Quản lý danh mục đầu tư dự án

Tối ưu hóa để có được kết quả như ý.

Khai thác sức mạnh của các chức năng quản lý danh mục đầu tư dự án (PPM) để lập kế hoạch, ưu tiên và quản lý dự án cũng như các khoản đầu tư danh mục dự án một cách hiệu quả.


Thúc đẩy tối ưu hóa danh mục dự án

Dễ dàng tạo mô hình các kịch bản danh mục dự án khác nhau để xác định đường lối chiến lược hiệu quả nhất. Cân nhắc các đề xuất dự án dựa trên các yếu tố thúc đẩy kinh doanh chiến lược cũng như cân nhắc hạn chế về chi phí và tài nguyên.

Device with Project file open showing reports and graphs
Device showing Project Roadmap timelines

Xem bức tranh tổng quan về các chương trình và dự án

Tổng hợp các danh mục dự án, chương trình và dự án trong toàn tổ chức của bạn theo Lộ trình tương tác, trực quan để có tầm nhìn rộng hơn.1

Chuyển đổi dữ liệu dự án sang thông tin chuyên sâu hữu ích

Chia sẻ các báo cáo được tích hợp sẵn, chẳng hạn như phân tích công việc còn lại hoặc bảng điều khiển Power BI, để giúp mọi người luôn thống nhất. OData gốc giúp bạn nhanh chóng tổng hợp dữ liệu danh mục dự án để báo cáo nâng cao.2

Device screen showing a portfolio dashboard in Power BI
Device screen showing Project Center in Microsoft Project

Đánh giá các đề xuất một cách có hệ thống

Thu thập và đánh giá các ý tưởng dự án từ mọi nơi trong tổ chức. Sử dụng một quy trình được tiêu chuẩn hóa cung cấp các trường hợp kinh doanh chi tiết và bản tuyên ngôn dự án cần quản lý để xem lại.

Điều hành doanh nghiệp theo cách của bạn

Tùy chỉnh nhu cầu quản lý danh mục dự án của bạn cho phù hợp nhất với nhu cầu của tổ chức bạn và giúp bạn rút ngắn thời hạn đưa ra thị trường.

Two people look at the screen of a Surface Book in Studio Mode. The seated person is holding a stylus, and the person standing is pointing at the screen while holding a closed Surface.

Theo dõi Project

Theo dõi Project trên Twitter

Theo dõi blog Project

1 Lộ trình chỉ sẵn dùng với Gói Project 3 và Gói Project 5.
2 Giấy phép Power BI có thể được yêu cầu riêng cho các kịch bản nhất định. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Mô tả dịch vụ Project Online. Được bán riêng.