Přehled změn ve Smlouvě o poskytování služeb společnosti Microsoft

Připravili jsme přehled nejvýznamnějších změn ve Smlouvě o poskytování služeb společnosti Microsoft. Pokud se chcete seznámit se všemi změnami, celý text Smlouvy o poskytování služeb společnosti Microsoft si můžete přečíst zde.

 1. Aktualizované datum publikace v záhlaví je nyní 1. července 2019 a datum účinnosti je 30. srpna 2019.
 2. V oddílu Používání služeb a podpory jsme aktualizovali naše zásady pro aktivity účtu tak, aby odpovídaly skutečnosti, že je nutné přihlásit se k účtu Microsoft minimálně jednou za dva roky, aby zůstal aktivní, pokud není stanoveno jinak v zásadách pro aktivity účtu Microsoft na adrese https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2086738 nebo v nabídce pro placenou část služeb. Také v něm objasňujeme, že pokud dojde k uzavření vašeho účtu Microsoft, můžeme dočasně zabránit vytvoření účtu přidruženého k vámi uvedené e‑mailové adrese.
  Vysvětlujeme rovněž, že pokud se přihlásíte k určitým službám společnosti Microsoft prostřednictvím pracovní nebo školní e‑mailové adresy, vyjádříte tak souhlas s tím, že vlastník domény spojené s vaší e‑mailovou adresou může být informován o existenci vašeho účtu Microsoft a s ním souvisejících předplatných.
  Pro oznámení služeb objasňujeme, že vám můžeme zasílat oznámení služeb za účelem ověření vašich nákupů.
 3. V oddílu Používání aplikací a služeb třetích stran objasňujeme, že používáním našich služeb dáváte pokyn, aby vám poskytly přístup k aplikacím a službám třetích stran. Vysvětlujeme také, že před získáním, použitím, požadováním nebo propojením účtu Microsoft s libovolnými aplikacemi a službami třetích stran budete možná muset přijmout podmínky a zásady ochrany osobních údajů těchto třetích stran.
 4. V oddílu Platební podmínky jsme sloučili pododdíly Opakované platby a Automatické prodloužení do jediného pododdílu Opakované platby. Poskytneme vám upozornění a pokyny k případnému zrušení služeb, abyste se vyvarovali budoucích poplatků.
  V poddílu Zrušení služeb objasňujeme, že při zrušení placených služeb dojde k zastavení budoucích poplatků za pokračování služeb.
  V pododdílu Nabídky zkušební doby objasňujeme, že pokud využíváte jakoukoli nabídku zkušební doby, může být po vás požadováno zrušení zkušebních služeb ve lhůtě, která vám byla sdělena, když jste příslušnou nabídku přijali, aby vám na konci zkušební doby nebyl účtován poplatek za pokračování služeb.
 5. Pro zákazníky, kteří žijí mimo území Spojených států a Číny, jsme v oddílu Smluvní strany, rozhodné právo a místo řešení sporů aktualizovali smluvní stranu pro službu Skype. Pokud používáte bezplatné nebo placené služby Skype a žijete v Evropě, na Středním východě nebo v Africe, uzavíráte smlouvu se společností Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Irsko. Pokud žijete v některém z ostatních regionů a používáte bezplatné nebo placené služby Skype, uzavíráte smlouvu se společností Skype Communications S.à.r.l, 23‑29 Rives de Clausen, L‑2165 Luxembourg.
 6. V části Mixer oddílu Xbox jsme odebrali určité odkazy na účty Mixer. Objasňujeme, že chatování, sledování kanálů, streamování a další interakce vyžadují přihlášení k účtu, přičemž v takovém případě služba Mixer použije váš stávající účet Microsoft. Vysvětlujeme také, že služba Mixer nabízí možnost přihlásit se pomocí účtu Mixer nebo účtu třetí strany (Twitter nebo Discord). Pokud k přihlášení používáte libovolný z těchto účtů, musí být tento účet přidružen k vašemu účtu Microsoft.
 7. V oddílu Cortana objasňujeme, že společnost Microsoft nenese odpovědnost, pokud funkce služby Cortana zpozdí nebo znemožní získání služby. Jako součást svého poskytování vám může služba Cortana navrhnout a pomoci komunikovat s aplikacemi a službami třetích stran (dovednostmi nebo připojenými službami třetích stran). Službu Cortana můžete od aplikací a služeb třetích stran kdykoli odpojit.
 8. V oddílu Služby Microsoft Health jsme odebrali odkazy na aplikaci HealthVault Insights a přidružené služby HealthVault Insights.
 9. V oddílu Microsoft Rewards jsme odebrali odkazy na prohlížeč Microsoft Edge. Objasňujeme, že body programu Microsoft Rewards je možné sdílet v rámci rodinného účtu Microsoft. Vysvětlujeme také, že můžeme omezit množství bodů nebo odměn na osobu, domácnost nebo pro stanovené období (např. den) za předpokladu, že nebudete znevýhodněni v rozporu s dobrou vírou. Ustanovujeme také, že odměny budou zasílány e‑mailem na e‑mailovou adresu přidruženou k vašemu účtu Microsoft.
 10. Přidali jsme nový oddíl s názvem Azure. Objasňujeme, že vaše používání služby Azure se řídí podmínkami a ujednáními samostatné smlouvy, na jejímž základě jste službu získali, jak je podrobně uvedeno na adrese https://go.microsoft.com/fwLink/?LinkID=522330.
 11. Pro zákazníky žijící na území Spojených států v oddílu Binding Arbitration and Class Action Waiver (Závazné rozhodčí řízení a upuštění od hromadné žaloby) objasňujeme, že pokud bude libovolná část tohoto oddílu shledána nezákonnou nebo nevymahatelnou, zbývající část zůstane v platnosti (s nálezem rozhodčího soudu vydaným před zahájením jakéhokoli soudního řízení) s výjimkou případů, kdy by uznání částečné nezákonnosti nebo nevymahatelnosti umožnilo hromadná rozhodčí řízení nebo rozhodčí řízení v zastoupení. V takovém případě bude oddíl Binding Arbitration and Class Action Waiver (Závazné rozhodčí řízení a upuštění od hromadné žaloby) nevymahatelný v celém rozsahu.
 12. V oddílu Poznámky jsme přidali odkaz na pravidla společnosti Microsoft pro používání ochranných známek a značek.
 13. V celém textu podmínek jsme provedli změny, které zvyšují srozumitelnost a napravují jazykové chyby či překlepy.
 14.  V části Pravidla chování jsme přidali další příklad škodlivého chování. [Aktualizováno 10. července 2019]