Trace Id is missing

OBCHODNÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI MICROSOFT

Zákaznícky obchod – Európsky hospodársky priestor/Spojené kráľovstvo

Aktualizácia: november 2022

Víta vás Microsoft Store, online obchod Microsoftu prevádzkovaný spoločnosťou Microsoft Ireland Operations Limited na adrese One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Írsko (registrované na Úrade pre registráciu spoločností v Írsku pod číslom 256796, registračné číslo pre DPH: 8256796 U, so sídlom 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Írsko). Pokiaľ urobíte nákup v Microsoft Experience Centre v Londýne, uzatvárate zmluvu so spoločnosťou Microsoft Limited, Microsoft Campus, Thames Valley Park, Reading, RG6 1WG, Spojené kráľovstvo.

Odkazy v týchto Obchodných podmienkach na „Microsoft“, „my“, „nás“ alebo „náš“ odkazujú na spoločnosť Microsoft Ireland Operations Limited alebo Microsoft Limited.

Store“ odkazuje na naše weby Microsoft označované ako Microsoft Store, Office Store, Xbox Store a Windows Store, ktoré umožňujú prechádzať, prezerať, zhotovovať, kupovať, hodnotiť a recenzovať fyzické produkty („Fyzické produkty“), digitálne služby („Digitálne služby“) a digitálny obsah („Digitálny obsah“), ako sú filmy, televízne programy, aplikácie, hry a ďalší digitálny tovar, zariadenia, herné konzoly, príslušenstvo a ďalší tovar (súhrnne označované ako „Produkty“). Prostredníctvom obchodu Store spoločnosť Microsoft zároveň poskytuje prístup k celému radu prostriedkov vrátane stránok s obsahom na stiahnutie, softvéru, nástrojov a informácií o softvéri, službách a ďalšom sortimente (súhrnne označované ako „Doplnkové služby“).

Týmito Obchodnými podmienkami („Obchodné podmienky”) sa riadi vaše používanie obchodu Store a ďalších služieb Microsoftu uvedených v týchto Obchodných podmienkach, ako aj nákupy, ktoré v obchode Store vykonáte.

Používaním obchodu Store alebo akýchkoľvek Doplnkových služieb dostupných prostredníctvom obchodu Store alebo zakúpením nejakého Produktu prostredníctvom obchodu Store prijímate tieto Obchodné podmienky a príslušné podmienky, zásady alebo právne obmedzenia, ktoré nájdete v obchode Store alebo ktoré sú uvedené v týchto Obchodných podmienkach (súhrnne označované ako „Zásady obchodu Store“), a vyjadrujete s nimi svoj súhlas. Vyhlásenie spoločnosti Microsoft o ochrane osobných údajov nájdete v časti Súkromie a ochrana osobných údajov uvedenej nižšie. Pozorne si prečítajte všetky Zásady obchodu Store a Prehlásenie spoločnosti Microsoft o ochrane osobných údajov. Spoločnosť Microsoft môže v súlade s oddielom 21 aktualizovať alebo meniť akékoľvek Zásady obchodu Store.

Podmienky súvisiace s používaním obchodu Store

1. Členské konto.

Zaistíte, aby všetky informácie o konte, ktoré nám poskytnete, boli aktuálne, úplné a presné. Našou podmienkou na vytvorenie konta môže byť aj prijatie zmluvy o poskytovaní služieb alebo samostatných podmienok používania. Vaše používanie konta na prístup k obchodu Store a všetkému obsahu, ktorý z obchodu Store získate, sa riadi všetkými podmienkami, ktorými sa riadi vaše konto Microsoft, s ktorými ste boli pri zriadení konta oboznámení. Ďalšie informácie nájdete v zmluve o poskytovaní služieb spoločnosti Microsoft. Zodpovedáte za to, že informácie o svojom konte a hesle zachováte dôverné, a za všetky aktivity, ku ktorým dochádza prostredníctvom vášho konta s výnimkou prípadov, keď je takáto aktivita dôsledkom nášho porušenia našich zmluvných a právnych záväzkov z hľadiska zabezpečenia.

2. Vylúčenie nezákonného a zakázaného používania.

Obchod Store nebudete používať na žiadny účel, ktorý je nezákonný alebo zakázaný na základe týchto Zásad obchodu Store alebo iných podmienok, ktoré sa vzťahujú na vaše používanie obchodu Store.  Obchod Store nesmiete používať žiadnym spôsobom, ktorý by mohol poškodiť, deaktivovať, preťažiť či inak nepriaznivo ovplyvniť akýkoľvek server spoločnosti Microsoft alebo sieť pripojenú k serveru spoločnosti Microsoft, a nesmiete brániť v používaní obchodu Store inej strane. Nesmiete sa pokúšať získať neoprávnený prístup do obchodu Store, iných kont, počítačových systémov ani sietí pripojených k akémukoľvek serveru spoločnosti Microsoft alebo k obchodu Store prelomením ochrany, neoprávneným získaním hesiel ani inými spôsobmi. Žiadnymi prostriedkami nesmiete získať ani sa pokúšať získať materiály alebo informácie, ktoré nie sú prostredníctvom obchodu Store úmyselne sprístupnené. Nesmiete používať obchod Store spôsobom, ktorý by porušoval práva tretích strán, vrátane úmyselného poškodenia fyzickej alebo právnickej osoby vrátane spoločnosti Microsoft. S výnimkou prípadov povolených príslušnými právnymi predpismi nesmiete komerčne distribuovať, zverejňovať, licencovať ani predávať žiadne Produkty, informácie ani Služby získané z obchodu Store.

3. Materiály, ktoré poskytnete spoločnosti Microsoft alebo umiestnite v obchode Store.

Ak sa rozhodnete poskytnúť spoločnosti Microsoft materiály (vrátane spätnej väzby, hodnotení a návrhov) (samostatne označované ako „Príspevok“ a súhrnne označované ako „Príspevky“) alebo ich publikovať, nahrávať, zadávať alebo odosielať do obchodu Store alebo pridružených služieb spoločnosti Microsoft, kde si ich môžu zobraziť iní používatelia, smiete sa vyjadrovať iba k Produktom, ktoré ste skutočne použili alebo zakúpili. Ak spoločnosti Microsoft poskytnete Príspevok, vyjadrujete tým svoj súhlas, že budete spolupracovať na všetkých primeraných overeniach, ktoré sa Microsoft môže rozhodnúť vykonať s cieľom potvrdiť, že ste daný Produkt použili alebo zakúpili.

Spoločnosť Microsoft si nerobí nárok na vlastníctvo Príspevkov. Udeľujete však spoločnosti Microsoft právo používať, meniť, prispôsobovať, reprodukovať, vytvárať odvodené diela, prevádzať, upravovať, vykonávať, distribuovať a zobrazovať svoje Príspevky vrátane svojho mena v akýchkoľvek médiách vrátane našich webov, sociálnych sietí alebo v reklamných materiáloch, na reklamné alebo propagačné účely, a to celosvetovo a počas trvania práv k duševnému vlastníctvu. Ak publikujete nejaký Príspevok v oblasti obchodu Store, kde bude všeobecne a bez obmedzenia prístupný online, môže sa váš Príspevok objaviť v ukážkach alebo materiáloch, ktoré propagujú obchod Store a/alebo Produkty či obsah ponúkaný prostredníctvom obchodu Store. Súhlasíte, že ste (a budete) držiteľom všetkých práv potrebných na vytvorenie všetkých príspevkov, ktoré poskytnete, a na udelenie týchto práv spoločnosti Microsoft, a to v celom svete a v priebehu platnosti týchto práv.

Spoločnosť Microsoft nemá povinnosť odškodniť vás za používanie vášho Príspevku. Spoločnosť Microsoft nie je povinná akýkoľvek príspevok zobraziť ani použiť, pričom môže kedykoľvek a podľa vlastného uváženia akýkoľvek príspevok odstrániť. Spoločnosť Microsoft nenesie žiadnu zodpovednosť ani záruku za vaše Príspevky ani za obsah, ktorý iní používatelia zverejňujú, nahrávajú, zadávajú alebo odosielajú prostredníctvom obchodu Store.

4. Odkazy na webové lokality tretích strán.

Store môže zahŕňať odkazy na webové lokality tretích strán, ktoré spôsobia, že opustíte prostredie obchodu Store. Tieto prepojené webové lokality nie sú pod kontrolou spoločnosti Microsoft a spoločnosť Microsoft nenesie zodpovednosť za ich obsah ani za odkazy, ktoré prepojená webová lokalita obsahuje. Na vaše používanie webovej lokality tretej strany sa môžu vzťahovať zmluvné podmienky a zásady ochrany osobných údajov danej tretej strany a pred použitím danej webovej lokality by ste si tieto dokumenty mali starostlivo prečítať.

Podmienky týkajúce sa vášho nákupu Produktov a vášho používania Doplnkových služieb

5. Geografická dostupnosť.

Dostupné Produkty a Doplnkové služby sa môžu líšiť v závislosti od vašej oblasti alebo zariadenia. Okrem toho môžu byť obmedzené možnosti, kam môžu byť tieto Produkty zaslané alebo poskytované. Ak chcete vykonať nákup, môžete byť požiadaní o uvedenie platnej dodacej adresy v krajine alebo oblasti obchodu Store, v ktorom nakupujete.

6. Iba koncoví používatelia.

Produkty a Doplnkové služby dostupné v obchode Store sú k dispozícii na nákup a používanie iba koncovým používateľom a nie sú k dispozícii na nákup ani používanie predajcom.

7. Vývozné obmedzenia.

Na Produkty a Doplnkové služby sa môžu vzťahovať zákony a predpisy upravujúce clá a obmedzenia vývozu. Budete dodržiavať všetky príslušné medzinárodné a vnútroštátne právne predpisy.

8. Fakturácia.

Poskytnutím spôsobu platby spoločnosti Microsoft: (i) vyhlasujete, že ste oprávnení uvedený spôsob platby používať a že všetky poskytnuté platobné údaje sú pravdivé a presné, (ii) oprávňujete spoločnosť Microsoft na to, aby si účtovala platbu za všetky Produkty, ktoré zakúpite, a (iii) oprávňujete spoločnosť Microsoft na to, aby vám účtovala všetky spoplatnené funkcie obchodu Store, ktoré ste si zaregistrovali alebo ktoré používate. Zaväzujete sa bezodkladne aktualizovať svoje konto vždy, keď dôjde k zmene informácií o vašom konte, vrátane vašej e-mailovej adresy, čísel a dátumov uplynutia platnosti vašich kreditných kariet, aby sme mohli vykonávať vaše transakcie a v prípade potreby sa s vami v súvislosti s nimi skontaktovať. Faktúry vám môžeme vystavovať (a) v čase nákupu; (b) krátko po nákupe; alebo (c) v súlade s rozhodným právom, opakovane v prípade predplatného. Pri službách vo forme predplatného od Microsoftu (ako je definované v časti 9 nižšie) a služieb vo forme predplatného od tretej strany (ako je definované v časti 9 nižšie), ktoré sa účtujú prostredníctvom spoločnosti Microsoft, vám môžeme strhávať platby až do vami schválenej výšky, pričom vás vopred a v súlade s podmienkami predplatného upozorníme na akúkoľvek zmenu čiastky, ktorú vám budeme opakovane strhávať za predplatné. Môžeme vám súčasne účtovať sumy za viac predchádzajúcich zúčtovacích období, ktoré doteraz neboli spracované. Ďalšie informácie o pravidelnej fakturácii za služby vo forme predplatného od spoločnosti Microsoft a služieb vo forme predplatného od tretej strany, ktoré sa účtujú prostredníctvom spoločnosti Microsoft, nájdete v časti 9.

9. Produkty vo forme predplatného, pravidelná fakturácia.

Služby vo forme predplatného od spoločnosti Microsoft. Ak ste si nejaký Produkt zakúpili prostredníctvom obchodu Microsoft Store a tento produkt je uvedený ako jedna zo Zahrnutých služieb v rámci Zmluvy o poskytovaní služieb spoločnosti Microsoft vo vašej krajine („Služba vo forme predplatného od spoločnosti Microsoft“), platia zmluvné podmienky týkajúce sa predplatného a pravidelnej fakturácie, ktoré sú uvedené v Zmluve o poskytovaní služieb spoločnosti Microsoft pre vašu krajinu. Dátum predĺženia bude uvedený vo štvorci. Ukončenie predplatného vám oznámime najneskôr 10 dní vopred, môžete však tiež požiadať, aby ukončenie nadobudlo účinnosť viac než 10 dní potom, čo sme dostali vašu žiadosť o ukončenie.     Možnosti správy svojej Služby vo forme predplatného od spoločnosti Microsoft nájdete na stránke Služba vo forme predplatného od spoločnosti Microsoft. Možnosti správy svojich Služieb vo forme predplatného pre Xbox (napríklad Xbox Live Gold a Xbox Game Pass) nájdete na stránke Služby vo forme predplatného od spoločnosti Microsoft pre Xbox.

Služby vo forme predplatného od tretej strany: Niektoré Produkty ponúkané v obchode Store ponúkajú iní predajcovia než spoločnosť Microsoft (napríklad služby vo forme predplatného ponúkané alebo poskytované tretími stranami, „služby vo forme predplatného od tretej strany“) (súhrnne označované ako „Produkty tretej strany“). Pokiaľ ide o tieto Produkty tretej strany, obchod Store pôsobí výhradne ako trhovisko. Spoločnosť Microsoft nie je žiadnou stranou vašej zmluvy s predajcami Produktov tretej strany. Produkty tretej strany vám môžu pred ich nákupom, inštaláciou alebo používaním predložiť zásady ochrany osobných údajov alebo vyžadovať prijatie svojich podmienok.  Pred zakúpením, použitím alebo vyžiadaním akéhokoľvek Produktu tretej strany by ste si mali preštudovať podmienky a zásady ochrany osobných údajov danej tretej strany.  Žiadne podmienky tretej strany nemenia tieto Obchodné podmienky.  

Produkty tretej strany účtované prostredníctvom spoločnosti Microsoft. Ak ste si prostredníctvom obchodu Store zakúpili nejaký produkt tretej strany, ktorý sa poskytuje vo forme predplatného a pre ktorý pravidelnú fakturáciu spravuje spoločnosť Microsoft, platia nasledujúce zmluvné podmienky v časti 9 týchto Obchodných podmienok: v súlade s rozhodným právom bude spoločnosť Microsoft všeobecne zodpovedať za platby, fakturáciu a práva na zrušenie, preto v prípade rozporu medzi ustanoveniami týchto Obchodných podmienok a podmienkami tretej strany budú platiť ustanovenia týchto Obchodných podmienok. Ak si kúpite Produkt vo forme predplatného (napr. týždenného, mesačného, štvrťročného alebo ročného (podľa situácie)), beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že schvaľujete opakovanú platbu, pričom platby budú spoločnosti Microsoft poskytnuté spôsobom, ktorý ste si zvolili, vo vami vybratých pravidelných intervaloch, kým nebude predplatné ukončené vami alebo spoločnosťou Microsoft, prípadne iným spôsobom v súlade s príslušnými podmienkami. Schválením pravidelných platieb oprávňujete spoločnosť Microsoft na spracovanie týchto platieb prostredníctvom elektronického inkasa alebo prevodov, prípadne elektronických príkazov k platbám z určeného účtu (v prípade platieb prostredníctvom automatizovaného zúčtovacieho strediska alebo podobných platieb), alebo ako strhnutie z určeného účtu (v prípade kreditnej karty alebo podobných platieb) (súhrnne „elektronické platby“). Predplatné sa obvykle fakturuje alebo účtuje pred príslušným obdobím predplatného. Pokiaľ dôjde k vráteniu neuhradenej platby alebo k zamietnutiu transakcie uskutočnenej kreditnou kartou či podobnej transakcie, spoločnosť Microsoft alebo jej poskytovatelia služieb si vyhradzujú právo inkasovať akékoľvek príslušné poplatky za vrátenie platby, odmietnutie platby alebo iné poplatky v súlade s rozhodným právom či poplatky za nedostatočné finančné prostriedky a spracovať akúkoľvek takú platbu ako Elektronickú platbu.  Produkty tretej strany neúčtované prostredníctvom spoločnosti Microsoft. Ak ste prostredníctvom obchodu Store alebo inak pomocou svojho konta Microsoft zakúpili akýkoľvek Produkt tretej strany, ktorého účtovanie nespravuje spoločnosť Microsoft, oboznámte sa so zmluvnými podmienkami, ktoré vám predložila príslušná tretia strana spravujúca účtovanie daného Produktu tretej strany.

Skúšobné verzie a automatické predĺženie: Ak vás nebudeme informovať inak, musíte v prípade, že využívate nejakú ponuku skúšobného obdobia, pred koncom tohto obdobia vykonať zrušenie, inak sa vám za jej využívanie budú účtovať poplatky. Ak v súlade s rozhodným právom na konci skúšobného obdobia nevykonáte zrušenie, oprávňujete nás, aby sme vám produkt účtovali prostredníctvom vami vybratého spôsobu platby. Ak je vo vašej krajine, oblasti, kraji, teritóriu alebo štáte povolené automatické obnovenie, môžete si vybrať automatické obnovovanie niektorých produktov na konci stanoveného obdobia poskytovania služieb. Ak si vyberiete automatické predlžovanie Produktu, môžeme automaticky predĺžiť obdobie Produktu na konci aktuálneho obdobia poskytovania služieb a účtovať vám za obdobie predĺženia cenu aktuálnu v danom okamihu, pokiaľ sa nerozhodnete Produkt zrušiť podľa nižšie uvedeného popisu. Predĺženie vám budeme fakturovať pomocou vášho vybratého nastavenia spôsobu platby bez ohľadu na to, či bol tento spôsob zaregistrovaný v deň obnovenia, alebo poskytnutý neskôr. Produkt môžete zrušiť kedykoľvek pred dátumom predĺženia a vyhnúť sa tak účtovaniu predĺženia. Pokiaľ automatické predlžovanie Produktu zrušíte po dátume jeho predĺženia, bude vám vyúčtované dané obdobie predĺženia a Produkt vám budeme poskytovať až do konca obdobia predĺženia, po uplynutí obdobia predĺženia vám už však nebudeme daný Produkt automaticky účtovať. Ďalšie informácie o tom, ako zrušiť predplatné účtované prostredníctvom spoločnosti Microsoft, nájdete na stránke Služba vo forme predplatného od spoločnosti Microsoft nižšie. V súlade s podmienkami vášho predplatného vás vopred upozorníme na akúkoľvek zmenu čiastky účtovanej za opakované predplatné. Pokiaľ s novou výškou čiastky nesúhlasíte, máte právo predplatné pred dátumom jeho predĺženia zrušiť.

10. Obmedzenie dostupnosti, množstva a objednávok produktov.

Ceny a dostupnosť produktov a doplnkových služieb v obchode Store sa môžu kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť. Spoločnosť Microsoft môže obmedziť množstvo, ktoré možno zakúpiť v rámci jednej objednávky, na jeden účet, jednu kreditnú kartu, jednu osobu alebo jednu domácnosť.

Keď zadáte objednávku, podávate ponuku na kúpu Produktov. V prípade, že podáte ponuku na kúpu Produktov, v ktorej došlo k zjavnej chybe v cene alebo iným chybám, vyhradzujeme si právo buď (a) odmietnuť vašu ponuku, alebo (b) kontaktovať vás s alternatívnymi možnosťami. V prípade odmietnutia vám bude odmietnutý prístup k všetkému súvisiacemu obsahu.

Spoločnosť Microsoft môže kedykoľvek odmietnuť akúkoľvek ponuku a vrátiť vám peniaze, ktoré ste zaplatili v súvislosti s danou ponukou, ak ste nesplnili podmienky stanovené v čase podania ponuky alebo ak nie je možné spracovať vašu platbu. V prípade odmietnutia vám bude odmietnutý prístup k všetkému súvisiacemu obsahu. Niektoré Produkty alebo Doplnkové služby nemusia byť z času na čas dostupné. Dostupnosť môže byť ovplyvnená oblasťou. Ak teda vo svojom konte alebo profile zariadenia zmeníte nastavenú oblasť, môže sa stať, že si nebudete môcť znovu stiahnuť alebo streamovať zakúpený Digitálny obsah alebo Digitálne služby a že si budete musieť znovu zakúpiť Digitálny obsah alebo Digitálne služby, za ktoré ste už zaplatili v predtým nastavenej oblasti. Mimo rozsah požadovaný príslušnými právnymi predpismi nemáme žiadnu povinnosť poskytovať zakúpený digitálny obsah alebo digitálnu službu na opätovné stiahnutie alebo nahradenie.

11. Aktualizácie.

Ak sú vo vašich nastaveniach zapnuté automatické aktualizácie, spoločnosť Microsoft bude automaticky kontrolovať a sťahovať aktualizácie svojich Produktov alebo Doplnkových služieb, aj keď nie ste prihlásení v obchode Store. Nastavenia Produktov alebo Doplnkových služieb spoločnosti Microsoft môžete kedykoľvek zmeniť, ak už nechcete dostávať ich automatické aktualizácie. Niektoré aplikácie v obchode Office Store, ktoré sú úplne alebo čiastočne hosťované online, však môže vývojár aplikácie kedykoľvek aktualizovať, pričom si nemusí vyžiadať vaše povolenie. Ak sa rozhodnete nesťahovať a neinštalovať aktualizácie, vaše Produkty alebo Doplnkové služby nemusia byť naďalej dostupné, podporované alebo môžu stratiť predchádzajúce funkcie. Akékoľvek zmeny Produktov alebo Doplnkových služieb, ktoré nie sú potrebné na zachovanie súladu s našou zmluvou, budú výhradne v súlade s časťou 15.

12. Softvérové licencie a práva na používanie.

Softvér a iný Digitálny obsah, Digitálne služby a Doplnkové služby, ktoré vám boli sprístupnené prostredníctvom obchodu Store, máte k dispozícii na základe licencie, nie nadobudnutia predajom. Na aplikácie stiahnuté priamo z obchodu Store sa vzťahujú Štandardné licenčné podmienky pre aplikácie („SALT“), pokiaľ pre aplikáciu nie sú určené iné licenčné podmienky, s výnimkou aplikácií stiahnutých z obchodu Office Store, ktoré sa neriadia podmienkami SALT a majú samostatné licenčné podmienky určené pre danú aplikáciu.)

Na Digitálny obsah, Digitálne služby a Doplnkové služby získané prostredníctvom obchodu Store sa vzťahujú Pravidlá používania digitálneho tovaru. Chápete a beriete na vedomie, že vaše práva týkajúce sa Digitálneho obsahu, Digitálnych služieb a Doplnkových služieb sú obmedzené Obchodnými podmienkami, autorským právom a Pravidlami používania digitálneho tovaru. Softvérové licencie zakúpené prostredníctvom obchodu Store podliehajú licenčnej zmluve, ktorá je súčasťou tohto softvéru, a pred zakúpením, stiahnutím alebo inštaláciou tohto softvéru budete vyzvaní na vyjadrenie svojho súhlasu s touto licenčnou zmluvou. Akákoľvek reprodukcia alebo redistribúcia Digitálneho obsahu, Digitálnych služieb a Doplnkových služieb, ktorá nie je v súlade s príslušnými licenčnými podmienkami alebo pravidlami používania a rozhodným právom, je výslovne zakázaná a môže mať za následok prísne tresty. Osobám, ktoré sa porušenia dopustia, hrozia postihy v maximálnom možnom rozsahu.

Ak chcete bezplatne získať kópiu príslušnej licenčnej zmluvy alebo záruky na balený softvér, obráťte sa pred otvorením akéhokoľvek balenia softvéru na Podporu obchodu Microsoft Store.

Ostatné zmluvné podmienky. Okrem softvéru a ďalších Produktov určených na stiahnutie vám môže spoločnosť Microsoft ponúknuť aj ďalšie Produkty a Doplnkové služby, ktoré sú k dispozícii v obchode Store a ktoré podliehajú samostatnej licenčnej zmluve s koncovým používateľom, podmienkam používania, podmienkam poskytovania služby alebo iným zmluvným podmienkam. Ak si tieto Produkty alebo Doplnkové služby kúpite, nainštalujete alebo použijete, môžete byť vyzvaní, aby ste ako podmienku nákupu, inštalácie alebo používania prijali aj tieto podmienky.

Na praktické účely vám môže spoločnosť Microsoft ako súčasť obchodu Store v rámci softvéru či produktov sprístupniť na používanie a/alebo na stiahnutie Doplnkové služby, nástroje a pomôcky, ktoré nie sú súčasťou predávaných produktov.

Pri používaní nástrojov a pomôcok sprístupnených v obchode Store alebo v rámci akéhokoľvek produktu či Doplnkovej služby rešpektujte práva duševného vlastníctva ostatných.

13. Kódy na sťahovanie softvéru a obsahu.

Určitý Digitálny obsah, Digitálne služby a Doplnkové služby sú vám doručené prostredníctvom odkazu na stiahnutie, ktorý je po uzavretí danej zmluvy k dispozícii vo vašom konte Microsoft spojenom s vašou osobou. Podľa ustanovenia odseku uvedeného nižšie ukladáme zvyčajne odkaz na sťahovanie a súvisiaci digitálny kód pre tieto nákupy do vášho konta Microsoft po dobu 3 rokov od dátumu nákupu, nesľubujeme však, že ho tam uložíme na pevne stanovený čas. Pri Produktoch s predplatným, ktoré sa dodávajú prostredníctvom odkazu na stiahnutie, môžu platiť iné podmienky a práva na ukladanie, ktoré si môžete prečítať a odsúhlasiť v čase zakúpenia predplatného.

14. Ceny.

Obchod Store neposkytuje záruku dorovnania svojej ceny s inzerovanou cenou, za ktorú rovnaký tovar ponúkajú iní predajcovia. Pokiaľ však znížime našu cenu za Produkt do 30 dní od vášho nákupu, priznáme vám túto nižšiu cenu. Ak zistíte, že sme v prípade zariadenia, ktoré ste si nedávno kúpili, znížili cenu, obráťte sa na oddelenie predaja a podpory a radi vám rozdiel vyplatíme alebo vrátime vo forme kreditu (ak ste zaplatili kreditnou kartou, budete musieť použiť rovnakú kartu). Ak chcete získať späť peniaze alebo kredit, musíte Microsoft kontaktovať do 30 dní od príslušnej zmeny ceny. Zľavy či úpravy cien nie sú k dispozícii v prípade tovaru vo výpredaji a pri časovo obmedzených zľavách v súvislosti s propagačnými akciami alebo špeciálnymi akciami, ako sú Deň vďakyvzdania, Čierny piatok, Kyber pondelok či Kyber týždeň.

V prípade niektorých Produktov môžeme ponúkať možnosť predbežného objednania pred dátumom dostupnosti. Ďalšie informácie o našich zásadách pre predobjednávky nájdete na našej stránke Predobjednávky.

Ak nie je uvedené inak, ceny uvedené v obchode Store zahŕňajú dane, ktoré sa môžu vzťahovať na váš nákup.

V závislosti od vašej lokality môžu niektoré transakcie vyžadovať prevod mien alebo spracovanie v inej krajine. Ak použijete kreditnú alebo debetnú kartu, môže vám vaša banka za tieto služby účtovať dodatočné poplatky. Ďalšie informácie získate od svojej banky.

15. Zmeny Produktov alebo Doplnkových služieb

Produkty alebo Doplnkové služby a rozsah ich funkcií môžeme meniť a upravovať nad rámec toho, čo je nevyhnutné na zachovanie zhody Produktu alebo Doplnkovej služby so zmluvou („zmena“), pokiaľ je na takúto zmenu oprávnený dôvod, najmä s cieľom (i) implementovať zmenené právne požiadavky alebo judikatúru, (ii) implementovať zmenené technické požiadavky, ako je nové technické prostredie alebo iné prevádzkové dôvody, (iii) prispôsobiť sa zmeneným trhovým podmienkam, ako je napríklad zvýšený počet používateľov, a (iv) vo váš prospech alebo s cieľom poskytnúť vám výhodu. Zmenou Produktu alebo Doplnkovej služby a rozsahu ich funkcií vám nevzniknú žiadne ďalšie náklady. Spoločnosť Microsoft vás o zmene Produktu alebo Doplnkovej služby bude jasne a zrozumiteľne informovať.

Ak takáto zmena nepriaznivo ovplyvní váš prístup k Produktu alebo Doplnkovej službe alebo ich používanie a tento nepriaznivý vplyv je viac než drobný („Nepriaznivá zmena“), spoločnosť Microsoft vás v primeranej lehote bude vopred informovať pomocou kontaktných informácií vo vašom konte Microsoft, napríklad e-mailom („Oznámenie o zmene“). Oznámenie o zmene bude obsahovať funkcie a čas Nepriaznivej zmeny a vaše práva popísané nižšie.

V prípade Nepriaznivých zmien máte právo zadarmo s výpovednou lehotou 30 dní ukončiť zmluvu týkajúcu sa príslušného Produktu alebo Doplnkovej služby. Táto lehota začína plynúť vaším prijatím Oznámenia o zmene. Ak k nepriaznivej zmene dôjde po vašom prijatí Oznámenia o zmene, lehota začína plynúť až odo dňa príslušnej zmeny. Ukončenie zmluvy je vylúčené, ak vám spoločnosť Microsoft umožní zachovať si prístup a používanie Produktu alebo Doplnkovej služby bez Nepriaznivej zmeny bez ďalších nákladov a v súlade so zmluvou.

Tieto Obchodné podmienky sa zodpovedajúcim spôsobom vzťahujú na všetky zmeny a na Produkty a Doplnkové služby upravené akýmikoľvek zmenami.

Aby sa predišlo pochybnostiam, pridanie, odobratie a úprava Produktov alebo Doplnkových služieb, ktoré si možno kúpiť alebo sprístupniť prostredníctvom obchodu Microsoft Store, nepredstavuje zmenu Produktu alebo Doplnkovej služby alebo rozsahu ich funkcií a spoločnosť Microsoft ich môže vykonať kedykoľvek bez ohľadu na ustanovenia uvedené v tejto časti 15.

16. Zásady vrátenia produktov.

Tieto Zásady vrátenia produktov predstavujú doplnenie akýchkoľvek zákonných práv na odstúpenie od zmluvy, na ktoré môžete mať nárok, a nijako tieto práva neovplyvňujú. Informácie o svojich zákonných právach na odstúpenie od zmluvy nájdete nižšie.

Oprávnené Produkty. Akceptujeme vrátenie a výmenu oprávnených Produktov v lehote 30 dní od dátumu zakúpenia alebo stiahnutia (podľa situácie). Akýkoľvek vami zakúpený alebo stiahnutý Produkt, ktorý nie je nižšie uvedený ako nespôsobilý alebo na ktorý sa nevzťahujú samostatné zásady alebo podmienky na vrátenie, sa bude na účely tejto časti 16 považovať za oprávnený produkt. Stačí vrátiť oprávnený Produkt v stave ako nový, ideálne v pôvodnom obale, spolu so všetkými súčasťami, komponentmi, návodmi na používanie a dokumentáciou, ktoré boli pôvodne súčasťou balenia.

Balený softvér a balené hry sa musia vrátiť s neporušenou ochrannou nálepkou a musia obsahovať všetky médiá a kódy Product Key. V rámci obmedzenej výnimky môžu byť počas lehoty na vrátenie vrátené aj otvorené balenia softvéru a hier, pokiaľ nie ste spokojní s ich licenčnou zmluvou alebo zárukou, ale iba v prípade, že si nevytvoríte ani nenecháte žiadne ich kópie.

Zodpovedáte za akúkoľvek stratu hodnoty Produktov, pokiaľ je táto strata hodnoty spôsobená manipuláciou s Produktmi, ktorá nie je nevyhnutná na kontrolu ich stavu, vlastností a fungovania.

Aj v prípade vrátenia Produktu vrátane baleného softvéru alebo balených hier sa tieto Obchodné podmienky vzťahujú na obdobie medzi vaším nákupom alebo stiahnutím (podľa situácie) a vrátením Produktu.

Ak chcete uplatniť svoje práva vyplývajúce z našich Zásad vrátenia produktov, musíte nás o svojom rozhodnutí informovať pred uplynutím uvedenej 30-dňovej lehoty.

Keď vykonáte kvalifikované vrátenie, pripíšeme vám na účet celú zaplatenú čiastku (zníženú o náklady na doručenie, ktoré prevyšujú naše štandardné náklady na doručenie) a refundáciu zvyčajne dostanete približne do 3 – 5 pracovných dní. Refundácia sa vykoná na rovnaký účet využitím rovnakého spôsobu platby, ktorý sa použil na vykonanie objednávky (pokiaľ si nevyberiete kredit v obchode Store vo výške refundácie).

Úplné informácie, ako vrátiť oprávnené Produkty, nájdete na našej stránke Vrátenie a refundácia.

Neoprávnené Produkty. Niektoré Produkty nie je možné podľa týchto Zásady vrátenia produktov vrátiť alebo refundovať. Pokiaľ nie je v konkrétnej ponuke stanovené inak, sú všetky nákupy týchto typov Produktov podľa týchto Zásad vrátenia produktov konečné a nerefundovateľné. Medzi produkty, ktoré nemožno vrátiť a refundovať, okrem iného patria:

  •  Digitálne aplikácie, hry, obsah v aplikácii, predplatné v aplikácii, hudba, filmy, televízne programy a súvisiaci obsah okrem Digitálnych herných produktov a Služieb vo forme predplatného od spoločnosti Microsoft (na ktoré sa vzťahujú nižšie uvedené zásady vrátenia),
  • služby vo forme predplatného od tretej strany účtované prostredníctvom spoločnosti Microsoft (na ktoré sa vzťahujú nižšie uvedené zásady vrátenia),
  • darčekové karty a karty na služby/predplatné (napríklad Skype, Xbox Live),
  • produkty, ktoré boli vyrobené na mieru alebo na zákazku,
  • špeciálne objednané produkty, ak nie sú súčasťou propagačnej ponuky v obchode Store,
  •  pamäte s náhodným prístupom („RAM“),
  • plne vykonané alebo využité služby a
  • tovar z výpredaja zásob alebo tovar označený ako „Záverečný výpredaj“ alebo „Tovar, ktorý nie je možné vrátiť“.

Zásady vrátenia digitálneho herného produktu. Úplné informácie o refundácii digitálnych hier, aplikácií pre Xbox (okrem filmov a televíznych aplikácií), ponúk digitálnych herných balíčkov a digitálnych trvanlivých a spotrebných hier, ako je napríklad sezónne predplatné hier, virtuálna mena a mikrotransakcie, či už sú k dispozícii prostredníctvom konzol alebo na počítači (súhrnne označované „Digitálne herné produkty“), nájdete na našej stránke Podmienky refundácie nákupu digitálnych hier.

Zákonné právo na odstúpenie od zmluvy

Ak ste spotrebiteľom, môžete mať zákonné právo na odstúpenie od zmluvy. Spotrebiteľom je každá fyzická osoba, ktorá uzatvára právny úkon za účelom, ktorý prevažne nepatrí do jej obchodnej alebo podnikateľskej činnosti alebo povolania. Informácie o svojom zákonnom práve na odstúpenie od zmluvy a o tom, ako toto právo uplatniť, nájdete Formulár na odstúpenie od zmluvy – Microsoft Store

Namiesto kontaktovania podpory obchodu Microsoft Store alebo iniciovania vrátenia prostredníctvom webovej stránky môžete použiť formulár na odstúpenie od zmluvy (nie je to však povinné).

17. Platby vo váš prospech.

Ak vám dlhujeme nejakú platbu, poskytnete nám včas a presne všetky informácie, ktoré si vyžiadame, aby sme mohli túto platbu vykonať. S výnimkou platieb vykonaných v súlade s vyššie uvedeným oddielom Zásady vrátenia produktov alebo platieb vykonaných na základe uplatnenia vášho zákonného práva na odstúpenie od zmluvy nesiete zodpovednosť za všetky dane a poplatky, ktoré vám môžu vzniknúť v dôsledku tejto platby. Musíte okrem toho splniť všetky nami určené ďalšie podmienky, ktoré sa týkajú vášho práva na akúkoľvek platbu. Ak dostanete chybnú platbu, môžeme ju stornovať alebo ju žiadať späť. V takýchto prípadoch budete s nami spolupracovať. Platbu vo váš prospech môžeme tiež bez predchádzajúceho upozornenia znížiť, aby sme vyrovnali prípadný predchádzajúci preplatok.

18. Darčekové karty a kreditné poukážky Skype

Uplatnenie a použitie iných darčekových kupónov spoločnosti Microsoft sa riadi zmluvnými podmienkami pre darčekové kupóny spoločnosti Microsoft.

Informácie o uplatnení kreditných kupónov Skype sú k dispozícii na stránke podpory služby Skype v časti „Ako môžem uplatniť svoj kupón Skype“ tu: Ako môžem používať kupóny a predplatené karty Skype? | Podpora Skype.

19. Služby zákazníkom

Ďalšie informácie o možnostiach služieb zákazníkom nájdete na našej stránke podpory obchodu Microsoft Store: Kontaktovanie podpory pre Microsoft Store.

20. Recyklácia.

Informácie o zásadách spoločnosti Microsoft týkajúcich sa vrátenia odpadu z elektrických a elektronických zariadení (tzv. smernica OEEZ) vo vašej jurisdikcii nájdete v časti Recyklácia na adrese https://www.microsoft.com/en-gb/store/b/recycling.

VŠEOBECNÉ PODMIENKY

21. Zmena podmienok.

Nákupy:

Spoločnosť Microsoft môže z času na čas vykonať zmeny Obchodných podmienok. Váš nákup sa bude riadiť Obchodnými podmienkami platnými v čase uzatvorenia zmluvy (napr. prostredníctvom ktorej podávate svoju ponuku) a slúži ako zmluva medzi nami. Môže sa stať, že pred vaším ďalším nákupom spoločnosť Microsoft bez upozornenia tieto Obchodné podmienky zmení. Pri každej návšteve obchodu Store si preto Obchodné podmienky preštudujte. Odporúčame vám, aby ste si v čase nákupu Obchodné podmienky uložili alebo vytlačili, aby ste sa na ne mohli v budúcnosti pozrieť. Zásady obchodu Store

Uzavreté zmluvy:

Pokiaľ máte s nami uzavretú zmluvu, ktorá sa riadi Zmluvou o poskytovaní služieb spoločnosti Microsoft  (napríklad s pravidelnou fakturáciou), bude sa na akékoľvek zmeny príslušných podmienok vzťahovať časť 7 príslušnej zmluvy.

Produkty tretej strany

Spoločnosť Microsoft nie je žiadnou stranou vašej zmluvy s predajcami Produktov tretej strany.  Tretie strany môžu z času na čas vykonať zmeny podmienok pre Produkty tretej strany.

22. Vekové obmedzenia.

Beriete na vedomie, že ste oprávnení zadať ponuku a vykonávať akékoľvek ďalšie právne úkony, ktoré sa od vás vyžadujú na základe týchto predajných podmienok. Na vaše používanie obchodu Store vrátane nákupov sa môžu vzťahovať vekové obmedzenia.

23. Ochrana súkromia a osobných údajov.

Vaše súkromie je pre nás dôležité. Na prevádzkovanie a poskytovanie služieb obchodu Store používame určité informácie, ktoré od vás získavame. Prečítajte si Prehlásenie spoločnosti Microsoft o ochrane osobných údajov, ktoré opisuje, aké typy údajov o vás a vašich zariadeniach zhromažďujeme („údaje“) a ako vaše údaje používame. Vyhlásenie o používaní osobných údajov ďalej opisuje, ako spoločnosť Microsoft používa vašu komunikáciu s ostatnými; príspevky a pripomienky, ktoré odosielate spoločnosti Microsoft prostredníctvom obchodu Store; a súbory, fotografie, dokumenty, audio, digitálne diela a videá, ktoré nahrávate, ukladáte alebo zdieľate na svojich zariadeniach alebo prostredníctvom obchodu Store („váš obsah“).

24. Vyobrazenie a farebné prevedenie produktov.

Spoločnosť Microsoft si dáva záležať na tom, aby boli zobrazené farby a obrázky produktov čo najvernejšie, nemôže však zaručiť, že farba, ktorú vidíte na obrazovke svojho zariadenia alebo na monitore, bude presne zodpovedať farbe produktu.

25. Chyby v prezentácii v obchode Store.

Usilovne pracujeme na zverejňovaní presných informácií, pravidelne obchod Store aktualizujeme a opravujeme nájdené chyby. Akýkoľvek obsah v obchode Store však môže byť v ktoromkoľvek okamihu nesprávny alebo zastaraný. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek vykonávať v obchode Store zmeny, ktoré sa môžu týkať cien, špecifikácií, ponúk a dostupnosti. Informácie o tom, ako môžu tieto zmeny ovplyvniť zmluvy, ktoré už boli uzavreté na základe nesprávneho alebo neaktuálneho obsahu v obchode Store, nájdete v oddiele 10 vyššie.

26. Ukončenie používania alebo prístupu.

Spoločnosť Microsoft môže vaše konto alebo používanie obchodu Store kedykoľvek ukončiť, a to z akéhokoľvek právoplatného dôvodu. Takým dôvodom môže byť okrem iného porušenie týchto Obchodných podmienok či zásad obchodu Store, prípadne situácie, keď spoločnosť Microsoft prestane prevádzkovať obchod Store. Používaním obchodu Store súhlasíte s tým, že (v súlade s týmito podmienkami) zodpovedáte za akékoľvek vykonané objednávky alebo poplatky, ktoré vám budú pred takýmto ukončením účtované.

27. Záruky na produkty.

Mnoho Produktov dostupných v obchode Store (vrátane niektorých produktov spoločnosti Microsoft a niektorých produktov tretích strán) sa dodáva so zárukami výrobcu. V príslušných zárukách výrobcov, ktoré k Produktom dostanete, nájdete konkrétne informácie o riešení problémov, na ktoré sa tieto záruky vzťahujú. Pri niektorých Produktoch budete mať možnosť zakúpiť si za príplatok rozšírený servisný plán. Podrobnosti nájdete pri konkrétnych plánoch.

Na Produkty predávané alebo ponúkané prostredníctvom obchodu Store sa môžu vzťahovať aj práva a záruky, ktoré nemožno v súlade so zákonom vylúčiť. Medzi takéto práva a záruky patrí zákonná ochrana spotrebiteľa týkajúca sa chybného, poškodeného alebo nesprávne opísaného tovaru, digitálneho obsahu alebo služieb. Popri týchto povinných spotrebiteľských právach platia aj akékoľvek obchodné záruky poskytované výrobcom, poskytovateľom služieb alebo vývojárom. Ďalšie informácie o obchodných zárukách a zákonných právach nájdete na adrese https://www.microsoft.com/en-gb/store/b/aboutwarranties.

Počítačové a telekomunikačné systémy nie sú bezporuchové a môže dochádzať k ich občasným výpadkom. Nemôžeme zaručiť, že Doplnkové služby budú nepretržité, včasné, bezpečné alebo bezchybné. My ani naše pobočky, predajcovia, distribútori a dodávatelia neposkytujeme žiadne zmluvné záruky ani podmienky.

Zo zákona máte všetku povinnú ochranu, najmä zákonné záručné práva, ale v súvislosti s Produktmi alebo Doplnkovými službami neposkytujeme žiadne ďalšie prísľuby.

28. Obmedzenie zodpovednosti.

Žiadne ustanovenie tohto obmedzenia zodpovednosti nevylučuje ani neobmedzuje povinnú ochranu spotrebiteľa, ktorá sa vám poskytuje vo vašej krajine, ani žiadnu inú zodpovednosť, ktorú nemožno zo zákona vylúčiť. Ďalej nie je nijako obmedzená zodpovednosť spoločnosti Microsoft, zástupcov konajúcich v jej mene a/alebo jej právnych zástupcov v prípade podvodu alebo ich nedbanlivosti, ktorá má za následok zranenie alebo smrť.

a. Spoločnosť Microsoft, s výnimkou prípadov hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného nesprávneho konania, zástupcovia spoločnosti Microsoft konajúci v jej mene a/alebo jej právni zástupcovia nenesú zodpovednosť za nepriame škody, ktoré vzniknú ako vedľajší vplyv hlavnej škody a ktoré by ste vy alebo spoločnosť Microsoft, zástupcovia konajúci v jej mene a/alebo jej právni zástupcovia nemohli predvídať.

b. Spoločnosť Microsoft nenesie zodpovednosť za vaše Príspevky, obsah ani materiál, ani za aktivity vykonávané používateľmi s výnimkou prípadov, keď sa o nich spoločnosť Microsoft dozvie a keď bezodkladne nezakročí, aby ich odstránila. Takýto obsah a aktivity nemožno prisúdiť spoločnosti Microsoft ani nevyjadruje jej názory.

c. Mnoho aplikácií, služieb a iného dostupného digitálneho obsahu v obchode Store ponúkajú iné organizácie než spoločnosť Microsoft („obsah tretích strán“). Okrem povinnej ochrany spotrebiteľa, na ktorú máte v súlade s právnymi predpismi svojej krajiny alebo územia nárok, spoločnosť Microsoft nenesie zodpovednosť za žiadny obsah tretích strán ani za nároky s ním spojené. Ďalšie informácie nájdete v časti Záruky na Produkt vyššie.

d. Spoločnosť Microsoft nezodpovedá za žiadne nesplnenie či oneskorené splnenie svojich povinností podľa týchto Obchodných podmienok, pokiaľ je toto nesplnenie alebo oneskorenie spôsobené okolnosťami, ktoré spoločnosť Microsoft nemôže ovplyvniť (napr. zásahom vyššej moci, pracovnými spormi tretích strán, vojnou alebo teroristickým činom, škodami spôsobenými zlovoľnými úmyslami, nehodami alebo dodržiavaním platných zákonov alebo vládnych nariadení). Spoločnosť Microsoft vynaloží primerané úsilie, aby minimalizovala vplyvy týchto udalostí a splnila povinnosti, ktoré nie sú ovplyvnené.

29. Postúpenie práva. 

Súhlasíte s tým, že môžeme kedykoľvek postúpiť, previesť alebo inak sa vzdať svojich práv a povinností vyplývajúcich z týchto Obchodných podmienok, a to úplne alebo sčasti, pokiaľ takéto postúpenie, prevod alebo vzdanie sa nie je vo váš neprospech bez toho, aby sme vás o tom informovali. 

30. Interpretácia týchto podmienok.

Ak je niektorá časť týchto Obchodných podmienok neplatná, zostávajúce časti zostávajú v platnosti. Tieto Obchodné podmienky sú výhradne vo váš a náš prospech; nie sú v prospech žiadnej inej osoby s výnimkou nástupcov a subjektov oprávnených spoločnosťou Microsoft. Ak si produkty alebo služby zakúpite na iných webových lokalitách spoločnosti Microsoft, môžu platiť iné podmienky.

31. Rozhodné právo a miesto pre riešenie sporov.

Všetky nároky týkajúce sa bezplatných a platených Produktov a Doplnkových služieb sa riadia írskymi zákonmi, čo vás však nezbavuje povinnej ochrany spotrebiteľa podľa zákonov krajiny, do ktorej smerujeme vaše Produkty a Doplnkové služby, kde máte obvyklé bydlisko (alebo, ak ste podnikateľ, kde sa nachádza vaše hlavné sídlo). Pokiaľ ide o súdnu príslušnosť, vy a spoločnosť Microsoft súhlasíte s tým, že si pre všetky spory vyplývajúce z týchto Obchodných podmienok alebo s nimi súvisiace vyberiete súd krajiny, do ktorej smerujeme vaše Produkty a Doplnkové služby, v ktorej máte zvyčajné bydlisko (alebo, ak ste podnikateľ, kde sa nachádza vaše hlavné sídlo), alebo si alternatívne môžete zvoliť príslušný súd v Írsku.

Komisia EÚ zriadila internetovú platformu na online urovnávanie sporov. Tá môže slúžiť ako kontaktné miesto na mimosúdne urovnanie sporov vyplývajúcich z online kúpnych zmlúv alebo zmlúv o poskytovaní služieb a je k dispozícii na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr. V takom prípade vo svojom podaní uveďte kontaktnú e-mailovú adresu spoločnosti Microsoft MSODR@microsoft.com. Táto e-mailová adresa je určená len na využitie platformy EÚ na riešenie sporov online a neslúži ako kontaktné miesto na všeobecnú podporu alebo otázky. Spoločnosť Microsoft sa však nezúčastňuje voliteľných postupov urovnania sporov formou spotrebiteľského rozhodcovského konania.

32. Upozornenia.

a. Upozornenia a postupy týkajúce sa uplatňovania nárokov pri porušení práv duševného vlastníctva. Spoločnosť Microsoft rešpektuje práva duševného vlastníctva tretích strán. Ak chcete poslať oznámenie o porušení práv duševného vlastníctva vrátane nárokov vyplývajúcich z porušenia autorských práv, použite naše postupy predkladania oznámení o porušení cudzích práv. Na žiadne otázky, ktoré nedodržia tento postup, nebudeme reagovať. Pri odpovedaní na oznámenia, ktoré sa týkajú porušenia autorských práv, používa spoločnosť Microsoft postupy stanovené v zákone č. 17 Zákonníka Spojených štátov amerických, článok 512. Za určitých okolností môže spoločnosť Microsoft tiež zablokovať alebo vypovedať kontá používateľov služieb spoločnosti Microsoft, ktorí opakovane porušujú cudzie práva.

b. Oznámenia o autorských právach a ochranných známkach. Všetok obsah obchodu Store a Doplnkových služieb je chránený autorským právom © 2022 spoločnosti Microsoft Corporation alebo jej dodávateľov a poskytovateľov tretích strán so sídlom na adrese: One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA. Všetky práva vyhradené. My alebo naši dodávatelia a ďalší poskytovatelia tretích strán sme držiteľmi vlastníckych, autorských a iných práv na ochranu duševného vlastníctva týkajúcich sa obchodu Store, Doplnkových služieb a obsahu. Microsoft a názvy, logá a ikony všetkých Produktov a Doplnkových služieb spoločnosti Microsoft môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami spoločnosti Microsoft v Spojených štátoch, Kanade a v iných krajinách. Neúplný zoznam ochranných známok spoločnosti Microsoft nájdete na stránke Pokyny k ochranným známkam a značkám spoločnosti Microsoft. Názvy skutočných spoločností a produktov a služieb môžu byť ochrannými známkami ich príslušných vlastníkov. Všetky práva, ktoré nie sú týmito Obchodnými podmienkami výslovne udelené, sú vyhradené.

c. Otázky na zákaznícku podporu nájdete na stránke oddelenia predaja a podpory v obchode Store.

33. Bezpečnostné upozornenie. Aby nedošlo k možnému zraneniu, zhoršeniu pohodlia či namáhaniu zraku, je potrebné používanie hier alebo iných aplikácií pravidelne prerušovať, najmä ak vám ich používanie spôsobuje bolesti či únavu. Ak máte nepríjemné pocity, urobte si prestávku. Nepríjemné pocity môžu zahŕňať nevoľnosť, závraty, dezorientáciu, bolesti hlavy, únavu, namáhanie zraku alebo suché oči. Používanie aplikácií vás môže rozptyľovať a zhoršovať vašu schopnosť vnímať okolie. Vyhýbajte sa schodom a iným miestam, kde môžete zakopnúť, nízkym stropom a krehkým alebo cenným predmetom, ktoré by sa mohli poškodiť. Vystavenie určitým vizuálnym obrazom, ako sú blikajúce svetlá alebo vzory, ktoré sa môžu v aplikáciách objaviť, môže u veľmi malého percenta ľudí vyvolať záchvaty. Aj ľudia bez predchádzajúcich záchvatov môžu mať nediagnostikovaný zdravotný problém, ktorý ich môže spôsobiť. Medzi príznaky môžu patriť závraty, zmena videnia, tiky, zášklby alebo tras končatín, dezorientácia, zmätenosť, strata vedomia alebo kŕče. Ak takéto príznaky spozorujete, ihneď prestaňte aplikáciu používať a vyhľadajte lekára. Ak sa u vás príznaky spojené so záchvatmi vyskytli už niekedy predtým, poraďte sa s lekárom ešte pred použitím aplikácie. Rodičia by mali sledovať, či sa u ich detí pri používaní aplikácií takéto príznaky nevyskytujú.