Προστασία και διαχείριση πληροφοριών

Προστατεύστε και διαχειριστείτε τα δεδομένα όπου κι αν βρίσκονται

Προσδιορίστε τους κινδύνους εντοπίζοντας τα δεδομένα και κατανοώντας πώς χρησιμοποιούνται. Προστατεύστε τα δεδομένα όπου κι αν βρίσκονται διαμορφώνοντας ετικέτες προστασίας και διατήρησης.

Γνωρίστε τα δεδομένα σας

Κατανοήστε το τοπίο των δεδομένων σας και εντοπίστε σημαντικές πληροφορίες στο υβριδικό περιβάλλον σας.

Laptop showing the data classification (preview) overview screen in Microsoft 365 compliance.
Laptop screen showing a PowerPoint presentation with “Confidential” selected from the sensitivity menu and the word “Confidential” visible diagonally across a presentation slide.

Προστατεύστε τα δεδομένα σας

Προστατεύστε τα ευαίσθητα δεδομένα σας σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους εφαρμόζοντας ετικέτες ευαισθησίας συνδεδεμένες με ενέργειες προστασίας, όπως κρυπτογράφηση, περιορισμούς πρόσβασης, οπτικές σημάνσεις και άλλα.

Διαχειριστείτε τα δεδομένα σας

Διαχειριστείτε τον κύκλο ζωής του περιεχομένου σας χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες του Microsoft 365 για την εισαγωγή, την αποθήκευση και την ταξινόμηση δεδομένων κρίσιμων για την επιχείρηση. Διατηρήστε ό,τι χρειάζεστε και διαγράψτε ό,τι δεν χρειάζεστε.

Laptop showing the information governance overview screen in the Microsoft 365 admin center


Πόροι

Προστασία των δεδομένων σας και μετριασμός του κινδύνου στο σύγχρονο περιβάλλον απομακρυσμένης εργασίας

Ολοκληρωμένη και έξυπνη διαχείριση δεδομένων με το Microsoft 365

Σημείωση για πελάτες της Προστασίας πληροφοριών Azure σχετικά με τη μετάβαση στην προστασία πληροφοριών της Microsoft σήμερα

Διαπιστώστε πού βρίσκονται τα ευαίσθητα δεδομένα σας και προστατεύστε τα με έξυπνο τρόπο με το Microsoft 365


Μάθετε περισσότερα για την προστασία των πληροφοριών