnej. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia, diety, kondycji lub programu profilaktyki zdrowotnej należy zawsze zasięgnąć porady lekarza lub właściwego podmiotu świadczącego opiekę zdrowotną. Użytkownik nigdy nie powinien lekceważyć specjalistycznej porady medycznej ani odwlekać starań jej uzyskania z powodu informacji, do których uzyskał dostęp w Usługach lub za ich pośrednictwem.

Notowania akcji i dane z indeksów (w tym wartości indeksów) © 2013 Morningstar, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje dotyczące takich notowań i danych (1) stanowią własność spółki Morningstar lub jej dostawców treści; (2) nie mogą być kopiowane ani rozpowszechniane; oraz (3) nie są udostępniane jako informacje gwarantowane pod względem dokładności, kompletności ani aktualności. Spółka Morningstar ani jej dostawcy treści nie ponoszą odpowiedzialności za żadne straty ani szkody powstałe w wyniku jakiegokolwiek wykorzystania tych informacji. Wyniki historyczne nie są gwarancją osiągnięcia przyszłych wyników.

Bez uzyskania odrębnej pisemnej zgody Dow Jones Użytkownik nie może korzystać z żadnego z indeksów Dow JonesSM, danych z indeksów ani znaków Dow Jones w związku z emitowaniem, tworzeniem, sponsorowaniem, sprzedażą, marketingiem lub promocją jakiegokolwiek instrumentu finansowego lub produktu inwestycyjnego (np. instrumentów pochodnych, produktów strukturyzowanych, funduszy inwestycyjnych, funduszy typu ETF, portfeli inwestycyjnych itp., w przypadku których cena, wydajność lub zwrot z instrumentu lub produktu inwestycyjnego bazują na którymkolwiek z indeksów lub ich substytutach, są z nimi związane lub mają służyć do ich monitorowania).

Powiadomienie dotyczące kwestii finansowych. Microsoft nie jest maklerem ani zarejestrowanym doradcą inwestycyjnym w brzmieniu przepisów federalnego prawa papierów wartościowych obowiązujących w Stanach Zjednoczonych lub przepisów prawa papierów wartościowych obowiązujących w innych krajach. Ponadto Microsoft nie doradza osobom fizycznym w zakresie celowości nabywania (także w celach inwestycyjnych) lub zbywania papierów wartościowych ani innych produktów i usług finansowych. Żadne elementy Usług nie stanowią oferty nabycia lub sprzedaży papierów wartościowych ani nie nakłaniają do takiego nabycia lub sprzedaży. Microsoft ani podmioty udzielające Microsoft licencji na udostępnianie notowań giełdowych lub danych dotyczących indeksów nie promują ani nie rekomendują żadnych szczególnych produktów ani usług finansowych. Żadne elementy Usług nie mają na celu udzielania specjalistycznych porad, w tym w szczególności porad inwestycyjnych i podatkowych.

Powiadomienie dotyczące standardów wideo H.264/AVC, MPEG-4 Visual oraz VC-1. Oprogramowanie może zawierać technologię dekodowania wizyjnego H.264/AVC, MPEG-4 Visual lub VC-1, która może być licencjonowana przez MPEG LA, LLC. Jest ona stosowana jako format kompresji danych z informacjami wideo. MPEG LA, LLC wymaga zamieszczenia następującego powiadomienia:

TEN PRODUKT JEST OBJĘTY LICENCJAMI DOTYCZĄCYMI ZBIORU PATENTÓW ZWIĄZANYCH ZE STANDARDAMI H.264/AVC, MPEG-4 VISUAL ORAZ VC-1. NA PODSTAWIE TYCH LICENCJI NINIEJSZY PRODUKT JEST PRZEZNACZONY DO OSOBISTEGO I NIEKOMERCYJNEGO UŻYTKU OSOBISTEGO DANEGO UŻYTKOWNIKA W CELU (A) KODOWANIA DANYCH WIDEO ZGODNIE ZE WSPOMNIANYMI STANDARDAMI („STANDARDY WIDEO”) LUB (B) DEKODOWANIA DANYCH WIDEO W STANDARDZIE H.264/AVC, MPEG-4 VISUAL ORAZ VC-1 ZAKODOWANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA PROWADZĄCEGO OSOBISTĄ I NIEKOMERCYJNĄ DZIAŁALNOŚĆ LUB OTRZYMANYCH OD DOSTAWCY DANYCH WIDEO DYSPONUJĄCEGO LICENCJĄ NA UDOSTĘPNIANIE TAKICH DANYCH WIDEO. LICENCJE TE NIE OBEJMUJĄ NATOMIAST INNYCH PRODUKTÓW, NAWET JEŚLI TAKIE PRODUKTY SĄ ZAWARTE W TYM OPROGRAMOWANIU W RAMACH JEDNEGO ARTYKUŁU. INNE SPOSOBY UŻYWANIA PRODUKTU NIE SĄ OBJĘTE ŻADNĄ LICENCJĄ, W TYM LICENCJĄ DOROZUMIANĄ. WIĘCEJ INFORMACJI NA TEN TEMAT MOŻNA UZYSKAĆ OD MPEG LA, LLC. ZOB. WITRYNA MPEG LA.

Powyższa uwaga nie ogranicza ani nie uniemożliwia korzystania z udostępnionego w ramach Postanowień oprogramowania do zwykłych zastosowań biznesowych specyficznych dla danego rodzaju działalności, które nie obejmują (i) dalszego rozpowszechniania oprogramowania wśród osób trzecich ani (ii) tworzenia materiałów za pomocą technologii zgodnych ze STANDARDAMI WIDEO w celu ich rozpowszechniania wśród osób trzecich.

Pełny tekst
STANDARDOWE POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE APLIKACJISTANDARDOWE POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE APLIKACJISTANDARDAPPLICATIONLICENSETERMS
Opis

STANDARDOWE POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE APLIKACJI
OFEROWANYCH W EUROPEJSKIM OBSZARZE GOSPODARCZYM

SKLEP MICROSOFT, SKLEP WINDOWS I SKLEP XBOX

Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę pomiędzy Użytkownikiem a wydawcą aplikacji. Należy się z nimi zapoznać. Mają one zastosowanie do aplikacji pobranych przez Użytkownika ze Sklepu Microsoft, Sklepu Windows lub Sklepu Xbox (z których każdy jest określany w niniejszych postanowieniach licencyjnych jako „Sklep”), w tym do wszelkich aktualizacji i uzupełnień do aplikacji, o ile aplikacji tej nie towarzyszą odrębne postanowienia, które w takim przypadku mają zastosowanie.

JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE AKCEPTUJE NINIEJSZYCH POSTANOWIEŃ, NIE MA PRAWA ANI NIE WOLNO MU POBRAĆ ANI UŻYWAĆ APLIKACJI.

Wydawca aplikacji to podmiot udzielający Użytkownikowi licencji na aplikację, którego nazwa jest podana w Sklepie.

Jeśli Użytkownik zgadza się z niniejszymi postanowieniami licencyjnymi, przysługują mu następujące prawa.

 • 1. PRAWA DO INSTALACJI I UŻYWANIA. Użytkownik może dokonać instalacji i używać aplikacji na urządzeniach z systemem Windows lub konsolach Xbox zgodnie z opisem zamieszczonym w Regulaminie używania Microsoft. Microsoft zastrzega sobie prawo do zmodyfikowania Regulaminu używania Microsoft w dowolnym momencie.
 • 2. USŁUGI INTERNETOWE.
  • a. Zgoda na usługi internetowe lub bezprzewodowe. Jeśli aplikacja łączy się z systemami komputerowymi przez Internet, co może obejmować łączenie się za pomocą sieci bezprzewodowej, korzystanie z aplikacji oznacza zgodę Użytkownika na przekazanie standardowych informacji o urządzeniu (w tym między innymi informacji technicznych o urządzeniu, systemie i oprogramowaniu aplikacji oraz urządzeniach peryferyjnych) do usług internetowych lub bezprzewodowych. Jeśli w związku z korzystaniem przez Użytkownika z usług, do których uzyskał on dostęp, korzystając z aplikacji, przedstawione zostaną inne postanowienia, wówczas będą one również obowiązywały.
  • b. Niewłaściwe użycie usług internetowych. Użytkownik nie może korzystać z żadnych usług internetowych w taki sposób, by umyślnie je uszkodzić lub zakłócić korzystanie z nich bądź z usług sieci bezprzewodowej innym osobom. Użytkownik nie może korzystać z usługi w celu uzyskania w jakikolwiek sposób nieautoryzowanego dostępu do jakichkolwiek usług, danych, kont lub sieci.
 • 3. ZAKRES LICENCJI. Aplikacja podlega licencjonowaniu, a nie sprzedaży. Niniejsza umowa przyznaje Użytkownikowi tylko niektóre prawa do używania aplikacji. Jeśli Microsoft zablokuje możliwość korzystania z aplikacji na urządzeniach Użytkownika zgodnie z umową zawartą przez Użytkownika z Microsoft, wszelkie związane z tym uprawnienia licencyjne przestaną obowiązywać. Wydawca aplikacji zastrzega sobie wszystkie inne prawa. Poza sytuacją, w której, pomimo niniejszego ograniczenia, prawo właściwe daje Użytkownikowi więcej praw, Użytkownik może używać aplikacji tylko w sposób wyraźnie dozwolony w niniejszej umowie. W takim przypadku Użytkownik musi uwzględniać wszystkie ograniczenia techniczne aplikacji i używać jej tylko w określony sposób. Użytkownikowi nie wolno:
  • a. obchodzić ograniczeń technicznych aplikacji;
  • b. odtwarzać, dekompilować ani dezasemblować aplikacji, chyba że takie działanie jest wyraźnie dozwolone właściwymi przepisami prawa autorskiego dotyczącymi programów komputerowych i tylko w takim zakresie;
  • c. sporządzać więcej kopii aplikacji, niż jest to określone w niniejszej umowie lub dozwolone na mocy prawa właściwego, pomimo niniejszego ograniczenia;
  • d. publikować ani w inny sposób udostępniać aplikację innym osobom do kopiowania;
  • e. wynajmować, wydzierżawiać ani wypożyczać aplikacji;
  • f. przenosić praw z aplikacji lub niniejszej umowy na osobę trzecią;
 • 4. DOKUMENTACJA. Jeśli do aplikacji została dołączona dokumentacja, Użytkownik może ją kopiować i używać jej jako pomocy do swoich osobistych celów.
 • 5. OGRANICZENIA DOTYCZĄCE TECHNOLOGII I EKSPORTU. Aplikacja może podlegać obowiązującym w Stanach Zjednoczonych lub międzynarodowym przepisom prawa w zakresie kontroli technologii lub przepisom prawa eksportowego. Użytkownik ma obowiązek przestrzegać wszystkich krajowych i międzynarodowych przepisów prawa eksportowego mających zastosowanie do technologii wykorzystywanej lub obsługiwanej przez aplikację. Przepisy te zawierają ograniczenia dotyczące kraju przeznaczenia, użytkowników końcowych oraz używania przez użytkowników końcowych. Więcej informacji na temat produktów marki Microsoft można znaleźć w witrynie Microsoft exporting (Eksportowanie produktów Microsoft).
 • 6. USŁUGI POMOCY TECHNICZNEJ. Aby uzyskać informacje na temat dostępnych usług pomocy technicznej, należy skontaktować się z wydawcą aplikacji. Microsoft, producent sprzętu ani operator sieci bezprzewodowej nie są odpowiedzialni za świadczenie usług pomocy technicznej do aplikacji (chyba że jeden z nich jest wydawcą aplikacji).
 • 7. CAŁOŚĆ UMOWY. Niniejsza umowa, odpowiednie oświadczenia o ochronie prywatności, dodatkowe postanowienia związane z aplikacją oraz postanowienia dotyczące uzupełnień i aktualizacji stanowią całość umowy licencyjnej między Użytkownikiem a wydawcą aplikacji.
 • 8. PRAWO WŁAŚCIWE.
  • a. Stany Zjednoczone i Kanada. Jeśli Użytkownik nabył aplikację w Stanach Zjednoczonych lub Kanadzie, interpretacja niniejszych postanowień, rozstrzyganie roszczeń o ich naruszenie oraz wszelkich innych roszczeń (w tym roszczeń wynikających z ochrony praw konsumentów, prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz czynów niedozwolonych) podlega prawu stanu lub prowincji, w których Użytkownik zamieszkuje lub ma siedzibę główną, bez względu na zasady dotyczące kolizji praw.
  • b. Poza Stanami Zjednoczonymi i Kanadą. Jeśli Użytkownik nabył aplikację w jakimkolwiek innym kraju, prawem właściwym jest prawo tego kraju.
 • 9. SKUTKI PRAWNE. W niniejszej umowie opisane są niektóre uprawnienia. Użytkownikowi mogą przysługiwać inne uprawnienia na mocy ustawodawstwa stanowego lub krajowego. Niniejsza umowa nie zmienia uprawnień przysługujących Użytkownikowi na mocy ustawodawstwa stanowego lub krajowego, jeśli ustawodawstwo to na takie zmiany nie zezwala.
 • 10. ODRZUCENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU RĘKOJMI I GWARANCJI. Aplikacja jest licencjonowana „w stanie takim, w jakim się znajduje”, „ze wszelkimi wadami” i „w zależności od dostępności”. Wydawca aplikacji, w imieniu swoim, Microsoft (jeśli Microsoft nie jest wydawcą aplikacji), operatorów sieci, za pośrednictwem której rozpowszechnia aplikację, oraz wszystkich podmiotów stowarzyszonych, sprzedawców, przedstawicieli i dostawców Microsoft („Zaangażowane Strony”), nie udziela żadnych dodatkowych rękojmi, gwarancji ani zapewnień umownych związanych z aplikacją. Użytkownikowi przysługują wszelkie obowiązujące rękojmie i gwarancje przewidziane przez przepisy prawa właściwego, Microsoft nie udziela jednak żadnych innych rękojmi ani gwarancji. W zakresie dozwolonym przez prawo krajowe, Zaangażowane Strony wyłączają wszelką swoją odpowiedzialność z tytułu dorozumianych obowiązkowych rękojmi, w tym z tytułu rękojmi co do wartości handlowej, przydatności do określonego celu, bezpieczeństwa, komfortu oraz braku naruszeń praw własności intelektualnej.
 • 11. OGRANICZENIE UPRAWNIEŃ ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY.
  • a. Wydawca aplikacji nie ponosi odpowiedzialności za żadne treści użytkownika ani za inne materiały osób trzecich, w tym za łącza do witryn osób trzecich ani za działania podejmowane przez użytkowników. Takich treści i działań nie można przypisać wydawcy aplikacji, nie reprezentują też one jego opinii.
  • b. Wydawca aplikacji ponosi odpowiedzialność wyłącznie w przypadku, gdy doszło do naruszenia istotnych zobowiązań wynikających z niniejszych postanowień licencyjnych.
  • c. Wydawca aplikacji oraz jego pośrednicy i przedstawiciele prawni nie będą ponosić odpowiedzialności za szkody nieprzewidywalne ani za straty finansowe związane z wszelkimi szkodami pośrednimi, w tym za utratę zysków, chyba że wydawca aplikacji oraz jego pośrednicy lub przedstawiciele prawni dopuścili się co najmniej rażącego niedbalstwa bądź umyślnego niewykonania lub nienależytego wykonania.
  • d. Ograniczenie odpowiedzialności nie ma wpływu na określoną w ustawie odpowiedzialność obiektywną (odpowiedzialność niezależna od winy) wydawcy aplikacji, w tym w szczególności na odpowiedzialność na mocy ustawy o odpowiedzialności za produkt oraz ustawową odpowiedzialność z tytułu naruszenia rękojmi. To samo dotyczy odpowiedzialności wydawcy aplikacji oraz jego pośredników lub przedstawicieli prawnych w przypadku oszustwa lub uszkodzenia ciała bądź śmierci wynikających z ich niedbalstwa.
  • e. Żadne inne roszczenia prawne ani wynikające z umowy, oprócz roszczeń omówionych w podpunktach (a)-(e) punktu 11, nie mogą wynikać z niniejszych postanowień licencyjnych dotyczących aplikacji, używania aplikacji lub usług udostępnionych za pośrednictwem aplikacji.
Pełny tekst
Usługi objęte umowąUsługi objęte umowąserviceslist
Opis

Następujące produkty, aplikacje oraz usługi są objęte Umową o świadczenie usług firmy Microsoft, ale mogą być niedostępne na rynku w kraju Użytkownika.

 • Account.microsoft.com
 • Advertising.microsoft.com
 • Aplikacja Device Health
 • Aplikacja Mapy
 • Aplikacja Wyszukiwarka Bing
 • Asystent odzyskiwania i pomocy technicznej Microsoft dla usługi Office 365
 • Bing App for Android
 • Bing Apps
 • Bing Bots
 • Bing Business Bot
 • Bing Desktop
 • Bing Dictionary
 • Bing for Business
 • Bing Image and News (iOS)
 • Bing in the Classroom
 • Bing Search APIs/SDKs
 • Bing Sportscaster
 • Bing Toolbar
 • Bing Translator
 • Bing Webmaster
 • Bing.com
 • Bing
 • Bingplaces.com
 • Citizen Next
 • Cortana skills by Microsoft
 • Cortana
 • Default Homepage and New Tab Page on Microsoft Edge
 • Dev Center App
 • Dictate
 • Docs.com
 • education.minecraft.net
 • Edytor w usłudze Windows Live
 • Face Swap
 • Feedback Intake Tool for Azure Maps (aka “Azure Maps Feedback”)
 • Filmy i TV Microsoft
 • Forms.microsoft.com
 • forzamotorsport.net
 • Galeria fotografii systemu Windows
 • Groove Music Pass
 • Groove
 • GroupMe
 • Gry, aplikacje i witryny dla Windows publikowane przez Microsoft
 • HealthVault
 • Inteligentne wyszukiwanie
 • Konto Microsoft
 • LineBack
 • Mapy Bing
 • Microsoft Academic
 • Microsoft Add-Ins for Skype
 • Microsoft Bots
 • Microsoft Educator Community
 • Microsoft Health
 • Microsoft Pay
 • Microsoft Research Interactive Science
 • Microsoft Research Open Data
 • Microsoft Soundscape
 • Microsoft Translator
 • Microsoft Wallpaper
 • Microsoft XiaoIce
 • Mixer
 • MSN Dial Up
 • MSN Explorer
 • MSN Finanse
 • MSN Kuchnia
 • MSN Podróże
 • MSN Pogoda
 • MSN Premium
 • MSN Sport
 • MSN Wiadomości
 • MSN Zdrowie i fitness
 • MSN.com
 • Next Lock Screen
 • Office 365 Consumer
 • Office 365 dla Studentów
 • Office 365 dla Użytkowników Domowych
 • Office 365 Personal
 • Office 365 Pro Plus optional connected experiences
 • Office Sway
 • Office w Internecie (dotychczas Office Online)
 • Office.com
 • OneDrive.com
 • OneDrive
 • OneNote.com
 • Outlook.com
 • Paint 3D
 • Picturesque Lock Screen
 • Poczta usługi Windows Live
 • Presentation Translator
 • Przeglądarka Bing Wikipedia
 • Remix 3D
 • Rinna
 • rise4fun
 • Rodzina Microsoft
 • Ruuh
 • Seeing AI
 • Send
 • Sklep Office
 • Sklep Windows
 • Sklep Xbox
 • Sklep
 • Skype in the Classroom
 • Skype Interviews
 • Skype Manager
 • Skype Qik
 • Skype.com
 • Skype
 • Snip Insights
 • Spreadsheet Keyboard
 • Sprinkles
 • Sway.com
 • to-do.microsoft.com
 • Translator for Microsoft Edge
 • Translator Live
 • UrWeather
 • Video Breakdown
 • Visio Online
 • Web Translator
 • Who’s In
 • Wideo Xbox
 • Windows Movie Maker
 • Witryny, aplikacje i gry Xbox Game Studios
 • Xbox Game Pass
 • Xbox Live Gold
 • Xbox Live
 • Xbox Music
Pełny tekst
Podmioty stowarzyszone zawierające umowę (w przypadku usług płatnych na mocy punktu 10(b))Podmioty stowarzyszone zawierające umowęAffiliateContractingEntities
Opis

Obecnie nie ma podmiotów stowarzyszonych zawierających umowę. Microsoft Ireland Operations Limited jest jedynym dla Użytkownika podmiotem zawierającym umowę.

Pełny tekst
1 lipca 2019 r.0