No Data Available

הכר את הענן של Microsoft לשירותים פיננסיים

שפר את חוויות הלקוח, העצם את העובדים, הפוך את המערכות למודרניות ונהל סיכונים.

שירותים פיננסיים במגמה עתידית

הענן של Microsoft לשירותים פיננסיים משלב יכולות עם אבטחה רב-שכבתית וכיסוי תאימות מקיף כדי לספק חוויות לקוח מובחנות, לשפר את שיתוף הפעולה והפרודוקטיביות של העובדים, לנהל סיכונים ולהפוך מערכות ליבה למודרניות.

ספק חוויות ייחודיות

האץ את הנאמנות, הצמיחה והרווחיות באמצעות אינטראקציות מותאמות אישית עם לקוחות.

נהל סיכונים

אפשר תאימות והגנה על נתונים תוך השגת תובנות מעמיקות יותר.

מודרניזציה של מערכות הליבה

צור זרמי הכנסות חדשים על-ידי מודרניזציה של מערכות השירותים הפיננסיים המרכזיות שלך.

העצם את העובדים

אפשר אוטומציה ושיתוף פעולה – בעזרת תאימות ופרטיות מוכללות.

מבט כולל
Guided Tour

Guided Tour

הענן של Microsoft לשירותים פיננסיים

שפר את חוויית הלקוח בשירותי בנקאות

האץ את הצמיחה, הרווחיות והנאמנות של הלקוחות באמצעות אינטראקציות רלוונטיות ומותאמות אישית יותר - ותובנות עמוקות יותר לגבי הלקוחות.

הגדל את הערך והנאמנות של לקוח במשך חיים

חבר נתונים פיננסיים, התנהגותיים ודמוגרפיים כדי להתאים את חוויות הלקוח בעזרת תצוגה של 360 מעלות של הלקוח הבנקאי והמלצות לפעולות הבאות.

תזמן פגישות וצור מעורבות מיידית של לקוחות באופן וירטואלי

צור קשר עם הלקוחות באמצעות פגישות וירטואליות מאובטחות וצור מעורבות באופן מיידי באמצעות ערוצים כגון SMS וצ'אט, קבע כללי ניתוב המבטיחים שהסוכנים יעבדו על ההתקשרויות הרלוונטיות ביותר, וייעל את חוויית ההזמנה בכך שתאפשר להם לתזמן ולנהל פגישות באופן מקוון.

ייעול ופישוט של תהליכים עסקיים

פשט את הקליטה, הפוך תהליכים לאוטומטיים, אפשר שיתוף פעולה, הקל על תקשורת רב-ערוצית עם לקוחות ושפר את חוויית הבנקאות הדיגיטלית.

הקל את הקליטה של לקוחות הלוואות

ייעל את תהליך מתן ההלוואה ושפר את חוויית הלקוח – ואת הנאמנות – על-ידי הצעת כלים בשירות עצמי באמצעות אפליקציות למכשירים ניידים ופורטלים בנקאיים.

שפר את חוויית הלקוח

צור קשר עם לקוחות בערוץ המועדף עליהם ועם הבנה מעמיקה יותר של הצרכים שלהם - כדי להשיג פתרון מהיר.

אוטומציה של תהליכי מתן הלוואה

אפשר אוטומציה, שיתוף פעולה ותקשורת של זרימות עבודה כדי להאיץ תהליכי מתן הלוואה ולמזער שגיאות.

צמצם את הסיכון הבנקאי

שפר את ניהול הסיכונים באמצעות ניתוח ליצירת מודלים חזקים, השג תובנות עמוקות יותר, הקל את הדיווח והתאימות לדרישות רגולטוריות וצמצם את הפשיעה הפיננסית.

הגן על הלקוחות שלך ועל הארגון שלך

הילחם בפעילות פלילית באמצעות AI אדפטיבי שלומד כל הזמן דפוסים מתפתחים, כולל פעילות של הונאות בכרטיסי אשראי ובבנקים ניידים.

שפר את ניהול הסיכונים

שפר את המידול והדיווח, כולל עבור סיכוני אשראי ושוק, והפעל מודלים של נתונים מהר יותר ובקנה מידה אלסטי באמצעות מחשוב בעל ביצועים גבוהים (HPC).

תמיכה במודלים עסקיים חדשים

השתמש באסטרטגיות היברידיות ורב-ענניות כדי לפתח מערכות ליבה התומכות בצרכים של העסק הבנקאי שלך כיום.

תפעול בצורה זריזה וגמישה מונחית נתונים

האץ את החדשנות ואת הזריזות והגמישות על-ידי העברת מערכות ליבה בנקאיות לענן.

{"sites":[{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"תובנות על הלקוח הבנקאי","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":2,"name":"פרופיל לקוח מאוחד","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWxUKe","content":"<p>חבר נתונים פיננסיים, התנהגותיים ודמוגרפיים כדי להתאים את חוויות הלקוח בעזרת תצוגה של 360 מעלות של הלקוח הבנקאי והמלצות לפעולות הבאות.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"הגדל את הערך והנאמנות של לקוח במשך חיים"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"מכירות ושירות מרחוק","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWypdp?ver=5ae3","imageAlt":"No Data Available","imageHeight":729,"imageWidth":1299,"itemIndex":3,"name":"מכירות ושירות מרחוק","videoHref":"","content":"<p>צור קשר עם הלקוחות באמצעות פגישות וירטואליות מאובטחות וצור מעורבות באופן מיידי באמצעות ערוצים כגון SMS וצ'אט, קבע כללי ניתוב המבטיחים שהסוכנים יעבדו על ההתקשרויות הרלוונטיות ביותר, וייעל את חוויית ההזמנה בכך שתאפשר להם לתזמן ולנהל פגישות באופן מקוון.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":null,"href":"https://microsoftbookings.azurewebsites.net/?organization=financialservices&UICulture=en-US&CallBackURL=https%3A%2F%2Fproducts.office.com/business/bookings","openInNewTab":true,"title":"הצג הדגמה של Microsoft Bookings"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"תזמן פגישות וצור מעורבות מיידית של לקוחות באופן וירטואלי"}],"arialabel":null,"id":"גיוס לקוחות חדשים והגברת המעורבות של הלקוחות","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxWNo?ver=8093","imageAlt":"No Data Available","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":1,"name":"גיוס לקוחות חדשים והגברת המעורבות של הלקוחות","videoHref":"","content":"<p>האץ את הצמיחה, הרווחיות והנאמנות של הלקוחות באמצעות אינטראקציות רלוונטיות ומותאמות אישית יותר - ותובנות עמוקות יותר לגבי הלקוחות.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"שפר את חוויית הלקוח בשירותי בנקאות"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"קליטת לקוחות","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":5,"name":"קליטת לקוחות","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWy1Te","content":"<p>ייעל את תהליך מתן ההלוואה ושפר את חוויית הלקוח – ואת הנאמנות – על-ידי הצעת כלים בשירות עצמי באמצעות אפליקציות למכשירים ניידים ופורטלים בנקאיים.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"הקל את הקליטה של לקוחות הלוואות"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"מעורבות של לקוחות בנקאיים","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":6,"name":"מעורבות של לקוחות בנקאיים","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWy1Tm","content":"<p>צור קשר עם לקוחות בערוץ המועדף עליהם ועם הבנה מעמיקה יותר של הצרכים שלהם - כדי להשיג פתרון מהיר.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"שפר את חוויית הלקוח"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"מנהל הלוואות","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":7,"name":"מנהל הלוואות","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWxBp8","content":"<p>אפשר אוטומציה, שיתוף פעולה ותקשורת של זרימות עבודה כדי להאיץ תהליכי מתן הלוואה ולמזער שגיאות.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"אוטומציה של תהליכי מתן הלוואה"}],"arialabel":null,"id":"קליטה, מתן שירות ותמיכה משופרים","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxZj8?ver=b935","imageAlt":"טאבלט מציג תצוגה יעילה של שיחה עם לקוח ומידע על הלקוח בזמן אמת.","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":4,"name":"קליטה, מתן שירות ותמיכה","videoHref":"","content":"<p>פשט את הקליטה, הפוך תהליכים לאוטומטיים, אפשר שיתוף פעולה, הקל על תקשורת רב-ערוצית עם לקוחות ושפר את חוויית הבנקאות הדיגיטלית.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"ייעול ופישוט של תהליכים עסקיים"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"הגנה מפני פשיעה פיננסית","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWyhrv?ver=cb3c","imageAlt":"No Data Available","imageHeight":729,"imageWidth":1299,"itemIndex":9,"name":"הגנה מפני פשיעה פיננסית","videoHref":"","content":"<p>הילחם בפעילות פלילית באמצעות AI אדפטיבי שלומד כל הזמן דפוסים מתפתחים, כולל פעילות של הונאות בכרטיסי אשראי ובבנקים ניידים.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":null,"href":"https://dynamics.microsoft.com/en-us/ai/fraud-protection/","openInNewTab":true,"title":"גלה את Dynamics 365 Fraud Protection"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"הגן על הלקוחות שלך ועל הארגון שלך"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"ניתוח סיכונים","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxWNu?ver=0096","imageAlt":"אדם שמשתמש בשני צגים שולחניים עם עיבוד תלת-ממדי של הנתונים המוצגים לו.","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":10,"name":"ניתוח סיכונים","videoHref":"","content":"<p>שפר את המידול והדיווח, כולל עבור סיכוני אשראי ושוק, והפעל מודלים של נתונים מהר יותר ובקנה מידה אלסטי באמצעות מחשוב בעל ביצועים גבוהים (HPC).</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":null,"href":"https://azure.microsoft.com/en-us/solutions/high-performance-computing/financial-services/","openInNewTab":true,"title":"גלה את Azure HPC"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"שפר את ניהול הסיכונים"}],"arialabel":null,"id":"ניהול סיכונים","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxWNr?ver=5c90","imageAlt":"אדם יושב ליד שולחן עבודה ומשתמש במחשב נייד ובמספר צגים.","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":8,"name":"ניהול סיכונים","videoHref":"","content":"<p>שפר את ניהול הסיכונים באמצעות ניתוח ליצירת מודלים חזקים, השג תובנות עמוקות יותר, הקל את הדיווח והתאימות לדרישות רגולטוריות וצמצם את הפשיעה הפיננסית.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"צמצם את הסיכון הבנקאי"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"מודרניזציה של מערכות ליבה","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxZje?ver=4501","imageAlt":"העברת שרת ב- Azure Migrate.","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":12,"name":"מודרניזציה של מערכות ליבה","videoHref":"","content":"<p>האץ את החדשנות ואת הזריזות והגמישות על-ידי העברת מערכות ליבה בנקאיות לענן.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"גלה את מרכז ההעברות של Azure.","href":"https://azure.microsoft.com/en-us/migration/","openInNewTab":true,"title":"גלה את מרכז ההעברות של Azure"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"תפעול בצורה זריזה וגמישה מונחית נתונים"}],"arialabel":null,"id":"תפעול ארגוני משופר","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWxZjb?ver=d701","imageAlt":"המסך ’תחילת העבודה’ ב- Azure Migrate. ","imageHeight":597,"imageWidth":1063,"itemIndex":11,"name":"תפעול ארגוני","videoHref":"","content":"<p>השתמש באסטרטגיות היברידיות ורב-ענניות כדי לפתח מערכות ליבה התומכות בצרכים של העסק הבנקאי שלך כיום.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"קבל מידע נוסף על אסטרטגיות היברידיות ורב-ענניות עבור ארגוני שירותים פיננסיים.","href":"https://azure.microsoft.com/en-us/blog/hybrid-and-multicloud-strategies-for-financial-services-organizations/","openInNewTab":true,"title":"מידע נוסף"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"תמיכה במודלים עסקיים חדשים"}],"itemsCount":12}

גלה כיצד ארגונים מדמיינים מחדש שירותים פיננסיים

No Data Available

הצבת הלקוחות במקום הראשון

Manulife משתמשת בענן של Azure כדי להפוך אפליקציות למודרניות ולתמוך טוב יותר במודלים עסקיים חדשים.

No Data Available

שואפים להיות אחד הבנקים המרוחקים הטובים ביותר

בנק ABN AMRO משפר את מודל שירות הלקוחות הדיגיטלי שלו בכל קווי הפעולה העסקיים ומשפר את יכולות הבנקאות בווידאו באמצעות Microsoft Teams.

No Data Available

עבודה פרודוקטיבית בעולם דיגיטלי

Franklin Templeton בונה קרן לחברת ניהול ההשקעות של העתיד באמצעות Microsoft 365.

No Data Available

העצמת תרבות של סביבת עבודה רזה ויעילה

Fannie Mae מסתגלת לשינויים, כולל תקנות חדשות ושינויים דמוגרפיים, על-ידי מודרניזציה של תרבות מקום העבודה והכלים התומכים בה.

No Data Available

שגשוג בעזרת חדשנות ושינוי

Axa מאמצת פתרונות חכמים המציעים אבטחה ושיתוף פעולה טובים יותר – ומעצימה את העובדים לספק את הפתרונות הטובים ביותר ללקוחות.

גלה את כל האפליקציות והשירותים של השותפים שלנו עבור שירותים פיננסיים

גלה משאבים רבי-ערך

אדם בחליפה יושב ליד שולחן עבודה ומשתמש במחשב נייד.

קרא את הבלוג שלנו לענף

התעדכן בחדשות האחרונות ובמידע חם מהמומחים של Microsoft לשירותים פיננסיים.

הדוח שכותרתו ’הענן מניע טרנספורמציה דיגיטלית בתחום השירותים הפיננסיים’.

לחולל טרנספורמציה עם טכנולוגיות ענן

קרא דוח של Frost & Sullivanעל האופן שבו ארגוני שירותים פיננסיים פונים לענן כדי לחולל טרנספורמציה דיגיטלית.

אדם מחזיק כוס קפה ומשתמש בטאבלט.

עקוב אחר הפתרונות של Microsoft לשירותים פיננסיים ב- Twitter

קבל את התובנות העדכניות ביותר והצטרף לשיחה בדף ה- Twitter הרשמי של קבוצת התעשיה העולמית של Microsoft.

אדם יושב במושב האחורי במכונית ומשתמש בטאבלט.

בנק Standard Chartered הופך לבנק הראשון בענן

הבנק משתף פעולה עם Microsoft כדי להאיץ את הטרנספורמציה הדיגיטלית באמצעות אסטרטגיה של ענן תחילה.

גורמים מובילים בתעשיה מצטרפים להפעלת AI למען טובת הכלל

קואליציה חוצת-תעשיות שואפת לפתור חסמים חברתיים ותעשייתיים על-ידי אימוץ AI.

יחידת X15 Ventures של Commonwealth Bank ו- Microsoft משתפות פעולה כדי להאיץ חדשנות

Microsoft מסייעת לבנק להישאר בקצה המוביל של מגזר השירותים הפיננסיים באוסטרליה.

קבל מידע על המוצרים של Microsoft לשירותים פיננסיים.

Azure

שנה את חוויות הלקוח ומטב את ניהול הסיכונים בענן המהימן.

Dynamics 365‎

אחד את מערכי המכירות והשיווק כדי לספק ללקוחות חוויות יוצאות דופן.

GitHub Enterprise

קדם שינוי בפיתוח באמצעות אבטחת אפליקציות, אוטומציה של זרימות עבודה ושיתוף פעולה מוגדר מחדש.

Microsoft 365

אפשר פרודוקטיביות, שיתוף פעולה ותקשורת מאוחדת - באמצעות אבטחה ברמה עולמית.

Microsoft Power Platform

נתח נתונים באמצעות Power BI, בנה פתרונות, הפוך תהליכים לאוטומטיים וצור סוכנים וירטואליים.

Microsoft Teams

צור אינטגרציה בין האנשים, התוכן והכלים שהצוות שלך צריך כדי להיות יעיל יותר.

ראה משאבים נוספים עבור שירותים פיננסיים

בנקאות

שוקי הון

ביטוח

הצטרף לתצוגה מקדימה ציבורית של שירותי הענן של Microsoft לשירותים פיננסיים

קבל עדכונים על הענן של Microsoft לשירותים פיננסיים