Dátum publikovania:
Dátum nadobudnutia účinnosti: 15. augusta 2022
Zmluva o poskytovaní služieb spoločnosti Microsoft
Ochrana vašich osobných údajovOchrana vašich osobných údajov1_YourPrivacy
Súhrn

1. Ochrana vašich osobných údajov. Ochrana vašich osobných údajov je pre nás dôležitá. Prečítajte si prehlásenie o ochrane osobných údajov spoločnosti Microsoft (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839) (ďalej len „prehlásenie o ochrane osobných údajov“), pretože obsahuje informácie o typoch údajov, ktoré zhromažďujeme od vás a z vašich zariadení (ďalej len „údaje“), o spôsobe, akým používame vaše údaje, a o právnych základoch, ktorými sa musíme riadiť pri spracúvaní vašich údajov. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov opisuje aj to, ako spoločnosť Microsoft používa váš obsah, čiže vašu komunikáciu s ostatnými, príspevky, ktoré odosielate spoločnosti Microsoft prostredníctvom služieb, a súbory, fotografie, dokumenty, zvuky, digitálne diela, živé vysielania a videá, ktoré odosielate, ukladáte, vysielate alebo zdieľate prostredníctvom týchto služieb (ďalej len „váš obsah“).

Kompletný text
Váš obsahVáš obsah2_yourContent
Súhrn

2. Váš obsah. Mnoho našich služieb umožňuje ukladanie alebo zdieľanie vášho obsahu, prípadne prijímanie materiálov od iných osôb. Neuplatňujeme si nárok na vlastníctvo vášho obsahu. Váš obsah zostáva vaším obsahom a zodpovednosť zaň nesiete vy.

 • a. Ak svoj obsah zdieľate s inými osobami, chápete, že môžu mať možnosť na celom svete používať, ukladať, zaznamenávať, reprodukovať, vysielať, prenášať, zdieľať a zobrazovať váš obsahu za účelom, na ktorý ste svoj obsah sprístupnili v službách, a to bez poskytnutia náhrady vašej osobe. Ak nechcete, aby iní mali túto možnosť, nepoužívajte služby na zdieľanie svojho obsahu. Prehlasujete a zaručujete sa, že počas trvania týchto podmienok máte (a budete mať) všetky potrebné práva na váš obsah, ktorý odovzdávate, ukladáte alebo zdieľate prostredníctvom služieb, a že zhromažďovanie, používanie a uchovávanie vášho obsahu prostredníctvom služieb nebude porušovať žiadne zákony ani práva iných osôb. Dôrazne vám odporúčame, aby ste si pravidelne vytvárali záložné kópie vášho obsahu. Spoločnosť Microsoft nebude zodpovedná za váš obsah ani materiály odovzdávané, ukladané alebo zdieľané inými osobami pomocou našich služieb.
 • b. V rozsahu potrebnom na poskytovanie služieb vám a ostatným (čo môže zahŕňať zmenu veľkosti, tvaru alebo formátu vášho obsahu na dosiahnutie vhodnejšieho uloženia alebo zobrazenia), na ochranu vás i služieb a na zlepšovanie produktov a služieb spoločnosti Microsoft udeľujete spoločnosti Microsoft celosvetovú bezplatnú licenciu na duševné vlastníctvo, ktorá sa vzťahuje na používanie vášho obsahu, napríklad na vytváranie jeho kópií, uchovávanie, posielanie, zmenu formátu, distribúciu prostredníctvom komunikačných nástrojov a zobrazovanie vášho obsahu v službách. Ak váš obsah zverejníte v častiach služby, ktorá sa poskytuje verejne online alebo bez obmedzení, váš obsah sa môže zobraziť v ukážkach alebo materiáloch propagujúcich službu. Niektoré služby sú podporované inzerciou. Kontroly spôsobu, akým spoločnosť Microsoft prispôsobuje reklamy sú dostupné na adrese https://choice.live.com. Vaše príspevky v e-maile, chate, videohovoroch ani hlasových správach, ako ani vaše dokumenty, fotografie ani iné osobné súbory, nepoužijeme na to, aby na vás cielili inzerciu. Naše zásady inzercie sú podrobne opísané v prehlásení o ochrane osobných údajov.
Kompletný text
Pravidlá správaniaPravidlá správania3_codeOfConduct
Súhrn

3. Pravidlá správania.

 • a. Obsah, materiál alebo aktivity, ktoré porušujú tieto podmienky, nie sú povolené. Vyjadrením súhlasu s týmito podmienkami sa zaväzujete dodržiavať tieto pravidlá:
  • i. Nerobte nič nezákonné.
  • ii. Nevykonávajte aktivity, ktoré využívajú, poškodzujú alebo ohrozujú deti.
  • iii. Nerozosielajte nevyžiadanú poštu ani sa nezapájajte do phishingu. Nevyžiadaná pošta predstavuje neželané alebo nevyžiadané hromadné e-maily, príspevky, žiadosti o kontakt, textové správy (SMS), okamžité správy alebo podobnú elektronickú komunikáciu. Phishing predstavuje zasielanie e-mailov alebo inej elektronickej komunikácie za účelom podvodného alebo nezákonného prinútenia príjemcov, aby odhalili osobné alebo citlivé údaje, ako napríklad heslá, dátumy narodenia, čísla národného poistenia, čísla pasov, údaje o kreditnej karte, finančné údaje alebo iné citlivé informácie, alebo za účelom získania prístupu k účtom či záznamom, získania dokumentov či iných citlivých informácií, platby a/alebo finančnej výhody.
  • iv. Nezobrazujte verejne nevhodný obsah ani iné nevhodné materiály (vrátane napríklad nahoty, zoofílie, pornografie, hanlivého jazyka, grafického násilia alebo kriminálnej aktivity) a nepoužívajte tieto služby na zdieľanie takéhoto obsahu.
  • v. Nezapájajte sa do aktivity, ktorá je podvodná, falošná alebo zavádzajúca (napr. žiadosti o peniaze na základe falošných dôvodov, predstieranie, že ste niekto iný, manipulácia so službami s cieľom zvýšenia počtu prehratí alebo ovplyvňovanie poradí, hodnotení alebo komentárov).
  • vi. Úmyselne neobchádzajte žiadne obmedzenia prístupu k službám alebo ich dostupnosti.
  • vii. Nezapájajte sa do aktivít, ktoré poškodzujú vás, služby alebo iných (napríklad prenášanie vírusov, obťažovanie, zverejňovanie teroristického alebo násilného extrémistického obsahu, nenávistné vyhlásenia alebo propagovanie násilia voči iným).
  • viii. Neporušujte práva ostatných (napríklad neoprávnené zdieľanie hudby alebo iných materiálov chránených autorskými právami, ďalší predaj alebo distribúcia máp Bing alebo fotografií).
  • ix. Nevykonávajte aktivity, ktoré narušujú súkromie ostatných.
  • x. Nepomáhajte ostatným porušovať pravidlá.
 • b. Presadzovanie zmluvy. Vyhradzujeme si právo odmietnuť váš obsah, ak prekračuje limity pre úložisko alebo veľkosť súboru povolené službou. Okrem toho platí, že ak porušíte ktorýkoľvek zo záväzkov uvedených v článku 3, písm. a) vyššie alebo inak závažným spôsobom porušíte tieto podmienky, môžeme proti vám podniknúť kroky vrátane (okrem iného) okamžitého zastavenia poskytovania služieb alebo zrušenia vášho konta Microsoft z riadneho právoplatného dôvodu alebo zablokovania doručovania komunikácie (napríklad e-mailov, zdieľania súborov alebo okamžitých správ) do alebo zo služieb. Tiež si vyhradzujeme právo kedykoľvek odstrániť alebo zablokovať váš obsah zo služieb, ak zistíme, že môže porušovať príslušné zákony alebo tieto podmienky. Pri vyšetrovaní údajných porušení týchto podmienok si spoločnosť Microsoft vyhradzuje právo na kontrolu vášho obsahu s cieľom vyriešiť príslušný problém. Služby však nesledujeme ani sa o to nepokúšame. Viac informácií o tom, ako spoločnosť Microsoft rieši určité typy obsahu porušujúceho pravidlá v našich spotrebiteľských službách, nájdete v Správe o digitálne bezpečnom obsahu (http://www.microsoft.com/en-us/corporate-responsibility/digital-safety-content-report).
 • c. Použitie v službách Xbox. Kliknite tu (https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=868531) a získajte ďalšie informácie o uplatnení týchto pravidiel správania na všetky služby Xbox vrátane služieb Xbox Game Pass, Games for Windows Live a hier, aplikácií, služieb a obsahu Xbox Games Studios poskytovaných spoločnosťou Microsoft. Porušenia pravidiel správania prostredníctvom služieb Xbox (definovaných v článku 13, písm. a), bod (i)) môžu mať za následok pozastavenie alebo zákaz účasti v službách Xbox vrátane prepadnutia licencií na obsah, doby zlatého členstva v službe Xbox a zostatkov na konte Microsoft súvisiacich s kontom.
 • d. Usmernenia komunity Microsoft Start. Usmernenia komunity Microsoft Start (https://www.msn.com/en-ie/community/guideline) upravujú zapájanie registrovaných používateľov do spravodajstva a profesionálne vytvoreného obsahu v tejto službe. Porušenia pravidiel správania vyplývajúce z usmernení komunity Microsoft Start môžu viesť k pozastaveniu alebo zákazu komentovania v komunite alebo k zrušeniu konta Microsoft.
Kompletný text
Používanie služieb a podporyPoužívanie služieb a podpory4_usingTheServicesSupport
Súhrn

4. Používanie služieb a podpory.

 • a. Konto Microsoft. Na prístup k mnohým službám budete potrebovať konto Microsoft. Konto Microsoft vám umožní prihlasovať sa do produktov, služieb a na webové lokality poskytované spoločnosťou Microsoft a niektorými jej partnermi.
  • i. Vytvorenie konta. Konto Microsoft si môžete vytvoriť zaregistrovaním online. Súhlasíte s tým, že pri registrácii konta Microsoft nepoužijete žiadne nepravdivé, nepresné ani zavádzajúce informácie. V niektorých prípadoch vám mohla konto Microsoft priradiť tretia strana, napríklad váš poskytovateľ internetových služieb. Ak ste konto Microsoft získali od tretej strany, táto tretia strana môže mať ďalšie práva na vaše konto, ako je prístup k vášmu kontu Microsoft alebo možnosť jeho odstránenia. Prečítajte si dodatočné podmienky, ktoré vám tretia strana poskytla, pretože spoločnosť Microsoft za ne nezodpovedá. Ak vytvárate konto Microsoft v mene iného subjektu, napríklad svojej firmy alebo zamestnávateľa, prehlasujete, že máte zákonnú právomoc zaviazať daný subjekt k dodržiavaniu týchto podmienok. Poverenia svojho konta Microsoft nesmiete previesť na iného používateľa ani na iný subjekt. S cieľom chrániť svoje konto uchovávajte údaje konta a heslo v tajnosti. Nesiete zodpovednosť za všetky aktivity vykonávané v rámci vášho konta Microsoft.
  • ii. Používanie konta. Konto Microsoft musíte používať, aby zostalo aktívne. To znamená, že ak podľa zásady o aktivitách na konte Microsoft na adrese https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2086738 nie je uvedené dlhšie obdobie, ak nie je v ponuke platenej časti služieb uvedené inak alebo ak sa nevyžaduje inak podľa zákona, musíte sa prihlásiť aspoň raz za dva roky, aby konto Microsoft a súvisiace služby zostali aktívne. Ak sa počas tohto obdobia neprihlásite, usúdime, že vaše konto Microsoft je neaktívne a zrušíme ho za vás. Následky zrušeného konta Microsoft nájdete v bode 4, písm. a), bod iv), položka 2). Do doručenej pošty v službe Outlook.com a konta OneDrive (samostatne) sa musíte prihlásiť aspoň raz za rok, inak doručenú poštu v službe Outlook.com a konto OneDrive zrušíme za vás. Ak máme dôvodné podozrenie, že hrozí, že vaše konto Microsoft používa nejaká tretia strana podvodne (napríklad v dôsledku prezradenia prihlasovacích údajov konta), spoločnosť Microsoft môže vaše konto pozastaviť, kým nezískate späť jeho vlastníctvo. V závislosti od povahy prezradenia môže byť nutné, aby sme zakázali prístup k celému vášmu obsahu alebo jeho časti. Ak máte problém s prístupom k svojmu kontu Microsoft, navštívte túto webovú lokalitu (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=238656).
  • iii. Deti a kontá. Vytvorením konta Microsoft alebo používaním služieb prijímate a súhlasíte s tým, že budete viazaní týmito podmienkami a vyhlasujete, že buď ste dosiahli vek „plnoletosti“ v krajine, v ktorej žijete, alebo váš rodič či zákonný zástupca súhlasí s tým. že bude viazaný týmito podmienkami vo vašom mene. Ak neviete, či ste dosiahli vek plnoletosti platný v krajine, v ktorej žijete, alebo ak nerozumiete tomuto článku, pred vytvorením konta Microsoft požiadajte o pomoc svojho rodiča alebo zákonného zástupcu. Ak ste rodič alebo zákonný zástupca neplnoletej osoby, vy aj táto neplnoletá osoba prijímate tieto podmienky a súhlasíte s tým, že nimi budete viazaní. Nesiete tiež zodpovednosť za dohľad nad používaním konta Microsoft alebo služieb vrátane nákupov touto neplnoletou osobou bez ohľadu na to, či je konto tejto neplnoletej osoby už vytvorené alebo bude vytvorené neskôr.
  • iv. Zrušenie vášho konta.
   • 1. Okrem akýchkoľvek práv na zrušenie, ktoré máte v súlade s článkom „Zásady vracania peňazí“ uvedeným nižšie (článok 9, písm. g)), môžete tiež zrušiť konkrétne služby alebo svoje konto Microsoft, a to kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu. Ak chcete zrušiť svoje konto Microsoft, navštívte lokalitu https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=618278. Ak nás požiadate o zrušenie konta Microsoft, môžete sa rozhodnúť, aby bolo uvedené do pozastaveného stavu na dobu 30 alebo 60 dní, ak by ste zmenili názor. Po tomto 30- alebo 60-dňovom období bude vaše konto Microsoft zrušené. Vysvetlenie toho, čo sa stane po zrušení konta Microsoft, nájdete v článku 4, písm. a), bod iv), položka 2) nižšie. Ak sa počas tohto obdobia pozastavenia znova prihlásite, vaše konto Microsoft bude opätovne aktivované.
   • 2. V prípade zrušenia konta Microsoft (z vašej alebo našej strany) nastane niekoľko vecí. Po prvé, okamžite zaniká vaše právo používať toto konto Microsoft na prístup k službám. Po druhé, odstránime vaše údaje alebo váš obsah súvisiaci s vaším kontom Microsoft alebo inak zrušíme ich prepojenie s vami a vaším kontom Microsoft (pokiaľ zákony nevyžadujú ich zachovanie, vrátenie alebo prevod na vás alebo tretiu stranu, ktorú určíte). V dôsledku toho už nemusíte mať prístup k žiadnym z týchto služieb (alebo k svojmu obsahu, ktorý ste uložili v týchto službách), ktoré vyžadujú konto Microsoft. Obsah by ste mali pravidelne zálohovať. Po tretie, môžete stratiť prístup k produktom, ktoré ste získali.
 • b. Pracovné alebo školské kontá. V niektorých službách spoločnosti Microsoft sa môžete prihlásiť pomocou pracovnej alebo školskej e-mailovej adresy. Ak to urobíte, súhlasíte s tým, že vlastník domény priradenej k vašej e-mailovej adrese môže byť upozornený na existenciu vášho konta Microsoft a priradených predplatných, riadiť a spravovať vaše konto a pristupovať k vašim údajom a spracovávať ich, a to vrátane obsahu vašej komunikácie a súborov, ako aj s tým, že spoločnosť Microsoft môže oznámiť vlastníkovi domény prípadné narušenie zabezpečenia konta alebo údajov. Súhlasíte tiež s tým, že vaše používanie služieb spoločnosti Microsoft môže podliehať zmluvám, ktoré spoločnosť Microsoft uzatvorila s vami alebo vašou organizáciou, a nebudú sa naň vzťahovať tieto podmienky. Ak už máte konto Microsoft a na prístup k službám, na ktoré sa vzťahujú tieto podmienky, používate samostatnú pracovnú alebo školskú e-mailovú adresu, pred ďalším prístupom k takýmto službám sa môže zobraziť výzva na aktualizáciu e-mailovej adresy priradenej k vášmu kontu Microsoft.
 • c. Dodatočné vybavenie a dátové balíky. Na používanie mnohých služieb budete potrebovať pripojenie na internet a dátový balík alebo balík pre mobilné telefóny. Možno budete potrebovať aj ďalšie zariadenia, napríklad náhlavnú súpravu, kameru alebo mikrofón. Zodpovedáte za poskytnutie všetkých pripojení, balíkov alebo zariadení potrebných na používanie služieb a za úhradu poplatkov účtovaných poskytovateľmi vašich pripojení, balíkov a zariadení. Ide o dodatočné poplatky k poplatkom, ktoré nám platíte za služby, a tieto poplatky vám neuhradíme. Overte si u svojich poskytovateľov, či si účtujú takéto poplatky, ktoré sa na vás môžu vzťahovať.
 • d. Oznámenia poskytované v rámci služby. Ak vám potrebujeme oznámiť niečo dôležité v súvislosti so službou, ktorú používate, pošleme vám oznámenia poskytované v rámci služby a informácie, ktoré musíme zo zákona poskytnúť. Ak ste nám v súvislosti so svojím kontom Microsoft poskytli svoju e-mailovú adresu alebo telefónne číslo, môžeme vám posielať oznámenia poskytované v rámci služby prostredníctvom e-mailu alebo SMS (textových správ), a to aj na účely overenia vašej totožnosti pred registráciou čísla vášho mobilného telefónu a overenia vašich nákupov. Oznámenia poskytované v rámci služby vám môžeme posielať aj iným spôsobom (napríklad prostredníctvom hlásení zobrazovaných v produkte). Na prijímanie oznámení prostredníctvom správ SMS sa môžu vzťahovať tarify na prenos údajov alebo správ. Odporúčame vám monitorovať zadanú e-mailovú adresu a udržiavať ju v aktualizovanom stave. Ak nesúhlasíte s prijímaním upozornení v elektronickej podobe, musíte služby prestať používať.
 • e. Podpora. Podpora pre zákazníkov poskytovaná pre niektoré služby je dostupná na adrese https://support.microsoft.com. Niektoré služby môžu poskytovať samostatnú alebo doplnkovú podporu pre zákazníkov v súlade s podmienkami uvedenými na adrese https://www.microsoft.com/support-service-agreement, pokiaľ nie je stanovené inak. Pre predbežné verzie alebo beta verzie funkcií alebo služieb nemusí byť k dispozícii žiadna podpora. Ak žijete v Európe, môžete tiež odoslať sťažnosť prostredníctvom platformy EÚ na riešenie sporov on-line (https://ec.europa.eu/consumers/odr). Adresu MSODR@microsoft.com používajte výhradne vo formulári sťažnosti a nepoužívajte ju na žiadny iný účel.
 • f. Ukončenie poskytovania vašich služieb. Ak budú vaše služby zrušené (z vašej alebo našej strany), okamžite zaniká vaše právo na prístup k týmto službám a prestane platiť vaša licencia na softvér súvisiaci s týmito službami. Po druhé, odstránime vaše údaje alebo váš obsah súvisiaci s vašou službou alebo inak zrušíme ich prepojenie s vami a vaším kontom Microsoft (pokiaľ zákony nevyžadujú ich zachovanie, vrátenie alebo prevod na vás alebo tretiu stranu, ktorú určíte). V dôsledku toho už nemusíte mať prístup k žiadnym z týchto služieb (alebo k svojmu obsahu, ktorý ste uložili v týchto službách). Obsah by ste mali pravidelne zálohovať. Po tretie, môžete stratiť prístup k produktom, ktoré ste získali. Ak ste zrušili svoje konto Microsoft a nemáte žiadne ďalšie konto, prostredníctvom ktorého by ste mohli pristupovať k týmto službám, vaše služby môžu byť okamžite zrušené.
Kompletný text
Používanie aplikácií a služieb tretích stránPoužívanie aplikácií a služieb tretích strán5_usingThirdPartyAppsAndServices
Súhrn

5. Používanie aplikácií a služieb tretích strán. Tieto služby vám môžu umožňovať prístup k produktom, službám, webovým lokalitám, prepojeniam, obsahu, materiálom, hrám, odborným znalostiam, integráciám, botom alebo aplikáciám od tretích strán (iných spoločností alebo osôb ako Microsoft) (ďalej len „aplikácie a služby tretích strán“) alebo ich získavanie. Mnohé z našich služieb vám tiež pomáhajú nájsť aplikácie a služby tretích strán, odosielať do nich žiadosti alebo vykonávať s nimi interakcie, prípadne vám môžu umožňovať zdieľať váš obsah alebo vaše údaje. Beriete na vedomie, že používaním našich služieb ich žiadate o sprístupňovanie takýchto aplikácií a služieb tretích strán. Aplikácie a služby tretích strán vám môžu umožňovať ukladanie vášho obsahu alebo vašich údajov u vydavateľa, poskytovateľa alebo prevádzkovateľa aplikácií a služieb tretích strán. Aplikácie a služby tretích strán vás môžu informovať o zásadách ochrany osobných údajov alebo môžu od vás vyžadovať pred ich inštaláciou alebo používaním odsúhlasenie ich podmienok. Ďalšie podmienky týkajúce sa aplikácií získaných prostredníctvom určitých obchodov vlastnených alebo prevádzkovaných spoločnosťou Microsoft alebo jej afiláciami nájdete v článku 13, odst. b) (okrem iného aj v Office Store, Microsoft Store v Xbox a Microsoft Store vo Windows). Pred získaním, používaním, vyžiadaním alebo prepojením svojho konta Microsoft s akýmikoľvek aplikáciami a službami tretích strán by ste si mali prečítať podmienky tretích strán a zásady ochrany osobných údajov. Žiadne podmienky tretích strán neupravujú tieto podmienky. Spoločnosť Microsoft vám v rámci aplikácií a služieb tretích strán neposkytuje licenciu na žiadne duševné vlastníctvo. Súhlasíte s tým, že preberáte všetky riziká a záväzky vyplývajúce z vášho používania týchto aplikácií a služieb tretích strán a že spoločnosť Microsoft nenesie žiadnu zodpovednosť a nemá žiadne záväzky voči vám ani iným subjektom v súvislosti s informáciami a službami poskytovanými akýmikoľvek aplikáciami alebo službami tretích strán.

Kompletný text
Dostupnosť služiebDostupnosť služieb6_serviceAvailability
Súhrn

6. Dostupnosť služieb.

 • a. Služby, aplikácie a služby tretích strán, materiály alebo produkty ponúkané prostredníctvom služieb môžu byť občas nedostupné, môžu byť ponúkané obmedzene alebo sa môžu líšiť v závislosti od vašej oblasti alebo zariadenia alebo iných externých faktorov, ako napríklad vaše internetové alebo sieťové pripojenie. Ak zmeníte miesto používania priradené k vášmu kontu Microsoft, môže byť potrebné, aby ste znova získali produkty, ktoré ste mali k dispozícii a za ktoré ste zaplatili vo svojej predchádzajúcej oblasti.
 • b. Snažíme sa služby udržiavať v nepretržitej prevádzke, avšak nie sú ponúkané so zaručenou úrovňou kvality služby a u všetkých služieb on-line dochádza k príležitostným prerušeniam poskytovania alebo výpadkom. V prípade výpadku alebo prerušenia poskytovania služby vám môže byť dočasne znemožnené načítavanie vášho obsahu. Odporúčame vám pravidelne zálohovať obsah a údaje, ktoré ukladáte v týchto službách alebo prostredníctvom aplikácií a služieb tretích strán.
Kompletný text
Aktualizácie služieb alebo softvéru a zmeny týchto podmienokAktualizácie služieb alebo softvéru a zmeny týchto podmienok7_updatesToTheServicesOrSoftwareAndChangesToTheseTerms
Súhrn

7. Aktualizácie služieb alebo softvéru a zmeny týchto podmienok.

 • a. Ak budeme chcieť tieto podmienky zmeniť, budeme vás o tom informovať. Tieto podmienky môžeme zmeniť, ak je to nutné z dôvodu (i) rozhodného práva vrátane, ale nie výhradne, zmeny tohto práva, (ii) odporúčania alebo nariadenia na základe rozhodného práva, (iii) vývoja služieb, (iv) technických príčin, (v) prevádzkových požiadaviek alebo (vi) zmeny podmienok v prospech používateľa. O plánovanej zmene vás budeme informovať predtým, ako nadobudne účinnosť, či už prostredníctvom používateľského rozhrania, v e-mailovej správe, alebo iným primeraným spôsobom. Poskytneme vám možnosť zrušiť používanie služieb aspoň 30 dní predtým, ako zmena vstúpi do platnosti. Ak služby používate po dátume nadobudnutia účinnosti zmien, znamená to, že súhlasíte s novými podmienkami. Ak s novými podmienkami nebudete súhlasiť, musíte prestať používať tieto služby a zrušiť svoje konto Microsoft v súlade s pokynmi v článku 4, písm. a), bod iv). Na túto možnosť budeme výslovne upozorňovať aj pri informovaní o plánovanej zmene týchto podmienok.
 • b. Na účely aktualizácie, zlepšenia a ďalšieho vývoja služieb môžeme automaticky zistiť vašu verziu softvéru, ktorý je potrebný na poskytovanie služieb, a bezplatne sťahovať aktualizácie alebo zmeny konfigurácie. Aktualizácia softvéru sa od vás môže požadovať aj na ďalšie používanie služieb. Takéto aktualizácie budú podliehať týmto podmienkam, ak sa s nimi nedodávajú dodatočné alebo iné podmienky. V takom prípade sa uplatnia tieto iné podmienky. Ak odmietnete prijať dodatočné alebo iné podmienky týkajúce sa aktualizácií, nemôžete aktualizácie získať ani používať. Spoločnosť Microsoft nie je povinná sprístupňovať žiadne aktualizácie a nezaručuje, že bude podporovať verziu systému, pre ktorý ste si zakúpili alebo získali licenciu na softvér, aplikácie, obsah alebo iné produkty. Môžu vám byť poskytované automatické alebo manuálne aktualizácie, ktoré nie sú nevyhnutné na zabezpečenie zhody služieb na účely uvedené v tejto časti. Prijatím týchto podmienok súhlasíte s tým, aby vám boli poskytované takéto aktualizácie.
 • c. Neustále pracujeme na zlepšovaní služieb a v tomto ohľade môžeme služby kedykoľvek zmeniť, odstrániť funkcie alebo zastaviť poskytovanie prístupu k aplikáciám a službám tretích strán vrátane, ale nie výhradne, prípadov, ak naše zmluvy s tretími stranami už nepovoľujú sprístupňovanie ich materiálov, ak ich poskytovanie je pre nás neprípustné, ak došlo k technologickému pokroku alebo ak spätná väzba zákazníka naznačuje, že je potrebná zmena. V prípade, že zmena služieb spôsobí stratu vášho prístupu k obsahu, vopred vám to oznámime. V prípade platených služieb vám vopred oznámime aj ďalšie závažné zmeny v službách. Okrem rozsahu, v akom to vyžaduje rozhodné právo, nemáme žiadny záväzok poskytovať a znova sťahovať ani nahradzovať žiadny materiál, digitálny tovar (definovaný v článku 13, odst. j)) ani aplikácie, ktoré ste si predtým zakúpili. Ak zrušíme platenú službu, vrátime vám z vašich platieb sumu pomerne zodpovedajúcu rozsahu služby, ktorý vám dôsledku zrušenia služby nebol poskytnutý.
 • d. Aby ste mohli používať materiály chránené technológiou správy digitálnych prístupových práv (DRM), napríklad určitú hudbu, hry, filmy, knihy a ďalší obsah, softvér DRM môže automaticky kontaktovať server práv online a sťahovať a inštalovať aktualizácie technológie DRM.
Kompletný text
Licencia na softvérLicencia na softvér8_softwareLicense
Súhrn

8. Licencia na softvér. Pokiaľ sa so softvérom, ktorý vám poskytujeme ako súčasť služieb, neposkytuje samostatná licenčná zmluva spoločnosti Microsoft (ak napríklad používate aplikáciu od spoločnosti Microsoft, ktorá je súčasťou systému Windows, takýto softvér sa riadi licenčnými podmienkami pre softvér spoločnosti Microsoft vzťahujúcimi sa na operačný systém Windows), vzťahujú sa naň tieto podmienky. Aplikácie získané prostredníctvom určitých obchodov vlastnených alebo prevádzkovaných spoločnosťou Microsoft alebo jej afiláciami (okrem iného aj v Office Store, Microsoft Store vo Windows a Microsoft Store v Xbox) sú predmetom nižšie uvedenom článku 13, písm. b), bod i).

 • a. Ak dodržíte tieto podmienky, udeľujeme vám právo na inštaláciu a používanie jednej kópie softvéru na jedno zariadenie na celosvetovom základe bez možnosti používania viacerými osobami naraz a na používanie v rámci používania služieb. V prípade niektorých zariadení môže byť takýto softvér predinštalovaný na vaše osobné nekomerčné používanie služieb. Softvér alebo webová lokalita, ktoré sú súčasťou služieb, môžu zahŕňať programový kód tretích strán. Akékoľvek skripty alebo kód tretej strany, ktoré sú prepojené so softvérom alebo webovou lokalitou alebo na ktoré sa zo softvéru alebo webovej lokality odkazuje, vám na základe licencie neposkytuje spoločnosť Microsoft, ale tretie strany, ktoré takýto kód vlastnia. Oznámenia o kóde tretej strany (ak existujú) sú zahrnuté iba pre vašu informáciu.
 • b. Softvér sa nepredáva, ale sa poskytuje na základe licencie a spoločnosť Microsoft si vyhradzuje všetky práva na softvér, ktoré nie sú výslovne udelené spoločnosťou Microsoft v týchto podmienkach. Táto licencia vám neposkytuje žiadne právo na nasledujúce činnosti, ktoré nesmiete vykonávať nezákonne:
  • i. obchádzať ani vynechávať žiadne opatrenia na technologickú ochranu ani opatrenia súvisiace so softvérom alebo službami;
  • ii. rozkladať, dekompilovať, dešifrovať, hakovať, emulovať, zneužívať ani spätne analyzovať žiadny softvér ani inú súčasť služieb, ktorá je zahrnutá do služieb alebo prístupná prostredníctvom služieb, s výnimkou a iba v rozsahu, v akom to výslovne povoľujú príslušné zákony na ochranu autorských práv;
  • iii. oddeľovať súčasti softvéru ani služieb na použitie v iných zariadeniach;
  • iv. publikovať, kopírovať, prenajímať, poskytovať na lízing, predávať, exportovať, importovať, distribuovať ani požičiavať softvér ani služby, pokiaľ vás na to spoločnosť Microsoft výslovne neoprávni;
  • v. prevádzať softvér, licencie na softvér ani akékoľvek práva na prístup k službám alebo na ich používanie;
  • vi. používať služby neoprávneným spôsobom, ktorý môže narúšať ich používanie inou osobou alebo prístup inej osoby ku ktorejkoľvek službe, údajom, kontu alebo sieti;
  • vii. povoliť prístup k službám alebo zmeniť akékoľvek zariadenie schválené spoločnosťou Microsoft (napr. konzoly Xbox, Microsoft Surface atď.) neoprávnenými aplikáciami tretích strán.
Kompletný text
Platobné podmienkyPlatobné podmienky9_paymentTerms
Súhrn

9. Platobné podmienky. Ak si zakúpite službu, na nákup sa vzťahujú tieto platobné podmienky a vy s nimi súhlasíte.

 • a. Poplatky. Ak je s určitou časťou služieb spojený poplatok, súhlasíte s jeho zaplatením. Ak nie je uvedené inak, cena určená za tieto služby zahŕňa všetky príslušné dane. Za platby takýchto daní a ostatných poplatkov ste výhradne zodpovední vy. Ak nie je uvedené inak, dane sa vypočítavajú na základe vašej polohy v čase registrácie vášho konta Microsoft. Po zaslaní oznámenia o tom, že sme od vás nedostali platbu včas a v plnej výške, môžeme pozastaviť alebo zrušiť váš prístup k službám, ak v príslušnej lehote neuhradíte sumu v plnej výške. Pozastavenie alebo zrušenie služieb z dôvodu neplatenia môže viesť k strate prístupu k vášmu kontu a k strate možnosti používania konta a jeho obsahu. Pripojenie na internet prostredníctvom podnikovej alebo inej súkromnej siete, ktorá maskuje vašu polohu, môže spôsobiť, že poplatky sa budú líšiť od poplatkov zobrazených pre vašu skutočnú polohu. V závislosti od vašej polohy sa pre niektoré transakcie môže vyžadovať konverzia meny alebo spracovanie v inej krajine. Pri použití debetnej alebo kreditnej karty vám môže vaša banka účtovať ďalšie poplatky za príslušné služby. Podrobné informácie vám poskytne banka.
 • b. Váš fakturačný účet. Na účely platenia poplatkov za službu sa od vás bude pri registrácii v službe požadovať zadanie spôsobu platby. V prípade všetkých služieb okrem služby Skype získate prístup k svojim fakturačným údajom a spôsobu platby na webovej lokalite správy kont Microsoft (https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=618281) a môžete ich zmeniť. V prípade softvéru a produktov služby Skype sa prihláste do portálu svojho konta na adrese https://skype.com/go/myaccount. Okrem toho súhlasíte s tým, že spoločnosti Microsoft povolíte používanie všetkých aktualizovaných informácií o vybratom spôsobe platby, ktoré vám poskytne vaša banka alebo príslušná platobná sieť. Súhlasíte s bezodkladnou aktualizáciou informácií o konte a iných informácií vrátane e-mailovej adresy a podrobností o spôsobe platby, aby sme mohli uskutočňovať vaše transakcie a podľa potreby vás kontaktovať v súvislosti s transakciami. Ak nám oznámite ukončenie používania doterajšieho spôsobu platby a neuvediete iný spôsob platby ani po našej výzve na uvedenie týchto informácií v primeranej lehote, môžeme odôvodnene pozastaviť alebo zrušiť vašu platenú službu. Zmeny vo vašom fakturačnom účte neovplyvnia poplatky účtované na fakturačný účet predtým, ako sme mohli primerane zareagovať na vaše zmeny v informáciách o fakturačnom účte.
 • c. Fakturácia. Tým, že spoločnosti Microsoft poskytnete informácie o spôsobe platby, zároveň (i) vyhlasujete, že máte oprávnenie používať uvedený spôsob platby a že všetky poskytnuté platobné informácie sú pravdivé a presné, (ii) oprávňujete spoločnosť Microsoft účtovať vám poplatky za služby a dostupný obsah prostredníctvom vášho spôsobu platby a (iii) oprávňujete spoločnosť Microsoft účtovať vám poplatky za všetky platené funkcie služieb, v ktorých ste sa rozhodli zaregistrovať alebo ktoré ste sa rozhodli používať počas účinnosti týchto podmienok. Ako je uvedené, môžeme vám účtovať (a) vopred, (b) v čase nákupu, (c) krátko po nákupe alebo (d) opakovane, ak ide o predplatné služby. Môžeme vám tiež účtovať poplatok až do výšky schválenej sumy. Vopred vám oznámime akékoľvek zmeny poplatkov účtované za opakované poskytovanie predplatených služieb. V prípade zmeny ceny vám umožníme zrušiť služby pred zmenou ceny. Môžeme vám naraz účtovať poplatky za viac ako jedno fakturačné obdobie, ak ide o poplatky, ktoré neboli predtým spracované.
 • d. Opakované platby. Ak si kupujete služby na báze predplatného (napr. mesačne, každé tri mesiace alebo ročne), súhlasíte s tým, že poskytujete oprávnenie uhrádzať opakované platby. Takéto platby sa budú uhrádzať spoločnosti Microsoft vami zvoleným spôsobom vo vami zvolených opakovaných intervaloch, s ktorými ste súhlasili, a to až dovtedy, kým nedôjde k vypovedaniu predplatného z vašej strany alebo zo strany spoločnosti Microsoft. Svoje služby musíte zrušiť pred dátumom ďalšej fakturácie, aby vám za ďalšie používanie vašich služieb neboli účtované poplatky. Poskytneme vám pokyny na zrušenie služieb. Opakované platby za vybrané služby môžete spravovať na svojom konte Microsoft (https://account.microsoft.com/services). Poskytnutím oprávnenia na uhrádzanie pravidelných platieb oprávňujete spoločnosť Microsoft na uloženie vášho platobného nástroja a spracúvanie takýchto platieb prostredníctvom elektronického inkasa alebo peňažných prevodov, prípadne elektronických platobných príkazov z vášho stanoveného účtu (v prípade platieb prostredníctvom automatizovaného klíringového centra Automated Clearing House alebo podobných platieb) alebo zúčtovaním z vášho stanoveného účtu (v prípade platieb prostredníctvom kreditnej karty alebo podobných platieb) (ďalej súhrnne len „elektronické platby“). Poplatky za predplatné sa obvykle účtujú pred príslušným obdobím predplatného. Ak sa akákoľvek platba vráti ako neuhradená alebo ak bude akákoľvek platba kreditnou kartou alebo podobná transakcia odmietnutá alebo zamietnutá, spoločnosť Microsoft alebo jej poskytovatelia služieb si vyhradzujú právo naúčtovať akýkoľvek príslušný poplatok za položku podliehajúcu vráteniu, zamietnutie platby alebo nedostatok finančných prostriedkov a spracovať akúkoľvek takúto platbu ako elektronickú platbu.
 • e. Výpis online a chyby. V prípade všetkých služieb okrem služby Skype vám spoločnosť Microsoft poskytne výpis o fakturácii online na webovej lokalite správy kont Microsoft (https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=618284), kde si môžete svoj výpis zobraziť a vytlačiť. V prípade konta Skype získate prístup k výpisu online tak, že sa prihlásite do svojho konta na adrese www.skype.com (https://www.skype.com). Toto je jediný poskytovaný výpis o fakturácii. Faktúra s DPH môže byť sprístupnená v závislosti od služby a krajiny. V prípade chybného vyúčtovania faktúru po upozornení z vašej strany (alebo ak si to všimneme my) okamžite opravíme a účtovaný poplatok preskúmame. Ak sa na faktúre vyskytne chyba, odporúčame vám, aby ste nám to oznámili do 120 dní od jej prvého výskytu, pretože v rámci tohto obdobia opravíme chybu jednoduchšie. Svoje žiadosti na tieto účely môžete adresovať oddeleniu zákazníckej podpory podľa pokynov v článku 4, písm. e).
 • f. Zásady vracania peňazí. Budete mať oprávnenie na obdobie zrušenia („obdobie práva na stiahnutie“) v trvaní štrnásť (14) dní odo dňa nákupu, a to je bez uvedenia dôvodu. Ak je v čase zrušenia služba čiastočne poskytnutá, získate pomernú refundáciu. Beriete na vedomie, že máte čas na rozmyslenie až do úplného poskytnutia služby a potom už nákup nemožno refundovať. Keď si od nás zakúpite digitálny obsah, vaše právo na zrušenie prestane platiť v momente spustenia preberania. Pokiaľ nie je inak stanovené zákonom alebo konkrétnou ponukou služieb, všetky nákupy sú finálne a poplatky sa nevracajú. Informácie a pokyny týkajúce sa zrušenia služby inej než Skype a žiadosti o vrátenie peňazí pomocou nášho formulára na odstúpenie (ak máte nárok na vrátenie peňazí) sú uvedené na webovej lokalite správy kont Microsoft (https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=618284). V prípade služby Skype vyplňte formulár na odstúpenie pomocou informácií uvedených tu (https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=618286). Ak ste presvedčení, že vám spoločnosť Microsoft zaúčtovala poplatok omylom, musíte sa obrátiť na spoločnosť Microsoft, aby tento poplatok prešetrila. Ak vrátime peniaze alebo poskytneme kredit, nezaväzuje nás to k rovnakému alebo podobnému vráteniu v budúcnosti. Tieto zásady vracania peňazí nemajú vplyv na žiadne práva na základe príslušných zákonov. Ďalšie informácie o vracaní peňazí nájdete v príslušnej téme pomocníka (https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=618283).
 • g. Ukončenie služieb. Služby môžete zrušiť na stránke spravovania služieb a predplatných vo svojom konte Microsoft (https://account.microsoft.com/) alebo kontaktovaním oddelenia služieb zákazníkom podľa pokynov v článku 4, písm. e) vyššie. Zrušenie platených služieb zastaví budúce poplatky za pokračovanie služby. Mali by ste si znova pozrieť ponuku s popisom služieb, pretože (i) v čase zrušenia vám nemusia byť vrátené peniaze, (ii) môžete mať povinnosť platiť poplatky za zrušenie, (iii) môžete mať povinnosť zaplatiť všetky poplatky za služby zúčtované z vášho fakturačného konta pred dátumom zrušenia alebo (iv) môžete stratiť prístup k svojmu kontu alebo stratiť možnosť jeho používania, keď zrušíte služby. Vaše údaje budeme spracúvať v súlade s článkom 4 uvedeným vyššie. Ak svoje služby zrušíte, možnosť ich používania sa skončí na konci aktuálneho obdobia ich poskytovania, alebo (ak vám ich účtujeme pravidelne) na konci obdobia, v ktorom ste tieto služby zrušili. Ak v prípade vašej platby za služby iniciujete v banke vrátenie prostriedkov alebo zrušenie platby, budeme predpokladať, že ste vykonali zrušenie ku dňu vykonania pôvodnej platby, a oprávňujete nás okamžite zrušiť vašu službu a/alebo odvolať akýkoľvek obsah, ktorý vám bol poskytnutý výmenou za takúto platbu.
 • h. Ponuky počas skúšobného obdobia. Ak sa zúčastňujete na akejkoľvek ponuke skúšobného obdobia, môže sa od vás požadovať, aby ste zrušili skúšobnú službu (služby) v časovom rámci, ktorý vám bol oznámený, keď ste ponuku prijali, aby ste sa vyhli tomu, že vám budú účtované poplatky za pokračovanie služby (služieb) na konci skúšobného obdobia.
 • i. Propagačné ponuky. Spoločnosť Microsoft môže občas ponúkať služby v rámci skúšobného obdobia, počas ktorého si za ne nebude účtovať žiadny poplatok. Spoločnosť Microsoft si vyhradzuje právo naúčtovať vám poplatok za takéto služby (za bežnú sadzbu) v prípade, ak porušíte podmienky a požiadavky tejto ponuky.
 • j. Zmeny cien. Ak bolo v prípade služby, ktorú využívate, stanovené presne určené obdobie a cena, zostáva daná cena v platnosti počas celého stanoveného obdobia. Ak chcete pokračovať v používaní služieb, bude potrebné, aby ste vyjadrili svoj súhlas s každou novou ponukou a cenou. Ak sú vaše služby poskytované periodicky (napríklad mesačne) na neurčitú dobu a nepredstavujú ponuku na skúšobnú verziu, potom ak do nich pridáme nové alebo vylepšené funkcie, môžeme zmeniť ich cenu v rozsahu, v akom došlo k zvýšeniu nákladov na poskytovanie danej služby, prípadne v reakcii na zmeny na trhu (v dôsledku mzdových nákladov, výkyvov menových kurzov, zmien daní alebo predpisov, inflácie, licenčných poplatkov, nákladov na infraštruktúru alebo administratívnych nákladov). Budeme vás informovať aspoň 30 dní predtým, než nadobudne účinnosť zmena ceny. Pred zmenou ceny budete mať možnosť služby zrušiť, a to v súlade s článkom 9, písm. h) uvedeným vyššie. Pri oznámení o zmene cien vás budeme informovať aj o dôvodoch a rozsahu zvýšenia cien a o tom, že nová cena nadobudne účinnosť v prípade, ak tieto služby nezrušíte. Budeme vás tiež informovať o tom, ako môžete tieto služby zrušiť.
 • k. Platby pre vás. Ak vám dlžíme platbu, súhlasíte s tým, že nám včas a presne poskytnete všetky informácie, ktoré potrebujeme na uhradenie platby. Sami zodpovedáte za úhradu všetkých daní a poplatkov, ktoré možno budete musieť uhradiť v dôsledku prijatia tejto platby. Musíte splniť aj všetky ďalšie podmienky, ktoré vyžadujeme pri vašom práve súvisiacom s akoukoľvek platbou. Ak prijmete platbu, ktorá vám nebola určená, môžeme ju stornovať alebo požadovať jej vrátenie. Súhlasíte s tým, že v tejto veci budete s nami spolupracovať. Platbu vám môžeme tiež znížiť bez predchádzajúceho oznámenia, aby sme ju prispôsobili akémukoľvek predchádzajúcemu preplatku.
 • l. Oneskorené platby. V prípade oneskorených platieb musíte zaplatiť všetky opodstatnené poplatky, ktoré si účtujeme za všetky omeškané platby vrátane nákladov za právne zastúpenie a ďalších zákonných nákladov a poplatkov, ako to vyžadujú príslušné zákony a nariadenia. Vaše služby môžeme pozastaviť alebo zrušiť, ak načas nezaplatíte celú sumu po odoslaní upomienky (s upozornením na pozastavenie a/alebo zrušenie služieb) na uskutočnenie platby v primeranom čase. Pozastaveniu alebo zrušeniu sa môžete vyhnúť, ak uskutočníte požadovanú platbu v primeranej lehote uvedenej v upomienke. Ak ide o zanedbateľnú neuhradenú sumu, uplatňuje sa iný postup. Neuhradené sumy nižšie ako 2 percentá z celkovej fakturovanej sumy sa budú vždy považovať za zanedbateľné. Pozastavenie alebo zrušenie služieb za neplatenie môže viesť k strate prístupu k vášmu kontu spoločnosti Microsoft.
 • m. Darčekové karty. Kompenzácia a používanie darčekových kariet (okrem darčekových kariet Skype) sa riadi podmienkami a požiadavkami na darčekové karty spoločnosti Microsoft (https://support.microsoft.com/help/10562/microsoft-account-gift-card-terms-and-conditions). Informácie o darčekových kartách Skype sú dostupné na stránke pomocníka služby Skype (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=615383).
 • n. Spôsob platby cez bankové konto. Pre svoje konto Microsoft si môžete zaregistrovať oprávnené bankové konto a používať ho ako spôsob platby. Oprávnené bankové kontá zahŕňajú kontá vedené finančnou inštitúciou, ktorá prijíma priame inkaso (napr. finančná inštitúcia v Spojených štátoch, ktorá podporuje prevody prostredníctvom automatizovaného klíringového centra Automated Clearing House (ďalej len „ACH“), európska finančná inštitúcia, ktorá podporuje Jednotnú oblasť platieb v eurách (ďalej len „SEPA“), alebo „iDEAL“ v Holandsku). Uplatňujú sa aj podmienky, s ktorými ste súhlasili pri pridávaní svojho bankového konta ako spôsobu platby vo svojom konte Microsoft (napr. „mandát“ v prípade SEPA). Vyhlasujete a zaručujete, že zaregistrované bankové konto je vedené vo vašom mene a že máte oprávnenie toto bankové konto zaregistrovať a používať ako spôsob platby. Zaregistrovaním alebo výberom svojho bankového konta ako spôsobu platby oprávňujete spoločnosť Microsoft (alebo jej zástupcu) na inicializovanie jedného alebo viacerých inkás v celkovej sume nákupu či poplatku za predplatné (v súlade s podmienkami vašej predplatnej služby) z vášho bankového konta (a v prípade potreby na inicializovanie jedného alebo viacerých prevodov na vaše bankové konto na účely opravy chýb, refundácie alebo podobné účely) a finančnú inštitúciu, v ktorej je vedené vaše konto, oprávňujete na strhávanie takýchto debetných položiek alebo pripisovanie takýchto kreditných položiek. Uvedomujete si, že toto oprávnenie zostáva v plnej platnosti a účinnosti, kým z konta Microsoft neodstránite informácie o svojom bankovom konte. Ak sa domnievate, že vám bola nejaká suma naúčtovaná omylom, obráťte sa čo najskôr na oddelenie zákazníckej podpory podľa pokynov v článku 4, písm. e) vyššie. Zákony platné vo vašej krajine môžu tiež obmedzovať vašu zodpovednosť v prípade podvodných, chybných či neoprávnených transakcií z vášho bankového konta. Registráciou alebo výberom bankového konta ako spôsobu platby beriete na vedomie, že ste si tieto podmienky prečítali, rozumiete im a súhlasíte s nimi.
Kompletný text
Zmluvný subjekt, voľba právneho poriadku a miesta na riešenie sporovZmluvný subjekt, voľba právneho poriadku a miesta na riešenie sporov10_contractingEntityChoiceOfLaw
Súhrn

10. Zmluvný subjekt, voľba právneho poriadku a miesta na riešenie sporov. Ak máte bydlisko (alebo ak ste firma so sídlom podnikania) v Európskej únii, na Islande, v Lichtenštajnsku, Nórsku, Spojenom kráľovstve alebo vo Švajčiarsku a používate bezplatné alebo platené služby, uzatvárate zmluvu so spoločnosťou Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Írsko (registrovanou v obchodnom registri Írska pod číslom 256796, IČ DPH: IE 8256796 U so sídlom na adrese 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Írsko). Všetky nároky týkajúce sa bezplatných a platených služieb sa riadia zákonmi Írska. Tým však neprichádzate o právo na povinnú ochranu spotrebiteľov podľa zákonov krajiny, do ktorej poskytujeme vaše služby a v ktorej máte obvyklé bydlisko (alebo ak ste firma, v ktorej máte sídlo podnikania). Čo sa týka jurisdikcie, vy a spoločnosť Microsoft súhlasíte s voľbou súdov v krajine, do ktorej poskytujeme vaše služby a v ktorej máte svoje obvyklé bydlisko (alebo ak ste firma, v ktorej máte svoje sídlo podnikania), a to pre všetky spory vyplývajúce z týchto podmienok alebo súvisiace s týmito podmienkami. Alternatívne si tiež môžete zvoliť príslušný súd v Írsku.

Kompletný text
ZárukyZáruky11_Warranties
Súhrn

11. Záruky Ak ste spotrebiteľ, na základe zákonov máte určité práva. Tieto práva zahŕňajú záväzok spoločnosti Microsoft poskytovať služby s primeranou starostlivosťou a zručnosťou. Žiadne ustanovenie týchto podmienok nemá za cieľ obmedziť alebo vylúčiť našu zodpovednosť za akékoľvek porušenie zo strany spoločnosti Microsoft a vy využívate zákonnú záruku o zhode a skrytých chybách podľa právnych predpisov krajiny, kam smerujeme vaše služby. Ďalšie informácie o vašich zákonných právach nájdete tu (https://www.microsoft.com/en-gb/store/b/aboutwarranties). S VÝHRADOU VYŠŠIE UVEDENEJ ZÁRUKY A S VÝNIMKOU PRÍPADOV, KEĎ SME V ZLEJ VIERE ZATAJILI CHYBY ALEBO CHYBY ZNEMOŽNILI POUŽÍVANIE SLUŽIEB, A S VÝNIMKOU PLATENÝCH PRODUKTOV SKYPE, POSKYTUJEME SLUŽBY „TAK, AKO SÚ“, „SO VŠETKÝMI CHYBAMI“ A „TAK, AKO SÚ DOSTUPNÉ“. NEZARUČUJEME PRESNOSŤ ANI VČASNOSŤ SLUŽIEB. BERIETE NA VEDOMIE A SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE POČÍTAČOVÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ SYSTÉMY NIE SÚ BEZ CHÝB A OBČAS DOCHÁDZA K ICH ODSTÁVKAM A VÝPADKOM. NEMÔŽEME ZARUČIŤ, ŽE SLUŽBY BUDÚ PRACOVAŤ BEZ PRERUŠENIA, V POŽADOVANOM ČASE, BEZPEČNE ALEBO BEZ CHÝB. MY, NAŠE AFILÁCIE, PREDAJCOVIA, DISTRIBÚTORI A DODÁVATELIA NEPOSKYTUJÚ ŽIADNE ZMLUVNÉ ZÁRUKY ANI PODMIENKY. MÁTE K DISPOZÍCII VŠETKY POVINNÉ ZÁRUKY PREDVÍDANÉ ZÁKONOM, NEPOSKYTUJEME VŠAK ŽIADNE INÉ ZÁRUKY. V MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLENOM PRÍSLUŠNÝMI ZÁKONMI VYLUČUJEME AKÉKOĽVEK IMPLICITNÉ POVINNÉ ZÁRUKY VRÁTANE ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL, ODBORNOSTI A NEPORUŠENIA CUDZÍCH PRÁV.

Kompletný text
Obmedzenie zodpovednostiObmedzenie zodpovednosti12_limitationOfLiability
Súhrn

12. Obmedzenie zodpovednosti.

 • a. Spoločnosť Microsoft nezodpovedá za váš obsah, materiál ani materiál inej tretej strany poskytnutý používateľmi (vrátane prepojení na webové lokality tretích strán) ani za aktivity vykonávané používateľmi. Takýto obsah a aktivity nemožno pripisovať spoločnosti Microsoft a nepredstavujú názor spoločnosti Microsoft.
 • b. Spoločnosť Microsoft ponesie zodpovednosť iba v prípade, ak dôjde k porušeniu podstatných záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy alebo ak sa to vyžaduje inak podľa platných zákonov.
 • c. Spoločnosť Microsoft, jej zastupujúci agenti alebo zákonní zástupcovia zodpovedajú za akúkoľvek nepriamu škodu vrátane finančnej straty, napríklad ušlých ziskov, len v prípade, ak spoločnosť Microsoft, jej zastupujúci agenti alebo jej zákonní zástupcovia konali s hrubou nedbalosťou alebo úmyselným pochybením.
 • d. Obmedzenie zodpovednosti nemá vplyv na žiadne zákonné zodpovednosti spoločnosti Microsoft, ktoré nesúvisia s chybami, vrátane zákonnej zodpovednosti za porušenie záruky. To isté platí aj pre zodpovednosť spoločnosti Microsoft, jej zastupujúcich agentov alebo zákonných zástupcov v prípade podvodu alebo ich nedbalosti vedúcej k ublíženiu na zdraví alebo smrti.
 • e. Spoločnosť Microsoft nezodpovedá za žiadne zlyhanie ani oneskorenie pri plnení svojich záväzkov na základe týchto podmienok v rozsahu, v akom je zlyhanie alebo oneskorenie spôsobené okolnosťami, ktoré nedokáže primerane ovplyvniť (ako sú pracovné spory, zásah vyššej moci, vojna alebo teroristická činnosť, úmyselné poškodenie, nehody alebo dodržovanie príslušných zákonov alebo vládnych nariadení). Spoločnosť Microsoft sa pokúsi minimalizovať účinky takýchto udalostí a plniť záväzky, ktoré nie sú týmito udalosťami ovplyvnené.
Kompletný text
Podmienky špecifické pre konkrétne službyPodmienky špecifické pre konkrétne služby13_service-SpecificTerms
Súhrn

13. Podmienky špecifické pre konkrétne služby. Podmienky pred a za bodom 13 sa všeobecne vzťahujú na všetky služby. Tento bod obsahuje podmienky špecifické pre konkrétne služby, ktoré dopĺňajú všeobecné podmienky. V prípade rozporu so všeobecnými podmienkami sa prednostne uplatňujú tieto podmienky špecifické pre konkrétne služby.

Kompletný text
XboxXbox13a_XboxLive
Súhrn
 • a. Xbox.
  • i. Osobné nekomerčné používanie. Služba on-line Xbox, hry Xbox Game Studios (vrátane hier Mojang Games) (https://www.xbox.com/xbox-game-studios), aplikácie, predplatné (napr. ponuky predplatených služieb Xbox Game Pass), služby (napr. Xbox Cloud Gaming) a obsah poskytovaný spoločnosťou Microsoft (ďalej súhrnne ako „služby Xbox”) sú určené len na vaše osobné a nekomerčné používanie.
  • ii. Služby Xbox. Keď sa zaregistrujete v službách Xbox alebo budete využívať služby Xbox, informácie o vašom hraní hier, vašich aktivitách a vašom používaní hier a služieb Xbox sa budú sledovať a zdieľať s príslušnými tretími stranami, vrátane vývojárov hier, aby spoločnosť Microsoft mohla prevádzkovať služby Xbox, a aby tretie strany mohli prevádzkovať hry a služby, ktoré nie sú produktmi spoločnosti Microsoft. Ak sa rozhodnete prepojiť svoje konto v službách Microsoft Xbox so svojím kontom v službe, ktorá nepatrí spoločnosti Microsoft alebo prihlásiť sa k vášmu kontu služieb Xbox za účelom prístupu k službe, ktorá nepatrí spoločnosti Microsoft (napríklad vydavateľa hry iného než spoločnosť Microsoft alebo poskytovateľa aplikácií a služieb tretích strán), súhlasíte s tým, že: (a) Spoločnosť Microsoft môže zdieľať obmedzené informácie o konte a používaní (okrem iného vrátane menovky hráča, skóre hráča, skóre v hre, histórie hier, údajov o používaní a zoznamu priateľov) so stranou inou než spoločnosť Microsoft, ako je uvedené v prehlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti Microsoft a (b) ak to umožňujú nastavenia ochrany osobných údajov služby Xbox, strana iná než spoločnosť Microsoft môže mať tiež prístup k vášmu obsahu z komunikácie v hre alebo iných používaných aplikácií, keď ste prihlásení do svojho konta pomocou strany inej než spoločnosť Microsoft. Ak to povoľujú vaše nastavenia ochrany osobných údajov v službách Xbox, spoločnosť Microsoft môže zverejniť vaše meno, menovku hráča, obrázok hráča, motto, avatar, videoklipy z hier a hry, ktoré ste hrali, v rámci komunikácie s ľuďmi, ktorým to povolíte.
  • iii. Váš obsah. V rámci budovania komunity služieb Xbox udeľujete spoločnosti Microsoft, jej afiláciám a subdodávateľom licencií bezplatné a celosvetové právo na používanie, upravovanie, reprodukovanie, distribuovanie, vysielanie, zdieľanie a zobrazovanie vášho obsahu alebo vášho mena, menovky hráča, obrázku hráča, motta alebo avataru, ktoré ste uverejnili v ktorýchkoľvek službách Xbox, či už vcelku, alebo po častiach a akýmkoľvek spôsobom alebo s využitím akýchkoľvek procesov a v rámci ľubovoľných materiálov alebo podpory.
  • iv. Správcovia hier. Niektoré hry môžu používať správcov hier, ambasádorov alebo hostiteľov. Správcovia hier a hostitelia nie sú autorizovanými hovorcami spoločnosti Microsoft. Ich názory nemusia vyjadrovať názory spoločnosti Microsoft.
  • v. Deti v službách Xbox. Ak služby Xbox používate ako neplnoletá osoba, váš rodič alebo opatrovník môže mať kontrolu nad mnohými aspektmi vášho konta a môže dostávať správy o vašom používaní služieb Xbox.
  • vi. Herná mena alebo virtuálny tovar. Služby Xbox môžu zahŕňať virtuálnu hernú menu (napríklad zlato, mince alebo body). Ak ste v krajine svojho pobytu dosiahli vek plnoletosti, túto menu si môžete zakúpiť od spoločnosti Microsoft alebo v jej mene použitím skutočných peňažných nástrojov. Služby Xbox tiež môžu zahŕňať virtuálne digitálne položky alebo tovary, ktoré môžu byť zakúpené od spoločnosti Microsoft alebo v jej mene za skutočné peňažné nástroje alebo použitím hernej meny. Herná mena a virtuálne tovary nesmú byť spoločnosti Microsoft ani inej zmluvnej strane nikdy vymenené za skutočné peňažné nástroje, tovary ani iné položky s peňažnou hodnotou. Okrem obmedzenej, osobnej, odvolateľnej, neprenosnej licencie bez možnosti poskytovania podlicencií na používanie hernej meny a virtuálneho tovaru iba v službách Xbox nemáte žiadne právo ani nárok na žiadnu takúto hernú menu ani virtuálny tovar súvisiaci s jednou alebo viacerými hrami či aplikáciami Xbox, objavujúci sa alebo vychádzajúci zo služieb Xbox ani na žiadne iné atribúty spojené s používaním služieb Xbox alebo uložené v rámci služieb Xbox. Spoločnosť Microsoft môže priebežne meniť svoje ponuky hernej meny alebo virtuálneho tovaru.
  • vii. Aktualizácie softvéru. V prípade každého zariadenia, ktoré sa môže pripájať k službám Xbox, môžeme automaticky zisťovať vašu verziu softvéru konzoly Xbox alebo aplikácie Xbox a sťahovať aktualizácie alebo zmeny konfigurácie konzoly Xbox alebo aplikácie Xbox vrátane tých, ktoré zabraňujú prístupu k službám Xbox pomocou neoprávnených hier alebo aplikácií pre Xbox, ako aj používaniu neoprávnených hardvérových periférnych zariadení s konzolou Xbox.
  • viii. Podvodný a falšujúci softvér. V prípade každého zariadenia, ktoré sa môže pripájať k službám Xbox, môžeme automaticky kontrolovať, či neobsahuje neautorizovaný hardvér alebo softvér, ktorý umožňuje podvádzanie a falšovanie v rozpore s pravidlami správania alebo týmito podmienkami, a tiež môžeme sťahovať aktualizácie softvéru aplikácie Xbox alebo zmeny jej konfigurácie vrátane tých, ktoré vám zabránia v prístupe k službám Xbox alebo v používaní neautorizovaného hardvéru alebo softvéru umožňujúceho podvádzanie alebo falšovanie.
  • ix. Dodatočné podmienky a požiadavky predplatného. Na predplatné služieb Xbox sa vzťahujú dodatočné podmienky a požiadavky uvedené v Podmienkach a požiadavkách predplatného služieb Xbox (https://www.xbox.com/legal/subscription-terms).
  • x. Neaktívne predplatné služieb Xbox. Vo vybraných krajinách môže spoločnosť Microsoft vypnúť opakovanú fakturáciu a zastaviť opakované poplatky, ak svoje predplatné služieb Xbox určitú dobu nepoužívate. Pred vypnutím opakovanej fakturácie vás o tom spoločnosť Microsoft vopred upovedomí. Ďalšie informácie vrátane príslušnej doby nečinnosti nájdete v Najčastejších otázkach k pravidlám nečinnosti (https://support.xbox.com/help/subscriptions-billing/manage-subscriptions/xbox-subscription-inactivity-policy).
Kompletný text
ObchodObchod13b_Store
Súhrn
 • b. Obchod. „Obchod“ označuje službu, ktorá vám umožňuje prehľadávať, preberať, zakúpiť, hodnotiť a recenzovať aplikácie (výraz „aplikácia“ zahŕňa aj hry) a iný digitálny obsah. Tieto podmienky sa týkajú používania určitých obchodov vlastnených alebo prevádzkovaných spoločnosťou Microsoft alebo jej afiláciami (okrem iného aj Office Store, Microsoft Store vo Windows a Microsoft Store v Xbox). „Office Store“ označuje službu obchod pre produkty a aplikácie balíka Office, Microsoft 365, SharePoint, Exchange, Access a Project (verzie 2013 alebo novšie) alebo akékoľvek iné služby poskytované pod značkou Office Store. „Microsoft Store vo Windows” znamená obchod, ktorý je vlastnený a prevádzkovaný spoločnosťou Microsoft alebo jej afiláciami, pre zariadenia so systémom Windows, ako je telefón, počítač a tablet, alebo akékoľvek iné riešenia poskytované pod značkou spoločnosti Microsoft Store dostupné na zariadeniach so systémom Windows, ako je telefón, počítač alebo tablet. „Microsoft Store v Xbox” znamená obchod, ktorý je vlastnený a prevádzkovaný spoločnosťou Microsoft alebo jej afiláciami a ktorý je dostupný na konzolách Xbox, alebo akékoľvek iné riešenia poskytované pod značkou Microsoft Store dostupné na konzolách Xbox.
  • i. Licenčné podmienky. Identifikujeme vydavateľa každej aplikácie dostupnej v príslušnom obchode. Pokiaľ sa s aplikáciou neposkytujú iné licenčné podmienky, štandardné licenčné podmienky pre aplikácie (ďalej len „ŠLPA“) uvedené na konci týchto podmienok prestavujú zmluvu medzi vami a vydavateľom aplikácie stanovujúcu licenčné podmienky vzťahujúce sa na aplikáciu, ktorú si stiahnete prostredníctvom akéhokoľvek obchodu vlastneného alebo prevádzkovaného spoločnosťou Microsoft alebo jej afiláciami (okrem Office Store). Na objasnenie uvádzame, že tieto podmienky sa vzťahujú na používanie služieb spoločnosti Microsoft a služieb poskytovaných prostredníctvom nich. Článok 5 týchto podmienok sa vzťahuje aj na akékoľvek aplikácie a služby tretích strán získané prostredníctvom niektorého obchodu. Aplikácie prevzaté prostredníctvom Office obchodu sa neriadia zmluvou ŠLPA a vzťahujú sa na ne samostatné licenčné podmienky.
  • ii. Aktualizácie. Spoločnosť Microsoft automaticky vyhľadá a prevezme aktualizácie vašich aplikácií, aj keď nie ste prihlásení do príslušného obchodu. Ak nechcete dostávať automatické aktualizácie aplikácií z obchodu, môžete zmeniť nastavenia obchodu alebo systému. Niektoré aplikácie z Office obchodu, ktoré sú úplne alebo čiastočne hostované online, však môžu byť kedykoľvek aktualizované vývojárom aplikácie a nemusia na to potrebovať vaše povolenie.
  • iii. Hodnotenia a posudky. Ak odošlete hodnotenie alebo posudok aplikácie alebo iného digitálneho tovaru v službe obchod, môžete dostať e-mail od spoločnosti Microsoft s obsahom od vydavateľa danej aplikácie alebo daného digitálneho tovaru. Akýkoľvek takýto e-mail pochádza od spoločnosti Microsoft. Spoločnosť Microsoft nezdieľa vašu e-mailovú adresu so žiadnymi vydavateľmi aplikácií alebo iných digitálnych tovarov, ktoré získate prostredníctvom služby obchod.
  • iv. Bezpečnostné upozornenie. Ak sa chcete vyhnúť možnému zraneniu, diskomfortu alebo únave očí, mali by ste si pri používaní hier alebo iných aplikácií robiť pravidelné prestávky, najmä ak v dôsledku používania pociťujete nejakú bolesť alebo únavu. Ak pocítite diskomfort, urobte si prestávku. Diskomfort môže zahŕňať pocit nevoľnosti, nevoľnosť pri pohybe, závrat, dezorientáciu, bolesť hlavy, únavu, únavu očí alebo pocit sucha v očiach. Používanie aplikácií vás môže rozptyľovať a rušiť vaše okolie. Vyhýbajte sa nebezpečenstvu pádu, schodom, nízkym stropom, krehkým alebo cenným predmetom, ktoré by sa mohli poškodiť. Veľmi malé percento ľudí môže zažiť záchvat, ak sú vystavení určitým vizuálnym obrazom, napríklad blikajúcim svetlám alebo vzorom, ktoré sa môžu objaviť v aplikáciách. Dokonca aj ľudia bez diagnostikovaných záchvatov môžu mať zatiaľ nediagnostikované predpoklady na to, že sa u nich vyvolajú záchvaty. Prejavy môžu zahŕňať mdloby, poruchy videnia, tiky, trhnutie alebo triašku končatín, dezorientáciu, zmätenosť, stratu vedomia alebo kŕče. Ak spozorujete niektorý z týchto prejavov, okamžite ukončite používanie aplikácií a poraďte sa s lekárom. Ak sa u vás niekedy prejavili príznaky spojené so záchvatmi, poraďte sa s lekárom ešte pred používaním aplikácií. Rodičia by mali sledovať používanie aplikácií deťmi, či sa u nich nevyskytnú príslušné prejavy.
Kompletný text
Funkcie služby Microsoft RodinaFunkcie služby Microsoft Rodina13c_MicrosoftFamily
Súhrn
 • c. Funkcie služby Microsoft Rodina. Rodičia a deti môžu používať rodinné funkcie od spoločnosti Microsoft vrátane funkcie Bezpečnosť služby Microsoft Rodina na budovanie dôvery na základe kolektívneho porozumenia tomu, aké správanie, webové lokality, aplikácie, hry, fyzické lokality a výdavky sú v ich rodine vhodné. Rodičia môžu vytvoriť rodinu na lokalite https://account.microsoft.com/family (alebo podľa pokynov vo svojom zariadení so systémom Windows alebo v konzole Xbox) a pozvať deti alebo iných rodičov na pripojenie. Pre rodinných príslušníkov je k dispozícii mnoho funkcií, preto si pri odsúhlasovaní vytvorenia rodinného konta alebo začlenenia do neho a pri nákupe digitálneho tovaru na rodinný prístup dôkladne preštudujte poskytnuté informácie. Vytvorením rodinného konta alebo začlenením do neho súhlasíte s tým, že rodinné konto budete používať v súlade s jeho účelom a nebudete ho používať neoprávneným spôsobom na nezákonný prístup k informáciám inej osoby.
Kompletný text
Skupinové správySkupinové správy13d_GroupMessaging
Súhrn
 • d. Skupinové správy. Rôzne služby spoločnosti Microsoft vám umožňujú posielať ostatným SMS správy alebo hlasové správy („správy“) a spoločnosti Microsoft a afiláciám spoločnosti Microsoft umožňujú posielať takéto správy vám, prípadne vo vašom mene ďalším používateľom. AK SPOLOČNOSTI MICROSOFT A AFILÁCIÁM SPOLOČNOSTI MICROSOFT POVOLÍTE, ABY VÁM ALEBO INÝM POSIELALI TAKÉTO SPRÁVY, PREHLASUJETE A ZARUČUJETE, ŽE VY A VŠETKY OSOBY, KTORÝM NA ZÁKLADE VÁŠHO POVOLENIA BUDEME POSIELAŤ SPRÁVY, SÚHLASÍTE S PRIJÍMANÍM TAKÝCHTO SPRÁV A AKÝCHKOĽVEK INÝCH ADMINISTRATÍVNYCH SMS SPRÁV OD SPOLOČNOSTI MICROSOFT A AFILÁCIÍ SPOLOČNOSTI MICROSOFT. „Administratívne SMS správy“ sú pravidelné správy o transakciách od určitej služby spoločnosti Microsoft vrátane, ale nie výhradne „uvítacej správy“ alebo pokynov na zrušenie prijímania správ. Ak si neželáte prijímať takéto správy (vy alebo členovia skupiny), môžete prijímanie ďalších správ od spoločnosti Microsoft alebo afilácií spoločnosti Microsoft kedykoľvek zrušiť podľa poskytnutých pokynov. Ak si neželáte prijímať takéto správy alebo byť členom skupiny, súhlasíte s tým, že odber zrušíte podľa pokynov poskytnutých príslušným programom alebo službou. Ak máte dôvod domnievať sa, že niektorý člen skupiny si už neželá prijímať takéto správy alebo byť členom skupiny, súhlasíte s tým, že ho odstránite zo skupiny. Prehlasujete a zaručujete tiež, že vy aj každá osoba, ktorej na základe vášho povolenia budeme posielať správy, rozumiete tomu, že každý člen skupiny zodpovedá za poplatky za správy účtované jeho mobilným operátorom vrátane poplatkov za medzinárodné správy, ktoré sa môžu účtovať, ak sa správy odosielajú z čísel v USA.
Kompletný text
Skype, Microsoft Teams a GroupMeSkype, Microsoft Teams a GroupMe13e_Skype
Súhrn
 • e. Skype, Microsoft Teams a GroupMe.
  • i. Záchranné služby. Medzi tradičnými mobilnými alebo pevnými telefonickými službami a službami Skype, Microsoft Teams a GroupMe existujú dôležité rozdiely. Spoločnosť Microsoft má podľa platných miestnych alebo vnútroštátnych predpisov, nariadení alebo zákonov obmedzené záväzky na poskytovanie prístupu k tiesňovým službám, ako je tiesňové volanie na číslo 911 alebo 112 (ďalej len „tiesňové služby”), prostredníctvom služieb Skype, Microsoft Teams a GroupMe.
  • ii. Hovory na tiesňové služby môžu podporovať len obmedzené softvérové verzie funkcie Skype to Phone služby Skype vo veľmi obmedzenom počte krajín a v závislosti od použitej platformy. Podrobnosti o dostupnosti a konfigurácii tejto funkcie nájdete tu: http://www.skype.com/en/legal/emergency-calling/. Ak je váš tiesňový hovor vo funkcii Skype na telefón prepojený, musíte poskytnúť údaje o svojej fyzickej polohe, aby vám záchranné služby mohli odpovedať. Spoločnosť Microsoft nezaručuje, že váš tiesňový hovor bude prepojený. Ďalšie informácie o volaní na špeciálne núdzové telefónne číslo 112 určené pre EÚ nájdete na lokalite www.skype.com/go/emergency.
  • iii. Zmeny platených produktov Skype. Ak vykonáme zmeny platených produktov Skype, ktoré vás znevýhodňujú, oznámime vám to aspoň tridsať dní vopred a poskytneme vám informácie o vašom práve ukončiť používanie dotknutého produktu, skôr než sa zmení. Ak používanie produktu neukončíte, skôr než zmeny nadobudnú účinnosť, vyjadríte s týmito zmenami súhlas. Pri oznamovaní vás na to výslovne upozorníme.
  • iv. Rozhrania API alebo vysielanie. Ak chcete službu Skype používať v spojitosti s akýmkoľvek vysielaním, musíte dodržať podmienky používania služby na vysielanie, ktoré sú uvedené na lokalite https://www.skype.com/go/legal.broadcast. Ak chcete používať rozhranie akéhokoľvek programu aplikácie („API”) vystavené alebo sprístupnené spoločnosťou Microsoft, musíte dodržiavať vzťahujúce sa licenčné podmienky, ktoré sú dostupné na www.skype.com/go/legal.
  • v. Zásady spravodlivého používania. Zásady spravodlivého používania sa môžu vzťahovať na vaše používanie softvéru a produktov Skype. Prečítajte si tieto zásady určené na ochranu pred podvodom a zneužitím. Môžu určovať limity pre typ, trvanie alebo hlasitosť hovorov alebo správ, ktoré môžete uskutočňovať alebo odosielať. Tieto zásady sú do týchto podmienok zahrnuté odkazom. Zásady nájdete na lokalite https://www.skype.com/go/terms.fairusage.
  • vi. Mapovanie. Softvér a produkty Skype obsahujú funkcie, ktoré vám umožňujú odosielať informácie na mapu alebo využívať ich na mapovanie pomocou mapovacej služby. Používaním týchto funkcií súhlasíte s týmito podmienkami, ako aj s podmienkami pre Mapy Google dostupnými na lokalite https://www.google.com/intl/en_ALL/help/terms_maps.html.
  • vii. Osobné/nekomerčné používanie. Softvér a produkty Skype sú určené na vaše súkromné a nekomerčné používanie. Službu Skype smiete používať v práci na vlastnú obchodnú komunikáciu.
  • viii. Číslo Skype/Skype To Go. Ak vám spoločnosť Microsoft poskytne číslo Skype alebo Skype To Go, súhlasíte s tým, že číslo nevlastníte ani nemáte právo toto číslo uchovávať navždy. V niektorých krajinách vám môže partner spoločnosti Microsoft namiesto spoločnosti Microsoft sprístupniť číslo a možno budete musieť uzavrieť samostatnú zmluvu s takýmto partnerom. Ďalšie informácie o čísle Skype nájdete na adrese https://go.skype.com/home.skype-number.
  • ix. Skype Manager. „Konto správcu služby Skype Manager“ vytvoríte a spravujete vy ako individuálny správca skupiny služby Skype Manager, nie ako obchodný subjekt. Svoje osobné konto Microsoft môžete prepojiť so skupinou služby Skype Manager (ďalej len „prepojené konto“). Môžete určiť ďalších správcov nástroja Skype Manager za predpokladu, že prijmú tieto podmienky. Ak prepojenému kontu pridelíte čísla Skype, zodpovedáte za dodržanie všetkých požiadaviek týkajúcich sa bydliska alebo sídla používateľov vášho prepojeného konta. Ak sa rozhodnete prepojené konto odpojiť od skupiny služby Skype Manager, nebude možné načítať žiadne pridelené predplatné, kredit na Skype ani čísla v službe Skype a k vášmu obsahu ani materiálu súvisiacemu s odpojeným kontom už nebudete mať prístup. Súhlasíte so spracovaním osobných údajov používateľov vášho prepojeného konta v súlade so všetkými platnými zákonmi o ochrane údajov.
  • x. Poplatky za službu Skype a vrátenie peňazí. Poplatky za volania na telefóny mimo predplatného pozostávajú z poplatku za pripojenie (účtovaného jedenkrát za hovor) a tarify za minútu, ako je uvedené na lokalite www.skype.com/go/allrates. Poplatky za volania sa odpočítajú zo zostatku vášho kreditu Skype. Spoločnosť Microsoft môže zmeniť tarify za volania na telefóny a prémiové čísla, ktoré nie sú súčasťou predplatného. Ak sú zmeny významné a pre vás nevýhodné (napríklad ak zvýšime tarify), budeme vás informovať e-mailom alebo iným vhodným spôsobom aspoň tridsať (30) dní pred nadobudnutím účinnosti zmien taríf. Po tridsiatich (30) dňoch sa na vaše nasledujúce volanie budú vzťahovať nové tarify. Aktuálne tarify nájdete na lokalite www.skype.com/go/allrates. Ak s novými tarifami nesúhlasíte, nevolajte. Necelé minúty hovorov a centové poplatky sa zaokrúhlia na nasledujúcu celú jednotku nahor. Ak nie je uvedené inak, všetky ceny za platené produkty Skype zahŕňajú príslušné dane vrátane DPH. DPH sa vypočítava na základe poskytnutej fakturačnej adresy. Výslovne sa vzdávate akéhokoľvek práva na vrátenie DPH od spoločnosti Microsoft, ak suma DPH, ktorú napokon zaplatí daňovým orgánom bude z nejakého dôvodu nižšia než suma DPH získaná od vás. Platené produkty Skype nie sú dostupné zákazníkom na hore Athos, Kanárskych ostrovoch, Francúzskych zámorských územiach, Alandách, Normanských ostrovoch, ostrove Heligoland, území Büsingen/Buesingen, v Ceute, Melille, Livigne, Campione d'Italia a talianskych vodách jazera Lugano. Ak ste používali platený produkt Skype, vaše obdobie práva na stiahnutie sa ukončí a nebude možné zrušiť váš nákup ani zaň vrátiť peniaze. Spotreba kreditu Skype, pridelenie čísla Skype alebo používanie predplatného znamená úplné poskytnutie alebo používanie plateného produktu Skype. Výslovne súhlasíte s tým, že čísla Skype môžu byť pridelené pred skončením obdobia práva na stiahnutie a po pridelení už za ne nemožno vrátiť peniaze. Mimo obdobia práva na stiahnutie možno peniaze vrátiť iba za nepoužité alebo neuplynulé predplatné služby Skype v súlade s týmito podmienkami. Obdobia práva na stiahnutie a vrátenia peňazí sa nevzťahujú na platené produkty Skype, ktoré sú (i) kúpené prostredníctvom partnera z tretej strany, (ii) zaplatené v hotovosti pomocou spôsobov platby tretej strany (napríklad hotovostnej platobnej peňaženky), (iii) nekúpené priamo online od spoločnosti Microsoft (napríklad poukážky alebo predplatené karty) alebo (iv) pridelené vášmu kontu treťou stranou. Bez ohľadu na vyššie uvedené, ak so svojím číslom Skype prejdete k inému poskytovateľovi, môžete mať na základe rozhodného práva nárok na vrátanie peňazí za akýkoľvek vopred zaplatený zostatok predplatného, ak si o to požiadate.
  • xi. Kredit Skype. Spoločnosť Microsoft nezaručuje, že zostatok vášho kreditu Skype budete môcť použiť na zakúpenie všetkých platených produktov Skype. Ak svoj kredit Skype nepoužijete 180 dní, spoločnosť Microsoft ho prepne do neaktívneho stavu. Kredit Skype môžete znova aktivovať na prepojení opätovnej aktivácie https://www.skype.com/go/store.reactivate.credit. Pri kúpe kreditu Skype môžete začiarknutím príslušného políčka povoliť funkciu automatického dobíjania. Ak zapnete túto funkciu, zostatok vášho kreditu v službe Skype sa dobije o rovnakú sumu prostredníctvom vybratého spôsobu platby vždy, keď klesne pod limit, ktorý spoločnosť Skype môže čas od času nastaviť. Ak ste si predplatné kúpili pomocou iného spôsobu platby, než je kreditná karta, PayPal alebo Moneybookers (Skrill), a povolili ste automatické dobíjanie, zostatok vášho kreditu Skype sa dobije sumou potrebnou na nákup nasledujúceho opakovaného predplatného. Automatické dobíjanie môžete kedykoľvek vypnúť zmenou nastavení na portáli konta v aplikácii Skype.
  • xii. Poplatky za medzinárodné správy. Služba GroupMe momentálne používa pre každú vytvorenú skupinu čísla z USA. Každá SMS správa odoslaná na číslo GroupMe alebo z neho prijatá sa považuje za medzinárodnú SMS správu odoslanú do Spojených štátov alebo prijatú zo Spojených štátov. V závislosti od vašej polohy môže Microsoft Teams používať telefónne číslo, ktoré sa môže považovať za odosielajúce medzinárodnú textovú správu. Informácie o príslušných medzinárodných tarifách zistíte u svojho poskytovateľa.
Kompletný text
Bing a MSNBing a MSN13f_BingandMSN
Súhrn
 • f. Bing a Microsoft Start (vrátane MSN).
  • i. Materiály Bing a Microsoft Start. Články, texty, fotografie, mapy, videá, prehrávače videí a materiály tretích strán dostupné v službách Bing a Microsoft Start (aj prostredníctvom botov, aplikácií a programov spoločnosti Microsoft) sú určené iba na nekomerčné osobné používanie. Iné používanie, napríklad sťahovanie, kopírovanie alebo ďalšia distribúcia týchto materiálov či používanie týchto materiálov alebo produktov na vytváranie vašich vlastných produktov, je povolené iba v rozsahu výslovne povolenom spoločnosťou Microsoft alebo vlastníkmi práv alebo príslušnými zákonmi na ochranu autorských práv. Spoločnosť Microsoft alebo iní vlastníci práv si vyhradzujú všetky práva na materiál, ktoré nie sú výslovne udelené spoločnosťou Microsoft v týchto licenčných podmienkach.
  • ii. Mapy Bing. Funkciu Vtáčia perspektíva so snímkami USA, Kanady, Mexika, Nového Zélandu, Austrálie ani Japonska nemôžete používať na vládne účely bez nášho samostatného písomného súhlasu.
  • iii. Bing Miesta. Ak poskytnete svoje údaje alebo obsah službe Bing Miesta, udeľujete spoločnosti Microsoft celosvetovú bezplatnú licenciu na duševné vlastníctvo na účely používania, reprodukcie, ukladania, úpravy, agregácie, propagácie, prenosu, zobrazovania alebo distribúcie príslušných práv ako súčasti služby a udeľovania podlicencie na ne tretím stranám.
Kompletný text
CortanaCortana13g_Cortana
Súhrn
 • g. Cortana.
  • i. Osobné nekomerčné používanie. Cortana je služba osobnej pomoci od spoločnosti Microsoft. Funkcie, služby a obsah poskytované v rámci služby Cortana (ďalej súhrnne len „služby Cortana“) sú určené iba na vaše osobné a nekomerčné používanie.
  • ii. Funkcie a obsah. Cortana poskytuje rôzne funkcie, pričom niektoré z nich sú personalizované. Služby Cortana vám môžu umožniť prístup k službám, informáciám alebo funkciám poskytovaným inými službami spoločnosti Microsoft alebo aplikáciami a službami tretích strán. Podmienky špecifické pre konkrétne služby uvedené v článku 13 sa vzťahujú aj na vaše používania príslušných služieb spoločnosti Microsoft, ku ktorým pristupujete prostredníctvom služieb Cortana. Cortana poskytuje tieto informácie len na účely plánovania a pri prezeraní informácií a spoliehaní sa na ne by ste sa mali nezávisle rozhodnúť. Spoločnosť Microsoft nezaručuje spoľahlivosť, dostupnosť ani včasnosť prispôsobeného používateľského prostredia poskytovaného službami Cortana. Spoločnosť Microsoft nenesie zodpovednosť, ak funkcia služieb Cortana oneskorí alebo vám znemožní prijatie, zobrazenie alebo odoslanie akejkoľvek komunikácie alebo akéhokoľvek oznámenia alebo príjem služieb.
  • iii. Aplikácie a služby tretích strán. V rámci poskytovania služieb Cortana môže Cortana navrhnúť a pomôcť pri interakcii s aplikáciami a službami tretích strán (zručnosti tretích strán alebo súvisiace služby). Ak sa tak rozhodnete, Cortana môže vykonávať výmenu informácií s aplikáciami a službami tretích strán, napríklad vaše PSČ a otázky a odpovede odoslané aplikáciami a službami tretích strán, aby ste dostali požadované služby. Cortana vám umožňuje uskutočňovať nákupy prostredníctvom aplikácií a služieb tretích strán s využitím predvolieb a nastavení konta, ktoré ste zadali priamo v týchto aplikáciách a službách tretích strán. Službu Cortana môžete z aplikácií a služieb tretích strán kedykoľvek odpojiť. Na vaše používanie služieb Cortana na účel spojenia s aplikáciami a službami tretích strán sa vzťahuje časť 5 týchto podmienok. Vydavatelia aplikácií a služieb od tretích strán môžu zmeniť alebo prestať poskytovať funkčnosti a funkcie svojich aplikácií a služieb od tretích strán alebo ich integráciu so službami Cortana. Spoločnosť Microsoft nenesie zodpovednosť za softvér ani firmvér od ich výrobcov ani nemá v súvislosti s nimi žiadne záväzky.
  • iv. Zariadenia podporujúce funkciu Cortana. Zariadenia podporujúce služby Cortana sú tie produkty alebo zariadenia, ktoré môžu pristupovať k službám Cortana, ako aj tie produkty alebo zariadenia, ktoré sú kompatibilné so službami Cortana. Zariadenia podporujúce funkciu Cortana zahŕňajú zariadenia alebo produkty tretích strán, ktoré spoločnosť Microsoft nevlastní, nevyrába a nevyvíja. Spoločnosť Microsoft nenesie za tieto zariadenia alebo produkty tretích strán zodpovednosť.
  • v. Aktualizácie softvéru. Môžeme automaticky kontrolovať vašu verziu softvéru služieb Cortana, čo je nevyhnutné pre poskytovanie služieb a sťahovať aktualizácie či zmeny konfigurácie softvéru bez poplatku alebo vyžadovať od výrobcov zariadení podporujúcich služby Cortana, aby softvér služieb Cortana udržiavali aktuálny.
Kompletný text
Služby balíka OfficeSlužby balíka Office13h_officeBasedServices
Súhrn
 • h. Služby balíka Office.
  • i. Pokiaľ nemáte práva na komerčné používanie na základe samostatnej zmluvy so spoločnosťou Microsoft, potom služby Microsoft 365 Home, Microsoft 365 Personal, Office Online, Sway, OneNote.com a akékoľvek ďalšie predplatné služieb Microsoft 365 alebo akékoľvek ďalšie služby založené na balíku Office sú určené na vaše osobné nekomerčné používanie. Používanie aplikácií, ako sú napríklad Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneDrive, Access a Publisher v rámci služieb Microsoft 365 Family, Microsoft 365 Personal a akýchkoľvek ďalších služieb Microsoft 365 založených na predplatnom, sa riadi dodatočnými licenčnými podmienkami nachádzajúcimi sa na adrese https://aka.ms/useterms spoločne s týmito podmienkami.
  • ii. Outlook. Služba Outlook zahŕňa využívanie Máp Bing. Akýkoľvek obsah poskytovaný prostredníctvom služby Bing Maps vrátane geografických kódov možno používať len v rámci produktu, prostredníctvom ktorého sa obsah poskytuje. Vaše používanie Máp Bing sa riadi Podmienkami používania služby Mapy Bing pre koncových používateľov, ktoré sú dostupné na adrese go.microsoft.com/?linkid=9710837, a Prehlásením spoločnosti Microsoft o ochrane osobných údajov, ktoré je dostupné na adrese go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=248686.
Kompletný text
Zdravotné botyZdravotné boty13i_MicrosoftHealthServices
Súhrn
 • i. Zdravotné boty. Zdravotné boty, ktoré môžu obsahovať akčné plány, prehľady, pripomenutia a ďalšie funkcie, nie sú zdravotníckymi pomôckami a sú určené len na účely fitnes a wellness s programom vydaným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Nie sú navrhnuté ani určené ako náhrada profesionálneho lekárskeho poradenstva a ani na používanie na diagnostiku, liečbu, zmierňovanie alebo prevenciu chorôb či iných zdravotných stavov. Za svoje používanie zdravotných botov nesiete plnú zodpovednosť. Spoločnosť Microsoft nezodpovedá za žiadne rozhodnutie, ktoré prijmete na základe informácií prijatých zo zdravotných botov. Pred použitím zdravotných botov a v prípade otázok týkajúcich sa zdravotného stavu, stravovania, fitnes alebo wellness programu by ste sa mali vždy obrátiť na lekára. Nikdy neignorujte odbornú lekársku radu ani neodďaľujte jej vyhľadanie na základe informácií získaných prostredníctvom služieb. Rovnako ako každá technológia, zdravotné boty nemusia z rôznych dôvodov fungovať tak, ako by mali, napríklad z dôvodov výpadku elektrickej energie alebo pripojenia.
Kompletný text
Digitálny tovarDigitálny tovar13j_DigitalGoods
Súhrn
 • j. Digitálny tovar. Prostredníctvom služby Microsoft Groove, Microsoft Filmy a TV programy, obchodu, služieb Xbox a akýchkoľvek iných súvisiacich a budúcich služieb vám spoločnosť Microsoft môže povoliť získavať, počúvať, sledovať, hrať alebo čítať (podľa konkrétneho prípadu) hudbu, obrázky, videá, text, knihy, hry alebo iný materiál („digitálny tovar“), ktorý môžete získať v digitálnej forme. Digitálny tovar je určený na vaše súkromné a nekomerčné používanie a zábavu. Súhlasíte s tým, že nebudete ďalej distribuovať, vysielať, verejne prezentovať, verejne zobrazovať ani prenášať žiadne kópie digitálneho tovaru. Digitálny tovar môže vlastniť spoločnosť Microsoft alebo tretie strany. Za každých okolností si však uvedomujete a beriete na vedomie, že vaše práva s ohľadom na digitálny tovar sú obmedzené týmito podmienkami, zákonom o ochrane autorských práv a pravidlami používania uvedenými na lokalite https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=723143. Súhlasíte s tým, že sa nepokúsite upravovať digitálny tovar získaný prostredníctvom niektorej zo služieb zo žiadneho dôvodu vrátane zastretia alebo zmeny vlastníctva zdroja digitálneho tovaru. Spoločnosť Microsoft alebo vlastníci digitálneho tovaru môžu občas odstrániť digitálny tovar zo služieb bez oznámenia.
Kompletný text
OneDriveOneDrive13k_OneDrive
Súhrn
 • k. OneDrive.
  • i. Pridelenie úložiska. Ak máte v konte OneDrive uloženého viac obsahu, než pre aký sa vám poskytuje priestor na základe podmienok bezplatného alebo plateného predplatného služby OneDrive, a nebudete reagovať na oznámenie od spoločnosti Microsoft požadujúce, aby ste svoje konto upravili odstránením nadbytočného obsahu alebo prechodom na nový plán predplatného s väčším úložiskom do 30 dní od oznámenia (alebo v dlhšej lehote uvedenej v oznámení), vyhradzujeme si právo zrušiť vaše konto a odstrániť váš obsah v službe OneDrive alebo zrušiť k nemu prístup.
  • ii. Výkon služby. V závislosti od faktorov, ako je vaše vybavenie, internetové pripojenie a snaha spoločnosti Microsoft o udržanie výkonu a integrity jej služby, môže občas dochádzať k oneskoreniam pri odosielaní alebo synchronizácii obsahu v službe OneDrive.
  • iii. Oznámenie o uplynutí doby účinnosti. Pred zrušením vášho konta OneDrive z dôvodu nečinnosti podľa článku 4, písm. a), bodu ii) vám pošleme oznámenie minimálne jeden mesiac vopred. Ak ste predplatiteľom platenej služby OneDrive, vaše konto nezrušíme pre nečinnosť počas žiadneho obdobia, v ktorom ste zaplatili za používanie služby OneDrive.
  • iv. Zmeny v službe OneDrive. V prípade, že akákoľvek zmena bezplatnej alebo platenej služby OneDrive spôsobí stratu vášho prístupu k obsahu v službe OneDrive, pošleme vám oznámenie minimálne 30 dní vopred.
  • v. Platené predplatné. Ak znížime limit vášho úložiska v službe OneDrive alebo službu OneDrive zrušíme, môžete svoje platené predplatné služby OneDrive zrušiť a my vám vrátime pomernú čiastku za príslušné predplatné. Takúto zmenu vám oznámime minimálne 30 dní vopred. Službu musíte zrušiť v rámci obdobia stanoveného v oznámení.
Kompletný text
Program Microsoft RewardsProgram Microsoft Rewards13l_MicrosoftRewards
Súhrn
 • l. Program Microsoft Rewards.
  • i. Program Microsoft Rewards (ďalej len „program“) vám umožňuje získavať uplatniteľné body za aktivity, ako napríklad oprávnené vyhľadávania, získavania a ďalšie ponuky spoločnosti Microsoft. Ponuky sa môžu v rámci jednotlivých trhov líšiť. Vyhľadávanie je činnosť, pri ktorej jednotliví používatelia manuálne v dobrej viere zadávajú text na svoje vlastné účely získavania informácií prostredníctvom výsledkov vyhľadávania v prehliadači Bing, pričom to nezahŕňa žiadne vyhľadávanie zadávané botmi, makrami ani inými automatizovanými či podvodnými prostriedkami akéhokoľvek druhu (ďalej len „vyhľadávanie“). Získanie je proces nákupu tovaru alebo stiahnutia digitálneho obsahu od spoločnosti Microsoft a získania licencie naň, či už bezplatne, alebo po zaplatení (ďalej len „získavanie“). Body odmien sa neposkytujú za každý nákup od spoločnosti Microsoft. Spoločnosť Microsoft môže občas ponúkať ďalšie možnosti získavania bodov a žiadna ponuka na získanie bodov nebude dostupná natrvalo. Získané body môžete uplatniť na odmeny uvedené na stránke uplatnenia na adrese https://aka.ms/redeemrewards („odmeny“). Ďalšie informácie získate v časti Rewards na adrese support.microsoft.com (https://support.microsoft.com) („Najčastejšie otázky”).
   • 1. Požiadavky programu. Potrebujete platné konto Microsoft a vaše zariadenie musia spĺňať minimálne systémové požiadavky (https://account.microsoft.com/rewards/). Tento program je otvorený pre používateľov, ktorí majú bydlisko alebo sídlo spoločnosti na trhoch uvedených v najčastejších otázkach. Jednotlivci nemôžu mať v tomto programe viac než jedno konto, aj keď majú viac e-mailových adries, a na domácnosti sa vzťahuje limit šiestich kont. Tento program je určený výhradne na vaše osobné a nekomerčné používanie.
   • 2. Body. Získané body nesmiete prevádzať na nikoho iného s výnimkou darovania vašich bodov niektorej z neziskových organizácií uvedených na stránke určenej na uplatnenie bodov. Body nie sú vaším osobným vlastníctvom a výmenou za tieto body nemôžete získať žiadnu hotovosť ani iné finančné prostriedky. Body sú vám udeľované na základe propagácie. Body si nemôžete kúpiť. Spoločnosť Microsoft môže obmedziť počet bodov alebo odmien dostupných pre jednu osobu, domácnosť alebo na stanovené obdobie (napríklad deň) za predpokladu, že tým nie ste znevýhodnení v rozpore s dobrou vierou. V rámci tohto programu si môžete za jeden kalendárny rok uplatniť maximálne 550 000 bodov. Body získané v rámci tohto programu nie sú platné ani využiteľné v kombinácii so žiadnym iným programom ponúkaným spoločnosťou Microsoft alebo tretími stranami. Platnosť neuplatnených bodov uplynie, ak v priebehu 18 mesiacov nezískate ani neuplatníte žiadne ďalšie body.
   • 3. Odmeny. Svoje body môžete uplatniť, alebo môžete body darovať neziskovej organizácii uvedenej v príslušnom zozname, ak navštívite stránku určenú na uplatnenie bodov (https://aka.ms/redeemrewards) alebo sa zaregistrujete za účelom automatických príspevkov pre neziskové organizácie prostredníctvom programu darovania. Množstvo jednotlivých odmien môže byť obmedzené a tieto odmeny sa budú udeľovať podľa toho, kto o ne požiada skôr. Môžete byť požiadaní o poskytnutie dodatočných informácií, napríklad vašej adresy a telefónneho čísla (iného ako VOIP alebo bezplatného čísla), a tiež môžete byť požiadaní o zadanie kódov na ochranu pred podvodmi alebo podpísanie dodatočných právnych dokumentov, aby ste si mohli uplatniť body na odmeny. Keď ste si objednali nejakú odmenu, nemôžete objednávku zrušiť ani vrátiť s tým, aby vám boli vrátené body, s výnimkou chybných produktov alebo ak sa to vyžaduje podľa platných zákonov. Ak si objednáte odmenu, ktorá nie je na sklade alebo je z iných dôvodov nedostupná, môžeme poskytnúť náhradnú odmenu s porovnateľnou hodnotou alebo vám vrátiť vaše body. Spoločnosť Microsoft môže aktualizovať odmeny ponúkané na stránke určenej na uplatňovanie bodov alebo ukončiť ponúkanie konkrétnych odmien. Získanie niektorých odmien môže byť podmienené vekom. Všetky takéto požiadavky budú uvedené v príslušnej ponuke. Nesiete zodpovednosť za uhradenie všetkých federálnych, štátnych a miestnych daní a všetkých ďalších nákladov spojených s prijatím a používaním odmeny. Odmeny vám budú zaslané na e-mailovú adresu prepojenú s vaším kontom Microsoft, preto udržiavajte svoju e-mailovú adresu aktuálnu. Odmeny, ktoré sa nepodarí doručiť, nebudú opätovne poskytnuté a prepadnú. Odmeny nie sú určené na ďalší predaj. Ďalšie informácie o automatickom prispievaní bodov neziskovým organizáciám si pozrite v Najčastejších otázkach o darovaní s Bingom (https://www.microsoft.com/rewards/give-mode-overview).
   • 4. Zrušenie vašej účasti v programe. Ak si už neželáte zúčastňovať sa programu Microsoft Rewards, postupujte podľa pokynov na stránke odhlásenia (https://account.microsoft.com/rewards/optout?confirm=false). Ak sa odhlásite, okamžite stratíte všetky svoje dostupné body. Vaše konto v programe môže byť zrušené, ak sa k nemu neprihlásite aspoň raz za 18 mesiacov. Spoločnosť Microsoft si okrem toho vyhradzuje právo zrušiť konto programu konkrétneho používateľa v prípade neoprávneného zásahu, zneužitia alebo podvodného použitia programu alebo porušenia týchto podmienok. Pri zrušení tohto programu (z vašej alebo našej strany) alebo v prípade jeho pozastavenia budete mať 90 dní na uplatnenie svojich bodov, inak tieto body prepadnú. V okamihu zrušenia zaniká vaše právo na používanie tohto programu a získavanie ďalších bodov.
   • 5. Ďalšie podmienky. Spoločnosť Microsoft si vyhradzuje právo vylúčiť vás, zakázať vám prístup k tomuto programu alebo vášmu kontu odmien a odoprieť vaše body, odmeny a príspevky na charitu, ak bude presvedčená o tom, že neoprávnene zasahujete do akejkoľvek časti tohto programu, zneužívate ju, nie ste oprávnení obdržať odmenu z právnych dôvodov (ako napríklad právne predpisy o exporte) alebo sa podieľate na aktivitách porušujúcich tieto podmienky.
Kompletný text
AzureAzure13m_Azure
Súhrn
 • m. Azure. Vaše používanie služby Azure sa riadi podmienkami a požiadavkami samostatnej zmluvy, na základe ktorej ste získali služby, tak, ako je to uvedené na stránke s právnymi informáciami služby Microsoft Azure na adrese https://aka.ms/AA7z67v.
Kompletný text
Microsoft SoundscapeMicrosoft Soundscape13n_MicrosoftSoundscape
Súhrn
 • n. Microsoft Soundscape. Beriete na vedomie, že systém Microsoft Soundscape (1) nie je navrhnutý, určený ani sprístupnený ako zdravotnícka pomôcka a (2) nie je navrhnutý ani určený ako náhrada odborného lekárskeho poradenstva, diagnostiky, liečby alebo rozhodnutia a nemal by sa používať ako náhrada odborného lekárskeho poradenstva, diagnostiky, liečby alebo rozhodnutia.
Kompletný text
Power PlatformPower Platform13o_PowerPlatform
Súhrn
 • o. Power Platform. Vaše používanie služby Power Platform sa riadi podmienkami a požiadavkami samostatnej zmluvy, na základe ktorej ste získali služby, tak, ako je to uvedené na stránke s právnymi informáciami služby Microsoft Power Platform na adrese Microsoft Power Platform (https://powerplatform.microsoft.com/en-us/business-applications/legal/).
Kompletný text
RôzneRôzne14_15_16_17_miscellaneous
Súhrn

14. Rôzne. Tento článok, články 1, 9 (pre sumy, ktorých dôvod splatnosti nastal pred skončením účinnosti týchto podmienok), 10, 11, 12, 16 a články, ktoré sa na základe ich podmienok uplatňujú aj po skončení účinnosti, zostanú naďalej účinné aj po vypovedaní alebo zrušení týchto podmienok. Naše práva a záväzky, ktoré vyplývajú z týchto podmienok, môžeme ako celok alebo po častiach kedykoľvek a bez upozornenia postúpiť, previesť alebo inak eliminovať, ak vás takéto postúpenie, prevedenie alebo eliminovanie nepoškodí. Vy tieto podmienky ani žiadne práva na používanie služieb nemôžete postúpiť, previesť ani inak eliminovať. Ak žijete v Nemecku, nebráni vám to v postúpení akejkoľvek peňažnej pohľadávky voči spoločnosti Microsoft. Toto je celá zmluva medzi vami a spoločnosťou Microsoft, ktorá sa týka vášho používania služieb. Nahrádza všetky predchádzajúce zmluvy medzi vami a spoločnosťou Microsoft, ktoré sa týkajú vášho používania služieb. Všetky časti týchto podmienok sa uplatňujú v maximálnom rozsahu povolenom príslušným právnym poriadkom. Ak určitý súd alebo arbiter uzná, že nemôžeme vymáhať časť týchto podmienok v aktuálnom znení, tieto podmienky sa budú považovať za nahradené podobnými podmienkami v rozsahu vymožiteľnom príslušným právnym poriadkom, ale ostatné časti týchto podmienok sa nezmenia. Tieto podmienky slúžia výlučne vo váš a náš prospech. Neslúžia v prospech žiadnych ďalších osôb okrem nástupcov a postupníkov spoločnosti Microsoft. Nadpisy bodov slúžia len na referenčné účely.

15. Vzdanie sa práva v rámci ochrany spotrebiteľov pre koncových používateľov. Ak ste mikropodnikom, malým podnikom alebo neziskovou organizáciou, súhlasíte s tým, že sa vzdávate všetkých nárokov, ktoré by ste inak mali na základe článkov 102, ods. 1, 3 a 5, článku 105, ods. 1 a článku 107 ods. 1 a 3 európskeho kódexu elektronických komunikácií (smernica 2018/1972).

16. Zákony o exporte. Musíte postupovať v súlade so všetkými vnútroštátnymi a medzinárodnými zákonmi a predpismi v oblasti exportu, ktoré sa vzťahujú na softvér alebo služby, vrátane obmedzení týkajúcich sa koncových oblastí, používateľov a koncového použitia. Ďalšie informácie o geografických a vývozných obmedzeniach nájdete na adrese https://www.microsoft.com/exporting.

17. Vyhradenie práv a spätná väzba. Ak nie je v týchto podmienkach výslovne uvedené inak, spoločnosť Microsoft vám neudeľuje licenciu ani žiadne iné práva žiadneho typu na základe patentov, know-how, autorských práv, obchodných tajomstiev, ochranných známok či iného duševného vlastníctva, ktoré vlastní alebo kontroluje spoločnosť Microsoft či akýkoľvek súvisiaci subjekt, okrem iného vrátane názvu, obchodných znakov, loga či ekvivalentov. Ak spoločnosti Microsoft poskytnete nejaký nápad, návrh, odporúčanie či spätnú väzbu, okrem iného vrátane nápadov na nové produkty, technológie, propagačné akcie, názvy produktov, spätnú väzbu k produktu a vylepšenia produktu (ďalej len „spätná väzba“), udeľujete spoločnosti Microsoft bez povinnosti uhradiť vám poplatok alebo licenčné poplatky a bez ďalších záväzkov voči vám právo na základe vašej spätnej väzby vytvoriť či nechať vytvoriť odvodené diela, prípadne túto spätnú väzbu používať, zdieľať a komerčne využívať akýmkoľvek spôsobom a na akýkoľvek účel. Nebudete poskytovať žiadnu spätnú väzbu podliehajúcu licencii, v rámci ktorej by spoločnosť Microsoft musela poskytnúť tretím stranám licenciu na svoj softvér, svoje technológie alebo svoju dokumentáciu z toho dôvodu, že v nich zahŕňa vašu spätnú väzbu.

Kompletný text
OZNÁMENIAOZNÁMENIANOTICES
Súhrn

Oznámenia a postup pri uplatňovaní nárokov v prípade porušenia práv duševného vlastníctva. Spoločnosť Microsoft rešpektuje práva duševného vlastníctva tretích strán. Pri uplatňovaní nárokov v prípade porušenia práv duševného vlastníctva vrátane nárokov vyplývajúcich z porušenia autorských práv vám odporúčame odoslať príslušné upozornenie určenému zástupcovi spoločnosti Microsoft. Podrobnosti a kontaktné informácie nájdete v dokumente o upozorneniach a postupoch týkajúcich sa nárokov vyplývajúcich z porušenia autorských práv (https://www.microsoft.com/en-us/legal/intellectualproperty/infringement).

Pri odpovediach na oznámenia, ktoré sa týkajú porušenia autorských práv, používa spoločnosť Microsoft postupy stanovené v zákone č. 17 Zákonníka Spojených štátov amerických, paragraf 512. Za určitých okolností môže spoločnosť Microsoft tiež zablokovať alebo ukončiť kontá používateľov služieb spoločnosti Microsoft, ktorí opakovane porušujú cudzie práva.

Oznámenia a postupy týkajúce sa ochrany práv duševného vlastníctva v inzercii. Informácie o ochrane práv duševného vlastníctva v našej reklamnej sieti nájdete v našich pokynoch na ochranu práv duševného vlastníctva (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=243207).

Oznámenia o autorských právach a ochranných známkach. Na služby sa vzťahuje autorské právo spoločnosti Microsoft Corporation (Copyright ©), One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA. Všetky práva vyhradené. Podmienky zahŕňajú usmernenia týkajúce sa ochrannej známky a značky Microsoft (https://www.microsoft.com/en-us/legal/intellectualproperty/trademarks/usage/general.aspx) (v znení neskorších zmien). Spoločnosť Microsoft a názvy, logá a ikony všetkých produktov, softvéru a služieb spoločnosti Microsoft môžu byť buď neregistrované alebo registrované ochranné známky skupiny spoločností Microsoft v Spojených štátoch a/alebo iných krajinách. Nasleduje neúplný zoznam ochranných známok registrovaných spoločnosťou Microsoft na adrese https://www.microsoft.com/en-us/legal/intellectualproperty/trademarks/EN-US.aspx. Názvy skutočných spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov. Všetky práva, ktoré nie sú výslovne udelené v týchto podmienkach, sú vyhradené. Určitý softvér používaný na niektorých serveroch webových lokalít spoločnosti Microsoft sa čiastočne zakladá na práci skupiny Independent JPEG Group. Copyright © 1991 – 1996 Thomas G. Lane. Všetky práva vyhradené. Softvér „gnuplot” použitý na určitých serveroch webových lokalít spoločnosti Microsoft je autorským právom © 1986 – 1993 Thomas Williams, Colin Kelley. Všetky práva vyhradené.

Oznámenie týkajúce sa lekárskeho vyšetrenia. Spoločnosť Microsoft neposkytuje žiadne lekárske ani zdravotné poradenstvo, diagnostiku ani liečbu. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa zdravotného stavu, stravy, kondície alebo programu zdravého životného štýlu, vždy sa poraďte so svojím lekárom alebo iným kvalifikovaným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Nikdy neignorujte odbornú lekársku radu ani neodďaľujte jej vyhľadanie na základe informácií, ktoré ste získali prostredníctvom služieb.

Ceny akcií a údaje indexov (vrátane hodnôt indexov). Finančné informácie poskytnuté prostredníctvom služieb sú určené výlučne na vaše súkromné a nekomerčné používanie. Akékoľvek finančné údaje alebo značky akýchkoľvek poskytovateľov licencií z tretích strán nesmiete používať v súvislosti s vydávaním, vytváraním, podporovaním, obchodovaním, marketingom alebo propagáciou žiadnych finančných nástrojov ani investičných produktov (ako sú napríklad deriváty, štruktúrované produkty, investičné fondy, akciové fondy, investičné portfóliá a pod., kde cena, návratnosť alebo výkonnosť nástroja alebo investičného produktu je založená na týchto finančných údajoch, súvisí s nimi alebo je určená na ich sledovanie) bez samostatnej písomnej zmluvy s poskytovateľom licencie z tretej strany.

Finančné oznámenie. Spoločnosť Microsoft nie je maklérom, predajcom ani registrovaným investičným poradcom na základe federálnych zákonov o cenných papieroch platných v Spojených štátoch amerických ani zákonov o cenných papieroch platných v iných jurisdikciách a neinformuje jednotlivcov o vhodnosti investovať, nakupovať a i predávať cenné papiere a iné finančné produkty alebo služby. Nič zahrnuté v službách nepredstavuje ponuku ani navádzanie na kúpu alebo predaj cenných papierov. Spoločnosť Microsoft ani jej poskytovatelia licencií pre ceny akcií alebo údaje indexov nepotvrdzujú ani neodporúčajú žiadne konkrétne finančné produkty ani služby. Žiadny obsah služieb nie je určený na poskytovanie odborného poradenstva, okrem iného vrátane investičného alebo daňového poradenstva.

Oznámenie o štandarde H.264/AVC a videoštandarde VC-1. Softvér môže obsahovať technológiu na dekódovanie obsahu H.264/AVC alebo VC-1, na ktorú poskytuje licenciu spoločnosť MPEG LA, L.L.C. Táto technológia je formátom na komprimovanie videoúdajov. Spoločnosť MPEG LA, L.L.C. vyžaduje toto oznámenie:

TENTO PRODUKT SA LICENCUJE V RÁMCI H.264/AVC A PATENTOVÉHO PORTFÓLIA LICENCIÍ VC-1 PRE OSOBNÉ A NEKOMERČNÉ POUŽÍVANIE SPOTREBITEĽA NA (A) KÓDOVANIE VIDEA V SÚLADE S NORMAMI („NORMY TÝKAJÚCE SA VIDEÍ”) A/ALEBO (B) KÓDOVANIE H.264/AVC A VIDEA VC-1, KTORÉ BOLO KÓDOVANÉ SPOTREBITEĽOM ZAPOJENÝM V OSOBNEJ A NEKOMERČNEJ ČINNOSTI A/ALEBO BOLO ZÍSKANÉ OD LICENCOVANÉHO POSKYTOVATEĽA VIDEA. NA ŽIADNE INÉ ÚČELY SA LICENCIA NEUDEĽUJE ANI NEIMPLIKUJE. ĎALŠIE INFORMÁCIE MOŽNO ZÍSKAŤ OD SPOLOČNOSTI MPEG LA, L.L.C. NAVŠTÍVTE WEBOVÚ LOKALITU SPOLOČNOSTI MPEG LA (https://www.mpegla.com).

Táto poznámka neobmedzuje ani neznemožňuje používanie softvéru poskytovaného na základe týchto podmienok na bežné obchodné účely, ktoré sa týkajú príslušných obchodných aktivít a ktoré nezahŕňajú (i) redistribúciu softvéru tretím stranám ani (ii) vytváranie materiálu pomocou technológií kompatibilných s VIDEOŠTANDARDMI na účely distribúcie tretím stranám.

Oznámenie o videoštandarde H.265/HEVC. Softvér môže obsahovať technológiu kódovania H.265/HEVC. Spoločnosť Access Advance LLC vyžaduje toto oznámenie:

AK JE SÚČASŤOU, NA TECHNOLÓGIU H.265/HEVC V TOMTO SOFTVÉRI SA VZŤAHUJE JEDEN ALEBO VIACERO NÁROKOV PATENTOV HEVC UVEDENÝCH NA TEJTO ADRESE: PATENTLIST.ACCESSADVANCE.COM. V ZÁVISLOSTI OD TOHO, AKO STE SOFTVÉR ZÍSKALI, MÔŽE BYŤ TENTO PRODUKT LICENCOVANÝ V RÁMCI PATENTOVÉHO PORTFÓLIA HEVC ADVANCE.

Ak je tento softvér nainštalovaný v zariadení spoločnosti Microsoft, ďalšie informácie o licenciách nájdete na adrese: aka.ms/HEVCVirtualPatentMarking.

Kompletný text
ŠTANDARDNÉ LICENČNÉ PODMIENKY PRE APLIKÁCIEŠTANDARDNÉ LICENČNÉ PODMIENKY PRE APLIKÁCIESTANDARDAPPLICATIONLICENSETERMS
Súhrn

ŠTANDARDNÉ LICENČNÉ PODMIENKY
PRE APLIKÁCIE PONÚKANÉ V EURÓPSKOM HOSPODÁRSKOM PRIESTORE

SLUŽBY MICROSOFT STORE, MICROSOFT STORE VO WINDOWSE A MICROSOFT STORE V XBOX

Tieto licenčné podmienky sú zmluvou medzi vami a vydavateľom aplikácie. Prečítajte si ich. Vzťahujú sa na softvérové aplikácie, ktoré si stiahnete zo služby Microsoft Store, Microsoft Store vo Windowse alebo Microsoft Store na Xbox (na každú z nich sa odkazuje v týchto licenčných podmienkach ako na „obchod“), vrátane všetkých aktualizácií alebo doplnkov k týmto aplikáciám, pokiaľ nie sú s danou aplikáciou poskytované samostatné podmienky. V takom prípade sa uplatňujú uvedené samostatné podmienky.

AK S TÝMITO PODMIENKAMI NESÚHLASÍTE, NEMÁTE ŽIADNE PRÁVO NA PREBERANIE ANI POUŽÍVANIE APLIKÁCIE A APLIKÁCIU NESMIETE PREVZIAŤ ANI POUŽÍVAŤ.

Vydavateľ aplikácie znamená subjekt uvedený v danom obchode ako poskytovateľ licencie na danú aplikáciu.

Ak dodržíte tieto licenčné podmienky, máte nižšie uvedené práva.

 • 1. PRÁVA NA INŠTALÁCIU A POUŽÍVANIE. Aplikáciu smiete nainštalovať a používať v zariadeniach so systémom Windows alebo konzolách Xbox v súlade s pravidlami používania stanovenými spoločnosťou Microsoft (https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=723143). Spoločnosť Microsoft si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť pravidlá používania (https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=723143) stanovené spoločnosťou Microsoft.
 • 2. INTERNETOVÉ SLUŽBY.
  • a. Súhlas pre internetové alebo bezdrôtové služby. Ak sa aplikácia pripája k počítačovým systémom prostredníctvom internetu, čo môže zahŕňať bezdrôtovú sieť, používanie aplikácie predstavuje váš súhlas s prenosom štandardných informácií o zariadení (okrem iného vrátane technických informácií o vašom zariadení, systéme a softvéri aplikácií a perifériách) pre internetové alebo bezdrôtové služby. Ak sú v súvislosti s vaším používaním služieb pomocou aplikácie poskytnuté iné podmienky, platia aj príslušné podmienky.
  • b. Zneužívanie internetových služieb. Žiadnu internetovú službu nesmiete používať spôsobom, ktorým by ste ju úmyselne poškodili alebo ktorý by mohol obmedziť používanie príslušnej internetovej služby alebo bezdrôtovej siete inými osobami. Nesmiete používať službu za účelom pokusu o získanie neoprávneného prístupu ku ktorejkoľvek službe, údajom, kontu alebo sieti akýmikoľvek prostriedkami.
 • 3. ROZSAH LICENCIE. Aplikácia sa poskytuje na základe licencie, nepredáva sa. Táto zmluva vám poskytuje iba niektoré práva na používanie aplikácie. Ak spoločnosť Microsoft zakáže možnosť používať aplikácie na vašich zariadeniach v súlade s vašou zmluvou so spoločnosťou Microsoft, akékoľvek súvisiace licenčné práva budú ukončené. Vydavateľ aplikácie si vyhradzuje všetky ostatné práva. Ak vám rozhodné právo neposkytuje ďalšie práva i napriek tomuto obmedzeniu, aplikáciu môžete používať iba tak, ako je to výslovne povolené v tejto zmluve. Musíte pri tom dodržiavať všetky technické obmedzenia aplikácie, ktoré ju umožňujú používať iba určitými spôsobmi. Nesmiete:
  • a. Obchádzať žiadne technické obmedzenia aplikácie.
  • b. Spätne analyzovať, dekompilovať alebo rozkladať aplikáciu, s výnimkou a výlučne v rozsahu, v ktorom to výslovne povoľujú príslušné ustanovenia autorskoprávnych predpisov pre počítačové programy.
  • c. Vytvárať viac kópií aplikácie, než je uvedené v tejto zmluve alebo povolené príslušným zákonom i napriek tomuto obmedzeniu.
  • d. Zverejňovať alebo inak sprístupňovať aplikáciu a umožňovať tak jej kopírovanie.
  • e. Aplikáciu prenajímať, poskytovať na lízing alebo požičiavať.
  • f. Prevod aplikácie alebo tejto zmluvy na akúkoľvek tretiu stranu.
 • 4. DOKUMENTÁCIA. Ak sa s aplikáciou poskytuje dokumentácia, môžete túto dokumentáciu kopírovať a používať na osobné referenčné účely.
 • 5. OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA TECHNOLÓGIÍ A VÝVOZU. Aplikácia môže podliehať kontrole technológií alebo zákonom a predpisom v oblasti exportu platným v USA alebo medzinárodne. Musíte dodržiavať všetky vnútroštátne a medzinárodné zákony a predpisy v oblasti exportu, ktoré sa vzťahujú na technológie používané alebo podporované aplikáciou. Tieto zákony zahŕňajú obmedzenia týkajúce sa miesta určenia, koncových používateľov a spôsobu koncového používania. Informácie o značkových produktoch spoločnosti Microsoft nájdete na webovej lokalite exportu spoločnosti Microsoft (https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=868967).
 • 6. SLUŽBY PODPORY. Informácie o dostupnosti služieb podpory získate od vydavateľa aplikácie. Za poskytovanie služieb podpory pre aplikáciu nezodpovedá spoločnosť Microsoft, výrobca hardvéru ani poskytovateľ bezdrôtových služieb (pokiaľ jeden z nich nie je vydavateľom aplikácie).
 • 7. CELÁ ZMLUVA. Táto zmluva, akékoľvek zásady ochrany osobných údajov, akékoľvek ďalšie podmienky dodávané s aplikáciou a podmienky pre doplnky a aktualizácie predstavujú celú licenčnú zmluvu k aplikácii medzi vami a vydavateľom aplikácie.
 • 8. ROZHODNÉ PRÁVO.
  • a. Spojené štáty americké a Kanada. Ak ste získali aplikáciu v USA alebo v Kanade, riadi sa výklad týchto podmienok, nároky z ich porušenia a všetky ostatné nároky (vrátane nárokov v oblasti ochrany spotrebiteľov, nekalej súťaže a deliktov) právnymi predpismi štátu alebo provincie, v ktorej žijete (alebo, ak ste spoločnosťou, v ktorej máte hlavné sídlo), a to bez ohľadu na kolízne normy.
  • b. Krajiny mimo územia Spojených štátov amerických a Kanady. Ak ste aplikáciu získali v ktorejkoľvek inej krajine, platia zákony tejto krajiny.
 • 9. PRÁVNA ÚČINNOSŤ. Táto zmluva opisuje určité práva. Na základe právneho poriadku vášho štátu alebo krajiny môžete mať aj ďalšie práva. Táto zmluva nemení žiadne práva, ktoré máte na základe zákonov vášho štátu alebo krajiny, ak to zákony vášho štátu alebo krajiny nepovoľujú.
 • 10. ODMIETNUTIE ZÁRUKY. Aplikácia sa licencuje „tak, ako stojí a leží“, „so všetkými chybami“ a „tak, ako je dostupná“. Vydavateľ aplikácie vo svojom mene, spoločnosť Microsoft (ak spoločnosť Microsoft nie je vydavateľom aplikácie), poskytovatelia bezdrôtových služieb, ktorých sieť sa používa na poskytovanie aplikácie, ani žiadna z našich príslušných afilácií, dodávateľov a zástupcov („zúčastnené strany“) neposkytujú v súvislosti s aplikáciou žiadne ďalšie zmluvné záruky ani podmienky. Máte k dispozícii všetky povinné záruky predvídané zákonom, neposkytujeme však žiadne iné záruky. V rozsahu povolenom miestnymi zákonmi platí, že zúčastnené strany vylučujú všetky implicitné povinné záruky vrátane záruky obchodovateľnosti, vhodnosti na konkrétny účel, bezpečnosti, pohodlnosti a neporušenia cudzích práv.
 • 11. OBMEDZENIE ODŠKODNENIA A NÁHRADY ŠKODY.
  • a. Vydavateľ aplikácie nebude niesť zodpovednosť za akýkoľvek obsah používateľov alebo iný materiál tretej strany vrátane odkazov na webové lokality tretích strán a aktivít poskytovaných používateľmi. Tento obsah a aktivity nemožno pripisovať vydavateľovi aplikácie a nepredstavujú názor vydavateľa aplikácie.
  • b. Vydavateľ aplikácie ponesie zodpovednosť iba v prípade, ak dôjde k porušeniu podstatných záväzkov vyplývajúcich z týchto licenčných podmienok.
  • c. Vydavateľ aplikácie, jeho zastupujúci agenti alebo zákonní zástupcovia zodpovedajú za nepredvídateľné škody, atypické škody alebo finančné straty v súvislosti s akoukoľvek nepriamou škodou vrátane ušlých ziskov len v prípade, ak vydavateľ aplikácie, jeho zastupujúci agenti alebo zákonní zástupcovia konali s hrubou nedbalosťou alebo úmyselným pochybením.
  • d. Všetka zákonná zodpovednosť bez zavinenia vydavateľa aplikácie okrem iného vrátane zodpovednosti na základe zákona o zodpovednosti za produkty a zákonom stanovenej zodpovednosti za porušenie záruky zostáva týmto obmedzením zodpovednosti nedotknutá. To isté sa vzťahuje aj na zodpovednosť vydavateľa aplikácie, jeho poverených zástupcov alebo zákonných zástupcov v prípade podvodu alebo ich nedbalosti s následkom ublíženia na zdraví alebo smrti.
  • e. Z týchto licenčných podmienok pre aplikáciu a z používania aplikácie alebo služieb sprístupnených prostredníctvom tejto aplikácie neplynú žiadne ďalšie zmluvné ani právne nároky okrem tých, ktoré sú zahrnuté v odsekoch (a) až (e) tohto článku 11.
Kompletný text
Kryté službyKryté službyserviceslist
Súhrn

Zmluvou o poskytovaní služieb spoločnosti Microsoft sú kryté nasledujúce produkty, aplikácie a služby, ktoré však nemusia byť na vašom trhu dostupné.

 • Account.microsoft.com
 • Bing Apps
 • Bing Image and News (iOS)
 • Bing Pages
 • Bing Rebates
 • Bing Search APIs/SDKs
 • Bing Search app
 • Bing Translator
 • Bing Webmaster
 • Bing.com
 • Bingplaces.com
 • Clipchamp
 • Cortana skills by Microsoft
 • Cortana
 • Default Homepage and New Tab Page on Microsoft Edge
 • Dev Center App
 • Device Health App
 • Dictate
 • education.minecraft.net
 • Face Swap
 • Feedback Intake Tool for Azure Maps (aka “Azure Maps Feedback”)
 • Forms.microsoft.com
 • forzamotorsport.net
 • Groove Music Pass
 • Groove
 • GroupMe
 • Hry Minecraft
 • Hry, aplikácie a webové lokality od divízie Xbox Game Studios
 • Hry, aplikácie a webové lokality pre Windows publikované spoločnosťou Microsoft
 • Kolekcie spoločnosti Microsoft
 • Kolekcie
 • Konto Microsoft
 • LineBack
 • Maps App
 • Mapy Bing
 • Microsoft 365 Business Standard, Microsoft 365 Business Basic a Aplikácie Microsoft 365*
  • * Pokiaľ nebude na používanie týchto služieb zriadená komerčná doména. Potom budú namiesto toho platiť samostatné obchodné podmienky spoločnosti Microsoft.
 • Microsoft 365 Consumer
 • Microsoft 365 Family
 • Microsoft 365 Personal
 • Microsoft Academic
 • Microsoft Add-Ins for Skype
 • Microsoft Bots
 • Microsoft Defender pre jednotlivcov
 • Microsoft Educator Community
 • Microsoft Filmy a TV programy
 • Microsoft Health
 • Microsoft Launcher
 • Microsoft Loop
 • Microsoft Math Solver
 • Microsoft Pay
 • Microsoft Pix
 • Microsoft Research Interactive Science
 • Microsoft Research Open Data
 • Microsoft Rodina
 • Microsoft Search v službe Bing
 • Microsoft Soundscape
 • Microsoft Start
 • Microsoft Support and Recovery Assistant pre Office 365
 • Microsoft Teams
 • Microsoft Translator
 • Microsoft Wallpaper
 • Microsoft XiaoIce
 • Minecraft Realms Plus and Minecraft Realms
 • Mixer
 • MSN Cestovanie
 • MSN Dial Up
 • MSN Explorer
 • MSN Financie
 • MSN Jedlá a nápoje
 • MSN Počasie
 • MSN Premium
 • MSN Správy
 • MSN Zdravie a fitnes
 • MSN Šport
 • MSN.com
 • Next Lock Screen
 • Obchod
 • Office 365 Pro Plus optional connected experiences
 • Office in Microsoft 365 Consumer
 • Office in Microsoft 365 Family
 • Office in Microsoft 365 Personal
 • Office Obchod
 • Office pre web (predtým Office Online)
 • Office Sway
 • Office.com
 • OneDrive.com
 • OneDrive
 • OneNote.com
 • Outlook.com
 • Paint 3D
 • Prepojenie s Windowsom
 • Prepojenie s telefónom
 • Presentation Translator
 • Rinna
 • rise4fun
 • Seeing AI
 • Send
 • Skype in the Classroom
 • Skype Manager
 • Skype.com
 • Skype
 • Slovník Bingu
 • Smart Search
 • Snip Insights
 • Spreadsheet Keyboard
 • Sway.com
 • to-do.microsoft.com
 • Translator for Microsoft Edge
 • Translator Live
 • UrWeather
 • ux.microsoft.com
 • Video Breakdown
 • Visio Online
 • Web Translator
 • whiteboard.office.com
 • Windows Fotogaléria
 • Windows Live Mail
 • Windows Live Writer
 • Windows Movie Maker
 • Windows Obchod
 • Xbox Cloud Gaming
 • Xbox Game Pass
 • Xbox Live Gold
 • Xbox Live
 • Xbox Music
 • Xbox Store
Kompletný text
Afiliačné zmluvné subjekty (pre platené služby podľa článku 10(b))Afiliačné zmluvné subjektyAffiliateContractingEntities
Súhrn

Momentálne nie sú k dispozícii žiadne afiliačné zmluvné subjekty. Vaším zmluvným subjektom je spoločnosť Microsoft Ireland Operations Limited.

Kompletný text
15. júna 20220